Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

część przedsiębiorstwa

 • 18.11.2008Gospodarka a budownictwo
  Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w ustawie o wyrobach budowlanych, a także wyniki badania konkurencyjności w budownictwie były tematem konferencji „Gospodarka a budownictwo”, zorganizowanej przez Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa przy współpracy z Ministerstwem Infrastruktury.
  • 06.11.2008Proporcja – odliczenie częściowe naliczonego podatku od towarów i usług
   Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikowi w związku z zakupem towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych. Jeśli dany towar lub usługa nie może być powiązana z taką działalnością, prawo do odliczenia podatku nie przysługuje. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
   • 05.11.2008Orzecznictwo: Zmiana pracodawcy a zmiana warunków pracy i płacy
    1. Porozumienie rozwiązujące stosunek pracy, które zmierza do wyłączenia automatyzmu prawnego kontynuacji stosunku pracy w przypadku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę jest nieważne ze względu na sprzeczność z bezwzględnie obowiązującą normą art. 23.1 § 1 k.p. 2. Zgodnie z art. 23.1 § 1 k.p. pracodawca przejmujący zakład pracy nie może zmienić warunków pracy pracownika na jego niekorzyść z powodu samego przejęcia zakładu pracy, bez względu na to, czy pracownik wyraża zgodę na taką zmianę.
    • 04.11.2008Nabycie akcji własnych celem ich umorzenia a obowiązki płatnika
     Pytania podatnika: 1. Czy w analizowanym stanie faktycznym zostaną spełnione warunki do objęcia wypłaty przychodów z umorzenia akcji M-P z 19% podatku u źródła na podstawie art. 22 ust. 4 i 4a ustawy o pdop. W szczególności, czy będzie spełniony: a. warunek utrzymywania minimalnej ilości akcji? b. warunek nieprzerwanego posiadania przez okres dwóch lat akcji spółki wypłacającej należności? 2. Czy w związku z powyższym na spółce będą ciążyły obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób prawnych od przychodu osiągniętego przez E z tytułu umorzenia akcji, w przypadku gdy E udokumentuje swoją rezydencję podatkową certyfikatem rezydencji.
     • 29.10.2008Forum w obronie interesów odbiorców energii
      Komisja Europejska powołała do życia Obywatelskie Forum Energetyczne, którego działania mają zapewnić odbiorcom energii w Europie większy wybór i lepsze oferty.
      • 22.10.2008Orzecznictwo podatkowe: Umowa użyczenia przedsiębiorstwa nie podlega wyłączeniu spod przepisów o VAT
       Transakcja zbycia przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 6 pkt 1 ustawy VAT dotyczy tylko takiej transakcji, która skutkuje przeniesieniem prawa do rozporządzania przedsiębiorstwem jak właściciel. Umowy obligacyjne takie jak umowy najmu i użyczenia nie niosą ze sobą skutków w postaci przeniesienia prawa do rozporządzania rzeczą jak właściciel. Jeżeli nie doszło w sprawie do transakcji zbycia (przeniesienia prawa do rozporządzania przedsiębiorstwem jak właściciel) składników przedsiębiorstwa stanowiących minimum, bez którego konkretne przedsiębiorstwo nie mogło realizować swoich zadań gospodarczych, to przeprowadzona transakcja nie mieści się w zakresie art. 6 pkt 1 i w konsekwencji nie korzysta z wyłączenia spod działania ustawy VAT.
       • 21.10.2008Orzecznictwo: Umorzenie akcji - gdy koszt nabycia jest większy niż przychód ze sprzedaży
        Pismem z dnia 14 marca 2007 r. A Spółka Akcyjna, zwana dalej Spółką, zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Przedstawiając stan faktyczny Spółka podała, że w dniu 22 listopada 2006 r. dokonała zbycia akcji B Spółki Akcyjnej, nabytych wcześniej za kwotę 12.797.324,40 zł. Część akcji o wartości 7.797.327,40 zł została zbyta na rzecz B Spółki Akcyjnej w celu ich umorzenia za kwotę 3.010.000,00 zł, pozostała zaś część akcji o wartości 5.000.000,00 zł została zbyta na rzecz osoby fizycznej za kwotę 22.500 zł. W związku z powyższym Spółka dla potrzeb rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych rozpoznała przychód do opodatkowania w kwocie 3.032.500,00 zł oraz koszt uzyskania przychodów w łącznej kwocie 12.797.327,40 zł.
        • 15.10.2008Podleganie ubezpieczeniom społecznym podczas wykonywania pracy w innym państwie członkowskim UE, EOG i Szwajcarii
         Wraz z wejściem Polski z dniem 01.05.2004 r. do Unii Europejskiej, powstały nowe możliwości przemieszczania się w celu wykonywania aktywności zawodowej na obszarze innych państw członkowskich. Jednakże swoboda ta stwarza również zagrożenia dla osób, które przed wyjazdem nie zapoznały się z przepisami unijnymi obowiązującymi w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. Często zdarza się, że dopiero w sytuacji kierowania roszczenia do ZUS o wypłatę jakiegoś świadczenia okazuje się, że składki były odprowadzane do niewłaściwego systemu, ponieważ zainteresowany powinien podlegać ubezpieczeniom społecznym w innym państwie. Z naszej praktyki wynika, że zwłaszcza pracownicy nie interesują się tą kwestią, chociaż takie przypadki nie są rzadkie także wśród pracodawców i osób prowadzących działalność na własny rachunek.
         • 08.10.2008Zmiany w nadzorze właścicielskim nad firmami z udziałem Skarbu Państwa
          Wprowadzenie jednolitych standardów wykonywania uprawnień właścicielskich przysługujących Skarbowi Państwa, skoncentrowanie w MSP nadzoru właścicielskiego nad spółkami z kapitałowym udziałem SP oraz nad państwowymi osobami prawnymi realizującymi zadania publiczne, zniesienie formy prawnej przedsiębiorstwa państwowego – to najważniejsze z przyjętych przez rząd założeń do projektu ustawy regulującej zasady wykonywania nadzoru właścicielskiego Skarbu Państwa.
          • 08.10.2008KPP pyta o plan na wypadek kryzysu
           Andrzej Malinowski, prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich, w liście wystosowanym do premiera Donalda Tuska oraz wicepremiera i ministra gospodarki Waldemara Pawlaka pyta, czy istnieje prewencyjny plan działania rządu, Narodowego Banku Polskiego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sytuacji ewentualnego kryzysu sektora finansowego.
           • 01.10.2008Co powinna zawierać prawidłowa nazwa spółki cywilnej
            Interpelacja nr 4263 do ministra finansów w sprawie wskazania podstawy prawnej do żądania przez organy skarbowe zawierania w nazwie spółki cywilnej jako elementu koniecznego imion oraz nazwisk wszystkich działających w jej ramach wspólników, a także wyjaśnienia różnego w tym zakresie stosowania prawa w zależności od właściwości terytorialnej organu skarbowego
            • 29.09.2008Wspólna podstawa opodatkowania dla firm w UE
             Komisja Europejska proponuje rozwiązanie, które zwiększy stopień harmonizacji podatkowej w Unii oraz ograniczy koszty i zredukuje przeszkody dla działalności firm transgranicznych. Prace Komisji są zaawansowane, a propozycja legislacyjna może się pojawić pod koniec tego roku – donosi Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.
             • 24.09.2008MF: Przepisy o VAT nie stwarzają barier w bezpłatnym przekazywaniu towarów
              Interpelacja nr 3389 do ministra finansów w sprawie wadliwych przepisów dotyczących opodatkowania darowizn na rzecz ubogich i inwalidów
              • 18.09.2008PARP: Efekty unijnej pomocy na lata 2004–2006
               Konferencja „Konkurencyjni i z wiedzą” była okazją do przedstawienia efektów działań wdrażanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach programów Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (WKP) oraz Rozwój Zasobów Ludzkich (RZL), dofinansowywanych z funduszy unijnych na lata 2004–2006.
               • 09.09.2008Prezes URE o ochronie odbiorców wrażliwych
                Szef Urzędu Regulacji Energetyki Mariusz Swora zaapelował o pilne uregulowanie systemu wsparcia dla ubogich odbiorców energii elektrycznej. URE we współpracy z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych opracował analizę skali ubóstwa energetycznego w Polsce.
                • 04.09.2008Ubezpieczenie władz spółki od odpowiedzialności cywilnej
                 Pytanie podatnika: Czy powstaje przychód do opodatkowania u członków zarządu, członków rady nadzorczej i pracowników kadry kierowniczej z tytułu ponoszenia przez Spółkę składek na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w sytuacji, gdy zawarta umowa ubezpieczenia będzie „bezimienna”?
                 • 25.08.2008Raport MG: Przedsiębiorczość w Polsce w 2007 r.
                  Kondycja przedsiębiorstw na tle sytuacji makroekonomicznej kraju, warunki, w jakich firmy prowadzą działalność, a także próba określenia obszarów, w których konieczne są usprawnienia – to główne tematy szóstej edycja raportu „Przedsiębiorczość w Polsce”, opublikowanego przez Ministerstwo Gospodarki.
                  • 12.08.2008Następstwo prawne i podatek VAT
                   Interpelacja nr 3141 do ministra finansów w sprawie naliczania podatku VAT przy przekazywaniu następcom prawnym rzemieślniczych zakładów pracy
                   • 11.08.2008Opodatkowanie świadczeń zdrowotnych
                    Interpelacja nr 3140 do ministra finansów oraz ministra zdrowia w sprawie zniesienia opodatkowania ubezpieczeń zdrowotnych płaconych przez pracodawcę za pracownika
                    • 06.08.2008Orzecznictwo: Czym jest „bezskuteczność egzekucji”?
                     I. Stan sprawy przedstawiał się następująco: 1). Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku wszczął z urzędu postępowanie w sprawie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej Jana K. jako członka Zarządu spółki z o.o. „T.” za zaległości podatkowe tej spółki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu pełnienia funkcji płatnika za poszczególne miesiące 2002 i 2003 roku.
                     • 30.07.2008Łatwiejsze zakładanie firmy, mniej uciążliwe kontrole
                      Wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld przedstawił założenia II etapu nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zdaniem polityka po przyjęciu zmian łatwiej będzie założyć i prowadzić firmę, nie obawiając się przy tym uciążliwych kontroli.
                      • 30.07.2008Metody amortyzacji środków trwałych
                       Zgodnie z art. 16h ust. 4 ustawy o PDOP oraz art. 22h ust. 4 ustawy o PDOF, odpisów amortyzacyjnych środków trwałych można dokonywać w równych ratach co miesiąc lub co kwartał albo jednorazowo na koniec roku. Jeżeli podatnik nie dokonuje odpisów miesięcznych, lecz zdecyduje się na odpisy kwartalne czy roczne, powinien pamiętać, iż suma odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonanych w pierwszym roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, nie może przekroczyć wartości tych odpisów przypadających za okres od wprowadzenia ich do ewidencji do końca tego roku podatkowego.
                       • 21.07.2008Orzecznictwo: Uprawnienie pracownika do premii z zysku
                        Pracownik uprawniony na podstawie zakładowego układu zbiorowego pracy i regulaminu premiowania do premii z zysku nie ma roszczenia o wypłatę premii za dany rok, jeżeli sprawozdanie finansowe pracodawcy za ten rok, wskutek utworzenia rezerwy na podstawie ustawy o rachunkowości, nie wykazało zysku.
                        • 18.07.2008Wypłata udziałów na rzecz udziałowców
                         Pytania podatnika: 1. Czy można uznać, że w przypadku umorzenia udziałów lub odpłatnego ich zbycia na rzecz Spółki w celu umorzenia, przy dokonywaniu obliczenia i pobrania podatku (przy ustalaniu dochodu podatnika podlegającego opodatkowaniu), dopuszczalne jest przyjęcie przez Spółkę kosztu uzyskania przychodu po stronie podatnika, np. w wysokości wydatków na objęcie lub nabycie akcji? 2. W razie pozytywnej odpowiedzi na pyt. 1, na podstawie jakich danych należy ustalić należy koszty uzyskania przychodu z tytułu umorzenia udziałów w sytuacji, gdy dostępnym źródłem informacji na ten temat jest jedynie sam podatnik?
                         • 01.07.2008PARP dofinansuje firmom szkolenia i studia podyplomowe pracowników
                          Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs na projekty szkoleniowe i studia podyplomowe dla osób pracujących w mikro, małych, średnich i dużych firmach. Wnioski można składać w siedzibie PARP od połowy lipca w trybie ciągłym do wyczerpania budżetu przewidzianego na rok 2008 r., który wynosi 400 mln zł.
                          • 23.06.2008Opodatkowanie VAT darowizny towarów
                           Interpelacja nr 2158 do ministra finansów w sprawie nieopodatkowanych darowizn na rzecz organizacji pozarządowych
                           • 23.06.2008Sprzedaż przedsiębiorstwa i PCC
                            Pytanie podatnika: Czy transakcja sprzedaży przedsiębiorstwa X (wszystkich istotnych składników materialnych i niematerialnych) nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług u sprzedawcy, a w związku z tym będzie w całej wysokości podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych u kupującego?
                            • 20.06.2008Wniesienie udziałów w spółce z o.o. do spółki jawnej
                             Pytania podatnika: 1. Czy wniesienie przez wnioskodawcę do spółki osobowej wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w spółce z o.o. spowoduje na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powstanie przychodu u wspólnika na dzień podwyższenia wkładów w spółce jawnej? 2. Czy w przypadku, gdyby spółka osobowa dokonywała zbycia udziałów spółki z o.o. otrzymanych od wnioskodawcy (na poczet wkładu według wartości rynkowej na moment wniesienia wkładu), kosztem uzyskania przychodu ze zbycia tych udziałów spółki z o.o. będzie wartość udziału kapitałowego w spółce osobowej objętego przez wnioskodawcę („wydanego” wnioskodawcy) w zamian za ten wkład niepieniężny w postaci udziałów spółki z o.o., nie wyższa jednak od wartości rynkowej tychże udziałów spółki z o.o. na dzień ich wniesienia przez wnioskodawcę do spółki osobowej?
                             • 16.06.2008Wycena składników majątku przy podziale spółki kapitałowej przez wydzielenie
                              Pytanie podatnika: Czy w przypadku podziału przez wydzielenie Spółki z o.o., gdy przeniesienie składników majątkowych nastąpiło w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa i składniki te nie stanowiące środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zostały wycenione na poziomie ich wartości rynkowej, koszt uzyskania przychodów związany ze zbyciem tych składników majątkowych w postaci obiektów budowlanych na gruntach zostanie określony zgodnie z ich wartością rynkową określoną w aktach podziałowych?
                              • 13.06.2008Wartość początkowa firmy
                               Pytanie podatnika: Czy zobowiązania przejęte w ramach aportu przedsiębiorstwa powinny zostać uwzględnione w wartości początkowej firmy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
                               • 11.06.2008Orzecznictwo podatkowe: Sankcja VAT dla spółki cywilnej
                                W przypadku spółki cywilnej nie można mówić o zbiegu odpowiedzialności z tytułu dodatkowego zobowiązania podatkowego oraz odpowiedzialności karnej skarbowej za wykroczenia skarbowe, gdyż spółka cywilna jako podatnik podatku od towarów i usług nie może ponieść bezpośrednio odpowiedzialności karnej skarbowej.
                                • 10.06.2008Unijne wsparcie dla robotyki
                                 Komisja Europejska ogłosiła zamiar pobudzenia rozwoju robotyki w Europie. Do 2010 r. Unia Europejska podwoi nakłady na tę dziedzinę, przeznaczając prawie 400 mln euro na wsparcie badań nad robotyką. Ten ambitny program ma na celu stworzenie silniejszych więzi między środowiskiem naukowym a przemysłem.
                                 • 28.05.2008Fundusze unijne dla początkujących (2) – Programy operacyjne
                                  Na Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) będzie przeznaczonych 14,6 proc. całości środków polityki spójności w Polsce w latach 2007–13 (9,7 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego). Łącznie z wkładem krajowym to prawie 11,5 mld euro.
                                  • 23.05.2008Ewidencja księgowa premii jako szczególnego rodzaju rabatów (2)
                                   Premie lokalne księguje się identycznie jak rabaty udzielane nabywcom krajowym i zagranicznym po dokonaniu dostaw. Jeżeli premia pieniężna lub rabat został udzielony w dacie sprzedaży towarów lub wyrobów, to sprzedawca udzielający rabatu potwierdza jego udzielenie w treści faktury sprzedaży VAT. Jeżeli premia pieniężna (globalna) lub rabat został udzielony po pewnym czasie od daty sprzedaży dostawy towarów lub wyrobów, to sprzedawca udzielający rabatu potwierdza jego udzielenie fakturą korygującą VAT, co wynika z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (dalej rozporządzenie VAT). Fakturę taką sprzedawca wysyła do odbiorcy i po otrzymaniu potwierdzonej przez nabywcę kopii, na tej podstawie, zmniejsza o kwotę udzielonego rabatu przychody ze sprzedaży i VAT należny, uznając kwotą brutto (łącznie z VAT) nabywcę.
                                   • 06.05.2008Bank pomoże w ściganiu przestępców
                                    Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy Prawo bankowe, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Zaproponowane zmiany w przepisach mają umożliwić zwalczanie przestępczości gospodarczej i zabezpieczyć przed nią banki. Zdaniem autorów powinny też zwiększyć bezpieczeństwo obrotu bankowego i spowodować wzrost zaufania klientów do tych instytucji.
                                    • 30.04.2008Zasady opodatkowania dywidend wypłacanych przez spółkę krajową spółce zagranicznej
                                     Departament Podatków Dochodowych przedstawia swoje stanowisko w sprawie zasad opodatkowania dywidend wypłacanych przez spółkę krajową spółce zagranicznej podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: EOG) oraz kwestii stosowania uregulowań Porozumienia o EOG.
                                     • 07.04.2008Orzecznictwo podatkowe: Wykluczenie rat "leasingowych" z kosztów uzyskania przychodów
                                      Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 marca 2008 r., sygn. akt II FSK 26/07
                                      • 04.04.2008Pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
                                       Pytanie podatnika: 1. Czy opisany wyodrębniony zespół składników oraz sposób jego wyodrębnienia wypełnia definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawartą w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy nominalna wartość udziałów w spółce z o.o. objęta w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie przychodem w rozumieniu art. 12 ust.1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
                                       • 28.03.2008Firmanctwo - konsekwencje podatkowe
                                        I. Firma. Stosownie do art. 432 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.; dalej: k.c.) przedsiębiorca prowadząc działalność gospodarczą lub zawodową zobowiązany jest działać pod firmą. O ile firma osoby prawnej może być dowolnie obrana, byleby tylko zawierała dodatkowo określenie jej formy prawnej, o tyle firma osoby fizycznej musi zawierać jej imię i nazwisko1). Wspomnieć należy, że firma osobowych spółek handlowych powinna zawierać przynajmniej nazwisko albo firmę (nazwę) jednego wspólnika oraz dodatkowe oznaczenie typu spółki2).
                                        • 13.03.2008Nieodpłatne przekazanie części budynku użytkowego na cele osobiste podatnika
                                         Pytanie podatnika: Czy dostawa części budynku użytkowego (przekazanie na cele osobiste podatnika jednej kondygnacji budynku) będzie korzystać ze zwolnienia w podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług?
                                         • 06.03.2008MPiPS: Zmiany w kodeksie pracy zostaną poddane konsultacjom
                                          Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zapewnia, że propozycje zmian w prawie pracy, zanim zostaną uchwalone, będą konsultowane m.in. ze związkami zawodowymi. Resort przekonuje, że uelastycznienie zasad zatrudniania jest niezbędne z punktu widzenia interesów małych firm.
