Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

lokal dla firmy

 • 11.12.2013VAT od sprzeday gruntu z cudzym budynkiem
  Z uzasadnienia: W rozpoznawanej sprawie nie byo sporne, e wacicielem gruntu byli maonkowie i e wasno tego gruntu nie zostaa przeniesiona na spk. Spka ta wybudowaa jedynie na cudzym gruncie zesp 8 budynkw mieszkalnych i przysugiwao jej wobec waciciela roszczenie o zwrot wartoci poczynionych nakadw. Tym samym, dostawy gruntw wraz z posadowionymi na nich budynkami mogo dokona wycznie maestwo jako waciciele gruntw. Oznacza to, e na podstaw opodatkowania z tytuu dokonanej sprzeday skada si powinna warto gruntu oraz warto nakadw w postaci budynkw, ktre cznie powinny by uwidocznione na fakturze VAT.
  • 03.12.2013Wydatki na imprez dla pracownikw w kosztach dziaalnoci
   1. Finansowanie osobom zatrudnionym oraz ich rodzinom rozrywki i wypoczynku nie ma bezporedniego zwizku z uzyskiwanymi przez Spk przychodami w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych. Na tej podstawie, z uwagi na skad osobowy uczestnikw takiej imprezy, wydatek ten nie moe zosta uznany za koszt podatkowy.
   • 27.11.2013Dodatkowy remanent w trakcie roku na danie fiskusa
    Interpelacja nr 21402 do ministra finansw w sprawie nakazw sporzdzania remanentw wydawanych w stosunku do maych i rednich przedsibiorcw przed zakoczeniem roku obrachunkowego
    • 21.11.2013Remont drogi publicznej jako koszt dziaalnoci
     Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest wacicielem nieruchomoci do ktrej prowadzi gminna droga. Droga ta jest w bardzo zym stanie technicznym. Poniewa Gmina nie ma rodkw na jej remont, waciciele nieruchomoci pooonych przy tej drodze (w tym podatnik) zdecydowali si na partycypowanie w kosztach remontu. Czy koszty remontu drogi bd kosztem uzyskania przychodu dla podatnika? Czy bd one podlega amortyzacji, czy te mog by jednorazowo odpisane jako koszt?
     • 29.10.2013Stawka VAT na meble i szafy wnkowe do zabudowy - wana uchwaa NSA
      Monta mebli i szaf wnkowych do zabudowy powinien by objty obnion (8 proc.) stawk podatku od towarw i usug (VAT) – stwierdzi w uchwale Naczelny Sd Administracyjny. Decyzja NSA oznacza, e resort finansw i organy podatkowe musz zmieni swoje, zawarte m.in. w interpretacjach podatkowych, stanowiska na korzy podatnika.
      • 16.10.2013Firmy z wirtualnym biurem pod szczeglnym nadzorem fiskusa?
       Interpelacja nr 20196 do ministra finansw w sprawie rejestracji przedsibiorcw korzystajcych z usug biur coworkingowych, tzw. biur wirtualnych
       • 10.10.2013Koszty reprezentacji. Usugi gastronomiczne a koszty uzyskania przychodw
        Teza: Tylko wydatki na zakup tych usug gastronomicznych stanowicych koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych (Dz.U. z 20 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), ktrych jedynym (gwnym) celem jest tworzenie lub poprawa wizerunku firmy na zewntrz podlegaj wyczeniu z kosztw uzyskania przychodw na zasadach okrelonych w art. 16 ust. 1 pkt 28 tej ustawy w brzmieniu obowizujcym od 1 stycznia 2007 r.
        • 04.10.2013Kontrakt menederski a podatek od towarw i usug
         Z uzasadnienia: Zwaywszy na wskazane aspekty prowadzonej przez menedera dziaalnoci gospodarczej, w ramach ktrej zawar on ze spk, w ktrej peni rwnoczenie funkcj czonka zarzdu, kontrakt menederski o wiadczenie usug w zakresie zarzdzania, przewidujcy zarwno brak podporzdkowania wobec spki, jak i ponoszenie penej odpowiedzialnoci za podejmowane przez siebie dziaania, naley skonstatowa, e stosunek prawny czcy wnioskodawc ze spk nie nosi cech waciwych zarwno stosunkowi pracy, jak i stosunkowi do niego zblionemu, co uniemoliwia zastosowanie wyczenia z VAT do kontraktu.
