Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podpis elektroniczny

 • 07.03.2012Obowiązek utworzenia rejestru dziedziczenia jest konstytucyjny
  Nałożenie przez ustawodawcę na Krajową Radę Notarialną obowiązku utworzenia systemu informatycznego do prowadzenia rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia jest zgodne z konstytucją – orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny.
  • 08.02.2012MF: Trwają prace nad integracją CRP KEP z KRS
   Interpelacja nr 753 do ministra finansów w sprawie gotowości urzędów skarbowych do wymiany danych związanych z rejestracją spółek S24 z sądami rejonowymi prowadzącymi KRS
   • 02.02.2012PIT-11 i PIT-40 dla pracowników w wersji elektronicznej
    Doręczenie podatnikowi informacji PIT-11 oraz PIT-40 przez płatnika może nastąpić nie tylko przez bezpośrednie jej doręczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w każdym miejscu, w którym się zastanie adresata, czy też przez operatora pocztowego. Przekazanie informacji PIT-11 oraz PIT-40 może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
    • 02.02.2012Problemy z uzyskiwaniem elektronicznych odpisów z KRS
     Opóźnia się uzyskiwanie bezpłatnych, elektronicznych odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego – zwracają uwagę Pracodawcy RP, organizacja zrzeszająca ponad 7000 polskich firm. System nadal nie obejmuje wszystkich podmiotów podlegających obowiązkowemu wpisowi do KRS, m.in. stowarzyszeń i fundacji.
     • 31.01.2012Usługa transportu towarów importowanych a stawka VAT
      Pytanie podatnika: Czy Spółka może opodatkować wykonaną usługę transportu towarów importowanych preferencyjną stawką VAT 0% na podstawie wydruku, jakim jest Poświadczone Zgłoszenie Celne (PZC)?
      • 30.01.2012Broszura informacyjna do zeznania PIT-39 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2011 roku
       Formularz PIT-39 jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r. opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą".
       • 30.01.2012Broszura informacyjna do zeznania PIT-38 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2011 roku
        Formularz jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu:
        • 30.01.2012Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2011 roku
         FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", i którzy w roku podatkowym:
         • 30.01.2012Broszura informacyjna do zeznania PIT-36L o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2011 roku
          FORMULARZ PIT-36L JEST PRZEZNACZONY dla podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą".
          • 30.01.2012Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2011 roku
           Formularz PIT-36 jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. Zm.), zwanej dalej „ustawą", i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:
           • 20.01.2012Transakcje WDT a stawka VAT
            Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca jest uprawniony do zastosowania 0% stawki podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, jeżeli przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej posiada w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy – wydruk z systemu EMCS dokumentu e-AD oraz raport odbioru, a także kopię faktury VAT, zawierającą specyfikację poszczególnych towarów niepodpisaną przez nabywcę?
            • 18.01.2012Cesja wierzytelności a VAT
             Z uzasadnienia WSA: Skoro strony nie przewidują otrzymania przez nabywcę od zbywcy wynagrodzenia i w cenie wierzytelności nie będzie mieściło się wynagrodzenie, prowizja słuszny jest zarzut skargi, iż w działaniu nabywcy wierzytelności brak jest istotnego elementu - odpłatności i świadczenia nabywcy nie można traktować jako usługi podlegającej obowiązku podatkowemu z tytułu VAT.
             • 16.01.2012Dokumentacja pracownicza na razie tylko w formie papierowej
              Interpelacja nr 354 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zasad archiwizowania dokumentacji pracowniczej
              • 20.12.2011Faktury: Wystawianie i przesyłanie w formie elektronicznej
               Pytanie podatnika: Czy dopuszczalne i skuteczne będzie przesyłanie w formie elektronicznej faktur (w przypadku, gdy wydruk faktury u nabywcy różni się wizualnie od wydruku faktury u sprzedawcy przy zachowaniu wymaganych dla faktury elementów, faktury te nie będą zabezpieczone ani podpisem elektronicznym ani hasłem) dla potrzeb podatku VAT?
               • 30.11.2011E-deklaracje w podatku od nieruchomości, rolnym oraz leśnym
                Uchwalona dnia 18 lipca 2002 roku ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wdrożyła w zakresie swojej regulacji dyrektywę 2000/31/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego na rynku wewnętrznym (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz. Urz. WE L 178 z 17.07.2000) i określa przede wszystkim obowiązki usługodawcy związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. Konsekwencją tego stanu rzeczy było uchwalenie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. nr 64, poz. 565, z późn. zm.), zgodnie z którą dokumentem elektronicznym jest stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej zapisany na informatycznym nośniku danych.
