Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

budynki budowle

 • 11.09.2020Ulgi dla firm: Szybka amortyzacja wydatków do 100 tys. z
  Przypominamy, i przedsibiorcy maj moliwo corocznego jednorazowego rozliczenia nakadów na rodki trwae do wysokoci 100 tys. z, przy minimalnej wartoci nakadów w wysokoci 10 tys. z. Z tego rozliczenia mog skorzysta take przedsibiorcy, którzy skorzystali w ostatnich latach np. z dofinansowania ze rodków UE. Ta ulga stanowi zacht zarówno dla ju funkcjonujcych firm, jak i dla osób planujcych zaoenie dziaalnoci gospodarczej.
  • 09.09.2020Stawka amortyzacji po zmianie przeznaczenia lokalu mieszkalnego na uytkowy
   Skoro w wyniku przeprowadzonych zmian adaptacyjnych zmieni si charakter dotychczas wynajmowanych lokali z mieszkalnych na lokale uytkowe, to w konsekwencji podatnik winien zmieni stosowan dotychczas stawk amortyzacyjn 1,5 % na stawk 2,5 % jako waciw dla budynków niemieszkalnych. Przy czym dokonujc dalszych odpisów amortyzacyjnych winien uwzgldni odpisy amortyzacyjne ju dokonane. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
   • 09.09.2020Usugi budowlano-wykoczeniowe na ryczacie
    Przedsibiorca prowadzi dziaalno gospodarcz jako osoba fizyczna, polegajc na wiadczeniu usug budowlano-wykoczeniowych w zakresie zabudowy stoisk targowych na targach organizowanych w kraju i za granic i rozlicza si w formie ryczatu ewidencjonowanego. Zabudowa stoiska targowego jest wykonywana wedug projektu i w miejscu wskazanym przez zamawiajcego. Czy do ww. usug waciw stawk ryczatu bdzie stawka 5,5%?
    • 04.09.2020Uywane ponad rok skadniki majtku: rodki trwae czy wyposaenie?
     Prowadz jednoosobow dziaalno gospodarcz, pacc podatek dochodowy na zasadach ogólnych (prowadz PKPiR). Kupiem do firmy ekspres do kawy o wartoci nieco przekraczajcej 4000 z. Zakadam, e bdzie uywany duej ni rok. Czy w zwizku z faktem, e jego cena zakupu nie przekroczya kwoty 10 000 z, mog zaliczy wydatek jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów czy jednak decydujcy jest przewidywany okres uywania ekspresu?
     • 31.08.2020NSA. Podatek od nieruchomoci: Silos to nie budynek
      W art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane ustawodawca poród obiektów budowlanych stanowicych budowle wymieni zbiorniki, a w kategorii XIX zacznika do tej ustawy dookreli, i do tej kategorii obiektów budowlanych zalicza si zbiorniki przemysowe, jak silosy. Skoro zbiornikiem jest silos, a zbiornik moc przepisu ustawy zosta zakwalifikowany do budowli, to bezsprzecznie silos nie moe by kwalifikowany jako budynek, nawet jeli spenia kryteria budynku okrelone w art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opatach lokalnych - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
      • 28.08.2020JPK_VAT z deklaracj: Oznaczenia dostawy i wiadczenia usug (GTU)
       Oznaczenia dostaw towarów i wiadczenia usug w nowym JPK_VAT, skadanym za okresy od 1 padziernika 2020 r., prezentowane s za pomoc symboli GTU_01 – GTU_13. Pola wypenia si dla caej faktury poprzez zaznaczenie „1” we waciwych polach odpowiadajcych symbolom od GTU_01 do GTU_13, w przypadku wystpienia dostawy towaru lub wiadczenia usugi na ewidencjonowanym dokumencie, bez wyodrbniania poszczególnych wartoci, kwot podatku, itp. Pole pozostanie puste, w przypadku gdy dany towar lub usuga nie wystpiy na dokumencie.