         • 26.09.2013VAT jako koszt uzyskania przychodu przedsibiorcy
          Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca moe zaliczy do kosztw uzyskania przychodw nieodliczony podatek VAT od zakupw zwizanych z prowadzon dziaalnoci gospodarcz i sprzeda mieszan?Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca moe zaliczy do kosztw uzyskania przychodw nieodliczony podatek VAT od zakupw zwizanych z prowadzon dziaalnoci gospodarcz i sprzeda mieszan?
          • 26.09.2013Nocleg i posiki podwykonawcw a warto pocztkowa inwestycji
           Z uzasadnienia: Zarwno wydatki poniesione na spotkania biznesowe (narady) z kontrahentami zaangaowanymi w realizacj projektu inwestycyjnego (gastronomia, noclegi), jak i wydatki zwizane z pobytem w Polsce architekta amerykaskiego (koszty hotelu, przelotu, narad odbytych w restauracjach, w tym koszty posikw), nie s wydatkami o charakterze reprezentacyjnym, lecz s to koszty cile zwizane z inwestycj, bez poniesienia ktrych dalsze dziaania inwestycyjne byyby niemoliwe lub bardzo utrudnione. Wydatki te nie maj wywoa na kontrahentach jak najlepszego wraenia, lecz wynikaj z biecej wsppracy z kontrahentami, przy czym obowizek ponoszenia czci z nich wynika z zawartych umw.
           • 24.09.2013VAT od usug najmu domu mieszkalnego
            Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi dziaalno handlowo-usugow. W posiadanym budynku domu mieszkalnego ma zamiar podnajmowa cz budynku i nieruchomoci innej firmie na potrzeby mieszkaniowe pracownikw tej firmy. Czy Wnioskodawca postpi prawidowo jeeli zastosuje stawk VAT do wynajmu domu mieszkalnego - zwolnienie, traktujc pobyt pracownikw w wynajtym domu jako cel mieszkaniowy?
            • 20.09.2013Wycena i amortyzacja przejtych w drodze spadku rodkw trwaych
             Pytanie podatnika: W 2011 r. zmar maonek Wnioskodawczyni, z ktrym przez cay okres maestwa czya j wsplno majtkowa. W wyniku spadku odziedziczya m.in. przedsibiorstwo prowadzone przez ma w formie dziaalnoci indywidualnej. Na dzie mierci ma Wnioskodawczyni sporzdzia remanent materiaw i towarw, a jego warto wpisaa do swojej podatkowej ksigi przychodw i rozchodw. Zaprowadzia rwnie ewidencj rodkw trwaych przejtych z firmy ma wyceniajc je wg wartoci rynkowej i rozpocza ich amortyzacj. Czy zastosowany sposb wyceny i amortyzacji przejtych w drodze spadku rodkw trwaych jest prawidowy?
             • 16.09.2013NSA: Wydatki na spotkania biznesowe w kosztach podatkowych
              Skoro wydatki na drobny poczstunek podawane podczas spotka z kontrahentami w siedzibie spki mog stanowi koszt uzyskania przychodw, to – w kontekcie treci art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT - nic nie przemawia za odmow zaliczenia wydatkw podatnika na zakup usug gastronomicznych od wyspecjalizowanego podmiotu, tylko z tego wzgldu, e ich wiadczenie miao miejsce poza jego siedzib (np. restauracji), a take w jego obiekcie (np. w formie cateringu lub w kantynie prowadzonej w siedzibie podatnika przez zewntrzny podmiot), jeeli speniony zosta oglny warunek wynikajcy z treci art. 15 ust. 1 ustawy i wydatki te nie miay na celu reprezentacji podatnika. Z punktu widzenia treci art. 16 ust. 1 pkt 28, bez znaczenia pozostaje przy tym kwestia wystawnoci, okazaoci czy te ponadprzecitnoci usug gastronomicznych - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
              • 10.09.2013Przychody z dziaalnoci gospodarczej: Sprzeda gruntu stanowicego wspwasno maesk
               Z uzasadnienia: Przychd ze sprzeday prawa wieczystego uytkowania gruntu, ktre wykorzystywane byo w ramach prowadzonej przez podatnika dziaalnoci gospodarczej stanowi bdzie na podstawie art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych przychd z tej dziaalnoci. Z punktu widzenia prawa podatkowego istotne znaczenie przy kwalifikacji przychodw ma bowiem przedmiotowe i funkcjonalne powizanie danego rodzaju przychodu ze rdem jego uzyskania, nie ma za znaczenia dla sposobu opodatkowania sprzedanego prawa okoliczno, e stanowio ono przedmiot wsplnoci majtkowej maeskiej.
