Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

część przedsiębiorstwa

 • 22.08.2012Sektor MSP chce utrzymać zatrudnienie
  Pomimo pogarszających się warunków gospodarczych działające w Polsce małe i średnie przedsiębiorstwa zamierzają w większości utrzymać dotychczasowy poziom zatrudnienia – wynika z cyklicznego badania „Monitoring sektora MSP w latach 2010-2012", przeprowadzanego przez CBOS na zlecenie PKPP Lewiatan.
  • 16.08.2012Bezrobocie wysokie, ale wciąż brakuje specjalistów
   Bezrobocie w Polsce wyniosło na koniec lipca 12,3%. Analitycy i eksperci przewidują jego wyraźny wzrost w kolejnych miesiącach, nawet do 14%. Mimo to spora część firm ma nadal problemy ze znalezieniem wysoko wykwalifikowanych pracowników. Jak wynika z ostatniego badania ManpowerGroup, z takim kłopotem zmaga się 37% pracodawców w Polsce i 34% na świecie.
   • 08.08.2012Zwolnienia chorobowe – firmy płacą za nadużycia
    W 2011 r. zwolnienia chorobowe pracowników kosztowały pracodawców i ZUS ok. 18 mld zł. Kontrole przeprowadzane przez ZUS pokazują, że w ok. 10% przypadków zwolnienia są nienależne. Pracodawcy RP apelują o wypracowanie rozwiązań, które mogłyby ograniczyć skalę nadużywania prawa do wynagrodzeń chorobowych.
    • 02.08.2012Sprzedaż części przedsiębiorstwa a PCC
     Pytanie podatnika: Wnioskodawca (spółka cywilna) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada NIP, zamierza dokonać transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej zbycie wszystkich składników majątkowych po stronie aktywów, a mianowicie środków trwałych, znaku firmowego, zapasów towarów, należności, a po stronie pasywów na wartość zobowiązań. Czy sprzedaż przedsiębiorstwa, zwolniona z VAT, podlega zwolnieniu z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o PCC?
     • 30.07.2012Pomoc prawna z urzędu a podatek PIT
      Bez znaczenia dla wykładni przepisów art. 13 pkt 6 w związku z art. 10 ust 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych pozostaje fakt czy pomoc prawna świadczona jest na podstawie umowy z mocodawcą, czy też świadczona jest z urzędu. Pełnomocnictwo procesowe ma bowiem zawsze charakter osobisty. Sposób wyznaczania pełnomocnika z urzędu nie ma znaczenia dla oceny podatkowego charakteru jego przychodów. Dla powstania przychodu oraz dochodu na poziomie spółki, a więc przedsiębiorcy, bez znaczenia jest sposób w jaki doszło do wykonywanej danej usługi przez radcę prawnego. Obojętne jest czy pomoc prawna świadczona dla klienta wynika wyłącznie z umowy cywilnoprawnej, a więc świadczona jest z wyboru, czy jest wynikiem zlecenia jej z urzędu w trybie właściwym dla stosunków publicznoprawnych i z udziałem samorządu radcowskiego. Osobisty charakter usług świadczonych na zlecenie sądu nie przesądza o tym, że przychody spółki realizowane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
      • 26.07.2012VAT: Nieodpłatne świadczenie usług na cele niezwiązane z działalnością
       Pytanie podatnika: Zdarzają się sytuację, że spółka zakupuje np. usługę hotelową czy gastronomiczną i przekazuje ją nieodpłatnie w celach niemających związku z działalnością gospodarczą (np. zapewnia nocleg w hotelu kontrahentowi przybywającemu na spotkanie). Czy podstawą opodatkowania czynności nieodpłatnego świadczenia usług na cele niezwiązane z działalnością gospodarcza podatnika, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, jest kwota netto (bez VAT) wynikająca z faktury wystawionej przez usługodawcę, od którego spółka nabywa usługi, które następnie przekazuje nieodpłatnie?
       • 24.07.2012Rządowy plan prywatyzacji nierealny?
        Minister Skarbu Państwa na ostatnim posiedzeniu rządu przedstawił plany prywatyzacji na lata 2012-2013. W pierwszym półroczu tego roku uzyskano niecałe 38% (w ujęciu wartościowym) wpływów zakładanych na cały bieżący rok. – Pełne wykonanie pozostałej części planu jest mało realne – komentuje Business Centre Club.
        • 20.07.2012Zwrot podatku podróżnym a 0-proc. stawka VAT
         Pozbawienie podatnika - sprzedawcy wynikającego z art. 129 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług prawa do stosowania stawki 0 % podatku, w stosunku do dostawy towarów wywiezionych poza terytorium Unii Europejskiej, od których dokonał on zwrotu podatku podróżnemu, tylko z uwagi na to, że podatnik ten nie spełnił formalnych warunków informacyjnych, o których mowa w art. 127 ust. 4 pkt 1 i 4 ustawy, narusza zasadę proporcjonalności, wyrażoną w art. 31 ust. 3 w zw. z art. 2 Konstytucji RP - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
         • 13.07.2012Pensje prezesów wzrosły w ciągu roku o 25%
          Kryzys nie dotyka prezesów największych spółek giełdowych. Pensje prezesów wzrosły w ciągu ostatniego roku o 25%, a członków zarządów o 18%. Najlepiej zarabiają osoby zarządzające firmami z sektora mediów i rozrywki (średnio ok. 2,88 mln zł rocznie) oraz sektora ubezpieczeniowego (ok. 2,82 mln zł) – wynika z ostatniego badania PwC pn. „Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2011 roku”.
          • 13.07.2012Niezamortyzowana inwestycja w kosztach podatkowych - uchwała NSA
           Strata odpowiadająca niezamortyzowanej wartości początkowej inwestycji w obcym środku trwałym, niespełniająca przesłanek z art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli jej powstanie wynika z działań podatnika podjętych dla realizacji celu określonego w art. 15 ust. 1 tej ustawy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
           • 12.07.2012Biznesplan w kosztach podatkowych
            Pytanie podatnika: Spółka zawarła umowę o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... .Wcześniej jednak poniosła koszty, pokryte ze środków własnych, opracowania biznesplanu projektu . Czy wydatki na przygotowanie ww. biznesplanu mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
            • 12.07.2012Prawo do odliczenia VAT od zakupu produktów spożywczych
             Pytanie podatnika: Wnioskodawca dla wszystkich zatrudnionych w zakładzie pracowników organizuje dwa razy w roku spotkania (przed świętami Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia). Na tych spotkaniach Zainteresowany przedstawia sytuację gospodarczo-ekonomiczną firmy i jednocześnie składa życzenia pracownikom. Zebrania są organizowane na terenie zakładu, w jednym z działów firmy i w czasie godzin pracy. Przy okazji tych zebrań pracodawca kupuje ciastka, owoce, cukierki, którymi częstuje pracowników. Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia VAT z faktur na zakupy ww. produktów spożywczych i czy ma obowiązek wykazania VAT należnego od tych faktur?
             • 11.07.2012Rusza program dotacji na zwiększenie energooszczędności
              Już w przyszły poniedziałek (16 lipca) rozpocznie się nabór wniosków do programu „Efektywne wykorzystanie energii”. Przedsiębiorcy mogą liczyć w sumie na 170 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotacje będzie można przeznaczyć na audyty energetyczne i inwestycje zwiększające energooszczędność.
              • 11.07.2012Reklama i reprezentacja jako koszty firmy. Wystawność i okazałość bez znaczenia?
               Termin „reprezentacja” należy rozumieć jako „przedstawicielstwo, reprezentowanie czyichś interesów, występowanie w czyimś imieniu”, a nie „wystawność, okazałość, wytworność”. Do takiego wniosku doszedł Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji nr IPTPB3/423-98/12-4/GG z 19 czerwca 2012 r.
               • 11.07.2012Dochody z podatku od środków transportowych a remonty dróg
                Interpelacja nr 5295 do ministra finansów w sprawie rozważenia zmian w zakresie naliczania, poboru i wykorzystania podatku od środków transportu
                • 10.07.2012Pakiety medyczne dla pracowników – skutki w VAT
                 Pytanie podatnika: Czy przekazanie pracownikom pakietów medycznych jest czynnością opodatkowaną VAT?
                 • 06.07.2012Rozliczenie przychodów i kosztów przy podziale spółki
                  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca prawidłowo w rozliczeniu za rok, w którym nastąpił podział przez wydzielenie, tj. 2012 r., może ująć w przychodach i kosztach Wnioskodawcy przychody i koszty (bezpośrednie i pośrednie) przypisane do Spółki dzielonej dotyczące okresu od początku roku podatkowego spółki dzielonej do dnia podziału?
                  • 25.06.2012Poczta Polska do zmiany – raport NIK
                   Poczta Polska za długo zwlekała z przeprowadzeniem zmian i nie wykorzystała szansy na dostosowanie się do rynku otwieranego dla innych operatorów pocztowych – wynika z raportu NIK.
                   • 25.06.2012Zmiany w VAT 2013: Definicje i zakres opodatkowania
                    Podwyższenie wartości prezentów od których nie trzeba płacić podatku VAT, wprowadzenie faktur uproszczonych, podwyższenie stawek podatku na niektóre towary i usługi (m.in. lody, gotowe posiłki i dania), opodatkowanie stawką podstawową (obecnie zwolnionych) niektórych usług pocztowych, zmiana zasad ustalania obowiązku podatkowego, a także utrzymanie do końca 2013 r. ograniczenia w odliczeniu VAT w przypadku kupna samochodów osobowych, to niektóre ze zmian jakie przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług przygotowany przez resort finansów. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
                    • 21.06.2012Alkohol w kosztach uzyskania przychodów
                     Z uzasadnienia: Wydatki na napoje alkoholowe dla kontrahentów podatnika nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów, ponieważ są wydatkami na reprezentację (art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), wyłączonymi z kosztów uzyskania przychodów. Także wydatki na alkohol podawany podczas szkoleń pracowników nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów, ponieważ ze względu na brak związku z celem, dla którego szkolenia są organizowane, nie mogą być uznane za wydatki poniesione w celach określonych w art. 15 ust. 1 ww. ustawy.
                     • 20.06.2012MF: Ubezpieczenie samochodu demonstracyjnego jako koszt podatkowy
                      Działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, w kwestii przedstawionego przez wnioskodawcę zagadnienia w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie komunikacyjne tzw. samochodów demonstracyjnych, stanowiących własność przedsiębiorców prowadzących wyspecjalizowane salony sprzedaży samochodów, uprzejmie wyjaśniam.
                      • 19.06.2012Rynek pracy – może być jeszcze gorzej?
                       Tak zwane kręgi decydenckie podchodzą coraz bardziej sceptycznie do przyszłego rozwoju sytuacji na rynku pracy. Przeszło połowa (54%) polityków, urzędników, ekspertów i dziennikarzy źle ocenia obecną sytuację na rynku pracy, a jedynie 11% uważa ją za dobrą – wynika z badania zrealizowanego przez firmę 4P research mix na zlecenie PKPP Lewiatan.
                       • 19.06.2012Usługi kulturalne a opodatkowanie VAT
                        Pytanie podatnika: Czy organizowanie imprez kulturalnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Czy usługi kulturalne mogą skorzystać ze zwolnienia z VAT?
