Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dodatek

 • 24.08.2011Świadczenia dla nauczycieli akademickich – zmiany od 1 października
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że od 1 października 2011 r. tracą moc przepisy art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), które gwarantowały nauczycielom akademickim prawo do wynagrodzenia zarówno za okres niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, jak i inne okresy usprawiedliwionej nieobecności w pracy, m. in. z powodu macierzyństwa lub konieczności sprawowania opieki.
  • 16.08.2011Dodatki do świadczeń emerytalno-rentowych
   Do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinnej przysługują następujące dodatki i świadczenia:
   • 04.08.2011Komu przysługuje renta rodzinna
    Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy.
    • 20.06.2011Delegowanie pracowników do Niemiec – minimalne wynagrodzenie
     Z dniem 1 maja 2011 r. Niemcy otworzyły swój rynek pracy dla Polaków. Tym samym nasi rodacy bez problemów i żadnych ograniczeń mogą podejmować pracę za zachodnią granicą. Również polscy pracodawcy mogą bez żadnych przeszkód delegować swoich pracowników do Niemiec. Zakaz stosowania ograniczeń w delegowaniu pracowników do Niemiec oznacza w praktyce konieczność dostosowania się do minimalnych wymogów, które muszą mieć zapewnione wszyscy pracujący w Niemczech. W szczególności znajdą tu zastosowanie przepisy wspólnotowe.
     • 13.06.2011Dodatek za rozłąkę i ryczałt za nocleg a przychód pracownika
      Pytanie podatnika: Spółka wypłaca dodatki za rozłąkę i ryczałty za noclegi pracownikom zatrudnionym na budowach w terenie (czasowo przeniesionym). Wypłacane przez spółkę świadczenia nie są związane z podróżą służbową. Czy spółka postępuje prawidłowo nie potrącając podatku od ww. świadczeń?
      • 19.05.2011KE przeciwna utrzymaniu niższej stawki VAT na ubranka dziecięce
       Interpelacja nr 20999 do ministra finansów w sprawie podwyżki stawek podatku VAT na artykuły dziecięce
       • 22.04.2011Nie będzie obniżki akcyzy na paliwa
        Akcyza na paliwa nie zostanie obniżona, tzw. dodatek drożyźniany nie zostanie wprowadzony. Najlepszą odpowiedzią na problem rosnących cen jest ścisła koordynacja polityki monetarnej banku centralnego oraz polityki fiskalnej rządu - twierdzą we wspólnym komunikacie prezes NBP Marek Belka i szef resortu finansów Jacek Rostowski, którzy spotkali się wczoraj, aby dyskutować nad możliwymi środkami zaradczymi wobec problemu przyspieszającej inflacji.
        • 31.03.2011Cechy kontraktu menedżerskiego dla celów opodatkowania PIT
         Dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma znaczenia, czy menedżer ma zarejestrowaną pozarolniczą działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług zarządzania przedsiębiorstwem, czy też nie, ponieważ wszelkie przychody menedżera osiągane z tytułu wykonywania usług na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, podlegają zaliczeniu do przychodów osiąganych z działalności wykonywanej osobiście - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.
         • 28.03.2011Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2011 r.
          Od dnia 1 marca 2011 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje podwyższenia świadczeń emerytalno-rentowych w ramach ich waloryzacji. Waloryzacji podlegają wypłacane emerytury i renty, a także renty socjalne, świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne oraz dodatki i świadczenia wypłacane obok emerytury lub renty. Waloryzacja obejmuje również okresowe emerytury kapitałowe, emerytury pomostowe oraz nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Od 1 marca 2011 r. obowiązują również nowe wysokości najniższych emerytur i rent, nowe kwoty dodatków i świadczeń wypłacanych obok emerytury lub renty, a także maksymalnych kwot zmniejszenia emerytur i rent w przypadku osiągania przychodu z działalności zarobkowej.  
          • 25.03.2011Wspólne rozliczenie z dzieckiem, które ukończyło studia w trakcie roku
           Pytanie: Jestem wdową od 1998 r. W lutym 2010 r. moja córka ukończyła 25 lat, natomiast w lipcu ubiegłego roku obroniła pracę magisterską. Przez cały 2010 r. córka była na moim utrzymaniu, tzn. nie pracowała i nie osiągnęła żadnego dochodu. Czy mam prawo do rozliczenia się jako matka samotnie wychowująca dziecko?
           • 18.03.2011Ulga prorodzinna na pełnoletnie niepełnosprawne dziecko
            Pytanie: Mam niepełnosprawną 32-letnią córkę, która ma orzeczoną całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji i wymaga całodobowej opieki drugiej osoby. Jestem jej jedynym opiekunem. Córka otrzymuje dodatek pielęgnacyjny, przyznany na podstawie decyzji ZUS oraz rentę, która nie przekracza kwoty 9.120 zł. Czy jako matce opiekującej się niepełnosprawnym dzieckiem przysługuje mi ulga z tytułu wychowywania dziecka?
            • 11.03.2011Płacąc tylko alimenty nie wychowujemy samotnie dziecka
             Pytanie: Na początku 2010 r. rozwiodłem się. Zgodnie z orzeczeniem sądu płacę alimenty na mojego 7-letniego syna, który mieszka ze swoją matką, a moją byłą żoną. Dodam, że nie zostałem pozbawiony władzy rodzicielskiej. Widuję się z synem kilka razy w tygodniu. Często zabieram go do siebie na kilka dni. Oprócz wspomnianych alimentów, regularnie opłacam dodatkowe lekcje języka angielskiego dla syna. Czy przysługuje mi prawo opodatkowania dochodów w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci?
             • 09.03.2011Po rozwodzie można rozliczyć się wspólnie z dzieckiem
              Pytanie: W lipcu ubiegłego roku rozwiodłam się. Na moim utrzymaniu pozostaje 21-letnia córka, która studiuje dziennie. Córka nie uzyskała żadnych dochodów w 2010 roku. Mój były mąż, jeszcze przed rozwodem, wyprowadził się z domu w którym mieszkam razem z córką. Czy z racji tego, że uzyskałam rozwód w trakcie 2010 roku, a więc nie byłam osobą rozwiedzioną przez pełny rok podatkowy, mogę rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko?
              • 04.03.2011Wspólne rozliczenie z dzieckiem nie dla konkubenta
               Aby rozliczyć się z dzieckiem, podatnik musi mieć nie tylko określony stan cywilny, ale też wychowywać samotnie dziecko. Ulga, należąca do grupy ulg prorodzinnych, miała zrównać pod względem możliwości łącznego opodatkowania dochodów małżonków z ich dziećmi oraz dochodów tych rodziców, którzy dzieci wychowywali samotnie. Uzasadnienie wprowadzenia ulgi (od 1 stycznia 1993 r.) świadczy wyraźnie o tym, że ustawodawca kierował ją tylko do tych osób, które samotnie troszczyły się o zaspokajanie codziennych potrzeb dziecka, nie zaś do każdego rodzica, który miał władzę rodzicielską i jednocześnie był stanu wolnego, ale nie pełnił codziennej (samotnej) pieczy nad dzieckiem - wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny.
               • 03.03.2011Sposoby utworzenia spółki europejskiej
                Jeżeli działalność przedsiębiorców wykracza poza granice jednego państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz gdy zamierzają oni połączyć swe potencjały gospodarcze i rozwinąć się w skali europejskiej, warto rozważyć utworzenie spółki europejskiej. Spółka europejska występuje w obrocie jako spółka handlowa w formie europejskiej spółki akcyjnej. Stanowi więc ponadnarodową strukturę organizacyjną funkcjonującą w krajach członkowskich Unii Europejskiej, obok krajowych podmiotów prawa handlowego. Na gruncie ustawodastw krajów członkowskich UE winna być więc traktowana jak spółka akcyjna, utworzona zgodnie z przepisami krajowymi.
                • 02.03.2011Ulga prorodzinna: Stypendium jest dochodem dziecka
                 Pytanie: Mój syn ma 21 lat i studiuje dziennie na politechnice. W ubiegłym roku otrzymał z urzędu marszałkowskiego stypendium w kwocie 5000 zł. Stypendium zostało wypłacone jednorazowo i pomniejszone o zaliczkę na podatek dochodowy. Był to jedyny dochód jaki syn otrzymał w 2010 r. Czy w tej sytuacji mogę odliczyć w zeznaniu podatkowym ulgę prorodzinną?
                 • 01.03.2011W nowym i wspaniałym świecie
                  Gruby jak zwykle w ten dzień, jak zwykle o tej porze maszerował do „Śledzia” na kufelek puszczańskiego. Albo dwa.
                  • 28.02.2011Ulga prorodzinna po rozwodzie
                   Pytanie: W ubiegłym roku rozwiodłem się. Sąd powierzył władzę rodzicielską nad naszym pięcioletnim synem byłej żonie, jednocześnie nie pozbawiając mnie władzy rodzicielskiej. Sąd nałożył na mnie alimenty na rzecz syna w kwocie 800 zł miesięcznie. Rozliczając PIT za 2010 r., miedzy mną a byłą żoną powstał spór o proporcję, w jakiej możemy skorzystać z ulgi. Uważam, że w związku z tym, że sąd nie pozbawił mnie władzy rodzicielskiej i wykonuje ją nadal, choć w sposób ograniczony, mam prawo do skorzystania z ulgi na dzieci w takiej samej wysokości, jak była małżonka, czyli 50% na 50%. Czy i w jakiej proporcji mogę skorzystać z ulgi z tytułu wychowywania dzieci?
                   • 25.02.2011Podstawa wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym będącym pracownikami
                    Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Podstawa wymiaru może być ustalana z okresu krótszego w szczególnych przypadkach, które są omówione niżej.
                    • 24.02.2011Prawa i obowiązki bezrobotnych
                     Osoba bezrobotna ma obowiązek zgłaszania się do urzędu pracy w wyznaczonym terminie w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy i określonym przez urząd pracy, w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy.
                     • 22.02.2011ZUS rozsyła informacje PIT
                      Do końca lutego potrwa wysyłka formularzy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z informacją o uzyskanych dochodach. PIT z tej instytucji otrzyma ponad 9 mln osób – informuje Waldemar Grzegorczyk, rzecznik prasowy Zakładu. ZUS jest zobowiązany sporządzić, a następnie przesłać informację za 2010 r. wszystkim osobom, które przynajmniej przez jeden miesiąc minionego roku otrzymywały świadczenie z Zakładu.  
                      • 20.01.2011Odwołanie od decyzji ZUS
                       Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił Ci wypłaty zasiłku chorobowego, nie przyznał renty lub wyliczył wysokość świadczenia poniżej Twoich oczekiwań? Nie gódź się z niekorzystnymi dla Ciebie rozstrzygnięciami. Jeśli uważasz, że decyzja ZUS-u jest niewłaściwa i krzywdzącą, a na dodatek posiadasz dowody, które mogą potwierdzić Twoje racje i roszczenia, odwołaj się. Możesz zgłosić sprzeciw lub wystąpić do sądu. Jak to zrobić, by dotrzymać terminów, i w jakim organie złożyć stosowne pismo? Podpowiadamy w artykule.
                       • 18.01.2011Broszura informacyjna do załącznika PIT/O składanego wraz z zeznaniem PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za 2010 rok
                        Załącznik PIT/O jest przeznaczony dla podatników korzystających z odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych.
                        • 18.01.2011Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2010 roku
                         MINISTERSTWO FINANSÓW Formularz jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą ”, i którzy w roku podatkowym:
                         • 18.01.2011Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2010 roku
                          FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:
                          • 13.01.2011Emerytury mundurowe: Rząd powoła zespół ds. reformy
                           Rząd zapowiedział powstanie specjalnego zespołu, który przygotuje nowe zasady przechodzenia na emeryturę służb mundurowych. Zajmie się on propozycją wydłużenia do 20 lub 25 lat stażu wymaganego do uzyskania praw emerytalnych, a także podwyższenia do 50 lub 55 lat wieku przechodzenia na emeryturę. – Zapowiedzi reformy emerytur mundurowych to znakomita wiadomość – komentują Pracodawcy RP.  
                           • 10.01.2011Wskaźniki, limity, stawki, parametry 2011 – podatek dochodowy od osób fizycznych
                            Od początku stycznia obowiązują nowe limity, wskaźniki, stawki i parametry podatkowe. Poniżej prezentujemy wartości dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych, jakie obowiązują w 2011 roku. Mimo że nie wszystkie uległy zmianie, warto się z nimi zapoznać.
                            • 04.01.2011Polityka prorodzinna rządu: Stawka VAT na ubranka dziecięce w górę
                             Interpelacja nr 19436 do ministra finansów w sprawie 7-procentowej stawki podatku VAT na ubranka i buty dziecięce
                             • 27.12.2010Dla kogo ulga prorodzinna w rocznym PIT?
                              Przepis art. 27f ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r., stanowi, iż podatnik ma prawo odliczyć od podatku pewną kwotę na każde dziecko.
                              • 27.12.2010Pracodawcy nie boją się kar
                               Interpelacja nr 19254 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zatrudniania pracowników bez jakiejkolwiek umowy, na czarno, wykazywania w umowie o pracę niższego od faktycznego wynagrodzenia za pracę oraz podawania w umowie niezgodnego z prawdą wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika
                               • 29.11.2010Wynagrodzenie kierowcy za czas obowiązkowej przerwy na odpoczynek
                                Kierowca ma prawo do przerw w czasie pracy - tzw. przerwy śniadaniowej oraz dodatkowej przerwy przeznaczonej na wypoczynek. Pierwsza z wymienionych przerw wliczana jest do czasu pracy kierowcy, druga z kolei stanowi czas dyżuru. Wynagrodzenie za przerwy dodatkowe ustalane jest w wysokości połowy wynagrodzenia za „zwykły dyżur”.
                                • 02.11.2010Pracodawcy RP krytykują nowelizację ustawy o PFRON
                                 29 października br. Sejm przyjął poselski projekt zmian ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jeśli nowelizacja wejdzie w życie w obecnym kształcie, zdaniem Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, oznaczać to będzie zwolnienia tysięcy niepełnosprawnych pracowników, spadek zainteresowania ich zatrudnianiem, a także upadek wielu polskich firm.
                                 • 29.10.2010Dostęp Polaków do świadczeń w Wielkiej Brytanii – zastrzeżenia KE
                                  Komisja Europejska wezwała Wielką Brytanię do zniesienia dyskryminujących warunków dotyczących prawa pobytu dla pracowników, które pozbawiają obywateli Polski oraz siedmiu innych państw członkowskich (Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier), które weszły do UE w 2004 r., niektórych świadczeń społecznych. Komisja uważa, że te dyskryminujące zasady są sprzeczne z przepisami przejściowymi dotyczącymi swobodnego przepływu pracowników i z obowiązkiem zapewnienia równego traktowania bez względu na obywatelstwo.
                                  • 25.10.2010Unijny minimalny dochód – rezolucja PE, sprzeciw pracodawców
                                   Europarlament zaproponował wprowadzenie systemu minimalnych dochodów w całej UE, co ma pomóc w walce z biedą. Posłowie PE przyjął rezolucją, zgodnie z którą płaca minimalna we wszystkich krajach Unii Europejskiej ma zostać podwyższona do 60 proc. średniej pensji. Zdaniem Business Centre Club, decyzja ta jest błędna i krótkowzroczna - może skutkować ograniczeniem konkurencji gospodarczej, prowadząc do wzrostu bezrobocia i szarej strefy.
                                   • 15.10.2010Godzina wyjazdu kierowcy – na co zwrócić uwagę
                                    Dokładna godzina wyjazdu kierowcy w trasę – ściślej: rozpoczęcie pracy przez kierowcę – ma istotne znaczenie w kwestii rozliczania czasu pracy. Wyjazd wcześniejszy niekiedy jedynie o 30 minut lub godzinę może powodować dość poważne konsekwencje w tym zakresie, tworząc dodatkowe koszty po stronie pracodawcy oraz ograniczenia dotyczące liczby dopuszczalnych godzin do przepracowania.
                                    • 11.10.2010Zmiany w ustawie PIT w ocenie PKPP Lewiatan
                                     Rada Podatkowa PKPP Lewiatan przedstawiła swoje stanowisko w kwestii komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
                                     • 22.09.2010Zmiany w PDOF: Wyjaśnijmy sobie wszystko
                                      Komisja „Przyjazne Państwo” przygotowała projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Projekt został 7 września br. skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Celem projektowanej noweli jest dokonanie zmian w szeregu przepisach ustawy o PIT budzących obecnie wątpliwości interpretacyjne lub powodujących rozbieżności w orzecznictwie organów podatkowych i sądów administracyjnych. Zmiany dotyczą m.in. trybu składania przez małżonków wspólnego rocznego zeznania podatkowego, zasad opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci, zasad przeliczania wartości wyrażonych w walutach obcych na złote polskie, stosowania niektórych zwolnień przedmiotowych. Większość zmian zgodnie z uzasadnieniem projektodawcy będzie korzystna dla podatników. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. Poniżej przedstawiamy szczegółowe zestawienie projektowanych zmian.
                                      • 20.09.2010Opodatkowanie dodatków do wynagrodzenia pracowników oddelegowanych
                                       Pytanie podatnika: Wnioskodawca (Spółka) ma zamiar wysłać pracowników do prac remontowych w Wielkiej Brytanii. Pracownikom oprócz wynagrodzenia za pracę będą przysługiwać dodatkowe świadczenia (m.in. dodatek mieszkaniowy). Czy należy wliczać wartość dodatków do dochodu pracowników, którym wnioskodawca będzie odprowadzać podatek do polskiego urzędu skarbowego?
                                       • 13.09.2010NSA: O sposobie opodatkowania zestawów (kompletów) wydawniczych decyduje podatnik
                                        W świetle art. 19 ust. 13 pkt 3 i art. 41 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zw. z punktem 49 załącznika nr 3 do ustawy, w przypadku sprzedaży czasopism wraz z załączonymi do nich dodatkowymi przedmiotami nie ma podstaw do rozciągania regulacji odnoszących się do tych wydawnictw na inne załączone do nich towary, jedynie z tytułu ich łącznej sprzedaży, co oznacza, że - co do zasady - mamy do czynienia ze sprzedażą obejmującą dwa odrębne towary, opodatkowane podatkiem od towarów i usług na zasadach określonych dla ich przedmiotu (moment powstania obowiązku podatkowego i stawka podatku).
                                        • 11.08.2010Abonamenty medyczne – fiskus upomni się o podatek
                                         Interpelacja nr 16702 do ministra finansów w sprawie zaległego podatku dochodowego za abonament zdrowotny
                                         • 09.07.2010Zasady rozliczania faktury korygującej w przypadku podwyższenia ceny towaru
                                          Skoro ustawodawca nie wprowadził innych zasad rozliczania faktury korygującej w przypadku podwyższenia ceny towaru po wystawieniu faktury, jak to uczynił w stosunku do faktur korygujących obniżających podatek należny, to nie ma podstaw prawnych do stwierdzenia, że istotne w przyjęciu momentu powstania obowiązku podatkowego są okoliczności związane z wystawieniem faktury korygującej. Żaden przepis prawa dotyczący podatku od towarów i usług nie uzależnia powstania obowiązku podatkowego od okoliczności powodujących wystawienie faktury korygującej. Podsumowując, należy zaznaczyć, że obowiązek podatkowy przy dostawie towaru potwierdzonych fakturą powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później niż w 7. dniu licząc od dnia wydania towaru – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
                                          • 07.07.2010Emerytury mundurowe i KRUS wymagają pilnej reformy
                                           Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej z zadowoleniem przyjęli ostatnie zapowiedzi ministra finansów dotyczące reformy emerytur mundurowych oraz modyfikacji systemu KRUS. – Te zmiany są konieczne z punktu widzenia naszych finansów publicznych, ale muszą byś przeprowadzone rozważnie – podkreśla Magdalena Janczewska, ekspert do spraw społeczno-gospodarczych Pracodawców RP.
                                           • 30.06.2010Wcześniejsza emerytura dla osób z długoletnim stażem
                                            24 czerwca br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu RP obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który ma na celu znowelizowanie przepisów dotyczących prawa do przechodzenia na emeryturę oraz prawa do minimalnej emerytury. Zgodnie z tym projektem pracownicy o bardzo długim stażu będą mieli możliwość przejścia na emeryturę przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego. Proponowane rozwiązanie dotyczyć ma kobiet, które mają okres składkowy wynoszący co najmniej 35 lat oraz mężczyzn, mających okres składkowy co najmniej 40 lat.
                                            • 23.06.2010Zobowiązania pracodawcy wobec pracownika oddelegowanego
                                             Zapytanie nr 6877 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zobowiązań pracodawcy wobec pracownika zatrudnionego na pełen etat w Polsce, wysyłanego do pracy we Francji
                                             • 14.06.2010Ulga rodzinna na dziecko pełnoletnie dla rodzin zastępczych
                                              Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni przysługuje ulga prorodzinna z uwagi na fakt, że jej wychowanek, który nie ukończył 25 roku życia, pobiera naukę w szkole wyższej?
                                              • 08.06.2010Ulga prorodzinna a wiek dziecka
                                               Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni miała i nadal ma na utrzymaniu dorosłą, studiująca na czwartym roku córkę. Dnia 21.03.2009 r. córka ukończyła 25 lat. W roku 2009 córka nie wstąpiła w związek małżeński, nie została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, nie uzyskała żadnych dochodów. Czy ulga z tytułu wychowywania dzieci (art. 27f ustawy) przysługuje Wnioskodawczyni w pełnej wysokości tzn. 1.112,04 za rok 2009?
                                               • 02.06.2010Opodatkowanie świadczenia alimentacyjnego
                                                Pytanie podatnika: W grudniu 2009 r. przed Sądem Rejonowym zawarta została ugoda między Wnioskodawczynią, matką małoletnich powódek i ich ojcem, pozwanym, w której ustalono przekazanie lokalu użytkowego, będącego własnością pozwanego, celem zaspokojenia potrzeb alimentacyjnych jego dzieci. Obecnie Wnioskodawczyni, będąca najemcą tego lokalu, zamierza „podnająć” go osobom trzecim. Czy istnieją podstawy do zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czynsz z podnajmu traktować jako alimenty, które nie są opodatkowane?
                                                • 06.05.2010NIK: Działalność TBS wymaga korekty
                                                 Mniej niż 25 proc. przychodów Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS) pochodziło z najmu, mimo że budowanie i wynajem lokali powinno być ich podstawową działalnością – stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli. Dodatkowa działalność podejmowana przez Towarzystwa (np. zarządzanie nieruchomościami komunalnymi), choć zgodna z prawem, u większości (60 proc.) przynosiła straty. Na dodatek nie wiadomo, czy osoby wynajmujące tanie mieszkania od TBS wciąż mają do tego prawo, bo wiele Towarzystw tego nie weryfikuje.
                                                 • 20.04.2010Znakomita wiadomość dla Polski: dodatkowe 633 mln euro na lata 2011–2013
                                                  Polska dostanie z Funduszy Europejskich dodatkowe 633 mln euro, Republika Czeska 237 mln euro, a Słowacja 138 mln. Ten dodatek jest bezpośrednim wynikiem wyższego niż przewidywano wzrostu gospodarczego w tych krajach. Wzrost gospodarczy w Polsce w latach 2007-2009 wyniósł o 8 proc. więcej niż zakładano w prognozie, natomiast w Słowacji i w Republice Czeskiej wynosił on o odpowiednio 10,8 proc. i 7,5 proc. więcej.
                                                  • 16.04.2010Opodatkowanie dodatku do wynagrodzenia z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej
                                                   Pytanie podatnika: Czy dodatek do wynagrodzenia z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki wypłacany na podstawie Regulaminu Wynagradzania pracownikom pełniącym dodatkowo funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki stanowi przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i powinien być opodatkowany podatkiem dochodowym na zasadach właściwych dla tej kategorii przychodów, czy też powinien być uznany za przychód, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] następna strona »