Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dodatek

 • 13.07.2007Nie będzie grup podatkowych VAT
  Interpelacja nr 7598 do ministra finansów w sprawie tzw. grup VAT-owskich
  • 06.07.2007Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego - składniki uwzględniane po uzupełnieniu
   Pytanie: Które składniki wynagrodzenia uwzględniamy w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego po uzupełnieniu?
   • 20.06.2007Zastosowanie nowych przepisów w zakresie zasad ustalania różnic kursowych
    Pytanie podatnika: 1) Czy prawidłowo stosuje Pan kurs kupna banku jako kurs faktycznie zastosowany? 2) Czy w rozliczeniu prowizji nie powinien Pan zastosować kursu kupna banku, z którego usług Pan korzysta, ustalonego na dzień wpływu dewiz na rachunek bankowy (czy opisane w stanie faktycznym kursy są właściwe wg art. 24c ust. 2 pkt 3, ust. 3 i ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?)?
    • 12.06.2007Stanowisko PKPP Lewiatan ws. Pakietu Kluski
     5 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła tzw. Pakiet Kluski czyli projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Według komunikatu Rady Ministrów projekt ma zapewnić większą swobodę działalności gospodarczej oraz ułatwić przedsiębiorcom zakładanie i prowadzenie firm. Analizy ekspertów PKPP Lewiatan wskazują jednak na wiele niejasności i nieścisłości.
     • 21.05.2007Na oleju daleko nie zajedziesz
      Interpelacja nr 6687 do ministra finansów w sprawie wykorzystania oleju roślinnego jako paliwa do silników Diesla Szanowna Pani Minister! Zwracam się do Pani Minister w imieniu osób prywatnych użytkujących pojazdy z silnikiem Diesla. W związku z powyższym proszę Panią Minister o wyjaśnienie następujących kwestii: 1. Czy w świetle obowiązującego prawa dozwolone jest używanie oleju roślinnego nabytego legalnie jako paliwo do pojazdów mechanicznych używanych na potrzeby własne (prywatne), tj. np. samochodów osobowych? 2. Jeśli nie, to co powinien zrobić użytkownik chcący używać takie paliwo, aby takie działanie było legalne (opłaty, podatki, zgłoszenia)? 3. Czy istnieją uregulowania prawne lub prowadzone są albo przewidywane prace legislacyjne umożliwiające i określające wymogi do stosowania przez osoby prywatne takiego paliwa? Z wyrazami szacunku Poseł Sandra Lewandowska Warszawa, dnia 15 lutego 2007 r.
      • 02.04.2007Premier RP: Wzrosną emerytury i renty
       Premier Jarosław Kaczyński zapowiedział, że od przyszłego roku emerytury i renty będą waloryzowane corocznie. Od 1 marca przyszłego roku świadczenia będą zmieniane w oparciu o wysokość inflacji i wzrost wynagrodzeń. Szacuje się, że emerytury i renty wzrosną o co najmniej 24 złote netto. Szef rządu podjął taką decyzję razem z wicepremier, minister finansów Zytą Gilowską.
       • 27.03.2007ZUS wypłaci jednorazową kwotę dla emerytów i rencistów
        Blisko 5 mln osób pobierających świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych otrzyma w kwietniu jednorazową kwotę. ZUS zrealizuje w ten sposób ustawę przyjętą 16 lutego przez Parlament.
        • 22.03.2007Urlop macierzyński (2)
         Pytanie: Czy pracownika korzystającego z urlopu macierzyńskiego można zwolnić z pracy?
         • 14.03.2007PKPP Lewiatan: Zbyt restrykcyjne prawo zagraża przedsiębiorcom
          Przedsiębiorcy z niepokojem obserwują proces zwiększania represyjności prawa gospodarczego, które penalizuje coraz szerszy zakres ich działań. Przykładem jest m.in. prezydencki projekt ustawy o odpowiedzialności pracodawców za czyny przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową.
          • 14.03.2007Super Express ma przeprosić ZUS
           "Super Express" naruszył dobra osobiste Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i musi za to przeprosić - zdecydował Sąd Okręgowy Warszawa-Praga. Wydawca gazety nie odwołał się od wyroku, a więc orzeczenie jest ostateczne.
           • 09.03.2007ZUS wypłaci jednorazową kwotę dla emerytów i rencistów
            Blisko 5 mln osób pobierających świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych otrzyma w kwietniu jednorazową kwotę. ZUS zrealizuje w ten sposób ustawę przyjętą 16 lutego przez Parlament.
            • 02.03.2007Sprzedaż prasy z dodatkiem płyt CD i DVD
             Pytanie podatnika: Czy sprzedaż prasy z dodatkiem płyt CD i DVD osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym podlega obowiązkowi rejestracji za pomocą kasy fiskalnej?
             • 23.02.2007Senat przyjął ustawę o dodatku senioralnym
              Senat przyjął w czwartek bez poprawek znowelizowaną ustawę o jednorazowych zapomogach dla emerytów i rencistów. Zgodnie z nowelą, dodatkowe pieniądze będą mogły otrzymać osoby, których świadczenie nie przekracza 1200 zł.
              • 19.02.2007KPP: Projekt nie polepszy sytuacji najbiedniejszych osób pobierających świadczenia
               Konfederacja Pracodawców Polskich negatywnie ocenia fakt, że otrzymany do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny z określonym 21 dniowym terminem na udzielenie odpowiedzi został uprzednio skierowany do Sejmu i rozpatrywany w Komisji Polityki Społecznej w dniu 26 stycznia 2007 r. W ocenie KPP jest to przejaw instrumentalnego traktowania partnerów społecznych i pozorowania dialogu społecznego.
               • 02.02.2007Wyliczanie wynagrodzenia za czas urlopu
                Pytanie: W jaki sposób należy wyliczyć wynagrodzenie za czas urlopu?
                • 31.01.2007Informacje urzędów pracy dotyczących ofert pracy również w Internecie
                 Na posiedzeniu w dniu 30 stycznia br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej. Projekt nowelizacji ustawy zakłada usprawnienie funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia oraz zwiększenie dostępu do usług rynku pracy świadczonych na rzecz bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców.
                 • 24.01.2007Jednorazowy dodatek pieniężny dla najbiedniejszych emerytów i rencistów
                  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej.
                  • 19.12.2006Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego
                   Dzisiaj, tj. 20 grudnia, z mocą od dnia 1 września 2006 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 222, poz. 1630) dotycząca prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na dzieci rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne, czyli tzw. „zerówkę”.
                   • 10.12.2006Lokale gastronomiczne na celowniku posłanki
                    Interpelacja nr 4551 do ministra finansów w sprawie przypadków łamania przez lokale gastronomiczne ustawy o cenach oraz ustawy Kodeks karny skarbowy, w związku z zaniżaniem stawki podatku VAT w sprzedawanych zestawach produktów spożywczych
                    • 05.12.2006Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych dotycząca prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
                     Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych dotycząca prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na dzieci rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne, czyli tzw. „zerówkę” została ogłoszona w Dzienniku Ustaw z dnia 5 grudnia 2006 r. Nr 222, poz. 1630. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą od dnia 1 września 2006 r.
                     • 28.11.2006PKPP Lewiatan: Przedsiębiorstwa się rozwijają, ale za mało inwestują
                      Wyniki przedsiębiorstw w pierwszych 9 miesiącach br. potwierdzają ich powrót na ścieżkę szybkiego wzrostu. Przychody tego sektora wzrosły o 14% w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, przy wzroście kosztów o 13,3%. Inwestycje firm wzrosły o ponad 24 proc., ale są wciąż niewystarczające w stosunku do rosnącego popytu. Jeśli potrzeby popytowe zaspokoi import, przedsiębiorstwa stracą udziały w rosnącym rynku.
                      • 23.11.2006Komunikat MPiPS w sprawie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na dzieci rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne, czyli tzw. zerówkę
                       W dniu 23 listopada 2006 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zmiana dotyczy art. 14 ustawy o świadczeniach rodzinnych i polega na objęciu prawem do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego również dzieci w wieku 6 lat, które w przedszkolach lub w tzw. „zerówkach” zorganizowanych w szkołach podstawowych rozpoczęły od września 2006r. obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.
                       • 13.11.2006Powrót do pracy po urlopie wychowawczym
                        Prawo do urlopu wychowawczego przysługuje pracownikowi spełniającemu warunki do jego otrzymania (posiadanie co najmniej 6 miesięcznego ogólnego stażu pracy) - nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 4 roku życia. Wymiar tego urlopu został określony na maksymalnie 3 lata. Istotne jest to, że urlop wychowawczy nie musi być wykorzystywany jednorazowo, jednak pracownik nie ma w tej kwestii całkowitej swobody. Urlop ten może być mianowicie wykorzystany nawet w 4 częściach. W przypadku dziecka niepełnosprawnego urlop wychowawczy może być wykorzystywany do ukończenia przez nie 18 roku życia (we wskazanym powyżej wymiarze).
                        • 30.10.2006Bezpłatne korzystanie z pomieszczeń przy realizacji umowy ze spółką francuską podlega opodatkowaniu
                         Pytanie podatnika: 1. Czy przychody uzyskiwane z tytułu umowy o świadczenie przez podatnika usług na rzecz spółki francuskiej są przychodami z działalności gospodarczej i powinny być wykazywane odpowiednio w PIT-5L i PIT-36L łącznie z przychodami osiąganymi z tytułu sprzedaży detalicznej? 2. Czy obowiązującą ewidencją zdarzeń wymienionych w powyższym pytaniu jest podatkowa księga przychodów i rozchodów, czy też księga handlowa? 3. Czy bezpłatne korzystanie z pomieszczeń udostępnionych przez spółkę francuską podlega opodatkowaniu i w jakiej formie?
                         • 26.09.2006Wyjaśnienia MPiPS w sprawie stosowania przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy
                          1. Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia pomocy udziela się rodzinom rolniczym, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r., jeżeli co najmniej jedna osoba w rodzinie rolniczej jest rolnikiem w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników i podlega temu ubezpieczeniu z mocy ustawy. Ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy zgodnie z art. 7 ust. 1 i art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2002 r. Nr 73, poz.764 z późno zm.), nie podlegają rolnicy lub domownicy podlegający innemu ubezpieczeniu społecznemu lub posiadający ustalone prawo do emerytury lub renty albo posiadający ustalone prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Zatem pomoc z tytułu złagodzenia skutków suszy nie przysługuje osobom odprowadzającym składki do ZUS.
                          • 05.09.2006Ustalanie podstawy wymiaru i wyliczanie wynagrodzenia za czas urlopu
                           Generalną zasadą, którą kierujemy się przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy jest to, że przysługiwać ono powinno w takiej wysokości, w jakiej pracownik otrzymałby je, gdyby w tym czasie pracował. Dlatego też przy ustalaniu tego wynagrodzenia musimy brać pod uwagę nie tylko stałą, miesięczną pensję, ale również składniki wynagrodzenia przysługujące w zmiennej wysokości, jak np. wszelkie dodatki do wynagrodzenia, wynagrodzenie prowizyjne itp.
                           • 05.09.2006Rząd nie popiera poselskiego projektu nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
                            Na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 5 września 2006 r., RM zajęła stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedłożone przez ministra finansów. Rząd nie popiera poselskiego projektu nowelizacji ustawy. Kwestia zmniejszenia obciążeń dla podatników pracujących za granicą została już bowiem zawarta w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przyjętym przez Radę Ministrów 6 czerwca br.
                            • 31.05.2006MPiPS: Wzrasta wysokość świadczeń rodzinnych
                             Na wniosek Anny Kalaty, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Rada Ministrów zaproponowała zwiększenie wysokości świadczeń rodzinnych. Oznacza to, że ok. 6 mln dzieci od 1 września otrzyma wyższe świadczenia oraz dodatki. Rada Ministrów proponuje podwyższenie wysokości świadczeń rodzinnych oraz czterech spośród siedmiu dodatków do świadczeń rodzinnych. Wzrośnie również zasiłek pielęgnacyjny, który jest świadczeniem opiekuńczym.
                             • 03.05.2006Za dozwoloną pracę świadczoną w niedzielę lub święto pracownikowi przysługuje tylko jeden dodatek
                              Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 15 lutego 2006 r. (sygn. akt II PZP 11/05) uznał, że w razie nie udzielenia przez pracodawcę w okresie rozliczeniowym innego dnia wolnego od pracy w zamian za dozwoloną pracę świadczoną w niedzielę lub święto, pracownikowi przysługuje za każdą godzinę takiej pracy tylko jeden dodatek przewidziany w art. 15111 § 2 in fine lub § 3 kp.
                              • 25.04.2006Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego jako dochód wolny od podatku
                               Pytanie: Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym zasiłek rodzinny wraz z dodatkami takimi jak dodatek dla matki samotnie wychowującej dziecko, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania?
                               • 28.03.2006Wniesienie aportu do spółki z o.o. i podatek od czynności cywilnoprawnych
                                Pytanie podatnika: Czy wniesienie aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
                                • 22.03.2006Płynność finansowa - klucz do sukcesu firmy
                                 Finansowanie swojej działalności i rozwoju firmy to problem, o który potyka się wielu przedsiębiorców. Utrzymanie pozycji na coraz bardziej konkurencyjnym rynku wymaga od większości dostawców udzielania swoim kontrahentom kredytów kupieckich. Zależność jest prosta – im dłuższy kredyt, tym łatwiej pozyskać odbiorców. Jednak sprzedaż z przedłużonym terminem płatności niesie ze sobą wiele ryzyk. Największym jest ryzyko utraty płynności i braku możliwości finansowania zakupów.
                                 • 14.03.2006Zwrot VAT i numer PKWiU na fakturze
                                  Pytanie: Będę starał się o zwrot VAT z tytułu wydatków związanych z budową domu. Nie mam na fakturze PKWiU. Pytałem sprzedawcy – twierdzi, że nie ma obowiązku umieszczać numeru PKWiU na fakturze przy towarach opodatkowanych 22%. Czy urząd będzie ode mnie żądał tych numerów?
                                  • 12.03.2006Odpuść dłużnikowi i zyskaj
                                   Są sytuacje, w których warto dłużnikowi odpuścić. Wyobraźmy sobie, że sprzedaliśmy towar Panu X, który kupił go od nas w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zastosowaliśmy przedłużony termin płatności, co okazało się posunięciem błędnym – Pan X bowiem nie zapłacił. Przeprowadzony wywiad wykazał, że już raczej nie zapłaci – znajduje się bowiem w tragicznej sytuacji finansowej a na dodatek nie posiada majątku, z którego wierzyciele mogli by się zaspokajać w przypadku prowadzenia działań sądowo-egzekucyjnych. Być może nie ma w tym winy Pana X – prowadzenie działalności gospodarczej jest niestety obciążone sporym ryzykiem. Tymczasem w związku z transakcją trzeba było zapłacić podatek dochodowy i VAT. O sposobie na podatek VAT napiszę jutro, dzisiaj o jednym ze sposobów „odzyskania” zapłaconego podatku dochodowego.
                                   • 23.02.2006Niższy wskaźnik dochodu z gospodarstwa rolnego
                                    Od 14 stycznia 2006 r., czyli od dnia wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2005r. 267, poz. 2260) miesięczna wartość dochodu z 1 ha przeliczeniowego została określona w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 28 października 2005 r. miesięczny dochód z 1 ha przeliczeniowego w 2004 r. wyniósł 135,50 zł. (a nie jak dotychczas 194 zł).
                                    • 19.02.2006Nowelizacja ustawy o dodatkach mieszkaniowych uchwalona
                                     17 lutego br. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych. System dodatków mieszkaniowych został wprowadzony ustawą z dnia 2 lipca 1994 roku o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych. Od 2002 r. obowiązuje w tym zakresie ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.
                                     • 15.02.2006ZUS - podwyżka emerytur i rent z FUS od 1 marca 2006 r. z tytułu waloryzacji świadczeń i podwyższenia najniższej podstawy wymiaru rent inwalidów wojennych i wojskowych
                                      Na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokona - od 1 marca 2006 r. - waloryzacji emerytur i rent, podwyższenia świadczeń najniższych oraz dodatków do emerytur i rent. Zgodnie z ustawą z dnia 11 października 2002 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (...) świadczenia przyznane na podstawie tych ustaw nie będą podlegać bieżącej waloryzacji od 1 marca br. Natomiast podstawy wymiaru tych rent, niższe niż 1 650,00 zł, zostaną podwyższone od 1 marca do tej kwoty.
                                      • 14.02.2006Rozkład czasu pracy w okresach rozliczeniowych i zasady wynagrodzenia pracowników za pracę w nadgodzinach, w porze nocnej i dni wolne (2)
                                       W pierwszej części artykułu dotyczącego czasu pracy, którą publikowaliśmy wczoraj, autor omówił rozkłady czasu pracy w okresach rozliczeniowych (czas pracy podstawowy, równoważny, przedłużony, skrócony, zadaniowy, przerywany, indywidualny rozkład czasu pracy). Dzisiaj o pracy w godzinach nadliczbowych, w dni świąteczne i w porze nocnej.
                                       • 13.02.2006Rozkład czasu pracy w okresach rozliczeniowych i zasady wynagrodzenia pracowników za pracę w nadgodzinach, w porze nocnej i dni wolne (1)
                                        Polskie prawo pracy przez czas pracy rozumie liczbę godzin, podczas których pracownik ma obowiązek pozostawać do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. W okres ten wlicza się przede wszystkim czas efektywnej pracy, jak również wszelkie przerwy w wykonywaniu pracy, jeżeli pracownik był do niej gotów, a doznał przeszkód w jej wykonywaniu bez swojej winy, np. brak prądu lub niedostarczenie surowca. Pracownik nie będzie pozostawał do dyspozycji pracodawcy, będąc w stanie nietrzeźwości, gdyż nie może on być wtedy dopuszczony do pracy. Do czasu pracy wlicza się również przerwy wypoczynkowe lub na spożycie posiłku nieprzekraczające jednorazowo 15 minut, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin (art. 134 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy Dz. U. 1998 r. 21, poz. 94 z późn. zm.).
                                        • 12.02.2006Czekają nas zmiany w systemie podatkowym
                                         W sobotę na konferencji prasowej urzędnicy ministerstwa finansów przedstawili kilkadziesiąt propozycji zmian i ułatwień, które mają zostać wprowadzone jeszcze w tym roku lub od pierwszego stycznia roku 2007. Zmiany można podzielić na dwie grupy – ułatwiające życie podatnika, ale nie mające wpływu na wysokość obciążeń podatkowych oraz na zmiany, które będą miały wpływ na wysokość podatków płaconych przez podatników (niektóre proponowane zmiany mogą zwiększyć obciążenia podatkowe).
                                         • 12.01.2006Zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych
                                          Dnia 14 stycznia 2006 r. wchodzą w życie kolejne zmiany przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 267, poz. 2260). Niektóre ze zmian zawartych w powyższej noweli weszły w życie już z dniem 1 stycznia 2006 r. Zmiany wprowadzone ustawą dotyczą nie tylko świadczeń rodzinnych realizowanych przez pracodawców, ale także świadczeń wypłacanych przez organ właściwy (urząd miasta lub gminy). Poniżej przedstawiamy zmiany, które wchodzą 14 stycznia, a które dotyczą świadczeń realizowanych przez pracodawców zobowiązanych ustawowo do ustalania prawa i wypłaty świadczeń rodzinnych.
                                          • 15.12.2005Jeszcze o uldze remontowej
                                           Mam trzy pytania. Moja mama zbiera rachunki od 2003 roku. Jej wydatki nie osiągnęły jednak dolnego limitu, ale w tym roku już je przekroczyły. Czy może odliczyć oprócz tegorocznych wydatków również wydatki z lat poprzednich? Drugie pytanie. Ja do tej pory nie korzystałam z ulgi remontowej, ponieważ dopiero w tym roku kupiłam mieszkanie. Czy mogę całą ulgę wykorzystać w tym roku biorąc pod uwagę, że nie rozpoczęłam z niej korzystać w 2003? I na koniec. Mamie prawdopodobnie nie starczy podatku na odliczenie całej ulgi. Czy to, że ulga traci moc oznacza, że już nigdy nie odliczy tej kwoty?
                                           • 23.11.20051000 zł być może dla wszystkich
                                            Dyskusja nad tzw. becikowym trwa (kto oglądał dzisiejsze obrady Sejmu wie, że nie jest to dyskusja zbyt elegancka), a w jej ferworze mało kto wspomina, że becikowe to nic nowego. Nie tak dawno funkcjonował jeszcze zasiłek porodowy, został potem zastąpiony dodatkiem do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka – i wynosi on obecnie 500 zł.
                                            • 05.11.2005Jedno zwolnienie, dwie podstawy wymiaru zasiłku
                                             Ponieważ składniki wynagrodzenia przysługujące zgodnie z umową o pracę do określonego terminu uwzględnia się przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego tylko za okres przypadający do tego terminu, może powstać konieczność ustalenia dwóch podstaw wymiaru zasiłku dla wyliczenia wynagrodzenia za czas nieobecności wynikającej z jednego zwolnienia.
                                             • 03.11.2005Agencje zatrudnienia - droga przez mękę
                                              Agencje zatrudnienia to instytucje, które z założenia powinny poprawiać sytuację na rynku pracy, poprzez ułatwienie wzajemnych kontaktów ewentualnych pracodawców i pracobiorców. Od samego początku działalność agencji zatrudnienia jest bardzo mocno regulowana. Można spokojnie powiedzieć, że za bardzo. Chęć ścisłej kontroli działalności agencji wynika zapewne z lęku przed skłonnością do nadużywania przez agencje swojej pozycji wobec poszukujących pracy. Dlatego istniejące przepisy, mające na ścisłą kontrolę działalności agencji, przy okazji ostatniej nowelizacji zostały zmodyfikowane. Oto stan po zmianach.
                                              • 26.07.2005Uprawnienia pracownicy w ciąży
                                               W okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy
                                               • 09.06.2005Leasing
                                                Leasing w najprostszym ujęciu jest formą finansowania polegającą na nabyciu prawa używania rzeczy w zamian za określone opłaty. Leasing to forma umowy cywilno-prawnej, zbliżona do najmu czy dzierżawy. Polega na przekazaniu rzeczy w użytkowanie na czas określony.

                                               « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ]