Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

część przedsiębiorstwa

 • 07.09.2009Orzecznictwo: Wykreślenie spółki z rejestru nie chroni przed zaległościami w ZUS
  Przeniesienie odpowiedzialności za składki na członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest możliwe także po utracie bytu prawnego przez spółkę wskutek ukończenia postępowania upadłościowego i wykreślenia tego podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego (art. 116 ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, jednolity tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.).
  • 25.08.2009Orzecznictwo: Dwa główne warunki odliczenia podatku VAT
   Z uzasadnienia: "Koniecznym warunkiem jest i było udokumentowanie rzeczywistych transakcji handlowych za pomocą prawidłowo wystawionych faktur. Prawo do odliczenia przysługuje w przypadku skumulowania dwóch okoliczności: otrzymania faktury stwierdzającej nabycie towaru lub wykonania usługi oraz otrzymanie towaru lub wykonanie usługi. Rozłączne spełnienie omawianych warunków skutkuje brakiem prawa do odliczenia podatku naliczonego. "  
   • 05.08.2009Opodatkowanie aportu podatkiem VAT
    Od 1 kwietnia 2009 r. w polskim systemie podatkowym nie występuje już zwolnienie, które byłoby dedykowane konkretnie przekazaniu prawa do rozporządzania towarami jak właściciel oraz zbyciu prawa w formie aportu (czyli wkładu niepieniężnego do spółki).
    • 05.08.2009Orzecznictwo: Nieodpłatne przekazanie towarów w ramach akcji promocyjno-reklamowej
     Z uzasadnienia: "Reasumując, Sąd orzekający w niniejszej sprawie stwierdza, że w myśl art. 7 ust. 2 i ust. 3 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 czerwca 2005 r., nie stanowi dostawy towarów przekazanie przez podatnika bez wynagrodzenia towarów należących do przedsiębiorstwa w ramach akcji promocyjno-reklamowych, na cele wiążące się z tym przedsiębiorstwem, nawet jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem tych towarów."
     • 05.08.2009Skutki podatkowe sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa
      Pytania podatnika: Czy niezamortyzowana część wartości firmy przypadająca proporcjonalnie na zbytą zorganizowaną część przedsiębiorstwa może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodu Spółki w momencie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa? W przypadku, w którym odpowiedź na pytanie pierwsze jest pozytywna, czy Spółka prawidłowo ustała część wartości firmy podlegającej zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu w momencie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a jeśli metoda zastosowana przez Spółkę jest nieprawidłowa to w jaki sposób należy wyznaczyć tę wartość?
      • 29.07.2009Firmy mają mniej problemów ze znalezieniem pracowników
       Firma doradcza KPMG i Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych PKPP Lewiatan opublikowały raport o aktualnych trendach na rynku pracy. Wynika z niego, że – w opinii przedsiębiorców – pomiędzy jesienią 2008 roku a wiosną 2009 roku wzrosła dostępność pracowników. Część firm w dalszym ciągu boryka się jednak z brakiem specjalistów i kadry technicznej.
       • 17.07.2009Orzecznictwo podatkowe: Odsetki od kredytu na wypłatę dywidendy są kosztem
        Zaciągnięcie przez spółkę kredytu na wypłatę dywidendy należy taktować, jako wydatek związany z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), albowiem osiąganie zysku jest zarówno podstawowym celem funkcjonowania spółki akcyjnej, jak i wspólników, których kapitał zaangażowany jest w funkcjonowanie spółki i osiąganie przez nią przychodów.
        • 13.07.2009Nieskładanie deklaracji nie skutkuje wykreśleniem podatnika z rejestru VAT
         Interpelacja nr 9576 do ministra finansów w sprawie niezgodności instytucji urzędowego wykreślenia podatnika VAT z rejestru z VI dyrektywą Rady (WE)
         • 02.07.2009Orzecznictwo: Sądowy finał aukcyjnego handlu
          Z uzasadnienia: Zatem organy prawidłowo wskazały, że nie mogły zastosować przy szacowaniu podstawy opodatkowania metody porównawczej wewnętrznej, bowiem skarżący nie prowadził działalności gospodarczej w poprzednich okresach, jak również metody porównawczej zewnętrznej, gdyż warunki prowadzenia przez niego działalności różniły się znacznie od tych podatników, którzy zarejestrowali działalność i w związku z tym ponosili udokumentowane koszty, w tym na nabycie towarów handlowych. Do zastosowania metody remanentowej wymagane były zaś dokumenty na podstawie, których można określić majątek przedsiębiorstwa na początek i koniec okresu, a takich dowodów skarżący w ogóle nie posiadał.
          • 19.06.2009Emerytury i renty przyznawane i wypłacane przez ZUS z zastosowaniem przepisów UE (1)
           Czego dotyczą regulacje unijne w zakresie emerytur i rent? W Unii Europejskiej nie ma jednego systemu emerytalno-rentowego. Prawo unijne nie ingeruje w to, na jakich zasadach państwa członkowskie przyznają świadczenia emerytalno-rentowe. Każde państwo członkowskie samo określa rodzaje świadczeń oraz warunki nabywania uprawnień do tych świadczeń, decyduje o wieku emerytalnym, stażu wymaganym do nabycia uprawnień do świadczeń oraz o wysokości świadczeń. Osoba, która pragnie uzyskać emeryturę lub rentę w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej, musi spełnić warunki wymagane do nabycia uprawnień do świadczeń, określone przepisami prawnymi tego państwa.
           • 17.06.2009Unijne fundusze na nowe inwestycje
            Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych przypomina, że trwa nabór projektów w ramach działania 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki – Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Z tego źródła można uzyskać dofinansowanie przede wszystkim na wydatki inwestycyjne, a dla inwestycji typu centrum B+R dodatkowo także na szkolenia specjalistyczne i usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych.
            • 10.06.200950 mld euro na unijną strategię dla regionu Morza Bałtyckiego
             Komisarz ds. rozwoju regionalnego Danuta Hübner przedstawiła propozycję strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego. Dokument ma być odpowiedzią na wyzwania, jakie stoją przed państwami regionu zamieszkiwanego przez blisko 100 mln ludzi, czyli m.in. pogarszający się stan wody w Morzu Bałtyckim, niedostateczne połączenia komunikacyjne, bariery handlowe i problemy z dostawą energii. Realizacja przedsięwzięć zapisanych w strategii zostanie wsparta kwotą 50 mld euro.
             • 05.06.2009KNF o dobrych praktykach w zakresie opcji walutowych
              Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) zarekomendował bankom podjęcie działań zmierzających do poprawy jakości informowania klientów o ryzyku związanym z instrumentami pochodnymi oraz wzmocnienie mechanizmów kontroli ryzyka wynikającego z zawierania takich transakcji z klientami spoza branży finansowej. Istotnym wsparciem w tym procesie mogłoby być stworzenie przez środowisko bankowe kodeksu dobrych praktyk w zakresie transakcji z wykorzystaniem instrumentów pochodnych.
              • 05.06.2009Gorsze wyniki finansowe przedsiębiorstw
               Wzrosła liczba firm, które ponoszą straty – taki wniosek płynie z przeprowadzonego przez PKPP Lewiatan porównania wyników osiągniętych przez średnie i duże przedsiębiorstwa w I kwartałach 2009 i 2008 r. Różnica w wartości wyniku finansowego to ok. 10 mld zł i wynika ona ze strat poniesionych na inwestycjach w opcje walutowe oraz wysokiej dynamiki kosztów wynagrodzeń.
               • 04.06.2009Orzecznictwo: Opodatkowanie odsetek od kredytu kupieckiego na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
                Zgodnie z art. 3 ust. 2 u.p.d.op. podatnicy, którzy nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu podlegają ograniczonemu obowiązki podatkowemu, od dochodów , które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 1 u.p.d.op. podatek dochodowy z tytułu uzyskanych odsetek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników wymienionych w art. 3 ust. 2 wynosi 20 % przychodów. Przepis ten ma zastosowanie przy uwzględnieniu postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczypospolita Polska. Zgodnie z art. 11 ust. 1 Umowy odsetki, które powstają w Umawiającym się Państwie (Polska) i wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie (Chiny) mogą podlegać opodatkowaniu w tym drugim Umawiającym się Państwie. Jednakże zgodnie z art. 11 ust. 2 Umowy odsetki takie mogą być także opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym powstają zgodnie z prawem tego Umawiającego się Państwa, ale jeżeli odbiorca odsetek jest ich właścicielem, podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 10 % kwoty brutto tych odsetek.
                • 29.05.2009Neutralizacja skutków podatkowych umów gospodarczych a KUP
                 Wydatek z tytułu wykonania umowy, którego ciężar obiektywnie mógł zostać uwzględniony w innych przeprowadzonych lub prawnie i faktycznie uzasadnionych czynnościach podatnika, a jej treść i okoliczności wskazują na zasadniczy powód zawarcia w postaci dążenia do osiągnięcia korzyści podatkowych, w szczególności neutralizacji skutków podatkowych zdarzeń gospodarczych, w których podmiot ten uczestniczył, nie stanowi kosztu uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                 • 27.05.2009Wniesienie aportu a korekta podatku naliczonego
                  Co do zasady – na podstawie przepisów wspólnotowych – czynność wniesienia aportu jest opodatkowana; jej dokonanie nie powoduje zmiany prawa do odliczenia w ten sposób, że jej efektem jest konieczność dokonania korekty podatku naliczonego na podstawie art. 91 ust. 7 ustawy o VAT. Skoro bowiem podatnik pierwotnie odliczył całość podatku naliczonego przy nabyciu środków trwałych (gdyż były używane do wykonywania czynności opodatkowanych), a następnie wykorzystał je do wykonania innej czynności opodatkowanej (wniesienia aportu), to zakres prawa do odliczenia w stosunku do tych środków trwałych się nie zmienił. Nie wystąpiła więc przesłanka dokonania korekty określona w art. 91 ust. 7 ustawy o VAT w postaci zmiany prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.
                  • 20.05.2009Opodatkowanie podatkiem VAT świadczeń z ZFŚS
                   Pytanie podatnika: Czy Spółka postępuje prawidłowo przy odsprzedaży pracownikom usług dofinansowywanych z ZFŚS, opodatkowując podatkiem VAT kwotę odpłatności ponoszonej przez pracownika i odliczając część podatku VAT naliczonego zawartego w cenie nabytej usługi odpowiadającą „części opodatkowanej” danej usługi?
                   • 06.05.2009Orzecznictwo: Pozorna likwidacja stanowiska pracy
                    Z pozorną likwidacją stanowiska pracy, która nie uzasadnia wypowiedzenia zmieniającego (art. 42 w związku z art. 45 § 1 Kodeksu pracy) mamy do czynienia wówczas, gdy jest ono wprawdzie likwidowane, ale w jego miejsce jest tworzone inne stanowisko pracy (o innej nazwie), które w istotnych elementach nie różni się od zlikwidowanego.
                    • 21.04.2009Sprzedaż działek nie podlega VAT
                     Pytanie podatnika: Czy sprzedaż działek wyodrębnionych z jednej, dużej otrzymanej w drodze darowizny podlegać będzie podatkowi od towarów i usług?
                     • 20.04.2009Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług wnoszenia wkładów niepieniężnych (aportów)
                      Z dniem 1 grudnia 2008 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336), które zastąpiło dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.). Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 6 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r., wkłady niepieniężne (aporty) wnoszone do spółek prawa handlowego i cywilnego były zwolnione od podatku od towarów i usług. W nowym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. nie przewidziano zwolnienia od podatku dla aportów, co oznacza, że od dnia 1 grudnia 2008 r. wkłady niepieniężne (aporty) wnoszone do spółek, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według ogólnych zasad.
                      • 20.04.2009Rozliczenie w podatku VAT czynności darowizny przedsiębiorstwa
                       Pytanie podatnika: Jak powinno przebiegać rozliczenie czynności darowizny w zakresie podatku VAT i czy w przypadku darowizny przedsiębiorstwa istnieje obowiązek korekty VAT rozliczeniowego na podstawie art. 91 ustawy o VAT?
                       • 09.04.2009Orzecznictwo: Nieodpłatne przekazanie i VAT
                        Z uzasadnienia: "Jeżeli norma prawa krajowego odbiega od treści normy dyrektywy w sposób, który zdaniem jednostki godzi w jej interesy a nieimplementowany lub niewłaściwie implementowany przepis dyrektywy, jeżeli chodzi o jego treść, jest bezwarunkowy i dostatecznie precyzyjny, obywatel może się powoływać na jego postanowienia przeciwko jakimkolwiek przepisowi prawa krajowego, który jest sprzeczny z dyrektywą, lub w takim zakresie, w jakim przepisy dyrektywy określają, jakich praw jednostki mogą dochodzić od państwa (por. wyrok ETS z 19 stycznia 1982 r. w sprawie C-8/81 Ursula Becker przeciwko Finanzamt Munster-Innenstadt). W takiej sytuacji Sąd krajowy ma obowiązek, w interesie obywatela, zastosować normę dyrektywy z pominięciem wadliwego unormowania krajowego."
                        • 03.04.2009Podleganie ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz zasady opłacania i rozliczania składek za obywateli polskich zatrudnionych za granicą
                         1. Ubezpieczenia społeczne obywateli polskich zatrudnionych za granicą. Krąg osób objętych ubezpieczeniami społecznymi. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.) obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są m.in.:
                         • 24.03.2009Zamówienia publiczne: Kiedy można utajnić ofertę?
                          Składając ofertę, wykonawca musi się liczyć z tym, że konkurencja może uzyskać cenne informacje na temat oferowanych przez niego produktów lub kondycji firmy, które może potem wykorzystać. Prawo zamówień publicznych, choć hołduje zasadzie jawności, pozwala uchronić się przed taką ewentualnością.
                          • 18.03.2009Orzecznictwo: Podróż służbowa musi mieć charakter incydentalny
                           Kierowca transportu międzynarodowego odbywający podróże w ramach wykonywania umówionej pracy i na określonym w umowie obszarze jako miejsce świadczenia pracy nie jest w podróży służbowej w rozumieniu art. 775 § 1 k.p.
                           • 09.03.2009Sprzedaż zdjęć poprzez portal internetowy
                            Pytanie podatnika: Czy w przedstawionym stanie faktycznym w Polsce Wnioskodawca obowiązany jest do opodatkowania powstałego dochodu w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (wg skali i połączenia go z innymi dochodami np.: umowa o pracę) ustalonego w wysokości różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania w wysokości 50% (art. 22 ust. 9 pkt 3) przychodu i wpłacania bez wezwania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy (art. 44 ust. 1a ww. ustawy)?
                            • 02.03.2009MF: Raport „Paying Taxes 2009” nie odzwierciedla sytuacji obecnej
                             Interpelacja nr 6970 do ministra finansów w sprawie zmian w systemie podatkowym
                             • 02.03.2009Ewidencjonowanie obrotu przy zastosowaniu drukarki fiskalnej
                              Pytanie podatnika: Czy podatnik może prowadzić ewidencję obrotu przy zastosowaniu jednej drukarki fiskalnej podłączonej jednocześnie do dwóch komputerów?
                              • 24.02.2009Zamówienia publiczne – Kiedy można utajnić ofertę?
                               Składając ofertę, wykonawca musi się liczyć z tym, że konkurencja może uzyskać cenne informacje na temat oferowanych przez niego produktów lub kondycji firmy, które może potem wykorzystać. Prawo zamówień publicznych, choć hołduje zasadzie jawności, pozwala zabezpieczyć się przed taką ewentualnością.
                               • 18.02.2009Firmowy piknik może być kosztem podatkowym
                                Pytanie podatnika: Czy w opisanej koszty imprezy integracyjnej w tym zarówno koszty uczestnictwa w imprezie pracowników jak i ich najbliższej rodziny mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów przez podatnika, w rozumieniu art. 15 ust 1 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych w pełnym zakresie?
                                • 16.02.2009Ułatwienia dla małych firm
                                 Interpelacja nr 6179 do ministra pracy i polityki społecznej, ministra gospodarki oraz ministra finansów w sprawie utworzenia spójnej polityki rządu, mającej na celu wsparcie rozwoju małych przedsiębiorstw, poprzez kompleksowe rozwiązania strukturalne w poszczególnych ministerstwach
                                 • 13.02.2009Przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych
                                  Zgodnie z regulacją art. 7 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ostat. zm. Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1316; dalej: updp) przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest dochód, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Natomiast w niektórych przypadkach, o których będzie mowa niżej, przedmiotem opodatkowania jest również przychód. Przedmiotem opodatkowania są zatem wszelkie dochody uzyskiwane przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, bez względu na źródło pochodzenia tych dochodów.
                                  • 04.02.2009Opodatkowanie zysków z zagranicznych giełd
                                   Pytanie: Inwestuję na giełdzie. Akcje sprzedaję zarówno na giełdzie polskiej, jak i na giełdzie amerykańskiej. W jaki sposób powinienem opodatkować te zagraniczne dochody?
                                   • 29.01.2009Podatek VAT 2009 – Dostawy nieodpłatne i prezenty małej wartości
                                    Niestety, pomimo licznych sporów o to, czy powinno być opodatkowane VAT nieodpłatne przekazanie towarów na potrzeby reklamy, reprezentacji, sprzedaży premiowej itp., czyli na potrzeby związane z prowadzoną przez podatnika działalnością, ustawodawca nie zdecydował się na zmianę regulacji art. 7 ust. 2 ustawy o VAT (traktującej o opodatkowaniu czynności nieodpłatnych) i w efekcie dostosowanie jej do przepisów prawa wspólnotowego.
                                    • 20.01.2009Nowelizacja ustawy o VAT
                                     Z dniem 1 stycznia 2009 r. weszła w życie druga i ostatnia część przepisów ustawy nowelizującej ustawę o podatku od towarów i usług. Nowelizacja wprowadziła ważne rozwiązania niedostępne dotychczas w przepisach krajowych, a dopuszczalne jako rozwiązania opcjonalne przewidziane w przepisach unijnych i znane z praktyki innych państw członkowskich (np. magazyn konsygnacyjny). Ponadto dokonano modyfikacji podstawowych rozwiązań konstrukcyjnych podatku oraz wprowadzono zmiany techniczne i poprawki wadliwych rozwiązań. Wprowadzone zmiany ewidentnie zmierzają do unowocześnienia i liberalizacji polskich regulacji VAT, które niestety wciąż są postrzegane jako jedne z najmniej przyjaznych dla przedsiębiorców spośród wszystkich regulacji VAT krajów unijnych.
                                     • 14.01.2009Trzy miliony nazw w domenie .eu
                                      Międzynarodowe firmy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe i zespoły ekspertów, a także indywidualni Europejczycy pragnący zaznaczyć swoją obecność w sieci przyjęli domenę .eu w ciągu dwóch i pół roku od jej wprowadzenia.  Trzymilionową nazwę domeny .eu zarejestrował 11 stycznia obywatel niemiecki. Jest to czwarta pod względem popularności domena w Europie i dziewiąta na całym świecie.
                                      • 20.12.2008Rozliczenie delegacji zagranicznej - całodzienne wyżywienie
                                       Przygotowuję rozliczenie delegacji zagranicznej. Pracownik przebywał przez kilka dni w delegacji (Francja). W trakcie trwania delegacji miał zapewnione całkowite wyżywienie (nocleg wraz z całkowitym wyżywieniem w hotelu). Podróżował własnym samochodem. Jaką kwotę mam wypłacić pracownikowi tytułem delegacji - otrzymał już 600 zł tytułem zaliczki?