                • 31.10.2011NIK pracuje nad systemem zarządzania informacją
                 Coraz większym wyzwaniem dla kontrolerów staje się nie samo pozyskiwanie nowych informacji, ale wykorzystanie tych, które są już zgromadzone w ogromnych ilościach. NIK zaproponował europejskim partnerom pracę nad rozwojem narzędzia, które ułatwi docieranie do danych z kontroli informatycznych oraz usprawni ich analizę.
                 • 14.10.2011Skutki wysyłania faktur VAT w formacie PDF
                  Pytanie podatnika: Czy przedstawiona przez Spółkę w stanie przyszłym forma wystawiania (PDF) oraz przesyłania faktur sprzedażowych (poczta elektroniczna za potwierdzeniem odbioru) spełnia wymogi, o których mowa w przepisach rozporządzenia? Czy przedstawiona przez Spółkę w stanie przyszłym forma odbioru oraz przechowywania faktur elektronicznych, dotyczących zakupów, będzie jej umożliwiała realizację prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w tych fakturach?
                  • 29.09.2011MG: Zapraszamy na Forum Jednolitego Rynku
                   Obniżenie roamingu w ramach UE, wprowadzenie Europejskiej Karty Zawodowej oraz swobodna przestrzeń płatności elektronicznych to główne tematy, o których będą dyskutować uczestnicy Forum Jednolitego Rynku, które odbędzie się za kilka dni w Krakowie.
                   • 22.09.2011Problemy z utratą ważności podpisu elektronicznego
                    Co dzieje się w sytuacji, gdy wygasa ważność podpisu elektronicznego, który zastosowany był przy przesyłaniu faktury? Eksperci Pracodawców RP przekonują, że taka faktura nadal daje prawo do rozliczenia się.
                    • 19.09.2011Po co podatnikowi formularz ZAP-3
                     Interpelacja nr 23841 do ministra finansów w sprawie likwidacji NIP i wprowadzenia ZAP
                     • 13.09.2011Duplikat musi mieć formę faktury pierwotnej
                      Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca od dnia uzyskania akceptacji może przesyłać w formie elektronicznej faktury korygujące i duplikaty faktur do faktur wystawionych i przesłanych do nabywcy przed dniem uzyskania akceptacji/przed dniem wejścia w życie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej?
                      • 08.09.2011Pracodawca może wysłać PIT-11 e-mailem
                       Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest pracodawcą będącym agencją pracy tymczasowej, zatrudniającym miesięcznie kilka tysięcy osób na terenie całej Polski głównie na podstawie umów cywilnoprawnych. Każdy podatnik wypełniając kwestionariusz osobowy podaje swoje dane wraz z adresem e-mail. Czy możliwe jest przekazanie przez płatnika osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych informacji PIT-11 za 2011 r. za pomocą środków komunikacji elektronicznej?
                       • 02.09.2011Nie ma szans na szybkie przyjęcie ustawy o e-podpisach
                        Wszyscy posłowie zgadzają się, że rozwój e-państwa jest istotny, jednak ich deklaracje nie mają pokrycia w realnych działaniach – twierdzą Pracodawcy RP, organizacja zrzeszająca ponad 7000 polskich przedsiębiorców. W obecnej kadencji Sejmu nie ma już praktycznie żadnych szans na uchwalenie ustawy o e-podpisach.
                        • 23.08.2011e-Inspektorat ZUS doceniony przez Komisję Europejską
                         e-Inspektorat ZUS to jedna z trzech wyróżnionych przez Komisję Europejską polskich witryn e-administracji.
                         • 11.08.2011Od początku lipca przez Internet zarejestrowało się 11 tysięcy firm
                          Od początku funkcjonowania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez Internet zarejestrowało się już ok. 11 tysięcy przedsiębiorców.
                          • 05.08.2011Mała ilość nowych ofert pracy rezultatem zmian w prawie?
                           Z najnowszych danych przedstawionych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wynika, że urzędy pracy mają aż o 26% mniej propozycji pracy dla bezrobotnych niż w roku ubiegłym. W pierwszych 6 miesiącach 2011 r. ofert pracy było tylko 403,5 tys. – to najgorszy wynik od 2003 r. W opinii Pracodawców RP, organizacji zrzeszającej ponad 7000 przedsiębiorców, jest to rezultatem wprowadzenia w życie od początku tego roku nowych przepisów.
