Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dodatki zasiłku rodzinnego

 • 15.07.2019500+ dla dorosłych dzieci?
  Od 1 lipca 2019 r. dodatek na dzieci z programu „Rodzina 500 plus” przyznawany jest każdemu dziecku w rodzinie do chwili ukończenia 18. roku życia. Jednakże – jak zwracają uwagę wdowy – ta pomoc powinna być kontynuowana po osiągnięciu przez dzieci 18. roku życia do chwili, gdy dzieci się uczą. Jaką i od kiedy samotne matki – wdowy mogą odczuć konkretną pomoc finansową dla dzieci, które pozostają na ich wychowaniu? Czy brana jest pod uwagę możliwość wypłacania dodatków z tytułu programu "Rodzina 500 plus" dla dzieci powyżej 18. roku życia?
  • 03.07.2019Zasiłek wychowawczy na dziecko a kryterium dochodowe
   Zgodnie z art. 186 Kodeksu pracy pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Podczas przebywania na urlopie wychowawczym rodzic nie zachowuje prawa do wynagrodzenia, a świadczenie pieniężne z tytułu opieki nad dzieckiem od 2004 r. jest wypłacane wyłącznie w formie dodatku do zasiłku rodzinnego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Pełna kwota tego dodatku wynosi 400 zł miesięcznie.
   • 21.03.20174000 zł na niepełnosprawne dziecko - przepisy są zbyt ogólne?
    Interpelacja nr 10286 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
    • 10.01.2017Świadczenia socjalne. Wzrost minimalnego wynagrodzenie a nowe progi dochodowe
     Interpelacja nr 8183 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie zmiany progów dochodowych uprawniających do pobierania świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego
     • 16.09.2015500 złotych na każde dziecko?
      Interpelacja nr 34257 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dodatku na dziecko w wysokości 500 zł do osiemnastego roku życia
      • 20.07.2015Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla opiekunów?
       Interpelacja nr 33142 w sprawie dodatkowych dni urlopu wypoczynkowego dla pracujących opiekunów dzieci z niepełnosprawnością
       • 06.07.2015Zasiłek pielęgnacyjny będzie wyższy?
        Interpelacja nr 32877 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego.
        • 26.05.2015Bezdzietne małżeństwa bez prawa do wspólnego rozliczania?
         Interpelacja nr 32537 do ministra finansów w sprawie ograniczenia prawa do wspólnego rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych tylko do małżonków wychowujących dzieci
         • 16.07.2013Dodatki do zasiłku rodzinnego
          Osoby, które mają prawo do zasiłku rodzinnego, mogą być również - w szczególnych sytuacjach - uprawnione do specjalnych dodatków. Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
          • 04.10.2012Urlop wychowawczy zostanie jednak wydłużony
           Z początkiem przyszłego roku maksymalny wymiar urlopu wychowawczego zostanie wydłużony z 36 do 37 miesięcy. Ojcowie zyskają w ten sposób prawo do dodatkowego miesiąca urlopu. Wydatki państwa wzrosną łącznie o ok. 1 mln zł w skali roku.
           • 07.11.2008Opodatkowanie kwot otrzymanych ze środków pomocy społecznej i z ZFŚS
            Kwoty otrzymane ze środków pomocy społecznej i z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, mimo iż nie pochodzą bezpośrednio z działalności zarobkowej, podlegają regulacji ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, z późn. zm.; dalej: updof) jako dochód uzyskiwany przez podatnika. Zgodnie z art. 9 ust. 1 tej ustawy opodatkowaniu podlegają bowiem wszelkiego rodzaju dochody, poza tymi, które zostały zwolnione od podatku, oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Szczególny charakter świadczeń z tych dwóch źródeł zadecydował jednak o szerokim uregulowaniu przez ustawodawcę obejmujących je zwolnień podatkowych.
            • 12.05.2008Mąż za granicą, żona w Polsce, a becikowe gdzie?
             Interpelacja nr 1253 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przepisów regulujących przyznawanie świadczeń rodzinnych
             • 02.10.2007Informacje dotyczące prawa podatkowego, gospodarczego, prawa pracy i prawa socjalnego w RFN
              Przekazujemy Wam drugi numer biuletynu informacyjnego HWHN-Polska. Dzięki współpracy nawiązanej przez www.podatki.biz z MORISON Steuerberatungsgesellschaft mbH z Kolonii co kwartał publikujemy informacje, które z pewnością zainteresują przedsiębiorców działających obecnie (lub chcących działać w przyszłości) na rynku niemieckim.
              • 29.05.2007TK: Osoby uczące się nie mogą być traktowane nierówno tylko dlatego, że o ich prawach alimentacyjnych rozstrzyga ugoda sądowa
               W dniu dzisiejszym, 29 maja 2007 r., o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, dotyczące ugody zawartej przed sądem. Trybunał orzekł, że art. 3 pkt 13 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w zakresie, w jakim przy określeniu „osoby uczącej się” wyłącza osobę pełnoletnią uczącą się i niepozostającą na utrzymaniu rodziców z tego powodu, że zobowiązali się oni do jej alimentacji w drodze ugody zawartej przed sądem, jest niezgodny z art. 2 i art. 32 konstytucji.
               • 23.11.2006Komunikat MPiPS w sprawie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na dzieci rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne, czyli tzw. zerówkę
                W dniu 23 listopada 2006 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zmiana dotyczy art. 14 ustawy o świadczeniach rodzinnych i polega na objęciu prawem do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego również dzieci w wieku 6 lat, które w przedszkolach lub w tzw. „zerówkach” zorganizowanych w szkołach podstawowych rozpoczęły od września 2006r. obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.
                • 31.05.2006MPiPS: Wzrasta wysokość świadczeń rodzinnych
                 Na wniosek Anny Kalaty, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Rada Ministrów zaproponowała zwiększenie wysokości świadczeń rodzinnych. Oznacza to, że ok. 6 mln dzieci od 1 września otrzyma wyższe świadczenia oraz dodatki. Rada Ministrów proponuje podwyższenie wysokości świadczeń rodzinnych oraz czterech spośród siedmiu dodatków do świadczeń rodzinnych. Wzrośnie również zasiłek pielęgnacyjny, który jest świadczeniem opiekuńczym.
                 • 25.04.2006Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego jako dochód wolny od podatku
                  Pytanie: Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym zasiłek rodzinny wraz z dodatkami takimi jak dodatek dla matki samotnie wychowującej dziecko, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania?
                  • 23.11.20051000 zł być może dla wszystkich
                   Dyskusja nad tzw. becikowym trwa (kto oglądał dzisiejsze obrady Sejmu wie, że nie jest to dyskusja zbyt elegancka), a w jej ferworze mało kto wspomina, że becikowe to nic nowego. Nie tak dawno funkcjonował jeszcze zasiłek porodowy, został potem zastąpiony dodatkiem do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka – i wynosi on obecnie 500 zł.