Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

polisa ubezpieczeniowa

 • 05.06.2020Skadki na ubezpieczenie OC komunikacyjne w PKPiR
  W podatkowej ksidze przychodów i rozchodów ujciu podlegaj koszty uzyskania przychodu poniesione w zwizku z prowadzon dziaalnoci gospodarcz. W firmach, w których na potrzeby dziaalnoci uytkowane s samochody, jednym z takich kosztów jest obowizkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Kwoty wynikajce z polisy ubezpieczeniowej powinny by zaksigowane w PKPiR w kolumnie 13 Pozostae wydatki. W kolumnie tej ujmuje si tzw. pozostae koszty, czyli wydatki inne ni zakup towarów i materiaów, koszty uboczne zakupu czy koszty wynagrodze.
  • 03.06.2020Skadki na ubezpieczenie OC komunikacyjne w PKPiR
   W podatkowej ksidze przychodów i rozchodów ujciu podlegaj koszty uzyskania przychodu poniesione w zwizku z prowadzon dziaalnoci gospodarcz. W firmach, w których na potrzeby dziaalnoci uytkowane s samochody, jednym z takich kosztów jest obowizkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Kwoty wynikajce z polisy ubezpieczeniowej powinny by zaksigowane w PKPiR w kolumnie 13 Pozostae wydatki. W kolumnie tej ujmuje si tzw. pozostae koszty, czyli wydatki inne ni zakup towarów i materiaów, koszty uboczne zakupu czy koszty wynagrodze.
   • 29.05.2020Podatki 2020: Dokumentowanie WDT
    Kwestia ta bya regulowana przez normy dotyczce VAT w poszczególnych krajach unijnych z osobna. W celu zmiany tego stanu rzeczy przed kilku laty rozpoczy si zabiegi majce na celu ujednolicenie na obszarze caej UE sposobu dokumentowania omawianych transakcji. W ich rezultacie doszo do uchwalenia Rozporzdzenia Wykonawczego Rady (UE) nr 2018/1912 z 4 grudnia 2018 r. zmieniajcego rozporzdzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do niektórych zwolnie zwizanych z transakcjami wewntrzwspólnotowymi (Dz.Urz. UE L 311/10). Dokument ten wprowadzi jednolite zasady dokumentowania wewntrzwspólnotowych dostaw towarów. Wszed on w ycie 27 grudnia 2018 r., a ma zastosowanie do transakcji, które maj miejsce od 1 stycznia 2020 r.
    • 28.05.2020Podatki 2020: Dokumentowanie WDT
     Kwestia ta bya regulowana przez normy dotyczce VAT w poszczególnych krajach unijnych z osobna. W celu zmiany tego stanu rzeczy przed kilku laty rozpoczy si zabiegi majce na celu ujednolicenie na obszarze caej UE sposobu dokumentowania omawianych transakcji. W ich rezultacie doszo do uchwalenia Rozporzdzenia Wykonawczego Rady (UE) nr 2018/1912 z 4 grudnia 2018 r. zmieniajcego rozporzdzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do niektórych zwolnie zwizanych z transakcjami wewntrzwspólnotowymi (Dz.Urz. UE L 311/10). Dokument ten wprowadzi jednolite zasady dokumentowania wewntrzwspólnotowych dostaw towarów. Wszed on w ycie 27 grudnia 2018 r., a ma zastosowanie do transakcji, które maj miejsce od 1 stycznia 2020 r.
     • 06.03.2020Podatki 2020: Zmiany w dokumentowaniu WDT
      Czy po 31 grudnia 2019 r. spóka bdzie moga zastosowa stawk 0% VAT do wewntrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) na podstawie zestawu konkretnych dokumentów, tj.:  Zamówienia od kontrahenta przekazanego Wnioskodawcy elektronicznie (e-mailem);  Faktury;  Listu przewozowego CMR podpisanego przez kierowc, który odbiera i transportuje towar;  Faktury za transport od firmy spedycyjnej z podpitymi podpisanymi przez kontrahenta CMR (w przypadku przesyek drobnicowych firm kuriersk - faktury za transport oraz potwierdzenia firmy kurierskiej o dostarczeniu towaru lub listu przewozowego CMR podpisanego przez kontrahenta, dostarczonego bezporednio przez niego);  Wycigu bankowego zawierajcego potwierdzenie otrzymania przez Wnioskodawc zapaty za sprzedany towar?
