Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

prac nak豉dcz

 • 14.05.2019CIT: 安iadczenia na rzecz pracowników w kosztach podatkowych
  安iadczenia na rzecz pracowników co do zasady s kosztem uzyskania przychodów. Nie stanowi kosztów wy陰cznie te 鈍iadczenia na rzecz pracowników, które nie zosta造 poniesione w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia 廝ód豉 przychodów albo zosta造 z kosztów uzyskania przychodów w sposób wyra幡y wy陰czone na mocy przepisów. Podstawowymi 鈍iadczeniami na rzecz pracowników zaliczanymi do kosztów s wszelkiego rodzaju wynagrodzenia za 鈍iadczon prac, w tym np. za godziny nadliczbowe, w godzinach nocnych czy regulaminowe premie. Jednak瞠 do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza si nagród i premii wyp豉canych tytu貫m podzia逝 zysku.
  • 24.04.2019Podró瞠 s逝瘺owe. Walizka od pracodawcy nie jest przychodem pracownika
   Pytanie: Wnioskodawca planuje zakupi walizki podró積e dla pracowników udaj帷ych si w delegacje, w celu odpowiedniego transportu odzie篡 ochronnej, dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej, a tak瞠 rzeczy osobistych. Zakupione walizki b璠 stanowi wy陰czn w豉sno嗆 pracodawcy, a pracownik b璠zie zobowi您any do zwrotu tej walizki. Czy koszt zakupu walizki b璠zie stanowi przychodu pracownika?
   • 23.04.2019Prawo do zasi趾u chorobowego
    Zasady ustalania prawa do zasi趾ów, ich wysoko嗆 oraz zasady wyp豉ty dla osób podlegaj帷ych ubezpieczeniu chorobowemu okre郵a ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o 鈍iadczeniach pieni篹nych z ubezpieczenia spo貫cznego w razie choroby i macierzy雟twa.
    • 19.04.2019Prawo do zasi趾u chorobowego
     Zasady ustalania prawa do zasi趾ów, ich wysoko嗆 oraz zasady wyp豉ty dla osób podlegaj帷ych ubezpieczeniu chorobowemu okre郵a ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o 鈍iadczeniach pieni篹nych z ubezpieczenia spo貫cznego w razie choroby i macierzy雟twa.
     • 19.04.2019Wysoko嗆 zasi趾u chorobowego
      Zak豉d Ubezpiecze Spo貫cznych udost瘼ni zaktualizowany komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 鈍iadczeniach pieni篹nych z ubezpieczenia spo貫cznego w razie choroby i macierzy雟twa, którego obszerne fragmenty dzisiaj publikujemy. W tej cz窷ci omawiane s zasady ustalania wysoko軼i zasi趾u chorobowego.
      • 18.04.2019MF o propozycjach zmian w PIT
       Ulga w PIT dla m這dych pracowników (do uko鎍zenia 26. roku 篡cia), zwi瘯szenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodu oraz obni瞠nie stawki podatku PIT z 18% do 17% - to rz康owe propozycje zmian w PIT obni瘸j帷ych koszty pracy, które przedstawi豉 minister finansów, prof. Teresa Czerwi雟ka. Zmiany maj wej嗆 w 篡cie od pocz徠ku 2020 r., a ulga w PIT dla m這dych pracowników – ju od 1 pa寮ziernika 2019 r.
       • 17.04.2019MF o propozycjach zmian w PIT
        Ulga w PIT dla m這dych pracowników (do uko鎍zenia 26. roku 篡cia), zwi瘯szenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodu oraz obni瞠nie stawki podatku PIT z 18% do 17% - to rz康owe propozycje zmian w PIT obni瘸j帷ych koszty pracy, które przedstawi豉 minister finansów, prof. Teresa Czerwi雟ka. Zmiany maj wej嗆 w 篡cie od pocz徠ku 2020 r., a ulga w PIT dla m這dych pracowników – ju od 1 pa寮ziernika 2019 r.
        • 08.04.2019Pracownicze koszty uzyskania w rozliczeniu rocznym – problemy praktyczne
         Kwoty pracowniczych kosztów uzyskania zosta造 zdefiniowane w ustawie, nie zmieniaj si ju wiele lat i w rocznych zeznaniach PIT nie trzeba tropi miejsca, gdzie nale篡 je uj望. Wydawa這by si, 瞠 nie b璠zie 瘸dnych problemów z prawid這wym uwzgl璠nieniem pracowniczych KUP w zeznaniu rocznym. Warto jednak zwróci uwag na sytuacje, w których mog pojawi si w徠pliwo軼i.
         • 05.04.2019Pracownicze koszty uzyskania w rozliczeniu rocznym – problemy praktyczne
          Kwoty pracowniczych kosztów uzyskania zosta造 zdefiniowane w ustawie, nie zmieniaj si ju wiele lat i w rocznych zeznaniach PIT nie trzeba tropi miejsca, gdzie nale篡 je uj望. Wydawa這by si, 瞠 nie b璠zie 瘸dnych problemów z prawid這wym uwzgl璠nieniem pracowniczych KUP w zeznaniu rocznym. Warto jednak zwróci uwag na sytuacje, w których mog pojawi si w徠pliwo軼i.
          • 22.03.2019Umowa zlecenia jako tytu do ubezpiecze spo貫cznych
           Zleceniobiorca jest obj皻y obowi您kiem ubezpiecze spo貫cznych: emerytalnym, rentowym, wypadkowym - od dnia oznaczonego w umowie jako dzie rozpocz璚ia jej wykonywania do dnia rozwi您ania lub wyga郾i璚ia tej umowy.
           • 21.03.2019Umowa zlecenia jako tytu do ubezpiecze spo貫cznych
            Zleceniobiorca jest obj皻y obowi您kiem ubezpiecze spo貫cznych: emerytalnym, rentowym, wypadkowym - od dnia oznaczonego w umowie jako dzie rozpocz璚ia jej wykonywania do dnia rozwi您ania lub wyga郾i璚ia tej umowy.
            • 19.03.2019Festyn zak豉dowy a przychód pracownika
             Pytanie: Spó趾a co roku organizuje festyn zak豉dowy. Czy w zwi您ku: a) z udzia貫m w festynie, b) wygraniem nagród w konkursach organizowanych podczas tego festynu, po stronie uczestników powstaje przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji czy na Wnioskodawcy spoczywaj zwi您ane z tym obowi您ki p豉tnika lub obowi您ki informacyjne w stosunku do uczestników?
             • 18.03.2019Ile mo積a dorobi do emerytury i renty
              W interesie pracuj帷ych emerytów lub rencistów jest znajomo嗆 informacji ZUS, dotycz帷ych zawieszania 鈍iadcze uprawnionych, którzy uzyskuj dodatkowe dochody. Pobieraj帷y emerytur lub rent i pracuj帷y w ramach np. umowy o prac czy zlecenia mog znale潭 si w sytuacji, w której b璠 musieli zwraca uwag na wysoko嗆 przychodów i przekazywa okre郵one przepisami informacje. Po przekroczeniu limitu ZUS mo瞠 zmniejszy lub zawiesi kwot wyp豉canych 鈍iadcze. Dotyczy to jednak tylko cz窷ci uprawnionych.
              • 15.03.2019Ile mo積a dorobi do emerytury i renty
               W interesie pracuj帷ych emerytów lub rencistów jest znajomo嗆 informacji ZUS, dotycz帷ych zawieszania 鈍iadcze uprawnionych, którzy uzyskuj dodatkowe dochody. Pobieraj帷y emerytur lub rent i pracuj帷y w ramach np. umowy o prac czy zlecenia mog znale潭 si w sytuacji, w której b璠 musieli zwraca uwag na wysoko嗆 przychodów i przekazywa okre郵one przepisami informacje. Po przekroczeniu limitu ZUS mo瞠 zmniejszy lub zawiesi kwot wyp豉canych 鈍iadcze. Dotyczy to jednak tylko cz窷ci uprawnionych.
               • 15.03.2019Jubileuszowa karta podarunkowa dla pracownika - darowizna czy przychód ze stosunku pracy?
                安iadczenia, wyp豉cane lub udost瘼niane w postaci rzeczowej pracownikom, zwi您ane z zatrudnieniem tych pracowników, stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy, rodz帷 w zwi您ku z tym okre郵one skutki podatkowe, ubezpieczeniowe i obowi您ki po stronie pracownika i pracodawcy. Czy jednak jest tak zawsze? W przedstawionej interpretacji mamy do czynienia z sytuacj, w której firma, z okazji jubileuszu, obdarowuje pracowników karkami podarunkowymi.
                • 06.03.2019Parametry i wska幡iki 2019: Pracownik
                 Za przychody ze stosunku pracy uwa瘸 si wszelkiego rodzaju wyp豉ty pieni篹ne oraz warto嗆 pieni篹n 鈍iadcze w naturze b康 ich ekwiwalenty, bez wzgl璠u na 廝ód這 finansowania tych wyp豉t i 鈍iadcze, a w szczególno軼i:
                 • 06.03.2019NSA. Rycza速 na samochód: Paliwo nie jest przychodem pracownika
                  Z uzasadnienia: 安iadczeniem pracodawcy nie jest samo udost瘼nienie samochodu. Jest nim zapewnienie mo磧iwo軼i jego prawid這wego u篡wania, tak瞠 i ponoszenie wszystkich niezb璠nych wydatków umo磧iwiaj帷ych takie u篡wanie tj. kosztów eksploatacji, w tym materiaów eksploatacyjnych, kosztów zwi您anych z zakupem paliwa, czy bada technicznych. Nie ma przy tym 瘸dnego uzasadnienia, aby jeden rodzaj tych wydatków jakim s wydatki na paliwo uzna za stanowi帷e odr瑿ne 鈍iadczenie.
                  • 05.03.2019Parametry i wska幡iki 2019: Pracownik
                   Za przychody ze stosunku pracy uwa瘸 si wszelkiego rodzaju wyp豉ty pieni篹ne oraz warto嗆 pieni篹n 鈍iadcze w naturze b康 ich ekwiwalenty, bez wzgl璠u na 廝ód這 finansowania tych wyp豉t i 鈍iadcze, a w szczególno軼i:
                   • 01.03.2019ZF吁: 安iadczenie w postaci karty podarunkowej, zasilanej 鈔odkami pieni篹nymi
                    Z technicznego punktu widzenia karta przedp豉cona jest bardzo zbli穎na do karty debetowej. Zatem kart tak nale篡, co do zasady, uzna za 鈍iadczenie pieni篹ne z uwagi na jej zaklasyfikowanie jako instrumentu dost瘼u do okre郵onych warto軼i pieni篹nych, co finalnie umo磧iwia regulowanie zobowi您a pieni篹nych.
                    • 28.02.2019Kwartalne deklaracje VAT w 2019 r.
                     Co do zasady, podatnicy VAT czynni, maj obowi您ek sk豉dania miesi璚znych deklaracji dla podatku od towarów i us逝g. Niektórzy jednak mog rozlicza si kwartalnie. Od 1 stycznia 2017 r. prawo do sk豉dania deklaracji VAT-7K zosta這 istotnie ograniczone. Przypomnijmy zatem, zw豉szcza rozpoczynaj帷ym dzia豉lno嗆, kto w tym roku mo瞠 rozlicza VAT za okresy kwartalne.
                     • 27.02.2019Kwartalne deklaracje VAT w 2019 r.
                      Co do zasady, podatnicy VAT czynni, maj obowi您ek sk豉dania miesi璚znych deklaracji dla podatku od towarów i us逝g. Niektórzy jednak mog rozlicza si kwartalnie. Od 1 stycznia 2017 r. prawo do sk豉dania deklaracji VAT-7K zosta這 istotnie ograniczone. Przypomnijmy zatem, zw豉szcza rozpoczynaj帷ym dzia豉lno嗆, kto w tym roku mo瞠 rozlicza VAT za okresy kwartalne.
                      • 13.02.2019Uwaga emeryci i renci軼i. Do ko鎍a lutego musicie powiadomi ZUS o dochodach
                       Pytanie: Emeryt lub rencista, który w 2018 r. pozostawa w zatrudnieniu, pe軟i s逝瘺 lub wykonywa inn prac zarobkow albo prowadzi dzia豉lno嗆 powinien powiadomi ZUS o osi庵ni皻ych przychodach. O鈍iadczenie to nale篡 nades豉 w terminie do 28 lutego br. Czy obowi您ek ten dotyczy ka盥ego emeryta i rencisty?
                       • 12.02.2019Sk豉dki ZUS 2019: Fundusz Pracy i Solidarno軼iowy Fundusz Wsparcia Osób Niepe軟osprawnych
                        Obowi您ek op豉cania sk豉dek na Solidarno軼iowy Fundusz Wsparcia Osób Niepe軟osprawnych (SFWON) zosta wprowadzony od 1 stycznia 2019 r. P豉tnik zobowi您any do op豉cania sk豉dek na Fundusz Pracy, pocz患szy od rozlicze za stycze 2019 r. op豉ca je razem ze sk豉dkami na SFWON (których wysoko嗆 wynosi 0,15%) w 陰cznej wysoko軼i 2,45% podstawy ich wymiaru, która w obu przypadkach jest taka sama.
                        • 12.02.2019Uwaga emeryci i renci軼i. Do ko鎍a lutego musicie powiadomi ZUS o dochodach
                         Pytanie: Emeryt lub rencista, który w 2018 r. pozostawa w zatrudnieniu, pe軟i s逝瘺 lub wykonywa inn prac zarobkow albo prowadzi dzia豉lno嗆 powinien powiadomi ZUS o osi庵ni皻ych przychodach. O鈍iadczenie to nale篡 nades豉 w terminie do 28 lutego br. Czy obowi您ek ten dotyczy ka盥ego emeryta i rencisty?
                         • 11.02.2019Sk豉dki ZUS 2019: Fundusz Pracy i Solidarno軼iowy Fundusz Wsparcia Osób Niepe軟osprawnych
                          Obowi您ek op豉cania sk豉dek na Solidarno軼iowy Fundusz Wsparcia Osób Niepe軟osprawnych (SFWON) zosta wprowadzony od 1 stycznia 2019 r. P豉tnik zobowi您any do op豉cania sk豉dek na Fundusz Pracy, pocz患szy od rozlicze za stycze 2019 r. op豉ca je razem ze sk豉dkami na SFWON (których wysoko嗆 wynosi 0,15%) w 陰cznej wysoko軼i 2,45% podstawy ich wymiaru, która w obu przypadkach jest taka sama.
                          • 31.12.2018PIT: Ekwiwalent za pranie w豉snej odzie篡 u篡wanej zamiast roboczej
                           Pytanie: W Starostwie jest szereg stanowisk pracy, zajmowanie których wymaga posiadania specjalistycznej odzie篡 roboczej. W zwi您ku z tym, pracownicy wykorzystuj w豉sn odzie i jest im z tego tytu逝 wyp豉cany ekwiwalent za pranie i za u篡wanie tej odzie篡. Czy Starostwo od wyp豉conego ww. ekwiwalentu jest zobowi您ane do naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
                           • 23.11.2018Kupony 篡wieniowe zamiast posi趾ów profilaktycznych - nie zawsze zwolnione z PIT
                            W sytuacji, gdy pracodawca nie ma kontroli nad tym jakie posi趾i lub produkty spo篡wcze s kupowane przez pracownika i czy produkty te istotnie maj s逝篡 przygotowaniu przez niego w豉軼iwego posi趾u spe軟iaj帷ego normy okre郵one w rozporz康zeniu w sprawie profilaktycznych posi趾ów i napojów – brak jest mo磧iwo軼i zastosowania zwolnienia przedmiotowego z PIT.
                            • 05.11.2018Koszty pracy z kilku etatów s limitowane
                             W 篡ciu codziennym wyst瘼uj ró積e przypadki zatrudnienia podatnika. Dotyczy to mo瞠 sytuacji zatrudnienia podatnika u tego samego pracodawcy na kilku etatach (stosunkach pracy), lub zatrudnienia u tego samego pracodawcy na postawie umowy o prac i umowy zlecenia. W takich sytuacjach cho pracownik ponosi de facto jedne koszty na dojazd, to ma prawo do zastosowania ró積ych kosztów uzyskania przychodów. Zatem nie mo積a przyj望 za這瞠nia, 瞠 obowi您uj帷e normy prawne zawsze b璠 niekorzystne dla podatnika - wyja郾i這 Ministerstwo Finansów.
                             • 22.10.2018PIT: Przekazanie przedsi瑿iorstwa przez jednego ma鹵onka na rzecz drugiego
                              Pytanie: Ma鹵onkowie prowadz odr瑿ne przedsi瑿iorstwa (dzia豉lno軼i gospodarcze). Ma鹵onkowie nie zawarli rozdzielno軼i maj徠kowej, pozostaj we wspólnocie maj徠kowej. Przedsi瑿iorstwo 穎ny zosta這 za這穎ne z dotacji na rozpocz璚ie dzia豉lno軼i gospodarczej. 皋na Wnioskodawcy planuje zamkn望 dzia豉lno嗆 po up造ni璚iu wymaganego w umowie o dofinansowanie na otwarcie dzia豉lno軼i terminu, a ca造 maj徠ek firmy przekaza Wnioskodawcy. Czy mo磧iwe jest przekazanie przedsi瑿iorstwa protoko貫m przekazania? Czy przekazanie ca這軼i przedsi瑿iorstwa niesie ze sob dla którejkolwiek ze stron obowi您ek podatkowy? 
                              • 21.09.2018Fundusz Pracy - kto, w jakiej wysoko軼i i za kogo p豉ci sk豉dki?
                               Od przysz貫go roku sk豉dki na Fundusz Pracy zasila b璠 w cz窷ci tzw. Solidarno軼iowy Fundusz Wsparcia Osób Niepe軟osprawnych. Danin solidarno軼iow zap豉c wi璚 nie tylko osoby plac帷e tzw. podatek solidarno軼iowy (4% od nadwy磬i dochodów powy瞠j 1 mln z) ale równie, po鈔ednio, wszyscy finansuj帷y Fundusz Pracy. To okazja aby przypomnie, kto i za kogo p豉ci sk豉dki.
                               • 20.09.2018Fundusz Pracy - kto, w jakiej wysoko軼i i za kogo p豉ci sk豉dki?
                                Od przysz貫go roku sk豉dki na Fundusz Pracy zasila b璠 w cz窷ci tzw. Solidarno軼iowy Fundusz Wsparcia Osób Niepe軟osprawnych. Danin solidarno軼iow zap豉c wi璚 nie tylko osoby plac帷e tzw. podatek solidarno軼iowy (4% od nadwy磬i dochodów powy瞠j 1 mln z) ale równie, po鈔ednio, wszyscy finansuj帷y Fundusz Pracy. To okazja aby przypomnie, kto i za kogo p豉ci sk豉dki.
                                • 24.08.2018安iadczenia: Korzystanie z otwartego bufetu nie generuje przychodu
                                 Aby nieodp豉tne 鈍iadczenie stanowi這 przychód podatkowy, powinna by to korzy嗆 przypisana konkretnej osobie (indywidualnemu pracownikowi), w ustalonej dla niego indywidualnie wysoko軼i. Tym samym, nie mo積a mówi o przychodzie podatkowym, w sytuacji gdy przypisana warto嗆 鈍iadczenia by豉by jedynie warto軼i statystyczn (ustalon np. przez podzielenie kosztów us逝gi cateringowej przez liczb uczestników wydarzenia), a nie odzwierciedla造by rzeczywistej korzy軼i odniesionej przez dan osob.
                                 • 23.08.2018PIT: Odst徙ienie od umowy do篡wocia za odszkodowaniem rodzi skutki podatkowe
                                  Otrzymane 鈔odki pieni篹ne z tytu逝 jednorazowej zap豉ty za rezygnacj z dalszego wykonywania do篡wocia nie s darowizn, poniewa 鈍iadczenie jest ekwiwalentne. Stanowi przychód z innych 廝óde, podlegaj帷y opodatkowaniu wed逝g skali podatkowej.
                                  • 22.08.2018PIT: Rycza速 obejmuje te tankowanie? Fiskus nie daje si przekona
                                   Pytanie: Czy warto嗆 pieni篹na nieodp豉tnego 鈍iadczenia przys逝guj帷ego pracownikowi z tytu逝 wykorzystywania samochodu s逝瘺owego do celów prywatnych, o której mowa w art. 12 ust. 2a ustawy o PIT, obejmuje wszelkie 鈍iadczenia wynikaj帷e z tego tytu逝, w tym tak瞠 warto嗆 zu篡tego na te cele paliwa nabytego za po鈔ednictwem kart paliwowych Spó趾i? W konsekwencji, czy Spó趾a, oprócz okre郵onego w ustawie o PIT rycza速u za korzystanie z samochodów s逝瘺owych do jazd prywatnych, powinna odr瑿nie dolicza do przychodów ze stosunku pracy ww. pracownika warto嗆 zu篡tego w tym celu paliwa?
                                   • 20.08.2018Dojazd do pracy s逝瘺owym samochodem a przychód pracownika
                                    Pytanie: Czy przejazdy pracownika samochodem s逝瘺owym pomi璠zy miejscem parkowania lub gara穎wania samochodu s逝瘺owego znajduj帷ym si w miejscu zamieszkania lub pobytu tego pracownika, a miejscem pracy lub siedzib spó趾i stanowi realizacj obowi您ków s逝瘺owych tego pracownika i nie prowadz do powstania po stronie tego pracownika jakiegokolwiek przychodu podatkowego, a tym samym nie prowadz po stronie p豉tnika do powstanie obowi您ku odprowadzenia zaliczek z tyt. podatku dochodowego?
                                    • 14.08.2018Po篡czka od rodziny. Skutki w PIT
                                     Pytanie: Mój ojciec udzieli mi nieoprocentowanej po篡czki. Kwota po篡czki zosta豉 przelana na mój rachunek bankowy. Zaci庵ni璚ie po篡czki nie mia這 zwi您ku z dzia豉lno軼i gospodarcz. W dalszej kolejno軼i zawarli鄉y porozumienie, na mocy którego ojciec zwolni mnie z obowi您ku zwrotu kwoty po篡czki pod tytu貫m darmym, a ja przyj掖em ww. zwolnienie z d逝gu. Czy ewentualny przychód uzyskany z tytu逝 otrzymania po篡czki oraz nast瘼nie zwolnienia z obowi您ku zwrotu kwoty tej po篡czki jest zwolniony z opodatkowania PIT?
                                     • 13.08.2018Po篡czka od rodziny. Skutki w PIT
                                      Pytanie: Mój ojciec udzieli mi nieoprocentowanej po篡czki. Kwota po篡czki zosta豉 przelana na mój rachunek bankowy. Zaci庵ni璚ie po篡czki nie mia這 zwi您ku z dzia豉lno軼i gospodarcz. W dalszej kolejno軼i zawarli鄉y porozumienie, na mocy którego ojciec zwolni mnie z obowi您ku zwrotu kwoty po篡czki pod tytu貫m darmym, a ja przyj掖em ww. zwolnienie z d逝gu. Czy ewentualny przychód uzyskany z tytu逝 otrzymania po篡czki oraz nast瘼nie zwolnienia z obowi您ku zwrotu kwoty tej po篡czki jest zwolniony z opodatkowania PIT?
                                      • 08.08.2018Koszty pracownika w rocznym PIT: Albo rycza速owe, albo rzeczywiste
                                       Podatnik ma prawo do odliczenia od przychodu ze stosunku pracy podlegaj帷ego opodatkowaniu podatkiem dochodowym zrycza速owanych kosztów uzyskania przychodów. Je瞠li jednak roczne koszty s ni窺ze od wydatków na dojazd do zak豉du pracy 鈔odkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mo瞠 przyj望 w wysoko軼i wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych imiennymi biletami okresowymi. Niedopuszczalne jest jednak 陰czenie rycza速owych kosztów za cz窷 miesi璚y, a za pozosta貫 ustalanie ich w kwocie faktycznie poniesionej na te bilety.
                                       • 02.08.2018NSA: Podró osoby nie b璠帷ej pracownikiem nie musi by s逝瘺owa
                                        Z uzasadnienia: ...Poj璚ia "podró篡" nie nale篡 uto窺amia z "podró膨 s逝瘺ow" – poj璚iem zdefiniowanym w Kodeksie pracy. Zatem przy braku ustawowej definicji "podró篡" nale篡 przyj望, i chodzi tu zarówno o podró odbyt w zwi您ku z za豉twianiem cudzych spraw, jak równie o dojazd na miejsce wykonywania okre郵onych czynno軼i. W przypadku pracowników zwolnieniem obj皻e s wy陰cznie diety i inne nale積o軼i za czas ich podró篡 s逝瘺owej, natomiast u osób nieb璠帷ych pracownikami mowa jest o 鈍iadczeniach otrzymanych w zwi您ku z szeroko rozumian podró膨...  
                                        • 23.07.2018ZUS: Kontrola zwolnienia lekarskiego i skutki wyst徙ienia nieprawid這wo軼i
                                         Przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 鈍iadczeniach pieni篹nych z ubezpieczenia spo貫cznego w razie choroby i macierzy雟twa (dalej: ustawa z 25 czerwca 1999 r.), przewiduj przeprowadzanie kontroli prawid這wo軼i wykorzystywania zwolnie od pracy ubezpieczonych, którzy s niezdolni do pracy z powodu choroby oraz konieczno軼i sprawowania opieki. Kontrola ta polega na ustaleniu, czy ubezpieczony w okresie orzeczonej niezdolno軼i do pracy nie wykonuje pracy zarobkowej albo czy nie wykorzystuje zwolnienia od pracy w sposób niezgodny z jego celem. W przypadku sprawowania opieki, dodatkowo jest ustalane, czy w okresie orzeczonej niezdolno軼i do pracy s poza ubezpieczonym inni cz這nkowie rodziny mog帷y zapewni opiek dziecku lub choremu cz這nkowi rodziny.
                                         • 20.07.2018ZUS: Kontrola zwolnienia lekarskiego i skutki wyst徙ienia nieprawid這wo軼i
                                          Przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 鈍iadczeniach pieni篹nych z ubezpieczenia spo貫cznego w razie choroby i macierzy雟twa (dalej: ustawa z 25 czerwca 1999 r.), przewiduj przeprowadzanie kontroli prawid這wo軼i wykorzystywania zwolnie od pracy ubezpieczonych, którzy s niezdolni do pracy z powodu choroby oraz konieczno軼i sprawowania opieki. Kontrola ta polega na ustaleniu, czy ubezpieczony w okresie orzeczonej niezdolno軼i do pracy nie wykonuje pracy zarobkowej albo czy nie wykorzystuje zwolnienia od pracy w sposób niezgodny z jego celem. W przypadku sprawowania opieki, dodatkowo jest ustalane, czy w okresie orzeczonej niezdolno軼i do pracy s poza ubezpieczonym inni cz這nkowie rodziny mog帷y zapewni opiek dziecku lub choremu cz這nkowi rodziny.
                                          • 20.07.2018Rycza速 za u篡wanie samochodu - kr庵 zwolnionych z podatku jest ograniczony
                                           Otrzymywane przez pracownika kwoty z tytu逝 u篡wania pojazdu samochodowego dla potrzeb pracodawcy, podlegaj opodatkowaniu podatkiem dochodowym, na ogólnych zasadach. Zwolnienie z podatku dotyczy pracowników, którym przepisy odr瑿nych ustaw gwarantuj mo磧iwo嗆 przyznania prawa do zwrotu poniesionych kosztów, b康 nak豉daj na pracodawc obowi您ek zwrotu pracownikowi tych kosztów (np. listonoszy czu pracowników S逝瘺y Le郾ej).
                                           • 18.07.2018Podatki 2018: 50% koszty przy umowie o prac po zmianach
                                            W ramach stosunku pracy wykonuj dzia豉lno嗆 twórcz w zakresie programów komputerowych w wyniku której powstaj utwory w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i pokrewnych. Do mojego obowi您ku nale篡 równie prowadzenie ewidencji czasu pracy przeznaczonego na prac twórcz, która potwierdza czasowe zaanga穎wanie pracownika w tak dzia豉lno嗆. Ewidencja taka nie wlicza urlopów, zwolnie lekarskich, szkole, wyjazdów s逝瘺owych itp. Czy w zwi您ku ze zmianami przepisów mam mo磧iwo嗆 stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów?
                                            • 17.07.2018Podatki 2018: 50% koszty przy umowie o prac po zmianach
                                             W ramach stosunku pracy wykonuj dzia豉lno嗆 twórcz w zakresie programów komputerowych w wyniku której powstaj utwory w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i pokrewnych. Do mojego obowi您ku nale篡 równie prowadzenie ewidencji czasu pracy przeznaczonego na prac twórcz, która potwierdza czasowe zaanga穎wanie pracownika w tak dzia豉lno嗆. Ewidencja taka nie wlicza urlopów, zwolnie lekarskich, szkole, wyjazdów s逝瘺owych itp. Czy w zwi您ku ze zmianami przepisów mam mo磧iwo嗆 stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów?
                                             • 10.07.2018Karty MultiSport z ZF吁 a przychód pracownika
                                              Pytanie: Czy otrzymane przez pracownika dofinansowanie do Kart MultiSport ze 鈔odków Zak豉dowego Funduszu 安iadcze Socjalnych korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                              • 09.07.2018Czy polisa na czas podró篡 s逝瘺owej jest przychodem dla pracownika?
                                               „Ustawowe poj璚ie nieodp豉tnych 鈍iadcze musi by zawsze interpretowane w konkretnych okoliczno軼iach, a nie w oderwaniu od nich, z pomini璚iem istoty realizacji pewnych uprawnie, zjawisk gospodarczych i zdarze prawnych”. Nie w ka盥ym bowiem przypadku 鈍iadczenie spe軟ione przez pracodawc na rzecz pracownika, bez ustalonej za nie zap豉ty (np. wykup polisy ubezpieczeniowej), jest 鈍iadczeniem podlegaj帷ym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - wyja郾i這 Ministerstwo Finansów.
                                               • 05.07.2018Zado嗆uczynienie dla pracownika za wypadek przy pracy z PIT
                                                Pytanie: Wnioskodawczyni zawar豉 umow na czas nieokre郵ony w formie ustnej z pracodawc i p豉tnikiem prowadz帷ym dzia豉lno嗆 gospodarcz. Podczas istniej帷ej umowy o prac Zainteresowana uleg豉 wypadkowi w pracy. Pracodawca z tego tytu逝 wyp豉ci jej zado嗆uczynienie. Zado嗆uczynienie wynika z umowy zawartej po wypadku i jest to umowa inna ni s康owa. Jest to umowa z pracodawc i nie dotyczy 瘸dnej ugody, w tym s康owej. Czy Wnioskodawczyni ma zap豉ci podatek od otrzymanego zado嗆uczynienia? Je郵i tak, to w jakiej kwocie?
                                                • 25.06.2018WSA. Zwrot koszt闚 dojazdu do pracy nie jest przychodem pracownika
                                                 Z uzasadnienia: 安iadczenia w postaci pokrycia przez pracodawc kosztów dojazdów pracownika z miejsca pracy do miejsca wykonywania obowi您ków s逝瘺owych nie s 鈍iadczeniami spe軟ionymi w interesie pracownika, ale w interesie pracodawcy oraz nie przynosz one pracownikowi korzy軼i w postaci powi瘯szenia aktywów lub unikni璚ia wydatków, które musia豚y on samodzielnie ponie嗆. W efekcie wydatki poniesione przez pracodawc na zwrot kosztów dojazdu nie stanowi przychodu dla pracownika.
                                                 • 21.06.2018Otwarty bufet dla pracowników pozwala unikn望 PIT
                                                  Przedsi瑿iorca podj掖 si wdro瞠nia szeregu inicjatyw maj帷ych na celu popraw komfortu pracy pracowników, zredukowania poziomu stresu oraz zachowania dobrego stanu zdrowia. Jedn z takich inicjatyw jest zapewnienie pracownikom posi趾ów w miejscu pracy w postaci otwartego bufetu. Czy koszt sfinansowanych przez pracodawc posi趾ów – artykuów spo篡wczych, napojów bezalkoholowych które nie s zwi您ane ze spotkaniami biznesowymi, stanowi dla pracowników przychód z pracy?
                                                  • 20.06.2018Otwarty bufet dla pracowników pozwala unikn望 PIT
                                                   Przedsi瑿iorca podj掖 si wdro瞠nia szeregu inicjatyw maj帷ych na celu popraw komfortu pracy pracowników, zredukowania poziomu stresu oraz zachowania dobrego stanu zdrowia. Jedn z takich inicjatyw jest zapewnienie pracownikom posi趾ów w miejscu pracy w postaci otwartego bufetu. Czy koszt sfinansowanych przez pracodawc posi趾ów – artykuów spo篡wczych, napojów bezalkoholowych które nie s zwi您ane ze spotkaniami biznesowymi, stanowi dla pracowników przychód z pracy?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 19 ] nast瘼na strona »