Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

faktura zaliczkowa zakupu

 • 30.07.2020Faktury zaliczkowe – ewidencja u dostawcy i odbiorcy
  Faktura zaliczkowa wystawiana jest z myl o rozliczeniu otrzymanych zaliczek do okrelonej dostawy kocowej, która nastpi w przyszoci. Zazwyczaj faktury zaliczkowe uywane s przy transakcjach o duej wartoci, w celu pozyskania czci rodków, które pomog sfinalizowa ostateczn transakcj. Zaliczka w obrocie krajowym w wietle ustawy o VAT powoduje powstanie obowizku podatkowego. Wpacona na rachunek bankowy jednostki zaliczka traktowana jest jako kwota brutto, która zawiera stawk VAT odpowiedni dla danego towaru czy usugi.
  • 29.07.2020Faktury zaliczkowe – ewidencja u dostawcy i odbiorcy
   Faktura zaliczkowa wystawiana jest z myl o rozliczeniu otrzymanych zaliczek do okrelonej dostawy kocowej, która nastpi w przyszoci. Zazwyczaj faktury zaliczkowe uywane s przy transakcjach o duej wartoci, w celu pozyskania czci rodków, które pomog sfinalizowa ostateczn transakcj. Zaliczka w obrocie krajowym w wietle ustawy o VAT powoduje powstanie obowizku podatkowego. Wpacona na rachunek bankowy jednostki zaliczka traktowana jest jako kwota brutto, która zawiera stawk VAT odpowiedni dla danego towaru czy usugi.
   • 06.04.2020E-kurs: Podatkowe problemy biur rachunkowych - ujcie praktyczne
    Zmiany, wprowadzone na przeomie 2019/2020, kontynuowane nieustannie midzy innymi w zwizku z sytuacj epidemiologiczn i koniecznoci korekt niektórych rozwiza, dotkliwe s szczególnie dla osób prowadzcych biura rachunkowe i zajmujcych si w nich rachunkowoci i rozliczeniami. Do licznych obowizków doszy te, zwizane z koniecznoci kontroli prawidowoci przeprowadzenia transakcji pod ktem jej fakturowania i rodzaju patnoci. Konieczno kontroli nalenoci i zobowiza, zwizana z now odmian ulgi na ze dugi w PIT i CIT, to kolejne nowe obcienie. Aby uatwi biege poruszanie si w tej materii pracownikom i wacicielom biur rachunkowych zapraszamy na praktyczny e-kurs. 
    • 25.02.2020Faktury zaliczkowe – ewidencja u dostawcy i odbiorcy
     Faktura zaliczkowa wystawiana jest z myl o rozliczeniu otrzymanych zaliczek do okrelonej dostawy kocowej, która nastpi w przyszoci. Zazwyczaj faktury zaliczkowe uywane s przy transakcjach o duej wartoci, w celu pozyskania czci rodków, które pomog sfinalizowa ostateczn transakcj. Zaliczka w obrocie krajowym w wietle ustawy o VAT powoduje powstanie obowizku podatkowego. Wpacona na rachunek bankowy jednostki zaliczka traktowana jest jako kwota brutto, która zawiera stawk VAT odpowiedni dla danego towaru czy usugi.
     • 03.02.2020Odliczenie VAT z faktury zaliczkowej wystawionej przed rozpoczciem dziaalnoci
      Adwokat 1 listopada 2019 r. zarejestrowa si jako przedsibiorca. Od tego te dnia jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT. Wczeniej, 1 sierpnia 2019 r. zapaci przelewem zaliczk za zamówione meble do kancelarii, a 8 sierpnia otrzyma faktur zaliczkow. Z uwagi na upado producent nie dostarczy zamówionych mebli. Adwokat nie otrzyma równie zwrotu pienidzy. Czy odliczenie VAT z ww. faktury zaliczkowej jest moliwe?
      • 28.11.2019Faktury zaliczkowe – ewidencja u dostawcy i odbiorcy
       Faktura zaliczkowa wystawiana jest z myl o rozliczeniu otrzymanych zaliczek do okrelonej dostawy kocowej, która nastpi w przyszoci. Zazwyczaj faktury zaliczkowe uywane s przy transakcjach o duej wartoci, w celu pozyskania czci rodków, które pomog sfinalizowa ostateczn transakcj. Zaliczka w obrocie krajowym w wietle ustawy o VAT powoduje powstanie obowizku podatkowego. Wpacona na rachunek bankowy jednostki zaliczka traktowana jest jako kwota brutto, która zawiera stawk VAT odpowiedni dla danego towaru czy usugi.
       • 18.11.2019Naprawa firmowego samochodu w kosztach dziaalnoci
        Pytanie: Czy koszty naprawy powypadkowej samochodu osobowego bdcego rodkiem trwaym wykorzystywanego w dziaalnoci gospodarczej (dziaalno mieszana) stanowi koszty uywania samochodu osobowego, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegaj ograniczeniu w zakresie prawa ich zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów?
        • 22.08.2019E-szkoa VAT
         VAT jest w swojej konstrukcji najbardziej skomplikowanym i konfliktogennym podatkiem. To podatek stanowicy gówne ródo dochodów pastwa - dlatego fiskus patrzy na podatników VAT szczególnie uwanie i bez wyrozumiaoci. Dla osób rozliczajcych VAT nieustannie zmieniajce si przepisy i interpretacje s ródem stresów i obaw. Nasz nowatorski e-kurs: E-szkoa VAT pozwala pozna, zgbi i rozwiza rozmaite problemy dotyczce tego podatku. 
         • 16.05.2019Faktura pro forma w mechanizmie podzielonej patnoci
          Warunkiem zastosowania mechanizmu split payment jest posiadanie przez nabywc wystawionej przez sprzedawc faktury. Jednak to modelowe zaoenie odbiega od praktyki gospodarczej, w której nabywca nierzadko dokonuje przedpaty na poczet przyszej dostawy. W takiej sytuacji nie moe by mowy o posiadaniu przez nabywc faktury VAT. Podstaw dokonania wpaty za przysz dostaw towaru/wiadczenie usugi stanowi wówczas faktura pro forma.
          • 15.05.2019Faktura pro forma w mechanizmie podzielonej patnoci
           Warunkiem zastosowania mechanizmu split payment jest posiadanie przez nabywc wystawionej przez sprzedawc faktury. Jednak to modelowe zaoenie odbiega od praktyki gospodarczej, w której nabywca nierzadko dokonuje przedpaty na poczet przyszej dostawy. W takiej sytuacji nie moe by mowy o posiadaniu przez nabywc faktury VAT. Podstaw dokonania wpaty za przysz dostaw towaru/wiadczenie usugi stanowi wówczas faktura pro forma.
           • 17.12.2018E-szkoa VAT - jeszcze dzisiaj przyjmujemy zapisy na biec edycj
            VAT jest w swojej konstrukcji najbardziej skomplikowanym i konfliktogennym podatkiem. Stanowi gówne ródo dochodów pastwa - dlatego fiskus patrzy na podatników VAT szczególnie uwanie i bez wyrozumiaoci. Dla osób rozliczajcych VAT nieustannie zmieniajce si przepisy i interpretacje s ródem stresów i obaw. Nasz nowatorski e-kurs: E-szkoa VAT pozwala pozna, zgbi i rozwiza rozmaite problemy dotyczce tego podatku. Ukad materiau, jego szczegóowo i liczba przykadów umoliwi kademu, kto zechce powici na to nieco uwagi i czasu, opanowanie tej trudnej i skomplikowanej materii. E-kurs podzielony jest na dwie czci: Podatek VAT w obrocie krajowym i Podatek VAT w obrocie midzynarodowym. E-szko uzupenia dodatek, zawierajcy odpowiedzi na najczciej pojawiajce si pytania uczestników. Materiay w razie pojawiajcych si zmian w przepisach s na bieco aktualizowane i uzupeniane.
            • 01.10.2018Faktury zaliczkowe i czciowe w kosztach podatkowych
             Pytanie: Wnioskodawca ma zamiar rozlicza dostaw na rzecz odbiorców w ten sposób, e bd wystawiane faktury VAT czciowe za poszczególne etapy dostawy. Kada faktura czciowa bdzie dokumentowa dany etap dostawy. Faktury VAT czciowe bd wystawiane w dacie sprzeday poszczególnych etapów dostawy. Nalenoci wynikajce z faktur czciowych bd mie charakter definitywny. Czy Wnioskodawca powinien rozpozna koszty z tytuu zakupu proporcjonalnie do przychodu ze sprzeday w zwizku z wystawieniem faktur czciowych, czy te w momencie wystawienia ostatniej faktury dokumentujcej ostatni etap?
             • 09.08.2018Faktury zaliczkowe – ewidencja u dostawcy i odbiorcy
              Faktura zaliczkowa wystawiana jest z myl o rozliczeniu otrzymanych zaliczek do okrelonej dostawy kocowej, która nastpi w przyszoci. Zazwyczaj faktury zaliczkowe uywane s przy transakcjach o duej wartoci, w celu pozyskania czci rodków, które pomog sfinalizowa ostateczn transakcj. Zaliczka w obrocie krajowym w wietle ustawy o VAT powoduje powstanie obowizku podatkowego. Wpacona na rachunek bankowy jednostki zaliczka traktowana jest jako kwota brutto, która zawiera stawk VAT odpowiedni dla danego towaru czy usugi.
              • 27.12.2017Podatki 2018. MF o JPK dla mikroprzedsibiorców - pytania i odpowiedzi
               Jednolity Plik Kontrolny (JPK) jest zestawem informacji o operacjach gospodarczych przedsibiorcy za dany okres. Przesya si go wycznie w wersji elektronicznej. Dane s pobierane bezporednio z systemów finansowo-ksigowych przedsibiorstwa. JPK posiada okrelony ukad i format (schemat xml), który uatwia jego przetwarzanie. Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyaj JPK_VAT, czyli ewidencj zakupu i sprzeday VAT, z kolei od 1 lipca 2018 r. – wszyscy podatnicy VAT, którzy prowadz ksigowo w formie elektronicznej, przekazuj inne struktury JPK na danie organów podatkowych.
               • 10.07.2017Faktury zaliczkowe – ewidencja u nabywcy i odbiorcy
                Faktura zaliczkowa wystawiana jest z myl o rozliczeniu otrzymanych zaliczek do okrelonej dostawy kocowej, która nastpi w przyszoci. Zazwyczaj faktury zaliczkowe uywane s przy transakcjach o duej wartoci, w celu pozyskania czci rodków, które pomog sfinalizowa ostateczn transakcj. Zaliczka w obrocie krajowym w wietle ustawy o VAT powoduje powstanie obowizku podatkowego. Wpacona na rachunek bankowy jednostki zaliczka traktowana jest jako kwota brutto, która zawiera stawk VAT odpowiedni dla danego towaru czy usugi.
                • 30.09.2016VAT. Dokumentowanie usugi najmu lokalu stanowicego wspwasno maesk
                 Pytanie podatnika: Czy kady z maonkw jest odrbnym podatnikiem podatku VAT z tytuu wynajmu nieruchomoci oraz czy faktury VAT z tytuu najmu nieruchomoci powinny by wystawiane przez oboje wacicieli (50% wartoci kada)? Czy maonkowie s uprawnieni do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego stanowic rwnowarto 50% kwoty podatku wynikajcej z faktur (zaliczkowych) i ostatecznych, ktre s wystawione cznie na Wnioskodawczyni i jej maonka - w zakresie, w jakim lokale s wykorzystywane do wykonywania czynnoci opodatkowanych? W ktrym okresie rozliczeniowym przysuguje im prawo do odliczenia podatku naliczonego?
                 • 05.11.2013Prawo do odliczenia VAT z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany
                  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca mia prawo do odliczenia podatku VAT z ww. faktur od kontrahenta ktry wystawi faktury VAT za faktycznie wiadczone usugi, wydruk katalogw, oraz za otrzyman zaliczk jeli podatnik ten zachowa si jak podatnik VAT czynny, prowadzi dziaalno gospodarcz, numer faktury by poprzedzony zapisem - Faktura VAT, pomimo, i nie dokona rejestracji do celw podatku VAT?
                  • 21.12.2012Warto pocztkowa rodka trwaego zakupionego na raty w walucie obcej
                   Pytanie podatnika: Wnioskodawca zoy zamwienie do spki Y GmbH na talerz obrotowy do wtryskarki. Na podstawie zoonego zamwienia zostaa podpisana umowa kupna-sprzeday, z ktrej wynika, e: cena zakupionego talerza wyniosa 73 tys. EUR, warunki patnoci zostay ustalone w nastpujcy sposb: 10% zaliczki, pozostaa kwota to 24 miesiczne raty w kwocie 2 971,43 EUR, po zapaceniu ostatniej raty lub wpacie pozostaej kwoty talerz przechodzi na wasno kupujcego, raty s patne kadorazowo na koniec danego miesica, termin zapaty 10 dni. Jak ustali warto pocztkow ww. rodka trwaego?
                   • 11.10.2012Odliczenie VAT z faktury wystawionej przed wykonaniem usugi
                    Pytanie podatnika: Dystrybutorzy produktw Wnioskodawcy dokonuj zakupu billboardw (reklama wielkoformatowa) na wasny rachunek i umieszczaj je na swoim obiekcie. Czas trwania usugi wiadczonej przez dystrybutora jest ustalany indywidualnie, w zalenoci od dystrybutora/lokalizacji bilbordu. Dystrybutor wystawia faktur VAT za powysz usug jednorazowo przed finalnym wykonaniem usugi. Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia VAT naliczonego w miesicu otrzymania i opacenia faktury?
                    • 12.01.2012Obowizek wystawienia faktury korygujcej do faktury zaliczkowej
                     Pytanie podatnika: W ramach prowadzonej dziaalnoci spka podpisaa umow ramow o kompleksowej wsppracy, w ktrej kupujcy zobowizuje si do zakupu fabrycznie nowych samochodw. Zgodnie z postanowieniami umowy spka otrzymaa od kontrahenta zaliczki na poczet zamwionych przez niego samochodw, ktre udokumentowaa fakturami zaliczkowymi. W zwizku z niewywizaniem si przez kupujcego z warunkw umowy doszo do jej zerwania. Zaliczki zostay zaliczone jako rekompensata za utracone korzyci. Czy spka ma prawo do dokonania korekty VAT nalenego naliczonego od otrzymanych zaliczek, poprzez zoenie deklaracji korygujcej za ten okres rozliczeniowy, w ktrym uprzednio zosta wykazany VAT naleny czy te naley wystawi faktury korygujce do faktur zaliczkowych?
                     • 20.10.2010NSA: Nie wszystkie zaliczki s opodatkowane w chwili ich otrzymania
                      Obowizek podatkowy na podstawie art. 19 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug powstaje jedynie wwczas, gdy zapata dokonana przed wykonaniem dostawy lub wiadczeniem usug, nastpuje w sytuacji, gdy wszelkie okolicznoci majce znaczenie dla zaistnienia zdarzenia podatkowego, tzn. przyszej dostawy lub wiadczenia usug, s jednoznacznie i niezmiennie okrelone pod wzgldem podmiotowym i przedmiotowym, a nie ma ona jedynie charakteru zabezpieczajcego wykonanie nie do koca jeszcze sprecyzowanej czynnoci opodatkowanej.
                      • 11.09.2008Usuga serwisowa a prawo do odliczenia podatku VAT
                       Uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego wynikajcego z faktur dokumentujcych zakup usugi serwisowej i wystawionych z gry za cay rok kalendarzowy – nie jest takie oczywiste i budzi szereg wtpliwoci.