Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dodatek

 • 07.04.2010Orzecznictwo: Osoba w związku partnerskim jest samotnym rodzicem
  Z uzasadnienia: Z uwagi na czysto formalny charakter kryteriów tworzących definicję osoby samotnie wychowującej dziecko, bez znaczenia dla prawa do skorzystania z omawianego preferencyjnego sposobu rozliczenia podatku (wspólne rozliczenie z dzieckiem) pozostają takie okoliczności jak wspólne zamieszkiwanie rodziców czy pomoc w wychowaniu dziecka. Zdaje się przy tym, iż właśnie intencją ustawodawcy przy tworzeniu definicji osoby samotnie wychowującej dzieci była rezygnacja z każdorazowego badania tak indywidualnych okoliczności i posłużenie się pewnym generalnym założeniem.
  • 31.03.2010Orzecznictwo: Częściowo odpłatne pełnienie funkcji członka zarządu może generować przychód
   Z uzasadnienia: Świadczenie otrzymane przez podatnika - spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w postaci pełnienia przez wspólnika tejże spółki funkcji prezesa lub członka zarządu bez wynagrodzenia - w sytuacji, gdy spełniający uzyska lub ma uzyskać w przyszłości wzajemnie pewną korzyść majątkową (w szczególności tzw. dywidendę) - nie jest "nieodpłatnym świadczeniem" w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p. Nie ma przy tym znaczenia, czy to świadczenie wzajemne ma taką samą, czy też zbliżoną wartość ekonomiczną. A zatem jedynie w przypadku, gdy funkcję członka zarządu spółki pełni nieodpłatnie (lub częściowo odpłatnie) jej wspólnik, po stronie spółki nie powstaje przychód z nieodpłatnego (częściowo odpłatnego) świadczenia.
   • 29.03.2010Jak rząd obniżał podatki
    Interpelacja nr 13901 do ministra finansów w sprawie obietnicy obniżenia podatków
    • 18.03.2010Felieton: Gruby i Siwy poprawiają jakość naszego życia
     Siwy siedział w fotelu, nie mógł się nadziwić. Nigdy wcześniej nie widział u Grubego tak świetnie zaopatrzonego barku. - Postanowiłeś awansować do klasy średniej? – z lekką zazdrością Siwy spoglądał na dwudziestoletnią whisky. - Postanowiłem Siwy korzystać z praw konsumenta – Gruby nalał do kieliszków brandy V.S.O.P. - Każdy konsument ma prawo do brandy za pięćset złotych, nawet jak nie ma pięciuset złotych? – Siwy podziwiał bursztynową barwę trunku.
     • 17.03.2010PIP przygotowała zmiany w prawie pracy
      Interpelacja nr 13407 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmian w przepisach o płacach i urlopach
      • 09.03.2010Lewiatan: Powszechny samorząd gospodarczy oznacza sięganie po pieniądze podatników
       Powołaniu powszechnego samorządu gospodarczego sprzeciwia się Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Jej zdaniem, oznaczałoby to tworzenie niepotrzebnej administracji podatnej na naciski polityczne, ograniczającej konkurencję i na dodatek finansowanej z podatków. W opinii Lewiatana, zróżnicowanie interesów firm sprawia, że niemal niemożliwe jest wypracowanie wspólnych postulatów legislacyjnych, dlatego ponoszenie przez społeczeństwo znacznych kosztów budowania reprezentacji wszystkich przedsiębiorców nie znajduje uzasadnienia.
       • 12.02.2010Nowy sposób na opieszałych urzędników?
        Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich, pojawiła się szansa na szybsze dyscyplinowanie organu administracyjnego, który zwleka z wydaniem decyzji bądź odmawia jej podjęcia. Sejmowa komisja „Przyjazne Państwo” pracuje nad nowelizacją ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, która ma uprościć procedurę nakładania grzywny za przewlekłe prowadzenie spraw przez organy administracyjne.
        • 10.02.2010Łatwiej o becikowe
         Rząd na wniosek minister pracy i polityki społecznej - przyjął projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, która przewiduje tymczasowe złagodzenie warunków, jakie musi spełnić kobieta, by otrzymać świadczenie z tytułu urodzenia dziecka.