       • 27.08.2020JPK_VAT z deklaracj: Oznaczenia dostawy i wiadczenia usug (GTU)
        Oznaczenia dostaw towarów i wiadczenia usug w nowym JPK_VAT, skadanym za okresy od 1 padziernika 2020 r., prezentowane s za pomoc symboli GTU_01 – GTU_13. Pola wypenia si dla caej faktury poprzez zaznaczenie „1” we waciwych polach odpowiadajcych symbolom od GTU_01 do GTU_13, w przypadku wystpienia dostawy towaru lub wiadczenia usugi na ewidencjonowanym dokumencie, bez wyodrbniania poszczególnych wartoci, kwot podatku, itp. Pole pozostanie puste, w przypadku gdy dany towar lub usuga nie wystpiy na dokumencie.
        • 27.08.2020Uywane ponad rok skadniki majtku: rodki trwae czy wyposaenie?
         Prowadz jednoosobow dziaalno gospodarcz, pacc podatek dochodowy na zasadach ogólnych (prowadz PKPiR). Kupiem do firmy ekspres do kawy o wartoci nieco przekraczajcej 4000 z. Zakadam, e bdzie uywany duej ni rok. Czy w zwizku z faktem, e jego cena zakupu nie przekroczya kwoty 10 000 z, mog zaliczy wydatek jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów czy jednak decydujcy jest przewidywany okres uywania ekspresu?
         • 24.08.2020Prawo do amortyzacji lokalu przy przerwie w najmie
          Nabyam razem z mem na zasadzie wspólnoci majtkowej lokal mieszkalny i zamierzam od 2020 r. wynajmowa go w ramach dziaalnoci gospodarczej osobom do celów mieszkalnych. Jako form opodatkowania przyjam zasady ogólne (ksika przychodów i rozchodów). Do kosztów uzyskania przychodów chciaabym zalicza odpisy amortyzacyjne. Czy odpisy te stanowi koszt uzyskania przychodów w miesicach, w których nie bd uzyskiwa przychodów z najmu?
          • 21.08.2020Prawo do amortyzacji lokalu przy przerwie w najmie
           Nabyam razem z mem na zasadzie wspólnoci majtkowej lokal mieszkalny i zamierzam od 2020 r. wynajmowa go w ramach dziaalnoci gospodarczej osobom do celów mieszkalnych. Jako form opodatkowania przyjam zasady ogólne (ksika przychodów i rozchodów). Do kosztów uzyskania przychodów chciaabym zalicza odpisy amortyzacyjne. Czy odpisy te stanowi koszt uzyskania przychodów w miesicach, w których nie bd uzyskiwa przychodów z najmu?
           • 28.07.2020Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn i inne preferencje - objanienia MF
            Dzisiaj publikujemy ostatni fragment objanie podatkowych z 21 lipca 2020 r. MF wyjania w nim nowe preferencje stosowane w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 dotyczce podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomoci. Omawia take m.in: zaniechanie podobru odsetek od zalegoci w PIT, czy od niewpaconej w terminie daniny solidarnociowej, zawieszenie terminów na przekazania informacji o schematach podatkowych.
            • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn i inne preferencje - objanienia MF
             Dzisiaj publikujemy ostatni fragment objanie podatkowych z 21 lipca 2020 r. MF wyjania w nim nowe preferencje stosowane w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 dotyczce podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomoci. Omawia take m.in: zaniechanie podobru odsetek od zalegoci w PIT, czy od niewpaconej w terminie daniny solidarnociowej, zawieszenie terminów na przekazania informacji o schematach podatkowych.
             • 24.07.2020Indywidualna stawka amortyzacji dla budynku
              Spóka zamierza kupi budynek niemieszkalny od osoby trzeciej. Budynek nie jest nowym budynkiem. Od oddania budynku do uywania po raz pierwszy upyno ju ponad 40 lat. Czy mona ustali indywidualn stawk amortyzacji dla tego budynku przyjmujc, e bdzie on amortyzowany w okresie nie krótszym ni 10 lat? Czy stawka ta moe by nisza od 10%? Czy po rozpoczciu amortyzacji i przyjciu 10-letniego okresu amortyzacji moliwe bdzie w przyszoci podjcie decyzji o wydueniu okresu amortyzacji, tj. o obnieniu stawki indywidualnej poniej 10%?
              • 16.07.2020PIT. Amortyzacja wynajmowanego mieszkania lepsza ni ryczat
               Powszechnie uwaa si, e opodatkowanie najmu ryczatem od przychodów jest korzystniejsze ni rozliczenie dochodów wedug zasad ogólnych. Najmu mieszka starszych ni 5-letnie moe jednak nie opaca si opodatkowywa ryczatem. Dziki zasadom ogólnym i amortyzacji mona bowiem w ogóle nie paci podatku.
               • 15.07.2020PIT. Amortyzacja wynajmowanego mieszkania lepsza ni ryczat
                Powszechnie uwaa si, e opodatkowanie najmu ryczatem od przychodów jest korzystniejsze ni rozliczenie dochodów wedug zasad ogólnych. Najmu mieszka starszych ni 5-letnie moe jednak nie opaca si opodatkowywa ryczatem. Dziki zasadom ogólnym i amortyzacji mona bowiem w ogóle nie paci podatku.
                • 13.07.2020rodek trway do 10 tys. z jednorazowo w koszty
                 Przypomnijmy, e od pocztku 2018 r. obowizuje przepis, zgodnie z którym limit wartoci rodków trwaych lub wartoci niematerialnych i prawnych umoliwiajcy jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych rodków lub wartoci do kosztów uzyskania przychodów zosta podwyszony z 3500 z do 10 000 z. Stosowne zmiany w ustawie o PIT, a take w ustawie o CIT, wprowadzia tzw. dua nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych. Dodajmy, e nowy limit dotyczy skadników majtku przyjtych do uywania po dniu 31 grudnia 2017 r.
                 • 13.07.2020Do hal magazynowych mona zastosowa 10% stawk amortyzacyjn
                  Przedsibiorca prowadzi jednoosobow dziaalno gospodarcz i w ramach tej dziaalnoci zamierza wybudowa halowy obiekt magazynowy o powierzchni ok. 500 m2, na potrzeby przechowywania póproduktów i produktów zwizanych z jej prowadzeniem. Hala zostanie przez niego zakwalifikowana do grupy 8, podgrupy 80, rodzaj 806 Klasyfikacji rodków Trwaych. Czy przedsibiorca bdzie móg zastosowa do tej hali stawk amortyzacji w wysokoci 10%?
                  • 08.07.2020NSA. Gara w budynku mieszkalnym z najwysz stawk podatku od nieruchomoci
                   Gdy gara zosta wyodrbniony jako lokal o innym ni mieszkalne przeznaczeniu, stanowicy odrbn nieruchomo i odrbny przedmiot opodatkowania, nie dzieli losu budynku lub jego czci (mieszkalnego lub pozostaego). Nie jest przy tym istotne, czy nieruchomo zajta jest na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej. Znaczenie ma to, e nieruchomo ta jest wasnoci przedsibiorcy, a tym samym kwalifikuje si do budynków zwizanych z prowadzon dziaalnoci gospodarcz - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                   • 29.06.2020Wymiana elewacji budynku: Bezporedni koszt czy podwyszenie warto rodka trwaego?
                    Przedsibiorca wraz z maonk s wacicielami budynku, który jest uytkowany wycznie w prowadzonej dziaalnoci gospodarczej i jest rodkiem trwaym wprowadzonym do ewidencji rodków trwaych. W budynku tym przedsibiorca chce wymieni star elewacj na now. Jak zakwalifikowa wydatki poniesione na wymian elewacji ww. budynku - bezporednio do kosztów uzyskania przychodu, czy jako podwyszenie wartoci rodka trwaego?
