Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

część przedsiębiorstwa

 • 31.05.2010Amortyzacja nieruchomości otrzymanych w darowiźnie
  Pytanie podatnika: Wnioskodawca otrzyma w drodze darowizny od swojego ojca i siostry, wspólników spółki cywilnej, całe przedsiębiorstwo tejże spółki. W skład otrzymanego w drodze darowizny przedsiębiorstwa będzie wchodziła m. in. własność nieruchomości budynkowych oraz praw wieczystego użytkowania nieruchomości. Wnioskodawca będzie kontynuował działalność gospodarczą prowadzoną przez Spółkę w ramach indywidualnej działalności gospodarczej rozliczanej na podstawie księgi przychodów i rozchodów. Czy Wnioskodawca będzie mógł dokonywać odpisów amortyzacyjnych od budynków i jak powinna zostać ustalona wartość początkowa budynków oraz praw użytkowania wieczystego?
  • 28.05.2010Polskie elektrownie wytworzyły 150 GWh energii elektrycznej
   Z wyliczeń Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że w 2009 roku w Polsce wyprodukowano ponad 151 GWh energii elektrycznej. Produkcja energii była niższa o ponad 2 proc. od produkcji w 2008 r (154,6 GWh). Krajowe zużycie energii elektrycznej wyniosło 148 718 GWh i było niższe o blisko 4 proc. od zużycia w 2008 r. Spadek zapotrzebowania na energię skutkował zwiększeniem poziomu rezerw mocy dostępnych dla operatora systemu przesyłowego o 35 proc.
   • 18.05.2010Ceny gazu wzrosną o 3 proc.
    Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nowe taryfy gazowe dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM (OGP GAZ - SYSTEM) oraz sześciu Operatorów Systemu Dystrybucyjnego Grupy Kapitałowej PGNiG (OSD). Średni wzrost opłat dla odbiorców w gospodarstwach domowych wyniesie około 3 proc. Najwcześniej nowe taryfy mogą zostać wprowadzone 1 czerwca, najpóźniej 1 lipca 2010 r.
    • 14.05.2010Pozostawienie nakładów w wynajętym lokalu a opodatkowanie VAT
     Zwrot przez podatnika lokalu wynajmującemu, po ustaniu najmu, bez obowiązku przywrócenia stanu poprzedniego w zakresie wykonanych przez podatnika w lokalach na własny koszt robót adaptacyjnych, modernizacyjnych dla celów wyłącznie przedsiębiorstwa podatnika, w zakresie tych robót nie stanowi nieodpłatnego świadczenia usługi na rzecz wynajmującego w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy o VAT. Nie ma znaczenia sposób ustania najmu - wobec upływu czasu, na który został zawarty czy wobec wypowiedzenia przez podatnika, najemcę z powodów nieopłacalności kontynuowania działalności w lokalu objętym najmem - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie.
     • 12.05.2010Wydatki na przystosowanie i eksploatację lokalu w kosztach firmy
      Pytania podatnika: Czy poniesione wydatki na przystosowanie i eksploatację lokalu do prowadzenia działalności są kosztem uzyskania przychodów? Czy ponoszone wydatki udokumentowane fakturami za energię, gaz i czynsz wystawiane na imię i nazwisko Wnioskodawcy bez numeru NIP, stanowią koszty uzyskania przychodów? Czy wartości wynikające z faktur należy księgować w kwotach brutto, w ustalonej proporcji?
      • 11.05.2010PARP: Kryzys głównie w otoczeniu przedsiębiorców, a nie w firmach
       Prawie 75 proc. przedsiębiorców sektora MŚP dostrzegało objawy kryzysu gospodarczego przede wszystkim w kontekście ogólnie pogarszającej się sytuacji gospodarczej kraju – wynika z badania zrealizowanego przez Pentor Research International na przełomie 2009 i 2010 r. na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Około 65 proc. firm obserwowało skutki kryzysu we własnej branży, a dopiero 55 proc. we własnej firmie.
       • 30.04.2010Badania i innowacje: Będzie łatwiejszy dostęp do unijnych dotacji
        Zasady uczestnictwa w projektach badawczych finansowanych przez UE mają być przejrzyste i atrakcyjne dla najlepszych naukowców i innowacyjnych przedsiębiorstw w Europie i nie tylko – przewiduje plan uproszczenia procedur regulujących udział w tego typu projektach przedstawiony przez Komisję Europejską. KE podkreśla, że realizacja pełnego potencjału badań europejskich ma zasadnicze znaczenie dla unijnej strategii „Europa 2020”, zwłaszcza z uwagi na konieczność umocnienia ożywienia gospodarczego i rozwoju nowych źródeł wzrostu i zatrudnienia, aby wyrównać straty spowodowane kryzysem.
        • 29.04.2010Telepraca: Chętnych tylko jedenastu na stu
         Niemal 83 proc. Polaków słyszało o telepracy, jednak chęć wykonywania swoich obowiązków zawodowych wyłącznie na zasadach pracy zdanej deklaruje zaledwie 11 proc. respondentów – wynika z badania poziomu znajomości i nastawienia do telepracy przeprowadzonego przez Polskę Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wspólnie z Instytutem Badawczym MillwardBrown SMG/KRC. Pozytywną zmianę mają przynieść działania realizowane w ramach projektu „Telepraca – nowa forma organizacji pracy w przedsiębiorstwach”, który ma na celu popularyzację zatrudnienia telepracowników przez polskich przedsiębiorców.
         • 28.04.2010Przeznaczenie nieruchomości firmowych na wynajem prywatny a VAT
          Pytanie podatnika: Jakie skutki w podatku VAT spowoduje przeniesienie lokali użytkowych z ewidencji firmy i wynajmu w ramach działalności gospodarczej do niefirmowego wynajmu?
          • 20.04.2010Stan implementacji unijnych dyrektyw dotyczących rynku finansowego
           Interpelacja nr 14104 do ministra finansów w sprawie zaległości w implementacji unijnych dyrektyw dotyczących rynku finansowego
           • 19.04.2010Unijny formularz o nieprowadzeniu pojazdu
            Komisja Europejska decyzją z 14 grudnia 2009 r. zmieniającą decyzję 2007/230/WE w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym zmodyfikowała unijny wzór zaświadczenia o okresach nieprowadzenia pojazdu, które wystawiane jest kierowcy. 12 marca ukazało się także sprostowanie do tej decyzji.
            • 02.04.2010Prawo do odliczenia VAT w związku z inwestycją w obcym środku trwałym
             Pytanie podatnika: Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od nabycia towarów i usług związanych z inwestycją opisaną w stanie faktycznym?
             • 31.03.2010Wniesienie aportem prawa wieczystego użytkowania gruntu a opodatkowanie VAT
              Zgodnie z przepisami Dyrektywy 2006/112/WE czynność wniesienia aportu jest co do zasady czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Skoro art. 91 ust. 7 ustawy o VAT ma zastosowanie wówczas, gdy zmieniło się przeznaczenie środka trwałego, to nie można mówić o zmianie przeznaczenia środka trwałego, który był dotychczas (przed dokonaniem aportu) wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych, a następnie jest wykorzystany do kolejnej czynności opodatkowanej, jaką jest wniesienie aportu. Wprowadzenie niezgodnego z prawem wspólnotowym zwolnienia nie może pozbawiać podatnika prawa do odliczenia także poprzez konieczność dokonania korekty podatku naliczonego i zmniejszenie pierwotnej kwoty odliczenia – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
              • 25.03.2010Zorganizowana część przedsiębiorstwa bez praw do nieruchomości
               Zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jest wyodrębniony zespół składników majątkowych (w tym zobowiązania), przeznaczonych do realizacji zadań gospodarczych, który mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo. Jeżeli więc spółka wnosi aportem taki zespół składników (np. wydział produkcyjny), to może potraktować go jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa również wówczas, gdy na dzień wniesienia nie mógłby on jeszcze stanowić niezależnego przedsiębiorstwa, np. gdy nie obejmuje praw do nieruchomości. Ważne jest, że taki wydział produkcyjny ma potencjał do bycia niezależnym przedsiębiorstwem w przyszłości, w tym na skutek korzystania z nieruchomości należącej do spółki przyjmującej aport - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
               • 05.03.2010Orzecznictwo: Nieodpłatne przekazanie towarów i bonów towarowych
                Z uzasadnienia: Istotne z punktu widzenia zaistniałego sporu jest to, że art. 8 ust. 1 jednoznacznie stanowi, iż usługą jest świadczenie, które nie stanowi dostawy towaru. Nie może zatem wystąpić taka sytuacja faktyczna, w rozumieniu tego unormowania, która jednocześnie stanowiłaby dostawę towaru i świadczenie usługi. Przepis ten wyklucza takie rozwiązanie. Podkreślić w tym miejscu należy, że dokonywanie określonej ilości zakupów w ramach np. programu lojalnościowego mieści się w zakresie czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w postaci dostawy towarów. Nie można więc uznać w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku - zrealizowania określonej ilości nabyć towarów - za świadczenie usługi. Czynności stanowiące dostawę towaru nie mogą jednocześnie poprzez ich zsumowanie stanowić usługi. Przeszkodą do takiej konstatacji jest treść art. 8 ust. 1 VAT, z której to wynika, że dostawa nie może być jednocześnie usługą.
                • 03.03.2010Koncentracje bezpieczne dla konkurencji
                 Cyfrowy Polsat może przejąć spółkę mPunkt Holdings, UniCredit - grupę CECH, a Samsung Electronics - część mienia Amiki – uznała prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Koncentracje przedsiębiorców nie naruszą konkurencji na terenie Polski. Do skutku mogą również dojść transakcje na rynku wyrobów budowlanych oraz hutniczych.
                 • 03.03.2010Orzecznictwo: Opodatkowanie spłaty udziału występującego wspólnika
                  Z uzasadnienia: Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej i wiążący się z tym faktem zwrot przypadającego temu wspólnikowi majątku spółki nie skutkuje powstaniem u niego przychodu podlegającego opodatkowaniu, bowiem dochody uzyskane dla spółki w czasie jej trwania podlegały opodatkowaniu w każdym roku podatkowym. Zobowiązanie występującego ze spółki wspólnika do uiszczenia podatku dochodowego od spłaty udziału majątku spółki oznaczałoby opodatkowanie już wcześniej opodatkowanego majątku.
                  • 26.02.2010EBI udzielił pożyczek na kwotę blisko 80 mld euro
                   Wartość pożyczek udzielonych w 2009 roku przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) wzrosła do 79 mld euro, czyli o 37 proc. w stosunku do 2008 roku, kiedy to wyniosła ona 58 mld. Zdaniem władz banku, oznacza to znaczący postęp w zapewnianiu wsparcia finansowego europejskiej gospodarce. W ubiegłym roku EBI koncentrowała swoją działalność pożyczkową na małych i średnich przedsiębiorstwach, słabiej rozwiniętych regionach, a także na sektorze energetycznym w kontekście walki ze zmianami klimatycznymi.
                   • 25.02.2010Orzecznictwo: Koszty odpłatnego zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej
                    1. Nie stanowi w myśl art. 22 ust. 1 ustawy o p.d.o.f. kosztu uzyskania przychodu z prawa majątkowego w postaci zbycia udziału w spółce jawnej wartość kapitału zapasowego zgromadzonego z niepodzielonych zysków spółki z lat ubiegłych. Wspólnik nie ponosi bowiem takiego wydatku, nawet nie ponosi wydatków na wypracowanie tych zysków. Wydatki stanowiące koszty związane z wypracowaniem zysków ponoszone są przez spółkę jawną w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. 2. Fakt podziału przychodów i kosztów wśród wspólników spółki wg ich procentowego udziału w zyskach, nie oznacza, że majątek spółki jawnej również ulega takiemu podziałowi a koszty podatkowe i te niepodatkowe są ponoszone przez wspólników. Podział przychodów i kosztów, o którym mowa w art. 8 ustawy o p.d.o.f., ustanowiono bowiem tylko ze względów podatkowych - podatku dochodowego od osób fizycznych, któremu podlegają wspólnicy spółki a nie spółka. 3. Z każdym źródłem przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o p.d.o.f. związane są koszty ich uzyskania. Są to koszty tego konkretnego przychodu. Brak podstaw prawnych do łączenia źródła przychodów z kosztami przychodów z innego źródła.
                    • 19.02.2010Orzecznictwo podatkowe: Błąd w implementacji dyrektywy nie może pozbawiać podatnika prawa do odliczenia
                     Tezy: 1. Wprowadzenie w § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) zwolnienia od podatku od towarów i usług czynności aportu wnoszonego do spółki prawa handlowego lub cywilnej jest sprzeczne z prawem wspólnotowym, nie ma bowiem podstawy do takiego zwolnienia ani w Tytule X poprzednio obowiązującej VI Dyrektywy 77/388/EWG, ani w Tytule IX obecnie obowiązującej Dyrektywy 2006/112/WE. Polski prawodawca dokonał więc wadliwej implementacji przepisów VI Dyrektywy 77/388/EWG, obecnie Dyrektywy 2006/112/WE, na grunt polskiego sytemu prawnego i wadliwość ta w efekcie prowadzić musi do bezskuteczności regulacji zawartej w § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. ...
                     • 10.02.2010Uznanie aportu przedsiębiorstwa za zorganizowaną część przedsiębiorstwa
                      Pytanie podatnika: Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w świetle art. 5a pkt 4 ustawy o PIT oraz art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, iż Przedsiębiorstwo może być uznane co najmniej za „zorganizowaną część przedsiębiorstwa”?
                      • 09.02.2010Podatek CIT: Zorganizowana część przedsiębiorstwa
                       Warunek określony w art. 4a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pozwalający na uznanie, że część przedsiębiorstwa ma charakter zorganizowany, jest spełniony, gdy zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, niezawierający praw do nieruchomości, mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie wykonujące te zadania. Warunek „mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania” został zapisany w formie przyszłej, co wskazuje na potencjalną możliwość, która może wymagać także pewnych dodatkowych czynności, np. zapewnienia lokalu – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
                       • 04.02.2010PKPiR krok po kroku – odcinek 17
                        Zajmę się dzisiaj omówieniem ewidencji przebiegu pojazdu – ważnej ewidencji, której brak może spowodować istotne skutki podatkowe. Przepisy ustawy o pdof stanowią bowiem, że w razie braku ewidencji przebiegu pojazdu podatnik traci możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pewnej grupy wydatków, związanych z eksploatacją samochodu osobowego.
                        • 03.02.2010Modernizacja składnika majątku o wartości nie przekraczającej 3500 zł
                         Pytanie podatnika: Czy nakłady o wartości przewyższającej 10 000 zł poniesione przez Spółkę na modernizację, ulepszenie składnika majątku, który w momencie nabycia został spisany bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów z uwagi na niską wartość (poniżej 3500 zł) można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia?
                         • 28.01.2010Orzecznictwo: Kontrola podatkowa to nie to samo co postępowanie podatkowe

                          Tezy: 1. Na gruncie ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2007r nr 155, poz. 1095) odróżnić jednak należy kontrolę podatkową od postępowania podatkowego, na co słusznie zwróciły uwagę organy celne. Analiza unormowań rozdziału 5. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej pozwala bowiem na stwierdzenie, że dotyczą one kontroli w ścisłym rozumieniu tego pojęcia, więc tych czynności organów kontroli, które przeprowadzane są u przedsiębiorcy, w jego siedzibie, mając przez to wpływ na bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Tak rozumiana kontrola to czynności organu kontrolującego w siedzibie przedsiębiorstwa, polegające na bezpośrednim poznaniu działalności przedsiębiorcy, związane m.in. z zapoznaniem się z dokumentacją i zabezpieczeniem dokumentów, akt oraz innych środków dowodowych znajdujących się u kontrolowanego na cele dalszego postępowania. W odniesieniu do kontroli podatkowej takie jej rozumienie znajduje nadto potwierdzenie w wykładni językowej art. 281§1 Ord.pod., który mówi o przeprowadzaniu kontroli podatkowej " u podatnika" oraz w art. 285 a § 1 Ord. pod., który wprost stwierdza,że "czynności kontrolne prowadzone są w siedzibie kontrolowanego, w innym miejscu przechowywania dokumentacji oraz w miejscach związanych z prowadzoną przez niego działalnością i w godzinach jej prowadzenia(-)".