      • 05.08.2019Ubezpieczenie na ycie pracownika kosztem firmy
       Pytanie: Wnioskodawca prowadzi jednoosobow dziaalno gospodarcz, w ramach której zakupi produkt – ubezpieczenie na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitaowym. Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie ycia Ubezpieczonego (pracownika) oraz dugoterminowe gromadzenie rodków finansowych przez Ubezpieczajcego (pracodawc) w formie Jednostek Uczestnictwa. W ramach tego produktu Wnioskodawca opaca skadki na rzecz swojego pracownika (skadk regularn oraz dodatkow). Czy Wnioskodawca moe zaliczy skadk dodatkow do kosztów uzyskania przychodu w prowadzonej przez Niego dziaalnoci gospodarczej?
       • 06.07.2018Skadki na ubezpieczenie OC komunikacyjne w PKPiR
        W podatkowej ksidze przychodów i rozchodów ujciu podlegaj koszty uzyskania przychodu poniesione w zwizku z prowadzon dziaalnoci gospodarcz. W firmach, w których na potrzeby dziaalnoci uytkowane s pojazdy samochodowe, jednym z takich kosztów jest obowizkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.  W zalenoci od tego, czy uytkowany pojazd jest rodkiem trwaym, czy te koszty jego eksploatacji ewidencjonowane s na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu – wydatek bdzie ksigowany wedug rónych zasad.
        • 27.09.2017Rozliczenie kosztów rozoonych w czasie
         Potrcalno kosztów odnoszcych si wycznie do jednego roku podatkowego nastpowa powinna w jednym czasie, tzn. w dacie ich poniesienia. Nieco inna sytuacja ma z kolei miejsce jeli chodzi o koszty, które dotycz okresu wykraczajcego poza rok podatkowy. W przypadku takim, jako podatkowy koszt podlega zidentyfikowaniu ta ich cz, która odnosi si do danego roku podatkowego, pozostaa natomiast cz powinna by zidentyfikowana jako koszt podatkowy w nastpnym roku podatkowym (nastpnych latach podatkowych) na dzie otwarcia ksig rachunkowych w tym roku.
         • 26.09.2017Koszty podatkowe zwizane z eksploatacj samochodu
          Ewidencjonowanie kosztów podatkowych w przypadku samochodu firmowego odbywa si na takich samych zasadach, jak w przypadku pozostaych zakupów na potrzeby dziaalnoci.
          • 25.09.2017Koszty podatkowe zwizane z eksploatacj samochodu
           Ewidencjonowanie kosztów podatkowych w przypadku samochodu firmowego odbywa si na takich samych zasadach, jak w przypadku pozostaych zakupów na potrzeby dziaalnoci.
           • 28.06.2017Skadki na ubezpieczenie OC komunikacyjne w PKPiR
            W podatkowej ksidze przychodów i rozchodów ujciu podlegaj koszty uzyskania przychodu poniesione w zwizku z prowadzon dziaalnoci gospodarcz. W firmach, w których na potrzeby dziaalnoci uytkowane s pojazdy samochodowe, jednym z takich kosztów jest obowizkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.  W zalenoci od tego, czy uytkowany pojazd jest rodkiem trwaym, czy te koszty jego eksploatacji ewidencjonowane s na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu – wydatek bdzie ksigowany wedug rónych zasad.
            • 28.03.2017Obowizki patnika: Ubezpieczenie pracownika w delegacji zagranicznej
             Pytanie podatnika: Czy poniesione przez Wnioskodawc wydatki na zakup polisy ubezpieczeniowej dla pracowników odbywajcych zagraniczn podró subow, tj.: ubezpieczenia kosztów leczenia nagych zachorowa lub nieszczliwych wypadków za granic; ubezpieczenia assistance za granic; pomocy medycznej, pomocy prawnej, pomocy w podróy; ubezpieczenia nastpstw nieszczliwych wypadków za granic; ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej w yciu prywatnym, bd stanowi przychód tych osób ze stosunku pracy?
             • 21.09.2016Skadki OC i AC. KNF sprawdzi zasadno podwyek?
              Interpelacja nr 5379 do ministra finansw w sprawie drastycznego wzrostu cen ubezpiecze OC i AC
              • 11.07.2016Wyudzenia VAT. Kto moe odpowiada za nie swoje winy?
               Interpelacja nr 3903 w sprawie podatnikw, ktrzy zostali obarczeni negatywnymi konsekwencjami za dziaania swoich kontrahentw, na ktre nie mieli wpywu i o ktrych nie mogli wiedzie.
               • 13.06.2016Ubezpieczenie pracownika na czas delegacji jako przychd do opodatkowania?
                Nieodpatne wiadczenia mog by rdem przychodu pracownika i podlega opodatkowaniu PIT. Pamita jednak naley, e ustawowe pojcie nieodpatnych wiadcze musi by zawsze interpretowane w konkretnym kontekcie, a nie z pominiciem okolicznoci realizacji pewnych uprawnie, zjawisk gospodarczych i zdarze prawnych. Jak w takim razie traktowa ubezpieczenie pracownika na czas delegacji wykupione przez pracodawc?
                • 08.02.2016Ubezpieczenie dla czonka zarzdu i dyrektora a przychd w PIT
                 Pytanie podatnika: Czy w przypadku podpisania umowy, uiszczone przez Bank skadki stanowi bd przychd do opodatkowania czonkw zarzdu i rady nadzorczej oraz dyrektorw? Czy w opisanym zdarzeniu przyszym Bank wystpowa bdzie jako patnik podatku dochodowego od osb fizycznych?
                 • 28.12.2015Polisa ubezpieczeniowa dla pracownika. Skutki podatkowe
                  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca, jako patnik podatku dochodowego od osb fizycznych, ma obowizek obliczy, pobra i przekaza na rachunek waciwego organu podatkowego zaliczk na podatek dochodowy od wiadczenia polegajcego na wykupieniu dla zatrudnionych pracownikw, odbywajcych podre subowe?
                  • 10.11.2015WSA. Polisa ubezpieczeniowa w kosztach dziaalnoci
                   Z uzasadnienia: Wydatki poniesione na opacenie dobrowolnego ubezpieczenia w celu zabezpieczenia si na wypadek cakowitej okresowej niezdolnoci do pracy na skutek choroby lub nieszczliwego wypadku nie mog by przyporzdkowane do przychodw uzyskiwanych z tytuu dziaalnoci gospodarczej. Wydatki z tego tytuu maj charakter znacznie szerszy. Celem poniesienia kosztw ubezpieczenia byo niepogorszenie sytuacji materialnej i utrzymanie poziomu ycia sprzed choroby, czy te wypadku. Wydatki z tego tytuu naley zatem zaliczy do wydatkw o charakterze osobistym, bowiem konieczno opacania skadek z tytuu tego typu ubezpieczenia jest niezalena od tego, czy ubezpieczony prowadzi dziaalno gospodarcz, czy te dziaalnoci takiej nie prowadzi.
                   • 02.10.2015Zaliczenie do kosztw wydatkw, ktrych skutek rozoony jest w czasie
                    Pytanie podatnika: Wnioskodawca ponosi koszty porednie wynikajce ze zdarze, ktrych skutek rozoony jest w czasie. Dotyczy to w szczeglnoci kosztw ubezpiecze, kosztw podatku od nieruchomoci, kosztw podatku od rodkw transportowych, czy kosztw prenumeraty czasopism. W jakim momencie koszty porednie wynikajce ze zdarze, ktrych skutek jest rozoony w czasie, rozliczane jako czynne rozliczenia midzyokresowe kosztw, powinny by identyfikowane jako podatkowe koszty uzyskania przychodw?
                    • 01.07.2015Podre subowe: Indywidualna polisa dla pracownika a przychd w PIT
                     Pytanie podatnika: Wnioskodawca zamierza wykupi dla pracownikw indywidualne polisy. Zakres tak planowanego ubezpieczenia obejmowa bdzie: koszty leczenia, pakiet Assistance, ubezpieczenie NNW, OC w yciu prywatnym, ryzyko pracy obejmujce wykonywanie przez ubezpieczonego podczas podry - ryzyko dodatkowe objte polis. Polisy ubezpieczeniowe bd imienne i przypisane do konkretnego pracownika i wane tylko w okresie trwania podry a nabywane bd kadorazowo przed planowan podr. Czy wykupienie indywidualnej polisy dla pracownika stanowi przychd ze stosunku pracy?
                     • 24.02.2015Granica cienka, ale bardzo istotna
                      Pomidzy wydatkami, ktre maj zwizek z prowadzon dziaalnoci gospodarcz, a tymi o charakterze osobistym, granica jest niezwykle cienka a niejednokrotnie niestety rwnie i pynna. Przekonuj si o tym zwaszcza osoby fizyczne prowadzce dziaalno gospodarcz.
                      • 24.02.2015Czy polisa ubezpieczeniowa od utraty dochodu moe by kosztem podatkowym?
                       Osoby fizyczne prowadzce dziaalno gospodarcz prbuj zabezpiecza swoje rda przychodw w rny sposb. Do czsto korzystaj z ubezpiecze. Ubezpieczaj si na wypadek utraty dochodu. Czy taki wydatek moe by kosztem uzyskania przychodw? Sprawdmy.
                       • 23.02.2015Granica cienka, ale bardzo istotna
                        Pomidzy wydatkami, ktre maj zwizek z prowadzon dziaalnoci gospodarcz, a tymi o charakterze osobistym granica jest niezwykle cienka, a niejednokrotnie niestety rwnie i pynna. Przekonuj si o tym zwaszcza osoby fizyczne prowadzce dziaalno gospodarcz.
                        • 23.02.2015Czy polisa ubezpieczeniowa od utraty dochodu moe by kosztem podatkowym?
                         Osoby fizyczne prowadzce dziaalno gospodarcz prbuj zabezpiecza swoje rda przychodw w rny sposb. Do czsto korzystaj z ubezpiecze. Ubezpieczaj si na wypadek utraty dochodu. Czy taki wydatek moe by kosztem uzyskania przychodw? Sprawdmy.
                         • 31.12.2014PIT: Polisa dla pracownika delegowanego w podr subow
                          Pytanie podatnika: Czy wykupienie przez pracodawc polisy ubezpieczeniowej dla pracownika delegowanego w podr subow prowadzi do powstania u pracownika przychodu podlegajcego opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osb fizycznych, a w konsekwencji czy Wnioskodawca powinien zwiksza przychody pracownikw z tytuu umowy o prac w zwizku z tym, e otrzymali wykupion przez pracodawc polis ubezpieczeniow?
                          • 12.12.2014Wypadek firmowego samochodu a korekta VAT
                           Pytanie podatnika: W kwietniu br. Wnioskodawca kupi samochd osobowy. Zosta odliczony peny podatek naliczony. Samochd zosta wprowadzony do ewidencji T, a do urzdu skarbowego zosta zoony VAT-26. Samochd posiada ubezpieczenie OC, AC oraz NNW. W maju w wyniku wypadku samochd uleg cakowitemu zniszczeniu. Ubezpieczyciel wypaci odszkodowanie w kwocie netto wykazanej na fakturze zakupu. Wrak samochodu zosta sprzedany, a podatek naleny wykazany w deklaracji VAT-7 za czerwiec. Czy w takiej sytuacji naleao si pene odliczenie podatku naliczonego z faktury zakupu i czy Wnioskodawca powinien dokona korekty podatku naliczonego, gdy pojazd nie by wykorzystywany przez okres 5 lat?
                           • 09.12.2014NSA: Polisa OC od firmy bez PIT
                            Z uzasadnienia: Pojcie "inne nieodpatne wiadczenie" oznacza przysporzenie majtkowe o indywidualnie okrelonej wartoci. Skoro nie ma moliwoci okrelenia wysokoci przychodu przypadajcego na kad z ubezpieczonych osb (odpowiadajcego okrelonej czci skadki ubezpieczeniowej nie moe by on uwzgldniony w podstawie opodatkowania, a w konsekwencji opodatkowany.
                            • 14.07.2014mier pracownika, przepisy BHP a odpowiedzialno karna czonka zarzdu
                             Czy czonek zarzdu duego zakadu produkcyjnego, moe ponosi odpowiedzialno karn za mier pracownika? Okazuje si, e osobom kierujcym prac innych osb, moe by w takiej sytuacji postawiony zarzut niedopenienia obowizkw zwizanych z zapewnieniem bezpieczestwa i higieny pracy w podlegym zakadzie. Wsparciem w takiej sytuacji moe by ubezpieczenie D&O (Directors & Officers), ktre obejmuje wadze spki.