                                          • 19.02.2008Wytyczne dla instytucji wdrażających działania dla sektora MSP dla funduszy UE w latach 2007-2013
                                           Interpelacja nr 195 do ministra rozwoju regionalnego w sprawie wprowadzenia ułatwień dla małych i średnich przedsiębiorstw w odniesieniu do procedur ubiegania się o środki pomocowe z Unii Europejskiej.
                                           • 05.02.2008Opodatkowanie marynarzy zatrudnionych w Danii
                                            Pytanie: Od 2003 r. pracuję jako marynarz, pływam pod duńską banderą. Mieszkam w Polsce i nie osiągam innych dochodów. Do tej pory rozliczałem się z uzyskanych dochodów w Polsce, stosując metodę proporcjonalnego odliczenia. Słyszałem jednak, że marynarze pracujący w Danii nie muszą w ogóle rozliczać się w Polsce. Czy to prawda?
                                            • 25.01.2008Rekordowy eksport przemysłu motoryzacyjnego
                                             W październiku ubiegłego roku wartość eksportu polskiego przemysłu motoryzacyjnego osiągnęła nienotowaną dotąd wartość 1,63 mld euro. Uzyskany wynik był o ponad jedną piątą wyższy od osiągniętego w analogiczny miesiącu 2006 r. – poinformowała Polska Izba Motoryzacji (PIM)
                                             • 24.01.2008Odzież służbowa dla pracowników a koszty podatkowe
                                              Pytanie podatnika: Czy w związku z faktem, iż ubiory służbowe użytkowane są przez okres dłuższy niż rok podatkowy, poniesione z tego tytułu koszty potrącalne są w odpowiedniej wysokości za każdy rok użytkowania lub proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą, czy też podatnik może w całości dokonać potrącenia tych kosztów w roku ich poniesienia?
                                              • 14.01.2008Orzecznictwo podatkowe: Nieodpłatne przekazanie towarów i kasa fiskalna
                                               Wnioskiem z 15 stycznia 2007 r. Skarżąca – P. Sp. z o.o. w Warszawie zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Przedstawiając stan faktyczny skarżąca wskazała, iż dokonuje nieodpłatnie dostaw towarów w ramach prowadzonych działań promocyjnych. Skarżąca prowadziła programy lojalnościowe dla podmiotów korzystających z jej usług i w ramach tych programów przekazywała nieodpłatnie swoim klientom prezenty. Korzystając z prawa wynikającego z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, póz. 535 z późn. zm.; dalej ( „u.p.t.u.”) Skarżąca obniżała kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania, gdyż przekazanie miało na celu zwiększenie wartości obrotu podlegającego opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
                                               • 07.01.2008KE umożliwi podział telekomów?
                                                Komisja Europejska pracuje nad zmianami w dyrektywie dotyczącej telekomunikacji, które pozwoliłyby na podział operatorów o znaczącej pozycji na rynku. Jeśli nowe przepisy zostaną przyjęte, do podziału na część usługową i infrastrukturę może dojść w Telekomunikacji Polskiej.
                                                • 20.12.2007MF: Ustawa o podatku akcyzowym zgodna z prawem UE
                                                 Interpelacja nr 9450 do ministra finansów w sprawie sprzeczności przepisów ustawy o podatku akcyzowym z prawem wspólnotowym i skutków ekonomicznych tej sprzeczności dla przedsiębiorców
                                                 • 19.12.2007Zwrot dotacji a KUP
                                                  Pytanie podatnika: Czy zwrot dotacji należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
                                                  • 13.12.2007Sukcesja podatkowa (2) - Następstwo prawne przy łączeniu się i podziale osób prawnych
                                                   Następstwo prawne związane z łączeniem się, w wyniku którego powstaje nowa osoba prawna zostało uregulowane w art. 93 Ordynacji Podatkowej (dalej: Ordynacji), zgodnie z którym osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się osób prawnych, osobowych spółek handlowych, osobowych i kapitałowych spółek handlowych wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie innej osoby prawnej (osób prawnych) a także osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych).

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 15 ] . [ 16 ] . [ 17 ] . [ 18 ] . [ 19 ] . [ 20 ] . [ 21 ] . [ 22 ] . [ 23 ] . [ 24 ] następna strona »