Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

monitor podatnika

 • 19.12.2006Faktury wewnętrzne
  Faktury wewnętrzne to szczególne faktury wystawiane w ściśle określonych sytuacjach, których cechą charakterystyczną jest brak odbiorcy faktury. Podatnik zobowiązany do wystawienia faktury wewnętrznej wystawia ją na swoje własne potrzeby, by udowodnić fakt naliczenia podatku VAT. W sferze tego podatku nie ma tu drugiej strony transakcji uprawnionej do odliczenia podatku, bądź zobowiązanej do jego zapłaty.
  • 11.12.2006Zmiany w ryczałcie i karcie podatkowej od 1 stycznia 2007 r.
   Od 1 stycznia 2007 r. wejdą w życie zmiany w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej ustawa o zpdof). Dla osób prowadzących działalność w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych zmiany oznaczają utratę możliwości opodatkowania działalności ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
   • 07.11.2006Przesyłanie faktur w formie elektronicznej
    Pytanie podatnika: Czy wydrukowanie przez kontrahenta Spółki obrazu wystawionej faktury VAT poprzez stronę internetową Spółki, dostępne jedynie po zalogowaniu, przy użyciu klucza i hasła, jest przesyłaniem faktur drogą elektroniczną w rozumieniu rozporządzenia z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przechowywania faktur w formie elektronicznej i wymaga kwalifikowanej formy zabezpieczenia w rozumieniu tego rozporządzenia?
    • 07.11.2006e-faktury - czyli jak wystawiać i przechowywać faktury w formie elektronicznej
     Bezustannie postępujący proces globalizacji, a więc i zwiększenie geograficznej odległości dzielących kontrahentów, oraz rozwój technologii umożliwiających komunikację na odległość (Internet) sprawił, iż powstała konieczność umożliwienia podatnikom podatku od wartości dodanej wystawiania i przechowywania faktur w formie elektronicznej. Widząc tę potrzebę ustawodawca europejski wydał dyrektywę określającą zasady wystawiania faktur w drodze elektronicznej.1)
     • 15.10.2006Stawki podatków i opłat lokalnych na 2007 rok
      Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów ukazał się projekt obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych na rok 2007.
      • 17.09.2006Opodatkowanie dochodów pochodzących ze środków pomocowych finansowanych z funduszy strukturalnych oraz współfinansujących środków krajowych
       Pismo Podsekretarza Stanu z dnia 30 sierpnia 2006 r., znak DD6-8213-8/06/DZ/412, dotyczące opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych i fizycznych dochodów pochodzących ze środków pomocowych finansowanych z funduszy strukturalnych oraz współfinansujących środków krajowych.
       • 12.09.2006Korekta deklaracji po zmianie interpretacji
        Przepisy ustawy ordynacja podatkowa stanowią1), iż podatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi przysługuje prawo do wystąpienia z pisemnym wnioskiem do właściwego organu podatkowego2) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnych sprawach. Uprawnienie to przysługuje tylko w tym zakresie, w jakim nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.3) Interpretacja prawa podatkowego zawiera ocenę prawną stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa.4) Udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego następuje w drodze postanowienia.5) Stąd przybiera formę postanowienia o uznaniu stanowiska przedstawionego we wniosku o udzielenie interpretacji za prawidłowe albo też za nieprawidłowe.
        • 24.07.2006Zasady zwrotu podatku od towarów i usług czynnym podatnikom VAT
         Przepisy Ustawy o podatku od towarów i usług1) przewidują, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnikowi tego podatku przysługuje prawo do:a) obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy (zwrot pośredni) lub b) zwrotu różnicy na rachunek bankowy (zwrot bezpośredni)2).
         • 20.04.2006Korekta podatku naliczonego odliczonego przy zakupie towarów przekazanych aportem
          Pytanie podatnika: Wnioskiem z dn. 5.07.2005 r., uzupełnionym pismem z dn. 19.07.2005 r., Spółka z o.o. zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mielcu o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Z przedstawionego stanu faktycznego wynikało, iż Spółka w styczniu, marcu i kwietniu 2005 r. zakupiła towary handlowe. Wszystkie zakupy dokonywane były w związku z działalnością opodatkowaną i w związku z tym Jednostka dokonała pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w cenie tychże towarów. W kwietniu 2005 r. zakupione towary zostały przez Podatnika wniesione tytułem aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za objęcie udziałów w tejże spółce. W związku z tym Wnioskodawca zwrócił się z pytaniem, „czy spółka słusznie postąpiła dokonując korekty podatku naliczonego, odliczonego przy zakupie towarów przekazanych aportem”.
          • 05.04.2006Interpelacja nr 850 do ministra finansów w sprawie opodatkowania podatkiem VAT przedwcześnie wystawionych faktur
           Szanowna Pani Minister! Zwracam się z interpelacją w sprawie wątpliwości związanych z sygnalizowanym przez przedsiębiorców problemem stosowania przepisu art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w przypadku przedwczesnego wystawienia faktury VAT, skutkującego podwójnym opodatkowaniem tego samego zdarzenia gospodarczego.
           • 21.03.2006Decyzja Izby Skarbowej w Katowicach w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 16.03.2006 r., sygn. PPB2-4407-14/06/I
            Pytanie podatnika: Czy istnieje obowiązek opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy działek budowlanych - nabytych w drodze spadku i darowizny - w sytuacji gdy: dostawy pierwszych dwóch działek dokonano w 2003 r. (pod rządami ustawy z dnia 8.01.1993 r. o VAT), a dostaw kolejnych dokonano pod rządami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o VAT jak również występuje zamiar kolejnych dostaw działek?
            • 01.03.2006Pismo Departamentu Podatków Bezpośrednich z dnia 22.02.2006 r., PB5/KD-066-25-578/06 w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
             Odpowiadając na wystąpienie z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mających zastosowanie do przychodów osób zatrudnionych przy realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje.
             • 05.02.2006Przedsiębiorstwo w spadku
              Niniejszy artykuł jest próbą omówienia podatkowych zagadnień związanych z nabyciem w drodze spadkobrania przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, będącego własnością osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą. Zajmiemy się tu tylko skutkami wynikającymi z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od towarów i usług jako podatków najbardziej wpływających na sytuację podatkową spadkobierców zmarłego przedsiębiorcy, szczegółowo przedstawiając uregulowania odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy zamieszczone w Ordynacji podatkowej, które znajdą zastosowanie do innych danin publicznych.
              • 04.12.2005Ulga odsetkowa
               Jest to ulga dotycząca wydatków na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) na sfinansowanie własnych potrzeb mieszkaniowych - i jest to jedna z ulg mających skłaniać podatników do inwestycji budowlanych. Jej generalną cechą jest to, że dotyczy nowej substancji mieszkaniowej, czyli:
               • 04.10.2005W 2006 roku niższe limity zwolnienia VAT
                Zgodnie z artykułem 113 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10 000 euro. Podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności opodatkowanych w trakcie roku podatkowego jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty 10 000 euro.
                • 04.10.2005W 2006 roku niższe limity zwolnienia VAT (05-10-2005)
                 Zgodnie z artykułem 113 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10 000 euro. Podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności opodatkowanych w trakcie roku podatkowego jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty 10 000 euro.
                 • 05.01.2005Likwidacja działalności - formalności i konsekwencje podatkowe
                  Zarówno rozpoczęcie jak i likwidacja działalności wymaga odwiedzin w różnych urzędach i dopełnienia wielu formalności. O ile zagadnieniom rozpoczynania działalności poświęconych jest wiele ogólnodostępnych materiałów, o tyle zagadnienie likwidacji traktowane jest nieco po macoszemu. Niesłusznie - konsekwencje podatkowe likwidacji działalności są znaczne, i jeśli likwidacja nie zostanie poprzedzona odpowiednią analizą, może się zupełnie niepotrzebnie okazać zbyt kosztowna. Kosztowne może okazać się również niedopełnienie formalności, wymaganych przepisami. Dzisiaj rozpoczynamy cykl artykułów poświęconych likwidacji działalności gospodarczej.

                 « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ]