Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

amortyzacyjne stawki

 • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
  Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
  • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. II) - objanienia MF
   Drugi fragment objanie podatkowych MF ws. podatków dochodowych, który dzisiaj publikujemy, zawiera zagadnienia dot. pojcia i momentu powstania przychodu w wietle przepisów Tarczy antykryzysowej, amortyzacji rodków trwaych nabytych w celu produkcji towarów zwizanych z przeciwdziaaniem pandemii COVID-19, nowych preferencji dla podatników korzystajcych z ulgi B+R , terminu zapaty podatku od przychodów z budynków, ulgi na ze dugi, rozliczania strat podatkowych, uproszczonych zaliczek, a take przychodu z tyt. obnienia czynszu najmu.
   • 24.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
    Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
    • 24.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. II) - objanienia MF
     Drugi fragment objanie podatkowych MF ws. podatków dochodowych, który dzisiaj publikujemy, zawiera zagadnienia dot. pojcia i momentu powstania przychodu w wietle przepisów Tarczy antykryzysowej, amortyzacji rodków trwaych nabytych w celu produkcji towarów zwizanych z przeciwdziaaniem pandemii COVID-19, nowych preferencji dla podatników korzystajcych z ulgi B+R , terminu zapaty podatku od przychodów z budynków, ulgi na ze dugi, rozliczania strat podatkowych, uproszczonych zaliczek, a take przychodu z tyt. obnienia czynszu najmu.
     • 24.07.2020Indywidualna stawka amortyzacji dla budynku
      Spóka zamierza kupi budynek niemieszkalny od osoby trzeciej. Budynek nie jest nowym budynkiem. Od oddania budynku do uywania po raz pierwszy upyno ju ponad 40 lat. Czy mona ustali indywidualn stawk amortyzacji dla tego budynku przyjmujc, e bdzie on amortyzowany w okresie nie krótszym ni 10 lat? Czy stawka ta moe by nisza od 10%? Czy po rozpoczciu amortyzacji i przyjciu 10-letniego okresu amortyzacji moliwe bdzie w przyszoci podjcie decyzji o wydueniu okresu amortyzacji, tj. o obnieniu stawki indywidualnej poniej 10%?
      • 16.07.2020PIT. Amortyzacja wynajmowanego mieszkania lepsza ni ryczat
       Powszechnie uwaa si, e opodatkowanie najmu ryczatem od przychodów jest korzystniejsze ni rozliczenie dochodów wedug zasad ogólnych. Najmu mieszka starszych ni 5-letnie moe jednak nie opaca si opodatkowywa ryczatem. Dziki zasadom ogólnym i amortyzacji mona bowiem w ogóle nie paci podatku.
       • 15.07.2020PIT. Amortyzacja wynajmowanego mieszkania lepsza ni ryczat
        Powszechnie uwaa si, e opodatkowanie najmu ryczatem od przychodów jest korzystniejsze ni rozliczenie dochodów wedug zasad ogólnych. Najmu mieszka starszych ni 5-letnie moe jednak nie opaca si opodatkowywa ryczatem. Dziki zasadom ogólnym i amortyzacji mona bowiem w ogóle nie paci podatku.
        • 13.07.2020Do hal magazynowych mona zastosowa 10% stawk amortyzacyjn
         Przedsibiorca prowadzi jednoosobow dziaalno gospodarcz i w ramach tej dziaalnoci zamierza wybudowa halowy obiekt magazynowy o powierzchni ok. 500 m2, na potrzeby przechowywania póproduktów i produktów zwizanych z jej prowadzeniem. Hala zostanie przez niego zakwalifikowana do grupy 8, podgrupy 80, rodzaj 806 Klasyfikacji rodków Trwaych. Czy przedsibiorca bdzie móg zastosowa do tej hali stawk amortyzacji w wysokoci 10%?
         • 18.06.2020Amortyzacja mieszkania wykorzystywanego w dziaalnoci
          W celu zmniejszenia kosztu noclegów oraz w celu zapewnienia sobie staych noclegów i alternatywnego miejsca do wykonywania usug przedsibiorca postanowi zakupi mieszkanie, blisko siedziby kontrahenta. Czy wydatki z tytuu zakupu mieszkania bd stanowiy koszty uzyskania przychodu, o które przedsibiorca  bdzie móg pomniejsza przychody uzyskane w zwizku z prowadzon dziaalnoci gospodarcz w postaci odpisów amortyzacyjnych wedug stawki amortyzacji 1,5%?
          • 08.06.2020Amortyzacja telefonu komórkowego: 10 czy 20%?
           Spóka, jako leasingodawca (finansujcy), zawiera z klientami (jako leasingobiorcami, korzystajcymi) umowy leasingu (w rozumieniu art. 17a pkt 1 ustawy o CIT), na podstawie których oddaje do odpatnego uywania rodki trwae przez uzgodniony okres. Jednym z przedmiotów leasingu s telefony komórkowe (w tym smartfony). Jak stawk amortyzacyjn okrelon w Wykazie stawek amortyzacyjnych naley stosowa do stanowicych rodki trwae telefonów komórkowych?
           • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
            [Ostatnia aktualizacja - 29.05.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
            • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
             [Ostatnia aktualizacja - 03.06.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
             • 15.05.2020Uywane ponad rok skadniki majtku: rodki trwae czy wyposaenie?
              Prowadz jednoosobow dziaalno gospodarcz, pacc podatek dochodowy na zasadach ogólnych (prowadz PKPiR). Kupiem do firmy ekspres do kawy o wartoci nieco przekraczajcej 4000 z. Zakadam, e bdzie uywany duej ni rok. Czy w zwizku z faktem, e jego cena zakupu nie przekroczya kwoty 10 000 z, mog zaliczy wydatek jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów czy jednak decydujcy jest przewidywany okres uywania ekspresu?
              • 16.04.2020Wykorzystywanie samochodu osobowego w dziaalnoci - objanienia podatkowe MF
               Minister Finansów wyda 9 kwietnia br. dugo oczekiwane objanienia podatkowe dotyczce stosowania przez podatników podatków dochodowych przepisów odnoszcych si do samochodów osobowych, w brzmieniu nadanym ustaw z z 23 padziernika 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadzia do ustawy o PIT oraz ustawy o CIT szereg przepisów modyfikujcych zasady podatkowego rozliczania kosztów dotyczcych nabycia, korzystania, eksploatacji oraz zbycia samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej przez podatników dziaalnoci.
               • 15.04.2020Wykorzystywanie samochodu osobowego w dziaalnoci - objanienia podatkowe MF
                Minister Finansów wyda 9 kwietnia br. dugo oczekiwane objanienia podatkowe dotyczce stosowania przez podatników podatków dochodowych przepisów odnoszcych si do samochodów osobowych, w brzmieniu nadanym ustaw z z 23 padziernika 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadzia do ustawy o PIT oraz ustawy o CIT szereg przepisów modyfikujcych zasady podatkowego rozliczania kosztów dotyczcych nabycia, korzystania, eksploatacji oraz zbycia samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej przez podatników dziaalnoci.
                • 30.03.2020Amortyzacja lokali uywanych
                 Czst praktyk jest obecnie zakup lokali w celach inwestycyjnych. Kupujc nieruchomoci liczymy na wzrost ich wartoci, a jednoczenie mamy zamiar wykorzystywa je albo dla naszych wasnych potrzeb zwizanych z dziaalnoci gospodarcz, albo traktujc je jako ródo przychodów z najmu. W obu tych przypadkach pojawia si potrzeba ustalenia wartoci pocztkowej i wyboru metody amortyzacji – jeeli chcemy prawidowo obniy pacony podatek dochodowy od osób fizycznych.
                 • 11.03.2020Indywidualna stawka amortyzacji dla firmowego mieszkania
                  Przedsibiorca w 2011 roku kupi mieszkanie na cele wasne (mieszkaniowe). Przez poprzedniego waciciela byo uytkowane na cele mieszkaniowe, ale krócej ni 60 miesicy. Dziaalno wykonuje pod innymi adresami ni ww. lokal. Przedsibiorca zamierza rozszerzy dziaalno o wynajem i zarzdzanie nieruchomociami wasnymi lub dzierawionymi i wtedy mieszkanie zostanie przekazane na prowadzenie tej dziaalnoci. Czy przedsibiorca bdzie móg zastosowa indywidualn stawk amortyzacyjn tego mieszkania?
