Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

osoby zatrudnione cały etat

 • 30.01.2020Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2020 r.
  Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku, co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, tworzą zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na wniosek zakładowej organizacji związkowej.
  • 22.02.2018Poradniki ZUS: Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy z przykładami
   Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia okresowo aktualizowane poradniki dotyczące realizowania obowiązków związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia, ilustrując je praktycznymi przykładami. Dzisiaj publikujemy poradnik, poświęcony opłacaniu składek na Fundusz Pracy.
   • 09.12.2016Abolicja. Co z zapłatą wysokich zaległych składek ZUS?
    Interpelacja nr 7249 w sprawie obciążania najmniej zarabiających przedsiębiorców koniecznością zapłaty wysokich zaległych składek ZUS
    • 17.02.2016Zmiany w Kodeksie pracy. Będą dłuższe przerwy w czasie pracy?
     Interpelacja nr 511 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie płatnej przerwy w wykonywaniu pracy
     • 26.08.2015Zatrudnienie u mikroprzedsiębiorcy a czas trwania kontroli
      Zapytanie nr 8370 do ministra gospodarki w sprawie interpretacji przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
      • 13.11.2014Koszty pracy a zatrudnianie na część etatu
       Interpelacja nr 27615 w sprawie fikcyjnego zatrudniania na część etatu
       • 13.08.2014Działalność gospodarcza i etat. Zbieg tytułów do ubezpieczenia
        W sytuacji, gdy osoba prowadząca działalność gospodarczą jest również zatrudniona na podstawie umowy o pracę, ma miejsce tzw. zbieg tytułów do ubezpieczenia. Jest to sytuacja, w której dana osoba spełnia jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z więcej niż jednego innego tytułu.
        • 26.06.2014Polityka prorodzinna. Urlop dla ojca
         Wniosek o urlop ojcowski należy złożyć nie później niż 7 dni przed jego rozpoczęciem. Pracodawca nie może odmówić ojcu udzielenia urlopu na wychowanie dziecka, nie może go również zwolnić w trakcie trwania urlopu.
         • 24.09.2013PIT: Szerokie określenie miejsca świadczenia pracy w umowie o pracę a podróż służbowa pracownika
          Pytanie podatnika: Czy po wprowadzeniu zamian w umowach o pracę w zakresie miejsca wykonywania pracy, zwrot wymienionych kosztów na rzecz pracowników będzie stanowił dla nich przychód ze stosunku pracy opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
          • 29.05.2013Składki ZUS: Wykonywanie zlecenia na rzecz własnego pracodawcy
           W świetle art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie ma znaczenia zakres wykonywanych przez pracowników umów o pracę zawartych z własnym pracodawcą i umów cywilnoprawnych zawartych z innym podmiotem świadczącym usługi na rzecz ich pracodawcy. Istotne znaczenie ma natomiast fakt, że podmiot, który ma podpisane umowy cywilnoprawne z pracownikami świadczy usługi na rzecz ich pracodawcy. Wnioskodawca wyraźnie stwierdził, że inny podmiot mający umowy z jego pracownikami obciąża go kosztem pracy tych pracowników, którzy świadczą pracę na jego rzecz, choć formalnie zatrudnia je inny podmiot - wyjaśnił ZUS.
           • 17.01.2013Wypłata świadczenia z ubezpieczenia chorobowego przez płatnika składek
            Kwestie związane z wypłatą świadczeń z ubezpieczenia społecznego (zasiłków) uregulowano w ustawie z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512, z późn. zm., dalej: ustawa zasiłkowa).
            • 23.06.2010Zobowiązania pracodawcy wobec pracownika oddelegowanego
             Zapytanie nr 6877 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zobowiązań pracodawcy wobec pracownika zatrudnionego na pełen etat w Polsce, wysyłanego do pracy we Francji
             • 30.10.2009Stałe dni pracy pracownika zatrudnionego w systemie równoważnym
              Chciałbym, by pracownik pracował tylko przez trzy dni w tygodniu (poniedziałek, wtorek i środa) – w pozostałe dni tygodnia jego praca nie jest mi potrzebna. Wprowadziłem równoważny czas pracy z maksymalnym możliwym wydłużeniem w każdym dniu pracy. Jest to osoba zatrudniona na cały etat, okres rozliczeniowy wynosi miesiąc.
              • 30.03.2009Czas pracy i jego dostosowanie do potrzeb pracodawcy – zmiany rozkładu w trakcie podroży służbowej
               W wielu firmach stosujących tzw. podstawowy system czasu pracy występują stałe godziny i dni pracy. Niekiedy jest to uregulowane w przepisach wewnątrzzakładowych w na tyle sztywny sposób, że pracodawca nie ma rzeczywistej możliwości wprowadzenia okresowej zmiany godzin pracy pracownika. W odniesieniu do podróży służbowych może to prowadzić bezpośrednio do wzrostu kosztów pracy.
               • 27.03.2009Problem zaległych składek przedsiębiorczych matek
                Interpelacja nr 7427 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie niejasnych przepisów dotyczących składek odprowadzanych do ZUS przez samotne matki przebywające na urlopach macierzyńskich i wychowawczych w latach 1999–2006 z tytułu pracy na etacie przy jednoczesnym prowadzeniu działalności gospodarczej
                • 20.02.2007Poradnik ZUS. Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących.
                 Celem poradnika jest omówienie obowiązujących od 1 stycznia 1999 r. zasad ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących. Przedstawione zagadnienia dotyczą zarówno osób prowadzących działalność indywidualnie, jak i w ramach np. spółki cywilnej (obowiązujący tryb postępowania w zakresie dokonywania rozliczeń składek na ubezpieczenia przez wspólników spółek cywilnych zawiera rozdział X).
                 • 07.08.2006Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy – trochę teorii i odpowiedzi na pytania
                  Przepisy prawa pracy zawierają generalną zasadę, zgodnie z którą urlop wypoczynkowy może zostać wykorzystany tylko w naturze. Ma to na celu zapobieganiu sytuacjom, w których pracownicy nie realizują swojego prawa do wypoczynku, zamieniając je na wynagrodzenia. Nic nie zmienia tutaj zgoda czy nawet wniosek pracownika – jest to zasada bezwzględna, której wola stron stosunku pracy nie może zmienić.Jedynym wyjątkiem od wykorzystywania urlopu w naturze jest jego zamiana na świadczenie pieniężne w przypadkach, w których urlop wypoczynkowy nie został wykorzystany w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.