                                       • 19.12.2008MG ujawnia szczegóły pakietu klimatycznego
                                        Polskie przedsiębiorstwa wytwarzające energię elektryczną, obecne na rynku przed końcem tego roku, w latach 2013-2019 zakupią na aukcjach jedynie część uprawnień do emisji dwutlenku węgla, a od 2013 r. będą nabywać 30 proc. uprawnień wyliczonych na podstawie ich średnich rocznych emisji z lat 2005-2007. Resort gospodarki opublikował dane na temat porozumienia w sprawie europejskiego pakietu klimatycznego.
                                        • 18.12.2008KNF: Opcje walutowe nie zagrażają stabilności banków
                                         Komisja Nadzoru Finansowego ogłosiła, że zaangażowanie w walutowe instrumenty pochodne, a w szczególności w opcje, obecnie nie zagraża stabilności banków i innych podmiotów sektora finansowego w Polsce. Urząd KNF sprawdził, czy nadzorowane przezeń banki oraz wszyscy emitenci, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ponieśli straty w związku z lokowaniem funduszy w instrumenty pochodne.
                                         • 17.12.2008UE: Polityka spójności jako część planu naprawy gospodarczej
                                          Komisja Europejska przyjęła sprawozdanie na temat wkładu polityki spójności we wsparcie dla realnej gospodarki i europejskiego planu naprawy gospodarczej. W sprawozdaniu przedstawiono środki, które mają służyć przyspieszeniu inteligentnych inwestycji na szczeblu krajowym i regionalnym: uproszczenie dostępu do dotacji, ułatwienie wspierania osób dotkniętych kryzysem i zwiększenie dostępności źródeł finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw.
                                          • 16.12.2008Rozliczenie delegacji zagranicznej - bez wyżywienia
                                           Wysłałem na kilka dni pracownika do Niemiec. Pracownik wyjechał samochodem należącym do firmy (służbowy), żywił się we własnym zakresie. Otrzymał zaliczkę, aby wykupić sobie noclegi, w wysokości 150 EUR. Na miejscu kupował paliwo oraz kilka niezbędnych rzeczy (m.in. narzędzia), których zapomniał zabrać z firmy. W jaki sposób rozliczyć delegację?
                                           • 15.12.2008Odsetki od należności podatkowych - rozliczenie wpłat częściowych do ZUS
                                            Spróbujmy rozwikłać kolejny - mocno skomplikowany - przypadek. Mam zaległość tytułem zapłaty składki ZUS. Dokonałem już kilku wpłat, w chwili obecnej chcę uregulować zadłużenie całkowicie. Jak rozliczyć dokonane przeze mnie wpłaty - jaką część stanowiły odsetki, jaką należność główna? Ile na chwilę obecna wynosi moje zadłużenie? Jaką kwotę powinienem wpłacić do ZUS aby ostatecznie spłacić powstały dług?
                                            • 05.12.2008Klasyfikacja wydatków poniesionych na inwestycje
                                             Pytanie podatnika: Czy Spółka może rozliczyć bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów, tzn. nie kapitalizować w wartości początkowej środka trwałego jako koszty wytworzenia koszty wskazane w pkt e), j-o), tj.: — koszty ubezpieczeń inwestycji w trakcie realizacji, — koszty organizacji przetargów, — koszty badań i pomiarów geologicznych i geodezyjnych, — koszty likwidacji środków trwałych (np. koszty rozbiórki) łącznie z nieumorzoną częścią ich wartości początkowej (likwidacja jest bezpośrednio związana z procesem inwestycyjnym), — koszty związane z uzyskaniem pozwoleń budowlanych, środowiskowych, itp., niezbędnych do realizacji danego projektu inwestycyjnego, — opłaty za użytkowanie gruntu i ubezpieczenia obiektu w czasie budowy oraz podatek od nieruchomości od działek, nabytych wyłącznie w celach prowadzenia inwestycji, — koszty związane z uregulowaniem stanu prawnego gruntów, — koszty osobowe pośrednie, tj. koszty wynagrodzeń, narzutów na wynagrodzenia, delegacji związanych z inwestycjami i inne koszty pracowników zaangażowanych w proces wytwarzania środka trwałego (np. inwestorzy nadzoru) oraz pracowników zaangażowanych w proces ustalania warunków przyłączeniowych (zawierania umów przyłączeniowych), tj. koszty dotyczące osób, które nie są zaangażowane wyłącznie w wytworzenie danego środka trwałego?
                                             • 02.12.2008Prezenty dla klientów a VAT
                                              Istota interpretacji: w wyniku ponownej analizy sprawy, uwzględniając zarzuty przytoczone w wezwaniu, tut. Organ odmawia zmiany stanowiska i stwierdza, iż nieodpłatne wydawanie przez Spółkę wyrobów alkoholowych i gadżetów reklamowych dokonywane w ścisłym i bezpośrednim związku z prowadzonym przedsiębiorstwem, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako odpłatna dostawa towarów w przypadku gdy podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności w całości lub w części, a wydane towary nie są prezentami o małej wartości lub próbkami.
                                              • 28.11.2008Orzecznictwo podatkowe: Przekazanie nagród w związku ze sprzedażą premiową a obowiązek VAT
                                               W świetle art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym od 1 czerwca 2005 r., nie stanowi dostawy przekazanie przez podatnika bez wynagrodzenia towarów należących do jego przedsiębiorstwa, na cele wiążące się z tym przedsiębiorstwem, nawet jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem tych towarów.
                                               • 25.11.2008Danuta Hübner o antykryzysowym pakiecie dla przedsiębiorców
                                                W Brukseli, podczas spotkania z członkami Konwentu Marszałków skupiającego przedstawicieli władz polskich województw, komisarz UE ds. polityki regionalnej Danuta Hübner przedstawiła najważniejsze założenia pakietu antykryzysowego – w części dotyczącej polityki spójności – który w środę zostanie przyjęty przez Komisję Europejską.
                                                • 24.11.2008Orzecznictwo: Odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa za zaległe składki pracowników
                                                 Nabywca przedsiębiorstwa odpowiada za należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej z własnych środków przez zbywcę jako płatnika składek (pracodawcę) a nie odpowiada za należności z tytułu składek w części finansowanej przez ubezpieczonych pracowników (art. 112 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa w związku z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych).
                                                 • 21.11.2008Delegowanie pracowników za granicę (1)
                                                  W dobie coraz mocniejszej integracji Polski z Unią Europejską i znikaniem kolejnych barier w dostępie do rynków zbytu i pracy wysyłanie pracowników za granicę przez polskich pracodawców staje się coraz powszechniejsze. Wysłanie pracownika do pracy za granicę powoduje powstanie wielu dodatkowych obowiązków po stronie pracodawcy. Należy mieć na uwadze fakt, że oprócz przepisów polskich trzeba również uwzględniać przepisy wspólnotowe oraz przepisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
                                                  • 19.11.2008VAT od podziału spółki przez jej wydzielenie
                                                   W myśl art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, który stanowi implementację art. 19 dyrektywy 112, przepisów ustawy o VAT nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zakładu samodzielnie sporządzającego bilans. Wyłączenie z opodatkowania VAT w świetle dyrektywy dotyczy nie tylko całego przedsiębiorstwa lub zakładu, ale również jego zorganizowanej części. Pojęcie „przedsiębiorstwo”, o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, należy rozumieć jako wyodrębniony zespół składników pozwalających na prowadzenie działalności gospodarczej. Taką definicję przedsiębiorstwa zawiera art. 551 Kodeksu cywilnego. Jeśli wydzielana część przedsiębiorstwa może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą, spełnia to warunki wskazanej powyżej definicji. W konsekwencji wydzielenie takiej części przedsiębiorstwa nie podlega opodatkowaniu VAT — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 15 ] . [ 16 ] . [ 17 ] . [ 18 ] . [ 19 ] . [ 20 ] . [ 21 ] . [ 22 ] . [ 23 ] . [ 24 ] następna strona »