         • 04.02.2010Wypłata dodatku za rozłąkę nie podlega PIT
          Pytania podatnika: 1. Czy dodatek za rozłąkę w wysokości diety za czas podróży służbowej na obszarze kraju za każdy dzień dla osób oddelegowanych, którym pracodawca finansuje koszt zakwaterowania i którzy nie mają możliwości codziennego powrotu do miejsca zamieszkania, korzysta na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ze zwolnienia opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy zwrot kosztów przejazdu w dniu wolnym od pracy, środkiem transportu, określonym przez pracodawcę, do miejscowości pobytu stałego lub czasowego i z powrotem będzie zwolniona z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16? 3. Czy przedłużenie okresu trwania czasowego przeniesienia spowoduje utratę zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 18?
          • 19.01.2010Ulga rodzinna (prorodzinna)
           Podobnie jak w poprzednim, tak i w tym roku przebojem podatkowym będzie bez wątpienia tzw. ulga prorodzinna. W porównaniu jednak z zeszłorocznym zeznaniem zmienia się sposób obliczenia kwoty podlegającej odliczeniu. Począwszy od rozliczenia rocznego za 2009 r. odliczeniu od podatku dochodowego podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali (tj. 1/6 x 556,02 zł = 92,67 zł), za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik w stosunku do małoletniego dziecka:
           • 18.01.2010Rozliczenie roczne 2009 – wspólne rozliczenie z małżonkiem lub dzieckiem
            Wspólne rozliczenie jest atrakcyjne dla wielu podatników ze względu na sposób obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidują możliwość pomniejszenia podatku o pewną kwotę, uwidocznioną w pierwszym przedziale tabeli podatkowej (dla dochodów osiągniętych w 2009 r. jest to 556,02 zł). Dodatkowo stopa procentowa podatku rośnie wraz ze wzrostem dochodu. Mechanizm wspólnego rozliczenia polega w uproszczeniu na tym, że najpierw sumuje się dochody małżonków, następnie dzieli przez dwa, od połowy łącznych dochodów oblicza się podatek, a uzyskaną kwotę mnoży się przez dwa. Korzyść, jaką można osiągnąć przy wspólnym rozliczeniu, najlepiej przedstawić na konkretnym przykładzie.
            • 13.01.2010Ulga prorodzinna na dziecko pełnoletnie w zeznaniu za 2009 rok
             Zgodnie ze znowelizowanym przepisem art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik ma prawo odliczyć ulgę prorodzinną na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:
             • 13.01.2010Ulga prorodzinna: Na wysokość dochodów dziecka nie ma wpływu wysokość składek ZUS
              Pytanie podatnika: Syn Wnioskodawcy, urodzony w 1987 r., uczęszczający do szkoły, w 2008 r. podjął pracę i uzyskał z tego tytułu przychód w wysokości 4.763,89 zł, którego koszty uzyskania przychodów wyniosły 1.251,54 zł. Dochód - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 653,14 zł - wyniósł 2.859,21 zł, zaś zaliczka na podatek wyniosła 0 zł. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do ulgi prorodzinnej? Jeśli tak, czy istnieje możliwość złożenia korekty zeznania za 2008 r.?
              • 12.01.2010Broszura informacyjna do załącznika PIT/O składanego wraz z zeznaniem PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za 2009 rok
               Załącznik PIT/O jest przeznaczony dla podatników korzystających z odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych.
               • 05.01.2010Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2009 roku
                FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:
                • 05.01.2010Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2009 roku
                 MINISTERSTWO FINANSÓW Formularz jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą ”, i którzy w roku podatkowym:
                 • 17.12.2009Ocena kompetencji pracowników aparatu skarbowego w wyjaśnieniach ministerstwa
                  Interpelacja nr 12062 do ministra finansów w sprawie kompetencji pracowników organów podatkowych
                  • 15.12.2009MF: Przeniesionym czasowo przysługuje zwolnienie
                   Pytanie podatnika: Czy przyznany dodatek za rozłąkę podlega zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                   • 09.12.2009Opodatkowanie świadczeń pieniężnych z ZFŚS
                    Pytania podatnika: 1. Czy świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom przez Spółkę, sfinansowane w całości z ZFŚS, (takie jak: jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, dopłata do wypoczynku, dofinansowanie sportu i rekreacji oraz aktywności kulturalno-oświatowej, świadczenia w razie sytuacji losowych, itp.) są zwolnione od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy PIT, do wysokości limitu wskazanego w tym przepisie? 2. Czy można zastosować zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy PIT (w brzmieniu obecnie obowiązującym), do świadczeń pieniężnych sfinansowanych z ZFŚS, które zostały wypłacone pracownikom od 1 stycznia 2009 r.? 3. Czy limit określony w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy PIT (kwota zwolnienia w wysokości 380 zł/rok) dotyczy wszystkich świadczeń pieniężnych oraz świadczeń rzeczowych sfinansowanych z ZFŚS i wypłaconych lub wydanych pracownikowi w danym roku kalendarzowym?