                           • 28.07.2011Pismo z ZUS jako dokument potwierdzający opłacenie składek
                            Dokumentem w rozumieniu prawa podatkowego jest akt stanowiący wyrażenie określonych myśli lub wiadomości za pomocą pisma, urzędowy lub prywatny, utrwalony na określonym materiale lub elektronicznym nośniku danych. Zatem, dowodem stwierdzającym wysokość wydatków na ubezpieczenie zdrowotne, o jakim mowa w art. 27b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może być każdy dokument, zawierający informacje o wydatkach poniesionych przez podatnika na to ubezpieczenie – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                            • 28.07.2011Ważne orzeczenie: Faktury, które wydrukujesz możesz wysyłać i otrzymywać mailem
                             Z uzasadnienia: Prowspólnotowa wykładnia prowadzi zatem z jednej strony do wniosku, że prawodawca krajowy uregulował kwestię wystawiania i przekazywania faktur w formie elektronicznej, bez konieczności ich przechowywania w tej samej formie, tyle że nie uczynił tego wprost, z drugiej zaś strony wskazuje, że skoro w odniesieniu do faktur przechowywanych w formie elektronicznej wprowadzono wymóg ich kwalifikowanego uwierzytelnienia, to – a contrario – w przypadku faktur elektronicznych nieprzechowywanych w tej formie, wymóg taki nie istnieje, w przeciwnym razie byłby bowiem wprost wyrażony.
                             • 21.07.2011Pracodawcy oczekują zmian jeszcze w tej kadencji Sejmu
                              Pracodawcy RP, organizacja zrzeszająca ponad 7000 polskich przedsiębiorstw, przedstawiła listę ustaw, które jej zdaniem powinny zostać przyjęte jeszcze w tej kadencji Sejmu. Przed upływem obecnej kadencji odbędą się zaledwie trzy posiedzenia sejmowe. Pracodawcy postulują znaczne przyspieszenie prac nad kilkoma ustawami, mającymi szczególnie duże znaczenie dla przedsiębiorców.
                              • 21.07.2011Lewiatan: Elektroniczne akta osobowe obniżyłyby koszty firm
                               Wprowadzenie nowych zasad archiwizowania i przechowywania akt osobowych pracowników obniżyłoby koszty administracyjne wynikające z zatrudniania pracowników oraz zachęciłoby równocześnie pracodawców do zwiększenia zatrudnienia w swoich firmach – twierdzi Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.
                               • 18.07.2011NIK: Skarb Państwa stracił miliony na winietach
                                Program winiet zakończył się wielomilionowymi stratami Skarbu Państwa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przez lata nie była w stanie wyegzekwować pieniędzy od zalegających z opłatami przewoźników. Większości zadłużenia nie uda się odzyskać, bo sprawy uległy przedawnieniu – takie wnioski płyną z raportu NIK.
                                • 13.07.2011KIG o konsekwencjach wprowadzenia e-myta
                                 Na początku lipca system winietowy zastąpiono elektronicznym systemem poboru opłat. Według samych przewoźników, nowe opłaty za kilometr poskutkują wyższymi rachunkami za korzystanie z dróg – kierowcy nie będą płacić opłaty zryczałtowanej (w postaci winiet), ale będą rozliczać się za faktycznie przejechane kilometry. Zdaniem Krajowej Izby Gospodarczej, szczególnie ważne w tej sytuacji jest, by od wszystkich przewoźników w równym stopniu egzekwowano opłaty za korzystanie z dróg.
                                 • 05.07.2011MF o najważniejszych zmianach w VAT od dnia 1 lipca 2011 r.
                                  W dniu 9 czerwca 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym. Ww. ustawa została opublikowana w dniu 29 czerwca 2011 r. w Dzienniku Ustaw Nr 134, pod poz. 780. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. weszła w życie, co do zasady, z dniem 1 lipca 2011 r., z tym że przepisy dotyczące szczególnej procedury w zakresie rejestracji i rozliczania podatku przez podmioty zagraniczne świadczące usługi międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
                                  • 04.07.2011Rejestracja firmy możliwa także przez Internet
                                   Od piątku (1 lipca br.) każdy, kto będzie chciał rozpocząć działalność gospodarczą, będzie mógł dokonać rejestracji swojej firmy drogą elektroniczną, posługując się formularzem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zmiany są efektem wprowadzenia w życie nowych przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przepływ danych pomiędzy urzędami ma odbywać się automatycznie, podane informacje będą poddawane natychmiastowej weryfikacji.
                                   • 09.06.2011ZUS: Można bezpłatnie potwierdzać Zaufany Profil ePUAP
                                    Od 9 czerwca można w ZUS potwierdzić bezpłatnie Zaufany Profil ePUAP. Profile te służą do składania podpisów elektronicznych. Umożliwią one firmom i ubezpieczonym składanie wniosków przez Internet bez konieczności posiadania certyfikatu kwalifikowanego, niezbędnego do złożenia bezpiecznego podpisu elektronicznego.
                                    • 03.06.2011Wsparcie osób niepełnosprawnych ze środków PFRON
                                     Ze środków PFRON realizowane są zadania określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. By ułatwić indywidualnym osobom niepełnosprawnym korzystanie ze wsparcia Funduszu, część zadań ustawowych PFRON realizowana jest przez samorząd powiatowy i wojewódzki. W poniższej tabeli wymieniono wynikające z ustawy o rehabilitacji zadania finansowane lub współfinansowane ze środków PFRON.
                                     • 20.05.2011MF: Szybki PIT przyniósł 2 mln zł oszczędności
                                      Tegoroczna edycja akcji Szybki PIT pozwoliła zaoszczędzić ok. 2 mln zł; podatnicy złożyli trzykrotnie więcej zeznań przez Internet niż w roku ubiegłym. Z kolei podczas soboty pracującej (30 kwietnia 2011 r.) do urzędów skarbowych zgłosiło się aż 115 tys. osób chcących rozliczyć PIT – poinformowało Ministerstwo Finansów.
                                      • 19.05.2011Przedsiębiorcy popierają zmiany w Kodeksie spółek handlowych
                                       Blisko 92% przedsiębiorców opowiada się za wprowadzeniem oceny okresowej sądów, ponad 79% popiera wprowadzenie do sądów powszechnych protokołu elektronicznego (nagrywania spraw). Dokładnie 71% przedsiębiorców twierdzi, że przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, która umożliwi m.in. rejestrację spółek z ograniczona odpowiedzialnością przez Internet, ułatwi zakładanie działalności gospodarczej – wynika z ankiety przeprowadzonej wśród członków Business Centre Club.
                                       • 19.05.2011Jakie są formy czynności prawnych
                                        Większość czynności prawnych dochodzi do skutku poprzez dochowanie formy zwykłej - np. poprzez złożenie ustnego oświadczenia woli lub poprzez przystąpienie do realizacji określonych działań. Niektóre czynności, z uwagi na swoją wagę lub charakter (np. dotyczące majątku nieruchomego), wymagają formy kwalifikowanej (np. formy pisemnej czy też aktu notarialnego).
                                        • 11.05.2011Opłata za przystąpienie do współpracy jest opodatkowana VAT
                                         Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest spółką, której przedmiotem działalności jest prowadzenie sklepu (marketu) ze sprzętem elektronicznym i AGD. W ramach prowadzonej działalności spółka zawiera z bankami bądź innymi instytucjami finansowymi różnego rodzaju umowy o współpracę w zakresie organizacji finansowania sprzedaży kredytem bankowym. Czy opłata wstępna (motywacyjna) określana przez strony w umowie, stanowiąca wynagrodzenie spółki za zawarcie umowy i jej realizację (a w szczególności możliwość sprzedaży produktów kredytowych) oraz gotowość do jej przedłużania, pozostaje poza zakresem opodatkowania VAT?
                                         • 02.05.2011BCC apeluje o powołanie koordynatora ds. społeczeństwa informacyjnego
                                          Budowa społeczeństwa informacyjnego i Innowacyjnej Gospodarki w Polsce wymaga większej koordynacji. Najlepszym rozwiązaniem byłoby ustanowienie odpowiedniego gospodarza, koordynatora przy kancelarii premiera lub prezydenta (w randze ministra), który odpowiadałby, wraz z niewielką grupą doradców i ekspertów, za cały obszar wspierania rozwoju społeczeństwa informacyjnego – proponuje wprowadzenie zmian Business Centre Club.
                                          • 21.04.2011BCC: Ustawa deregulacyjna to za mało
                                           Prezydent Bronisław Komorowski podpisał wczoraj tzw. ustawę deregulacyjną. Jej głównym celem jest ograniczenie biurokracji i tym samym ułatwienie zakładania i prowadzenia biznesu. Według Business Centre Club’u, odbiurokratyzowanie prawa powinno mieć charakter permanentny, systematycznie prowadzić do likwidacji szkodliwych przepisów funkcjonującego prawa. BCC zwraca także uwagę na to, że prace nad tzw. ustawą deregulacyjną bis są obecnie blokowane przez poszczególne urzędy.