               • 03.09.2013Opaty eksploatacyjne i amortyzacja lokalu a brak najmu
                Pytanie: Prowadz m.in. dziaalno gospodarcz w zakresie wynajmu lokali uytkowych i mieszkalnych (odrbna wasno). Z powodu sytuacji kryzysowej, cz lokali uytkowych i mieszkalnych nie jest wynajmowana. Jako waciciel, musz ponosi koszty eksploatacyjne tych lokali, takie jak czynsz, dostawa ciepa, energii elektrycznej i inne. Ponadto, zamierzam rwnie je amortyzowa. Czy ponoszone koszty eksploatacyjne, w czasie niewynajmowania lokali, stanowi koszty uzyskania przychodw dla celw podatkowych (cznie z amortyzacj)?
                • 29.08.2013Sprzeda posikw. Usugi gastronomiczne a VAT
                 Pytanie podatnika: Czy sprzeda posikw w obu grupach sprzeday stanowi dostaw towarw w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT i podlega opodatkowaniu 5% stawk podatku VAT?
                 • 29.08.2013Wynajcie mieszkania a koszty uzyskania przychodw przedsibiorcy
                  Pytanie podatnika: Czy wynajcie przez Wnioskodawc pokoju/mieszkania na cele mieszkaniowe w miejscowoci, w ktrej znajduje si siedziba Jego gwnego kontrahenta (w ktrej wiadczy swoje usugi), moe by w ramach prowadzonej przez Wnioskodawc ewidencji podatkowej traktowane jako koszt uzyskania przychodu?
                  • 26.08.2013Rozliczenia VAT. Problemy ze stosowaniem kas fiskalnych
                   Interpelacja nr 18537 w sprawie rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujcych
                   • 14.08.2013Skutki wyprowadzenia nieruchomoci z ewidencji rodkw trwaych
                    Pytanie podatnika: Czy po wyprowadzeniu z ewidencji rodkw trwaych nieruchomoci, ktra bya w dziaalnoci gospodarczej przedmiotem wynajmu, i przekazaniu jej na cele osobiste, Wnioskodawca musi zapaci podatek VAT?
                    • 13.08.2013Podatki na wiecie: Tybet nowym rajem podatkowym
                     Tybet staje si nowym rajem podatkowym – donosi brytyjski dziennik „Financial Times”. Chiska prefektura Shannan, ktrej gwn czci jest wanie bye pastwo Dalajlamy, wprowadza szereg zmian w podatkach. Celem jest przycignicie funduszy private equity i firm inwestycyjnych oraz silniejsze zespolenie Tybetu z Chinami.
                     • 06.08.2013Podatki, utrata klientw i cyberprzestpczo gwnymi zagroeniami dla biznesu
                      Wysokie podatki, utrata klientw oraz cyberprzestpczo to trzy najwiksze zagroenia dla biznesu – wynika z globalnego raportu firmy Lloyd’s pn. „Risk Index 2013”. Pierwsze dwa zagroenia nie zmieniaj si od lat. Dziwi moe za to wysoka pozycja cyberprzestpczoci, ktra w cigu jednego tylko roku awansowaa z 12. na 3. miejsce.