                    • 30.10.2009Stałe dni pracy pracownika zatrudnionego w systemie równoważnym
                     Chciałbym, by pracownik pracował tylko przez trzy dni w tygodniu (poniedziałek, wtorek i środa) – w pozostałe dni tygodnia jego praca nie jest mi potrzebna. Wprowadziłem równoważny czas pracy z maksymalnym możliwym wydłużeniem w każdym dniu pracy. Jest to osoba zatrudniona na cały etat, okres rozliczeniowy wynosi miesiąc.
                     • 27.10.2009Po becikowe z zaświadczeniem lekarskim
                      Jak informuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, od 1 listopada br. przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka pozostawała pod opieką lekarską co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.
                      • 14.09.2009Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla zleceniobiorcy
                       Pytanie podatnika: Czy wypłacone środki u zleceniobiorcy będą zwolnione z podatku dochodowego w myśl art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub będą traktowane jako przychód ze zlecenia na podstawie art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych bądź jako inny przychód wykazany rozliczeniem rocznym PIT-8C?
                       • 09.09.2009Poradnik ZUS: Zasady rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński
                        Od 1 września 2009 r. zmianie uległy zasady podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym osób pobierających zasiłek macierzyńskie oraz zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, które wprowadziła ustawa z dnia 24 czerwca 24 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe (Dz.U. nr 71, poz.609). Zasady podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu osób przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński, a także zasady sporządzania dokumentów rozliczeniowych oraz ustalania podstawy wymiaru składek zostały przedstawione w niniejszym poradniku.
                        • 21.08.2009Dlaczego pracujący emeryci płacą nadal składki na ubezpieczenie rentowe?
                         Interpelacja nr 9663 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmian w zasadach opłacania składek na ubezpieczenie społeczne
                         • 12.08.2009Zasiłki rodzinne: Kryterium dochodowe bez zmian
                          Kwota dochodu, która upoważnia do starania się o zasiłek rodzinny, pozostanie bez zmian, jednocześnie zwiększeniu ulegną kwoty niektórych świadczeń – postanowił rząd. We wtorek Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych.
                          • 03.08.2009Nazwa spółki na paragonach fiskalnych
                           Pytanie podatnika: Czy na paragonach fiskalnych w sklepach możemy drukować „Sklep P.” z podaniem na numery identyfikacji podatkowej i adresu sklepu bez podawania pełnej nazwy Spółki?
                           • 27.07.2009Starsi pracownicy przebywający w szpitalu tracą na chorobowym
                            Interpelacja nr 9767 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie niższego zasiłku chorobowego, jaki otrzymują starsi pracownicy
                            • 16.07.2009Opodatkowanie dotacji, które będą wypłacane osobom zwalnianym z pracy
                             Interpelacja nr 9620 do ministra finansów w sprawie nieprecyzyjnych przepisów dotyczących ewentualnego opodatkowania dotacji UE przeznaczonych dla osób zwalnianych z pracy
                             • 14.07.2009Orzecznictwo: Gadżet dołączany do książki
                              Z uzasadnienia WSA: W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, słusznie w zaskarżonej decyzji zwrócono uwagę, że jeżeli wybrane towary zostały objęte preferencją w postaci możliwości zastosowania zerowej stawki VAT, to nie można tejże stawki stosować w przypadku dostawy innych towarów, nawet wówczas, gdy towary opodatkowane preferencyjną stawką oraz towary nie objęte obniżoną stawką podatku VAT stanowią przedmiot jednej dostawy. Sąd pierwszej instancji, argumentował przy tym, że wszelkie preferencje w zakresie stosowania niższych stawek podatku VAT należy poddawać wykładni zawężającej.
                              • 09.07.2009Dodatek za rozłąkę bez podatku tylko dla pracownikom czasowo przeniesionych
                               Pytanie podatnika: Czy dodatek za rozłąkę, wypłacany pracownikom na podstawie umowy czasowego przeniesienia w wysokości 23,00 zł za każdy dzień pobytu w miejscu czasowego przeniesienia stanowi przychód pracownika zwolniony z opodatkowania?
                               • 08.07.2009Od 1 lipca bez składek na FP i FGŚP za starszych pracowników
                                Od 1 lipca 2009 r. obowiązuje zwolnienie z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za zatrudnianych pracowników, którzy ukończyli 50 lat oraz za osoby, które ukończyły 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni).
                                • 07.07.2009Konkubinat nie daje preferencji w PIT
                                 Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca może korzystać z prawa do rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych jako osoba samotnie wychowująca dzieci ze względu na wychowywanie córki?
                                 • 02.07.2009Opodatkowanie emerytur niesprawiedliwe?
                                  Interpelacja nr 8834 do ministra finansów w sprawie podwójnego opodatkowania emerytur
                                  • 19.06.2009Emerytury i renty przyznawane i wypłacane przez ZUS z zastosowaniem przepisów UE (1)
                                   Czego dotyczą regulacje unijne w zakresie emerytur i rent? W Unii Europejskiej nie ma jednego systemu emerytalno-rentowego. Prawo unijne nie ingeruje w to, na jakich zasadach państwa członkowskie przyznają świadczenia emerytalno-rentowe. Każde państwo członkowskie samo określa rodzaje świadczeń oraz warunki nabywania uprawnień do tych świadczeń, decyduje o wieku emerytalnym, stażu wymaganym do nabycia uprawnień do świadczeń oraz o wysokości świadczeń. Osoba, która pragnie uzyskać emeryturę lub rentę w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej, musi spełnić warunki wymagane do nabycia uprawnień do świadczeń, określone przepisami prawnymi tego państwa.
                                   • 09.06.2009Orzecznictwo: Nadgodziny w wolną sobotę
                                    Praca w sobotę stanowiącą dzień wolny od pracy wynikający z pięciodniowego tygodnia pracy, świadczona w godzinach nadliczbowych, uprawnia do dodatku w wysokości 50% wynagrodzenia.
                                    • 19.05.2009Zamierzasz zlikwidować działalność? – nie zapomnij o kasie fiskalnej
                                     Kas fiskalnych nie lubimy. Wiemy, że są powszechnie stosowane we wszystkich krajach, które oparły swój system podatkowy na podatku VAT, wiemy, że służą ograniczeniu szarej strefy, wiemy też, że dzięki nim możemy kontrolować obrót gotówkowy w naszym punkcie handlowym. Nie zmienia to jednak naszego negatywnego nastawienia – kasa fiskalna to przecież swego rodzaju szpieg. Na dodatek szpieg, z którym należy obchodzić się jak z jajkiem i w sposób szczegółowo opisany w przepisach. I kiedy czasami myślimy o likwidacji działalności, myślimy również o uldze, z jaką pożegnamy nasze kasy. Ale brak należytej staranności w momencie likwidacji może uczynić to pożegnanie bolesnym.
                                     • 08.05.2009Nowe obowiązki przedsiębiorców w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
                                      W dniu 21 kwietnia 2009 r. sejmowa Komisja Finansów Publicznych przygotowała sprawozdanie ze swoich prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw, zwanej potocznie „ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy”. W dużej mierze nowe rozwiązania stanowią spóźnioną implementację dyrektyw unijnych w tym zakresie, tj. 2005/60/WE oraz 2006/70/WE.
                                      • 06.05.2009Orzecznictwo: Pozorna likwidacja stanowiska pracy
                                       Z pozorną likwidacją stanowiska pracy, która nie uzasadnia wypowiedzenia zmieniającego (art. 42 w związku z art. 45 § 1 Kodeksu pracy) mamy do czynienia wówczas, gdy jest ono wprawdzie likwidowane, ale w jego miejsce jest tworzone inne stanowisko pracy (o innej nazwie), które w istotnych elementach nie różni się od zlikwidowanego.
                                       • 29.04.2009Orzecznictwo podatkowe: Opodatkowanie sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego
                                        Także na gruncie przepisów prawa podatkowego nie można utożsamiać przychodu ze sprzedaży całości nieruchomości lub części nieruchomości, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z przychodem ze sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego. Ustawodawca podatkowy, wskazując jako źródło przychodu odpłatne zbycie rozróżnia bowiem nieruchomość, jej część i udział w nieruchomości (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a tej ustawy). Skoro więc w przepisie dotyczącym zwolnienia przychodu ze sprzedaży wymienia jedynie nieruchomość lub jej część, to nie można uznać, iż zwolnienie to obejmuje również przychód ze sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości.
                                        • 03.04.2009Podleganie ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz zasady opłacania i rozliczania składek za obywateli polskich zatrudnionych za granicą
                                         1. Ubezpieczenia społeczne obywateli polskich zatrudnionych za granicą. Krąg osób objętych ubezpieczeniami społecznymi. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.) obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są m.in.:
                                         • 11.03.2009Obniżona opłata komornicza od dłużników na zasiłku
                                          W przypadku dłużnika utrzymującego się np. z zasiłku dla bezrobotnych czy świadczeń z ZUS komornicy za swoją pracę nie będą mogli pobierać opłaty wyższej niż 8 proc. odzyskanej należności – zaproponował rząd w przyjętym we wtorek projekcie nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.
                                          • 03.03.20098 mld zł – roczny koszt marcowej waloryzacji
                                           Zakład Ubezpieczeń Społecznych szacuje, że miesięczny skutek waloryzacji emerytur i rent – w tym świadczeń i zasiłków przedemerytalnych oraz rent socjalnych, a także dodatków – wyniesie 669,6 mln zł. Koszt podwyżek w ujęciu rocznym przekroczy więc 8 mld zł.
                                           • 19.02.2009Nowy system opodatkowania samochodów?
                                            Interpelacja nr 6195 do ministra finansów w sprawie zastąpienia podatku akcyzowego od samochodów osobowych tzw. podatkiem ekologicznym
                                            • 16.02.2009Czas pracy kierowcy pracującego w porze nocnej
                                             Do pracy nocnej kierowcy zatrudnionego na podstawie stosunku pracy stosujemy zarówno postanowienia Kodeksu pracy, jak i ustawy o czasie pracy kierowców. Musimy pamiętać o dodatkowej rekompensacie tej pracy oraz o szczególnych ograniczeniach czasu jej trwania.
                                             • 06.02.2009Dodatek za rozłąkę
                                              Pracodawcy wysyłający pracowników za granicę często wypłacają im dodatkowe świadczenia, które mają na celu zrekompensowanie choćby wyższych kosztów utrzymania w drugim kraju. Jednym z takich świadczeń jest dodatek za rozłąkę. Zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolny od podatku dochodowego jest dodatek za rozłąkę wypłacany pracownikom czasowo przeniesionym – do wysokości diet za czas podróży służbowej na obszarze kraju, określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
                                              • 04.02.2009Ekopodatek zamiast akcyzy
                                               Interpelacja nr 6195 do ministra finansów w sprawie zastąpienia podatku akcyzowego od samochodów osobowych tzw. podatkiem ekologicznym
                                               • 02.02.2009Program Rozliczenie roczne podatki.biz 2008
                                                Już od wielu lat udostępniamy naszym Czytelnikom program Rozliczenie roczne podatki.biz. Mamy przyjemność przestawić jego edycję służącą do rozliczenia podatku dochodowego za rok 2008. Tak jak w poprzednich latach zdecydowaliśmy się na prostą i przejrzystą formę, rezygnując z wbudowywania skomplikowanych kreatorów. Program umożliwia bardzo szybkie wypełnienie i wydrukowanie deklaracji podatkowych wraz z załącznikami. Koncentrowalismy się na tym, aby wypełnienie formularzy przypominało jak najbardziej pracę na oryginalnych drukach. Jak zawsze program wyposażyliśmy w moduł "Razem czy osobno" - umożliwiający podjęcie decyzji, czy opłaca nam się rozliczenie ze współmałzonkiem, i jak co roku na naszych stronach www udostępnimy serwis Rozliczenie roczne 2008 - którego zawartość stanowić będzie omówienie i analiza problemów szczegółowych, które mogą pojawić się w trakcie sporządzania rozliczenia rocznego.