Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

lokal dla firmy

 • 24.07.2020Sprawozdawczo sektora finansowego bdzie uwzgldnia kwestie ESG
  Instytucje finansowe bd musiay dostosowa si do nowych wymogów zwizanych z ochron rodowiska, polityk spoeczn i adem korporacyjnym (tzw. ESG). Jak oceniaj eksperci firmy doradczej KPMG, kryzys zwizany z pandemi koronawirusa przyczyni si do dalszego wzrostu znaczenia kwestii ESG. Tematyka zwizana z klimatem stanie si m.in. obowizkowym elementem sprawozdawczoci podmiotów z sektora finansowego.
  • 16.07.2020SLIM VAT – uproszczenie i unowoczenienie rozlicze VAT
   Proste fakturowanie, uatwienia dla eksporterów, wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym, korzyci finansowe – to cztery obszary w których nastpi zmiany.  SLIM VAT to pakiet uproszcze bdcy odpowiedzi na zgaszane MF oczekiwania przedsibiorców.  SLIM VAT jest efektem prowadzonego przez MF audytu przepisów, majcego na celu dostosowanie ich do warunków dziaania maego i redniego biznesu.
   • 16.07.2020Prawo podatkowe faworyzuje sieci apteczne?
    Od kilku lat pojawia si problem w kwestii niepacenia podatku dochodowego przez sieci apteczne. Ten problem sygnalizuje Zwizek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek oraz Naczelna Izba Aptekarska. Sieci apteczne dziaajce na rynku polskim mimo swych wielomiliardowych obrotów nie odprowadzaj podatku dochodowego. Wszystkie analizy wskazuj, e apteki sieciowe zapaciy ponad 14 razy mniej podatku CIT ni apteki indywidualne. Naley zaznaczy, e obroty obydwu sieci byy na porównywalnym poziomie.
    • 15.07.2020Brak zwolnienia z VAT najmu mieszkania na rzecz firmy
     Podatniczka zamierza wynaj lokal (majtek prywatny) przedsibiorcy, który w ramach prowadzonej przez siebie dziaalnoci gospodarczej bdzie podnajmowa lokal kolejnym najemcom wycznie na cele mieszkaniowe. Umowa nie bdzie zawierana przez podatniczk w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej. Czy wynajmujc ww. lokal bdzie dziaaa jako podatnik VAT? Jeeli tak, to czy dla wiadczonej usugi najmu, bdzie miaa ona prawo do skorzystania ze zwolnienia okrelonego w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usug?
     • 14.07.2020Brak zwolnienia z VAT najmu mieszkania na rzecz firmy
      Podatniczka zamierza wynaj lokal (majtek prywatny) przedsibiorcy, który w ramach prowadzonej przez siebie dziaalnoci gospodarczej bdzie podnajmowa lokal kolejnym najemcom wycznie na cele mieszkaniowe. Umowa nie bdzie zawierana przez podatniczk w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej. Czy wynajmujc ww. lokal bdzie dziaaa jako podatnik VAT? Jeeli tak, to czy dla wiadczonej usugi najmu, bdzie miaa ona prawo do skorzystania ze zwolnienia okrelonego w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usug?
      • 13.07.2020rodek trway do 10 tys. z jednorazowo w koszty
       Przypomnijmy, e od pocztku 2018 r. obowizuje przepis, zgodnie z którym limit wartoci rodków trwaych lub wartoci niematerialnych i prawnych umoliwiajcy jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych rodków lub wartoci do kosztów uzyskania przychodów zosta podwyszony z 3500 z do 10 000 z. Stosowne zmiany w ustawie o PIT, a take w ustawie o CIT, wprowadzia tzw. dua nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych. Dodajmy, e nowy limit dotyczy skadników majtku przyjtych do uywania po dniu 31 grudnia 2017 r.
       • 10.07.2020UOKiK: Koronawirus - pakiet informacji dla konsumentów
        Odwoane loty i wycieczki, nieuczciwe ceny w sklepach, wprowadzajce w bd oferty. Z takimi problemami borykaj si konsumenci w czasach zagroenia epidemiologicznego. Do Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Europejskiego Centrum Konsumenckiego i na infolini konsumenck w ostatnim czasie wpywa zwikszona liczba pyta i skarg od konsumentów. W zwizku z tym UOKiK przygotowa dla konsumentów specjalny pakiet informacji.
        • 09.07.2020UOKiK: Koronawirus - pakiet informacji dla konsumentów
         Odwoane loty i wycieczki, nieuczciwe ceny w sklepach, wprowadzajce w bd oferty. Z takimi problemami borykaj si konsumenci w czasach zagroenia epidemiologicznego. Do Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Europejskiego Centrum Konsumenckiego i na infolini konsumenck w ostatnim czasie wpywa zwikszona liczba pyta i skarg od konsumentów. W zwizku z tym UOKiK przygotowa dla konsumentów specjalny pakiet informacji.
         • 08.06.2020Tarcza 4.0 przyjta przez Sejm
          Czasowa, zwikszona ochrona polskich firm – w momencie, w którym spady ich wyceny – przed wrogim przejciem przez inwestorów spoza UE;  osona finansowa dla samorzdów;  uatwienia dla wykonawców przetargów i zamawiajcych;  dopaty z budetu pastwa do oprocentowania kredytów bankowych dla firm;  atwiejszy dostp do wakacji kredytowych dla tych, którzy po 13 marca stracili ródo utrzymania  - takie m.in. maj by efekty kolejnej pakietowej ustawy, która zoy si na tarcz antykryzysow, która ma obroni polskie przedsibiorstwa, miejsca pracy i konsumentów przed negatywnymi skutkami COVID-19.
          • 27.05.20201 czerwca mija termin przekazania I raty odpisu na ZFS
           Pracodawca tworzcy Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych ma obowizek do koca maja danego roku do wpacenia co najmniej 75% równowartoci odpisów podstawowych na wyodrbniony rachunek bankowy ZFS. Z uwagi na to, e 31 maja w tym roku przypada na dzie ustawowo wolny od pracy (niedziela), termin ten przesuwa si na 1 czerwca.
           • 26.05.20201 czerwca mija termin przekazania I raty odpisu na ZFS
            Pracodawca tworzcy Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych ma obowizek do koca maja danego roku do wpacenia co najmniej 75% równowartoci odpisów podstawowych na wyodrbniony rachunek bankowy ZFS. Z uwagi na to, e 31 maja w tym roku przypada na dzie ustawowo wolny od pracy (niedziela), termin ten przesuwa si na 1 czerwca.
            • 18.05.2020Dostawa towaru przez kuriera a obowizek podatkowy w VAT
             Prowadzenie sprzeday w Internecie jest dynamicznie rozwijajc si gazi dziaalnoci gospodarczej. Prowadzenie sklepu online jest atwiejsze i tasze ni tradycyjnego, angauje bowiem mniejsze zasoby finansowe. Pozwala na szybkie pozyskanie klientów. Warunkiem jest oczywicie konieczno przeprowadzenia skutecznych zabiegów marketingowych. Dla nabywcy tych zalet jest nie mniej i kady korzystajcy z tej formy zakupów zna je dobrze.
             • 15.05.2020Uywane ponad rok skadniki majtku: rodki trwae czy wyposaenie?
              Prowadz jednoosobow dziaalno gospodarcz, pacc podatek dochodowy na zasadach ogólnych (prowadz PKPiR). Kupiem do firmy ekspres do kawy o wartoci nieco przekraczajcej 4000 z. Zakadam, e bdzie uywany duej ni rok. Czy w zwizku z faktem, e jego cena zakupu nie przekroczya kwoty 10 000 z, mog zaliczy wydatek jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów czy jednak decydujcy jest przewidywany okres uywania ekspresu?
