Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

pełna emerytura

 • 12.02.2014Podróże służbowe: Zwrot kosztów wyżywienia a zwolnienie z PIT
  Pytanie podatnika: Czy kwota zapłaconego przez pracodawcę na podstawie faktury wyżywienia pracownika delegowanego, obejmującej jednodniowe, jak również kilkudniowe zakwaterowanie na szkolenie, kurs, warsztaty, itp. podlega zwolnieniu na postawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy w przykładowej sytuacji pracownikowi powinno opodatkować się kwotę posiłków zapewnionych przez pracodawcę ponad limit diety i co w związku z tym z wypłaconą częścią diety w wysokości 25% za kolację?
  • 02.01.2014Dieta ujemna a podatek dochodowy od osób fizycznych
   Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca będzie obowiązany do realizacji obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych dla przychodów ze stosunku pracy w stosunku do „diety ujemnej” zdefiniowanej w części G., poz. 68 niniejszego wniosku, do której zwrotu pracownik nie został zobowiązany?
   • 03.06.2011Wsparcie osób niepełnosprawnych ze środków PFRON
    Ze środków PFRON realizowane są zadania określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. By ułatwić indywidualnym osobom niepełnosprawnym korzystanie ze wsparcia Funduszu, część zadań ustawowych PFRON realizowana jest przez samorząd powiatowy i wojewódzki. W poniższej tabeli wymieniono wynikające z ustawy o rehabilitacji zadania finansowane lub współfinansowane ze środków PFRON.
    • 28.03.2011Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2011 r.
     Od dnia 1 marca 2011 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje podwyższenia świadczeń emerytalno-rentowych w ramach ich waloryzacji. Waloryzacji podlegają wypłacane emerytury i renty, a także renty socjalne, świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne oraz dodatki i świadczenia wypłacane obok emerytury lub renty. Waloryzacja obejmuje również okresowe emerytury kapitałowe, emerytury pomostowe oraz nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Od 1 marca 2011 r. obowiązują również nowe wysokości najniższych emerytur i rent, nowe kwoty dodatków i świadczeń wypłacanych obok emerytury lub renty, a także maksymalnych kwot zmniejszenia emerytur i rent w przypadku osiągania przychodu z działalności zarobkowej.  
     • 01.04.2010Co warto wiedzieć o możliwości umorzenia należności z tytułu składek ZUS
      Umorzenie jest wyrazem definitywnej rezygnacji z możliwości wyegzekwowania należności z tytułu nieopłaconych składek od podmiotów zobowiązanych do ich uregulowania. Należy zaznaczyć, że z uwagi na publicznoprawny charakter należności z tytułu składek umorzenie jest rozwiązaniem o charakterze wyjątkowym, bowiem terminowe opłacanie należnych składek jest obowiązkiem płatników.
      • 24.08.2009Zaginięcie dokumentacji płacowej – postępowanie w sprawach emerytur
       Interpelacja nr 9605 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie postępowania przed organami ZUS, w sytuacji gdy dokumentacja przedstawiająca wysokość osiąganych przez pracowników zarobków zaginęła
       • 31.07.2009Ponowne wyliczenie świadczenia emerytalnego
        Interpelacja nr 9394 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie sposobu przeliczania emerytur osobom, które po przejściu na wcześniejszą emeryturę powróciły do pracy i przepracowały powyżej 30 miesięcy
        • 25.06.2009Emerytury i renty przyznawane i wypłacane przez ZUS z zastosowaniem przepisów UE (2)
         I. Osoba ubiegająca się o polskie świadczenia emerytalno-rentowe podlegające unijnej koordynacji. Uprawnienia osoby ubiegającej się o świadczenia emerytalno-rentowe regulowane są unijnymi przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w sytuacji gdy: • osoba ta pracowała w co najmniej dwóch państwach członkowskich lub • osoba ta pracowała w jednym państwie członkowskim, ale mieszka w innym państwie członkowskim, pod warunkiem, że osoba taka jest objęta zakresem podmiotowym rozporządzeń unijnych (tzn. jest obywatelem państwa członkowskiego, uchodźcą lub bezpaństwowcem zamieszkałym na terytorium Unii albo obywatelem państwa trzeciego zamieszkałym na terytorium państwa członkowskiego, który pracował w państwach członkowskich itd.).
         • 24.10.2005Emerytury górnicze do Trybunału Konstytucyjnego
          Centrum prasowe Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opublikowało komunikat w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o uznanie za niezgodną z Konstytucją ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy - Karta Nauczyciela. Oto pełna treść komunikatu: