Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dodatek

 • 14.09.2020Dodatek do emerytur i rent z tytuu pracy w szczególnych warunkach
  Przy zmianach ustrojowych i zmianach wasnociowych cz dokumentacji pracowniczej zagina, wielu z nich zostao zmuszonych do pracy bez umowy lub odprowadzano im skadki tylko od czci wynagrodzenia. A do otrzymania rekompensat za utrat prawa do nabycia wczeniejszej emerytury potrzebna jest pena dokumentacja. W póniejszym okresie zlikwidowano równie dodatki do emerytury za prac w trudnych warunkach. Czy rzd ma wiedz, jakiej grupy osób dotyczy problem zaginionej dokumentacji pacowej i czy rzd rozwaa przywrócenie ww. dodatki? - pytaj posowie w interpelacji do do prezesa Rady Ministrów.
  • 09.09.2020PIP: Zmiany w przepisach o delegowaniu
   4 wrzenia 2020 r. weszy w ycie znowelizowane przepisy ustawy z 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach wiadczenia usug. Nowe regulacje prawne nakadaj na pracodawców dodatkowe obowizki, niezalenie od wymaga, które nakaday dotychczasowe regulacje prawne.
   • 08.09.2020PIP: Zmiany w przepisach o delegowaniu
    4 wrzenia 2020 r. weszy w ycie znowelizowane przepisy ustawy z 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach wiadczenia usug. Nowe regulacje prawne nakadaj na pracodawców dodatkowe obowizki, niezalenie od wymaga, które nakaday dotychczasowe regulacje prawne.
    • 07.09.2020Podatki 2021: Podatek cukrowy przyniesie budetowi 3 mld z rocznie
     Nowa opata od rodków spoywczych (tzw. podatek cukrowy) ma przynie budetowi pastwa ok. 3 mld z wpywów w skali roku – wynika z rzdowych zaoe. Danina zacznie obowizywa ju z pocztkiem stycznia 2021 r. i obejmie przede wszystkim producentów napojów oraz hurtownie.
     • 04.09.2020Podatki 2021: Podatek cukrowy przyniesie budetowi 3 mld z rocznie
      Nowa opata od rodków spoywczych (tzw. podatek cukrowy) ma przynie budetowi pastwa ok. 3 mld z wpywów w skali roku – wynika z rzdowych zaoe. Danina zacznie obowizywa ju z pocztkiem stycznia 2021 r. i obejmie przede wszystkim producentów napojów oraz hurtownie.
      • 04.09.2020Polacy pobrali blisko 900 tys. bonów turystycznych
       W trakcie pierwszego miesica trwania nowego programu Polacy pobrali 886 tys. bonów turystycznych na czn kwot w wysokoci 759 mln z – podao Ministerstwo Rozwoju. Do programu Polski Bon Turystyczny zapisao si ju w sumie ok. 20 tys. podmiotów turystycznych i organizacji poytku publicznego. Bony s wane do 31 marca 2022 r.
       • 26.08.2020Przy zasiku chorobowym nie stosuje si kosztów uzyskania przychodów
        Pracownica przedsibiorcy przebywa na zwolnieniu lekarskim z tytuu ciy. W marcu przedsibiorcy rozliczy i wypaci jej zasiek chorobowy za cay miesic. Obok zasiku pracownicy wypacono wynagrodzenie - dodatek za wysug lat. Wynagrodzenie wynosi 222 z i jest nisze ni koszty uzyskania przychodu obowizujce w 2020 r. Czy koszty naley obniy do wysokoci otrzymanego wynagrodzenia? Czy naley zsumowa wynagrodzenie z zasikiem i odliczy cae koszty tj. w wysokoci 250 z?
        • 18.08.2020WSA. Ulga B+R: Wynagrodzenia za urlop jako koszt kwalifikowany
         Mówic w kontekcie w art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT o kosztach kwalifikowanych, w odniesieniu do wydatków pracowniczych, naley mie na wzgldzie wszystkie wydatki poniesione w tym zakresie na badania badawczo-rozwojowe, w tym take te, obejmujce koszty wynagrodze i ubezpiecze pracowników wypacane za czas przebywania na urlopie czy te czas ich niezdolnoci do pracy i czas sprawowania opieki nad dzieckiem. Tak uzna Wojewódzki Sd Administracyjny w Rzeszowie.
         • 14.08.2020Dodatek solidarnociowy – wypacono ju blisko 200 tys. wiadcze
          Osoby, które straciy prac w czasie pandemii koronawirusa, jeszcze do koca sierpnia br. mog wnioskowa o przyznanie dodatku solidarnociowego – przypomina Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej. Dotychczas w ramach dodatków solidarnociowych wypacono ponad 185 tys. wiadcze na czn kwot niemal 246 mln z.
          • 13.08.2020Dodatek solidarnociowy – wypacono ju blisko 200 tys. wiadcze
           Osoby, które straciy prac w czasie pandemii koronawirusa, jeszcze do koca sierpnia br. mog wnioskowa o przyznanie dodatku solidarnociowego – przypomina Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej. Dotychczas w ramach dodatków solidarnociowych wypacono ponad 185 tys. wiadcze na czn kwot niemal 246 mln z.
           • 12.08.2020Jeste zleceniobiorc? Poznaj swoje ubezpieczenia
            Osoba wykonujca prac na podstawie umowy zlecenia podlega obowizkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od dnia oznaczonego w umowie jako dzie rozpoczcia jej wykonywania do dnia rozwizania lub wyganicia tej umowy. Naley podkreli, e osoby wykonujce umow zlecenia w myl art. 11 ust. 2 ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych podlegaj dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu na swój wniosek w sytuacji, gdy zostay objte obowizkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi.
            • 11.08.2020Jeste zleceniobiorc? Poznaj swoje ubezpieczenia
             Osoba wykonujca prac na podstawie umowy zlecenia podlega obowizkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od dnia oznaczonego w umowie jako dzie rozpoczcia jej wykonywania do dnia rozwizania lub wyganicia tej umowy. Naley podkreli, e osoby wykonujce umow zlecenia w myl art. 11 ust. 2 ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych podlegaj dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu na swój wniosek w sytuacji, gdy zostay objte obowizkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi.
             • 06.08.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
              Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
              • 06.08.2020[Szkolenie on-line] Delegowanie pracowników za granic - jak przygotowa si do rewolucyjnych zmian
               Ju od 31 lipca 2020 r. zaczynaj obowizywa nowe zasady delegowania pracowników do pastw Unii Europejskiej. Dla polskich pracodawców delegujcych pracowników za granic to najwiksze zmiany od czasu wstpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. Zmiany w wikszoci s niekorzystne dla firm - na przykad skrócone zostaj maksymalne okresy delegowania, naoone zostaj równie nowe obowizki w zakresie koordynacji ubezpiecze. Unia Europejska przyja zmian dyrektywy dotyczcej delegowania pracowników, która od 31.07.2020 r. ogranicza swobod delegowania pracowników i podwysza koszty z tym zwizane. Niekorzystne zmiany przynosi te nowelizacja przepisów o koordynacji ubezpiecze spoecznych. 
               • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
                Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
                • 27.07.2020Rzd szykuje nowy system wsparcia dla najemców mieszka
                 Rzd przyj w rod projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierajcych rozwój mieszkalnictwa. W projekcie przewidziano wsparcie dla najemców mieszka, którzy nie maj pienidzy na czynsz, poniewa utracili dochody z powodu pandemii koronawirusa. Dopaty do dodatku mieszkaniowego wynios maksymalnie 1,5 tys. z miesicznie (do 75 proc. czynszu). Bd te zmiany dotyczce budownictwa spoecznego i Krajowego Zasobu Nieruchomoci.
                 • 24.07.2020Rzd szykuje nowy system wsparcia dla najemców mieszka
                  Rzd przyj w rod projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierajcych rozwój mieszkalnictwa. W projekcie przewidziano wsparcie dla najemców mieszka, którzy nie maj pienidzy na czynsz, poniewa utracili dochody z powodu pandemii koronawirusa. Dopaty do dodatku mieszkaniowego wynios maksymalnie 1,5 tys. z miesicznie (do 75 proc. czynszu). Bd te zmiany dotyczce budownictwa spoecznego i Krajowego Zasobu Nieruchomoci.
                  • 24.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
                   Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
                   • 20.07.2020ZUS filarem Polskiego Bonu Turystycznego
                    17 lipca br. Prezydent Andrzej Duda podpisa ustaw o Polskim Bonie Turystycznym. Bon stanowi wsparcie dla polskich rodzin oraz polskiej brany turystycznej w zwizku z trudn sytuacj gospodarcz wywoan epidemi Covid-19. Zakadowi Ubezpiecze Spoecznych przypada rola utworzenia, dostosowania i utrzymania infrastruktury informatycznej do obsugi bonu.
                    • 24.06.2020Jak otrzyma dodatek solidarnociowy?
                     W ramach dziaa antykryzysowych weszy w ycie przepisy, które wprowadzaj nowe wiadczenie – dodatek solidarnociowy. Mog z niego skorzysta osoby, które po 15 marca 2020 roku, w nastpstwie COVID-19, straciy prac lub ich umowa wygasa. Dodatek solidarnociowy w wysokoci 1400 z przysuguje od 1 czerwca maksymalnie przez 3 miesice.
                     • 22.06.2020Jak otrzyma dodatek solidarnociowy?
                      W ramach dziaa antykryzysowych weszy w ycie przepisy, które wprowadzaj nowe wiadczenie – dodatek solidarnociowy. Mog z niego skorzysta osoby, które po 15 marca 2020 roku, w nastpstwie COVID-19, straciy prac lub ich umowa wygasa. Dodatek solidarnociowy w wysokoci 1400 z przysuguje od 1 czerwca maksymalnie przez 3 miesice.
                      • 12.06.2020Rzd szykuje nowe wiadczenie motywacyjne dla mundurowych
                       Funkcjonariusze sub mundurowych bd mogli liczy na specjalne wiadczenia motywacyjne, jeeli po upyniciu 25 lat suby nie zdecyduj si na przejcie na emerytur. Nowe wiadczenie ma wynie 1,5 lub 2,5 tys. z brutto miesicznie. Projekt ustawy w tej sprawie zosta ju przyjty przez rzd.
                       • 10.06.2020Wynagrodzenie wynikajce z osobistego zaszeregowania, czyli jakie?
                        Stawka osobistego zaszeregowania oznacza wynagrodzenie zasadnicze i ewentualny dodatek funkcyjny. Zatem, dla pracownika minimum wynagrodzenia, które musi on otrzyma, stanowi nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale i dodatek funkcyjny przewidziany przepisami dla zajmowanego przez niego stanowiska. Takiego zwizku z wynagrodzeniem zasadniczym nie wykazuj natomiast inne dodatkowe skadniki wynagrodzenia za prac, w tym dodatki: za prac w porze nocnej i za wysug lat oraz premie regulaminowe i nagrody. Dlatego te pojcie "wynagrodzenia wynikajcego z osobistego zaszeregowania" nie obejmuje tych dodatków - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                        • 08.06.2020Dodatek solidarnociowy nie dla osób na umowach cywilnoprawnych
                         Parlament pracuje nad prezydenckim projektem ustawy o dodatku solidarnociowym przyznawanym w celu przeciwdziaania negatywnym skutkom COVID-19. rodowisko przedsibiorców apeluje o to, by na nowy dodatek szans mieli take pracujcy na podstawie umów cywilnoprawnych. Pewne wtpliwoci budzi te fakt, e wypata dodatku bdzie zawiesza pobieranie zasiku dla bezrobotnych.
                         • 05.06.2020Dodatek solidarnociowy nie dla osób na umowach cywilnoprawnych
                          Parlament pracuje nad prezydenckim projektem ustawy o dodatku solidarnociowym przyznawanym w celu przeciwdziaania negatywnym skutkom COVID-19. rodowisko przedsibiorców apeluje o to, by na nowy dodatek szans mieli take pracujcy na podstawie umów cywilnoprawnych. Pewne wtpliwoci budzi te fakt, e wypata dodatku bdzie zawiesza pobieranie zasiku dla bezrobotnych.
                          • 05.06.2020Dodatek solidarnociowy – projekt nowej ustawy ju w Sejmie
                           Sejm rozpocz prace nad prezydenckim projektem ustawy o dodatku solidarnociowym przyznawanym w celu przeciwdziaania negatywnym skutkom COVID-19. Nowy dodatek ma wspiera osoby, które utraciy ródo przychodu z powodu kryzysu zwizanego z pandemi koronawirusa.
                           • 04.06.2020Dodatek solidarnociowy – projekt nowej ustawy ju w Sejmie
                            Sejm rozpocz prace nad prezydenckim projektem ustawy o dodatku solidarnociowym przyznawanym w celu przeciwdziaania negatywnym skutkom COVID-19. Nowy dodatek ma wspiera osoby, które utraciy ródo przychodu z powodu kryzysu zwizanego z pandemi koronawirusa.
                            • 02.06.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (7)
                             Publikujemy dzisiaj ostatni odcinek cyklu, kierowanego do osób, rozwaajcych rozpoczcie dziaalnoci nierejestrowej. W poprzednich czciach staralimy si zwróci Wasz uwag na fakt, e dziaalno nierejestrowa mimo swego znaczcego odformalizowania zakresem obowizków i praw nie róni si znaczco od „prawdziwej” jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej. Dzi, przy okazji omawiania zagadnie zwizanych z kontrolami i obowizkami wobec konsumentów nie bdzie inaczej.
                             • 01.06.2020Tarcza antykryzysowa. Dofinansowanie wynagrodze  - objanienia prawne MPiPS
                              Rzecznik Maych i rednich Przedsibiorców zwróci si do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej o wydanie objanie prawnych dotyczcych wykadni art. 15g tzw. Tarczy antykryzysowej na mocy którego przedsibiorcy mog si ubiega o pomoc w formie wypaty ze rodków Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych wiadcze na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objtych przestojem ekonomicznym lub obnionym wymiarem czasu pracy oraz rodków z ww. Funduszu na opacenie skadek na ubezpieczenia spoeczne nalenych od pracodawcy od przyznanych wiadcze na ww. dofinansowanie wynagrodzenia.
                              • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
                               [Ostatnia aktualizacja - 29.05.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
                               • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
                                [Ostatnia aktualizacja - 03.06.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
                                • 28.05.2020Podatki na wiecie: Koronawirus z istotnym wpywem na podatki pracownicze
                                 W odpowiedzi na kryzys spowodowany koronawirusem kraje czonkowskie Unii Europejskiej wprowadziy wiele mechanizmów w zakresie podatków pracowniczych – wynika z raportu pn. „Praca w UE – podatki i skadki. Wpyw COVID-19 na podatki pracownicze”, przygotowanego przez ekspertów firmy doradczej PwC. Najczciej decydowano si na odroczenia, zawieszenia i ulgi.
                                 • 28.05.2020Dofinansowanie z FGP - najwaniejsze pytania i odpowiedzi
                                  Mikro, mae i rednie firmy mog stara si o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników ze rodków Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej odpowiada na najczciej zadawane pytania o ten instrument Tarczy Antykryzysowej.
                                  • 27.05.2020Dofinansowanie z FGP - najwaniejsze pytania i odpowiedzi
                                   Mikro, mae i rednie firmy mog stara si o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników ze rodków Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej odpowiada na najczciej zadawane pytania o ten instrument Tarczy Antykryzysowej.
                                   • 29.04.2020Wsparcie dla przedsibiorców - MPiPS odpowiada na pytania
                                    Specustawa przygotowana do walki ze skutkami pandemii koronawirusa wprowadza konkretne rozwizania (m.in. dofinansowania do wynagrodze), z których mog skorzysta przedsibiorcy. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej wyjania na jak pomoc mog liczy i jak ubiega si o wsparcie.
                                    • 29.04.2020Organ przedua firmie termin zwrotu VAT, bo pisa uzasadnienie
                                     Po trzech latach kontroli podatkowej organ skarbowy zamiast zwróci firmie nalen jej kwot VAT wszcz wobec niej postpowanie podatkowe. Uzna, e skoro firma nabywaa towary od dostawcy, którego dostawcy byli oszustami, to i ona sama musi by oszustem. W braku jednak jakichkolwiek konkretnych ustale co do podstaw tego stanowiska organ przeduy firmie termin zwrotu VAT o kolejne miesice, m.in. po to, by mie czas na pisanie uzasadnienia.
                                     • 06.04.2020Fundusz Pracy w roku 2020
                                      Zgodnie z ogoszon 1 kwietnia br. w Dzienniku Ustaw ustaw budetow na rok 2020, skadka na Fundusz Pracy wynosi w tym roku 2,0% podstawy wymiaru skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, natomiast skadka na Fundusz Solidarnociowy to 0,45% tej podstawy. Dla porównania, w 2019 r. skadka na FP wynosia 2,30%, a skadka na FS - 0,15% podstawy wymiaru. Przypomnijmy, e skadki na Fundusz Solidarnociowy oblicza si cznie ze skadkami na Fundusz Pracy w wysokoci sumy stóp procentowych tych skadek (w 2020 r.: 2,45% = 2,0% + 0,45%) i wykazuje je w cznej kwocie w polu 01 w bloku VII deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.
                                      • 03.04.2020Fundusz Pracy w roku 2020
                                       Zgodnie z ogoszon 1 kwietnia br. w Dzienniku Ustaw ustaw budetow na rok 2020, skadka na Fundusz Pracy wynosi w tym roku 2,0% podstawy wymiaru skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, natomiast skadka na Fundusz Solidarnociowy to 0,45% tej podstawy. Dla porównania, w 2019 r. skadka na FP wynosia 2,30%, a skadka na FS - 0,15% podstawy wymiaru. Przypomnijmy, e skadki na Fundusz Solidarnociowy oblicza si cznie ze skadkami na Fundusz Pracy w wysokoci sumy stóp procentowych tych skadek (w 2020 r.: 2,45% = 2,0% + 0,45%) i wykazuje je w cznej kwocie w polu 01 w bloku VII deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.
                                       • 06.03.2020Skadka rentowa za zatrudnionego emeryta. Absurd? Nie, solidaryzm spoeczny
                                        Zwolnienie niektórych pracowników z obowizku ubezpiecze emerytalnego i rentowych oznaczaoby zwolnienie z obcienia czci skadek wynagrodze tych pracowników i w konsekwencji - nieuzasadnionego zrónicowania wynagrodze. Wynagrodzenie za prac powinno odpowiada rodzajowi pracy i wymaganym do niej kwalifikacjom z uwzgldnieniem iloci i jakoci pracy. Nie powinno by wic rónicowane z innych pozazawodowych wzgldów. Ponadto wyczenie emerytów z ubezpieczenia mogoby stwarza zacht dla pracodawcy do zatrudniania emerytów w miejsce osób, za które naley odprowadza skadki, a co za tym idzie prowadzi do nieuzasadnionego zrónicowania szans na rynku pracy - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                                        • 04.03.2020PIT za 2019: Ulga na dzieci
                                         Wychowujesz dziecko? Skadasz roczne zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36 lub PIT-37? Dziki uldze podatkowej na dziecko moesz paci mniejszy podatek. Sprawd, czy ta ulga jest dla ciebie - i jak z niej skorzysta.
                                         • 03.03.2020Fundusz Pracy w roku 2020
                                          Zagadnienia zwizane z zasadami naliczania i opacania skadek na Fundusz Pracy uregulowane zostay w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Od niedawna, mówic o skadkach na FP nie mona pomija równie skadek na Fundusz Solidarnociowy (Solidarnociowy Fundusz Wsparcia Osób Niepenosprawnych).
                                          • 03.03.2020PIT za 2019: Ulga na dzieci
                                           Wychowujesz dziecko? Skadasz roczne zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36 lub PIT-37? Dziki uldze podatkowej na dziecko moesz paci mniejszy podatek. Sprawd, czy ta ulga jest dla ciebie - i jak z niej skorzysta.
                                           • 27.02.2020Wydatki na samochód osobowy. Ulga rehabilitacyjna dla obojga maonków?
                                            Na utrzymaniu Pana Karola i jego ony jest jedno niepenosprawne dziecko, które nie ukoczyo 16. roku ycia. Maonkowie s wacicielami samochodu osobowego, który suy zarówno do dojazdów z dzieckiem do lekarzy, jak i zaatwiania zwykych czynnoci yciowych dziecka. Czy Panu Karolowi przysuguje odliczenie od dochodu w kwocie 2280 z, w zwizku z uywaniem samochodu osobowego i bdcym na jego utrzymaniu niepenosprawnym dzieckiem, w sytuacji, gdy z takiego samego odliczenia korzysta jego ona?
                                            • 26.02.2020PIT za 2019: Odliczanie wydatków na leki niezwizane z niepenosprawnoci
                                             Syn podatnika posiada orzeczenie o niepenosprawnoci. Przyczyn niepenosprawnoci jest niedosuch (03-L). Orzeczenie zostao wydane od urodzenia do ukoczenia 16 roku ycia. W 2017 r. u syna stwierdzono genetycznie uwarunkowane schorzenie ukadu pokarmowego (choroba metaboliczna). W zwizku z tym syn podatnika przyjmuje na stae leki. Czy podatnik moe w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczy od dochodu wydatki na leki, skoro nie s one zwizane z niepenosprawnoci?
                                             • 26.02.2020Wydatki na samochód osobowy. Ulga rehabilitacyjna dla obojga maonków?
                                              Na utrzymaniu Pana Karola i jego ony jest jedno niepenosprawne dziecko, które nie ukoczyo 16. roku ycia. Maonkowie s wacicielami samochodu osobowego, który suy zarówno do dojazdów z dzieckiem do lekarzy, jak i zaatwiania zwykych czynnoci yciowych dziecka. Czy Panu Karolowi przysuguje odliczenie od dochodu w kwocie 2280 z, w zwizku z uywaniem samochodu osobowego i bdcym na jego utrzymaniu niepenosprawnym dzieckiem, w sytuacji, gdy z takiego samego odliczenia korzysta jego ona?
                                              • 25.02.2020PIT za 2019: Odliczanie wydatków na leki niezwizane z niepenosprawnoci
                                               Syn podatnika posiada orzeczenie o niepenosprawnoci. Przyczyn niepenosprawnoci jest niedosuch (03-L). Orzeczenie zostao wydane od urodzenia do ukoczenia 16 roku ycia. W 2017 r. u syna stwierdzono genetycznie uwarunkowane schorzenie ukadu pokarmowego (choroba metaboliczna). W zwizku z tym syn podatnika przyjmuje na stae leki. Czy podatnik moe w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczy od dochodu wydatki na leki, skoro nie s one zwizane z niepenosprawnoci?
                                               • 20.02.2020A moe Spóka z ograniczon odpowiedzialnoci?
                                                Spóka z ograniczon odpowiedzialnoci wydaje si dla osób, które rozpoczynaj swoj aktywno gospodarcz tworem skomplikowanym i drogim w obsudze. Na dodatek obcionym odium podwójnego opodatkowania - najpierw zysku spóki, potem dywidendy, Ale - mae spóki korzystaj obecnie z opodatkowania 9% CIT, sprawozdania finansowe maych spóek s bardzo uproszczone, Spóki mog zatrudnia swoich zaoycieli (wspólników) i wypacane im wynagrodzenia zalicza do kosztów, a w odpowiednich warunkach wspólnicy mog uwolni si od koniecznoci opacania skadek ZUS (o czym napiszemy wicej ju jutro).
                                                • 12.02.2020Rozliczenie roczne za rok 2019 - Wspólne rozliczenie z dzieckiem
                                                 Osoba samotnie wychowujca dziecko, bdca opiekunem prawnym dziecka lub jednym z rodziców (biologicznym lub przysposabiajcym) - która jest pann, kawalerem, wdow, wdowcem, rozwódk, rozwodnikiem albo osob, w stosunku do której sd orzek separacj w rozumieniu odrbnych przepisów, lub osob pozostajc w zwizku maeskim, jeeli jej maonek zosta pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa kar pozbawienia wolnoci, ma moliwo rozliczenia si w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujcych.
                                                 • 10.02.2020Rozliczenie roczne za rok 2019 - Wspólne rozliczenie z dzieckiem
                                                  Osoba samotnie wychowujca dziecko, bdca opiekunem prawnym dziecka lub jednym z rodziców (biologicznym lub przysposabiajcym) - która jest pann, kawalerem, wdow, wdowcem, rozwódk, rozwodnikiem albo osob, w stosunku do której sd orzek separacj w rozumieniu odrbnych przepisów, lub osob pozostajc w zwizku maeskim, jeeli jej maonek zosta pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa kar pozbawienia wolnoci, ma moliwo rozliczenia si w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujcych.
                                                  • 06.02.2020PIT za 2019: Spónione zeznanie nie pozbawi ju preferencji
                                                   1 stycznia 2019 r., zgodnie z nowel ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2159), uchylony zosta przepis warunkujcy uprawnienie do preferencyjnego opodatkowania rozliczenia dochodów maonków i osób samotnie wychowujcych dzieci od terminowego zoenia zeznania podatkowego. Zmiana ta miaa zastosowanie ju do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2018 r., ale warto j przypomnie równie w tym roku.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 13 ] nastpna strona »