                                           • 14.04.2011MG: Od 1 lipca rejestracja firmy przez Internet
                                            Od 1 lipca 2011 r. każdy przedsiębiorca będzie mógł zarejestrować firmę przez Internet posługując się formularzem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – powiedział wiceminister gospodarki Dariusz Bogdan.
                                            • 13.04.2011Kolejne zmiany w VAT już w lipcu 2011
                                             Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym. Zmiany zawarte w projekcie mają na celu dostosowanie przepisów ustawy o VAT do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia z dnia 15 marca 2011 r., które będzie stosowane od 1 lipca 2011 r. Ponadto, nowela przewiduje zmiany w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 22 grudnia 2010 r. znak C-438/09 Dankowski dotyczącym prawa do odliczenia podatku z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany do celów podatku VAT. W projekcie zaproponowano również uproszczoną rejestrację dla przedsiębiorców zagranicznych wykonujących okazjonalne przewozy autokarowe na terytorium Polski.
                                             • 12.04.2011PIT można wysłać do pracownika e-mailem
                                              Pytanie podatnika: Czy płatnik przekazując pracownikowi roczne obliczenie podatku PIT-40 lub informację PIT-11 za pomocą środków komunikacji elektronicznej - wiadomość elektroniczna z podpisem elektronicznym - na adres elektroniczny pracownika, podany przez pracownika do tego celu, realizuje obowiązek przekazania pracownikowi stosownej informacji?
                                              • 07.04.2011Blisko 3,5 mln deklaracji podatkowych przez Internet
                                               Od początku 2011 r. w systemie e-Deklaracje złożono 3,424 mln wszystkich rodzajów zeznań podatkowych. Wśród nich 464 tys. to najpopularniejsze formularze PIT. Zarówno PIT-ów, jak i innych zeznań podatkowych przesłano w tym roku więcej niż w całym 2010 r.
                                               • 07.04.2011MF winne zamieszania w sprawie odliczania ulgi za Internet
                                                Zamieszanie z odliczaniem ulgi za Internet jest spowodowane złą polityką informacyjną Ministerstwa Finansów. Resort Jacka Rostowskiego jeszcze kilka dni temu uważał, że przedsiębiorcy, którzy wybrali możliwości otrzymywania ekofaktury, nie otrzymają ulgi za Internet – teraz jednak ministerstwo zmieniło zdanie, zauważając fakt wprowadzenia przepisów liberalizujących regulacje w sprawie e-faktur – wytykają ministerstwu chaos Pracodawcy RP.
                                                • 28.03.2011PO Innowacyjna Gospodarka – dotacje dla e-firm
                                                 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako pierwsza instytucja centralna zrealizowała nabór wniosków na unijne dotacje dla przedsiębiorców on-line. Dofinansowanie otrzyma 160 projektów na łączną kwotę 74,7 mln zł – podał PARP. Pieniądze przedsiębiorcy mogą przeznaczyć m.in. na zakup oprogramowania, komputerów, zatrudnienie nowych specjalistów czy wdrożenie innowacyjnych usług.  
                                                 • 16.03.2011E-podpis i e-faktura – rząd przeciwny poselskiemu projektowi
                                                  Rada Ministrów negatywnie oceniła poselską propozycję zmian w ustawach: o podpisie elektronicznym, o podatku od towarów i usług, Kodeks cywilny oraz o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Rząd nie zgadza się m.in. na nadanie pieczęci elektronicznej statusu zaawansowanego podpisu elektronicznego, uważa też, że obowiązujące od 1 stycznia br. przepisy dotyczące elektronicznych faktur są bardziej liberalne i przyjazne dla podatników niż te proponowane przez posłów.  
                                                  • 11.03.2011Oprocentowane pożyczki z ZFŚS nie podlegają VAT
                                                   Pytanie podatnika: Wnioskodawca zobowiązany jest do utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Środki finansowe przekazywane są na wyodrębnione konto funduszu w terminach określonych przepisami prawa. W ramach funduszu socjalnego pracodawca udziela pracownikom zwrotnych pożyczek na cele mieszkaniowe - których oprocentowanie zgodnie z obowiązującym w Spółce regulaminem - wynosi 1% w stosunku rocznym. Czy odsetki od udzielonych z ZFŚS pożyczek podlegają przepisom ustawy o podatku od towarów i usług?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] ... [ 14 ] następna strona »