                    • 18.06.2020Amortyzacja mieszkania wykorzystywanego w dziaalnoci
                     W celu zmniejszenia kosztu noclegów oraz w celu zapewnienia sobie staych noclegów i alternatywnego miejsca do wykonywania usug przedsibiorca postanowi zakupi mieszkanie, blisko siedziby kontrahenta. Czy wydatki z tytuu zakupu mieszkania bd stanowiy koszty uzyskania przychodu, o które przedsibiorca  bdzie móg pomniejsza przychody uzyskane w zwizku z prowadzon dziaalnoci gospodarcz w postaci odpisów amortyzacyjnych wedug stawki amortyzacji 1,5%?
                     • 10.06.2020Najem i amortyzacja: Meble i sprzt AGD nie zwiksz wartoci pocztkowej budynku
                      Czy przy oddaniu do uytkowania budynku mieszkalnego wartoci:  mebli wolno stojcych i sprztu AGD,  opraw owietleniowych,   zlewozmywaków, natrysków, umywalek, sedesów, baterii,  wymienników ciepa, kolektorów, regulatorów, grzejników,  przewodów ciepocigowych,  sterowników naciennych do regulacji ogrzewania podogowego,  instalacji RTV i Internet (wiatowody) niewbudowanych w konstrukcj budynku,  naley wliczy do wartoci pocztkowej budynku czy te (zalenie od wartoci jednostkowej lub wartoci zestawu) wliczy do kosztów uzyskania przychodu bd amortyzowa jako odrbny rodek trway?
                      • 25.05.2020WSA. Miejsce parkingowe w budynku mieszkalnym z niszym podatkiem
                       Hale garaowe stanowice przedmiot odrbnej wasnoci, usytuowane w budynku mieszkalnym powinny podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoci wedug stawki dla tzw. budynków pozostaych. Tak orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Poznaniu.
                       • 20.04.2020Warto pocztkowa mieszkania wedug wasnej wyceny
                        Czy, z uwagi na brak moliwoci ustalenia do amortyzacji wartoci pocztkowej rodka trwaego (mieszkania), podatnik moe przyj warto pocztkow w wysokoci wynikajcej z wyceny dokonanej przez niego, z uwzgldnieniem cen rynkowych rodków trwaych tego samego z grudnia roku poprzedzajcego rok (w tym przypadku 2019 r.) zaoenia ewidencji lub sporzdzenia wykazu oraz stanu i stopnia ich zuycia?
                        • 07.04.2020Amortyzacja budynku na cudzym gruncie
                         Przedsibiorca postanowi w celu poprawy warunków pracy wybudowa nowy budynek przeznaczony tylko na potrzeby prowadzonej przez niego dziaalnoci. Firmowy budynek powstanie na dziace budowlanej jego syna. W tym celu zawar z synem bezterminow umow uyczenia tej dziaki. Czy odpisy amortyzacyjne obliczone od wartoci pocztkowej zakoczonej inwestycji przedsibiorca bdzie móg zaliczy do kosztów uzyskania przychodów, mimo e nie bdzie wacicielem gruntu, na którym zostanie postawiony budynek?
                         • 30.03.2020Amortyzacja lokali uywanych
                          Czst praktyk jest obecnie zakup lokali w celach inwestycyjnych. Kupujc nieruchomoci liczymy na wzrost ich wartoci, a jednoczenie mamy zamiar wykorzystywa je albo dla naszych wasnych potrzeb zwizanych z dziaalnoci gospodarcz, albo traktujc je jako ródo przychodów z najmu. W obu tych przypadkach pojawia si potrzeba ustalenia wartoci pocztkowej i wyboru metody amortyzacji – jeeli chcemy prawidowo obniy pacony podatek dochodowy od osób fizycznych.
                          • 11.03.2020Prawo do amortyzacji lokalu przy przerwie w najmie
                           Nabyam razem z mem na zasadzie wspólnoci majtkowej lokal mieszkalny i zamierzam od 2020 r. wynajmowa go w ramach dziaalnoci gospodarczej osobom do celów mieszkalnych. Jako form opodatkowania przyjam zasady ogólne (ksika przychodów i rozchodów). Do kosztów uzyskania przychodów chciaabym zalicza odpisy amortyzacyjne. Czy odpisy te stanowi koszt uzyskania przychodów w miesicach, w których nie bd uzyskiwa przychodów z najmu?
                           • 12.02.2020NSA. Podatek od nieruchomoci za gara przedsibiorcy
                            Gara stanowicy przedmiot odrbnej wasnoci, usytuowany w budynku mieszkalnym powinien podlega opodatkowaniu wedug stawki dla budynków pozostaych. Wobec jednak faktu, e gara jest w posiadaniu przedsibiorcy, spenia definicj zwizania z prowadzeniem dziaalnoci gospodarcze i w konsekwencji podlega opodatkowaniu wedug stawki podwyszonej - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                            • 11.02.2020Niezamortyzowana warto inwestycji w obcym rodku trwaym w kosztach podatkowych
                             Na potrzeby prowadzonej dziaalnoci spóka zawara umow najmu nieruchomoci celem lokalizacji w niej siedziby. Spóka poniosa nakady na prace adaptacyjne, które rozpoznaa jako podlegajce amortyzacji inwestycje w obcych rodkach trwaych. W 2019 r. zarzd zdecydowa o przeniesieniu siedziby. Spóka zdecydowaa o pozostawieniu inwestycji w najmowanej nieruchomoci (bez demontau, czy te fizycznej likwidacji). Czy niezamortyzowana warto inwestycji w obcym rodku trwaym moe zosta zaliczona do kosztów uzyskania przychodu?
                             • 02.01.2020Przy transakcji z przedsibiorc zagranicznym równie obowizuje limit patnoci gotówkowej
                              Czy przedsibiorca, kupujcy samochód za granic od zagranicznego przedsibiorcy, paccy za ten zakup gotówk bdzie móg zaliczy do kosztów uzyskania przychodów przysze odpisy amortyzacyjne? Odpowied zaley od tego, czy zostaa przekroczona warto limitu patnoci gotówk, obowizujcego dla transakcji zawieranych midzy przedsibiorcami. Przekona si o tym kupujcy, bdcy adresatem publikowanej dzisiaj interpretacji.
                              • 12.12.2019Podwyszona do 10% stawka amortyzacji lokalu niemieszkalnego - jak udokumentowa uywanie?
                               Podatnicy maj prawo w niektórych sytuacjach indywidualnie okreli stawk amortyzacji. W przypadku uywanych lokali niemieszkalnych, dla których maksymalna stawka amortyzacji wynosi nawet 10% (przy normatywnej stawce 2,5%) w gr wchodz spore korzyci podatkowe. Ale ustawa o podatku dochodowym nie reguluje kwestii dokumentowania okresu uywania lokalu niemieszkalnego - a wanie ten okres ma zasadnicze znaczenie dla ustalenia wysokoci stawki. Jak wobec tego ma fakt i okres uywania udokumentowa podatnik?
                               • 11.12.2019Jednoosobowa dziaalno i dwa samochody w kosztach firmy
                                Pytanie: Czy w jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawczyni moe Ona zalicza do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne oraz koszty eksploatacji zwizane z pierwszym samochodem H., który jest rodkiem trwaym oraz raty leasingowe i koszty eksploatacyjne zwizane z drugim samochodem S. (umowa leasingu operacyjnego)?
                                • 10.12.2019NSA. Reklama na cudzym gruncie: Kto paci podatek od nieruchomoci?
                                 Z uzasadnienia: Z uwagi na to, e tablice reklamowe s trwale zwizane z gruntem, do którego skarca ma tytu posiadacza zalenego, ale wacicielami gruntu nie jest w adnym przypadku ani Skarb Pastwa ani jakakolwiek jednostka samorzdu terytorialnego, lecz s to spóki prawa handlowego, skarca nie jest w tych przypadkach podatnikiem podatku od nieruchomoci (..) przymiot podatnika ma w tych przypadkach waciciel gruntu, na którym posadowiona jest wspomniana budowla.
                                 • 06.12.2019NSA: Budynek czy budowla? atwo demontau nie wiadczy o braku zwizku technicznego
                                  (...) Cao techniczno-uytkowa wystpuje wówczas, gdy okrelone elementy stanowi czci skadowe jednej rzeczy zoonej, a o tym rozstrzyga obiektywna ocena gospodarczego znaczenia istniejcego midzy nimi fizycznego i funkcjonalnego powizania. Jeeli s one powizane fizycznie i funkcjonalnie tak, e tworz razem gospodarcz cao, to stanowi czci skadowe jednej rzeczy zoonej, choby cao daa si technicznie atwo zdemontowa
                                  • 05.12.2019Amortyzacja lokali uywanych
                                   Czst praktyk jest obecnie zakup lokali w celach inwestycyjnych. Kupujc nieruchomoci liczymy na wzrost ich wartoci, a jednoczenie mamy zamiar wykorzystywa je albo dla naszych wasnych potrzeb zwizanych z dziaalnoci gospodarcz, albo traktujc je jako ródo przychodów z najmu. W obu tych przypadkach pojawia si potrzeba ustalenia wartoci pocztkowej i wyboru metody amortyzacji – jeeli chcemy prawidowo obniy pacony podatek dochodowy od osób fizycznych.
                                   • 26.11.2019Dostawa lokalu, który sta si towarem handlowym
                                    W praktyce gospodarczej nie nale do odosobnionych przypadki, gdy vatowcy kupuj mieszkania od osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej. Nastpnie inwestuj w nie dokonujc remontu, adaptacji, modernizacji i odsprzedaj tak nieruchomo.
                                    • 25.11.2019Dostawa lokalu, który sta si towarem handlowym
                                     W praktyce gospodarczej nie nale do odosobnionych przypadki, gdy vatowcy kupuj mieszkania od osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej. Nastpnie inwestuj w nie dokonujc remontu, adaptacji, modernizacji i odsprzedaj tak nieruchomo.
                                     • 25.11.2019WSA. Nieruchomoci w firmie: Samo pozwolenie na rozbiórk nie obniy podatku
                                      Z uzasadnienia: Obecny stan prawny nie przewiduje koniecznoci badania, czy zaistniay wzgldy techniczne uniemoliwiajce wykorzystywanie nieruchomoci do dziaalnoci gospodarczej. Wyczenie z opodatkowania przewiduje natomiast wyej cytowany art. 1 ust. 2a, który w pkt 3 wie moliwo odstpienia od opodatkowania nieruchomoci m.in. z wydaniem ostatecznej decyzji nakazujcej rozbiórk, o której mowa w art. 67 ust. 1 Prawa budowlanego. (...) Tylko bowiem taka, cile okrelona, decyzja uzasadnia zastosowanie przewidzianego wyej wyczenia i nie moe ona by tym samym utosamiana czy zastpowana decyzj o pozwoleniu na rozbiórk.
                                      • 05.11.2019Dziaalno w mieszkaniu. Jakie wydatki mog by kosztem?
                                       Pytanie: Czy Wnioskodawcy bdzie przysugiwa prawo do pomniejszenia przychodu o koszty uzyskania przychodu w postaci: odpisów amortyzacyjnych od wartoci pocztkowej mieszkania (uwzgldniajcej wydatki na wykoczenie), odsetek od rat kredytu hipotecznego faktycznie zapaconych, wydatków z tytuu czynszu i energii elektrycznej - w takiej proporcji, w jakiej powierzchnia pomieszczenia wykorzystywanego do dziaalnoci gospodarczej pozostaje do powierzchni caego mieszkania?
                                       • 29.10.2019Firmowy samochód wykorzystywany czasami prywatnie w kosztach dziaalnoci
                                        Pytanie: Czy koszty zwizane z zakupem oraz utrzymaniem samochodu osobowego, po jego przyjciu do ewidencji rodków trwaych jako rodka trwaego w dziaalnoci gospodarczej, z wykorzystywaniem go równie jako rodka transportu w podróach subowych niezwizanych z dziaalnoci, mog by uznane jako koszty uzyskania przychodów w dziaalnoci: koszty amortyzacji: 100% odpisów amortyzacyjnych; koszty ubezpieczenia OC, AC, NW oraz Assistance: 100% kosztów; koszty przegldów i napraw (usugi serwisowe wraz z zakupem czci zamiennych): 75% poniesionych kosztów; koszty zakupu paliwa, olejów, wymiany ogumienia i inne biece koszty eksploatacyjne zwizane z utrzymaniem pojazdu: 75% poniesionych kosztów?
                                        • 24.10.2019Zakup zorganizowanej czci przedsibiorstwa - amortyzacja dodatniej wartoci firmy
                                         W przypadku, w którym cena nabycia przedsibiorstwa zostanie ustalona na poziomie wyszym ni warto rynkowa skadników majtku wchodzcych w jego skad, nabywca moe amortyzowa t nadwyk i zalicza odpisy do kosztów podatkowych.
                                         • 16.10.2019WSA. Sprzeda czci dziaki nabytej w spadku bez VAT
                                          Z uzasadnienia: Dziaania podatnika, w stosunku do stanowicych jego wasno skadników majtkowych (w tym mienia nieruchomego), wykazuj cechy zorganizowania i cigoci charakteryzujce dziaalno gospodarcz, gdy podejmowane przez niego czynnoci, zwizane z zagospodarowaniem tego mienia i jego rozporzdzaniem, bd istotnie odbiegay od normalnego wykonywania prawa wasnoci, a nadto podatnik z operacji tych uczyni sobie lub ma zamiar uczynienia staego (a nie okazjonalnego) róda zarobkowania.
                                          • 15.10.2019Klimatyzacja jako odrbny rodek trway podlegajcy amortyzacji
                                           Pytanie: Jednym z nakadów przy okazji dostosowywania pomieszczenia do zamierzonej dziaalnoci by monta systemu klimatyzacji, który zaprojektowany zosta cile w oparciu o ukad i specyfikacj wynajtego lokalu. Wydatek ten w caoci pokryty zosta ze rodków Wnioskodawcy. Wnioskodawca ustali jednak z wacicielem lokalu, e System klimatyzacji pozostanie w lokalu w razie wypowiedzenia/rozwizania umowy najmu lokalu. Czy ww. system stanowi odrbny (samodzielny) rodek trway i powinien by amortyzowany w podatkowych kosztach dziaalnoci Wnioskodawcy w sposób dla niego waciwy?
                                           • 14.10.2019VAT. Rezygnacja ze zwolnienia w akcie notarialnym
                                            Pytanie: Czy owiadczeniami zawartymi w akcie notarialnym sporzdzonym przez notariusza Strony transakcji skorzystay z moliwoci zrezygnowania ze zwolnienia od podatku od towarów i usug (VAT) dostawy wskazanego w nim budynku, o którym mowa w art. 43 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug?
                                            • 11.10.2019Wzrost nakadów w firmach na inwestycje
                                             W pierwszych szeciu miesicach 2019 r. podmioty gospodarcze, które zatrudniaj ponad 10 osób, zwikszyy swoje inwestycje o 17,9 proc. (w cenach staych) wzgldem poprzedniego roku – poda Gówny Urzd Statystyczny. Jednoczenie ronie take warto polskich bezporednich inwestycji zagranicznych.
                                             • 17.09.2019Wyposaenie budynku jako element wartoci pocztkowej
                                              W zwizku z inwestycjami dot. nabycia/wytworzenia okrelonego rodka trwaego spóka dokonuje zakupu tzw. skadników niskocennych (o wartoci nie przekraczajcej 10 000 z), które w zwizku z wymogami prawa co do okrelonych rodzajów obiektów (np. prawa budowlanego, górniczego, prawa pracy) warunkuj uzyskanie decyzji odpowiednich organów o dopuszczeniu danego rodka do uytkowania (m.in. ganice, koce ganicze czy ubrania ochronne BHP). W którym momencie spóka ma prawo zaliczy do kosztów wydatki na zakup ww. skadników?