                          • 26.01.2010Orzecznictwo: Trudna sytuacja podatnika w starciu z interesem publicznym

                           Teza: Ustalenie przez organ podatkowy kwestii istnienia przesłanki "interesu publicznego" wiąże się z koniecznością ważenia relacji w dwóch płaszczyznach: jedną płaszczyznę tworzy zasada, jaką jest terminowe płacenie podatków w pełnej wysokości, drugą - wyjątek od zasady, polegający na zastosowaniu indywidualnej ulgi podatkowej. Organ w danym przypadku winien ustalić, co jest korzystniejsze z punktu widzenia interesu publicznego (dochodzenie należności czy też zastosowanie ulgi).
                           • 15.01.2010Orzecznictwo WSA: Definicja podróży służbowej przedsiębiorcy
                            Z uzasadnienia: Organy podatkowe naruszyły art. 23 ust. 1 pkt 52 w zw. z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dokonując ich błędnej wykładni, uznając, że jedynie podróże mające na celu czynności incydentalne spełniają wymogi podróży służbowych, natomiast realizowanie zasadniczego przedmiotu działalności (w tym wypadku usług konsultacji i doradztwa w zakresie zarządzania produkcją z obszaru przetwórstwa mięsnego dla firmy (zleceniodawcy) mającej siedzibę na Ukrainie) nie wchodzi w zakres podróży służbowych.
                            • 14.01.2010Orzecznictwo: Ustalenie przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce w zamian za wkład niepieniężny
                             Tezy: I. Wobec powyższego skonstatować należy, że prawodawca w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w roku 2009, za przychody z kapitałów pieniężnych uznał nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny. Przez nominalną wartość należy rozumieć wartość istniejącą tylko z nazwy, tytularną, formalną. Takiego rozumienia analizowanego przepisu nie zmienia art. 17 ust. 2 u.p.d.o.f., który w zakresie ustalania wartości przychodów odsyła do odpowiedniego stosowania art. 19 u.p.d.o.f. Słowo "odpowiednie" oznacza, że do ustalenia wartości przychodu określonego w art. 17 ust. 1 pkt 9 ma zastosowanie wyłącznie zdanie pierwsze art. 19 ust. 1 u.p.d.o.f." Uzasadnieniem do odpowiedniego zastosowania tylko ust. 1 jest to, iż przepis, do którego odwołano się może zostać zastosowany jedynie w zakresie, jaki da się pogodzić z charakterem instytucji prawnej regulowanej przepisem odsyłającym.
                             • 13.01.2010Orzecznictwo WSA: Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa a VAT
                              Z uzasadnienia: Zakład nie posiada podmiotowości prawnej, jest wewnętrzną jednostką, której zasady i kryteria wyodrębnienia określa odpowiednio umowa czy statut przedsiębiorcy. Wydaje się, że również w tym przypadku dochodzi do wyodrębnienia majątkowego, personalnego i organizacyjnego. Jednakże w odróżnieniu od oddziału, zakład nie podlega wpisowi do rejestru, brak w przepisach prawa wskazania na jego odrębną siedzibę i adres, a także regulacji dotyczącej firmy. Kryterium wyodrębnienia zakładu jest rodzaj wykonywanej tam działalności czy realizowanych zadań gospodarczych. Zakład realizuje bowiem najczęściej tylko część procesu gospodarczego przebiegającego u przedsiębiorcy. Z tych też względów nie zawsze możliwe będzie na gruncie podatku od towarów i usług pełne utożsamienie pojęć zakładu czy oddziału z pojęciem wydzielonej części przedsiębiorstwa.
                              • 12.01.2010Orzecznictwo: Udział w spółce handlowej bez osobowości prawnej i status prowadzącego działalność gospodarczą

                               Teza: Stosownie do art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych fakt udziału osoby fizycznej w handlowej spółce niemającej osobowości prawnej (n. w spółce jawnej) nie powoduje automatycznie, że osobę taką można traktować jako podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 67b par. 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Przychody wspólnika z udziału w spółce handlowej niemającej osobowości prawnej uznaje się jedynie za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, co nie znaczy, że on sam taką dzialalność prowadzi.
                               • 08.01.2010Orzecznictwo WSA: Błędy w fakturach a utrata prawa do odliczenia VAT
                                Z uzasadnienia: Ani przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, ani rozporządzenia MF nie operują pojęciami "oczywistych błędów w fakturach VAT", ani "wad mniejszej wagi", które pozwalałyby uznać, iż pomimo braku pewnych elementów dają się zidentyfikować strony obrotu gospodarczego i posiadanie faktury uprawnia do odliczenia podatku naliczonego. Granica tej wadliwości zdaniem składu orzekającego w niniejszej sprawie prawidłowo została zakreślona przez organy podatkowe. Nie uznano jako prawidłowych tych faktur, które opiewały na zupełnie inny podmiot o zupełnie innym nr NIP. Bez znaczenia jest okoliczność, także z uwagi na zasadę neutralności z art. 86 ust. 1 ustawy, kto był faktycznym odbiorcą kwestionowanych towarów i usług, skoro skarżąca Spółka nie legitymowała się prawidłowo wystawionymi na jej firmę lub skorygowanymi fakturami, bądź notami korygującymi.
                                • 05.01.2010Samochód osobowy jako środek trwały – wybrane zagadnienia
                                 Trudno nie zgodzić się z twierdzeniem, że polski prawodawca podatkowy – z bliżej niezdefiniowanych powodów – nie lubi samochodów osobowych. Żaden chyba składnik majątku podatnika – warto dodać, że często składnik majątku o szerokim zastosowaniu w działalności gospodarczej – nie jest tak dyskryminowany podatkowo.
                                 • 05.01.2010Orzecznictwo: Odliczenie VAT przy wydatkach na reprezentację

                                  Polski ustawodawca nie mógł wprowadzić w akcie implementującym wspólnotową dyrektywę, dotyczącą ogólno - unijnego podatku od wartości dodanej, żadnych nowych i szerszych wyłączeń i ograniczeń w prawie do odliczenia podatku, aniżeli te, które były dotychczas to jest znajdujące się w ustawie z 1993 r. i innych ustawach podatkowych, na które ta ustawa się powołuje.
                                  • 18.12.2009NIK: Jak Polska walczy z ociepleniem klimatu?
                                   Najwyższa Izba Kontroli zbadała stan wdrażania przez Polskę zobowiązań wynikających z konwencji klimatycznej, protokołu z Kioto i dyrektywy UE. Kontrolą objęto lata 2006-2008. Wynika z niej, że Polska produkuje 10 ton CO2 na jednego mieszkańca rocznie i redukuje jego emisję pięciokrotnie szybciej, niż wymaga protokół z Kioto. Największym wyzwaniem w dziedzinie ochrony klimatu na najbliższe lata, obok inwestowania w odnawialne źródła energii, będzie opanowanie biurokratycznego chaosu – ocenia NIK.
                                   • 03.12.2009Polskie przedsiębiorstwa przetrwały kryzys w dobrej kondycji
                                    Według Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, po 9 miesiącach tego roku przedsiębiorstwa zatrudniające minimum 50 osób zarobiły netto tylko o 3,6 mld zł mniej niż w tym samym okresie 2008 r. W opinii organizacji zysk netto na koniec 2009 r. będzie wyższy niż w ubiegłym roku. Nie znaczy to jednak, że kryzys nie dotknął polskiego sektora przedsiębiorstw ani ich pracowników.
                                    • 29.10.2009PKPiR krok po kroku – odcinek 2
                                     Czy zastanawialiście się kiedyś, jaka jest rola ewidencji księgowych? Czemu i komu służą, dlaczego dokonywanie zapisów jest ściśle sformalizowane, a dokumenty, na podstawie których dokonujemy wpisów, muszą spełniać określone warunki? Pierwsza odpowiedź, jaka się nasuwa, to funkcja fiskalna ewidencji. Poprzez ścisłe regulowanie techniki dokonywania wpisów, cech, jakie muszą mieć dokumenty księgowe, sposobu oznaczania dokumentów i ich wzajemnych powiązań fiskus uzyskuje zbiór danych, dzięki któremu może dokonać kontroli poprawności rozliczeń podatkowych i ustalenia wyniku finansowego.
                                     • 27.10.2009PKPiR krok po kroku – odcinek 1
                                      Rozpoczynamy publikację cyklu materiałów poświęconych prowadzeniu Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (PKPiR). Stawiamy sobie za zadanie przekazanie informacji w sposób, który w początkowej fazie cyklu umożliwi osobom, które nie miały do tej pory styczności z prowadzeniem ewidencji w takiej formie, zrozumienie, czemu służy PKPiR i w jaki sposób należy w niej zapisywać poszczególne operacje, a w dalszej części będzie służył również osobom bardziej zaawansowanym. To, że w pierwszej kolejności zwracamy się do osób początkujących, nie oznacza, że nasi bardziej doświadczeni Czytelnicy nie skorzystają na lekturze. Przedstawiony materiał pomoże bowiem usystematyzować wiedzę, często przypomnieć rzeczy dawno już zapomniane, a przecież przydatne, a przede wszystkim umożliwi syntetyczne spojrzenie na zagadnienia, które do tej pory traktowane były w sposób wycinkowy.
                                      • 27.10.2009Orzecznictwo: Oprocentowanie nadpłaty
                                       Z uzasadnienia: Istotą sporu między organami podatkowymi i podatnikami jest, jak trafnie zauważył Wojewódzki Sąd Administracyjny, wysokość nadpłaty powstałej w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz terminu od jakiego winno być naliczone oprocentowanie nadpłaty. Rozstrzygnięcie tego problemu wymaga poczynienia kilku uwag ogólnych, dotyczących charakteru orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 25 czerwca 2002 r., sygn. K 45/01
                                       • 26.10.2009Dostosowanie wynagrodzenia pracownika pracującego za granicą do przepisów miejscowych danego kraju
                                        W związku z realizacją kontraktów budowlanych w Belgii delegujemy pracowników do tego kraju w podróże służbowe trwające 2 miesiące. Czy musimy dostosowywać ich wynagrodzenie do wysokości minimalnego wynagrodzenia w Belgii? Czy dieta wypłacana w związku z delegacją będzie uznana za składnik wynagrodzenia?
                                        • 23.10.2009Umowa UKE z TP poprawi sytuację operatorów alternatywnych
                                         Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Anna Streżyńska oraz prezes Telekomunikacji Polskiej SA Maciej Witucki podpisali porozumienie, które kończy trwający od listopada 2008 roku proces negocjacji nowych zasad funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego w Polsce. TP zobowiązała się do poprawy współpracy z operatorami alternatywnymi a tym samym do stworzenia warunków dla rozwoju równoprawnej i skutecznej konkurencji. Spółka wybuduje też co najmniej 1,2 miliona łączy szerokopasmowych.
                                         • 12.10.2009Opodatkowanie nabycia części przedsiębiorstwa
                                          Pytanie podatnika: Czy z tytułu transakcji powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych?
                                          • 09.10.2009Pierwsze firmy otrzymały kredyt technologiczny
                                           Operator telekomunikacyjny Inea oraz Wielkopolska Telewizja Kablowa to dwa pierwsze przedsiębiorstwa, które zawarły umowę o kredyt technologiczny. Innowacyjne przedsięwzięcia sfinansuje Raiffeisen Bank Polska S.A., który jest jednym z 12 banków komercyjnych, które podpisały z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy w zakresie dystrybucji kredytu technologicznego. BGK spłaci część zaciągniętych kredytów w formie premii technologicznej. 
                                           • 09.10.2009Orzecznictwo podatkowe: Stan upadłości nie pozbawia prawa do odliczenia VAT
                                            Sprzedaż jakiegokolwiek towaru jako składnika majątkowego masy upadłości, dokonywana przez syndyka masy upadłości w ramach procesu upadłościowego, stanowi dostawę towaru. Czynność ta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdzie podatnikiem jest upadły, który w tym zakresie prowadzi szeroko rozumianą działalność gospodarczą w postaci działalności handlowej. Oceny tej nie zmienia fakt nie kontynuowania przez upadłego swojej dotychczasowej działalności w rozumieniu przepisów prawa gospodarczego lub dokonania sprzedaży przez syndyka przedsiębiorstwa upadłego.