                             • 07.07.2014Ubezpieczenie D&O - kto jest objty ochron?
                              Polisa D&O obejmowa moe szerokie grono ubezpieczonych, a do jej gwnych adresatw naley zaliczy czonkw zarzdu. S to osoby, ktre bezsprzecznie ponosz odpowiedzialno za zarzdzanie firm. Liczne przepisy okrelaj np. odpowiedzialno zarzdu w stosunku do szkd wyrzdzonych spce, wierzycielom spki, czy odpowiedzialno za prawidowo dokumentacji w przypadku oferowania papierw wartociowych.
                              • 08.04.2014Sfinansowanie ubezpieczenia OC pracownika przez pracodawc
                               Pytanie podatnika: Czy warto uiszczonej przez Spk skadki na ubezpieczenie odpowiedzialnoci cywilnej porednikw w obrocie nieruchomociami, na rzecz imiennie wskazanych pracownikw, powoduje po ich stronie powstanie przychodu w rozumieniu przepisw ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, z tytuu ktrego Spka, jako patnik, zobligowana bdzie pobra zaliczk na podatek?
                               • 31.01.2014Zagraniczne podre subowe: Indywidualna i oglna polisa ubezpieczeniowa dla pracownikw
                                Pytanie podatnika: Wnioskodawca, z tytuu zagranicznej podry subowej swoich pracownikw, zamierza wykupi indywidualne polisy ubezpieczeniowe dla pracownikw oraz wykupienie oglnej polisy ubezpieczeniowej, ktrej bdzie wacicielem i jedynym podmiotem wskazanym jako uprawniony do otrzymania caego wiadczenia ubezpieczeniowego. Czy wykupienie ww. polis stanowi przychd pracownika ze stosunku pracy zgodnie z art. 12 ust 1 ustawy o podatki dochodowym od osb fizycznych?
                                • 13.01.2014Polisa ubezpieczeniowa jako koszt uzyskania przychodu
                                 Koszt polisy ubezpieczeniowej dotyczcej zawartego kontraktu moe by kosztem uzyskania przychodu. Dyrektor Izby Skarbowej w odzi wyjani niedawno zasady rozliczenia zakupu polisy dla celw podatkowych (interpretacja nr IPTPB3/423-386/13-3/KJ z 13 grudnia 2013 r.).
                                 • 27.12.2013Ubezpieczenie przedmiotu leasingu a VAT
                                    Pytanie podatnika: Czy w przypadku ubezpieczenia przedmiotu leasingu w ramach polisy generalnej Wnioskodawcy Spka, przenoszc koszt ubezpieczenia na Leasingobiorc, upowaniona bdzie do stosowania zwolnienia od opodatkowania VAT na gruncie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT?
                                  • 10.12.2013PIT: Skutki podatkowe wykupienia polisy odpowiedzialnoci cywilnej
                                   Pytanie podatnika: Czy koszt zwizany z wykupieniem polisy OC stanowi dla czonkw organw, pracownikw, osoby odpowiedzialnej za ksigi rachunkowe spki oraz podmiotw zalenych, przychd z tytuu umowy o prac lub z tytuu wykonywanej funkcji w rozumieniu art. 12 i art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych i podlega opodatkowaniu tym podatkiem? Jeeli tak, to w jaki sposb naley naliczy przychd podlegajcy opodatkowaniu?
                                   • 10.09.2013Podre subowe: Ubezpieczenie pracownika i bagau a przychd w PIT
                                    Pytanie podatnika: Czy opacona przez spk skadka na ubezpieczenie pracownikw oraz baga subowy (wyposaenie, bdce wasnoci spki w postaci specjalistycznych przyrzdw, narzdzi, dokumentacji technicznej) na czas podry subowej do Rosji, bdzie stanowi dla pracownika przychd do opodatkowania w rozumieniu ustawy o PIT i w zwizku z tym, spka jako patnik bdzie obowizana pobra zaliczk na podatek PIT?
