Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

część przedsiębiorstwa

 • 27.12.2010Pracodawcy nie boją się kar
  Interpelacja nr 19254 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zatrudniania pracowników bez jakiejkolwiek umowy, na czarno, wykazywania w umowie o pracę niższego od faktycznego wynagrodzenia za pracę oraz podawania w umowie niezgodnego z prawdą wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika
  • 23.12.2010Leasing budynków i budowli opodatkowanych podatkiem od nieruchomości
   Na początek warto rozgraniczyć kategorie obiektów budowlanych. Określone zostały one w przepisach art. 3 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).
   • 23.12.201021,3% polskich przedsiębiorstw w ogóle nie korzysta z komputerów
    Aż w 21,3% polskich firm pracownicy w ogóle nie korzystają z komputerów. Ponad 90% przedsiębiorstw używających komputerów posiada dostęp do Internetu – wynika z badania konsumenckiego "Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku. Klienci indywidualni i instytucjonalni" wykonanego na zlecenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Część dotycząca klientów instytucjonalnych, przygotowana została przez CBM Indicator na podstawie 400 wywiadów.
    • 08.12.2010Zakup choinki do biura może być kosztem podatkowym
     Grudzień to czas, w którym większość firm dokonuje zakupu choinek i różnego rodzaju świątecznych ozdób. Wydatki poniesione na ten cel mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Zaznaczmy jednak, że możliwość ta uwarunkowana jest wykazaniem celowości wydatku i związku z przychodem, a także prawidłowym jego udokumentowaniem. Trzeba pamiętać, że to na podatniku ciąży obowiązek wykazania związku poniesionych wydatków z przychodami.
     • 07.12.2010Polska nie spełnia obecnie wymogów wprowadzenia Euro
      Interpelacja nr 18996 do ministra finansów w sprawie planów wprowadzenia euro w Polsce
      • 01.12.2010Odbudowa środka trwałego: Remont czy ulepszenie?
       Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której sprzedaje towary spożywcze w pawilonie handlowym. Przez lata użytkowania część magazynowa ulegała stopniowej dewastacji aż okazało się, że stan techniczny nie pozwala na użytkowanie tej części pawilonu w celach magazynowych. Na podstawie wydanego pozwolenia część magazynowa została rozebrana i w tym miejscu odbudowano magazyn, który wszelkimi parametrami jest zgodny z wcześniejszym zastanym stanem w momencie kupna tegoż pawilonu. Czy poniesione w związku z remontem wydatki stanowią koszt uzyskania przychodów, który można jednorazowo rozliczyć w kosztach prowadzonej działalności w momencie zakończenia remontu?
       • 29.11.2010Pół miliarda euro na unijne mikropożyczki
        Około 45 tys. pożyczek może zostać udostępnionych w ciągu najbliższych ośmiu lat dzięki uruchomieniu europejskiego instrumentu mikrofinansowego Progress – informuje Komisja Europejska. Początkowo przeznaczony na ten cel budżet w wysokości 100 mln euro ma, dzięki efektowi dźwigni, osiągnąć kwotę 500 mln euro. Działania będą prowadzone we współpracy z Grupą Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).  
        • 25.11.2010Zmiany w VAT: MF kończy z preferencjami dla aut z kratką
         Ministerstwo Finansów opracowało i opublikowało na swojej stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług i ustawy o transporcie drogowym. Projekt ten został opracowany na podstawie założeń do projektu ustawy przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 9 listopada 2010 r. i zawiera m.in. propozycje zmian w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu samochodów oraz paliwa wykorzystywanego do ich napędu. Zakłada on, że już od 1 stycznia 2011 r. podatnicy nie odliczą pełnej kwoty podatku VAT od samochodów z tzw. kratką. Ponadto, całkowicie zniknie możliwość odliczenia paliwa używanego do samochodów osobowych oraz innych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.
         • 25.11.2010Nieodpłatne przekazanie: Wycofanie pawilonu handlowego ze spółki cywilnej
          Pytania podatnika: 1. Czy w przypadku zaprzestania używania i wycofania z działalności gospodarczej pawilonu handlowego czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT? 2. Jeśli czynność wycofania z działalności gospodarczej pawilonu handlowego będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT to wg jakiej stawki i od jakiej wartości?
          • 24.11.2010Ubezpieczenia pracowników pracujących jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich
           Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. oraz 987/2009 z 16 września 2009 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zmieniły zasady ubezpieczeń pracowników wykonujących pracę jednocześnie w kilku państwach. Po pierwsze, należy podkreślić, że obecne przepisy nie przewidują wyjątków od zasady podlegania ubezpieczeniom tylko w jednym państwie – tak więc pracownik pracujący jednocześnie w kilku państwach będzie podlegał ubezpieczeniom tylko w jednym.
           • 24.11.2010Amortyzacja zmniejsza koszty przy sprzedaży samochodu
            Pytanie podatnika: Czy niezamortyzowana wartość samochodu w części przewyższającej równowartość 20.000 euro będzie stanowiła w momencie sprzedaży koszt uzyskania przychodu oraz czy możliwe jest pomniejszenie wartości pojazdu w momencie sprzedaży proporcjonalnie do różnicy pomiędzy jego ceną nabycia a równowartością 20.000 euro?
            • 23.11.2010Jak ująć w księgach rachunkowych koszty rocznych prenumerat?
             Koszty poniesione z tytułu opłaconych z góry na cały rok prenumerat, ubezpieczeń i czynszów najczęściej ujmuje się jako czynne rozliczenie międzyokresowe kosztów. Wykazuje się je na koncie „rozliczenie międzyokresowe kosztów”, a następnie odnosi w koszty z działalności operacyjnej poprzez systematyczne częściowe odpisy.
             • 19.11.2010VAT od pojazdów firmowych – jest projekt ustawy
              Od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2012 r. ma obowiązywać ograniczenie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu samochodów firmowych niebędących samochodami osobowymi oraz paliwa wykorzystywanego do ich napędu – przewiduje najnowszy projekt nowelizacji ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Zmiany dotyczą także m.in. odliczenia VAT od wydatków związanych z nieruchomością wykorzystywaną zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych, a także rozliczania podatku przez podmioty zagraniczne świadczące na terytorium Polski okazjonalne drogowe przewozy osób.  
              • 16.11.2010WSA: Aport nieruchomości bez korekty VAT
               Z uzasadnienia: Co do zasady - na podstawie przepisów unijnych - czynność wniesienia aportu jest opodatkowana, jej dokonanie nie powoduje zmiany prawa do odliczenia w ten sposób, że jej efektem jest konieczność dokonania korekty podatku naliczonego na podstawie art. 91 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług. Skoro bowiem podatnik pierwotnie odliczył podatek naliczony związany z nabyciem i przyjęciem do użytkowania nieruchomości, a następnie wykorzystał ją do wykonania innej czynności opodatkowanej (wniesienia aportu), to zakres prawa do odliczenia w stosunku do tych środków trwałych nie zmienił się. Nie wystąpiła więc przesłanka dokonania korekty określona w art. 91 ust. 7 ustawy o VAT w postaci zmiany prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
               • 15.11.2010Fundusze unijne - kierunki rozwoju przyszłej polityki spójności
                Przyszłe inwestycje ze środków polityki spójności muszą być ściśle powiązane z celami strategii „Europa 2020” - uznała Komisja Europejska w najnowszym sprawozdaniu w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Aby zagwarantować skuteczne wykorzystanie funduszy polityki spójności i skoncentrowanie się na jej wynikach, w sprawozdaniu zaproponowano wprowadzenie znacznie bardziej rygorystycznych warunków i zachęt.
                • 12.11.2010Bezpłatna konferencja dla właścicieli śląskich biur rachunkowych – ostatnie wolne miejsca

                 Z przyjemnością możemy poinformowac, że zaplanowana na 1 grudnia 2010 r. bezpłatna konferencja dla właścicieli śląskich biur rachunkowych zapowiada się znakomicie. Ze 140 miejsc, które przygotowaliśmy dla prowadzących biura i ich kluczowych klientów ponad 90 zostało już zarezerwowanych. Konferencja będzie świetną okazją do rozmów o wielu tematach, które są bardzo ważne z biznesowego punktu widzenia zarówno dla właścicieli biur jak i ich klientów.
                 • 10.11.2010Skutki podatkowe przeniesienia aportem zobowiązań przedsiębiorstwa do innego podmiotu
                  Wyłączenie ze składników majątkowych stanowiących przedsiębiorstwo zobowiązań związanych z tym przedsiębiorstwem i przeniesienie tych składników do innego podmiotu w formie aportu nie powoduje, że przedmiotem tego aportu przestaje być przedsiębiorstwo - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                  • 05.11.2010Bezpłatna konferencja dla właścicieli biur rachunkowych
                   Działalność gospodarcza, prowadzona zarówno przez Właścicieli biur rachunkowych jak i ich Klientów obciążona jest dużym ryzykiem prawnym. Jednak zagrożenia można wyeliminować, a dodatkowo poprzez właściwe działania osiągnąć duże korzyści, poprawiając jednocześnie konkurencyjność firmy.
                   • 26.10.2010Nowe zasady ubezpieczeń pracowników delegowanych za granicę
                    Z dniem 1 maja 2010 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące koordynacji systemów ubezpieczeniowych. Rozporządzenia Rady nr 1408/71 i 574/72 zastąpiono nowymi aktami prawnymi: • rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, • rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z 16 września 2009 r. dotyczącym wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Nowe przepisy początkowo obowiązują tylko w krajach Unii Europejskiej (kraje EOG nadal stosują dotychczasowe regulacje). Najwięcej zmian wprowadzają do zasad ubezpieczeń pracowników delegowanych.
                    • 21.10.20106 stycznia będzie dniem wolnym od pracy
                     Senackie komisje gospodarki narodowej oraz rodziny i polityki społecznej zarekomendowały wyższej izbie parlamentu przyjęcie ustawy, która wprowadza dzień wolny od pracy w święto Trzech Króli i znosi obowiązek zapewnienia pracownikom dnia wolnego w zamian za święto przypadające w sobotę. Do ustawy zostały wprowadzone tylko poprawki o charakterze techniczno-legislacyjnym. Ustanowieniu nowego dnia wolnego od pracy sprzeciwia się część przedsiębiorców.
                     • 18.10.2010Zakup ze środków ZFŚS a VAT
                      Pytania podatnika: Czy wydanie pracownikom towarów lub udostępnienie im usług uprzednio zakupionych na podstawie faktur VAT ze środków ZFŚS przez zakład pracy, bez częściowej odpłatności (partycypacji w kosztach) z ich strony (jak i częściowo odpłatne), winno być opodatkowane podatkiem od towarów i usług z równoczesnym prawem do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy ich nabyciu?
                      • 18.10.2010Kiedy i jak rozliczyć niedopłatę wynikającą z rozliczenia opłat eksploatacyjnych
                       Pytanie podatnika: Czy rozliczenie ewentualnej niedopłaty po rocznym rozliczeniu opłat eksploatacyjnych powinno zostać udokumentowane fakturą VAT oraz w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu niedopłaty?
                       • 14.10.2010Czy świadczenia pracownicze podlegają opodatkowaniu VAT?
                        Nieodpłatne świadczenia pracodawcy na rzecz pracowników wywołują szereg konsekwencji podatkowych. Najbardziej popularna wydaje się być problematyka PIT. Warto jednak pamiętać, że świadczenia pracownicze powodują powstanie określonych skutków podatkowych po stronie pracodawcy także w zakresie VAT.
                        • 04.10.2010PO Innowacyjna Gospodarka: 5 tys. podpisanych umów
                         Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zawarło pięciotysięczną umowę w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Umowa została, podpisana w ramach działania 1.4 - „Wsparcie projektów celowych”, a jej beneficjentem jest firma APS Energia SA z Zielonki koło Warszawy realizująca projekt nowoczesnego systemu zasilania wykorzystującego konwencjonalne i odnawialne źródła energii elektrycznej.
                         • 27.09.2010Tylko usługi świadczone przez Pocztę Polską są zwolnione z VAT
                          Interpelacja nr 17667 do ministra finansów w sprawie opodatkowania usług pocztowych podatkiem od towarów i usług
                          • 22.09.2010Zmiana współwłasności łącznej udziałów na ułamkową jest obojętna podatkowo
                           Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni jest wspólnikiem w spółce cywilnej, w której udziały wspólników wynoszą: wspólnik A. - 50%, wspólnik B. - 25%, wnioskodawczyni - 25%. W kwietniu 2006 r., jako wspólnik spółki cywilnej wnioskodawczyni wraz z pozostałymi dwoma wspólnikami tej spółki przystąpiła, na zasadzie współwłasności łącznej do udziałów, do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wspólnicy spółki cywilnej rozważają likwidację tej spółki cywilnej a także zniesienie współwłasności udziałów. Czy zmiana współwłasności łącznej udziałów spółki z o.o. na współwłasność ułamkową rodzi skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych?
                           • 16.09.2010Podwyżka VAT: Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 9 września 2010 r. - wykaz zmian
                            Najistotniejsze zmiany zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług dotyczą stawek podatku VAT. Od stycznia 2011 r. na nieprzetworzoną żywność oraz książki i czasopisma specjalistyczne wprowadza się najniższą, zezwoloną prawem Unii Europejskiej stawkę VAT w wysokości 5 %. Ponadto, mając na uwadze to, aby przeciętna stawka na żywność nie wzrosła, obniżona zostanie z 7 % do 5 % stawka na podstawowe produkty żywnościowe. Projekt wprowadza również najistotniejszą zmianę w okresie objętym przez ww. Wieloletni Plan Finansowy Państwa, jaką jest tymczasowe (na 3 lata, tj. do 31 grudnia 2013 r.) podwyższenie wszystkich stawek VAT o 1 pkt procentowy z uwagi na obecny stan finansów publicznych i stwierdzony deficyt strukturalny. Wzrost stawek nie obejmie podstawowych produktów żywnościowych, a także książki i czasopisma specjalistyczne. Poniżej przedstawiamy wykaz zmian zawartych w ww. projekcie.
                            • 14.09.2010VAT: Pozostawienie ulepszeń w wynajmowanym lokalu nie jest usługą
                             Pytania podatnika: 1. Czy podatek od towarów i usług odliczony w momencie ponoszenia nakładów powinien zostać skorygowany zgodnie z dyspozycją art. 91 ustawy o VAT? 2. Czy w omawianej sprawie mamy do czynienia z nieodpłatnym przekazaniem poniesionych nakładów na lokal, w związku z tym pozostałą niezamortyzowaną część należy opodatkować VAT należnym?
                             • 09.09.2010Ujawnienie środka trwałego w ewidencji nie zmienia zasad jego wyceny
                              Pytanie podatnika: Czy w związku z ujawnieniem środków trwałych, Spółka ma prawo wprowadzić je do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, tj. dokonać ich ujawnienia zgodnie z art. 16d ust. 2 ustawy o pdop, przy czym wartością początkową dla celów amortyzacji będzie wartość rynkowa ujawnionych środków trwałych (rozpoznana przez Spółkę jako przychód podatkowy), a następnie zaliczać odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych do kosztów uzyskania przychodów od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji?
                              • 02.09.2010Sprzedaż udziałów przez podmiot nietrudniący się pośrednictwem finansowym nie podlega VAT
                               W odniesieniu do sprzedaży udziałów w spółce dokonywanej przez podmiot, który nie trudni się działalnością polegającą na pośrednictwie finansowym, tego rodzaju czynności nie stanowią działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT oraz art. 9 ust. 1 akapit drugi Dyrektywy 112/2006. Nie będzie również miało takiego charakteru zbycie udziałów przez podmiot, który wprawdzie w zarządzaniu spółką uczestniczy, lecz nie posiada portfela udziału spółek i ich nie kontroluje, nie prowadzi działalności zarobkowej w oparciu o te udziały, nie wykonuje w ramach działalności gospodarczej różnego rodzaju usług na rzecz tych spółek czy też na rzecz spółki, której udziały posiada – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu.
                               • 25.08.2010CIT: Warunki zaliczenia wydatku do kategorii „innych wydatków”
                                Norma prawna zawarta w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych tworzy zamknięty katalog, którego zakres nie podlega rozszerzeniu czy też zwężeniu poprzez stosowanie analogii czy wykładni rozszerzającej. Aby dany wydatek mógł być zaliczony do kategorii "innych wydatków", o których mowa w art. 12 ust. 4 pkt 6a konieczne jest by "wydatek ten nie został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów" w rozumieniu art. 16 tej ustawy, oraz by wydatek został wcześniej przez podatnika poniesiony a następnie zwrócony podatnikowi przy czym wydatek poniesiony jest odpowiednikiem wydatku zwróconego. Tak więc "wydatek zwrócony" to ten sam, a nie taki sam wydatek, który został poniesiony.
                                • 12.08.2010Konkurs na lidera innowacji
                                 Konkurs pod nazwą „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju – 2010” ogłosiła Fundacja Innowacji i Rozwoju. Przedsięwzięcie jest jednym z nielicznych w kraju, które promują innowacje wśród przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego. Oprócz prestiżu i tytułu lidera innowacji, uczestnicy konkursu mogą liczyć na intensywną promocję.
                                 • 12.08.2010Sprzedaż składnika majątku firmy wniesionego aportem
                                  Pytanie podatnika: Jak należy określić dochód do opodatkowania w przypadku sprzedaży przez Spółkę składników majątkowych stanowiących element przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, które na moment dokonania aportu stanowiły środek trwały w budowie i nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki wnoszącej aport, natomiast na moment sprzedaży w wyniku zakończenia procesu inwestycyjnego stanowią środki trwałe Spółki?