                                              • 16.09.2019Wyposaenie budynku jako element wartoci pocztkowej
                                               W zwizku z inwestycjami dot. nabycia/wytworzenia okrelonego rodka trwaego spóka dokonuje zakupu tzw. skadników niskocennych (o wartoci nie przekraczajcej 10 000 z), które w zwizku z wymogami prawa co do okrelonych rodzajów obiektów (np. prawa budowlanego, górniczego, prawa pracy) warunkuj uzyskanie decyzji odpowiednich organów o dopuszczeniu danego rodka do uytkowania (m.in. ganice, koce ganicze czy ubrania ochronne BHP). W którym momencie spóka ma prawo zaliczy do kosztów wydatki na zakup ww. skadników?
                                               • 05.09.2019Warto pocztkowa i stawka amortyzacji lokalu mieszkalnego ustalana kilka lat po zakupie
                                                Zasadnicze znaczenie dla sposobu ustalenia wartoci pocztkowej rodka trwaego ma sposób jego nabycia lub wytworzenia. Moliwo ustalenia wartoci pocztkowej rodka trwaego przez wycen dokonan przez podatnika lub przez biegego dotyczy jedynie tych przypadków, w których rodek trway odpowiednio zosta nabyty przed dniem zaoenia ewidencji rodków trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych i brak jest moliwoci ustalenia tej wartoci (w przypadku nabycia) lub w przypadku, gdy zosta wytworzony przez podatnika we wasnym zakresie.
                                                • 29.08.2019Kwalifikacja skadnika majtku otrzymanego w darowinie zaley od jego faktycznego przeznaczenia
                                                 W przypadku dziaalnoci gospodarczej polegajcej np. na obrocie nieruchomociami albo dziaalnoci deweloperskiej, grunty, budynki, wyodrbnione lokale traktowane s jak towar handlowy. Nie ma przy tym znaczenia czy maj one charakter mieszkalny, czy te niemieszkalny. A warto gruntu otrzymanego w darowinie, który przeznaczony jest do dalszej sprzeday jako towar handlowy nie stanowi kosztu uzyskania przychodu.
                                                 • 28.08.2019Amortyzacja: Gdy nie moesz ustali ceny nabycia, ustal warto rynkow
                                                  Pytanie: Czy prawidowe jest przyjcie zgodnie z art. 22g ust. 8 ustawy o PIT, z uwagi na brak moliwoci ustalenia przez Wnioskodawczyni do amortyzacji wartoci pocztkowej rodka trwaego (mieszkania nabytego w 1995 r. za kwot 6414 z 30 gr, w którym w latach wczeniejszych Wnioskodawczyni bya zmuszona na wasne potrzeby przeprowadzi modernizacj i remonty, a z przyczyn od Niej niezalenych nie posiada dokumentów potwierdzajcych warto poniesionych wydatków) wedug cen rynkowych rodków trwaych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzajcego rok (w przypadku Wnioskodawczyni 2018 r.) zaoenia ewidencji lub sporzdzenia wykazu oraz stanu i stopnia ich zuycia?
                                                  • 26.08.2019Sprzeda dziaki z rozpoczt budow a VAT
                                                   W obrocie gospodarczym nie nale do rzadkoci transakcje dotyczce dziaek gruntowych. Jedne z nich s terenami rolnymi, inne terenami przeznaczonymi pod zabudow. Zdarzaj si te takie, na których rozpoczta zostaa budowa, a waciciel zdecydowa si ich pozby poniewa np. zmieni profil dziaalnoci. Przy takiej transakcji mog niekiedy powsta problemy z ustaleniem waciwej dla niej stawki VAT. Sytuacje takie wystpuj, gdy sprzedawana jest dziaka z rozpoczt budow budynku mieszkalnego, dla których to obiektów ustawodawca w okrelonych przypadkach przewidzia moliwo zastosowania 8% stawki VAT. Ma to miejsce w przypadku objcia ich spoecznym programem mieszkaniowym co dotyczy budynków jednorodzinnych o powierzchni nie przekraczajcej 300 m2 i lokali mieszkalnych nie wikszych ni 150 m2.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 19 ] nastpna strona »