Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podpis elektroniczny

 • 14.05.2014Rewolucja w deklaracjach podatkowych. Firmy powinny zacząć przygotowania
  Przedsiębiorstwa powinny jak najszybciej zacząć przygotowania do przesyłu znacznej części dokumentów podatkowych drogą elektroniczną – twierdzą eksperci firmy doradczej Deloitte. Nowe zasady zaczną obowiązywać najprawdopodobniej już od 1 stycznia 2015 r.
  • 12.05.2014Nowy system ułatwi celnikom szukanie kont dłużników
   Do końca czerwca we wszystkich izbach celnych wprowadzony zostanie system OGNIVO – zapowiada resort finansów. Rząd liczy, że dzięki systemowi Krajowej Izby Rozliczeniowej uda się zwiększyć skuteczność i tempo egzekwowania zaległych należności.
   • 07.05.2014Podatki 2014. Przechowywanie faktur elektronicznych i papierowych
    Przepisy podatkowe dopuszczają możliwość przechowywania faktur zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Faktury muszą być jednak podzielone na okresy rozliczeniowe w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie oraz autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur aż do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
    • 25.04.2014Potwierdzenie odbioru faktury korygującej w formie elektronicznej
     Pytanie podatnika: Czy w przypadku faktur korygujących, zgodnie z którymi podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu, otrzymane w formie elektronicznej i przechowywane w tej formie potwierdzenie otrzymania korekty faktury przez nabywcę jest wystarczającym dowodem, który uprawnia do obniżenia podstawy opodatkowania, a w przypadku braku otrzymania elektronicznego potwierdzenia odbioru czy wystarczające jest posiadanie elektronicznego potwierdzenia doręczenia faktury korygującej na skrzynkę mailową kontrahenta wraz z elektronicznym potwierdzeniem doręczenia wiadomości mailowej zawierającej prośbę o potwierdzenie odbioru faktury oraz posiadanie potwierdzenia dokonania zwrotu na rachunek bankowy odbiorcy kwoty wynikającej z faktury korekty bądź wyciągu z rachunku bankowego, z którego wynika, że kontrahent dokonał potrącenia kwoty wynikającej z faktury korekty?
     • 17.04.2014Reforma OFE. Wybór OFE lub ZUS do końca lipca
      Od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. członkowie otwartych funduszy emerytalnych (OFE) mogą zdecydować, gdzie będzie kierowana część ich składek emerytalnych, począwszy od składki za lipiec 2014 r.
      • 07.03.2014Korekta sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie i potwierdzonej fakturą
       Pytanie podatnika: Zwrot towaru i reklamacje przyjmowane są przez Wnioskodawcę na podstawie telefonicznego, mailowego lub osobistego zgłoszenia. W związku z tym, że do paragonu została wystawiona faktura, korekta sprzedaży następuje poprzez wystawienie faktury korygującej. Czy przy sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej, do której wystawiona jest faktura a paragon zostaje podłączony do egzemplarza faktury pozostającego u sprzedawcy, ma być prowadzona ewidencja oraz załączane protokoły z podpisem nabywcy i sprzedawcy dotyczące kas rejestrujących?
       • 24.02.2014Podatki 2015: Część deklaracji podatkowych złożymy tylko przez internet
        Od przyszłego roku deklaracje podatkowe, w tym również zeznania, wykazy i informacje, w wersji papierowej składać będą mogli jedynie niektórzy płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatnicy niebędący płatnikami tego podatku – wynika z opublikowanego przez Ministerstwo Finansów projektu nowelizacji ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw. Jak przekonuje projektodawca, obowiązek przekazywania deklaracji w formie elektronicznej nie powinien stanowić dla firm problemu, bo mają już podobny obowiązek w kontaktach z ZUS.
        • 21.02.2014Podatki 2015: Część deklaracji podatkowych złożymy tylko przez internet
         Od przyszłego roku deklaracje podatkowe, w tym również zeznania, wykazy i informacje, w wersji papierowej składać będą mogli jedynie niektórzy płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatnicy niebędący płatnikami tego podatku – wynika z opublikowanego przez Ministerstwo Finansów projektu nowelizacji ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw.
         • 18.02.2014VAT: Zwrot lub reklamacja towaru na podstawie innego dokumentu niż paragon
          Pytanie podatnika: Czy w związku z zagubieniem paragonu fiskalnego przez nabywcę dokonującego zwrotu towaru lub zgłaszającego reklamację, „dokumentem potwierdzającym dokonanie sprzedaży” może być: specyfikacja do paragonu z określeniem daty fiskalizacji, rodzajem towaru, wartościami netto, VAT należny i brutto, wygenerowana przez system sprzedaż obsługujący jednostkę, wydruk z pamięci kasy fiskalnej, potwierdzenie dokonania zapłaty (dokument KP odbioru gotówki lub potwierdzenia zapłaty kartą płatniczą), karta gwarancyjna wydana z towarem, inny dokument uwiarygodniający fakt, że klient towar zamówił, kupił i zapłacił za niego Wnioskodawcy?
          • 13.02.2014Zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej do zmiany?
           Interpelacja nr 22763 w sprawie prac powołanego zespołu roboczego do przechowywania dokumentacji pracowniczej.
           • 03.02.2014Dokumentacja medyczna, wyciągi i kserokopie a opodatkowanie VAT
            Pytanie podatnika: Czy wydawanie wyciągów, odpisów lub kserokopii dokumentacji medycznej powinno być opodatkowane podatkiem od towarów i usług?
            • 27.01.2014Zwolnienia lekarskie - poważne zmiany od 2015 roku
             Od 2015 r. zwolnienia lekarskie mają być wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej – wynika z projektu ustawy opublikowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Osoby ubezpieczone nie będą już musiały dostarczać zaświadczeń lekarskich pracodawcom (płatnikom składek). Docelowo całkowicie zlikwidowane zostaną papierowe formularze ZUS ZLA (dawniej L4).
             • 22.01.2014Kasy rejestrujące: Rozliczenie zwróconego towaru przy braku podpisu na protokole
              Pytanie podatnika: Czy jeśli towar został zwrócony przez nabywcę spółka ma prawo do obniżenia obrotu i podatku należnego pomimo braku podpisu nabywcy na protokole przyjęcia zwrotu towaru? Czy jeżeli towar został zwrócony przez nabywcę, spółka ma prawo do obniżenia obrotu i podatku należnego pomimo braku podpisu sprzedawcy na protokole przyjęcia zwrotu towaru, jeśli dane identyfikacyjne osoby przyjmującej zwrot (działającej w imieniu sprzedawcy) zostają na tym protokole wydrukowane w związku z tym, iż każdy użytkownik systemu sprzedażowego może z niego korzystać pod warunkiem podania swojego osobistego i niepowtarzalnego hasła?
              • 09.01.2014Podatki 2014. Odliczenie VAT z faktur elektronicznych
               Pytanie podatnika: Czy od stycznia 2014 r. Wnioskodawca może pomniejszyć podatek VAT należny o kwotę podatku naliczonego wykazanego na fakturach od dostawców otrzymanych pocztą elektroniczną bądź też faksem w postaci zeskanowanego dokumentu?
               • 18.12.2013Podatki 2014: MF o zmianach w VAT
                Zapytanie nr 5438 do ministra finansów w sprawie odliczenia podatku od towarów i usług w zakresie zakupu i eksploatacji samochodów służących do prowadzenia działalności gospodarczej
                • 17.12.2013Brak potwierdzenia faktury korygującej a prawo do obniżenia VAT należnego
                 Pytanie podatnika: Czy w sytuacji, w której uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez adresata w rozsądnym terminie będzie niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, Spółce będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego w związku z dochowaniem przez Nią należytej staranności celem upewnienia się, że adresat faktury korygującej jest w jej posiadaniu oraz że dana transakcja została rzeczywiście zrealizowana na warunkach określonych w korekcie faktury?
                 • 09.12.2013Co zmieni nowela ustawy o informatyzacji?