                                  • 03.08.2010Podatek VAT 2011: W przyszłym roku czekają nas spore zmiany
                                   Ministerstwo Finansów opublikowało w biuletynie informacji publicznej projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym. Z lektury założeń wynika, iż w 2011 roku czekają nas spore zmiany – zarówno dotyczące bardzo dużej grupy osób (np. kwestia odliczeń VAT od samochodów), jak i odnoszące się do wąskich grup podatników.
                                   • 30.07.2010Wydatki z tytułu czynszu najmu nieruchomości wspólnika mogą być kosztem
                                    Pytanie podatnika: Czy czynsz dzierżawny za nieruchomość, której właścicielem jest jeden ze wspólników Spółki jawnej będzie stanowił koszt uzyskania przychodów prowadzonej przez wspólników działalności w tejże spółce?
                                    • 21.07.2010Polski rynek gazu niekonkurencyjny
                                     Komisja Europejska wezwała Polskę do zaprzestania praktyk naruszających przepisy UE tworzące jednolity rynek gazu. Nałożony przez Polskę na importerów gazu wymóg magazynowania pewnej jego ilości na jej terytorium oraz brak dostępu do gazociągu jamalskiego naruszają przepisy UE dotyczące wewnętrznego rynku gazu. Praktyki te również zamykają polski rynek dla unijnych dostawców, co z kolei stanowi zagrożenie dla ciągłości dostaw gazu dla Polski.
                                     • 21.07.2010Amortyzacja pawilonów handlowych wybudowanych na wydzierżawionym gruncie
                                      Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca miał prawo, od dnia 1 stycznia 2005 r. do chwili obecnej, naliczania odpisów amortyzacyjnych według stawki amortyzacyjnej w wysokości 10%, od wartości początkowej przyjętych do użytkowania przedmiotowych pawilonów handlowych nietrwale związanych z gruntem, ewidencjowania ich w podatkowej księdze przychodów i rozchodów i zaliczania do kosztów uzyskania przychodu danego okresu rozliczeniowego?
                                      • 20.07.2010Urzędy Kontroli Skarbowej kontrolują prawidłowość wykorzystania dotacji
                                       Interpelacja nr 16294 do ministra finansów w sprawie procedur i zasad przeprowadzania przez UKS kontroli projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.5: Promocja przedsiębiorczości
                                       • 08.07.2010VAT marża: Sprzedaż samochodu osobowego nabytego jako towar zwolniony
                                        Pytanie podatnika: Czy planowana przez Spółkę dostawa samochodu osobowego, którego nabycie nastąpi na podstawie dostawy zwolnionej, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r., może zostać opodatkowana z zastosowaniem procedury VAT marża?
                                        • 07.07.2010Sprzedaż nieruchomości używanej na potrzeby działalności gospodarczej
                                         Z uzasadnienia: Od dnia 1 stycznia 2003 r. sprzedaż nieruchomości niemieszkalnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą stanowi przychód z działalności gospodarczej i to niezależnie od tego czy następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.
                                         • 06.07.2010Nowy inkubator w Szczecińskim Parku Naukowo-Technologicznym
                                          Kilkanaście firm oraz organizacje branży IT rozpoczną w sierpniu działalność na terenie Pomerania Technoparku, który tworzy Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny. Centrum inkubacji biznesu znajdzie się w przygotowywanym dla przedsiębiorców kompleksie, w którym do użytkowania oddanych zostanie 2 tys. metrów kwadratowych. Wraz z oferowaną infrastrukturą, firmy otrzymają również wsparcie merytoryczne w ramach realizowanych w tym roku projektów szkoleniowych i programu rozwoju firm.
                                          • 01.07.2010Turystyka – KE chce utrzymać atrakcyjność Europy
                                           W 2008 r. Europę odwiedziło 370 mln turystów z całego świata, co stanowi ponad 40 proc. wszystkich odbytych podróży. Szybko zmieniająca się światowa gospodarka wpływa jednak na sektor turystyczny, znacząco oddziałując na decyzje turystów i na rynki ich krajów pochodzenia. Z tego powodu Komisja Europejska zamierza promować konkurencyjność sektora turystyki oraz wizerunek Europy jako wyjątkowego kierunku turystycznego.
                                           • 29.06.2010Samochód ciężarowy czy osobowy?