                      • 02.08.2013Warto pocztkowa wyremontowanego rodka trwaego
                       Pytanie podatnika: Wnioskodawca zakupi zabudowan nieruchomo w skad ktrej wchodz obiekty wymagajce kapitalnego remontu. Przewidywane wydatki suce do doprowadzenia tego rodka trwaego do eksploatacji przekrocz kwot 3500 z. Po zakoczeniu nakadw Wnioskodawca wprowadzi te obiekty do ewidencji rodkw trwaych jako jedn pozycj. Czy warto poniesionych nakadw odtworzeniowych mona zaliczy bezporednio w koszty dziaalnoci gospodarczej jako remont obiektw, czy te zgodnie z art. 22g ust 17 ustawy o podatku rozlicza je naley poprzez odpisy amortyzacyjne jako zwikszenie wartoci pocztkowej?
                       • 30.07.2013Kasy fiskalne: Jednoznaczna nazwa, czyli jak zlikwidowa drobny handel
                        Interpelacja nr 18537 do ministra finansów w sprawie rozporzdzenia ministra finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujcych
                        • 23.07.2013Brana ubezpieczeniowa boi si nowych przepisw
                         Nowe przepisy, wprowadzane na poziomie lokalnym i midzynarodowym, to obecnie najwiksze zmartwienie sektora ubezpieczeniowego – wynika z najnowszego badania firmy doradczej PwC i londyskiego Centre for the Study of Financial Innovation (CSFI).
                         • 18.07.2013Termin patnoci podatku od rodkw transportowych
                          Interpelacja nr 17649 do ministra finansw w sprawie podatku od rodkw transportu
                          • 12.07.2013VAT: Sprzeda firmowych maszyn przed rozpoczciem dziaalnoci
                           Pytanie: Jestem osob fizyczn nieprowadzc dziaalnoci gospodarczej. Nabyem uywany cig technologiczny maszyn pod okrelon produkcj. Nabycia tego dokonaem z zamiarem rozpoczcia dziaalnoci. Nie odliczyem i nie bd odlicza podatku naliczonego wykazanego w fakturze. Czy jeli nie rozpoczn dziaalnoci, np. z powodu nie znalezienia odpowiedniej lokalizacji lub pogorszenia si koniunktury gospodarczej w brany i po upywie co najmniej 6 miesicy od zakupu (liczonych od koca miesica nabycia rzeczy) podejm decyzj o sprzeday ww. maszyn (w jednej transakcji, jednemu odbiorcy), to bd zobowizany odprowadzi VAT z tytuu tej sprzeday?
                           • 11.07.2013Dotacja na zaoenie firmy: Wystarczy umowa przedwstpna najmu lokalu
                            Interpelacja nr 17694 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie warunkw przyznania dofinansowania dla osb bezrobotnych na rozpoczcie wasnej dziaalnoci gospodarczej
                            • 10.07.2013Ekwiwalent za pranie odziey roboczej w kosztach firmy
                             Pytanie podatnika: Czy kwota ekwiwalentu za pranie odziey roboczej, wypacana pracownikom w razie faktycznego uprania tej odziey, w rwnej wysokoci, odpowiadajcej 95% kwoty najniszej oferty za pranie odziey roboczej (uzyskanej od lokalnych pralni), stanowi dla pracodawcy koszt uzyskania przychodu?
                             • 08.07.2013Podatki na wiecie: Francja upraszcza i podnosi podatki
                              Francja szykuje powan reform systemu podatkowego. Wstpny plan resortu finansw zakada zniesienie czci procedur i obowizkw biurokratycznych. W efekcie wyranie spa maj koszty prowadzenia dziaalnoci gospodarczej. Z pocztkiem przyszego roku wzrosn natomiast stawki podatku od reklam (np. na budynkach).
                              • 08.07.2013Dobrowolna rejestracja podatnika dla potrzeb VAT
                               W przypadku podatnikw rozpoczynajcych dziaalno gospodarcz, nieplanujcych sprzeday w zakresie towarw lub usug, ktre obligatoryjnie powoduj konieczno zarejestrowania si jako podatnik VAT, najczciej pojawia si wtpliwo, czy zasadne jest dobrowolne dokonanie takiej rejestracji.