              • 12.05.20204,5 roku czekania na zwrot, bo zdaniem fiskusa spóka nie nabya nieruchomoci, a zorganizowan cz przedsibiorstwa
               Przedsibiorca 4,5 roku toczy spór z fiskusem o zwrot podatku od towarów i usug. Pomimo i przy nabyciu nieruchomoci zrezygnowa z moliwoci skorzystania ze zwolnienia, zgosi transakcj do opodatkowania VAT i podatek uici, fiskus odmówi mu prawa do póniejszego jego odliczenia. Stwierdzi bowiem, e przedsibiorca nie naby nieruchomoci, a zorganizowan cz przedsibiorstwa. W obronie spóki stan sd, pouczajc fiskusa, e: „Sam fakt wykorzystywania nieruchomoci w dziaalnoci gospodarczej – bez wykazania ich organizacyjnego i finansowego wyodrbnienia w ramach prowadzonego przedsibiorstwa – nie daje podstaw do przyjcia, e nieruchomoci te samodzielnie tworzyy zorganizowan cz przedsibiorstwa” (wyrok WSA we Wrocawiu, sygn. I SA/Wr 676/17).
               • 10.05.2020Ochrona konsumencka dla firm dopiero od 2021 r.
                1 czerwca 2020 r. miay wej w ycie zmiany w Kodeksie cywilnym i ustawie o prawach konsumenta dziki którym przedsibiorcy objci maj by ochron przewidzian dla konsumentów, w zakresie stosowania klauzul abuzywnych, rkojmi za wady oraz w zakresie prawa odstpienia od umowy zawartej na odlego lub poza lokalem przedsibiorstwa. Niestety pandemia koronawirusa wymusia na rzdzcych zmian tego terminu. I tak, w ramach tzw. "Tarczy antykryzysowej" zmiany te wejd w ycie dopiero 1 stycznia 2021 r.
                • 08.05.2020Ochrona konsumencka dla firm dopiero od 2021 r.
                 1 czerwca 2020 r. miay wej w ycie zmiany w Kodeksie cywilnym i ustawie o prawach konsumenta dziki którym przedsibiorcy objci maj by ochron przewidzian dla konsumentów, w zakresie stosowania klauzul abuzywnych, rkojmi za wady oraz w zakresie prawa odstpienia od umowy zawartej na odlego lub poza lokalem przedsibiorstwa. Niestety pandemia koronawirusa wymusia na rzdzcych zmian tego terminu. I tak, w ramach tzw. "Tarczy antykryzysowej" zmiany te wejd w ycie dopiero 1 stycznia 2021 r.
                 • 24.04.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (3)
                  Co oznacza pojcie - w sposób zorganizowany i cigy? Odpowied na to z pozoru banalne pytanie jest istotna dla osób, które planuj spróbowa, jak funkcjonuje dziaalno nierejestrowa. To, czy prowadz dziaalno zarobkow w sposób zorganizowany i cigy bdzie bowiem miao istotne znaczenie przy przekroczeniu limitu przychodów przewidzianego dla tej formy aktywnoci. Czy zaczn wtedy od razu uzyskiwa przychody z dziaalnoci gospodarczej, nawet o tym nie wiedzc? Powicony dziaalnoci nierejestrowej poradnik praktyczny dla pocztkujcych pokazuje problemy i wtpliwoci, rozwizujc przynajmniej cz z nich. Dzisiaj kolejna cz.
                  • 24.04.20208,5 proc. ryczat nie dla profesjonalnego najmu krótkoterminowego
                   Podatnik planuje zakup mieszkania w miejscowoci nadmorskiej w ramach tzw. „second home”, z którego mógby korzysta w okresie letnim. Poza okresem, w którym mieszkanie bdzie uytkowane w celach prywatnych podatnik rozwaa oddanie mieszkania firmie, która zapewnia profesjonaln obsug najmu krótkoterminowego, a jednoczenie nie blokuje wacicielom korzystania z mieszkania dla celów prywatnych. Czy waciw form opodatkowania w tym przypadku bdzie forma ryczatu od przychodów ewidencjonowanych z zastosowaniem stawki 8,5%?
                   • 16.04.2020Czy warto rejestrowa si dla potrzeb VAT, czy lepiej wybra zwolnienie?
                    W przypadku podatników rozpoczynajcych dziaalno gospodarcz, nieplanujcych sprzeday w zakresie towarów lub usug, które obligatoryjnie powoduj konieczno zarejestrowania si jako podatnik VAT, najczciej pojawia si wtpliwo, czy zasadne jest dobrowolne dokonanie takiej rejestracji. Aby odpowiedzie na tak postawione pytanie, przede wszystkim naley pozna profil potencjalnych klientów przedsibiorcy, to, czy bd nimi przede wszystkim podatnicy VAT, czy te podmioty nieposiadajce takiego statusu.
                    • 15.04.2020Czy warto rejestrowa si dla potrzeb VAT, czy lepiej wybra zwolnienie?
                     W przypadku podatników rozpoczynajcych dziaalno gospodarcz, nieplanujcych sprzeday w zakresie towarów lub usug, które obligatoryjnie powoduj konieczno zarejestrowania si jako podatnik VAT, najczciej pojawia si wtpliwo, czy zasadne jest dobrowolne dokonanie takiej rejestracji. Aby odpowiedzie na tak postawione pytanie, przede wszystkim naley pozna profil potencjalnych klientów przedsibiorcy, to, czy bd nimi przede wszystkim podatnicy VAT, czy te podmioty nieposiadajce takiego statusu.
                     • 14.04.2020Rozoenie na raty nalenoci podatkowych
                      Nie jeste w stanie zapaci jednorazowo caego podatku, zalegoci podatkowych lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek? Zó wniosek o rozoenie tych nalenoci na raty i sprawd czy urzd przyzna ci tak pomoc. Zobacz, jak to zrobi.
                      • 10.04.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (2)
                       Prawo Przedsibiorców umoliwia wszystkim planujcym rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej stosunkowo bezpieczne sprawdzenie, jak to wyglda w praktyce. Odformalizowana w duym stopniu dziaalno w niewielkim rozmiarze przychodowym, okrelana jako dziaalno nierejestrowa (lub nieewidencjonowana albo nierejestrowana) wydaje si na pierwszy rzut oka cakowicie bezpieczna i dobrze opisana przepisami. Ale blisza analiza wskazuje, e na potencjalnego pocztkujcego przedsibiorc jednak czyhaj niebezpieczestwa. Powicony dziaalnoci nierejestrowej poradnik praktyczny dla pocztkujcych ma za zadanie pokaza te problemy i wtpliwoci, rozwizujc przynajmniej cz z nich.
                       • 07.04.2020UE odblokowuje 8 mld euro finansowania dla sektora MSP
                        Komisja Europejska oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) odblokowuj 8 mld euro finansowania, z którego skorzysta ma minimum 100 tys. maych i rednich przedsibiorstw z Unii Europejskiej. W praktyce EFI bdzie udziela specjalnych gwarancji zachcajcych banki i innych poyczkodawców do zapewnienia pynnoci firmom zmagajcym si ze skutkami pandemii koronawirusa.
                        • 06.04.2020Tarcza antykryzysowa - pytania i odpowiedzi
                         Twoja firma ma trudnoci w zwizku z epidemi koronawirusa? Chcesz otrzyma wsparcie, które zagodzi jej negatywne skutki? Poznaj odpowiedzi na najczciej zadawane pytania o pomoc, jaka zostaa skierowana do przedsibiorców, pracowników, organizacji spoecznych i instytucji oraz samorzdów.
                         • 03.04.2020Tarcza antykryzysowa - pytania i odpowiedzi
                          Twoja firma ma trudnoci w zwizku z epidemi koronawirusa? Chcesz otrzyma wsparcie, które zagodzi jej negatywne skutki? Poznaj odpowiedzi na najczciej zadawane pytania o pomoc, jaka zostaa skierowana do przedsibiorców, pracowników, organizacji spoecznych i instytucji oraz samorzdów.
                          • 30.03.2020Amortyzacja lokali uywanych
                           Czst praktyk jest obecnie zakup lokali w celach inwestycyjnych. Kupujc nieruchomoci liczymy na wzrost ich wartoci, a jednoczenie mamy zamiar wykorzystywa je albo dla naszych wasnych potrzeb zwizanych z dziaalnoci gospodarcz, albo traktujc je jako ródo przychodów z najmu. W obu tych przypadkach pojawia si potrzeba ustalenia wartoci pocztkowej i wyboru metody amortyzacji – jeeli chcemy prawidowo obniy pacony podatek dochodowy od osób fizycznych.
                           • 30.03.2020Gdzie zaatwia sprawy podatkowe, czyli waciwo miejscowa organów podatkowych
                            Zgodnie z ogóln zasad, waciwo miejscow organów podatkowych ustala si wedug miejsca zamieszkania (dla przedsibiorców wpisanych do CEIDG) lub adresu siedziby firmy (dla spóek zarejestrowanych w KRS). Zmiana miejsca zamieszkania, adresu siedziby firmy bd miejsca wykonywania czynnoci podlegajcych podatkowi moe wpyn na zmian twojego urzdu skarbowego. Jeli zmiana warunkujca now waciwo urzdu skarbowego nastpia w trakcie okresu rozliczeniowego, to zaliczk za ten okres wpacasz ju do nowego urzdu skarbowego.
                            • 26.03.2020Pakiet dot. tarczy antykryzysowej – rozwizania zaakceptowane przez rzd
                             Wczoraj, tj. 25 marca br., rzd zaakceptowa pakiet rozwiza, który ma przeciwdziaa gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. Ochrona zatrudnienia i zachowanie pynnoci finansowej w firmach to gówne cele pakietu projektów ustaw, które skadaj si na Tarcz Antykryzysow.
                             • 26.03.2020Pakiet dot. tarczy antykryzysowej – rozwizania zaakceptowane przez rzd
                              25 marca br., rzd zaakceptowa pakiet rozwiza, który ma przeciwdziaa gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. Ochrona zatrudnienia i zachowanie pynnoci finansowej w firmach to gówne cele pakietu projektów ustaw, które skadaj si na Tarcz Antykryzysow.
                              • 20.03.2020Wezwanie Prezesa BCC kierowane do Premiera - Mateusza Morawieckiego
                               Kryzys zdrowotny i recesja gospodarcza nasil si. Ludzie bd umiera. Firmy bankrutowa. Mamy dopiero namiastk rozwoju tej sytuacji. Trzeba dziaa szybciej i mocniej! Dlatego upowaniony losem mikro, maych, rednich i duych firm oraz ich pracowników, prosz i wzywam Pana do niezwocznego podjcia nastpujcych decyzji:
                               • 10.03.2020Kiedy nie mona stosowa podwyszonych kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy
                                Wysoko podwyszonych „pracowniczych” kosztów uzyskania przychodów wynika wprost z przepisów art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT. Przy czym, w przypadku rozliczania 2019 roku, z uwagi na zmiany przepisów, które weszy w ycie 1 padziernika 2019 r., a dotyczce m.in. wysokoci tzw. kosztów pracowniczych, naley wzi pod uwag take przepisy przejciowe, tj. art. 3 ustawy zmieniajcej z 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. poz. 1835).
                                • 09.03.2020Kiedy nie mona stosowa podwyszonych kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy
                                 Wysoko podwyszonych „pracowniczych” kosztów uzyskania przychodów wynika wprost z przepisów art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT. Przy czym, w przypadku rozliczania 2019 roku, z uwagi na zmiany przepisów, które weszy w ycie 1 padziernika 2019 r., a dotyczce m.in. wysokoci tzw. kosztów pracowniczych, naley wzi pod uwag take przepisy przejciowe, tj. art. 3 ustawy zmieniajcej z 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. poz. 1835).
                                 • 05.03.2020Podatnik wituje jubileusz firmy, a co z VAT?
                                  Organizowanie przez podatników VAT obchodów jubileuszowych nie moe budzi adnego zdziwienia. Wie si to oczywicie z rónego rodzaju wydatkami. Czy podatek naliczony w takich wydatkach moliwy bdzie do odliczenia czy te nie. Poniewa kwestia ta nie zostaa uregulowana w sposób szczególny, oznacza to i przy kwalifikacji ww. wydatków do odliczenia lub nie naley kierowa si zasad generaln wyraona zostaa w art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug. Zgodnie z ni podatnikowi prawo do odliczenia przysuguje w takim zakresie, w jakim nabyte towary lub usugi wykorzystywane s do wykonywania czynnoci opodatkowanych.
                                  • 04.03.2020Podatnik wituje jubileusz firmy, a co z VAT?