                  • 12.02.2020Amortyzacja programów komputerowych
                   W przepisach prawa podatkowego nie ma definicji programu komputerowego czy oprogramowania. Z art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynika za, e program komputerowy stanowi utwór bdcy przedmiotem prawa autorskiego. W konsekwencji prawo korzystania z takiego programu mona uzyska poprzez nabycie:    do niego praw majtkowych,  licencji na  jego korzystanie.
                   • 11.02.2020Amortyzacja programów komputerowych
                    W przepisach prawa podatkowego nie ma definicji programu komputerowego czy oprogramowania. Z art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynika za, e program komputerowy stanowi utwór bdcy przedmiotem prawa autorskiego. W konsekwencji prawo korzystania z takiego programu mona uzyska poprzez nabycie:  do niego praw majtkowych,  licencji na  jego korzystanie.
                    • 31.01.2020Podatkowe problemy biur rachunkowych – ujcie praktyczne
                     Zmiany, wprowadzone na przeomie 2019/2020 dotkliwe s szczególnie dla osób prowadzcych biura rachunkowe i zajmujcych si w nich rachunkowoci i kontrol. Do licznych obowizków doszy te, zwizane z koniecznoci kontroli prawidowoci przeprowadzenia transakcji pod ktem jej fakturowania i rodzaju patnoci. Konieczno kontroli nalenoci i zobowiza, zwizana z now odmian ulgi na ze dugi w PIT i CIT, to kolejne nowe obcienie. Aby uatwi biege poruszanie si w tej materii pracownikom i wacicielom biur rachunkowych zapraszamy na praktyczne szkolenie.   
                     • 02.01.2020Opinia zabezpieczajca: Obnienie stawek amortyzacji w okresie korzystania z pomocy publicznej
                      Korzy podatkowa uzyskana w wyniku obnienia stawek amortyzacji nie bdzie sprzeczna z przedmiotem i celem przepisu art. 15 ust. 6 updop. Zgodnie z tym przepisem - kosztem uzyskania przychodów s odpisy z tytuu zuycia rodków trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wycznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzgldnieniem art. 16. Zdaniem Szefa KAS, pierwotne obnienie stawek amortyzacyjnych rodków trwaych jest sposobem na "zachowanie” kosztu podatkowego na czas, kiedy Wnioskodawca bdzie móg go uwzgldni przy ustalaniu podatku dochodowego.
                      • 12.12.2019Podwyszona do 10% stawka amortyzacji lokalu niemieszkalnego - jak udokumentowa uywanie?
                       Podatnicy maj prawo w niektórych sytuacjach indywidualnie okreli stawk amortyzacji. W przypadku uywanych lokali niemieszkalnych, dla których maksymalna stawka amortyzacji wynosi nawet 10% (przy normatywnej stawce 2,5%) w gr wchodz spore korzyci podatkowe. Ale ustawa o podatku dochodowym nie reguluje kwestii dokumentowania okresu uywania lokalu niemieszkalnego - a wanie ten okres ma zasadnicze znaczenie dla ustalenia wysokoci stawki. Jak wobec tego ma fakt i okres uywania udokumentowa podatnik?
                       • 05.12.2019Amortyzacja lokali uywanych
                        Czst praktyk jest obecnie zakup lokali w celach inwestycyjnych. Kupujc nieruchomoci liczymy na wzrost ich wartoci, a jednoczenie mamy zamiar wykorzystywa je albo dla naszych wasnych potrzeb zwizanych z dziaalnoci gospodarcz, albo traktujc je jako ródo przychodów z najmu. W obu tych przypadkach pojawia si potrzeba ustalenia wartoci pocztkowej i wyboru metody amortyzacji – jeeli chcemy prawidowo obniy pacony podatek dochodowy od osób fizycznych.
                        • 15.10.2019Klimatyzacja jako odrbny rodek trway podlegajcy amortyzacji
                         Pytanie: Jednym z nakadów przy okazji dostosowywania pomieszczenia do zamierzonej dziaalnoci by monta systemu klimatyzacji, który zaprojektowany zosta cile w oparciu o ukad i specyfikacj wynajtego lokalu. Wydatek ten w caoci pokryty zosta ze rodków Wnioskodawcy. Wnioskodawca ustali jednak z wacicielem lokalu, e System klimatyzacji pozostanie w lokalu w razie wypowiedzenia/rozwizania umowy najmu lokalu. Czy ww. system stanowi odrbny (samodzielny) rodek trway i powinien by amortyzowany w podatkowych kosztach dziaalnoci Wnioskodawcy w sposób dla niego waciwy?
                         • 26.09.2019Szybsza amortyzacja samochodu osobowego
                          Samochody osobowe nale do tych rodków trwaych, które przez przepisy podatkowe s mocno dyskryminowane. Moliwoci zaliczenia do kosztów uzyskania caego wydatku na zakup w przypadku samochodów nie ma (z drobnym wyjtkiem), i przedsibiorcom pozostaje jedynie amortyzowa je zgodnie z ogólnymi przepisami o amortyzacji, znajdujcymi si w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych.
                          • 25.09.2019Szybsza amortyzacja samochodu osobowego
                           Samochody osobowe nale do tych rodków trwaych, które przez przepisy podatkowe s mocno dyskryminowane. Moliwoci zaliczenia do kosztów uzyskania caego wydatku na zakup w przypadku samochodów nie ma (z drobnym wyjtkiem), i przedsibiorcom pozostaje jedynie amortyzowa je zgodnie z ogólnymi przepisami o amortyzacji, znajdujcymi si w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych.
                           • 05.09.2019Warto pocztkowa i stawka amortyzacji lokalu mieszkalnego ustalana kilka lat po zakupie
                            Zasadnicze znaczenie dla sposobu ustalenia wartoci pocztkowej rodka trwaego ma sposób jego nabycia lub wytworzenia. Moliwo ustalenia wartoci pocztkowej rodka trwaego przez wycen dokonan przez podatnika lub przez biegego dotyczy jedynie tych przypadków, w których rodek trway odpowiednio zosta nabyty przed dniem zaoenia ewidencji rodków trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych i brak jest moliwoci ustalenia tej wartoci (w przypadku nabycia) lub w przypadku, gdy zosta wytworzony przez podatnika we wasnym zakresie.
                            • 22.08.2019Amortyzacja podatkowa i bilansowa to nie to samo
                             Nie ma koniecznoci stosowania stawek amortyzacyjnych dla celów podatkowych w wysokoci powizanej z faktycznym okresem ekonomicznej uytecznoci rodków trwaych. Stawki amortyzacyjne stosowane przez przedsibiorców mog by ksztatowane na dowolnym, uznanym przez nich za odpowiedni poziomie, z jednym istotnym warunkiem - nie mog przekracza stawek okrelonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych, stanowicym zacznik do ustawy.
                             • 22.08.2019Ustalenie momentu zakoczenia budowy
                              Obowizek podatkowy w podatku od nieruchomoci powstaje z dniem 1 stycznia roku nastpujcego po roku, w którym budowa zostaa zakoczona albo w którym rozpoczto uytkowanie budynku lub ich czci przed ich ostatecznym wykoczeniem. Czasami jednak pojawia si problem z ustaleniem momentu, kiedy waciwie budowa zostaa zakoczona. T kwesti rozstrzyga NSA w postpowaniu apelacyjnym.
                              • 21.08.2019Co mona amortyzowa odrbnie od budynku?
                               Pytanie: Wnioskodawca prowadzi dziaalno w zakresie sprzeday i serwisu samochodów. W celu zwikszenia przestrzeni salonu oraz serwisu prowadzi inwestycj majc na celu rozbudow budynku mieszczcego salon samochodowy. W budynku oraz na dachu i cianach budynku umieszczone zostan m.in. nastpujce skadniki majtkowe: elementy wyposaenia wewntrznego i zewntrznego, system wentylacji oraz klimatyzacji, instalacja elektryczna, system video, windy, drzwi zewntrzne oraz bramy wjazdowe i garaowe. Czy ww. skadniki majtkowe stanowi odrbne pojedyncze lub kompleksowe rodki trwae i jako takie mog podlega amortyzacji podatkowej odrbnie od budynku?
                               • 13.08.2019Podatki 2019. Limit 150 tys. równie dla "starych" samochodów
                                Pytanie: Czy od 1 stycznia 2019 r. Wnioskodawcy przysuguje prawo uznania za koszt caoci odpisów amortyzacyjnych, które bd naliczane od wartoci pocztkowej A z samochodu osobowego, który to jest wykorzystywany przy prowadzeniu dziaalnoci, przyjtego do uytkowania w lipcu 2015 r., a którego to pojazdu warto pocztkowa na dzie przekazania do uytkowania przekraczaa 20 000,00 euro, a na dzie 1 stycznia br. mieci si w limicie 150 000 z (limit amortyzacji samochodu osobowego)?
                                • 09.07.2019Indywidualna stawka amortyzacyjna dla firmowego mieszkania
                                 Pytanie: Wnioskodawca wynajmuje wasny lokal mieszkalny (odrbna wasno), który kupi na rynku wtórnym w 2010 r. W styczniu 2018 r. Wnioskodawca wprowadzi ww. lokal do ewidencji rodków trwaych w jego dziaalnoci. Czy Wnioskodawca ma prawo do 10 letniego okresu amortyzacyjnego (10% stawka amortyzacyjna w stosunku rocznym) w odniesieniu do amortyzacji lokalu mieszkalnego bdcego ujawnionym rodkiem trwaym w dziaalnoci?
                                 • 31.05.2019Nabycie maej firmy - jak wyceni, amortyzowa i zaliczy do KUP poniesione wydatki
                                  Przedmiotem prezentowanej interpretacji s problemy, z którymi boryka si nabywca maej firmy - chodzi tu o kawiarni, ale prezentowane w interpretacji zagadnienia s uniwersalne, w przypadku przejcia dziaajcej firmy. W skad przedsibiorstwa wchodz róne skadniki - rodki trwae, know-how, wyposaenie, za samo nabycie przedsibiorstwa - w zalenoci od warunków transakcji, moe wygenerowa wartoci niematerialne i prawne, podlegajce dalszej amortyzacji. Wszystkie te skadniki trzeba wyceni i uwzgldni w KUP bezporednio lub poprzez amortyzacj.
                                  • 29.05.2019Amortyzacja programów komputerowych
                                   W przepisach prawa podatkowego nie ma definicji programu komputerowego czy oprogramowania. Z art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynika za, e program komputerowy stanowi utwór bdcy przedmiotem prawa autorskiego. W konsekwencji prawo korzystania z takiego programu mona uzyska poprzez nabycie:  do niego praw majtkowych,  licencji na  jego korzystanie.
                                   • 24.05.2019Ustalenie wartoci pocztkowej licencji przy patnociach ratalnych
                                    W przypadku nabycia licencji, dla której cz nalenoci przypada na okres po oddaniu jej do uywania, dla okrelenia wartoci pocztkowej tej licencji naley przyj warto okrelon w umowie licencyjnej. Bez wzgldu na to jaka jego cz zostaa zapacona przed wprowadzeniem licencji, przy ustalaniu wartoci pocztkowej wartoci niematerialnych i prawnych naley przyj cznie wartoci wynikajce ze wszystkich dotyczcych jej faktur. Do wartoci pocztkowej wartoci niematerialnej i prawnej zalicza si nie tylko kwot nalen sprzedajcemu z tego tytuu, ale take inne wydatki zwizane z zakupem, naliczone do dnia przekazania skadnika majtku do uywania.
                                    • 01.03.2019Uywane ponad rok skadniki majtku: rodki trwae czy wyposaenie?
                                     Prowadz jednoosobow dziaalno gospodarcz, pacc podatek dochodowy na zasadach ogólnych (prowadz PKPiR). Kupiem do firmy ekspres do kawy o wartoci nieco przekraczajcej 4000 z. Zakadam, e bdzie uywany duej ni rok. Czy w zwizku z faktem, e jego cena zakupu nie przekroczya kwoty 10 000 z, mog zaliczy wydatek jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów czy jednak decydujcy jest przewidywany okres uywania ekspresu?
                                     • 22.02.2019Najem prywatny: Amortyzacja odziedziczonego mieszkania
                                      Odziedziczyem mieszkanie, które chciabym wynajmowa. Zastanawiam si nad wyborem sposobu opodatkowania przychodów z wynajmu - i okazuje si, e znaczenie bdzie miao to, czy bd móg to mieszkanie amortyzowa, i jaka bdzie wysoko odpisu amortyzacyjnego (im wikszy, tym korzystniejsza sytuacja przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych). Czy w przypadku mieszka otrzymanych w spadku amortyzacja wchodzi w gr? Jak ustali warto takiego mieszkania, a jak wysoko odpisu, który bd móg odliczy od przychodów?
                                      • 21.02.2019Najem prywatny: Amortyzacja odziedziczonego mieszkania
                                       Odziedziczyem mieszkanie, które chciabym wynajmowa. Zastanawiam si nad wyborem sposobu opodatkowania przychodów z wynajmu - i okazuje si, e znaczenie bdzie miao to, czy bd móg to mieszkanie amortyzowa, i jaka bdzie wysoko odpisu amortyzacyjnego (im wikszy, tym korzystniejsza sytuacja przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych). Czy w przypadku mieszka otrzymanych w spadku amortyzacja wchodzi w gr? Jak ustali warto takiego mieszkania, a jak wysoko odpisu, który bd móg odliczy od przychodów?
                                       • 21.02.2019Opinia zabezpieczajca w zakresie obnienia stawek amortyzacyjnych
                                        Podatnicy mog obnia podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki dla poszczególnych rodków trwaych, na zasadach okrelonych w ustawach o podatkach dochodowych. Moliwo ksztatowania wysokoci stawek w caym okresie amortyzacji umoliwia planowanie podatkowe, zmierzajce do uzyskania oszczdnoci podatkowych - czsto w znacznym wymiarze. I wanie takie planowane oszczdnoci stay si przedmiotem opinii zabezpieczajcej, któr dzisiaj publikujemy.
                                        • 13.02.2019WSA. Warto pocztkowa w leasingu finansowym
                                         Z uzasadnienia: Warto pocztkow rodka trwaego oddanego korzystajcemu w ramach umowy leasingu finansowego ustala leasingodawca (finansujcy). Jest to take logiczne nastpstwo tego, e to finansujcy dysponuje wiedz jaki powinien uzyska zwrot, aby pokry on wspomnian warto pocztkow przedmiotu umowy. To on wczeniej naby rodek trwaych, który nastpnie oddaje leasingobiorcy. Wobec tego Wnioskodawczyni, która korzysta z nieruchomoci mieszkaniowych na podstawie umowy leasingu finansowego nie jest uprawniona do tego, aby ustali warto pocztkow rodków trwaych oddanych do korzystania w ramach wspomnianego leasingu.
                                         • 03.01.2019Odpisy amortyzacyjne dokonywane przez podatników CIT
                                          Ministerstwo Finansów przedstawio wyjanienia, dotyczce ogólnych zasad dokonywania odpisów amortyzacyjnych i wartoci niematerialnych i prawnych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.
                                          • 21.12.2018MF: Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych
                                           Ministerstwo Finansów przedstawio wyjanienia, dotyczce ogólnych zasad dokonywania odpisów amortyzacyjnych i wartoci niematerialnych i prawnych przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.
                                           • 21.12.2018NSA: Odoenie wymagalnoci odsetek to nie wiadczenie niedopatne
                                            Odoenie wymagalnoci odsetek od poyczek w czasie nie moe automatycznie oznacza, e poyczki miay charakter nieodpatnego wiadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p. W przypadku poyczek, korzy poyczkobiorcy materializuje si dopiero w chwili umorzenia wierzytelnoci (w czci gównej lub odsetkowej), jej przedawnienia, a take w przypadku udzielenia poyczek nieoprocentowanych.
                                            • 14.12.2018CIT: Inwestycje w obcych rodkach trwaych
                                             Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje, co naley rozumie przez inwestycje w obcych rodkach trwaych, ale definiuje pojcie inwestycji - to rodki trwae w budowie w rozumieniu ustawy o rachunkowoci. Z kolei rodki trwae w budowie wg ustawy o rachunkowoci to zaliczane do aktywów trwaych rodki trwae w okresie ich budowy, montau lub ulepszenia ju istniejcego rodka trwaego.
                                             • 14.11.2018WSA. Wynajem mieszkania dla czonka zarzdu nie generuje przychodu
                                              Z uzasadnienia: Za przychód czonka zarzdu wiadczcego usugi zarzdzania na podstawie zawartej ze spók umowy, mog by uznane tylko takie wiadczenia, które zostay spenione za jego zgod i w jego interesie (a nie w interesie spóki, któr reprezentuje) i przyniosy mu korzy w postaci powikszenia aktywów lub uniknicia wydatku, który musiaby ponie, a korzy ta jest wymierna i przypisana indywidualnej osobie (...) Udostpnienie za czonkowi zarzdu wynajmowanego przez spók mieszkania nie suy realizacji jego potrzeb yciowych i nie stanowi ono wiadczenia ponoszonego w jego interesie, lecz spóki.
                                              • 07.11.2018PIT. Amortyzacja wynajmowanego mieszkania lepsza ni ryczat
                                               Powszechnie uwaa si, e opodatkowanie najmu ryczatem od przychodów jest korzystniejsze ni rozliczenie dochodów wedug zasad ogólnych. Najmu mieszka starszych ni 5-letnie moe jednak nie opaca si opodatkowywa ryczatem. Dziki zasadom ogólnym i amortyzacji mona bowiem w ogóle nie paci podatku.
                                               • 07.11.2018Jednorazowa amortyzacja hali namiotowej
                                                Pytanie: Na dzierawionym gruncie zostaa postawiona hala namiotowa w technologii stalowej. Supy konstrukcyjne zostay przytwierdzone do podoa kotwami na pytach betonowych, co pozwala tak hal rozebra i przenie w inne miejsce. Hala jest nowym rodkiem trwaym, bdzie wprowadzona do ewidencji rodków trwaych w 2018 r. Zostanie ona zaliczona do grupy „8” wg KT (806 Kioski, budki, baraki, domki kampingowe). Czy hal namiotow mona bdzie amortyzowa zgodnie z art. 22k ust. 14-21 ustawy o PIT do 100 000 z?
                                                • 12.09.2018Szybka amortyzacja nowych rodków trwaych do 100 tys. Z
                                                 Pytanie: Wnioskodawca naby w kwietniu br. fabrycznie nowe rodki trwae (zacieraczki do polerowania posadzek betonowych), po 71 600 z kada. Czy Wnioskodawca mia prawo naliczy od tych rodków trwaych odpisy amortyzacyjne w cznej kwocie 100 000 z oraz czy mia prawo zaliczy kwot naliczonych odpisów amortyzacyjnych w kwocie cznej 100 000 z w miesicu kwietniu 2018 r. do kosztów uzyskania przychodu?
                                                 • 03.09.2018Amortyzacja naczepy jako odrbnego rodka trwaego
                                                  Przedsibiorca w zwizku z prowadzon dziaalnoci gospodarcz w formie spóki kapitaowej dokona zakupu samochodu ciarowego wraz z naczep. Tym samym powzi wtpliwo, czy naczepa moe by przyjta jako odrbny rodek trway.
                                                  • 03.09.2018WSA: Nie kada nieruchomo przedsibiorcy jest zwizana z dziaalnoci
                                                   Z uzasadnienia: Osoba fizyczna, bdca przedsibiorc, wystpuje w obrocie prawnym take jako podmiot nieprowadzcy dziaalnoci gospodarczej. Dlatego te opodatkowanie nieruchomoci stawk jak dla zwizanych z dziaalnoci gospodarcz jest moliwe jedynie w przypadku ustalenia w toku postpowania podatkowego, e mogyby one choby porednio suy w prowadzonej przez skarcego dziaalnoci gospodarczej.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] ... [ 8 ] nastpna strona »