Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

faktura zaliczka

 • 17.09.2020wiadczenie usug elektronicznych a rozliczenie VAT
  Zgodnie z art. 2 pkt 26 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug usugami elektronicznymi s usugi wiadczone za pomoc rodków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 7 rozporzdzenia wykonawczego Rady (UE) NR 282/2011 z 15 marca 2011 r. ustanawiajcego rodki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartoci dodanej (Dz. Urz. UE L 77/1). Nale do nich usugi wiadczone za pomoc Internetu lub sieci elektronicznej, których wykonanie – ze wzgldu na ich charakter – jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziau czowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii cyfrowej jest niemoliwe.
  • 17.09.2020Ulga na ze dugi gdy nie ma dochodu
   Jeeli podatnik zdecyduje o zmniejszeniu dochodu stanowicego podstaw obliczenia zaliczki miesicznej, lecz nie osignie dochodu w miesicu, w którym upyn 90-dniowy termin, to nie dokonuje tego za ten miesic (gdy nie osign dochodu). Natomiast podatnik ma prawo pomniejszy dochód w kolejnych miesicach danego roku podatkowego do czasu, a otrzyma zapat od dunika (wierzytelno podatnika zostanie uregulowana) albo zbdzie t wierzytelno - wyjanio Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na zapytanie poselskie.
   • 08.09.2020Moment powstania obowizku podatkowego w VAT przy transakcjach wewntrzwspólnotowych
    Wewntrzwspólnotowa sprzeda towarów, a nastpnie ich przemieszczenie pomidzy pastwami w ramach Unii Europejskiej jest bardzo powszechn transakcj, zwaszcza biorc pod uwag swobod przepywu towarów. Przedsibiorcy decydujcy si na sprzeda towarów do innych krajów Unii Europejskiej powinni bardzo dokadnie j przeanalizowa, aby zweryfikowa, czy maj do czynienia ze sprzeda wysykow, czy wewntrzwspólnotow dostaw towarów. Obie transakcje ujmuje si rónie na potrzeby ustawy o podatku od towarów i usug. Dalsza cz artykuu powicona bdzie transakcjom wewntrzwspólnotowym (WNT i WDT).
    • 10.08.2020Tarcza finansowa PFR: Zaliczka moe zablokowa pomoc
     Jeli przedsibiorca w danym miesicu pobra od kontrahenta zaliczk i zgodnie z prawem wystawi faktur-VAT-zaliczka, „przychód VAT” jest zawyony w stosunku do rzeczywistego przychodu o wysoko tej zaliczki. Weryfikacj danych zawartych we wniosku PFR realizuje bowiem na podstawie danych zawartych w pliku JPK_VAT. Tym samym, jeli w danym miesicu przedsibiorca otrzyma zaliczk, przychód jest sztucznie zawyony. Czy rzd planuje w trybie pilnym zaj si przedsibiorcami wykluczonymi z tzw. tarcz antykryzysowych, którzy nie mog otrzyma pomocy z PFR? - pyta pose w interpelacji do Ministra Rozwoju.
     • 07.08.2020Tarcza finansowa PFR: Zaliczka moe zablokowa pomoc
      Jeli przedsibiorca w danym miesicu pobra od kontrahenta zaliczk i zgodnie z prawem wystawi faktur-VAT-zaliczka, „przychód VAT” jest zawyony w stosunku do rzeczywistego przychodu o wysoko tej zaliczki. Weryfikacj danych zawartych we wniosku PFR realizuje bowiem na podstawie danych zawartych w pliku JPK_VAT. Tym samym, jeli w danym miesicu przedsibiorca otrzyma zaliczk, przychód jest sztucznie zawyony. Czy rzd planuje w trybie pilnym zaj si przedsibiorcami wykluczonymi z tzw. tarcz antykryzysowych, którzy nie mog otrzyma pomocy z PFR? - pyta pose w interpelacji do Ministra Rozwoju.
      • 30.07.2020Faktury zaliczkowe – ewidencja u dostawcy i odbiorcy
       Faktura zaliczkowa wystawiana jest z myl o rozliczeniu otrzymanych zaliczek do okrelonej dostawy kocowej, która nastpi w przyszoci. Zazwyczaj faktury zaliczkowe uywane s przy transakcjach o duej wartoci, w celu pozyskania czci rodków, które pomog sfinalizowa ostateczn transakcj. Zaliczka w obrocie krajowym w wietle ustawy o VAT powoduje powstanie obowizku podatkowego. Wpacona na rachunek bankowy jednostki zaliczka traktowana jest jako kwota brutto, która zawiera stawk VAT odpowiedni dla danego towaru czy usugi.
       • 29.07.2020Faktury zaliczkowe – ewidencja u dostawcy i odbiorcy
        Faktura zaliczkowa wystawiana jest z myl o rozliczeniu otrzymanych zaliczek do okrelonej dostawy kocowej, która nastpi w przyszoci. Zazwyczaj faktury zaliczkowe uywane s przy transakcjach o duej wartoci, w celu pozyskania czci rodków, które pomog sfinalizowa ostateczn transakcj. Zaliczka w obrocie krajowym w wietle ustawy o VAT powoduje powstanie obowizku podatkowego. Wpacona na rachunek bankowy jednostki zaliczka traktowana jest jako kwota brutto, która zawiera stawk VAT odpowiedni dla danego towaru czy usugi.
        • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. II) - objanienia MF
         Drugi fragment objanie podatkowych MF ws. podatków dochodowych, który dzisiaj publikujemy, zawiera zagadnienia dot. pojcia i momentu powstania przychodu w wietle przepisów Tarczy antykryzysowej, amortyzacji rodków trwaych nabytych w celu produkcji towarów zwizanych z przeciwdziaaniem pandemii COVID-19, nowych preferencji dla podatników korzystajcych z ulgi B+R , terminu zapaty podatku od przychodów z budynków, ulgi na ze dugi, rozliczania strat podatkowych, uproszczonych zaliczek, a take przychodu z tyt. obnienia czynszu najmu.
         • 24.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. II) - objanienia MF
          Drugi fragment objanie podatkowych MF ws. podatków dochodowych, który dzisiaj publikujemy, zawiera zagadnienia dot. pojcia i momentu powstania przychodu w wietle przepisów Tarczy antykryzysowej, amortyzacji rodków trwaych nabytych w celu produkcji towarów zwizanych z przeciwdziaaniem pandemii COVID-19, nowych preferencji dla podatników korzystajcych z ulgi B+R , terminu zapaty podatku od przychodów z budynków, ulgi na ze dugi, rozliczania strat podatkowych, uproszczonych zaliczek, a take przychodu z tyt. obnienia czynszu najmu.
          • 07.07.2020Prawo do odliczenia VAT z faktury zaliczkowej
           W praktyce gospodarczej sprzedawca niekiedy moe od nabywcy wymaga wpaty okrelonej kwoty pieninej na poczet przyszego dostarczenia towarów lub wykonania usug. Zaliczka nie stanowi zabezpieczenia poniewa w przypadku odstpienia od umowy przez którkolwiek ze stron podlega ona zwrotowi. Zaliczka jest czci ceny finalnej, któr nabywca obowizany jest uici. Czsto mylony jest z ni zadatek, nie stanowicy z zaoenia czci ceny lecz zabezpieczenie wywizania si z umowy.
           • 06.07.2020Prawo do odliczenia VAT z faktury zaliczkowej
            W praktyce gospodarczej sprzedawca niekiedy moe od nabywcy wymaga wpaty okrelonej kwoty pieninej na poczet przyszego dostarczenia towarów lub wykonania usug. Zaliczka nie stanowi zabezpieczenia poniewa w przypadku odstpienia od umowy przez którkolwiek ze stron podlega ona zwrotowi. Zaliczka jest czci ceny finalnej, któr nabywca obowizany jest uici. Czsto mylony jest z ni zadatek, nie stanowicy z zaoenia czci ceny lecz zabezpieczenie wywizania si z umowy.
            • 02.06.2020VAT. Split payment przy staych umowach wspópracy
             Sprzeda na rzecz kontrahentów moe by realizowana w rónych wariantach wspópracy, tj. kontrahent, bdcy podatnikiem VAT nabywa materiay eksploatacyjne:  bez umowy/porozumienia skadajc zamówienie,  na podstawie zamówienia i zawar umow ramow o staej wspópracy, która przewiduje korzyci dla kontrahenta w przypadku nabycia towaru za okrelon kwot w okrelonym czasie,  etapami na podstawie umowy, która okrela kwot dostawy przekraczajc 15 000 z.  Czy, jeeli warto pojedynczego zamówienia i pojedynczej faktury nie przekracza kwoty 15 tys. z faktura powinna zawiera wyrazy „mechanizm podzielonej patnoci”?
             • 28.05.2020Zaliczka w walucie obcej w split payment. Jaki kurs NBP?
              W celu realizacji zamówienia klienta spóka otrzymuje zaliczki w walucie obcej. Spóka wystawia wtedy dokument pro-forma. Czasami kupujcy dokonuje zapaty zaliczki w metodzie split payment. Zdarza si, i patno netto w walucie obcej i patno VAT nie wpywa na rachunki spóki w tym samym dniu. Z jakiego dnia spóka powinna zastosowa kurs redniego danej waluty obcej ogoszonego przez N Bank Polski dla przeliczenia kwoty caoci otrzymanej zaliczki (kwota netto plus VAT)?
              • 27.04.2020VAT w przypadku odwoania szkolenia z powodu pandemii
               Zawarcie umowy o wiadczenie takiej czy innej usugi polega na przyjciu na siebie przez usugodawc zobowizania, e speni przyrzeczone wiadczenie. Taki jest sens zawarcia kadej umowy. Pewno.
               • 15.04.2020Zasady wystawiania faktur zaliczkowych i kocowych
                W myl art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT), podatnik jest obowizany wystawi faktur dokumentujc otrzymanie przez niego caoci lub czci zapaty przed dokonaniem dostawy towarów i wiadczenia usug. Taki obowizek nie powstaje jedynie w sytuacji, gdy zaliczka zostaa wpacona na poczet: wewntrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynnoci, dla których obowizek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT (czyli m.in. wiadczenia usug najmu czy staej obsugi prawnej i biurowej).
                • 14.04.2020Zasady wystawiania faktur zaliczkowych i kocowych
                 W myl art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT), podatnik jest obowizany wystawi faktur dokumentujc otrzymanie przez niego caoci lub czci zapaty przed dokonaniem dostawy towarów i wiadczenia usug. Taki obowizek nie powstaje jedynie w sytuacji, gdy zaliczka zostaa wpacona na poczet: wewntrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynnoci, dla których obowizek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT (czyli m.in. wiadczenia usug najmu czy staej obsugi prawnej i biurowej).
                 • 16.03.2020Korekta faktury zaliczkowej
                  Spóka planuje zmiany w modelu fakturowania: Przed wydaniem towarów spóka otrzymywa bdzie od kontrahentów przedpaty na swój rachunek bankowy, po czym wystawia bdzie faktur zaliczkow. Jeeli patno bdzie przewyszaa warto pobranego towaru, to spóka wystawi faktur korygujc. Nadpaty bd powikszay dostpny limit (saldo) kontrahenta, które bd stanowi nieskonkretyzowane patnoci na poczet przyszych zobowiza. Czy powstae nadpaty bd neutralne z punktu widzenia VA? Czy spóka moe wystawia faktury korygujce do faktur zaliczkowych?
                  • 25.02.2020Faktury zaliczkowe – ewidencja u dostawcy i odbiorcy
                   Faktura zaliczkowa wystawiana jest z myl o rozliczeniu otrzymanych zaliczek do okrelonej dostawy kocowej, która nastpi w przyszoci. Zazwyczaj faktury zaliczkowe uywane s przy transakcjach o duej wartoci, w celu pozyskania czci rodków, które pomog sfinalizowa ostateczn transakcj. Zaliczka w obrocie krajowym w wietle ustawy o VAT powoduje powstanie obowizku podatkowego. Wpacona na rachunek bankowy jednostki zaliczka traktowana jest jako kwota brutto, która zawiera stawk VAT odpowiedni dla danego towaru czy usugi.
                   • 12.02.2020Prawo do odliczenia VAT z faktury zaliczkowej
                    W praktyce gospodarczej sprzedawca niekiedy moe od nabywcy wymaga wpaty okrelonej kwoty pieninej na poczet przyszego dostarczenia towarów lub wykonania usug. Zaliczka nie stanowi zabezpieczenia poniewa w przypadku odstpienia od umowy przez którkolwiek ze stron podlega ona zwrotowi. Zaliczka jest czci ceny finalnej, któr nabywca obowizany jest uici. Czsto mylony jest z ni zadatek, nie stanowicy z zaoenia czci ceny lecz zabezpieczenie wywizania si z umowy.
                    • 07.01.2020Objanienia podatkowe - Mechanizm Podzielonej Patnoci
                     Ministerstwo Finansów udostpnio bardzo wane objanienia podatkowe, dotyczce mechanizmu podzielonej patnoci i biaej listy podatników VAT. Lektura tych objanie jest o tyle istotna, e zastosowanie si przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objanie podatkowych powoduje objcie go ochron przewidzian w art. 14k – 14m Ordynacji Podatkowej. Publikujemy dzisiaj oba te pisma - tutaj objanienia dotyczce MPP.
                     • 03.01.2020Objanienia podatkowe - Mechanizm Podzielonej Patnoci
                      Ministerstwo Finansów udostpnio bardzo wane objanienia podatkowe, dotyczce mechanizmu podzielonej patnoci i biaej listy podatników VAT. Lektura tych objanie jest o tyle istotna, e zastosowanie si przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objanie podatkowych powoduje objcie go ochron przewidzian w art. 14k – 14m Ordynacji Podatkowej. Publikujemy dzisiaj oba te pisma - tutaj objanienia dotyczce MPP.
                      • 06.12.2019Mechanizm podzielonej patnoci - kiedy dobrowolny, kiedy obowizkowy?
                       W mechanizmie podzielonej patnoci (MPP), patno za nabyty towar lub usug odbywa si tak, e warto sprzeday netto nabywca wpaca na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub rozlicza w inny sposób. Natomiast pozosta zapat, która odpowiada kwocie VAT z faktury, wpaca na specjalny rachunek bankowy dostawcy – rachunek VAT. Mechanizm ten stosuje si wycznie do transakcji dokonywanych przelewem w zotych polskich na rzecz innych podatników VAT.
                       • 05.12.2019Mechanizm podzielonej patnoci - kiedy dobrowolny, kiedy obowizkowy?
                        W mechanizmie podzielonej patnoci (MPP), patno za nabyty towar lub usug odbywa si tak, e warto sprzeday netto nabywca wpaca na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub rozlicza w inny sposób. Natomiast pozosta zapat, która odpowiada kwocie VAT z faktury, wpaca na specjalny rachunek bankowy dostawcy – rachunek VAT. Mechanizm ten stosuje si wycznie do transakcji dokonywanych przelewem w zotych polskich na rzecz innych podatników VAT.
                        • 28.11.2019Faktury zaliczkowe – ewidencja u dostawcy i odbiorcy
                         Faktura zaliczkowa wystawiana jest z myl o rozliczeniu otrzymanych zaliczek do okrelonej dostawy kocowej, która nastpi w przyszoci. Zazwyczaj faktury zaliczkowe uywane s przy transakcjach o duej wartoci, w celu pozyskania czci rodków, które pomog sfinalizowa ostateczn transakcj. Zaliczka w obrocie krajowym w wietle ustawy o VAT powoduje powstanie obowizku podatkowego. Wpacona na rachunek bankowy jednostki zaliczka traktowana jest jako kwota brutto, która zawiera stawk VAT odpowiedni dla danego towaru czy usugi.
                         • 05.11.2019Obowizkowy split payment ju obowizuje
                          Mechanizm podzielonej patnoci (MPP), czyli split payment, polega na tym, e patno za towar lub usug zrealizowana przez nabywc specjalnym przelewem – tzw. komunikatem przelewu, nie trafia w caoci na rachunek odbiorcy, ale zostaje rozdzielona na kwot netto i podatek VAT. Kwota netto trafia na rachunek sprzedawcy, a kwota podatku VAT - na jego rachunek VAT. Od 1 listopada 2019 r. mechanizm podzielonej patnoci jest obowizkowy, gdy transakcja: wynosi powyej 15 tys. z brutto,  sprzedawca i odbiorca s podatnikami VAT,  dotyczy tzw. towarów i usug wraliwych (okrelonych w zaczniku nr 15 do ustawy o VAT).
                          • 04.11.2019Obowizkowy split payment ju obowizuje
                           Mechanizm podzielonej patnoci (MPP), czyli split payment, polega na tym, e patno za towar lub usug zrealizowana przez nabywc specjalnym przelewem – tzw. komunikatem przelewu, nie trafia w caoci na rachunek odbiorcy, ale zostaje rozdzielona na kwot netto i podatek VAT. Kwota netto trafia na rachunek sprzedawcy, a kwota podatku VAT - na jego rachunek VAT. Od 1 listopada 2019 r. mechanizm podzielonej patnoci jest obowizkowy, gdy transakcja: wynosi powyej 15 tys. z brutto,  sprzedawca i odbiorca s podatnikami VAT,  dotyczy tzw. towarów i usug wraliwych (okrelonych w zaczniku nr 15 do ustawy o VAT).
                           • 04.11.2019MF: Mechanizm podzielonej patnoci (split payment) - pytania i odpowiedzi
                            1. Na czym polega mechanizm podzielonej patnoci (MPP)?  W MPP patno za nabyty towar lub usug odbywa si w taki sposób, e zapata caoci lub czci kwoty odpowiadajcej wartoci sprzeday netto, która wynika z faktury, jest pacona przez nabywc na rachunek rozliczeniowy/rachunek w SKOK dostawcy lub jest rozliczana w inny sposób. Natomiast pozostaa zapata odpowiadajca kwocie VAT (w caoci lub w czci) jest pacona na specjalny rachunek bankowy dostawcy – rachunek VAT.
                            • 14.10.2019VAT. Rezygnacja ze zwolnienia w akcie notarialnym
                             Pytanie: Czy owiadczeniami zawartymi w akcie notarialnym sporzdzonym przez notariusza Strony transakcji skorzystay z moliwoci zrezygnowania ze zwolnienia od podatku od towarów i usug (VAT) dostawy wskazanego w nim budynku, o którym mowa w art. 43 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug?
                             • 22.08.2019E-szkoa VAT
                              VAT jest w swojej konstrukcji najbardziej skomplikowanym i konfliktogennym podatkiem. To podatek stanowicy gówne ródo dochodów pastwa - dlatego fiskus patrzy na podatników VAT szczególnie uwanie i bez wyrozumiaoci. Dla osób rozliczajcych VAT nieustannie zmieniajce si przepisy i interpretacje s ródem stresów i obaw. Nasz nowatorski e-kurs: E-szkoa VAT pozwala pozna, zgbi i rozwiza rozmaite problemy dotyczce tego podatku. 
                              • 13.08.2019Zasady wystawiania faktur zaliczkowych i kocowych
                               W myl art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT), podatnik jest obowizany wystawi faktur dokumentujc otrzymanie przez niego caoci lub czci zapaty przed dokonaniem dostawy towarów i wiadczenia usug. Taki obowizek nie powstaje jedynie w sytuacji, gdy zaliczka zostaa wpacona na poczet: wewntrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynnoci, dla których obowizek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT (czyli m.in. wiadczenia usug najmu czy staej obsugi prawnej i biurowej).
                               • 16.05.2019Faktura pro forma w mechanizmie podzielonej patnoci
                                Warunkiem zastosowania mechanizmu split payment jest posiadanie przez nabywc wystawionej przez sprzedawc faktury. Jednak to modelowe zaoenie odbiega od praktyki gospodarczej, w której nabywca nierzadko dokonuje przedpaty na poczet przyszej dostawy. W takiej sytuacji nie moe by mowy o posiadaniu przez nabywc faktury VAT. Podstaw dokonania wpaty za przysz dostaw towaru/wiadczenie usugi stanowi wówczas faktura pro forma.
                                • 15.05.2019Faktura pro forma w mechanizmie podzielonej patnoci
                                 Warunkiem zastosowania mechanizmu split payment jest posiadanie przez nabywc wystawionej przez sprzedawc faktury. Jednak to modelowe zaoenie odbiega od praktyki gospodarczej, w której nabywca nierzadko dokonuje przedpaty na poczet przyszej dostawy. W takiej sytuacji nie moe by mowy o posiadaniu przez nabywc faktury VAT. Podstaw dokonania wpaty za przysz dostaw towaru/wiadczenie usugi stanowi wówczas faktura pro forma.
                                 • 29.04.2019Faktury zaliczkowe i czciowe jako podstawa do rozpoznania kosztu podatkowego
                                  Przyjcie danego modelu rozlicze pomidzy przedsibiorcami uzalenione jest najczciej od charakteru przeprowadzanej transakcji. Jeeli dana transakcja realizowana jest etapami, rozliczenia mog by dokonywane w oparciu o faktury zaliczkowe lub czciowe. W przypadku faktury zaliczkowej, nalenoci z niej wynikajce nie bd mogy stanowi dla przedsibiorcy kosztów uzyskania przychodów. Z odmienn sytuacj bdziemy mieli natomiast do czynienia w przypadku otrzymania faktur czciowych – nalenoci z nich wynikajce przedsibiorca zaliczy do kosztów uzyskania przychodów.
                                  • 26.04.2019Faktury zaliczkowe i czciowe jako podstawa do rozpoznania kosztu podatkowego
                                   Przyjcie danego modelu rozlicze pomidzy przedsibiorcami uzalenione jest najczciej od charakteru przeprowadzanej transakcji. Jeeli dana transakcja realizowana jest etapami, rozliczenia mog by dokonywane w oparciu o faktury zaliczkowe lub czciowe. W przypadku faktury zaliczkowej, nalenoci z niej wynikajce nie bd mogy stanowi dla przedsibiorcy kosztów uzyskania przychodów. Z odmienn sytuacj bdziemy mieli natomiast do czynienia w przypadku otrzymania faktur czciowych – nalenoci z nich wynikajce przedsibiorca zaliczy do kosztów uzyskania przychodów.
                                   • 06.03.2019Rezygnacja ze zwolnienia VAT take po wpacie zaliczki
                                    Pytanie: Czy po dokonaniu wpat zaliczek na poczet dostawy nieruchomoci (do których zastosowano stawk „VAT - zwolnienie”) oraz podpisaniu przedwstpnej umowy sprzeday, strony bd mogy w przyszoci przed dokonaniem dostawy i podpisaniem umowy ostatecznej, zoy owiadczenie waciwemu naczelnikowi urzdu skarbowego, e wybior opodatkowanie dostawy budynku i w jakim terminie takie owiadczenie powinno zosta zoone?
                                    • 17.12.2018E-szkoa VAT - jeszcze dzisiaj przyjmujemy zapisy na biec edycj
                                     VAT jest w swojej konstrukcji najbardziej skomplikowanym i konfliktogennym podatkiem. Stanowi gówne ródo dochodów pastwa - dlatego fiskus patrzy na podatników VAT szczególnie uwanie i bez wyrozumiaoci. Dla osób rozliczajcych VAT nieustannie zmieniajce si przepisy i interpretacje s ródem stresów i obaw. Nasz nowatorski e-kurs: E-szkoa VAT pozwala pozna, zgbi i rozwiza rozmaite problemy dotyczce tego podatku. Ukad materiau, jego szczegóowo i liczba przykadów umoliwi kademu, kto zechce powici na to nieco uwagi i czasu, opanowanie tej trudnej i skomplikowanej materii. E-kurs podzielony jest na dwie czci: Podatek VAT w obrocie krajowym i Podatek VAT w obrocie midzynarodowym. E-szko uzupenia dodatek, zawierajcy odpowiedzi na najczciej pojawiajce si pytania uczestników. Materiay w razie pojawiajcych si zmian w przepisach s na bieco aktualizowane i uzupeniane.
                                     • 27.11.2018NSA. Zaliczka przed wynajmem a obowizek podatkowy w VAT
                                      Z uzasadnienia: Otrzymanie zaliczki na poczet wiadczenia usug najmu, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usug nie skutkuje powstaniem obowizku podatkowego. Z kolei w wietle przepisu art. 106b ust. 1 pkt 4 tej ustawy nie ma obowizku dokumentowania faktur otrzymania czci zapaty przed wykonaniem usugi najmu, czyli nie ma obowizku wystawiania faktury zaliczkowej.
                                      • 30.10.2018Prawo do odliczenia VAT z faktury zaliczkowej
                                       W praktyce gospodarczej sprzedawca niekiedy moe od nabywcy wymaga wpaty okrelonej kwoty pieninej na poczet przyszego dostarczenia towarów lub wykonania usug. Zaliczka nie stanowi zabezpieczenia poniewa w przypadku odstpienia od umowy przez którkolwiek ze stron podlega ona zwrotowi. Zaliczka jest czci ceny finalnej, któr nabywca obowizany jest uici. Czsto mylony jest z ni zadatek, nie stanowicy z zaoenia czci ceny lecz zabezpieczenie wywizania si z umowy.
                                       • 01.10.2018Faktury zaliczkowe i czciowe w kosztach podatkowych
                                        Pytanie: Wnioskodawca ma zamiar rozlicza dostaw na rzecz odbiorców w ten sposób, e bd wystawiane faktury VAT czciowe za poszczególne etapy dostawy. Kada faktura czciowa bdzie dokumentowa dany etap dostawy. Faktury VAT czciowe bd wystawiane w dacie sprzeday poszczególnych etapów dostawy. Nalenoci wynikajce z faktur czciowych bd mie charakter definitywny. Czy Wnioskodawca powinien rozpozna koszty z tytuu zakupu proporcjonalnie do przychodu ze sprzeday w zwizku z wystawieniem faktur czciowych, czy te w momencie wystawienia ostatniej faktury dokumentujcej ostatni etap?
                                        • 25.09.2018Wystawianie faktur przed otrzymaniem zaliczki
                                         Zdarza si, e klient, niezgodnie z umow, opóni patno zaliczki, która w wyniku takiego opónienia moe wpyn na rachunek bankowy po upywie 30-go dnia od dnia wystawienia faktury. Czy w przypadku dokonania zapaty zaliczki z opónieniem (tzn. po upywie 30-go dnia od dnia wystawienia faktury), co spowoduje, e faktura okae si by wystawiona z naruszeniem art. 106i ust. 7 pkt 2 ustawy o VAT, naley uzna, e faktura ta staje si „faktur pust” ze skutkami, o jakich mowa w art. 108 ust. 1 ustawy? Czy podatnik ma obowizek dokonywa korekty faktury VAT, wykazujc w korekcie dat faktycznego otrzymania zapaty przed zakoczeniem wykonywania usugi?
                                         • 24.09.2018Wystawianie faktur przed otrzymaniem zaliczki
                                          Zdarza si, e klient, niezgodnie z umow, opóni patno zaliczki, która w wyniku takiego opónienia moe wpyn na rachunek bankowy po upywie 30-go dnia od dnia wystawienia faktury. Czy w przypadku dokonania zapaty zaliczki z opónieniem (tzn. po upywie 30-go dnia od dnia wystawienia faktury), co spowoduje, e faktura okae si by wystawiona z naruszeniem art. 106i ust. 7 pkt 2 ustawy o VAT, naley uzna, e faktura ta staje si „faktur pust” ze skutkami, o jakich mowa w art. 108 ust. 1 ustawy? Czy podatnik ma obowizek dokonywa korekty faktury VAT, wykazujc w korekcie dat faktycznego otrzymania zapaty przed zakoczeniem wykonywania usugi?
                                          • 12.09.2018Zasady wystawiania faktur zaliczkowych i kocowych
                                           W myl art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT), podatnik jest obowizany wystawi faktur dokumentujc otrzymanie przez niego caoci lub czci zapaty przed dokonaniem dostawy towarów i wiadczenia usug. Taki obowizek nie powstaje jedynie w sytuacji, gdy zaliczka zostaa wpacona na poczet: wewntrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynnoci, dla których obowizek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT (czyli m.in. wiadczenia usug najmu czy staej obsugi prawnej i biurowej).
                                           • 09.08.2018Faktury zaliczkowe – ewidencja u dostawcy i odbiorcy
                                            Faktura zaliczkowa wystawiana jest z myl o rozliczeniu otrzymanych zaliczek do okrelonej dostawy kocowej, która nastpi w przyszoci. Zazwyczaj faktury zaliczkowe uywane s przy transakcjach o duej wartoci, w celu pozyskania czci rodków, które pomog sfinalizowa ostateczn transakcj. Zaliczka w obrocie krajowym w wietle ustawy o VAT powoduje powstanie obowizku podatkowego. Wpacona na rachunek bankowy jednostki zaliczka traktowana jest jako kwota brutto, która zawiera stawk VAT odpowiedni dla danego towaru czy usugi.
                                            • 30.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VI
                                             W kolejnym odcinku poradnika omawiajcego zasady rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych w ujciu teoretycznym i praktycznym kontynuujemy rozwaania powicone rozliczeniu delegacji zagranicznych. Zajmujemy si w nim m.in. zasadami postpowania z dokumentami ksigowymi sporzdzonymi w jzyku obcym, ustaleniem wartoci zotowej kosztu poniesionego w walucie obcej czy rozliczaniem zaliczek.
                                             • 26.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. IV
                                              Czwarta cz poradnika praktycznego powiconego delegacjom w ujciu teoretycznym i praktycznym koncentruje si na podobiestwach i rónicach pomidzy uregulowaniami dotyczcymi delegacji krajowych i delegacji zagranicznych. Przedstawimy równie rónice pomidzy oddelegowaniem a delegacj.
                                              • 26.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VI
                                               W kolejnym odcinku poradnika omawiajcego zasady rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych w ujciu teoretycznym i praktycznym kontynuujemy rozwaania powicone rozliczeniu delegacji zagranicznych. Zajmujemy si w nim m.in. zasadami postpowania z dokumentami ksigowymi sporzdzonymi w jzyku obcym, ustaleniem wartoci zotowej kosztu poniesionego w walucie obcej czy rozliczaniem zaliczek.
                                               • 24.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. IV
                                                Czwarta cz poradnika praktycznego powiconego delegacjom w ujciu teoretycznym i praktycznym koncentruje si na podobiestwach i rónicach pomidzy uregulowaniami dotyczcymi delegacji krajowych i delegacji zagranicznych. Przedstawimy równie rónice pomidzy oddelegowaniem a delegacj.
                                                • 06.07.2018Zaliczki i zadatki otrzymywane na poczet przyszych usug a przychód podatkowy
                                                 Pytanie: Spóka organizujc imprezy okolicznociowe oraz pobyt w hotelu wielodniowy pobiera od kontrahentów zadatki oraz zaliczki. Wikszo umów na organizacj imprez jest zawierana przez stron na kilka lub kilkanacie miesicy przed dat imprezy. Czy na Spóce bdzie spoczywa obowizek uznania, pod dat wpywu rodków finansowych wpaconych przez kontrahentów na rachunek bankowy strony lub do kasy wnioskodawcy z tytuu zadatków i zaliczek na zorganizowanie imprez okolicznociowych oraz pobyt w hotelu, za przychód podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
                                                 • 27.12.2017Podatki 2018. MF o JPK dla mikroprzedsibiorców - pytania i odpowiedzi
                                                  Jednolity Plik Kontrolny (JPK) jest zestawem informacji o operacjach gospodarczych przedsibiorcy za dany okres. Przesya si go wycznie w wersji elektronicznej. Dane s pobierane bezporednio z systemów finansowo-ksigowych przedsibiorstwa. JPK posiada okrelony ukad i format (schemat xml), który uatwia jego przetwarzanie. Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyaj JPK_VAT, czyli ewidencj zakupu i sprzeday VAT, z kolei od 1 lipca 2018 r. – wszyscy podatnicy VAT, którzy prowadz ksigowo w formie elektronicznej, przekazuj inne struktury JPK na danie organów podatkowych.
                                                  • 13.12.2017Usugi cige i VAT: Skutki zapaty za usug po 30 dniach od wystawienia faktury
                                                   Pytanie: Czy wystawienie przez Wnioskodawc faktur VAT na 30 dni przed otrzymaniem caoci lub czci zapaty bdzie prawidowe take w sytuacji, gdy kontrahent Wnioskodawcy dokona faktycznej patnoci w terminie póniejszym ni 30-dniowy termin patnoci okrelony w umowie lub na fakturze, a tym samym czy Wnioskodawca moe rozliczy wystawion przedwczenie faktur w dacie obowizku podatkowego (miesicu zapaty)? Czy w przypadku, gdy kontrahent, dokona zapaty za usug z opónieniem, tzn. po upywie 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT, mona twierdzi, e taka faktura staje si „faktur pust” ze skutkami, o jakich mowa w art. 108 ust. 1 ustawy o VAT?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] nastpna strona »