Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

leasing samochodu osobowego

 • 30.06.2020Koszty sprzeday samochodu a VAT
  Z uregulowa zawartych w ustawie o VAT mona wysnu wniosek, e od wydatków poniesionych w zwizku ze sprzeda samochodu osobowego wykorzystywanego do dziaalnoci „mieszanej” suy podatnikowi ograniczone prawo do odliczenia podatku naliczonego. Poniewa brak podstaw, by przypisa wydatki zwizane ze sprzeda samochodów wykorzystywanych przez vatowca w sposób „mieszany” do kosztów eksploatacyjnych pojazdu, nie znajdzie w takiej sytuacji zastosowania art. 86a ustawy o VAT. Zatem, w kwestii ustalenia prawa do odliczenia VAT od wydatków poniesionych w zwizku ze sprzeda samochodów, np. opinii rzeczoznawców, kosztów ogosze, kosztów organizacji przetargów, stosowa naley zasady ogólne.
  • 05.06.2020PIT. Firmowy samochód do celów prywatnych pracownika
   Przedsibiorca przewidzia dla wybranych pracowników prawo do korzystania z samochodu subowego do celów prywatnych. Czy po stronie pracownika powstanie przychód ju przez sam fakt zawarcia umowy dot. korzystania z pojazdu? Czy powstanie nieodpatnego przychodu naley wiza dopiero z rzeczywistym faktem skorzystania z samochodu subowego? Czy brak danych niezbdnych do rozliczenia eliminuje obowizek pracodawcy naliczenia i pobrania zaliczki na podatek? Czy pracodawca (patnik) ma obowizek ustalenia przychodu i pobrania zaliczki na PIT od wartoci paliwa? Czy koszty rat leasingu stanowi element kwot ryczatu?
   • 10.05.2020Leasing samochodu powyej 150 tys. z w kosztach firmy
    Od koca listopada 2019 r. spóka uytkuje w leasingu operacyjnym samochód osobowy o wartoci przekraczajcej 150 000 z. Okres, na który zostaa zawarta umowa leasingu operacyjnego wynosi 24 miesice. Czy w zakresie art. 23 ust. 1 pkt 47a ustawy o PIT do ustalenia proporcji w jakiej kwota 150 000 z pozostaje w stosunku do wartoci samochodu obejmuje: stosunek limitu 150 000 z / warto samochodu, czyli warto równ sumie kosztów poniesionych na spat leasingu?
    • 08.05.2020Leasing samochodu powyej 150 tys. z w kosztach firmy
     Od koca listopada 2019 r. spóka uytkuje w leasingu operacyjnym samochód osobowy o wartoci przekraczajcej 150 000 z. Okres, na który zostaa zawarta umowa leasingu operacyjnego wynosi 24 miesice. Czy w zakresie art. 23 ust. 1 pkt 47a ustawy o PIT do ustalenia proporcji w jakiej kwota 150 000 z pozostaje w stosunku do wartoci samochodu obejmuje: stosunek limitu 150 000 z / warto samochodu, czyli warto równ sumie kosztów poniesionych na spat leasingu?
     • 06.05.2020Dziaalno w miejscu zamieszkania utrudnia odliczanie 100% VAT od samochodu
      Okolicznoci uytkowania pojazdu (w miejscu zamieszkania) oraz brak wprowadzonego pisemnego regulaminu (zasad uytkowania) okrelajcego sposób uytkowania samochodu osobowego wykluczajcego jego uycie do celów innych ni dziaalno powoduj, e przedsibiorca nie ma uprawnienia do penego odliczenia podatku naliczonego. Tak uzna Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej.
      • 24.04.2020Czy VAT z opaty za badania techniczne samochodu podlega odliczeniu?
       Gdy pojazd mieci si w definicji samochodu ciarowego to z faktury za przegld techniczny takiego samochodu moliwe jest pene odliczenie VAT. Inaczej wyglda sprawa w przypadku samochodów osobowych. W myl ogólnych zasad, do odliczenia przyj naley poow VAT naliczonego a pozostaa jego cz niepodlegajca odliczeniu zwiksza koszty uzyskania przychodu. W przypadku jednak, gdy przegld techniczny dotyczy samochodu osobowego zgoszonego w urzdzie skarbowym na druku VAT-26, dla którego podatnik prowadzi szczegóow ewidencj przebiegu pojazdu, vatowiec ma prawo do penego odliczenia naliczonego VAT.
       • 16.04.2020Wykorzystywanie samochodu osobowego w dziaalnoci - objanienia podatkowe MF
        Minister Finansów wyda 9 kwietnia br. dugo oczekiwane objanienia podatkowe dotyczce stosowania przez podatników podatków dochodowych przepisów odnoszcych si do samochodów osobowych, w brzmieniu nadanym ustaw z z 23 padziernika 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadzia do ustawy o PIT oraz ustawy o CIT szereg przepisów modyfikujcych zasady podatkowego rozliczania kosztów dotyczcych nabycia, korzystania, eksploatacji oraz zbycia samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej przez podatników dziaalnoci.
        • 15.04.2020Wykorzystywanie samochodu osobowego w dziaalnoci - objanienia podatkowe MF
         Minister Finansów wyda 9 kwietnia br. dugo oczekiwane objanienia podatkowe dotyczce stosowania przez podatników podatków dochodowych przepisów odnoszcych si do samochodów osobowych, w brzmieniu nadanym ustaw z z 23 padziernika 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadzia do ustawy o PIT oraz ustawy o CIT szereg przepisów modyfikujcych zasady podatkowego rozliczania kosztów dotyczcych nabycia, korzystania, eksploatacji oraz zbycia samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej przez podatników dziaalnoci.
         • 03.03.2020Koszty sprzeday samochodu a VAT
          Z uregulowa zawartych w ustawie o VAT mona wysnu wniosek, e od wydatków poniesionych w zwizku ze sprzeda samochodu osobowego wykorzystywanego do dziaalnoci „mieszanej” suy podatnikowi ograniczone prawo do odliczenia podatku naliczonego. Poniewa brak podstaw, by przypisa wydatki zwizane ze sprzeda samochodów wykorzystywanych przez vatowca w sposób „mieszany” do kosztów eksploatacyjnych pojazdu, nie znajdzie w takiej sytuacji zastosowania art. 86a ustawy o VAT. Zatem, w kwestii ustalenia prawa do odliczenia VAT od wydatków poniesionych w zwizku ze sprzeda samochodów, np. opinii rzeczoznawców, kosztów ogosze, kosztów organizacji przetargów, stosowa naley zasady ogólne.
          • 25.02.2020WSA. Samochód osobowy w kosztach: Kiedy zmiana umowy leasingu ma znaczenie?
           Zmiana umowy co do podmiotu korzystajcego (leasingobiorcy) nie wpywa na prawa i obowizki w zakresie prawa podatkowego odnoszce si do treci umowy leasingu, która w tym zakresie nie ulega zmianie. Mianowicie aneksem nie dokonano, np. zmiany przedmiotu umowy lub jego wartoci, czy te iloci lub wysokoci rat. W konsekwencji rozliczenie umowy leasingu, która jako element przedsibiorstwa zostaa wniesiona aportem do spóki cywilnej, podlega zasadom okrelonym w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowizujcym do koca 2018 r. - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Gliwicach.
           • 19.02.2020Zmiana umowy leasingu a limit kosztów. Jak ustali warto samochodu?
            Przedsibiorca zamierza dokona zmiany w umowie leasingu - zmiana dotyczy bdzie wysokoci miesicznych opat leasingowych. Po dokonaniu tej zmiany bdzie stosowa przepisy o kosztach uzyskania przychodu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w wersji znowelizowanej od 1 stycznia 2019 roku. Jak warto samochodu naley przyj do ustalenia proporcji, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 47a ww. ustawy?
            • 28.01.2020WSA. Fiskus nie moe ocenia czy wydatek ma sens gospodarczy
             Wojewódzki Sd Administracyjny w Gliwicach w styczniowym wyroku uzna, e organ interpretacyjny nie moe dokonywa oceny, czy okrelony wydatek ponoszony przez podatnika jest gospodarczo racjonalny jako koszt uzyskania przychodu i kwestionowania go, jeeli - w przekonaniu administracji podatkowej - ten sam skutek mona osign "tasz drog". Z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie wynika bowiem podstawa do takiego rozumowania.
             • 07.01.2020Koszty eksploatacyjne w wartoci pocztkowej samochodu bez limitu
              Jeeli podatnik chce, aby samochód osobowy stanowi skadnik majtku firmowego, wówczas konieczne jest doprowadzenie go do stanu sprawnoci i by moe poniesienie w zwizku z tym pewnych kosztów. W tym przypadku naleaoby uzna, e takie koszty mog by uwzgldnione w wartoci pocztkowej samochodu osobowego, od której dokonywane s odpisy amortyzacyjne. Zatem w tej sytuacji art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy o PIT nie powinien znale zastosowania. Taka sama sytuacja bdzie moga mie miejsce w przypadku, gdy podatnik poniesie wydatek, np. z tytuu opaty rejestracyjnej samochodu osobowego przed ujciem go w ewidencji rodków trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych.
              • 11.12.2019Jednoosobowa dziaalno i dwa samochody w kosztach firmy
               Pytanie: Czy w jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawczyni moe Ona zalicza do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne oraz koszty eksploatacji zwizane z pierwszym samochodem H., który jest rodkiem trwaym oraz raty leasingowe i koszty eksploatacyjne zwizane z drugim samochodem S. (umowa leasingu operacyjnego)?
               • 04.12.2019Podatki 2019: Samochód w leasingu w kosztach podatkowych
                Zawarcie w 2019 r. umowy leasingu operacyjnego, której przedmiotem jest samochód osobowy o wartoci powyej 150 000 z, skutkuje tym, e do ustalenia proporcji, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 47a ustawy o PIT przyjmuje warto samochodu osobowego ustalon jako suma opaty wstpnej i rat miesicznych. Wykup przedmiotu leasingu jest podatkowo transakcj odrbn od samego leasingu, a w zwizku z tym, limit 150 000 z podatnik powinien naliczy osobno dla leasingu (czynsz inicjalny i raty miesiczne), osobno dla wykupu. Z tym jednak wskazaniem, e nie przysuguje „podwójny” limit - wyjani Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                • 26.11.2019Sprzeda samochodu po pó roku od wykupu z leasingu
                 Pytanie: W sierpniu 2015 r. Wnioskodawczyni zawara umow leasingu operacyjnego. Umowa bya zawarta na okres 48 miesicy i przewidywaa moliwo wykupu samochodu po zakoczeniu okresu umowy w zalenoci od woli leasingobiorcy. Czy sprzeda samochodu z majtku prywatnego (nie wprowadzonego do rodków trwaych dziaalnoci) po upywie pó roku liczc od koca miesica, w którym nastpio jego nabycie - wykup spowoduje powstanie obowizku podatkowego w podatku dochodowym tytuem dziaalnoci gospodarczej?
                 • 16.10.2019Czy VAT z opaty za badania techniczne samochodu podlega odliczeniu?
                  Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym waciciel pojazdu samochodowego, cignika rolniczego, pojazdu wolnobienego wchodzcego w skad kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest obowizany przedstawi go do badania technicznego.  Z kolei w myl art. 81 ust. 6 teje ustawy okresowe badanie techniczne samochodu osobowego, samochodu ciarowego o dopuszczalnej masie cakowitej nieprzekraczajcej 3,5 t, motocykla lub przyczepy o dopuszczalnej masie cakowitej nieprzekraczajcej 3,5 t przeprowadza si:
                  • 18.09.2019Samochód w kosztach: Zmiana harmonogramu rat jest zmian umowy leasingowej
                   Pytanie: 24 grudnia 2018 r. spóka zawara umow leasingu operacyjnego na samochód osobowy. Spóka przewiduje, e w drugiej poowie 2019 r. bdzie chciaa zmieni harmonogram rat leasingowych.Czy zmian harmonogramu spóka powinna potraktowa jako zmian umowy leasingowej o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z 23 padziernika 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw i tym samym powinna do niej stosowa przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowizujcym od 1 stycznia 2019 r.?
                   • 16.09.2019Dziaalno w mieszkaniu: Moliwo odliczenia VAT od zakupu lokalu i garau oraz remontu
                    Pytanie: Wnioskodawca kupi mieszkanie na rynku pierwotnym. Konieczne bdzie wykonanie niezbdnych prac budowlanych pozwalajcych na prawidowe uytkowanie lokalu. Wnioskodawca zamierza zmieni adres siedziby swojej firmy zgodny z adresem nowo nabytego lokalu. W lokalu tym bdzie równie mieszka. Do lokalu przynalene jest take miejsce parkingowe w garau podziemnym, które bdzie wykorzystywane do parkowania samochodu osobowego znajdujcego si w rodkach trwaych firmy. Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia VAT od zakupu lokalu oraz miejsca postojowego, a take od wydatków poniesionych na remont?
                    • 19.08.2019Koszty sprzeday samochodu a VAT
                     Od wydatków poniesionych w zwizku ze sprzeda samochodu osobowego wykorzystywanego do dziaalnoci „mieszanej” suy podatnikowi ograniczone prawo do odliczenia podatku naliczonego. Poniewa brak podstaw, by przypisa wydatki zwizane ze sprzeda samochodów wykorzystywanych przez vatowca w sposób „mieszany” do kosztów eksploatacyjnych pojazdu, nie znajdzie w takiej sytuacji zastosowania art. 86a ustawy o VAT. Zatem w kwestii ustalenia prawa do odliczenia VAT od wydatków poniesionych w zwizku ze sprzeda samochodów, np. opinii rzeczoznawców, kosztów ogosze, kosztów organizacji przetargów, stosowa naley zasady ogólne.
                     • 16.08.2019Rata leasingowa jako koszt podatkowy w okresie zawieszenia dziaalnoci
                      Pytanie: Czy w okresie zawieszenia dziaalnoci gospodarczej koszty poniesionych rat leasingowych w ich wysokoci netto (pomniejszonych o podatek VAT), udokumentowane na podstawie wystawianych przez finansujcego faktur z tytuu zawartej wczeniej umowy leasingu, bd mogy by nadal zaliczane jako koszt uzyskania przychodu, pomimo zawieszenia prowadzenia dziaalnoci?
                      • 14.08.2019Rata leasingowa jako koszt podatkowy w okresie zawieszenia dziaalnoci
                       Pytanie: Czy w okresie zawieszenia dziaalnoci gospodarczej koszty poniesionych rat leasingowych w ich wysokoci netto (pomniejszonych o podatek VAT), udokumentowane na podstawie wystawianych przez finansujcego faktur z tytuu zawartej wczeniej umowy leasingu, bd mogy by nadal zaliczane jako koszt uzyskania przychodu, pomimo zawieszenia prowadzenia dziaalnoci?
                       • 07.08.2019Dziaalno w mieszkaniu: Amortyzacja lokalu oraz miejsca postojowego
                        Pytanie: Wnioskodawca zamierza dokona zakupu lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym. Po zakupie przedmiotowego lokalu Wnioskodawca zamierza zmieni adres siedziby swojej firmy zgodny z adresem nowo nabytego lokalu. W lokalu tym bdzie równie zamieszkiwa. Do lokalu przynalene jest take miejsce parkingowe w garau podziemnym, które bdzie wykorzystywane do parkowania samochodu osobowego znajdujcego si w rodkach trwaych jego firmy. Czy ww. lokal mieszkalny oraz miejsce postojowe podlega bd amortyzacji stanowicej koszty uzyskania przychodów?
                        • 24.07.2019Najem samochodów do firmy
                         Najem samochodów jest rozwizaniem dla kadej wielkoci przedsibiorstwa, w tym take maych i rednich firm, które dziki niemu nie musz szuka pienidzy na zakup samochodów. Najem naley do umów, na podstawie których najemca (przedsibiorca prowadzcy dziaalno) otrzymuje do korzystania pojazd pacc w zwizku z tym najem okrelony czynsz najmu (opaty) wynajmujcemu. Po zakoczeniu umowy przedmiot najmu zwracany jest wynajmujcemu.
                         • 08.07.2019PIT od sprzeday samochodu wykupionego z leasingu
                          Pytanie: Wnioskodawca planuje wykupi przedmiot leasingu (samochód) po zakoczeniu umowy leasingu, ale nie bdzie wykorzystywa go w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej gdy zamierza przeznaczy go w momencie wykupu na cele osobiste. Czy sprzeda samochodu po upywie pó roku liczc od koca miesica, w którym zosta wykupiony od leasingodawcy nie powoduje powstania obowizku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?
                          • 10.06.2019Koszty uzyskania przychodów: Zawarcie umowy leasingu po 1 kwietnia 2019 r.
                           Pytanie: Czy zawarcie nowej umowy leasingu operacyjnego po 1 kwietnia 2019 r., której przedmiotem bdzie samochód osobowy o wartoci powyej 150.000.00 z, z zamiarem oddania przedmiotu leasingu osobie trzeciej w uytkowanie na podstawie umowy najmu bdzie skutkowao tym, i do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawca bdzie móg zaliczy cao czynszu inicjalnego i kadej miesicznej raty bez uwzgldniania limitu 150.000,00 z?
                           • 03.06.2019Czy ryczat na samochód obejmuje paliwo? - fiskus musia zmieni zdanie
                            Warto pienina nieodpatnego wiadczenia przysugujcego pracownikowi z tytuu wykorzystania samochodu subowego do celów prywatnych, o którym mowa w art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje koszty uywania samochodu w postaci zuytego paliwa - stwierdzi Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej, biorc pod uwag stanowisko WSA w Warszawie wyraone w wyroku z 23 wrzenia 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 2142/15.
                            • 24.05.2019Czy skadki z tytuu ubezpieczenia GAP mog stanowi dla spóki koszty uzyskania przychodów?
                             Ubezpieczenie GAP (Guaranteed Asset Protection) – ubezpieczenie od utraty wartoci samochodu osobowego, stanowi dobre rozwizanie dla spóek wykorzystujcych do prowadzonej dziaalnoci gospodarczej samochody osobowe na podstawie umowy leasingu. W przypadku bowiem, gdy samochód ulegnie szkodzie cakowitej, wówczas ubezpieczenie GAP pokryje rónic midzy pozostaymi do spaty ratami leasingowymi, a kwot uzyskanego odszkodowania.
                             • 23.05.2019Czy skadki z tytuu ubezpieczenia GAP mog stanowi dla spóki koszty uzyskania przychodów?
                              Ubezpieczenie GAP (Guaranteed Asset Protection) – ubezpieczenie od utraty wartoci samochodu osobowego, stanowi dobre rozwizanie dla spóek wykorzystujcych do prowadzonej dziaalnoci gospodarczej samochody osobowe na podstawie umowy leasingu. W przypadku bowiem, gdy samochód ulegnie szkodzie cakowitej, wówczas ubezpieczenie GAP pokryje rónic midzy pozostaymi do spaty ratami leasingowymi, a kwot uzyskanego odszkodowania.
                              • 21.05.2019Podatki 2019: Ubezpieczenie samochodu osobowego w kosztach podatkowych
                               Pytanie: Czy Wnioskodawcy przysuguje od dnia 1 stycznia 2019 r. prawo zaliczania do kosztów uzyskania przychodu caoci wydatków zwizanych z ubezpieczeniem samochodu osobowego, które to wydatki na ubezpieczenie samochodu osobowego zostay poniesione przez Spók w roku 2018, a cz opisanego wydatku na ubezpieczenie samochodu osobowego zostaa do dnia 31 grudnia 2018 r. zaliczona do kosztów uzyskania przychodu?
                               • 13.05.2019Aby uzna umow leasingu za zawart, konieczne s wszystkie jej elementy
                                Z uzasadnienia: Umowa leasingu ma charakter terminowy, gdy jest zawierana na czas oznaczony. Wskazanie zatem daty rozpoczcia i zakoczenia uytkowania poszczególnych pojazdów (tj. czasu trwania umowy leasingu) stanowi przedmiotowo istotny element treci czynnoci prawnej bez którego nie dochodzi do zawarcia umowy.
                                • 13.05.2019Podatki 2019: Wana interpretacja ws. leasingu aut i kosztów podatkowych
                                 Leasing samochodów, które zamówiono przed 1 stycznia 2019 r., moe podlega limitowaniu w kosztach podatkowych – wynika z wydanej w kwietniu indywidualnej interpretacji podatkowej. Jak podkrelaj eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton, w interpretacji kluczowe jest wskazanie dotyczce okrelonych dat rozpoczcia i zakoczenia umowy leasingu.
                                 • 10.05.2019Podatki 2019: Wana interpretacja ws. leasingu aut i kosztów podatkowych
                                  Leasing samochodów, które zamówiono przed 1 stycznia 2019 r., moe podlega limitowaniu w kosztach podatkowych – wynika z wydanej w kwietniu indywidualnej interpretacji podatkowej. Jak podkrelaj eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton, w interpretacji kluczowe jest wskazanie dotyczce okrelonych dat rozpoczcia i zakoczenia umowy leasingu.
                                  • 10.05.2019Aby uzna umow leasingu za zawart, konieczne s wszystkie jej elementy
                                   Z uzasadnienia: Umowa leasingu ma charakter terminowy, gdy jest zawierana na czas oznaczony. Wskazanie zatem daty rozpoczcia i zakoczenia uytkowania poszczególnych pojazdów (tj. czasu trwania umowy leasingu) stanowi przedmiotowo istotny element treci czynnoci prawnej bez którego nie dochodzi do zawarcia umowy.
                                   • 24.04.2019Najem samochodu osobowego w kosztach firmy. MF wyda objanienia podatkowe
                                    Ogoszona niedawno nowelizacja modyfikujca ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2159) rodzi wiele wtpliwoci w zakresie nowych mechanizmów limitowania wydatków zwizanych z samochodami osobowymi wykorzystywanymi przez podatników na podstawie umów najmu. Na podatników bdcych stronami powyszych umów naoono bowiem obowizek wyodrbnienia czci czynszu, która stanowi spat wartoci pocztkowej.
                                    • 11.04.2019Katowice, 16.04.2019 r. Rozliczanie samochodu osobowego w dziaalnoci gospodarczej w 2019 r.
                                     Samochody osobowe uytkowane dla celów dziaalnoci gospodarczej stanowi od zawsze przedmiot szczególnego zainteresowania fiskusa. Dzieje si tak, poniewa wydatki zwizane z zakupem, wynajmem i uytkowaniem samochodów stanowi liczc si pozycj w kosztach firm i odliczeniach VAT, a powszechnym jest mieszane wykorzystanie samochodów - zarówno do celów subowych (firmowych) jak i prywatnych. Fiskus nadal traktuje samochód jako luksus, który powinien zosta maksymalnie opodatkowany i znajdowa si pod szczególnym nadzorem.
                                     • 10.04.2019Wykup samochodu osobowego z leasingu operacyjnego. Skutki podatkowe
                                      Umowa leasingu operacyjnego jest umow zawieran na czas okrelony. W sytuacji, gdy okres ten koczy si, korzystajcy musi podj decyzj, czy wykupi przedmiot leasingu, czy te wskaza osob trzeci, która dokona takiego nabycia. Jeli korzystajcy nie zdecyduje si na adn z tych opcji, wówczas przedmiot leasingu nadal pozostaje wasnoci leasingodawcy.
                                      • 09.04.2019Wykup samochodu osobowego z leasingu operacyjnego. Skutki podatkowe
                                       Umowa leasingu operacyjnego jest umow zawieran na czas okrelony. W sytuacji, gdy okres ten koczy si, korzystajcy musi podj decyzj, czy wykupi przedmiot leasingu, czy te wskaza osob trzeci, która dokona takiego nabycia. Jeli korzystajcy nie zdecyduje si na adn z tych opcji, wówczas przedmiot leasingu nadal pozostaje wasnoci leasingodawcy.
                                       • 28.03.2019Ograniczenie kosztów najmu i leasingu samochodów osobowych wci z wtpliwociami
                                        Okoliczno, e opaty za ubezpieczenie samochodu osobowego stanowi element kalkulacji raty leasingowej lub czynszu nie wycza obowizku stosowania do tych opat ograniczenia okrelonego w art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy PIT (art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy CIT). Natomiast, w przypadku gdy opata, w tym czynsz, z tytuu umowy leasingu, umowy najmu, dzierawy lub innej umowy o podobnym charakterze zostaa skalkulowana w sposób obejmujcy koszty eksploatacji samochodu osobowego, przepis art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy PIT (art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy CIT) stosuje si do tej czci opaty, która obejmuje koszty eksploatacji samochodu osobowego - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                                        • 27.03.2019Ograniczenie kosztów najmu i leasingu samochodów osobowych wci z wtpliwociami
                                         Okoliczno, e opaty za ubezpieczenie samochodu osobowego stanowi element kalkulacji raty leasingowej lub czynszu nie wycza obowizku stosowania do tych opat ograniczenia okrelonego w art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy PIT (art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy CIT). Natomiast, w przypadku gdy opata, w tym czynsz, z tytuu umowy leasingu, umowy najmu, dzierawy lub innej umowy o podobnym charakterze zostaa skalkulowana w sposób obejmujcy koszty eksploatacji samochodu osobowego, przepis art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy PIT (art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy CIT) stosuje si do tej czci opaty, która obejmuje koszty eksploatacji samochodu osobowego - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                                         • 11.03.2019Odliczenie VAT z faktury za opat wstpn przy braku zoenia VAT-26
                                          Pytanie: Umow leasingow Wnioskodawca podpisa 29 padziernika 2018. 30 padziernika Wnioskodawca przela na konto leasingodawcy rodki pienine na poczet czynszu inicjalnego (wpata wstpna). Natomiast faktyczny odbiór samochodu, jak równie jego rejestracja nastpiy 6 listopada. Wnioskodawca nie przypuszcza, e zgoszenia do urzdu skarbowego musi dokona przed dat faktycznego odbioru pojazdu. Czy w zwizku z brakiem poinformowania Naczelnika US w ustawowym terminie 7 dni od podpisania umowy leasingowej Wnioskodawca moe odliczy 100% VAT wynikajcego z faktury za opat wstpn?
                                          • 01.02.2019Zmiana sposobu wykorzystywania leasingowanego samochodu - skutki podatkowe
                                           Przedsibiorca, prowadzcy jednoosobow dziaalno gospodarcz i uywajcy samochodu na podstawie umowy leasingu moe zwykle po jej zakoczeniu wykupi samochód za cen, uwzgldniajc dotychczasowe spaty jego wartoci. Jest to zazwyczaj cena duo nisza od rynkowej samochodu w podobnym stanie. W przypadku wykorzystywania samochodu wprowadzonego po zakupie do ewidencji przedsibiorcy, jego sprzeda bdzie wywoywaa skutki podatkowe, waciwe dla sprzeday skadnika majtku zwizanego z dziaalnoci gospodarcz. A co w przypadku, gdyby samochód po zakoczeniu umowy leasingu nie by ju wykorzystywany w dziaalnoci? Na to pytanie odpowiada interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 29 stycznia 2019 r.
                                           • 31.01.2019Zmiana sposobu wykorzystywania leasingowanego samochodu - skutki podatkowe
                                            Przedsibiorca, prowadzcy jednoosobow dziaalno gospodarcz i uywajcy samochodu na podstawie umowy leasingu moe zwykle po jej zakoczeniu wykupi samochód za cen, uwzgldniajc dotychczasowe spaty jego wartoci. Jest to zazwyczaj cena duo nisza od rynkowej samochodu w podobnym stanie. W przypadku wykorzystywania samochodu wprowadzonego po zakupie do ewidencji przedsibiorcy, jego sprzeda bdzie wywoywaa skutki podatkowe, waciwe dla sprzeday skadnika majtku zwizanego z dziaalnoci gospodarcz. A co w przypadku, gdyby samochód po zakoczeniu umowy leasingu nie by ju wykorzystywany w dziaalnoci? Na to pytanie odpowiada publikowana interpretacja.
                                            • 29.01.2019Co zmienia si w przepisach dla przedsibiorców od 2019 roku
                                             Nowa ulga ZUS (may ZUS), uatwienia w rozliczaniu straty, wynagrodzenie maonka doliczane do kosztów, obniony CIT, mniej formalnoci podatkowych – to kilka przykadów zmian w przepisach, które obowizuj od 1 stycznia 2019 roku. Poniej prezentujemy najwaniejsze zmiany.
                                             • 29.01.2019Podatki 2019: Dokumentowanie wydatków na samochód osobowy
                                              Okoliczno, e samochód wykorzystywany jest równie dla celów niezwizanych z dziaalnoci gospodarcz powoduje wyczenie z kosztów uzyskania przychodów 25% poniesionych wydatków zwizanych z uywaniem tego samochodu. Aby skorzysta z tego rozwizania (ryczat) podatnik nie musi ju prowadzi adnej dodatkowej ewidencji, w szczególnoci tzw. „kilometrówki”. Z kolei moliwo zaliczenia do kosztów 100% takich wydatków dotyczy tylko wykorzystywania samochodu osobowego wycznie w prowadzonej dziaalnoci gospodarczej, co zostao powizane z rozwizaniami dotyczcymi prowadzenia ewidencji obowizujcymi w zakresie korzystania przez podatnika z samochodu osobowego dla celów podatku od towarów i usug.
                                              • 28.01.2019Co zmienia si w przepisach dla przedsibiorców od 2019 roku
                                               Nowa ulga ZUS (may ZUS), uatwienia w rozliczaniu straty, wynagrodzenie maonka doliczane do kosztów, obniony CIT, mniej formalnoci podatkowych – to kilka przykadów zmian w przepisach, które obowizuj od 1 stycznia 2019 roku. Poniej prezentujemy najwaniejsze zmiany.
                                               • 09.01.2019Ju pitek w Warszawie: Zmiany PIT i CIT w 2019 r.
                                                Ustawodawca jak co roku wprowadza w ycie pakiet nowych przepisów podatkowych na Nowy Rok. Tym razem wyjtkowo duo zmian przygotowano w ustawach o podatku dochodowym. Gównym celem fiskusa jest uszczelnianie przepisów podatkowych i likwidacja luk pozwalajcych na optymalizacj. Do gruntownie zmienione zostaj regulacje dotyczce klauzuli o unikaniu opodatkowania, wprowadzony zostaje równie obowizek raportowania o korzystaniu z rozwiza optymalizacyjnych. Bardzo due zmiany dotycz równie cen transferowych, opodatkowania leasingu i rozliczania kosztów samochodów uywanych w dziaalnoci gospodarczej. Pojawiaj si nowe regulacje dot. opodatkowania transakcji na rynku kryptowalut i dla podmiotów nabywajcych wierzytelnoci. A to tylko cz z wielu zmian, któych stosowanie rozpoczyna si ju od 1.01.2019 r.
                                                • 03.01.2019Dziewitego stycznia we Wrocawiu: Szkolenie - Zmiany w PIT i CIT
                                                 Ustawodawca jak co roku wprowadza w ycie pakiet nowych przepisów podatkowych na Nowy Rok. Tym razem wyjtkowo duo zmian przygotowano w ustawach o podatku dochodowym. Gównym celem fiskusa jest uszczelnianie przepisów podatkowych i likwidacja luk pozwalajcych na optymalizacj. Do gruntownie zmienione zostaj regulacje dotyczce klauzuli o unikaniu opodatkowania, wprowadzony zostaje równie obowizek raportowania o korzystaniu z rozwiza optymalizacyjnych. Bardzo due zmiany dotycz równie cen transferowych, opodatkowania leasingu i rozliczania kosztów samochodów uywanych w dziaalnoci gospodarczej. Pojawiaj si nowe regulacje dot. opodatkowania transakcji na rynku kryptowalut i dla podmiotów nabywajcych wierzytelnoci. A to tylko cz z wielu zmian, któych stosowanie rozpoczyna si ju od 1.01.2019 r.
                                                 • 02.01.2019Podatki 2019: Zmiany w kosztach firmowych samochodów osobowych
                                                  1 stycznia tego roku weszy w ycie zmiany dotyczce samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej dziaalnoci. Podwyszona zostaa do 150 000 z kwota limitu wartoci samochodu do którego moliwe jest pene odliczanie odpisów amortyzacyjnych, a w przypadku samochodu elektrycznego - do kwoty 225 000 z. Zmieniy si równie zasady rozliczania kosztów uywania samochodów wykorzystywanych take dla celów prywatnych.
                                                  • 02.01.2019Przedsibiorcy maj wtpliwoci ws. zmian dotyczcych samochodów osobowych
                                                   Nowe regulacje dotyczce uytkowania samochodów osobowych na potrzeby prowadzonej dziaalnoci budz nadal sporo wtpliwoci. Przedsibiorcy apeluj do Ministerstwa Finansów o wyjanienia dotyczce niektórych kwestii. Jak twierdz eksperci Business Centre Club, cz nowych przepisów jest niejasna, co moe skutkowa praktycznymi problemami.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] ... [ 6 ] nastpna strona »