Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dodatek

 • 28.03.2017Podatki 2017. Odwrócony VAT a stawka podatku dla prac montażowych
  Zapytanie nr 2210 do ministra finansów w sprawie wątpliwości dotyczących stosowania stawki podatku VAT przy pracach montażowych w budownictwie
  • 23.03.2017Świadczenia rodzinne do zmiany?
   Interpelacja nr 10404 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych
   • 21.03.20174000 zł na niepełnosprawne dziecko - przepisy są zbyt ogólne?
    Interpelacja nr 10286 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
    • 20.02.2017PIT za 2016r. Ulga na dziecko dla rodzica po rozwodzie
     Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni, jako osoba samodzielnie sprawująca władzę faktyczną nad małoletnimi X i Y może odliczyć w zeznaniu od osób fizycznych w całości ulgę na obie córki?
     • 16.02.2017Przychód dziecka pełnoletniego a prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej
      Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni miała prawo do skorzystania z ulgi na wychowanie dzieci w stosunku do córki, do ukończenia przez nią 18 lat 21 kwietnia 2015 r., a która w 2015 r. osiągnęła własne dochody z pracy przekraczające kwotę wolną od podatku, tj. 3.089,00 zł?
      • 14.02.2017PIT za 2016 r. Rozliczenie osoby samotnie wychowującej dzieci
       W wyniku wniosku wyrażonego w zeznaniu, osoba samotnie wychowująca dzieci określa podatek w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy swoich dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej.
       • 03.02.2017Parametry i wskaźniki 2017: Pracownik
        Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
        • 27.01.2017PIT za 2016: Ulga na dzieci
         Podatnicy wychowujący dzieci mogą korzystać z tzw. ulgi na dzieci. Ulga przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym, jeżeli dziecko z nimi zamieszkuje oraz osobom pełniącym funkcje rodziny zastępczej.
         • 27.01.2017Wyrównanie płacy do wysokości minimalnego wynagrodzenia
          Interpelacja nr 8727 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie wyłączenia tzw. wyrównania do minimalnego wynagrodzenia za pracę z podstawy obliczania minimalnego wynagrodzenia
          • 19.01.2017Umorzenie zaległości podatkowych. Organ nie może pomijać dowodów
           Tezy: Postępowanie w kwestii udzielenia ulgi w postaci umorzenia zaległości podatkowych, zainicjowane wnioskiem podatnika, obliguje organ podatkowy do analizy zaistniałego stanu faktycznego z punktu widzenia wystąpienia przesłanek z art. 67a § 1 o.p. W tak zarysowanym kontekście normatywnym za sprzeczną z zasadą swobodnej oceny dowodów, wyrażoną w art. 191 o.p., uznać należy praktykę oceny materiału dowodowego, która opiera się na podkreślaniu istotności jednych dowodów przy pomijaniu lub pomniejszaniu wagi innych, gdyż tego rodzaju ocena będzie oderwana od całokształtu materiału dowodowego sprawy, będzie oceną niepełną.
           • 16.01.2017Umorzenie podatku od spadków i darowizn nie jest możliwe?
            Z uzasadnienia: W ocenie Sądu, powyższe okoliczności bezspornie świadczą o trudności w jednorazowej spłacie należności, jednak nie wskazują na całkowity brak możliwości jej zapłaty, biorąc pod uwagę na posiadany majątek. Istotne przy tym jest, że zaległość podatkowa, o umorzenie której wnioskował skarżący, stanowi zaległość z tytułu podatku od spadków i darowizn. Podatek ten ma charakter majątkowy. Osoba przyjmująca spadek, jak w niniejszej sprawie, winna liczyć się z kosztami, jakie wiążą się z faktem nabycia majątku w drodze spadku, a więc z tytułu nieodpłatnego przyrostu majątku.
            • 27.12.2016Preferencje podatkowe nie dla związków partnerskich
             Interpelacja nr 8002 do ministra finansów w sprawie możliwości wspólnego rozliczania się z podatku dochodowego przez osoby posiadające dzieci, ale żyjące w nieformalnych związkach partnerskich
             • 22.12.2016Minimalna stawka godzinowa - pytania i odpowiedzi
              Od 1 stycznia 2017 r., przy kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę wynoszącej 2000 zł, wprowadzana minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wynosić będzie 13 zł za godzinę. W latach kolejnych, wysokość tej stawki uzależniona będzie również od corocznej dynamiki wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę.
              • 21.12.2016Minimalna stawka godzinowa - pytania i odpowiedzi
               Od 1 stycznia 2017 r., przy kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę wynoszącej 2000 zł, wprowadzana minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wynosić będzie 13 zł za godzinę. W latach kolejnych, wysokość tej stawki uzależniona będzie również od corocznej dynamiki wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę.
               • 15.12.2016500 zł także dla uchodźców z Ukrainy?
                Interpelacja nr 7561 w sprawie programu 500+ dla uchodźców z Ukrainy
                • 08.12.2016Świadczenie małżeńskie z USA opodatkowane w Polsce?
                 Pytanie podatnika: Czy dodatek rodzinny (świadczenie małżeńskie) podlega opodatkowaniu w Polsce i należy je rozliczyć w zeznaniu podatkowym składanym w Urzędzie Skarbowym jako dochód do opodatkowania?
                 • 07.12.2016Sposoby i terminy wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych
                  Zgodnie z art. 100 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 887, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą emerytalną, prawo do świadczeń określonych w ustawie powstaje z dniem spełnienia wszystkich warunków wymaganych do nabycia tego prawa.
                  • 07.11.2016Rekompensata za rezygnację ze służbowego samochodu w kosztach działalności
                   Pytanie podatnika: Czy Spółka może zaliczyć na podstawie art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, do kosztów uzyskania przychodów, jako kosztów związanych z zachowaniem źródła przychodu, całą kwotę wypłaconą pracownikom jako dodatek z tytułu rezygnacji z samochodu służbowego?
                   • 02.11.2016WSA. Zmiana formy opodatkowania prowadzonej działalności
                    Z uzasadnienia: Z wykładni literalnej art. 9a ust. 4 ustawy o PIT wynika, że do dokonania prawnie skutecznej zmiany formy opodatkowania w latach następnych prowadzonej działalności gospodarczej niezbędnym jest bezpośrednie zawiadomienie w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z dotychczasowej formy opodatkowania. Dopiero w stanie prawnym obowiązującym od 19 maja 2016 r., na skutek nowelizacji ww. przepisu, ustawodawca przewidział zmianę formy opodatkowania w następnych latach prowadzenia działalności m.in. poprzez zmianę wpisu na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej tj. za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
                    • 19.10.2016Dodatek za nadgodziny w pracy na niepełny etat
                     Interpelacja nr 5696 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie dodatku za pracę ponadwymiarową
                     • 18.10.2016NSA. Czy darowizna może być kosztem podatkowym?
                      Określenie „darowizna”, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o CIT należy rozumieć w cywilistycznym, określonym w art. 888 § 1 Kodeksu cywilnym znaczeniu. Skoro zgodnie z art. 888 § 1 k.c. cel, motyw, pobudka świadczenia darczyńcy na rzecz obdarowanego nie mają znaczenia dla oceny umowy jako darowizny, a art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o CIT wyłącza z kosztów uzyskania przychodów świadczenia m.in. z umów darowizny to cele te, pobudki i motywy nie mają żadnego znaczenia dla wykładni art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. Świadczenia z umowy darowizny z mocy art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o CIT nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                      • 09.09.2016Emerytury i renty 2017: Ochotnicza straż pożarna ze specjalnym dodatkiem?
                       Klub parlamentarny Kukiz’15 zgłosił do Sejmu projekt ustawy, w którym zaproponowano wprowadzenie dodatku do emerytury dla członków ochotniczej straży pożarnej. Dodatek miałby wynosić 20 zł za każdy rok aktywnej służby. 
                       • 08.09.2016Emerytury i renty 2017: Ochotnicza straż pożarna ze specjalnym dodatkiem? 
                        Klub parlamentarny Kukiz’15 zgłosił do Sejmu projekt ustawy, w którym zaproponowano wprowadzenie dodatku do emerytury dla członków ochotniczej straży pożarnej. Dodatek miałby wynosić 20 zł za każdy rok aktywnej służby. 
                        • 18.08.2016Praca za granicą a prawo do dodatku 500+
                         Interpelacja nr 4285 w sprawie programu 500+ dla osób, których małżonek pracuje za granicą.
                         • 09.08.2016Ulga prorodzinna na niepełnosprawne dziecko
                          Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia od podatku ulgi prorodzinnej na niepełnosprawnego syna z tytułu sprawowania nad nim opieki (wychowywania)?
                          • 09.08.2016Dodatek pielęgnacyjny będzie wyższy?
                           Interpelacja nr 4814 w sprawie podwyższenia dodatku pielęgnacyjnego na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności.
                           • 19.07.2016MRPiPS. Pomoc społeczna dla osób z niską emeryturą
                            Interpelacja nr 4045 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie podjęcia działań odnoszących się do najniższych uposażeń rentowo-emerytalnych
                            • 14.07.2016Służbowe mieszkanie a przychód pracownika
                             Z uzasadnienia: Mając na uwadze realia niniejszej sprawy organy podatkowe przy ponownym rozpoznaniu sprawy powinny w szczególności rozpatrzyć - przyjmując wskazane przez Trybunał Konstytucyjny kryteria oceny - czy ponoszenie przez pracodawcę wydatków w celu zapewnienia pracownikowi miejsca zamieszkania (tu kwatera tymczasowa) jest świadczeniem poniesionym w interesie pracodawcy (ponieważ przykładowo to jemu przynosi konkretną i wymierną korzyść w postaci prawidłowo i efektywnie wykonanej przez pracownika pracy), czy też jest to świadczenie poniesione tylko w interesie pracownika.
                             • 12.07.2016Opieka nad niepełnosprawnym rodzeństwem po śmierci rodziców a prawo do ulgi prorodzinnej
                              Interpelacja nr 4002 do ministra finansów w sprawie uszczelniania systemu podatkowego kosztem niepełnosprawnych
                              • 08.07.2016CEIDG. Przedsiębiorcy mają trudności ze zmianą danych
                               Interpelacja nr 3306 do ministra rozwoju w sprawie zmiany danych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
                               • 21.06.2016Ponowne przeliczenie emerytury. Wnioski można było składać tylko do końca 2012 r.?
                                Interpelacja nr 3236 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie odmowy korzystnego przeliczania emerytur
                                • 08.06.2016Termin zwrotu VAT po dokonaniu korekty
                                 Pytanie podatnika: Czy złożenie przez Spółkę korekty deklaracji VAT-7 w związku z koniecznością wykazania WDT, z uwagi na pozyskanie dowodów potwierdzających wywiezienie towarów z terytorium kraju i dostarczenie do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, skutkuje ponownym rozpoczęciem biegu 60-dniowego terminu do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym?
                                 • 02.06.2016Podstawa wymiaru i finansowanie składek na ubezpieczenie społeczne osób wykonujących umowy cywilnoprawne
                                  1. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne  Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorców, stanowi przychód – w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych – osiągany z tytułu wykonywania umowy zlecenia, jeżeli w umowie tej określono odpłatność za jej wykonywanie kwotowo, albo w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej, albo prowizyjnie. Jeżeli odpłatność za wykonanie umowy została ustalona w innej formie, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak od kwoty minimalnego wynagrodzenia.
                                  • 01.06.2016Podstawa wymiaru i finansowanie składek na ubezpieczenie społeczne osób wykonujących umowy cywilnoprawne
                                   1. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne  Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorców, stanowi przychód – w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych – osiągany z tytułu wykonywania umowy zlecenia, jeżeli w umowie tej określono odpłatność za jej wykonywanie kwotowo, albo w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej, albo prowizyjnie. Jeżeli odpłatność za wykonanie umowy została ustalona w innej formie, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak od kwoty minimalnego wynagrodzenia.
                                   • 30.05.2016Ubezpieczenie OC biur rachunkowych – za co (nie) płacą ubezpieczyciele – cz. 3
                                    Biuro rachunkowe obsługiwało drobnego przedsiębiorcę. W trakcie roku podatkowego sprzedaż przekroczyła kwotę, która zobowiązywała podatnika do jej rejestracji w kasie fiskalnej. Niestety ani podatnik, ani biuro tego nie zauważyli w porę. Tak rozpoczyna się:
                                    • 30.05.2016Dodatek za pracę ponadwymiarową i godziny nadliczbowe do zmiany?
                                     Interpelacja nr 2768 w sprawie dodatku za pracę ponadwymiarową i za pracę w godzinach nadliczbowych.
                                     • 17.05.2016Urlop wychowawczy jako okres składkowy
                                      Interpelacja nr 2689 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie wyjaśnienia przepisów dotyczących naliczania składek za okres przebywania na urlopie bezpłatnym z tytułu wychowywania dzieci
                                      • 13.05.2016Alimenty od byłego męża. Skutki podatkowe w PIT
                                       Aby skorzystać ze zwolnienia, wysokość zasądzonych alimentów przez sąd nie może być wyższa niż 700 zł na miesiąc. Należy zaznaczyć, że zwolnienie obowiązuje także wówczas, gdy alimenty wypłacane są jednorazowo za kilka miesięcy bądź lat. Bez znaczenia dla celów podatkowych jest fakt skumulowania ich wypłaty, bowiem podstawę opodatkowania dochodu z tego tytułu stanowi nadwyżka należnych za każdy miesiąc alimentów ponad kwotę 700 zł - wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 19 kwietnia 2016 r., nr ILPB2/4511-1-434/16-2/DJ.
                                       • 12.05.2016Alimenty od byłego męża. Skutki podatkowe w PIT
                                        Pytanie podatnika: Czy należny jest podatek dochodowy od jednorazowej spłaty zadłużenia alimentacyjnego od byłego męża na rzecz Wnioskodawczyni za okres 2002-2015 r., jeśli zasądzona kwota alimentów wynosiła 700 i 550 zł miesięcznie.
                                        • 06.05.2016500 zł na dziecko dla osób pracujących za granicą
                                           Interpelacja nr 2376 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie programu "Rodzina 500 plus" i zasady przyznawania świadczeń, gdy jeden z rodziców przebywa zagranicą
                                         • 15.04.2016Rozliczenie roczne. Separacja i ulga na dzieci tylko dla jednego rodzica
                                          Pytanie podatnika: Od 19 czerwca 2014 r. Wnioskodawczyni jest w separacji z mężem, w tym dniu mąż Wnioskodawczyni wyprowadził się do swoich rodziców. Mąż Wnioskodawczyni bardzo rzadko odwiedza dzieci (średnio raz na trzy miesiące), nie uczestniczy w ich wychowaniu, do grudnia 2015 r. nie wiedział nawet do jakiej szkoły chodzi córka, nie wykonuje władzy rodzicielskiej w stosunku do dzieci. Dzieci mieszkają z Wnioskodawczynią i to ona sprawuje wyłączną opiekę nad nimi. Czy Wnioskodawczyni może rozliczyć się indywidualnie za 2015 r. odliczając ulgę prorodzinną na dwoje dzieci za cały rok?
                                          • 08.04.2016Dodatek za pracę w nocy w wynagrodzeniu minimalnym
                                           Zapytanie nr 272 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie dodatku do wynagrodzenia za pracę w godzinach nocnych
                                           • 30.03.2016MF: Rozlicz swój PIT najprościej, jak tylko można. Skorzystaj z PFR
                                            Czy wiesz, że wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR) to najłatwiejszy sposób na rozliczenie rocznego zeznania podatkowego? Urząd skarbowy wprowadza tam już twoje dane, a ty je tylko uzupełniasz, jeśli potrzebujesz. Na dodatek możesz się rozliczyć zarówno indywidualnie, jak też wspólnie z małżonkiem. Złóż PIT-37 lub 38 szybko, prosto i unikając błędów.
                                            • 24.03.2016Podatki 2016: OECD zaleca Polsce reformę systemu podatkowego
                                             Polska powinna przeprowadzić szeroko zakrojoną reformę podatkową, która objęłaby m.in. likwidację obniżonej stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz większe zastosowanie podatku od nieruchomości i podatku ekologicznego – wynika z zaleceń przedstawionych we wtorek przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W nowym raporcie organizacja wskazuje, że zmiany pomogłyby w finansowaniu nowego dodatku na dzieci.
                                             • 23.03.2016Podatki 2016: OECD zaleca Polsce reformę systemu podatkowego
                                              Polska powinna przeprowadzić szeroko zakrojoną reformę podatkową, która objęłaby m.in. likwidację obniżonej stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz większe zastosowanie podatku od nieruchomości i podatku ekologicznego – wynika z zaleceń przedstawionych we wtorek przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W nowym raporcie organizacja wskazuje, że zmiany pomogłyby w finansowaniu nowego dodatku na dzieci.
                                              • 07.03.2016PIT roczny osoby samotnie wychowującej dziecko
                                               Pytanie podatnika: Czy za 2015 r. Wnioskodawczyni będzie mogła, podobnie jak w poprzednich latach, rozliczać się z synem jako osoba samotnie wychowująca dziecko, na zasadach art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – jako z małoletnim, bez ograniczenia kwotowego dochodu osiągniętego przez syna?
                                               • 04.03.2016WSA. Nagrody z zysku dla pracowników są kosztem
                                                Z uzasadnienia: Skoro pracownicy swoją pracą przyczyniają się do wypracowania jak największego zysku przedsiębiorstwa, to wypłacone im w nagrodę z tego zysku wynagrodzenie jest ekonomicznie elementem kosztu wypracowania tego zysku. Prawo podatkowe nie stawia expresis verbis żadnych przeszkód, aby tego rodzaju wypłata stanowiła koszt uzyskania przychodów w ujęciu prawnopodatkowym.