                                   Organizowanie przez podatników VAT obchodów jubileuszowych nie moe budzi adnego zdziwienia. Wie si to oczywicie z rónego rodzaju wydatkami. Czy podatek naliczony w takich wydatkach moliwy bdzie do odliczenia czy te nie. Poniewa kwestia ta nie zostaa uregulowana w sposób szczególny, oznacza to i przy kwalifikacji ww. wydatków do odliczenia lub nie naley kierowa si zasad generaln wyraona zostaa w art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug. Zgodnie z ni podatnikowi prawo do odliczenia przysuguje w takim zakresie, w jakim nabyte towary lub usugi wykorzystywane s do wykonywania czynnoci opodatkowanych.
                                   • 25.02.2020Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych: Wyszy odpis w 2020 r.
                                    W tym roku, zgodnie z ustaw z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwizaniach sucych realizacji ustawy budetowej na rok 2020 (Dz.U. poz. 278), znacznie wzrosa podstawa naliczania odpisów na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych. Od 1 stycznia 2020 r. przy jej obliczaniu naley bowiem stosowa przecitne miesiczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, w drugim póroczu 2018 r. ogoszone przez Prezesa GUS, tj. 4134,02 z. Dla porównania, do koca lipca 2019 r. stosowana bya kwota przecitnego miesicznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z drugiego pórocza 2013 r. w kwocie 3278,14 z, natomiast od 1 sierpnia 2019 r. - kwota przecitnego miesicznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z drugiego pórocza 2014 r., które wynioso 3389,90 z.
                                    • 24.02.2020Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych: Wyszy odpis w 2020 r.
                                     W tym roku, zgodnie z ustaw z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwizaniach sucych realizacji ustawy budetowej na rok 2020 (Dz.U. poz. 278), znacznie wzrosa podstawa naliczania odpisów na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych. Od 1 stycznia 2020 r. przy jej obliczaniu naley bowiem stosowa przecitne miesiczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, w drugim póroczu 2018 r. ogoszone przez Prezesa GUS, tj. 4134,02 z. Dla porównania, do koca lipca 2019 r. stosowana bya kwota przecitnego miesicznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z drugiego pórocza 2013 r. w kwocie 3278,14 z, natomiast od 1 sierpnia 2019 r. - kwota przecitnego miesicznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z drugiego pórocza 2014 r., które wynioso 3389,90 z.
                                     • 20.02.2020Przedsibiorcy maj coraz bardziej pod górk
                                      Wzrost wydatków na opaty sdowe, wyduenie si czasu trwania spraw w sdzie, trwajce latami kontrole i sprawdzenia oraz postpowania administracyjne, karuzela podatkowych zmian, brak ulg na ksztacenie zawodowe - z tymi wszystkim problemami musz boryka si mikro i mae firmy (cho nie tylko one). Odpowied na interpelacj poselsk zawiera omówienie znanych ju zmian w procedurach, i przedstawia wiele planów, zamierze i koncepcji. Trudno jednak nie odnie wraenia, e niezadowoleni s tylko przedsibiorcy - w ministerstwach panuj duo lepsze nastroje.
                                      • 06.02.2020Podatki 2020: Zwolnienia z obowizku stosowania kas
                                       Kas fiskalnych powinni uywa przedsibiorcy, którzy sprzedaj towary lub usugi osobom fizycznym nieprowadzcym wasnej firmy oraz rolnikom ryczatowym (czyli dokonujcym dostawy produktów rolnych pochodzcych z wasnej dziaalnoci rolniczej lub wiadczcym usugi rolnicze, korzystajcym ze zwolnienia w podatku VAT). Nie ma obowizku posiadania kasy fiskalnej, jeli sprzedaje towary lub usugi wycznie firmom, które ewidencjonuj swoje przychody na podstawie wystawianych faktur. Cz firm korzysta ze zwolnie z obowizku posiadania kasy fiskalnej. Zwolnienie moe obejmowa ca sprzeda, której dotyczy obowizek ewidencjonowania za pomoc kasy bd dotyczy wybranych kategorii towarów lub usug.
