Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

część przedsiębiorstwa

 • 12.10.2016Podatki 2017: Szersze ulgi dla działalności B+R
  W najbliższych miesiącach wejdą w życie nowe regulacje dotyczące preferencji podatkowych dla działalności badawczo-rozwojowej (B+R). Rozszerzeniu ulegnie m.in. zakres ulgi, a wysokość odpisów z jej tytułu zostanie podwyższona. Ustawę Sejm uchwalił w ubiegłym tygodniu.
  • 10.10.2016Zorganizowana część przedsiębiorstwa a opodatkowanie VAT
   Pytanie podatnika: Czy zespół składników majątkowych i niemajątkowych, wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wraz z zespołem ludzkim i zobowiązaniami, należący do Wnioskodawcy, można uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy VAT, a co za tym idzie, czy w przypadku wniesienia przedstawionego zespołu składników majątkowych i niemajątkowych tytułem wkładu niepieniężnego do Spółki transakcja ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o VAT?
   • 06.10.2016Przekazanie pracownikom kart Benefit poza kasą fiskalną
    Pytanie: Celem zwiększenia motywacji i zaangażowania w pracę, spółka, w ramach prowadzonej polityki socjalnej, nabywa od podmiotu trzeciego i przekazuje swoim pracownikom karty Benefit, które dają możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich takich, jak m.in. zajęcia fitness, siłownia itp. (pełnią rolę karnetu/wejściówki). Część kosztów zakupu kart pokrywana jest z ZFŚS, zaś pozostała część jest potrącana z wynagrodzenia pracowników. Czy przekazanie kart pracownikom, jako działalność związana z ZFŚS, w całości nie podlega VAT i w związku z tym nie powinna być ewidencjonowana na kasie rejestrującej w części finansowanej przez pracowników?
    • 06.10.2016Podatki 2017: Sejm pracuje nad nowymi ulgami dla działalności B+R
     Sejm pracuje nad projektem tzw. małej ustawy innowacyjnej. Rządowy projekt, który we wtorek przeszedł drugie czytanie, przewiduje m.in. wdrożenie nowych preferencji podatkowych dla firm prowadzących działania badawczo-rozwojowe (B+R). 
     • 05.10.2016Przekazanie pracownikom kart Benefit poza kasą fiskalną
      Pytanie: Celem zwiększenia motywacji i zaangażowania w pracę, spółka, w ramach prowadzonej polityki socjalnej, nabywa od podmiotu trzeciego i przekazuje swoim pracownikom karty Benefit, które dają możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich takich, jak m.in. zajęcia fitness, siłownia itp. (pełnią rolę karnetu/wejściówki). Część kosztów zakupu kart pokrywana jest z ZFŚS, zaś pozostała część jest potrącana z wynagrodzenia pracowników. Czy przekazanie kart pracownikom, jako działalność związana z ZFŚS, w całości nie podlega VAT i w związku z tym nie powinna być ewidencjonowana na kasie rejestrującej w części finansowanej przez pracowników?
      • 30.09.2016Podatki 2017: Zmiany w cenach transferowych będą dużym wyzwaniem
       Kwestia podejścia do cen transferowych będzie coraz bardziej znacząca, szczególnie w obliczu szykowanych zmian – wynika z nowego raportu pn. „Co się zmienia w cenach transferowych? Perspektywa władz a doświadczenia przedsiębiorców 2016”, przygotowanego przez firmę doradczą PwC. Aktualnie obowiązek dokumentacyjny w zakresie cen dotyczy w Polsce ponad 20 tys. przedsiębiorstw.
       • 30.09.2016Skutki podatkowe darowizny części przedsiębiorstwa rodzinnej spółki jawnej
        Pytanie podatnika: Czy darowizna majątku spółki jawnej na rzecz osoby, która w relacji do wszystkich wspólników tej spółki zalicza się do kategorii podmiotów z katalogu I grupy podatkowej, o której mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, korzystać będzie ze zwolnienia w zakresie opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5 oraz art. 4a ww. ustawy?
        • 29.09.2016Podatki 2017: Zmiany w cenach transferowych będą dużym wyzwaniem 
         Kwestia podejścia do cen transferowych będzie coraz bardziej znacząca, szczególnie w obliczu szykowanych zmian – wynika z nowego raportu pn. „Co się zmienia w cenach transferowych? Perspektywa władz a doświadczenia przedsiębiorców 2016”, przygotowanego przez firmę doradczą PwC. Aktualnie obowiązek dokumentacyjny w zakresie cen dotyczy w Polsce ponad 20 tys. przedsiębiorstw. 
         • 29.09.2016Rejestracja podatnika dla celów VAT. Ważny wyrok NSA
          Teza: Po zarejestrowaniu podatnika podatku od towarów i usług w następstwie złożenia przez niego zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R w formie czynności materialno-technicznej, organ nie może ponownie tego samego zgłoszenia rozpoznać negatywnie przez wydanie decyzji o odmowie rejestracji. Uznanie przez organ, że doszło do błędnego zarejestrowania jako podatnika podmiotu, który nie spełnia warunków przewidzianych w art. 15 ust 1 ustawy o VAT powinno skutkować wydaniem decyzji o wykreśleniu takiego podmiotu z rejestru na podstawie art. 96 ust 9 ustawy o VAT.
          • 22.09.2016Pakiet paliwowy. Opodatkowanie VAT obrotu paliwami pełne wątpliwości? 
           Interpelacja nr 5679 w sprawie tzw. pakietu paliwowego.
           • 20.09.2016Częściowa likwidacja środka trwałego
            Pytanie: Spółka zamierza dokonać sprzedaży poszczególnych elementów odłączonych od istniejących środków trwałych. Czy w przypadku sprzedaży odłączonego od środka trwałego elementu spółce będzie przysługiwało prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej części wartości środka trwałego przypadającej na odłączony element w wysokości wartości odłączanego elementu wynikającej z ksiąg, pomniejszonej o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych proporcjonalnie przypadającą na zbywaną część?
            • 19.09.2016Przedsiębiorcy mają dość nierzetelnych kontrahentów
             Zbliża się najtrudniejszy okres dla wielu firm, które zmagają się z opóźnieniami płatności za sprzedawane towary i usługi – wynika z badania Millward Brwon przeprowadzonego na zlecenie BIG InfoMonitor. Najczęściej kłopoty na przełomie roku mają małe podmioty, a coraz większa część przedsiębiorców popiera pomysły mobilizowania do rzetelnych zachowań poprzez politykę podatkową państwa. 
             • 16.09.2016Przedsiębiorcy mają dość nierzetelnych kontrahentów 
              Zbliża się najtrudniejszy okres dla wielu firm, które zmagają się z opóźnieniami płatności za sprzedawane towary i usługi – wynika z badania Millward Brwon przeprowadzonego na zlecenie BIG InfoMonitor. Najczęściej kłopoty na przełomie roku mają małe podmioty, a coraz większa część przedsiębiorców popiera pomysły mobilizowania do rzetelnych zachowań poprzez politykę podatkową państwa. 
              • 14.09.2016Zapłata wekslem a obowiązek korekty VAT
               Pytanie podatnika: Czy zapłata wekslem własnym za zakupione aktywa stanowi uregulowanie należności w myśl przepisów ustawy VAT, a tym samym czy Wnioskodawca wystawiając weksel będący zapłatą za zakupione aktywa nie będzie zobowiązany do dokonania korekty odliczonej kwoty podatku VAT wynikającej z faktury lub faktur potwierdzających nabycie aktywów, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy VAT?
               • 08.09.2016Odliczanie VAT przez instytucje kultury
                Interpelacja nr 4762 w sprawie odpisywania podatku VAT przez instytucje kultury.
                • 29.08.2016Opodatkowanie VAT kontraktu menadżerskiego
                 Pytanie podatnika: Czy wszystkie usługi świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menadżerskiego podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
                 • 25.08.2016Emerytury z OFE do gruntownej zmiany?