                                    • 12.07.2013Amortyzacja prywatnego samochodu wprowadzonego do majtku firmy
                                     Z uzasadnienia: Skoro brak jest wszystkich dokumentw potwierdzajcych wydatki na remont samochodu, ktrych zgodnie ze stanowiskiem NSA podatnik nie musia gromadzi, to nie ma moliwoci ustalenia jego wartoci pocztkowej w oparciu o tak dokumentacj, a co nie pozwala na zastosowanie metody ustalania wartoci pocztkowej opartej na zapisach art. 22g ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy o PIT. Tym samym za warto pocztkow rodka trwaego naley przyj jego wysoko wynikajc z wyceny dokonanej przez podatnika, z uwzgldnieniem cen rynkowych rodkw trwaych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzajcego rok zaoenia ewidencji lub sporzdzenia wykazu oraz stanu i stopnia zuycia spornego samochodu.
                                     • 18.06.2013Moment ujcia w kosztach polisy ubezpieczeniowej
                                      Pytanie podatnika: Czy podatnik na prawo pod dat zapacenia skadki na ubezpieczenie gwarancji zaliczy w caoci niniejszy wydatek pod dat jego poniesienia do kosztw uzyskania przychodu, czy te spoczywa na nim obowizek zaliczania przedmiotowego wydatku do kosztw uzyskania przychodu proporcjonalnie do okresu na jaki zostaa zawarta umowa ubezpieczenia gwarancji?
                                      • 16.05.2013Podre subowe: Polisa ubezpieczeniowa jako przychd pracownika
                                       Z uzasadnienia: Sam fakt ubezpieczenia trzeba rozpatrywa nie tyle w kategoriach osobistej korzyci oddelegowanego pracownika, co obowizku pracodawcy zobowizanego do wykonania okrelonych usug na rzecz obcego kontrahenta. Wykupione ubezpieczenie cile zwizane jest bowiem z realizacj przedmiotu dziaalnoci pracodawcy. Wykupujc to ubezpieczenie, pracodawca nie kieruje si chci zapewnienia korzyci swojemu pracownikowi, lecz potrzeb uniknicia ewentualnych, nieprzewidywalnych co do wysokoci i nastpstw w zakresie wykonywania zawartych umw - wydatkw. Zatem, jeli wykupienie polisy dla pracownikw jest konieczne i warunkuje wykonywanie dziaalnoci pracodawcy, to pracownik nie uzyskuje przychodu z objcia go ubezpieczeniem.
                                       • 05.02.2013Zapis ksigowy a moment zaliczenia wydatku do kosztw
                                        Z uzasadnienia: Faktyczna data dokonania zapisu w ksigach rachunkowych nie moe zmienia kwalifikacji danego wydatku i wpywa na moment zaliczenia go jako kosztu w rozumieniu art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych. Nie jest ona bowiem dat ujcia kosztu, a jedynie dat technicznego wprowadzenia informacji do systemu. Brak jest wobec tego uzasadnienia dla pogldu, e zgodnie z przyjt "polityk rachunkowoci" spka, dla celw bilansowych wydatki stanowice porednie koszty uzyskania przychodu bdzie rozliczaa w czasie, to powinna je w tym samym czasie zalicza do kosztw uzyskania przychodw dla celw podatkowych, bowiem co do zasady, stanowi o tym art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych.
                                        • 24.07.2012Ubezpieczenia OC – nowe formy potwierdzenia
                                         Za niecae dwa tygodnie w ycie wejd nowe regulacje dotyczce dokumentw potwierdzajcych zawarcie umowy obowizkowego ubezpieczenia OC. Zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Finansw z 13 lipca 2012 r., potwierdzeniem moe by zarwno polisa ubezpieczeniowa, dowd potwierdzajcy opacenie skadki, jak i inne dokumenty potwierdzajce, ktre zawieraj wymagane informacje.
                                         • 28.05.2012Ubezpieczenie NNW a przychd pracownika
                                          Pracownik mia uda si w zagraniczn podr subow. Pracodawca postanowi sfinansowa pracownikowi ubezpieczenie nastpstw nieszczliwych wypadkw. Czy warto skadki bdzie przychodem pracownika? Czy bdzie musia zapaci podatek dochodowy od tej kwoty?
                                          • 03.02.2012Zobowizania solidarne w kodeksie cywilnym
                                           Zobowizania solidarne cechuj si wieloci podmiotw po stronie wierzycieli (solidarno czynna) lub po stronie dunikw (solidarno bierna). Cech strony przedmiotowej zobowiza solidarnych jest moliwo ich wykonania przez ktregokolwiek z dunikw lub na rzecz ktregokolwiek spord wierzycieli. Poniewa przedmiotem zobowizania jest samo wiadczenie, jego wykonanie oznacza wyganicie zobowizania.
                                           • 19.04.2011Polisa z tytuu odpowiedzialnoci czonkw zarzdu a koszt uzyskania przychodw
                                            Czonkowie zarzdw spek handlowych wstpujc w swoje prawa i obowizki ponosz spore ryzyko. Odpowiadaj oni nie tylko wobec Spki za ewentualne szkody, ktre mog powsta w trakcie penienia ich obowizkw – ale w rnych sytuacjach – rwnie za szkody, ktre wyrzdz osobom trzecim w zwizku z penieniem swoich funkcji.
                                            • 16.07.2010Moment zaliczenia do kosztw wydatkw na ubezpieczenie samochodu
                                             Pytania podatnika: Czy w opisanej sytuacji mona ksigowa: 1. polis ubezpieczeniow w caoci w koszty w wysokoci nalenoci ogem, w dacie wystawienia polisy, bez wzgldu kiedy zostaa zapacona? 2. blankiet przekazowy w dniu zapaty kwoty okrelonej na potwierdzeniu zapaty ww. blankietu - w przypadku braku polisy? 3. czy wyej opisany blankiet przekazowy stanowi wystarczajcy dowd ksigowy wg przepisw zawartych w rozporzdzeniu o prowadzeniu podatkowej ksigi przychodw i rozchodw?
                                             • 01.02.2010Ubezpieczenie czonkw zarzdu nie jest ich przychodem
                                              Pytanie podatnika: Czy w przedstawionym stanie faktycznym, skadki ubezpieczeniowe opacane ryczatowo przez Spk I UF S.A. dla Dyrektorw i Czonkw Zarzdu stanowi dla ww. osb przychd ze stosunku pracy lub przychd z dziaalnoci wykonywanej osobicie podlegajcych opodatkowaniu podatkiem dochodowych od osb fizycznych?
                                              • 08.12.2009Prywatny samochd wsplnika w firmie
                                               Pytania podatnika: 1. Czy sposb rozliczenia i dokumentowania kosztw eksploatacji prywatnego samochodu uywanego do dziaalnoci gospodarczej w spce cywilnej jest prawidowy? 2. Czy u pozostaych wsplnikw powoduje przychd w zwizku z uywaniem wasnego samochodu na potrzeby spki?
                                               • 13.07.2009Skadka OC dla czonka zarzdu jest przychodem
                                                Pytanie podatnika: Czy zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym koszt zwizany z opaceniem przez ubezpieczajc Spk skadki z tytuu zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoci czonkw organw stanowi przychd dla osoby penicej funkcj czonka zarzdu podlegajcy opodatkowaniu podatkiem od osb fizycznych, zgodnie z art. 12 i art. 13 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                                                • 09.01.2009Odszkodowanie z tytuu ubezpieczenia nalenoci a przychd podatkowy
                                                 Pytanie podatnika: Czy w przypadku wypaty odszkodowania z tytuu niezapaconych faktur, odszkodowanie to jest przychodem spki, a jeeli tak czy odszkodowanie to jest w penym zakresie przychodem spki?
                                                 • 23.10.2008Odszkodowanie a franszyza redukcyjna
                                                  Pytanie podatnika: Czy wypacone uytkownikom lokali przez spdzielni kwoty odszkodowa z tytuu szkd podlegaj zwolnieniu od opodatkowania podatkiem od osb fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy, a tym samym nie naley ich wykazywa w PIT-8C?
                                                  • 04.09.2008Ubezpieczenie wadz spki od odpowiedzialnoci cywilnej
                                                   Pytanie podatnika: Czy powstaje przychd do opodatkowania u czonkw zarzdu, czonkw rady nadzorczej i pracownikw kadry kierowniczej z tytuu ponoszenia przez Spk skadek na ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cywilnej w sytuacji, gdy zawarta umowa ubezpieczenia bdzie „bezimienna”?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] nastpna strona »