Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dodatek

 • 26.09.2012Nieujawnione źródła dochodów: Darowizna a stawka podatku
  Jeśli np. w postępowaniu z nieujawnionych źródeł podatnik powoła się na otrzymaną darowiznę, a otrzymanie tej darowizny zostanie dowiedzione w tym postępowaniu, organy podatkowe mają obowiązek opodatkowania takiej darowizny według stawki 20%, a nie opodatkowania wydatków sfinansowanych taką darowizną według stawki 75%. Darowizny bowiem jako w ogóle nie objęte przepisami ustawy o PIT mogą, będąc tym samym "wolne od opodatkowania" w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowić pokrycie dla poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatków - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
  • 14.09.2012Urlop wychowawczy: Dodatek do zasiłku rodzinnego na każde dziecko?
   Interpelacja nr 7213 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wysokości dodatku do zasiłku rodzinnego dla rodzica będącego na urlopie wychowawczym, który sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu
   • 04.09.2012Zasady rozliczania świąt przypadających w wolne soboty w Trybunale Konstytucyjnym
    Interpelacja nr 6180 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie informacji Państwowej Inspekcji Pracy dotyczących funkcjonowania w praktyce ostatnio zmienionych przepisów ustawy Kodeks pracy
    • 29.08.2012Świadczenia pielęgnacyjne – rząd przyjął projekt nowych przepisów
     We wtorek rząd przyjął projekt zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Przewiduje on przyznawanie dwóch rodzajów świadczeń: świadczenia pielęgnacyjnego (niezależnego od dochodu na osobę w rodzinie) i specjalnego zasiłku opiekuńczego, uzależnionego od dochodu na osobę w rodzinie.
     • 22.08.2012USA najbardziej „zielonym” państwem świata
      Stany Zjednoczone to najbardziej „zielony” kraj na świecie – wynika z rankingu pn. „Best Global Green Brands 2012”, przygotowanego przez Deloitte i Interbrand. Z USA pochodzą aż 22 z 50 sklasyfikowanych w rankingu marek. Na 1. miejscu uplasowała się Toyota, wyprzedzając Johnson & Johnson oraz Hondę.
      • 16.08.2012Godziny nadliczbowe zatrudnionych na niepełny etat
       Pytanie: Mam pytanie dotyczące zatrudniania pracowników niepełnoetatowych w godzinach nadliczbowych. Czy zawsze za pracę przekraczającą wyznaczony na dany dzień wymiar czasu pracy pracownika należy mu się dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych?
       • 16.08.2012Wydatki na posiłek w restauracji jako koszt podatkowy – nowy wyrok NSA
        Teza: Stosownie do treści art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm., dalej u.p.d.o.f.) reprezentacyjny charakter wydatku należy oceniać przez pryzmat definicji słownikowej. Reprezentacja to ogólnie okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia, związana ze stanowiskiem, pozycją społeczną. Nie będzie reprezentacją wydatek poczyniony w restauracji na koszt posiłku, zwyczajowo przyjętego w obecnych realiach życia gospodarczego.
        • 01.08.2012Szkolenia a czas pracy: Kiedy urlop szkoleniowy, a kiedy zwolnienie od pracy
         Pracodawcy mają obowiązek ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych, mogą również wymagać tego od swoich pracowników w ramach wykonywania czynności służbowych. Jak jednak rozliczać czas, kiedy pracownik się szkoli, np. w weekendy poza czasem pracy; albo czas, kiedy pracownik się szkoli „zamiast” pracować?
         • 01.08.2012Parametry i wskaźniki 2012: Pracownik
          Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
          • 03.07.2012Tańsze paliwo podczas wakacyjnego wyjazdu?
           Osoby planujące wakacyjny wyjazd własnym samochodem nerwowo studiują ceny paliw. Eksperci porównywarki finansowej Comperia.pl przypominają, że z niektórymi kartami płatniczymi część wydatków na stacji benzynowych może się zwrócić.
           • 02.07.2012Świadczenia pielęgnacyjne – dodatkowe 100 zł dla rodziców
            Część osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne może liczyć na dodatkową pomoc (100 zł miesięcznie) przez najbliższe pół roku. Dodatkowe środki stanowią realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od lipca do grudnia 2012 r.
            • 25.06.2012Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego
             Zasadą, wyrażoną w art.152 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm., dalej: k.p.) jest to, że pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego.
             • 06.06.2012Rozliczenie roczne: Fiskus kontroluje samotnych rodziców
              Interpelacja nr 4351 do ministra finansów w sprawie kontrolowania przez urzędy skarbowe osób, które korzystają z ulgi podatkowej dla samotnie wychowujących dziecko
              • 22.05.2012Kto może liczyć na dodatek aktywizacyjny?
               Jeżeli w trakcie pobierania zasiłku z urzędu pracy osobie bezrobotnej uda się samodzielnie znaleźć pracę, to może ona liczyć na dodatek aktywizacyjny – przypomina Zielona Linia, centrum informacyjne polskich służb zatrudnienia. Wysokość dodatku nie może być większa niż połowa zasiłku (380,70 zł).
               • 22.05.2012Delegacja pracownika a oddelegowanie – podstawowe różnice
                Zarówno pracodawca, wysyłając swoich pracowników na wyjazdy, jak i pracownik wyjeżdżający w delegację, powinni wiedzieć, czy odbywa się to w ramach oddelegowania, czy też podróży służbowej. Chociaż w praktyce zdarzają się wątpliwości co do klasyfikacji, a i przepisy nie zawierają zbyt wielu wskazówek, to konsekwencje zastosowania poszczególnych rozwiązań będą zupełnie różne i mogą sięgać aż do kwestii podatkowych pracodawcy i pracownika.
                • 27.04.2012Dodatek za rozłąkę a przychód pracownika
                 Pracownicy, pracujący w miejscowości oddalonej od swojego miejsca zamieszkania, mogą otrzymywać od pracodawców dodatki za rozłąkę. Należy jednak zwrócić uwagę, że w pewnych sytuacjach dodatki te mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
                 • 27.04.2012Dochody dziecka a ulga prorodzinna
                  Interpelacja nr 3204 do ministra finansów w sprawie ulgi prorodzinnej
                  • 26.04.2012Praca kierownika w niedziele i święta
                   Pytanie: Czy pracownikowi, będącemu kierownikiem działu w supermarkecie, zatrudnianemu w niedzielę lub w święto, jeśli nie są jego dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, przysługuje dodatek do wynagrodzenia, albo dzień wolny? Czy pracownika takiego można potraktować jako pracownika zarządzającego w imieniu pracodawcy zakładem pracy i nie przyznać mu dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych?
                   • 17.04.2012Kodeks pracy: Zmiany w urlopach rodzicielskich
                    Interpelacja nr 2607 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie krótszego urlopu wychowawczego dla samotnych matek
                    • 12.04.2012Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami
                     Pracownicy w związku z wykonywaną pracą podlegają wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim. W celu zapewnienia pracownikom opieki zdrowotnej, pracodawca obowiązany jest zawrzeć umowę z zakładem opieki zdrowotnej lub lekarzem prowadzącym praktykę lekarską. Wstępnym badaniom lekarskim podlegają:
                     • 29.03.2012Urlop wychowawczy a podstawa wymiaru składek ZUS
                      Od 1 stycznia 2012 r. podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop. Ustalona podstawa nie może być jednak wyższa niż kwota 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale (za styczeń i luty 2012 r. nie mogła być wyższa niż 2.049,60 zł, natomiast za marzec, kwiecień i maj nie może być wyższa niż 2.152,05 zł).
                      • 29.03.2012Przywrócenie terminu podatkowego po chorobie podatnika
                       Jeśli uchybienie terminu procesowego nastąpiło z powodu choroby to uprawdopodobnienie, o jakim mowa w art. 162 § 1 Ordynacji podatkowej następuje zawsze wtedy kiedy zainteresowany, który skorzystał z ambulatoryjnego świadczenia zdrowotnego do podania o przywrócenie terminu dołączy medyczny dokument indywidualny zewnętrzny będący zaświadczeniem (orzeczeniem, opinią lekarską), z którego wynika, że pacjent nawet w ostatnim dniu terminu nie mógł dokonać czynności procesowej osobiście z powodu jego chorobowego stanu klinicznego będącego rozstrojem zdrowia powodującym zakłócenie prawidłowego funkcjonowania organizmu.
                       • 27.03.2012Jak wybrać konto osobiste
                        Już kilka banków pozwala zarabiać na zwykłych ROR-ach. Nie ma co liczyć na przysłowiowe kokosy, ale wpływy powinny z przynajmniej kilkuzłotową nawiązką pokryć koszty obsługi rachunku. Analitycy porównywarki finansowej Comperia.pl prezentują różne opcje.
                        • 22.03.2012Praca w niedziele i święta
                         Zgodnie z art. 1519 Kodeksu pracy niedziele i święta są dniami wolnymi od pracy. Dni świąteczne określa ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28 ze zm.). Dnia mi ty mi są:
                         • 21.03.2012Rekompensata pracy w dniu wolnym od pracy
                          Zgodnie z art. 1513 Kodeksu pracy pracownikowi, który ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 § 1 (tj. konieczność prowadzenia akcji ratowniczej lub szczególne potrzeby pracodawcy) wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym.
                          • 19.03.2012Sposoby rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych
                           Kodeks pracy przewiduje dwa sposoby rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych: wypłatę wynagrodzenia wraz z dodatkiem w wysokości 50% lub 100% wynagrodzenia oraz udzielenie czasu wolnego.
                           • 15.03.2012Systemy czasu pracy
                            Wyróżniamy następujące systemy czasu pracy: System podstawowego czasu pracy - pracownik świadczy pracę 8 godzin dziennie i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Praca powyżej obowiązujących norm (dobowej i przeciętnej tygodniowej) stanowi pracę w godzinach nad liczbowych.
                            • 08.03.2012Praca w sobotę
                             Pytanie: Czy za pracę w godzinach nadliczbowych w sobotę pracodawca powinien oddawać dzień wolny czy płacić wynagrodzenie (pracujemy od poniedziałku do piątku od 8 do 16)?
                             • 08.03.2012VAT na desery mleczne
                              Interpelacja nr 1627 do ministra finansów w sprawie prawidłowej stawki podatku VAT przy sprzedaży deserów mlecznych
                              • 02.03.2012Podatki 2013: Analiza projektowanych zmian w ustawie o PIT
                               Na stronie BIP Rządowego Centrum legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi realizację zmian zapowiedzianych przez Prezesa Rady Ministrów w exposé wygłoszonym w dniu 18 listopada 2011 r. Proponowane zmiany dotyczą takich preferencji podatkowych, jak: uprawnienie do korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów dla osób uzyskujących przychody z praw autorskich i z praw pokrewnych, ulgi z tytułu użytkowania sieci Internet oraz ulgi na dzieci. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2013 r. Obecnie projekt ustawy został skierowany do uzgodnień międzyresortowych konsultacji społecznych.
                               • 01.03.2012Emerytury i renty – najważniejsze wskaźniki
                                Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał na swojej stronie internetowej aktualną wysokość najniższych świadczeń wypłacanych przez ZUS po waloryzacji od 1 marca 2012 r. oraz nową wysokość dodatków do emerytur i rent oraz świadczeń pieniężnych.
                                • 29.02.2012Wysokość dodatków po waloryzacji
                                 Wraz z waloryzacją emerytur od 1 marca 2012 roku zwaloryzowane zostają – o 4,3 proc. – dodatki wypłacane emerytom lub rencistom – przypomina ZUS.
                                 • 20.02.2012Waloryzacja emerytur i rent rolnych od 1 marca 2012 roku
                                  KRUS informuje, że kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do dnia 29 lutego 2012 r. podlegają podwyższeniu o kwotę 71 zł zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
                                  • 20.02.2012PIT 2011: Rozwodnik nie zawsze rozliczy się z dzieckiem
                                   Rodzicem faktycznie wychowującym dziecko jest ten z rodziców komu sąd przyznał prawo do wykonywania władzy rodzicielskiej i który zajmuje się jego wychowaniem. Osoba posiadająca jedynie prawo do współdecydowania we wszystkich sprawach dotyczących dziecka, zajmująca się dzieckiem jedynie w czasie wakacji, ferii, w weekendy czy też w inne dni ustalone na podstawie wyroku sądu, nie ponosi codziennego trudu jego wychowywania. A właśnie wychowywanie dziecka, tj. kształtowanie jego osobowości i sprawowanie nad nim stałej pieczy jest warunkiem rozliczenia się jako samotny rodzic - wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 05.01.2012 r., sygn. IBPBII/1/415-866/11/HK.
                                   • 08.02.2012Nowe zasady przyznawania dodatków dla inspektorów skarbówki
                                    Wysokość stawek dodatku skarbowego dla inspektorów kontroli skarbowej zostanie bardziej ujednolicona, w zależności od stopnia danego inspektora. Na najwyższy dodatek w wysokości 130% wartości wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wieloletnią służbę będą mogli liczyć inspektorzy I stopnia – zmiany przewiduje projekt rozporządzenia (z 27 stycznia 2012 r.) Rady Ministrów ws. rodzajów stanowisk inspektorów oraz wysokości i trybu przyznawania dodatku skarbowego.
                                    • 06.02.2012Dodatek za wysługę lat a minimalne wynagrodzenie za pracę
                                     Interpelacja nr 180 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmiany ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w części dotyczącej art. 6 ust. 4 i 5
                                     • 01.02.2012PIT 2011: Ulga prorodzinna
                                      Podatnicy wychowujący dzieci mogą zmniejszyć swój roczny podatek dochodowy o tzw. ulgę prorodzinną. Od 2009 r. ulga ta obejmuje nie tylko rodziców, ale również opiekunów prawnych oraz osoby pełniące funkcje rodziny zastępczej.
                                      • 30.01.2012Broszura informacyjna do załącznika PIT/O składanego wraz z zeznaniem PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za 2011 rok
                                       Załącznik PIT/O jest przeznaczony dla podatników korzystających z odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych.
                                       • 30.01.2012Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2011 roku
                                        FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", i którzy w roku podatkowym:
                                        • 30.01.2012Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2011 roku
                                         Formularz PIT-36 jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. Zm.), zwanej dalej „ustawą", i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:
                                         • 19.01.2012PIT 2011: Wspólne rozliczenie z dzieckiem
                                          Osoby samotnie wychowujące dzieci i rozliczające się według skali podatkowej mogą skorzystać z preferencyjnego rozliczenia i zaoszczędzić na podatku. W takiej sytuacji podatek obliczany jest co prawda w podwójnej wysokości, ale od połowy dochodów. Wspólnie z dzieckiem może się rozliczyć jeden z rodziców lub opiekun prawny będący: panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem, osobą, wobec której orzeczono separację lub pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Aby skorzystać z tej preferencji należy jednak spełnić kilka warunków. Poniżej publikujemy pytania i odpowiedzi dotyczące wspólnego rozliczenia z dzieckiem.
                                          • 05.01.2012Gdy kontrahent nie płaci
                                           Interpelacja nr 241 do ministra finansów w sprawie podatku VAT od niezapłaconych faktur
                                           • 04.01.2012Podatki 2012: Zmiany w ustawie o PIT
                                            Początek roku to okres w którym wchodzi w życie najwięcej nowelizacji ustaw podatkowych. Jednak w przeciwieństwie do ostatnich lat zmiany, które weszły w życie 1 stycznia br., w ustawie o podatku dochodowym nie są duże i dotyczą one głownie osób prowadzących działalność gospodarczą. Mowa tu przede wszystkim o likwidacji obowiązku zapłaty podwójnych zaliczek oraz zmianie zasad rozliczania różnic kursowych. Inne zmiany to przede wszystkim zmiana w zakresie zwolnienia podatkowego dla świadczeń związanych ze sprawowaniem pieczy zastępczej oraz świadczeń dla osób usamodzielnianych. Wprowadzono również ulgę dla oszczędzających na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Ponadto, w ustawie o PIT określono zasady naliczania i poboru podatku od świadczeń z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, wypłacanych na rzecz osób, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona (anonimowy podatnik).
                                            • 04.01.2012Podatki 2012: Nowe rozporządzenie w sprawie VAT
                                             Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług.
                                             • 04.01.2012Moment rozliczenia faktury korygującej zwiększającej podstawę opodatkowania VAT
                                              Z uzasadnienia WSA: Termin rozliczenia przez sprzedawcę faktur korygujących zwiększających kwotę należnego podatku VAT uzależniony jest od okoliczności powodujących konieczność dokonania korekt faktur pierwotnych. W rozpatrywanej sprawie przyczynę korekty stanowił dodatek do cen towarów wypłacany na podstawie dodatkowego porozumienia między stronami. Zdarzenie to niewątpliwie nastąpiło po wystawieniu faktury pierwotnej i nie było znane w chwili jej wystawienia, dlatego też nie było podstaw do dokonania korekty deklaracji "wstecz", skoro pierwotnie sporządzona faktura i deklaracja VAT były prawidłowe.
                                              • 03.11.2011Zwrot kosztów wynajmu mieszkania a przychód pracownika
                                               Pytanie podatnika: Czy przy najmowaniu mieszkań przez pracowników i przedstawianiu dowodów wpłat za wynajęcie, będących potwierdzeniem poniesienia kosztów najmu, kwota otrzymana od pracodawcy podlegać może zwolnieniu z opodatkowania do wysokości 500 zł miesięcznie na podstawie art. 21 ust.1 pkt 19 ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r.? Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi opodatkowaniu podlegać będzie wyłącznie nadwyżka ponad kwotę 500 zł miesięcznie?
                                               • 06.10.2011Nowy dodatek dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
                                                Osoby posiadające prawo do świadczenia pielęgnacyjnego mogą liczyć na dodatkowe świadczenie (100 zł miesięcznie), jednak muszą złożyć odpowiedni wniosek. Taką możliwość przewiduje przyjęte we wtorek (4 października br.) przez Radę Ministrów rozporządzenie ws. szczegółowych warunków realizacji programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
                                                • 05.10.2011Rząd zatwierdził dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego
                                                 W listopadzie i grudniu osoby, które pobierają świadczenie pielęgnacyjne, dostaną dodatkowo po 100 złotych – rząd zatwierdził projekt rozporządzenia, przygotowany przez minister pracy i polityki społecznej.
                                                 • 27.09.2011Gruby wstaje lewą nogą
                                                  To był zły dzień. Od rana Grubemu nie szło. Spóźnił się do pracy, bo Luśka postanowiła akurat rano zmienić kolor włosów, koniecznie w łazience. W pracy szef warczał jak głodny wilk z Puszczy Białowieskiej. Na dodatek, jakby było mało U Śledzia pierwszy raz od dwudziestu lat zabrakło puszczańskiego. Pani Krysia przepraszająco rozkładała ręce. Chcąc, nie chcąc siedział Gruby naprzeciwko Siwego i pili jakieś przemysłowe popłuczyny, krzywiąc się teatralnie przy każdym łyku. Zadzwoniła komórka Grubego.
                                                  • 15.09.2011Nie każdy dodatek za rozłąkę jest zwolniony z PIT
                                                   Świadczenia wypłacane pracownikom świadczącym usługi na terenie kraju w postaci dodatku za rozłąkę stanowić będą dla nich przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast w sytuacji, gdy pracownicy na podstawie podpisanego oświadczenia wyrażą zgodę na czasowe przeniesienie (oddelegowanie) ich do pracy za granicę, wypłacany pracownikom dodatek za rozłąkę będzie zwolniony z podatku, jednak tylko do wysokości nieprzekraczającej wartości diety ogłoszonej w rozporządzeniu ws. podróży służbowych poza granicami kraju.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] ... [ 12 ] następna strona »