                  Interpelacja nr 4682 w sprawie planowanych zmian w OFE.
                  • 24.08.2016PIT. Ryczałt za wykorzystywanie samochodów prywatnych do służbowych jazd lokalnych
                   Pytanie podatnika: Czy wartość wypłaconego pracownikowi ryczałtu za wykorzystywanie samochodów prywatnych do służbowych jazd lokalnych stanowi przychód pracownika w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jeżeli tak, to czy podlega opodatkowaniu tym podatkiem, czy też jest od tego podatku zwolniona? Czy konieczne jest prowadzenie przez pracownika ewidencji przebiegu pojazdu i czy prowadzenie takiej ewidencji jest warunkiem zwolnienia kwoty ryczałtu wypłaconej pracownikowi z podatku dochodowego od osób fizycznych?
                   • 23.08.2016Zmiany w kodeksie karnym. Konfiskata majątku nieuczciwych przedsiębiorców
                    Interpelacja nr 4729 do ministra sprawiedliwości w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny i niektórych innych ustaw
                    • 22.08.2016Czy gmina odliczy VAT od usług doradczych?
                     Pytanie podatnika: Czy Gmina ma (będzie miała) pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur otrzymanych od kancelarii prawniczej?
                     • 17.08.2016Otrzymana dotacja a podstawa opodatkowania VAT
                      W podatku VAT podstawą opodatkowania, poza kilkoma wyraźnie wskazanymi wyjątkami, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał bądź ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej. Z tej definicji nie są wyłączone również otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze. Jednak aby dopłaty te miały wpływ na wysokość opodatkowania, czyli stanowiły podstawę opodatkowania, muszą spełniać jeden zasadniczy warunek. Dopłaty te muszą mieć bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.
                      • 17.08.2016Wydatki na prowadzenie bloga w kosztach działalności
                       Pytanie podatnika: Czy wydatki związane z prowadzeniem bloga i tworzeniem artykułów w nim publikowanych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                       • 16.08.2016Otrzymana dotacja a podstawa opodatkowania VAT
                        W podatku VAT podstawą opodatkowania, poza kilkoma wyraźnie wskazanymi wyjątkami, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał bądź ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej. Z tej definicji nie są wyłączone również otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze. Jednak aby dopłaty te miały wpływ na wysokość opodatkowania, czyli stanowiły podstawę opodatkowania, muszą spełniać jeden zasadniczy warunek. Dopłaty te muszą mieć bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.
                        • 10.08.2016Nowa ustawa kominowa wpłynie na niemal 4 tys. spółek
                         W pierwszej połowie września br. wejdzie w życie ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Nowa ustawa kominowa wprowadzi zakaz stosowania umów o pracę i zmieni zasady wynagradzania, co będzie dotyczyć ok. 3900 spółek.
                         • 09.08.2016Praca w Szwecji a obowiązki polskiego płatnika
                          Pytanie podatnika: Czy od wynagrodzeń za pracę polskich pracowników zatrudnionych w spółce G i wykonujących pracę na terytorium Szwecji, spółka G jako płatnik, powinna pobierać zaliczki na podatek dochodowy w Polsce?
                          • 03.08.2016Koszty zatrudnienia będą niższe?
                           Interpelacja nr 4472 w sprawie pozapłacowych kosztów zatrudnienia.
                           • 21.07.2016Prawo do odliczenia VAT od zakupu odzieży i obuwia dla pracownika
                            Pytanie: Muszę zakupić pracownikowi buty i kurtkę do pracy w zakładzie i w terenie. Jest to obuwie i kurtka o niskiej przenikliwości wody - specjalistyczne. Koszt zakupu 400 zł i 200 zł brutto. Zakup będzie dokonany na fakturę VAT. Wydaję pracownikowi w okresie pracy odzież letnią i zimową, którą pracownik posiada „na ewidencji”. Odzież i obuwie nie będzie przekazane na własność pracownikowi, będzie nadal stanowić własność pracodawcy. Czy przysługuje mi prawo do odliczenia VAT od zakupionego obuwia i kurtki dla pracownika? Dodam, że wykonuję jedynie czynności opodatkowane VAT.
                            • 21.07.2016Opłaty licencyjne w kosztach uzyskania przychodów
                             Pytanie podatnika: Czy Spółka prawidłowo postąpiła zaliczając uiszczane opłaty licencyjne za używanie znaków towarowych do kosztów uzyskania przychodu w miesiącu zaksięgowania tego kosztu na podstawie otrzymanej faktury, traktując opłatę z tytułu licencji, jako tzw. koszt pośredni zaliczany w ciężar kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia?
                             • 20.07.2016Prawo do odliczenia VAT od zakupu odzieży i obuwia dla pracownika
                              Pytanie: Muszę zakupić pracownikowi buty i kurtkę do pracy w zakładzie i w terenie. Jest to obuwie i kurtka o niskiej przenikliwości wody - specjalistyczne. Koszt zakupu 400 zł i 200 zł brutto. Zakup będzie dokonany na fakturę VAT. Wydaję pracownikowi w okresie pracy odzież letnią i zimową, którą pracownik posiada „na ewidencji”. Odzież i obuwie nie będzie przekazane na własność pracownikowi, będzie nadal stanowić własność pracodawcy. Czy przysługuje mi prawo do odliczenia VAT od zakupionego obuwia i kurtki dla pracownika? Dodam, że wykonuję jedynie czynności opodatkowane VAT.
                              • 14.07.2016Dochodzenie wierzytelności będzie łatwiejsze?
                               Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt nowej ustawy, która ma docelowo ułatwić dochodzenie wierzytelności. Jak przekonują projektodawcy, sytuację poprawić mogą nowe regulacje prawne gwarantujące i usprawniające zapłatę należności. Nowa ustawa ma wejść w życie w 2017 r.
                               • 13.07.2016Dochodzenie wierzytelności będzie łatwiejsze?
                                Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt nowej ustawy, która ma docelowo ułatwić dochodzenie wierzytelności. Jak przekonują projektodawcy, sytuację poprawić mogą nowe regulacje prawne gwarantujące i usprawniające zapłatę należności. Nowa ustawa ma wejść w życie w 2017 r.
                                • 12.07.2016Wydatki na zakup garażu w kosztach działalności
                                 Pytanie podatnika: Wnioskodawca zakupił mieszkanie, z przeznaczeniem jego części do prowadzenia działalności gospodarczej oraz osobno nabył miejsce parkingowe w hali garażowej. Miejsce to stanowi odrębny od lokalu mieszkalnego przedmiot nabycia, zakupione zostało w drodze odrębnej umowy. Wykorzystywane jest wyłącznie w prowadzonej działalności oraz przechowywany jest tam samochód, będący środkiem trwałym działalności. Czy zakup miejsca parkingowego w hali garażowej można zaliczyć w koszty działalności?
                                 • 08.07.2016MR przedstawiło projekt mający ułatwić prowadzenie działalności
                                  Ministerstwo Rozwoju przedstawiło projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Zmiany dotyczyć mają 18 ustaw, a zakładanym efektem jest uproszczenie prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy mają dzięki temu zaoszczędzić w sumie ok. 89 mln zł w skali roku.
                                  • 07.07.2016MR przedstawiło projekt mający ułatwić prowadzenie działalności
                                   Ministerstwo Rozwoju przedstawiło projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Zmiany dotyczyć mają 18 ustaw, a zakładanym efektem jest uproszczenie prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy mają dzięki temu zaoszczędzić w sumie ok. 89 mln zł w skali roku.
                                   • 07.07.2016Bruksela zaostrza zasady dotyczące walki z unikaniem opodatkowania
                                    Komisja Europejska przyjęła w środę kolejny wniosek ws. zaostrzania unijnego prawa dotyczącego walki z unikaniem opodatkowania. Zasady mają być bardziej przejrzyste i pozwalać również na skuteczniejsze zwalczanie finansowania terroryzmu oraz prania pieniędzy.
                                    • 07.07.2016Aktualizacja wartości akcji
                                     Pozycja inwestycji finansowych, inwestycji w papiery wartościowe jeszcze kilka lat temu była dla wielu przedsiębiorstw stosunkowo niska. Obecnie coraz więcej firm dokonuje inwestycji w papiery wartościowe o wielkości okresu realizacji transakcji do 12 miesięcy oraz powyżej 12 miesięcy, nazwane odpowiednio krótkoterminowymi oraz długoterminowymi. Inwestycje w papiery wartościowe wiążą się ze znacznym ryzykiem, dlatego też ustawodawca wskazał kierunek dokonywania aktualizacji wartości inwestycji.
                                     • 06.07.2016Wartość początkowa środka trwałego: Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych
                                      Pytanie podatnika: Czy różnice kursowe od własnych środków pieniężnych, związane z ich rozchodem, wpływać będą na wartość początkową środka trwałego?
                                      • 30.06.2016Opłaty za odwołanie rezerwacji lub zniszczenia w hotelu a VAT
                                       Pytanie podatnika: Czy opłaty za spóźnione anulowanie rezerwacji i/lub rezygnację z usługi zakwaterowania powinny być opodatkowane VAT? Czy opłaty za zniszczenia w apartamencie, dodatkowe sprzątanie albo zgubione klucze powinny być opodatkowane VAT? Czy Spółka postępuje prawidłowo wystawiając z tytułu pobrania powyższych opłat noty księgowe (obciążeniowe)?
                                       • 24.06.2016Wartość początkowa środka trwałego wycofanego z poprzedniej działalności
                                        Pytanie podatnika: W jakiej wysokości należy ustalić wartość początkową nieruchomości wycofanych z ewidencji środków trwałych prowadzonej dla dotychczasowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy a wprowadzonych do ewidencji środków trwałych w nowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy?
                                        • 21.06.2016WSA. Parkowanie firmowego samochodu przy domu pracownika a odliczenie VAT
                                         Z uzasadnienia: Ocena sposobu wykorzystania samochodów służbowych powinna być dokonana z uwzględnieniem tego, czy stan faktyczny pozwala na stwierdzenie, że nie tylko zachodzi potencjalna możliwość użycia samochodów służbowych do użytku prywatnego, ale czy w rzeczywistości samochody te są wykorzystywane dla celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą podatnika. Dopóki mamy do czynienia z tzw. "czynnikiem ludzkim" zawsze istnieje potencjalne zagrożenie, że dany pojazd może zostać wykorzystany do celów innych niż związane z działalnością gospodarczą spółki. Okoliczności tej nie da się całkowicie wyeliminować, chodzi zatem jedynie o stworzenie takich mechanizmów i wprowadzenie takich zasad używania pojazdów, które dadzą maksymalną gwarancję wykorzystania ich wyłącznie w działalności podatnika.
                                         • 13.06.2016MR zapowiada liczne ułatwienia dla przedsiębiorców
                                          Działające w Polsce przedsiębiorstwa mogą liczyć na przeszło 100 usprawnień i ułatwień, które zostaną wprowadzone w ramach tzw. pierwszego pakietu proprzedsiębiorczego – zapowiedziało w czwartek Ministerstwo Rozwoju. Planowane zmiany będą skierowane głównie do mikro, małych i średnich firm.
                                          • 10.06.2016MR zapowiada liczne ułatwienia dla przedsiębiorców
                                           Działające w Polsce przedsiębiorstwa mogą liczyć na przeszło 100 usprawnień i ułatwień, które zostaną wprowadzone w ramach tzw. pierwszego pakietu proprzedsiębiorczego – zapowiedziało w czwartek Ministerstwo Rozwoju. Planowane zmiany będą skierowane głównie do mikro, małych i średnich firm.
