Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

lokal dla firmy

 • 18.12.2012Sprzedaż nieruchomości a działalność gospodarcza na gruncie PIT
  Z uzasadnienia: Niezależnie od subiektywnego przeświadczenia podatników odnośnie do źródła przychodów w rozumieniu ustawy podatkowej, któremu należy przyporządkować przychody ze sprzedaży nieruchomości sprzedaż taka, jeżeli dokonywana jest w warunkach właściwych dla działalności gospodarczej (w sposób zorganizowany i ciągły, nakierowany na uzyskiwanie dochodu ze sprzedaży) podlega opodatkowaniu na zasadach przewidzianych dla opodatkowania przychodu z działalności gospodarczej. Nie ma przy tym znaczenia, czy w momencie nabycia nieruchomości zamiarem właściciela było przeznaczenie jej do sprzedaży z zyskiem, lecz to, że podatnik podjął działania mające charakter ciągły i zorganizowany, nakierowany na uzyskanie zysku ze sprzedaży nieruchomości.
  • 14.12.2012Niezapłacone należności. Postępowanie przed sądem a podpis na fakturze
   Przepisy podatkowe uprościły wystawianie faktur VAT. Podpis odbiorcy nie jest już konieczny. Może się jednak okazać bezcenny w postępowaniu przed sądem.
   • 12.12.2012Darowany udział we współwłasności samochodu w kosztach firmy
    Pytanie podatnika: Wnioskodawca dla celów prowadzonej działalności zamierza przez krótki okres czasu (krótszy niż 1 rok) wykorzystywać samochód osobowy, którego jest współwłaścicielem. Drugim współwłaścicielem jest jego matka. Czy wartość początkowa samochodu (koszt po jakim obciążać on będzie koszty prowadzonej działalności), winien być ustalony w oparciu o pierwotną cenę nabycia wynikającą z umowy sprzedaży i z uwzględnieniem wartości udziału przysługującego Wnioskodawcy we własności samochodu, a w razie otrzymania w darowiźnie udziału obecnie należącego do mamy Wnioskodawcy wg wartości rynkowej udziału z dnia otrzymania darowizny?
    • 03.12.2012Świąteczne spotkanie firmowe a przychód pracownika
     Grudzień to czas, w którym pracodawcy organizują w swoich firmach spotkania świąteczne. Udział w imprezie zazwyczaj powoduje powstanie przychodu, który należy doliczyć do wynagrodzenia i opodatkować PIT. Przychód powstaje jednak tylko u osób, które faktycznie uczestniczą w spotkaniu.
     • 15.11.2012VAT: Sprzedaż lokalu użytkowego wycofanego z działalności
      Pytanie podatnika: Czy przy sprzedaży lokalu użytkowego, wycofanego uprzednio z prowadzonej działalności gospodarczej spółki cywilnej i następnie wynajętego, Wnioskodawczyni zapłaci podatek VAT?
      • 14.11.2012Czasowe wyłączenie z używania a amortyzacja środków trwałych
       Pytanie podatnika: Czy Spółka słusznie postąpiła zaprzestając podatkowej amortyzacji środków trwałych, takich jak urządzenia do gastro, kostkarki, stoły chłodnicze, piec konwekcyjno-parowy, grill, stanowiska barmańskie, sprzęt do wizualizacji, zestawy komputerowe 3D, ruchome projektory, sprzęt muzyczny, neon itp., które w związku z likwidacją lokalu (restauracja, club „X”) zmagazynowała i zamierza wykorzystać w przyszłości w innym lokalu, gdyż Spółka nie zaprzestała swojej działalności?
       • 12.11.2012Złomowanie samochodu a obowiązek w podatku od środków transportowych
        Z uzasadnienia: Obowiązek podatkowy nie wygasa więc w przypadku złego stanu technicznego pojazdu, faktycznego braku możliwości korzystania z posiadanego środka transportu, fizycznej likwidacji poprzez jego rozmontowanie, pocięcie i sprzedaż na złom, utylizacji pojazdu (wykorzystania odpadów jako surowców wtórnych do dalszego przerobu), wywozu z kraju, czy też jego kradzieży. Konieczność opłacania podatku od środków transportowych nie jest bowiem uzależniona od użytkowania pojazdu ani od jego fizycznego posiadania, Jeżeli właściciel nie złoży stosownego wniosku, a starosta nie wyda decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu obowiązek podatkowy dalej istnieje i stosowny podatek należy płacić.
        • 09.11.2012Usługi assistance w ramach umowy ubezpieczeniowej a VAT
         Pytanie podatnika: Czy usługi assistance świadczone przez Spółkę w ramach umowy ubezpieczeniowej są zwolnione z podatku od towarów i usług?
         • 17.10.2012Przychody pracownika: Zakwaterowanie podczas oddelegowania
          Z uzasadnienia: Przychodem poszczególnych pracowników spółki, realizujących projekty w ramach czasowej zmiany miejsca świadczenia pracy, będzie przypadająca na każdego z nich część ceny zakupu usługi z tytułu wynajmowanych miejsc noclegowych. Pracownicy ci uzyskają bowiem konkretną korzyść finansową w wysokości wartości zakupionej przez pracodawcę usługi przypadającej na każdego z nich, za którą nie muszą sami zapłacić, a mają pełne prawo z niej skorzystać.
          • 05.10.2012Rozliczenie zakupu artykułów spożywczych i posiłków – koszty i VAT
           Zwróćmy uwagę, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm., dalej: ustawa o PIT) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ww. ustawy.
           • 02.10.2012Dobrzy pracodawcy nie istnieją?
            Co piąty Polak (18%) uważa, że dobrzy pracodawcy w Polsce po prostu nie istnieją – wynika z badania przeprowadzonego przez konsultantów Zielonej Linii, centrum informacyjnego służb zatrudnienia. Ponad połowa ankietowanych (56%) twierdzi z kolei, iż dobrzy pracodawcy gdzieś jednak w Polsce działają. Pozostała część nie ma zdania na ten temat.
            • 14.09.2012Ubezpieczenie OC członków zarządu i rad nadzorczych a PIT
             Firmy często opłacają składki ubezpieczeniowe za członków zarządu czy rad nadzorczych. Czy wartość składki jest przychodem tych osób? Czy spółka powinna od tych kwot pobrać zaliczkę na PIT? Na te pytania odpowiedział niedawno Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (interpretacja z 23 sierpnia 2012 r. nr IPTPB1/415-304/12-5/ASZ).
             • 03.09.2012Senior na zakupach – raport UOKiK
              Uniemożliwianie konsumentowi odstąpienia od umowy, trudna do odczytania przez seniora czcionka, nieprecyzyjne koszty windykacyjne – to niektóre z praktyk stosowanych przez akwizytorów. UOKiK skontrolował 34 przedsiębiorców i zakwestionował 77 praktyk stosowanych przez przedsiębiorców.
              • 31.08.2012Miejsce pracy pracownika a podróż służbowa
               Jednym z warunków uznania, że wyjazd pracownika należy potraktować jako podróż służbową, jest wykonywanie zadania na polecenie pracodawcy poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy.
               • 28.08.2012Outplacement jako koszt uzyskania przychodów firmy
                Pytanie podatnika: Czy wydatki na nabycie usług outplacementu stanowić będą koszt uzyskania przychodu zgodnie z art. 15 ust 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
                • 16.08.2012Wydatki na posiłek w restauracji jako koszt podatkowy – nowy wyrok NSA
                 Teza: Stosownie do treści art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm., dalej u.p.d.o.f.) reprezentacyjny charakter wydatku należy oceniać przez pryzmat definicji słownikowej. Reprezentacja to ogólnie okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia, związana ze stanowiskiem, pozycją społeczną. Nie będzie reprezentacją wydatek poczyniony w restauracji na koszt posiłku, zwyczajowo przyjętego w obecnych realiach życia gospodarczego.
                 • 02.08.2012Sprzedaż części przedsiębiorstwa a PCC
                  Pytanie podatnika: Wnioskodawca (spółka cywilna) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada NIP, zamierza dokonać transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej zbycie wszystkich składników majątkowych po stronie aktywów, a mianowicie środków trwałych, znaku firmowego, zapasów towarów, należności, a po stronie pasywów na wartość zobowiązań. Czy sprzedaż przedsiębiorstwa, zwolniona z VAT, podlega zwolnieniu z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o PCC?
                  • 19.07.2012Doręczenie w trybie zastępczym zawiadomienia dłużnika o uldze na złe długi
                   Pytanie podatnika: Spółka wysłała zawiadomienie o dokonaniu korekty podatku należnego z tytułu nieściągalnych wierzytelności na adres dłużnika podany przez niego w umowie oraz na adres do korespondencji, wskazany w czasie trwania współpracy. Korespondencja nie została doręczona i nastąpił zwrot z adnotacją „adresat wyprowadził się” w jednym przypadku, oraz „adresat nieznany” w drugim przypadku. Czy Spółka miała prawo skorzystać z „ulgi na złe długi” i dokonać korekty podatku należnego, o której mowa w art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług?
                   • 12.07.2012Biznesplan w kosztach podatkowych
                    Pytanie podatnika: Spółka zawarła umowę o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... .Wcześniej jednak poniosła koszty, pokryte ze środków własnych, opracowania biznesplanu projektu . Czy wydatki na przygotowanie ww. biznesplanu mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
                    • 09.07.2012Szybsza amortyzacja wynajętego mieszkania
                     Pytanie podatnika: 4 sierpnia 2011 r. Wnioskodawca kupił wraz z małżonką na rynku wtórnym mieszkanie (lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość). Mieszkanie to znajduje się w budynku (wieżowiec), który został oddany do użytku w 1978 r. i było użytkowane przez poprzednich właścicieli od 1982 r. Czy Wnioskodawca ma prawo do naliczenia indywidualnej stawki amortyzacji (przyspieszonej amortyzacji w wysokości 10% rocznie) od wartości zakupionego lokalu mieszalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, którego Wnioskodawca jest współwłaścicielem i aktualnie wynajmuje?
                     • 05.07.2012Carsharing może podbić Europę
                      Rozwój usług typu carsharing może okazać się kluczowy dla przyszłości mobilności miejskiej w Europie – twierdzą analitycy firmy doradczej Frost & Sulllivan. Pod koniec 2011 r. z tego modelu wynajmu samochodu korzystało 700 tys. Europejczyków. Eksperci przewidują, że w 2020 r. będzie to już ok. 20 mln mieszkańców Europy.
                      • 04.07.2012Zbiorniki retencyjne a podatek od nieruchomości
                       Z uzasadnienia: Decydujące znaczenie na określenie rodzaju akwenu wodnego ma tutaj sposób powstania misy zbiornika wodnego, co ma bezpośrednie przełożenie na możliwość zakwalifikowania go jako jeziora dla potrzeb opodatkowania. Wykładnia pojęcia "jezioro", prowadzi bowiem do wniosku, że jest to zbiornik powstały w sposób naturalny. Grunty pod jeziorami bez względu na to czy posiadają klasyfikację Ws czy Wp podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Jeśli natomiast zbiornik wodny jest dziełem człowieka (staw, zbiornik pokopalniany), co do zasady nie może być traktowany jako jezioro.
                       • 04.07.2012Zwrot VAT za materiały budowlane: Działalność w remontowanym mieszkaniu
                        Pytanie podatnika: Wnioskodawca planuje wznowić działalność gospodarczą w lokalu będącym jego własnością, przy czym lokal ten będzie wykorzystywany w części zarówno na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą jak również w części tego lokalu Wnioskodawca będzie zamieszkiwał. Wnioskodawca zamierza dokonać remontu i wykończenia tego lokalu. Następnie zamierza wystąpić do urzędu skarbowego o zwrot podatku VAT za usługi remontowo/budowlane oraz zakup materiałów budowlanych. Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwał zwrot niektórych wydatków związanych z remontem lokalu w którym zamierza mieszkać i prowadzić działalność gospodarczą?
                        • 22.06.2012Nowe przepisy ułatwią inwestowanie w energetykę
                         W styczniu 2013 r. wejdzie w życie ustawa o korytarzach przesyłowych. Przygotowywane przez resort gospodarki przepisy mają całkowicie zmienić otoczenie prawne sektora energetycznego. Zdaniem ekspertów firmy doradczej Deloitte, regulacje te pozwolą na efektywne planowanie nakładów związanych z sieciami energetycznymi.
                         • 19.06.2012Rynek pracy – może być jeszcze gorzej?
                          Tak zwane kręgi decydenckie podchodzą coraz bardziej sceptycznie do przyszłego rozwoju sytuacji na rynku pracy. Przeszło połowa (54%) polityków, urzędników, ekspertów i dziennikarzy źle ocenia obecną sytuację na rynku pracy, a jedynie 11% uważa ją za dobrą – wynika z badania zrealizowanego przez firmę 4P research mix na zlecenie PKPP Lewiatan.
                          • 15.06.2012Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność korzystne dla firm
                           Przedsiębiorcy mogą skorzystać na przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność – oceniają eksperci firmy doradczej Deloitte. Jak jednak twierdzą, każda taka decyzja powinna zostać poprzedzona dokładną analizą i oceną ryzyka oraz korzyści. Największe zagrożenie stanowią opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, stanowiące kilka procent kosztów operacyjnych spółki.
                           • 15.06.2012Wypłaty na rzecz członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej a PIT
                            Pytanie podatnika: Czy pełniąc funkcję członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej wnioskodawca wykonuje czynności związane z wykonywaniem obowiązków społecznych i obywatelskich? Czy kwoty stanowiące zwrot kosztów poniesionych – otrzymane podlegają rozliczeniu na druku PIT – 8R?
                            • 14.06.2012USA największym inwestorem zagranicznym w Polsce - informacja PAIiIZ
                             Stany Zjednoczone są największym inwestorem zagranicznym w Polsce – wynika z informacji przedstawionych przez Agencję podczas konferencji prezentującej stan i perspektywy inwestycji amerykańskich.
                             • 24.05.2012Opodatkowanie najmu ryczałtem po likwidacji działalności
                              Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca po zlikwidowaniu działalności gospodarczej od 1 czerwca 2012 r. może przychód z wynajmowanych nieruchomości i gruntu opodatkować podatkiem zryczałtowanym 8,5% oraz czy liczba wynajmowanych lokali przesadza o zakwalifikowaniu najmu prywatnego do działalności gospodarczej?
                              • 23.05.2012Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości myjni samochodowych
                               W dzisiejszym otoczeniu gospodarczym powstaje coraz więcej różnego rodzaju obiektów, do których zaliczają się m.in. myjnie samochodowe. Problematyka opodatkowania tychże obiektów (podobnie jak elektrowni wiatrowych) budzi szereg wątpliwości. W niniejszym artykule zostanie przedstawiona problematyka opodatkowania bezdotykowych myjni samochodowych.
                               • 21.05.2012Grunty w ewidencji środków trwałych
                                Pytanie podatnika: Czy w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych należy wykazać tylko taką część gruntu, która jest faktycznie wykorzystywana w prowadzonej działalności oraz jak należy ustalić jej wartość początkową?
                                • 17.05.2012PIT: Nieodpłatne przekazanie firmowego samochodu żonie
                                 Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą i posiada samochód osobowy, który został wpisany do ewidencji wyposażenia. Samochód ten zamierza przekazać do użytku żonie, która również prowadzi działalność gospodarczą. Czy w momencie przekazania tego pojazdu na stałe żonie dla celów jej działalności wystąpi obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości pojazdu zaewidencjonowanej w ewidencji wyposażenia?
                                 • 10.05.2012Opodatkowanie farm słonecznych
                                  Problematyka opodatkowania farm słonecznych, podobnie jak elektrowni wiatrowych, może budzić szereg wątpliwości na gruncie polskiego prawa podatkowego. W zmieniającej się dziś rzeczywistości, firmy, ale także i osoby prywatne, coraz większą wagę przywiązują do odnawialnych źródeł energii. Jednakże w coraz większym stopniu pojawiające się inwestycje w tego typu źródła energii, tak w sferze prywatnej jak i w wykorzystywaniu ich przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, mogą przysparzać inwestorom nieco problemów, co do zasad opodatkowania podatkiem od nieruchomości, a niekiedy także podatkiem rolnym.
                                  • 17.04.2012Amortyzacja wynajmowanego mieszkania
                                   Pytanie podatnika: Czy można zastosować 10-letni okres amortyzacji dla używanego mieszkania, które jest wynajmowane?