                        • 13.06.2012Opodatkowanie podwyższenia wartości nominalnej udziałów
                         W myśl art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych przychodem jest nominalna wartość udziałów w spółce kapitałowej objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, przy czym przychód ten powstaje zarówno w sytuacji objęcia nowoutworzonych udziałów w spółce kapitałowej, jak i w sytuacji objęcia udziałów, których wartość nominalna ma być podwyższona (art. 257 § 2 Kodeksu spółek handlowych) - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                         • 13.06.2012VAT: Nieodpłatne przekazanie materiałów ekspozycyjnych
                          Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wyłącznej dystrybucji wyrobów jubilerskich marki A na rynku polskim. W celu zwiększenia sprzedaży spółka udostępnia punktom sprzedaży (np. sklepom) różnego rodzaju materiały ekspozycyjne lub, służące informowaniu klientów o asortymencie spółki oraz przekazywaniu wszelkich treści dotyczących oferty, tj. standy, ekspozytory, prezentery, gabloty i inne. Czy nieodpłatne udostępnianie ww. materiałów podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
                          • 11.06.2012Zwolnienie od podatku od nieruchomości infrastruktury lotniczej
                           Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613, z późn. zm.), zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego.
                           • 06.06.2012Amortyzacja znaku towarowego
                            Pytanie podatnika: Od jakiego momentu spółka będzie uprawniona do ujęcia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych znaków towarowych, które obecnie znajdują się w procedurze rejestracji w Urzędzie Patentowym i, konsekwentnie, dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tych znaków stanowiących koszt uzyskania przychodów spółki? W jakiej wartości należy ustalić wartość początkową powyższych znaków dla potrzeb amortyzacji podatkowej?
                            • 06.06.2012Przekazanie towarów do utylizacji a podatek VAT
                             Pytanie podatnika: Czy od przekazanych do utylizacji towarów, wyprodukowanych przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w celu ich dalszej odsprzedaży, należy naliczyć i odprowadzić do właściwego urzędu skarbowego podatek od towarów i usług (VAT należny)?
                             • 05.06.2012Usługi doradcze: Odliczenie VAT z faktury od wynagrodzenia za efekt
                              Dodatkowego wynagrodzenia (za efekt) nie można uznać za wydatki stanowiące część ogólnych kosztów spółki, które spełniałyby wymogi określone w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Nie występuje tutaj związek pośredni, polegający na tym, że środki wypłacone pełnomocnikowi w postaci dodatkowego wynagrodzenia posłużą do zwiększenia sprzedaży podlegającej opodatkowaniu – stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 29 maja 2012 r. nr IPTPP1/443-151/12-4/MW.
                              • 01.06.2012Darowizna budynku a skutki w VAT
                               Pytanie podatnika: Czy darowizna budynku będzie wyłączona spod regulacji ustawy o podatku od towarów i usług, na podstawie art. 6 pkt 1, jako zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa?
                               • 31.05.2012Sprawozdanie z działalności jednostki
                                Sprawozdanie z działalności jednostki jest ważnym dokumentem. Obowiązek jego sporządzenia dotyczy spółek kapitałowych oraz spółek komandytowo-akcyjnych. Poza tym muszą je przygotowywać również towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółdzielnie oraz przedsiębiorstwa państwowe.
                                • 24.05.2012Transakcje na rynku wierzytelności: Faktoring
                                 Faktoring jest umową nienazwaną, czyli niezapisaną wprost w kodeksie cywilnym, wobec czego, zgodnie z art. 3531 Kodeksu cywilnego, strony zawierają umowę wedle swojego uznania, byleby tylko jej treść nie była sprzeczna z przepisami kodeksu. Umowę faktoringu zawierają dostawca towarów lub usług (faktorant) oraz nabywca wierzytelności (faktor). Jest to forma finansowania przedsiębiorstw poprzez wykup wierzytelności. Faktor (bank lub firma faktoringowa) nabywa krótkoterminowe wierzytelności, faktorant natomiast otrzymuje z tego tytułu odpowiednią zapłatę.
                                 • 21.05.2012Grunty w ewidencji środków trwałych
                                  Pytanie podatnika: Czy w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych należy wykazać tylko taką część gruntu, która jest faktycznie wykorzystywana w prowadzonej działalności oraz jak należy ustalić jej wartość początkową?
                                  • 18.05.2012Przekazanie artykułów spożywczych a opodatkowanie VAT
                                   Pytanie podatnika: Czy nieodpłatne przekazanie artykułów spożywczych należy opodatkować podatkiem należnym?
                                   • 16.05.2012Kodeks pracy: Czas pracy wciąż nieelastyczny
                                    Interpelacja nr 3368 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie mało elastycznego prawa pracy
                                    • 11.05.2012Opodatkowanie czynności wykonywanych przez zakład budżetowy na rzecz gminy
                                     Pytanie podatnika: Czy czynności wykonywane przez zakład z zakresu gospodarki mieszkaniowej, utrzymania dróg, ulic, utrzymania zieleni, oświetlenia ulicznego, na rzecz gminy, podlegają VAT? Czy wykonywane czynności zobowiązują zakład do wystawiania faktur na rzecz gminy, czy można je rozliczać wystawiając notę księgową, rachunek?
                                     • 10.05.2012Podatek od ubezpieczenia OC członków zarządu
                                      Ubezpieczenie cudzego interesu ubezpieczeniowego, mającego swe źródło w art. 808 § 1 Kodeksu cywilnego, i stosunku łączącym ubezpieczającego z ubezpieczonym, którym jest stosunek pracy zgodnie z w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz opłacenie przez ubezpieczającego składki, jest nieodpłatnym świadczeniem w rozumieniu art. 11 ust. 1 tej ustawy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                      • 04.05.2012Darowizna firmowej nieruchomości a VAT
                                       Pytanie podatnika: Firma (osoba fizyczna) w 1997 r. zakupiła nieruchomość w postaci prawa użytkowania wieczystego działek gruntu, budynków i budowli ze stawką VAT zwolnioną (nieruchomość używana). Czy darowizna na rzecz córki ww. nieruchomości będzie zwolniona z VAT oraz, czy spowoduje obowiązek dokonania korekty podatku VAT naliczonego w wyniku dokonywanych przez firmę w latach 2001-2010 ulepszeń, których rezultatem był wzrost wartości nieruchomości?
                                       • 02.05.2012Zwolnienie z VAT usług prywatnego nauczania
                                        Pytanie podatnika: Wnioskodawca wykonuje usługi polegające na nauce tańca oraz rytmiki-umuzykalnienia. Usługi te świadczy jako nauczyciel osobiście. Czy świadczona przez Wnioskodawcę w przedszkolach publicznych i niepublicznych usługa szkolenia jest objęta zwolnieniem od podatku VAT? Czy zwolnienie od podatku VAT dotyczy także prywatnego nauczania w ramach zajęć prowadzonych z uczniami w wieku: przedszkolnym, nauczania podstawowego, gimnazjalnego, ponadgimnazjalnego i wyższego?
                                        • 30.04.2012Odliczenie VAT od usług cateringowych od podwykonawców
                                         Pytanie podatnika: Spółka zajmuje się profesjonalnie świadczeniem usług związanych z obsługą imprez, pokazów, wystaw i innych wydarzeń rozrywkowych i rozrywkowo-kulturalnych. Świadcząc usługi cateringowe spółka planuje również korzystać z usług podwykonawców lokalnych. Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem usług cateringowych od podwykonawców?
                                         • 27.04.2012Nie będzie przełomu w polsko-chińskich relacjach
                                          Wizyta premiera Chin (Wen Jiabao) w Polsce jest ważna dla budowania wspólnych relacji gospodarczych, ale chyba zbytnio rozbudza polskie nadzieje – twierdzą analitycy Euler Hermes. Ich zdaniem wszystko wskazuje na to, że inwestycje i eksport będą się rozwijały w sposób stopniowy.
                                          • 26.04.2012Co trzecia ustawa służy grupom interesu
                                           Co trzecia uchwalona w Polsce ustawa realizuje interesy zorganizowanych grup nacisku. Przeszło 40% ustaw ogranicza w mniejszym lub większym stopniu wolność gospodarczą – do takich wniosków doszli autorzy analizy pn. „Rola grup interesów w procesie stanowienia prawa w Polsce”. Zespołem badawczym kierował prof. Krzysztof Rybiński, rektor Uczelni Vistula.
                                           • 18.04.2012Brak zachęt hamuje współpracę firm z Polski i USA
                                            Przez ostatnie dwie dekady firmy ze Stanów Zjednoczonych zainwestowały w Polsce ponad 20 mld dol. Dalszy rozwój współpracy gospodarczej między Polską a USA zależy w dużej części od przyszłego kształtu systemu wspierania inwestycji – wynika z „Białej Księgi współpracy polsko-amerykańskiej’, opracowanej m.in. przez PKPP Lewiatan i Amerykańską Izbę Handlową w Polsce.
                                            • 18.04.2012Odliczenie VAT od zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika
                                             Pytanie podatnika: Spółka zapewnia pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi profilaktyczną opiekę zdrowotną. Jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach ww. profilaktycznej opieki wykażą potrzebę stosowania okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora wówczas Spółka zapewnia takie okulary. Czy można odliczyć VAT z faktury za zakup okularów dla pracownika?
                                             • 11.04.2012Nieodpłatne przekazanie próbek a VAT
                                              Pytanie podatnika: Przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest produkcja wyrobów z mięsa i sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa. W celu utrzymania dotychczasowych odbiorców i pozyskiwania nowych klientów a także zwiększenia wolumenu sprzedaży zakład podejmuje działania o charakterze promocyjnym. Czy w świetle przepisów art. 7 ust. 3 i 7 ustawy o podatku od towarów i usług nieodpłatne przekazanie wyrobów gotowych: wędlin, kiełbas i wyrobów garmażeryjnych na cele degustacji nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i czy zakład nie będzie zobowiązany do naliczania podatku należnego stosownie do art. 7 ust. 2 tej ustawy?
                                              • 06.04.2012Prawo do odliczenia VAT od usług cateringowych
                                               Pytanie podatnika: Podstawowym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest produkcja i sprzedaż okien do poddaszy wraz z akcesoriami i wyłazów dachowych. W związku z tym prowadzonych jest szereg rozmów biznesowych w siedzibie firmy. W przypadku kontrahentów zagranicznych, w trakcie przedłużających się rozmów handlowych Wnioskodawca zamawia usługę cateringową polegającą na dostarczeniu przygotowanego posiłku. Czy w Wnioskodawca ma prawo odliczenia VAT od zakupu ww. usług?
                                               • 04.04.2012Zwolnienie z akcyzy towarów węglowych
                                                Obrót wyrobami węglowymi jest objęty systemem podatku akcyzowego. Ustawodawca przewidział jednak liczne zwolnienia z opodatkowania. Zasady ich stosowania wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 22 marca 2012 r. nr ITPP3/443-1/12/JK/JB.
                                                • 30.03.2012Skutki wniesienia spółki z o.o. do spółki komandytowej
                                                 Pytanie podatnika: Czy w związku z tym, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wniesie prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, w rozumieniu art. 551 k.c., jako wkład do spółki komandytowej, powstanie u wnioskodawcy, będącego wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych?
                                                 • 28.03.2012Zaświadczenie z ZUS na wniosek kupującego
                                                  Na wniosek nabywcy przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, za zgodą zbywającego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych powinien wydać zaświadczenie o stanie zaległości składkowych zbywającego związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, powstałych do dnia nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (art. 31 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w związku z art. 112 i w związku z art. 306g ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa) - orzekł Sąd Najwyższy.
                                                  • 23.03.2012Dostawa towarów wraz z montażem a VAT
                                                   Pytanie podatnika: Jak określić miejsce świadczenia usług w przypadku dostawy towarów wraz z montażem? Jak rozliczyć dostawę towarów zainstalowanych w innym kraju UE? Jaką stawkę zastosować? Jak rozliczyć w deklaracji VAT-7? Czy wykazywać w informacji podsumowującej?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] . [ 16 ] . [ 17 ] . [ 18 ] . [ 19 ] . [ 20 ] . [ 21 ] . [ 22 ] ... [ 25 ] następna strona »