                                           • 10.06.2016W przypadku dwóch form działalności wystarczy jedna kasa
                                            Pytanie podatnika: Czy w związku z istnieniem dwóch firm na nazwisko Wnioskodawczyni - ten sam NIP - Wnioskodawczyni ma zakupić drugą kasę fiskalną, a jeśli tak, czy przysługuje jej dofinansowanie za zakup drugiej kasy?
                                            • 10.06.2016Zmiany w CEIDG pozytywne dla przedsiębiorców?
                                             Wprowadzone w maju zmiany dotyczące Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) są dla firm pozytywne – twierdzą eksperci Pracodawców RP. Jak oceniają, nowe regulacje powinny ułatwić życie przedsiębiorcom i wzmocnić poziom wiarygodności CEIDG.
                                             • 09.06.2016Zmiany w CEIDG pozytywne dla przedsiębiorców?
                                              Wprowadzone w maju zmiany dotyczące Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) są dla firm pozytywne – twierdzą eksperci Pracodawców RP. Jak oceniają, nowe regulacje powinny ułatwić życie przedsiębiorcom i wzmocnić poziom wiarygodności CEIDG.
                                              • 03.06.2016Przychody pracownika: Wykupienie przez pracodawcę polisy ubezpieczeniowej na czas delegacji
                                               Pytanie podatnika: Czy pokrycie przez Wnioskodawcę - jako pracodawcę - kosztów objęcia pracownika delegowanego za granicę ubezpieczeniem obejmującym koszty leczenia poniesione przez pracownika, który w okresie wyjazdu oraz pobytu za granicą musiał niezwłocznie poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem bądź nieszczęśliwym wypadkiem - w zakresie niezbędnym do przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego powrót albo transport pracownika do miejsca zamieszkania lub placówki medycznej na terenie Rzeczpospolitej Polski (tzw. „Ubezpieczenie kosztów leczenia”) oraz powiązaną z nim usługę tzw. „Assistance” obejmujące organizację i pokrycie kosztów udzielenia pomocy za granicą w następstwie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, spowoduje powstanie po stronie tego pracownika przychodu ze stosunku pracy?
                                               • 01.06.2016NSA. Kiedy najem jest działalnością gospodarczą?
                                                Zarobkowy, zorganizowany i ciągły najem lokali dokonywany we własnym imieniu, który miał charakter powtarzalny i nie przypadkowy, nie pozwala wbrew stanowisku samych podatników na klasyfikowanie przychodów z tego tytułu do źródła przewidzianego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                                • 25.05.2016Uchwała NSA. Odpowiedzialność za długi podatkowe spadkodawcy
                                                 Do decyzji o zakresie odpowiedzialności spadkobiercy przewidzianej w art. 100 Ordynacji podatkowej, nie stosuje się art. 68 § 1 powołanej ustawy, czyli nie ma do niej zastosowania trzyletni termin. Zdaniem sądu jest to decyzja o charakterze deklaratoryjnym, a nie konstytutywnym. Decyzja, o której mowa w art. 100 Ordynacji nie tworzy stosunków prawnych istotnych dla spadkobierców, nie tworzy dla nich sama przez się obowiązków, ani też nie nadaje im uprawnień - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                                 • 24.05.2016Pożyczki dla pracowników bez podatku bankowego
                                                  Pytanie podatnika: Czy Spółka spełnia kryteria uznania jej za instytucję pożyczkową, a w konsekwencji za podatnika podatku od niektórych instytucji finansowych, w związku z udzielaniem pożyczek z ZFŚS dla byłych pracowników Spółki (emerytów i rencistów)?
                                                  • 20.05.2016Podatki 2016: JPK rozpowszechni stosowanie bezpiecznego e-podpisu
                                                   Przewidywane na lipiec wprowadzenie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) nie tylko zobowiąże część firm do przekazywania fiskusowi danych w ujednoliconej formie, ale też wpłynie na poziom rozpowszechnienia bezpiecznego podpisu elektronicznego – wynika z nowej analizy Krajowej Izby Rozliczeniowej (KIR).

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] ... [ 23 ] następna strona »