                                            • 08.10.2009Orzecznictwo: Spłata kredytu przedsiębiorstwa wniesionego aportem
                                             Z uzasadnienia: W przedmiotowej sprawie, co nie jest kwestionowane przez strony sporu "odnowienie" umów kredytowych było związane z "przejęciem" przez skarżącą majątku zakupionego za środki uzyskane z tych kredytów przez wspólników spółki cywilnej. Przy czym mianem "przejęcia" skarżąca nazywa wniesienie przez wspólników spółki cywilnej w formie aportu wydzielonego majątku, w zamian za uzyskanie udziałów w spółce. W tej sytuacji skarżąca spłaca de facto aport wniesiony przez jej udziałowców, co niewątpliwie nie ma związku z przychodem uzyskiwanym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.  
                                             • 06.10.2009Faktury VAT – wybrane zagadnienia dotyczące wystawiania „zwykłych” faktur VAT
                                              Nie będzie przesadą twierdzenie, że jednym z najważniejszych (o ile nie najważniejszym) dokumentów funkcjonujących w polskich podatkach jest faktura VAT. Pomimo że w niektórych państwach Wspólnoty Europejskiej zagadnienie fakturowania traktowane jest dość swobodnie, polski prawodawca podatkowy cały czas bardzo rygorystycznie traktuje tę kwestię.
                                              • 01.10.2009Sponsoring a podatek od towarów i usług
                                               W praktyce obrotu gospodarczego coraz bardziej popularne jest finansowanie działalności organizacji non profit (nie tylko, ale głównie takich organizacji) w ramach tzw. sponsoringu. Od razu należy wyjaśnić, że w żadnej regulacji polskiego prawa cywilnego nie odnajdziemy przepisu, który normowałby zasady kształtowania, zawierania i wykonywania umowy sponsoringu. Nie oznacza to jednak, że umowa taka nie może funkcjonować w polskiej rzeczywistości gospodarczej.
                                               • 28.09.2009Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce i w Belgii
                                                Pytanie: Mieszkam w Polsce, tutaj też prowadzę działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej opodatkowaną podatkiem liniowym. Zamierzam też podjąć indywidualną działalność gospodarczą w Belgii. Czy i w jaki sposób dochody z tej działalności będą podlegały opodatkowaniu w Polsce?
                                                • 21.09.2009Jak zarabia się w raju podatkowym?
                                                 Raje podatkowe nie nakładają podatków (lub nakładają minimalne podatki) na przedsiębiorstwa offshore – czyli firmy, które nie prowadzą działalności na terytorium raju podatkowego, a posiadają tam jedynie siedzibę (zarząd). Wykorzystanie spółki offshore w raju podatkowym ma na celu stworzenie takich struktur biznesowych (nierzadko bardzo skomplikowanych), które pozwalają na widoczną minimalizację obciążeń podatkowych.
                                                 • 10.09.2009Odliczenia podatku VAT naliczonego (1) – Prawo do rozliczania podatku naliczonego
                                                  Poprzez regulacje prawa podatkowego dotyczące odliczania podatku naliczonego ustawodawca podatkowy wprowadził do polskiego systemu prawnego – typową dla unijnego VAT – zasadę neutralności (zasada taka realizowana jest również przez zwrot bezpośredni nadwyżki podatku naliczonego nad należnym i podatku naliczonego – zagadnienia te będą przedmiotem odrębnego opracowania). Owa zasada neutralności leży u podstaw nowoczesnego podatku od wartości dodanej i polega na tym, że zarejestrowany podatnik podatku obrotowego, który wykonuje czynności z prawem do rozliczenia, może pomniejszyć podatek należny o naliczony we wcześniejszej fazie obrotu, płacąc tym samym jedynie podatek od własnej wartości dodanej.
                                                  • 07.09.2009Brazylia chce rozwijać gospodarczą współpracę z Polską
                                                   Brazylijska Agencja Promocji Eksportu i Inwestycji (ApexBrasil) otworzyła w Warszawie nowe centrum biznesowe – poinformowała Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. W ubiegłym roku PAIiIZ podpisała z ApexBrasil umowę o współpracy. Decyzję o promowaniu wzajemnych inwestycji rząd Brazylii podjął w związku z rosnącą z roku na rok wymianą handlową z Polską.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 15 ] . [ 16 ] . [ 17 ] . [ 18 ] . [ 19 ] . [ 20 ] . [ 21 ] . [ 22 ] . [ 23 ] . [ 24 ] ... [ 24 ] następna strona »