Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

lokal dla firmy

 • 23.05.2013Wydatki na zakup flagi jako koszty uzyskania przychodów
  Pytanie podatnika: Czy wydatek na nabycie flag można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
  • 15.05.2013Wynajem mieszkania w kosztach firmy
   Pytanie: Siedziba mojej firmy znajduje się miejscowości w której mieszkam. Drugie miejsce prowadzenia działalności mieści się 150 km dalej, w innym powiecie. Zatrudniam tam osiem osób oraz świadczę usługi na rzecz swojego głównego kontrahenta. Aby zabezpieczyć i zachować źródło dochodu na należytym poziomie planuje wynająć mieszkanie w odległości nie większej niż 25 km od miejsca prowadzenia działalności w formie oddziału. Czy będę mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki związane z wynajęciem mieszkania (czynsz, opłaty za energię elektryczną i wodę) od osoby (nie)prowadzącej działalności?
   • 13.05.2013Refakturowanie mediów a stawka VAT
    Pytanie podatnika: Czy w przypadku Wnioskodawcy refakturowanie tzw. mediów przy umowach najmu z obniżoną stawką VAT 8% jest prawidłowe?
    • 13.05.2013PIT: Ulga odsetkowa na zakup budynku w stanie surowym
     „Zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego”, o którym mowa w art. 26b ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2007 r., oznacza nabycie przez podatnika bezpośrednio od podmiotu wskazanego w dalszej części ww. przepisu budynku mieszkalnego, który przedtem nie istniał. Skorzystanie z ulgi odsetkowej uregulowanej w tym przepisie ww. ustawy nie jest uzależnione od dokonania zakupu nowo wybudowanego budynku mieszkalnego, oddanego do użytkowania w myśl Prawa budowlanego, ponieważ wystarczające jest nabycie nowo wybudowanego budynku mieszkalnego w tzw. „stanie surowym” - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
     • 06.05.2013Kontrakt menedżerski a opodatkowanie VAT
      Pytanie podatnika:  Czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menedżerskiego podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
      • 29.04.2013PKPiR: Zakup samochodu a koszty uzyskania przychodu. Skutki wycofania z działalności
       Pytanie podatnika: Czy wydatki na zakup auta mogą być w całości kosztem uzyskania przychodów w chwili zakupu? Jak ująć ten zakup w podatkowej księdze przychodów i rozchodów? Czy w momencie wycofania samochodu z działalności gospodarczej i przekazania go na potrzeby osobiste powstaje obowiązek podatkowy w PIT? Czy w tym momencie należy korygować koszty?
       • 02.04.2013Podatki 2013: Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2013 r.
        Od 1 kwietnia 2013 r. wchodzą w życie zmiany zarówno przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, jak i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Zmiany te wynikają przede wszystkim z:
        • 19.03.2013Różne stawki opłaty targowej w ramach jednej gminy
         Z uzasadnienia: Gmina ma konstytucyjnie i ustawowo zagwarantowane prawo do swobodnego ustalania wysokości opłaty targowej na targowiskach - w granicach przewidzianych przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, a jedyne ograniczenie jakie ustawodawca wprowadził zawiera się w art. 19 ust. 1 lit. a) i dotyczy narzuconego ustawą górnego limitu dziennej stawki kwotowej opłaty. Zatem, gmina może przepisy różnicować stawki opłaty targowej w odniesieniu do różnych targowisk prowadzonych na terenie danej gminy.
         • 14.03.2013Naruszenie praw autorskich w Internecie a lokalizacja serwerów
          Umiejscowienie urządzeń technicznych takich jak serwery nie może stanowić istotnego elementu dla wskazania jurysdykcji. Uprawniony z tytułu autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych może dochodzić swoich praw zarówno w sądzie właściwym dla miejsca, w którym nastąpiło naruszenie praw twórcy, jak i miejsca, w którym poszkodowany odniósł uszczerbek. Za miejsce wystąpienia szkody należy uznać miejsce, w którym strona internetowa była dostępna, w szczególności, jeżeli ta strona jest skierowana odbiorców znajdujących się na terytorium tego państwa - wyjaśniło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w odpowiedzi na interpelację poselską.
          • 13.03.2013Ulga na złe długi: Zawiadomienie dłużnika po 1 stycznia 2013 r.
           Pytanie podatnika: Czy doręczenie zawiadomienia o zamiarze skorygowania podatku należnego ze względu na wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 89a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług będzie skuteczne również w przypadku, jeśli dłużnik dwukrotnie zawiadomienia nie odbierze, a korespondencja powraca z adnotacją „wyprowadził się”. Czy można w tym wypadku zastosować przepisy art. 150 i 151 Ordynacji Podatkowej?
           • 05.03.2013Specjalne strefy ekonomiczne będą działać do 2026 roku?
            Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych (SSE) planowano zakończyć, zgodnie z ustawą, w 2020 r. Z informacji napływających z Ministerstwa Gospodarki wynika jednak, że termin zostanie najprawdopodobniej przedłużony o kolejne sześć lat – do 2026 r.
            • 28.02.2013VAT od usług noclegowych i gastronomicznych w kosztach podatkowych
             W przypadku gdy podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług, a naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, podatnik będzie mógł uznać za koszt uzyskania przychodów kwotę niepotrąconego podatku naliczonego od towarów i usług związanego z wydatkami poniesionymi na zakup usług gastronomicznych i noclegowych, ponoszonych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
             • 21.02.2013Zwrot ulgi na zakup kasy rejestrującej: Zaprzestanie prowadzenia działalności i zarejestrowanie nowej firmy
              Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni musi oddawać do Urzędu Skarbowego przyznaną ulgę na kasę fiskalną, w kwocie 700 zł, jeśli zamierza kontynuować działalność i ewidencjonować tą kasą sprzedaż pod tym samym nr NIP, ale inną nazwą firmy, po dostosowaniu kasy do swoich potrzeb prowadzenia nowej działalności, dokonanej przez autoryzowanego serwisanta swojej kasy fiskalnej?
              • 15.02.2013Nabywanie usług cateringowych a prawo do odliczenia VAT
               Pytanie podatnika: Czy w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, zawarty w fakturach dokumentujących nabywane usługi cateringowe?
               • 23.01.2013PIT 2012: Ulga internetowa
                Podstawą do stosowania tzw. ulgi internetowej jest art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem, odliczeniu od dochodu (przychodu) podlegają wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.
                • 03.01.2013Amortyzacja środków trwałych przejętych po zmarłym mężu
                 Pytanie podatnika: W czerwcu 2012 r. zmarł mąż Wnioskodawczyni, z którym przez cały okres małżeństwa łączyła Wnioskodawczynię małżeńska wspólność majątkowa. Na podstawie testamentu Wnioskodawczyni odziedziczyła m.in. przedsiębiorstwo prowadzone do tej pory przez męża w formie działalności indywidualnej. Wnioskodawczyni postanowiła kontynuować działalność męża. Czy zastosowany przez Wnioskodawczynię sposób wyceny i amortyzacji przejętych środków trwałych na podstawie art. 22g ust. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowy?
                 • 27.12.2012Rusza projekt TERYT 2
                  Prace nad zbieraniem danych do rejestru TERYT 2 są już praktycznie zakończone – poinformowało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Dzięki projektowi każdy może uzyskać przez Internet dokładne i aktualne informacje przestrzenne. Najbardziej skorzystają na tym jednostki administracyjne oraz firmy transportowe.
                  • 18.12.2012Sprzedaż nieruchomości a działalność gospodarcza na gruncie PIT
                   Z uzasadnienia: Niezależnie od subiektywnego przeświadczenia podatników odnośnie do źródła przychodów w rozumieniu ustawy podatkowej, któremu należy przyporządkować przychody ze sprzedaży nieruchomości sprzedaż taka, jeżeli dokonywana jest w warunkach właściwych dla działalności gospodarczej (w sposób zorganizowany i ciągły, nakierowany na uzyskiwanie dochodu ze sprzedaży) podlega opodatkowaniu na zasadach przewidzianych dla opodatkowania przychodu z działalności gospodarczej. Nie ma przy tym znaczenia, czy w momencie nabycia nieruchomości zamiarem właściciela było przeznaczenie jej do sprzedaży z zyskiem, lecz to, że podatnik podjął działania mające charakter ciągły i zorganizowany, nakierowany na uzyskanie zysku ze sprzedaży nieruchomości.
                   • 14.12.2012Niezapłacone należności. Postępowanie przed sądem a podpis na fakturze
                    Przepisy podatkowe uprościły wystawianie faktur VAT. Podpis odbiorcy nie jest już konieczny. Może się jednak okazać bezcenny w postępowaniu przed sądem.
                    • 12.12.2012Darowany udział we współwłasności samochodu w kosztach firmy
                     Pytanie podatnika: Wnioskodawca dla celów prowadzonej działalności zamierza przez krótki okres czasu (krótszy niż 1 rok) wykorzystywać samochód osobowy, którego jest współwłaścicielem. Drugim współwłaścicielem jest jego matka. Czy wartość początkowa samochodu (koszt po jakim obciążać on będzie koszty prowadzonej działalności), winien być ustalony w oparciu o pierwotną cenę nabycia wynikającą z umowy sprzedaży i z uwzględnieniem wartości udziału przysługującego Wnioskodawcy we własności samochodu, a w razie otrzymania w darowiźnie udziału obecnie należącego do mamy Wnioskodawcy wg wartości rynkowej udziału z dnia otrzymania darowizny?
                     • 03.12.2012Świąteczne spotkanie firmowe a przychód pracownika
                      Grudzień to czas, w którym pracodawcy organizują w swoich firmach spotkania świąteczne. Udział w imprezie zazwyczaj powoduje powstanie przychodu, który należy doliczyć do wynagrodzenia i opodatkować PIT. Przychód powstaje jednak tylko u osób, które faktycznie uczestniczą w spotkaniu.
                      • 15.11.2012VAT: Sprzedaż lokalu użytkowego wycofanego z działalności
                       Pytanie podatnika: Czy przy sprzedaży lokalu użytkowego, wycofanego uprzednio z prowadzonej działalności gospodarczej spółki cywilnej i następnie wynajętego, Wnioskodawczyni zapłaci podatek VAT?
                       • 14.11.2012Czasowe wyłączenie z używania a amortyzacja środków trwałych
                        Pytanie podatnika: Czy Spółka słusznie postąpiła zaprzestając podatkowej amortyzacji środków trwałych, takich jak urządzenia do gastro, kostkarki, stoły chłodnicze, piec konwekcyjno-parowy, grill, stanowiska barmańskie, sprzęt do wizualizacji, zestawy komputerowe 3D, ruchome projektory, sprzęt muzyczny, neon itp., które w związku z likwidacją lokalu (restauracja, club „X”) zmagazynowała i zamierza wykorzystać w przyszłości w innym lokalu, gdyż Spółka nie zaprzestała swojej działalności?
                        • 12.11.2012Złomowanie samochodu a obowiązek w podatku od środków transportowych
                         Z uzasadnienia: Obowiązek podatkowy nie wygasa więc w przypadku złego stanu technicznego pojazdu, faktycznego braku możliwości korzystania z posiadanego środka transportu, fizycznej likwidacji poprzez jego rozmontowanie, pocięcie i sprzedaż na złom, utylizacji pojazdu (wykorzystania odpadów jako surowców wtórnych do dalszego przerobu), wywozu z kraju, czy też jego kradzieży. Konieczność opłacania podatku od środków transportowych nie jest bowiem uzależniona od użytkowania pojazdu ani od jego fizycznego posiadania, Jeżeli właściciel nie złoży stosownego wniosku, a starosta nie wyda decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu obowiązek podatkowy dalej istnieje i stosowny podatek należy płacić.
                         • 09.11.2012Usługi assistance w ramach umowy ubezpieczeniowej a VAT
                          Pytanie podatnika: Czy usługi assistance świadczone przez Spółkę w ramach umowy ubezpieczeniowej są zwolnione z podatku od towarów i usług?
                          • 17.10.2012Przychody pracownika: Zakwaterowanie podczas oddelegowania
                           Z uzasadnienia: Przychodem poszczególnych pracowników spółki, realizujących projekty w ramach czasowej zmiany miejsca świadczenia pracy, będzie przypadająca na każdego z nich część ceny zakupu usługi z tytułu wynajmowanych miejsc noclegowych. Pracownicy ci uzyskają bowiem konkretną korzyść finansową w wysokości wartości zakupionej przez pracodawcę usługi przypadającej na każdego z nich, za którą nie muszą sami zapłacić, a mają pełne prawo z niej skorzystać.
                           • 05.10.2012Rozliczenie zakupu artykułów spożywczych i posiłków – koszty i VAT
                            Zwróćmy uwagę, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm., dalej: ustawa o PIT) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ww. ustawy.
                            • 02.10.2012Dobrzy pracodawcy nie istnieją?
                             Co piąty Polak (18%) uważa, że dobrzy pracodawcy w Polsce po prostu nie istnieją – wynika z badania przeprowadzonego przez konsultantów Zielonej Linii, centrum informacyjnego służb zatrudnienia. Ponad połowa ankietowanych (56%) twierdzi z kolei, iż dobrzy pracodawcy gdzieś jednak w Polsce działają. Pozostała część nie ma zdania na ten temat.
                             • 14.09.2012Ubezpieczenie OC członków zarządu i rad nadzorczych a PIT
                              Firmy często opłacają składki ubezpieczeniowe za członków zarządu czy rad nadzorczych. Czy wartość składki jest przychodem tych osób? Czy spółka powinna od tych kwot pobrać zaliczkę na PIT? Na te pytania odpowiedział niedawno Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (interpretacja z 23 sierpnia 2012 r. nr IPTPB1/415-304/12-5/ASZ).
                              • 03.09.2012Senior na zakupach – raport UOKiK
                               Uniemożliwianie konsumentowi odstąpienia od umowy, trudna do odczytania przez seniora czcionka, nieprecyzyjne koszty windykacyjne – to niektóre z praktyk stosowanych przez akwizytorów. UOKiK skontrolował 34 przedsiębiorców i zakwestionował 77 praktyk stosowanych przez przedsiębiorców.
                               • 31.08.2012Miejsce pracy pracownika a podróż służbowa
                                Jednym z warunków uznania, że wyjazd pracownika należy potraktować jako podróż służbową, jest wykonywanie zadania na polecenie pracodawcy poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy.
                                • 28.08.2012Outplacement jako koszt uzyskania przychodów firmy
                                 Pytanie podatnika: Czy wydatki na nabycie usług outplacementu stanowić będą koszt uzyskania przychodu zgodnie z art. 15 ust 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
                                 • 16.08.2012Wydatki na posiłek w restauracji jako koszt podatkowy – nowy wyrok NSA
                                  Teza: Stosownie do treści art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm., dalej u.p.d.o.f.) reprezentacyjny charakter wydatku należy oceniać przez pryzmat definicji słownikowej. Reprezentacja to ogólnie okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia, związana ze stanowiskiem, pozycją społeczną. Nie będzie reprezentacją wydatek poczyniony w restauracji na koszt posiłku, zwyczajowo przyjętego w obecnych realiach życia gospodarczego.
                                  • 02.08.2012Sprzedaż części przedsiębiorstwa a PCC
                                   Pytanie podatnika: Wnioskodawca (spółka cywilna) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada NIP, zamierza dokonać transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej zbycie wszystkich składników majątkowych po stronie aktywów, a mianowicie środków trwałych, znaku firmowego, zapasów towarów, należności, a po stronie pasywów na wartość zobowiązań. Czy sprzedaż przedsiębiorstwa, zwolniona z VAT, podlega zwolnieniu z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o PCC?
                                   • 19.07.2012Doręczenie w trybie zastępczym zawiadomienia dłużnika o uldze na złe długi
                                    Pytanie podatnika: Spółka wysłała zawiadomienie o dokonaniu korekty podatku należnego z tytułu nieściągalnych wierzytelności na adres dłużnika podany przez niego w umowie oraz na adres do korespondencji, wskazany w czasie trwania współpracy. Korespondencja nie została doręczona i nastąpił zwrot z adnotacją „adresat wyprowadził się” w jednym przypadku, oraz „adresat nieznany” w drugim przypadku. Czy Spółka miała prawo skorzystać z „ulgi na złe długi” i dokonać korekty podatku należnego, o której mowa w art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług?
                                    • 12.07.2012Biznesplan w kosztach podatkowych
                                     Pytanie podatnika: Spółka zawarła umowę o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... .Wcześniej jednak poniosła koszty, pokryte ze środków własnych, opracowania biznesplanu projektu . Czy wydatki na przygotowanie ww. biznesplanu mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
                                     • 09.07.2012Szybsza amortyzacja wynajętego mieszkania
                                      Pytanie podatnika: 4 sierpnia 2011 r. Wnioskodawca kupił wraz z małżonką na rynku wtórnym mieszkanie (lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość). Mieszkanie to znajduje się w budynku (wieżowiec), który został oddany do użytku w 1978 r. i było użytkowane przez poprzednich właścicieli od 1982 r. Czy Wnioskodawca ma prawo do naliczenia indywidualnej stawki amortyzacji (przyspieszonej amortyzacji w wysokości 10% rocznie) od wartości zakupionego lokalu mieszalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, którego Wnioskodawca jest współwłaścicielem i aktualnie wynajmuje?
                                      • 05.07.2012Carsharing może podbić Europę
                                       Rozwój usług typu carsharing może okazać się kluczowy dla przyszłości mobilności miejskiej w Europie – twierdzą analitycy firmy doradczej Frost & Sulllivan. Pod koniec 2011 r. z tego modelu wynajmu samochodu korzystało 700 tys. Europejczyków. Eksperci przewidują, że w 2020 r. będzie to już ok. 20 mln mieszkańców Europy.
                                       • 04.07.2012Zbiorniki retencyjne a podatek od nieruchomości
                                        Z uzasadnienia: Decydujące znaczenie na określenie rodzaju akwenu wodnego ma tutaj sposób powstania misy zbiornika wodnego, co ma bezpośrednie przełożenie na możliwość zakwalifikowania go jako jeziora dla potrzeb opodatkowania. Wykładnia pojęcia "jezioro", prowadzi bowiem do wniosku, że jest to zbiornik powstały w sposób naturalny. Grunty pod jeziorami bez względu na to czy posiadają klasyfikację Ws czy Wp podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Jeśli natomiast zbiornik wodny jest dziełem człowieka (staw, zbiornik pokopalniany), co do zasady nie może być traktowany jako jezioro.
                                        • 04.07.2012Zwrot VAT za materiały budowlane: Działalność w remontowanym mieszkaniu
                                         Pytanie podatnika: Wnioskodawca planuje wznowić działalność gospodarczą w lokalu będącym jego własnością, przy czym lokal ten będzie wykorzystywany w części zarówno na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą jak również w części tego lokalu Wnioskodawca będzie zamieszkiwał. Wnioskodawca zamierza dokonać remontu i wykończenia tego lokalu. Następnie zamierza wystąpić do urzędu skarbowego o zwrot podatku VAT za usługi remontowo/budowlane oraz zakup materiałów budowlanych. Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwał zwrot niektórych wydatków związanych z remontem lokalu w którym zamierza mieszkać i prowadzić działalność gospodarczą?
                                         • 22.06.2012Nowe przepisy ułatwią inwestowanie w energetykę
                                          W styczniu 2013 r. wejdzie w życie ustawa o korytarzach przesyłowych. Przygotowywane przez resort gospodarki przepisy mają całkowicie zmienić otoczenie prawne sektora energetycznego. Zdaniem ekspertów firmy doradczej Deloitte, regulacje te pozwolą na efektywne planowanie nakładów związanych z sieciami energetycznymi.
                                          • 19.06.2012Rynek pracy – może być jeszcze gorzej?
                                           Tak zwane kręgi decydenckie podchodzą coraz bardziej sceptycznie do przyszłego rozwoju sytuacji na rynku pracy. Przeszło połowa (54%) polityków, urzędników, ekspertów i dziennikarzy źle ocenia obecną sytuację na rynku pracy, a jedynie 11% uważa ją za dobrą – wynika z badania zrealizowanego przez firmę 4P research mix na zlecenie PKPP Lewiatan.
                                           • 15.06.2012Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność korzystne dla firm
                                            Przedsiębiorcy mogą skorzystać na przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność – oceniają eksperci firmy doradczej Deloitte. Jak jednak twierdzą, każda taka decyzja powinna zostać poprzedzona dokładną analizą i oceną ryzyka oraz korzyści. Największe zagrożenie stanowią opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, stanowiące kilka procent kosztów operacyjnych spółki.
                                            • 15.06.2012Wypłaty na rzecz członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej a PIT
                                             Pytanie podatnika: Czy pełniąc funkcję członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej wnioskodawca wykonuje czynności związane z wykonywaniem obowiązków społecznych i obywatelskich? Czy kwoty stanowiące zwrot kosztów poniesionych – otrzymane podlegają rozliczeniu na druku PIT – 8R?
                                             • 14.06.2012USA największym inwestorem zagranicznym w Polsce - informacja PAIiIZ
                                              Stany Zjednoczone są największym inwestorem zagranicznym w Polsce – wynika z informacji przedstawionych przez Agencję podczas konferencji prezentującej stan i perspektywy inwestycji amerykańskich.
                                              • 24.05.2012Opodatkowanie najmu ryczałtem po likwidacji działalności
                                               Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca po zlikwidowaniu działalności gospodarczej od 1 czerwca 2012 r. może przychód z wynajmowanych nieruchomości i gruntu opodatkować podatkiem zryczałtowanym 8,5% oraz czy liczba wynajmowanych lokali przesadza o zakwalifikowaniu najmu prywatnego do działalności gospodarczej?
                                               • 23.05.2012Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości myjni samochodowych
                                                W dzisiejszym otoczeniu gospodarczym powstaje coraz więcej różnego rodzaju obiektów, do których zaliczają się m.in. myjnie samochodowe. Problematyka opodatkowania tychże obiektów (podobnie jak elektrowni wiatrowych) budzi szereg wątpliwości. W niniejszym artykule zostanie przedstawiona problematyka opodatkowania bezdotykowych myjni samochodowych.
                                                • 21.05.2012Grunty w ewidencji środków trwałych
                                                 Pytanie podatnika: Czy w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych należy wykazać tylko taką część gruntu, która jest faktycznie wykorzystywana w prowadzonej działalności oraz jak należy ustalić jej wartość początkową?
                                                 • 17.05.2012PIT: Nieodpłatne przekazanie firmowego samochodu żonie
                                                  Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą i posiada samochód osobowy, który został wpisany do ewidencji wyposażenia. Samochód ten zamierza przekazać do użytku żonie, która również prowadzi działalność gospodarczą. Czy w momencie przekazania tego pojazdu na stałe żonie dla celów jej działalności wystąpi obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości pojazdu zaewidencjonowanej w ewidencji wyposażenia?
                                                  • 10.05.2012Opodatkowanie farm słonecznych
                                                   Problematyka opodatkowania farm słonecznych, podobnie jak elektrowni wiatrowych, może budzić szereg wątpliwości na gruncie polskiego prawa podatkowego. W zmieniającej się dziś rzeczywistości, firmy, ale także i osoby prywatne, coraz większą wagę przywiązują do odnawialnych źródeł energii. Jednakże w coraz większym stopniu pojawiające się inwestycje w tego typu źródła energii, tak w sferze prywatnej jak i w wykorzystywaniu ich przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, mogą przysparzać inwestorom nieco problemów, co do zasad opodatkowania podatkiem od nieruchomości, a niekiedy także podatkiem rolnym.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] ... [ 15 ] następna strona »