                                       • 05.02.2020Podatki 2020: Zwolnienia z obowizku stosowania kas
                                        Kas fiskalnych powinni uywa przedsibiorcy, którzy sprzedaj towary lub usugi osobom fizycznym nieprowadzcym wasnej firmy oraz rolnikom ryczatowym (czyli dokonujcym dostawy produktów rolnych pochodzcych z wasnej dziaalnoci rolniczej lub wiadczcym usugi rolnicze, korzystajcym ze zwolnienia w podatku VAT). Nie ma obowizku posiadania kasy fiskalnej, jeli sprzedaje towary lub usugi wycznie firmom, które ewidencjonuj swoje przychody na podstawie wystawianych faktur. Cz firm korzysta ze zwolnie z obowizku posiadania kasy fiskalnej. Zwolnienie moe obejmowa ca sprzeda, której dotyczy obowizek ewidencjonowania za pomoc kasy bd dotyczy wybranych kategorii towarów lub usug.
                                        • 30.01.2020Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych w 2020 r.
                                         Zakadowy fundusz wiadcze socjalnych tworz pracodawcy zatrudniajcy wedug stanu na dzie 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pene etaty. Pracodawcy zatrudniajcy wedug stanu na dzie 1 stycznia danego roku, co najmniej 20 i mniej ni 50 pracowników w przeliczeniu na pene etaty, tworz zakadowy fundusz wiadcze socjalnych na wniosek zakadowej organizacji zwizkowej.
                                         • 29.01.2020Prowadzenie dziaalnoci gospodarczej przez VAT-owca w mieszkaniu
                                          Nierzadko podatnicy ze wzgldu na specyfik swojej dziaalnoci, np. brak koniecznoci spotka z klientami, niewielkie jej rozmiary bd w pocztkowym okresie z uwagi na nisze koszty decyduj si na realizacj zada gospodarczych we wasnym mieszkaniu lub domu.  Podatnik VAT ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakupionych towarach i usugach w takim zakresie, w jakim zwizane s one z wykonywanymi czynnociami opodatkowanymi. Wydatki podatnika VAT zwizane z dziaalnoci wykonywan w mieszkaniu lub domu maj poredni z ni zwizek, gdy nie przyczyniaj si bezporednio do uzyskania przychodu, np. poprzez odsprzeda zakupionych towarów, lecz maj wpyw na ogólne funkcjonowanie podmiotu gospodarczego jako caoci.
                                          • 28.01.2020Prowadzenie dziaalnoci gospodarczej przez VAT-owca w mieszkaniu
                                           Nierzadko podatnicy ze wzgldu na specyfik swojej dziaalnoci, np. brak koniecznoci spotka z klientami, niewielkie jej rozmiary bd w pocztkowym okresie z uwagi na nisze koszty decyduj si na realizacj zada gospodarczych we wasnym mieszkaniu lub domu.  Podatnik VAT ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakupionych towarach i usugach w takim zakresie, w jakim zwizane s one z wykonywanymi czynnociami opodatkowanymi. Wydatki podatnika VAT zwizane z dziaalnoci wykonywan w mieszkaniu lub domu maj poredni z ni zwizek, gdy nie przyczyniaj si bezporednio do uzyskania przychodu, np. poprzez odsprzeda zakupionych towarów, lecz maj wpyw na ogólne funkcjonowanie podmiotu gospodarczego jako caoci.
                                           • 15.01.2020Zwrot kosztów uywania prywatnego samochodu subowo bez PIT
                                            Z uzasadnienia: Nalenoci, które wypaca na rzecz pracowników tytuem zwrotu wydatków dotyczcych wykorzystywania prywatnych samochodów osobowych w celach subowych, nie naley traktowa jako przychodów ze stosunku pracy (...) Skoro pracownik otrzymuje tylko zwrot wydatków, które obowizany jest ponosi pracodawca, to z tytuu uzyskania tego wiadczenia nie osiga adnego przysporzenia, a przez to przychodu w rozumieniu art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 updof.
                                            • 08.01.2020WSA. Parkowanie poza siedzib firmy a odliczenie 100% VAT
                                             Z uzasadnienia: Jako wyjtek od zasady naley traktowa przypadki, gdy wykorzystanie samochodu subowego na dojazd pracownika z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania pracy bdzie uznawane za zwizane z dziaalnoci gospodarcz podatnika w rozumieniu art. 86a ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT, a nie jako wykonywane na osobiste potrzeby pracownika. Odstpstwo to powinno by uzasadnione stanem faktycznym danej sprawy. W takiej sytuacji podatnikowi przysuguje pene prawo do odliczenia podatku naliczonego zwizanego z zakupem paliwa i ponoszeniem innych wydatków na eksploatacj pojazdów samochodowych.
                                             • 02.01.2020Przy transakcji z przedsibiorc zagranicznym równie obowizuje limit patnoci gotówkowej
                                              Czy przedsibiorca, kupujcy samochód za granic od zagranicznego przedsibiorcy, paccy za ten zakup gotówk bdzie móg zaliczy do kosztów uzyskania przychodów przysze odpisy amortyzacyjne? Odpowied zaley od tego, czy zostaa przekroczona warto limitu patnoci gotówk, obowizujcego dla transakcji zawieranych midzy przedsibiorcami. Przekona si o tym kupujcy, bdcy adresatem publikowanej dzisiaj interpretacji.
                                              • 30.12.2019Fiskus wstrzymuje VAT nie podajc przyczyn, a firmom grozi likwidacja
                                               Zawizana w 2012 r. spóka o zasigu midzynarodowym, w której przez 7 lat nie ujawniono nigdy adnych nieprawidowoci, od ponad roku nie moga odzyska nalenego jej zwrotu VAT, co sprowadzio na ni widmo likwidacji. Firma reprezentowana przez radc prawnego Roberta Nogackiego z warszawskiej Kancelarii Prawnej Skarbiec wygraa z fiskusem w sdzie, wykazujc zarówno brak merytorycznych podstaw do przeduania terminu zwrotu nalenego jej podatku VAT, jak i prawnych z uwagi na nieskuteczno dorczenia postanowienia o przedueniu.
                                               • 30.12.2019Najem prywatny a VAT-7, JPK_VAT i kasa
                                                Pytanie: Czy w przypadku podatnika VAT czynnego usugi najmu lokali mieszkaniowych w ramach majtku prywatnego naley ujmowa w deklaracji VAT-7, rejestrze sprzeday VAT, pliku JPK VAT oraz ewidencjonowa przy zastosowaniu kasy rejestrujcej?
                                                • 23.12.2019Wynajem spóce lokalu przez wspólnika a koszty podatkowe
                                                 Pytanie: Wnioskodawca jest wacicielem lokalu mieszkalnego wykorzystywanego na potrzeby dziaalnoci gospodarczej (dziaalno biurowa). W czci lokalu Wnioskodawca prowadzi obecnie wasn jednoosobow dziaalno gospodarcz, cz lokalu wynajmuje osobie trzeciej, a cz lokalu wynajmuje spóce cywilnej w której jest wspólnikiem (aktualnie posiadajcym 25% udziau w zyskach i stratach). Czy czynsz najmu ponoszony na rzecz Wnioskodawcy przez spók cywiln, w czci odpowiadajcej udziaowi Wnioskodawcy w zyskach i stratach tej spóki stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu z tytuu prowadzonej dziaalnoci gospodarczej?
                                                 • 13.12.2019Tumaczenia finansowe w praktyce. Co warto o nich wiedzie?
                                                  Tumaczenia finansowe zaliczaj si do specjalistycznych przekadów, które mog by wykonywane w firmie pisemnej lub ustnej. Ich realizacj w profesjonalnych biurach tumacze zajmuj si biegli lingwici, którzy oprócz znakomitej znajomoci jzyka obcego posiadaj take kierunkowe wyksztacenie z zakresu finansów, ekonomii i prawa. Od jakoci oraz poprawnoci tumacze bardzo czsto zale dalsze losy firmy oraz jej kariera, dlatego tumaczenia finansowe warto powierzy sprawdzonej i godnej zaufania firmie.
                                                  • 11.12.2019Jednoosobowa dziaalno i dwa samochody w kosztach firmy
                                                   Pytanie: Czy w jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawczyni moe Ona zalicza do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne oraz koszty eksploatacji zwizane z pierwszym samochodem H., który jest rodkiem trwaym oraz raty leasingowe i koszty eksploatacyjne zwizane z drugim samochodem S. (umowa leasingu operacyjnego)?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 16 ] nastpna strona »