                  Ułatwienia w uzyskiwaniu profilu zaufanego ePUAP, ujednolicenie zasad e-korespondencji z urzędami, zrównanie mocy e-dokumentów z dokumentami papierowymi oraz stworzenie portalu podatkowego – to najważniejsze zmiany przewidziane w projekcie nowelizacji ustawy o informatyzacji, który został przyjęty przez Sejm w ostatni piątek.
                  • 15.11.2013Autoresponder jako forma potwierdzenia odbioru faktury korygującej
                   Pytanie podatnika: Spółka zamierza korzystać z automatycznych elektronicznych komunikatów zwrotnych (tzw. autorespondery) potwierdzających dotarcie wiadomości e-mail pod adres poczty elektronicznej kontrahenta, jak również jej odczytanie przez kontrahenta. Taki elektroniczny komunikat zwrotny będzie stanowił dla Spółki potwierdzenie otrzymania przez kontrahenta informacji o fakturze korygującej oraz podstawę do obniżenia podatku należnego. Czy ww. sposoby uzyskania potwierdzenia otrzymania przez kontrahenta faktury korygującej spełniają wymagania określone w art. 29 ust. 4a ustawy o VAT?
                   • 05.11.2013Układ ratalny dla przedsiębiorców opłacających składki ZUS tylko na własne ubezpieczenia
                    Układ ratalny to możliwość spłaty zadłużenia z tytułu składek w miesięcznych ratach, w okresie uzgodnionym z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
                    • 16.10.2013Faktury przechowywane elektronicznie a dokumentowanie kosztów w podatku dochodowym
                     W podatku dochodowym przyjęta została zasada, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów enumeratywnie wymienionych w treści ustawy o CIT. Prawo pomniejszenia podstawy opodatkowania o ponoszone przez podatnika wydatki dotyczy więc tych kosztów, które wykazują związek z przychodami, a jednocześnie nie zostały wyłączone z prawa potrącenia, na mocy art. 16 ust. 1 wskazanej ustawy.
                     • 14.10.2013Internetowa rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy
                      Interpelacja nr 20053 w sprawie internetowej rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
                      • 28.08.2013Odliczenie VAT z faktury przesłanej w PDF
                       Pytanie podatnika: Czy faktura VAT przesłana Spółce przez Kontrahenta w formacie PDF, w formie skanu lub faksem, a następnie wydrukowana i przechowywana w formie papierowej uprawnia ją do dokonania odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego na tej fakturze?
                       • 21.08.2013Udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta a VAT
                        Pytanie podatnika: Czy udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta zakładu poprzez świadczenie usługi polegającej na sporządzeniu oraz wydaniu kserokopii tejże dokumentacji podmiotowi uprawnionemu w myśl ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta jest zwolnione z VAT?
                        • 31.07.2013Rząd zapowiada e-rewolucję w administracji
                         Ułatwienie kontaktów obywateli i firm z administracją publiczną i sądami administracyjnymi oraz zwiększenie liczby i jakości oferowanych e-usług – to główne cele przyjętego we wtorek przez rząd projektu nowelizacji ustawy o informatyzacji publicznej administracji. W projekcie przewidziano m.in. utworzenie specjalnego portalu podatkowego i zrównanie statusu e-dokumentów z dokumentami papierowymi.
                         • 18.07.2013Prawo własności przemysłowej do zmiany
                          Czas rozpatrywania zgłoszeń patentu zostanie skrócony z 3 do 2,5 roku, a liczba postępowań odwoławczych (m.in. w sprawach patentowych, wzorów przemysłowych oraz znaków towarowych) zostanie zredukowana – to jedne z najważniejszych zmian, które zamierza wprowadzić do Prawa własności przemysłowej resort gospodarki. Projektodawca przekonuje, że nowelizacja ułatwi życie przedsiębiorcom.
                          • 17.07.2013Treść klauzuli wykonalności
                           Zgodnie z przepisem art. 776 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej jako k.p.c.) podstawą egzekucji stanowi tytuł wykonawczy, którym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej.
                           • 15.07.2013Krajowy Fundusz Drogowy zroluje swoje długi
                            Krajowy Fundusz Drogowy (KFD) otrzyma możliwość rolowania swego zadłużenia – nowelizację w tej sprawie podpisał już prezydent Bronisław Komorowski. W noweli przewidziano, iż KFD będzie mógł spłacać zaciągnięte wcześniej zobowiązania poprzez emisję obligacji.
                            • 28.05.2013Ruszyła e-rejestracja bezrobotnych
                             Od wczoraj osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą rejestrować się w urzędach przez Internet. Takie udogodnienie nie należy jednak do tanich – w pełni elektroniczna rejestracja w PUP wymaga bowiem posiadania bezpiecznego e-podpisu lub profilu ePUAP, co kosztuje nawet 300 zł.
                             • 22.05.2013Zatwierdzono trzy ważne projekty resortu sprawiedliwości
                              Rada Ministrów zatwierdziła trzy ważne projekty przygotowane przez resort sprawiedliwości. Przewidziane w nich zmiany dotyczą wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz praw konsumentów.
                              • 17.05.2013Elektroniczna ewidencja przebiegu pojazdu a podpis pracownika
                               Pytanie podatnika: Czy podpis, w postaci imienia i nazwiska upoważnionej przez podatnika osoby, składany w sposób opisany we wniosku (elektronicznie. z autoryzacją hasłem oraz z wyłączeniem dostępu dla osób nieupoważnionych, w ramach wprowadzanych danych do ewidencji przebiegu pojazdu) spełnia warunki do uznania go za „podpis podatnika”, o którym mowa w art. 16 ust. 5 Ustawy o CIT?
                               • 07.05.2013Ordynacja podatkowa – procedury podatkowe do zmiany
                                Ministerstwo Finansów szykuje kolejną dużą nowelizację Ordynacji podatkowej. Zmianie ulec mają m.in. niektóre procedury podatkowe. Wstępne założenia zakładają np. rozszerzenie możliwości ustanawiania pełnomocnictwa. Nowela wejdzie w życie już z początkiem 2014 r.
                                • 24.04.2013Forma akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej
                                 Pytanie podatnika: Czy przez zgodę odbiorcy faktur, o której mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, Podatnik może przyjąć zgodę otrzymaną ustnie (w tym telefonicznie), mailem, czy przez taką zgodę można uznać dokonanie płatności za należność wynikającą z faktury wysłanej do odbiorcy jedynie w formie elektronicznej?
                                 • 29.03.2013Przez Internet złożono już ponad 10 mln deklaracji
                                  Od początku roku przez Internet podatnicy złożyli już 10,071 mln deklaracji podatkowych – podało Ministerstwo Finansów. Ponad 2 mln z nich to najpopularniejsze formularze roczne PIT.
                                  • 08.03.2013Odliczenie VAT z faktur przesłanych faksem lub e-mailem
                                   Pytanie podatnika: Czy faktura VAT przesłana Wnioskodawcy przez kontrahenta w formacie PDF, w formie skanu lub faksem, a następnie wydrukowana i przechowywana w formie papierowej uprawnia Podatnika do dokonania odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego na tej fakturze?
                                   • 07.02.2013Procedura uproszczona w imporcie
                                    Pytanie: Nasza Spółka (czynny zarejestrowany podatnik VAT) sprzedaje towary w Polsce (prowadzimy hurtownię materiałów elektronicznych). Dotychczas sprzedawaliśmy towary, które kupione były uprzednio na terytorium Unii Europejskiej. Obecnie mamy zamiar importować towary z Rosji. W tym celu podpisaliśmy z agencją celną umowę na świadczenie usług związanych z importem towarów (udzieliliśmy agencji celnej upoważnienia do działania w formie przedstawiciela bezpośredniego). W związku z powyższym mamy wątpliwość, czy możemy skorzystać z uproszczenia w rozliczeniu importu towarów na mocy art. 33a ustawy o VAT oraz jakie formalności powinny zostać dopełnione i przez kogo – przez nas czy przez agencję celną – aby można było rozliczać się w ww. sposób.