                                            Pytanie podatnika: Czy Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu roku podatkowego 2010 i następnych lat podatkowych, od miesiąca marca 2010 r. odpisów amortyzacyjnych naliczanych według metody degresywnej przy 20% stawce amortyzacyjnej podwyższonej o współczynnik 2, o której to mowa w art. 22k ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - od wartości początkowej samochodu ciężarowego?
                                            • 29.06.2010Nieodpłatne przekazanie towarów
                                             Część wstępna art. 7 ust. 2 ustawy o VAT odnosi się do takiego przekazania towarów, które nastąpiło wyłącznie na cele inne, niż związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem, co oznacza, iż przepis ten pomija takie nieodpłatne przekazanie towarów przez podatnika, które zostało dokonane na cele związane z przedsiębiorstwem przez niego prowadzonym. Ustęp 3 tego przepisu po nowelizacji określa tylko rodzaje towarów, których przekazanie wskazane w ustępie 2, czyli na inne cele niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, zostało wyłączone z zakresu przedmiotowego opodatkowania.
                                             • 25.06.2010Moment opodatkowania przekazania części budynku na cele osobiste
                                              Pytanie podatnika: W którym momencie nastąpi przekazanie na cele osobiste części budynku i wystąpi podatek VAT należny zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług - czy w miesiącu lutym 2010 r. (w momencie złożenia wniosku), czy w miesiącu kwietniu 2010 r. tj. w momencie otrzymania decyzji zmieniającej ze starostwa, a może dopiero po dokonanym odbiorze technicznym?
                                              • 24.06.2010Amortyzacja samochodu metodą degresywną
                                               Pytanie podatnika: Czy Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu roku podatkowego 2010 i następnych lat podatkowych, od miesiąca marca 2010 r. odpisów amortyzacyjnych naliczanych według metody degresywnej przy 20% stawce amortyzacyjnej podwyższonej o współczynnik 2, o której to mowa w art. 22k ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - od wartości początkowej samochodu ciężarowego ustalonej przez Spółkę na kwotę 53.270,49 zł?
                                               • 22.06.2010Koszty uzyskania przychodów: Sprzedaż udziałów objętych w zamian za przedsiębiorstwo
                                                Pytanie podatnika: Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż zgodnie z art. 22 ust. 1f pkt 2 w związku z art. 5a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób określając wartość przedsiębiorstwa wniesionego aportem do Spółki na podstawie ksiąg przedsiębiorstwa, w celu obliczenia kosztu uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów w Spółce objętych w zamian za wkład pieniężny w postaci tego przedsiębiorstwa, nie powinno się uwzględnić wartości zobowiązań związanych z przedsiębiorstwem, przejętych przez Spółkę?
                                                • 14.06.2010Eurovia może przejąć Tarmac w Polsce i w Niemczech
                                                 Komisja Europejska zatwierdziła część proponowanej transakcji dotyczącej nabycia przez przedsiębiorstwo Eurovia, należące do francuskiej grupy Vinci, części działalności przedsiębiorstwa Tarmac, wchodzącego w skład brytyjskiej grupy Anglo American, w zakresie kruszyw. Komisja uważa, że nabycie przez Eurovię niemieckiej i polskiej części działalności przedsiębiorstwa Tarmac nie ograniczy znacząco skutecznej konkurencji na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
                                                 • 10.06.2010Skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej
                                                  Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej i wiążący się z tym faktem zwrot przypadającego temu wspólnikowi majątku spółki nie skutkuje powstaniem u niego przychodu podlegającego opodatkowaniu, gdyż dochody uzyskane dla spółki w czasie jej trwania podlegały opodatkowaniu w każdym roku podatkowym. Zobowiązanie występującego ze spółki wspólnika do uiszczenia podatku dochodowego od spłaty udziału majątku spółki oznaczałoby opodatkowanie już wcześniej opodatkowanego majątku – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.
                                                  • 02.06.2010Lewiatan: Słabnie dynamika PKB
                                                   – Widać wyraźnie, że trudno będzie w tym roku osiągnąć 3 proc. wzrost gospodarczy – uważa Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan. Według niej świadczą o tym dane na temat wzrostu PKB Polski w I kwartale br. o 3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W poprzednim kwartale wzrost był wyższy o 0,3 pkt proc.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 15 ] . [ 16 ] . [ 17 ] . [ 18 ] . [ 19 ] . [ 20 ] . [ 21 ] . [ 22 ] . [ 23 ] . [ 24 ] ... [ 24 ] następna strona »