                                   • 17.04.2012Ulga technologiczna przy nabyciu środka trwałego
                                    Z uzasadnienia: Premiując, poprzez zmniejszenie obciążenia podatkiem dochodowym, wprowadzanie przez przedsiębiorców nowych technologii, ustawodawca objął ulgą specyficzną kategorię wydatków ponoszonych w celu zapewnienia sobie możliwości skorzystania z tych technologii, a mianowicie te wydatki, które - najogólniej rzecz ujmując - wiążą się z uzyskaniem dostępu oraz praw do wiedzy i rezultatów badań. Zatem, nie jest możliwe zaliczenie do kategorii wydatków na nowe technologie kosztów nabycia urządzeń umożliwiających wykorzystanie wiedzy technologicznej.
                                    • 13.04.2012Zwrot VAT dla podróżnych
                                     Pytanie podatnika: Podróżny ma prawo do zwrotu VAT od niektórych zakupów. Czy na podstawie przedłożonych przez podróżnego dokumentów z niewyraźnymi paragonami z kasy rejestrującej Wnioskodawca powinien dokonać zwrotu podatku VAT od zakupionych u Wnioskodawcy towarów?
                                     • 06.04.2012Prawo do odliczenia VAT od usług cateringowych
                                      Pytanie podatnika: Podstawowym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest produkcja i sprzedaż okien do poddaszy wraz z akcesoriami i wyłazów dachowych. W związku z tym prowadzonych jest szereg rozmów biznesowych w siedzibie firmy. W przypadku kontrahentów zagranicznych, w trakcie przedłużających się rozmów handlowych Wnioskodawca zamawia usługę cateringową polegającą na dostarczeniu przygotowanego posiłku. Czy w Wnioskodawca ma prawo odliczenia VAT od zakupu ww. usług?
                                      • 22.03.2012Koszty działalności: Wynajem mieszkania poza miejscem zamieszkania
                                       Pytanie podatnika: W celu obniżenia wydatków ponoszonych na hotele oraz transport Wnioskodawca wynajął mieszkanie w mieście w którym jego główny klient ma siedzibę. Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wydatki ponoszone na wynajem mieszkania związany z prowadzeniem działalności gospodarczej poza miejscem zamieszkania?
                                       • 20.03.2012Prawo do jednorazowego odpisu amortyzacyjnego
                                        Pytanie podatnika: Czy wnioskodawca miał prawo do skorzystania z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego środka trwałego? Kto i kiedy może stosować amortyzację jednorazową?
                                        • 13.03.2012Usługi najmu a opodatkowanie VAT
                                         Pytanie podatnika: Czy, wynajmując własny dom na cele mieszkaniowe, Wnioskodawca będzie świadczył usługi związane z zakwaterowaniem? Czy zawarcie w umowie wynajmu domu, sformułowania o przeznaczeniu tego domu wyłącznie na cele mieszkaniowe jest wystarczające do skorzystania przez Wnioskodawcę jako wynajmującego ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług?
                                         • 02.03.2012Sklepy internetowe będą musiały zmienić zasady działania
                                          Nadchodzą poważne zmiany w handlu internetowym. W ciągu dwóch lat wejdą w życie nowe regulacje unijne, które zwiększą ochronę konsumentów, ale także nałożą na sklepy internetowe dodatkowe obowiązki i koszty. Z wyliczeń firmy doradczej Deloitte wynika, że ok. 10 tys. polskich sklepów internetowych będzie musiało zmienić zasady prowadzenia biznesu.
                                          • 02.03.2012Ile mogą zyskać na Euro 2012 samorządy?
                                           Polskie samorządy mogą zyskać na Euro 2012 więcej niż gospodarze wcześniejszych mistrzostw Europy w piłce nożnej – oceniają analitycy firmy doradczej Deloitte. Poza możliwością promocji, wybrane miasta-gospodarze otrzymają wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskich Związków Piłkarskich, czyli UEFA.
                                           • 15.02.2012Powiązania rodzinne a obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych
                                            Przepis art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dot. obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych) ma zastosowanie także do podmiotów powiązanych, o których mowa w art. 11 ust. 5 tej ustawy (m.in. do podmiotów powiązanych rodzinnie). Przy czym, dla wypełnienia obowiązku opisanego w art. 9a ust. 1 nie wystarczy sam fakt przedstawienia dokumentacji przez podatnika, niezależnie od merytorycznej jej treści, dla wystąpienia przesłanki negatywnej uniemożliwiającej organowi zastosowanie wyższej stawki dla opodatkowania hipotetycznego dochodu. Dokumentacja musi spełniać warunki określone w art. 9a ust. 1 - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                            • 24.01.2012Atrakcyjność inwestycyjna – Rosja wyprzedza Polskę
                                             Prawie połowa (45%) międzynarodowych firm, inwestujących w krajach rozwijających się, wskazuje Polskę jako jedno z państw, które oferują największe możliwości zwiększenia dochodów w ciągu najbliższych trzech lat. Polska zajmuje pod tym względem drugie miejsce w Europie Wschodniej, zaraz po Rosji – wynika z badania pn. „Fortresses and Footholds” przeprowadzonego przed firmę doradczą Deloitte wśród kilkuset przedstawicieli firm międzynarodowych.
                                             • 19.01.2012Gruby rozprawia o polityce
                                              Szef zaprosił załogę na coroczną rocznicę firmy. Winko, koreczki, oklaski i mgliste obietnice podwyżek, kiedy światowa gospodarka się uspokoi. W sumie miło, bo przecież mógł nie wydawać pieniędzy a wydawał. Złośliwy Zenek z działu księgowości twierdził wprawdzie, że to i tak z funduszu socjalnego, więc żaden gest, ale Zenek zawsze tak gadał, maruda.
                                              • 18.01.2012Remont budynku niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych w kosztach firmy
                                               Pytanie podatnika: W grudniu 2009 r. Wnioskodawca nabył budynek, do którego zamierza przenieść działalność gospodarczą. Budynek ten nie jest i nie będzie środkiem trwałym firmy. Przed przeniesieniem działalności do tego budynku, budynek ten wymaga remontu zgodnie ze wskazaniami Miejskiego Konserwatora Zabytków. Czy wydatki poniesione na ten remont można zaliczyć do kosztów podatkowych?
                                               • 23.12.2011Odliczanie VAT od zakupów przed rejestracją firmy
                                                Ustawa o podatku od towarów i usług nie pozbawia podatnika prawa do dokonania odliczenia podatku VAT od zakupów poczynionych przed rejestracją, o ile występują przesłanki świadczące o tym, iż zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do bieżącej (lub przyszłej) działalności opodatkowanej – wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 8 grudnia 2011 r. nr IPTPP2/443-509/11-5/BM.
                                                • 16.12.2011Gaz łupkowy może zmienić układ sił w regionie
                                                 Polski sektor energetyczny może spodziewać się w ciągu najbliższych 10 lat inwestycji na poziomie 25 mld euro – przewidują eksperci firmy doradczej Deloitte. Kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego będzie mieć kwestia wydobycia gazu łupkowego i budowy elektrowni atomowej.
                                                 • 30.11.2011Diety z tytułu zagranicznej podróży służbowej w PKPiR
                                                  Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi w Polsce działalność gospodarczą w zakresie usług konstrukcyjnych, doradztwa technicznego. Zainteresowany usługi świadczy w Niemczech dla firmy z Niemiec, z którą podpisał umowę o współpracę. Firma, z którą podpisał umowę wskazuje miejsce świadczenia usług. Podróże z miejsca zamieszkania (Polska) do miejsca świadczenia usług (Niemcy) odbywają się samochodem prywatnym kilka razy w tygodniu. Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczyć do kosztów diety z tytułu zagranicznej podróży służbowej? Czy podstawą do ujęcia kosztów diety w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jest dowód wewnętrzny?
                                                  • 17.11.2011Stawka VAT na sprzedaż soków owocowych
                                                   Pytanie: Prowadzę działalność gastronomiczną. W ramach tej działalności sprzedaję m.in. soki owocowe (PKWiU 11.07.19.0). Sok jest przelewany do szklanki z butelki (kartonu) i podawany klientowi. Dodam, że sprzedaż soków owocowych pozwala na ich natychmiastowe spożycie na miejscu w lokalu firmy i wykonywana jest w ramach usług związanych z wyżywieniem sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU ex 56. Według jakiej stawki VAT powinienem opodatkować sprzedaż soków owocowych?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] ... [ 15 ] następna strona »