                               • 03.07.2013Sprzeda nieruchomoci a rdo przychodu w PIT
                                W wietle treci art. 10 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych jedynie faktyczne, a nie potencjalne wykorzystywanie budynku mieszkalnego (lokalu w takim budynku) na potrzeby zwizane z dziaalnoci gospodarcz, determinuje klasyfikacj przychodw uzyskanych ze sprzeday takiej nieruchomoci do rda wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy.
                                • 03.07.2013Wyjazd szkoleniowo-integracyjny a przychd pracownika
                                 Pytanie podatnika: Czy wiadczenia zwizane z organizacj spotka i wyjazdw szkoleniowych oraz integracyjnych stanowi przychd dla pracownikw lub czonkw ich rodzin opodatkowany podatkiem dochodowym od osb fizycznych, a jeli tak, to jakie s zasady ustalania podstawy opodatkowania oraz poboru podatku?
                                 • 28.06.2013Jak najtaniej kupi egzotyczn walut?
                                  Osoby wyjedajce do Turcji, Chorwacji, Bugarii czy Egiptu nie powinny kupowa waluty w Polsce – radz eksperci firmy doradczej Expander. Duo lepszym i taszym rozwizaniem okazuje si kupno w Polsce euro lub dolarw, ktre ju w miejscu docelowym podry mona wymieni na lokalny rodek patniczy.
                                  • 18.06.2013PIT: Podatkowe skutki prowadzenia firmy w domu
                                   Przedsibiorcy, a zwaszcza ci, ktrzy prowadz jednoosobow dziaalno gospodarcz bez zatrudniania pracownikw, niejednokrotnie wykonuj j we wasnym mieszkaniu. Czasem przeznaczaj na ten cel jedynie may fragment powierzchni, jeden pokj, rzadziej cay lokal. W ten sposb zmniejszaj ekonomiczne koszty prowadzonej dziaalnoci. Zainteresowani s jednak tym, by w kosztach uzyskania przychodw mc rozliczy cz wydatkw mieszkaniowych, takich jak opaty eksploatacyjne, czy ewentualnie take cz kosztw zakupu tego lokalu. Powinni pamita o tym, e nie zawsze jest to moliwe.
                                   • 13.06.2013Jeszcze raz o spotkaniach biznesowych w restauracjach – warto walczy o placki z kefirem
                                    Im gorzej, tym gorzej – mona by zacz ten felieton, nawizujc do galopujcego po Polsce fiskalizmu. Minister finansw szuka ju oszczdnoci wszdzie. Kilometrwki nie podwyszy, bo cho koszty zwizane z uywaniem samochodu wzrosy o ok. 30% od czasu ostatniej nowelizacji stawek, to trudna sytuacja budetu usprawiedliwia zdaniem ministerstwa ignorowanie tego stanu rzeczy. VAT nie wrci do poprzednich stawek, bo trudna sytuacja budetu usprawiedliwia wycofanie si z ustawowej w kocu obietnicy. Od paliwa do osobwek nie odliczymy caego VAT tylko 50% - bo trudna sytuacja nie pozwala. Trudna sytuacja ma by usprawiedliwieniem na wszystko. A poniewa mamy ZUS, mamy KRUS, mamy emerytalne przywileje, trudna sytuacja bedzie zawsze. Artur Laffer ma niezy ubaw.
                                    • 11.06.2013Koszty uzyskania przychodw: Rekonstrukcja. Remont czy ulepszenie?
                                     Z uzasadnienia: Rekonstrukcja jest to odtworzenie cakowicie lub czciowo zniszczonych przedmiotw na podstawie zachowanych elementw. Przy rozstrzyganiu czy dane prace dotyczce rodka trwaego stanowi tzw. remont kapitalny czy te rekonstrukcj naley pamita, e ulepszenie charakteryzowa musi wzrost wartoci uytkowej rodkw trwaych w stosunku do wartoci z dnia przyjcia ich do uywania, mierzonej w szczeglnoci okresem uywania, zdolnoci wytwrcz, jakoci produktw uzyskiwanych za pomoc ulepszonych rodkw trwaych i kosztami ich eksploatacji. Jeli w wyniku danych prac odtworzeniowych nastpi wzrost wartoci uytkowej, prace te stanowi bd rekonstrukcj, a wic bd pracami ulepszeniowymi. Jeeli natomiast skutek taki nie wystpi, to bdziemy mieli do czynienia z remontem.
                                     • 07.06.2013Atrakcyjno inwestycyjna – Polska liderem w regionie EW
                                      Polska to – zdaniem inwestorw zagranicznych – najatrakcyjniejsze w caej Europie rodkowo-Wschodniej miejsce dla nowych projektw inwestycyjnych. W najnowszym badaniu firmy doradczej Ernst & Young na Polsk wskazao a 37% ankietowanych. Na drugim miejscu znalazy si Czechy, na ktre wskazao 15% respondentw.
                                      • 04.06.2013PIT: Ustalanie dochodu ze sprzeday firmowego samochodu
                                       Pytanie podatnika: Czy ustalajc wydatki na nabycie ww. samochodu, niezaliczone do kosztw uzyskania przychodw w jakiejkolwiek formie, naley warto pocztkow pomniejszy o podatkowe odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztw uzyskania przychodw? Czy ustalajc dochd ze sprzeday samochodu, przychd uzyskany ze sprzeday mona pomniejszy o wydatki na nabycie ww. samochodu niezaliczone do kosztw uzyskania przychodu w jakiejkolwiek formie?
                                       • 03.06.2013Obnianie stawki amortyzacji do dowolnego poziomu
                                        Pytanie podatnika: Czy Spka jest uprawniona obnia stawki amortyzacyjne dla rodkw trwaych amortyzowanych metod liniow do dowolnego poziomu, np. nawet do wysokoci 0,1%?
                                        • 28.05.2013Opodatkowanie upkw najwczeniej za 8 lat
                                         Do 2020 r. Polska nie bdzie pobiera podatku od wydobycia gazu upkowego i ropy – zadeklarowa w ostatnich dniach minister finansw, Jacek Rostowski. Nadal brakuje jednak pewnoci co do tego, jak wyglda bd regulacje prawne dotyczce wydobywania upkw. Potencjalni inwestorzy wci nie wiedz wic, na czym tak naprawd stoj.
                                         • 23.05.2013Wydatki na zakup flagi jako koszty uzyskania przychodw
                                          Pytanie podatnika: Czy wydatek na nabycie flag mona zaliczy do kosztw uzyskania przychodw?
                                          • 15.05.2013Wynajem mieszkania w kosztach firmy
                                           Pytanie: Siedziba mojej firmy znajduje si miejscowoci w ktrej mieszkam. Drugie miejsce prowadzenia dziaalnoci mieci si 150 km dalej, w innym powiecie. Zatrudniam tam osiem osb oraz wiadcz usugi na rzecz swojego gwnego kontrahenta. Aby zabezpieczy i zachowa rdo dochodu na naleytym poziomie planuje wynaj mieszkanie w odlegoci nie wikszej ni 25 km od miejsca prowadzenia dziaalnoci w formie oddziau. Czy bd mg zaliczy do kosztw uzyskania przychodu wydatki zwizane z wynajciem mieszkania (czynsz, opaty za energi elektryczn i wod) od osoby (nie)prowadzcej dziaalnoci?
                                           • 13.05.2013Refakturowanie mediw a stawka VAT
                                            Pytanie podatnika: Czy w przypadku Wnioskodawcy refakturowanie tzw. mediw przy umowach najmu z obnion stawk VAT 8% jest prawidowe?
                                            • 13.05.2013PIT: Ulga odsetkowa na zakup budynku w stanie surowym
                                             „Zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego”, o ktrym mowa w art. 26b ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2007 r., oznacza nabycie przez podatnika bezporednio od podmiotu wskazanego w dalszej czci ww. przepisu budynku mieszkalnego, ktry przedtem nie istnia. Skorzystanie z ulgi odsetkowej uregulowanej w tym przepisie ww. ustawy nie jest uzalenione od dokonania zakupu nowo wybudowanego budynku mieszkalnego, oddanego do uytkowania w myl Prawa budowlanego, poniewa wystarczajce jest nabycie nowo wybudowanego budynku mieszkalnego w tzw. „stanie surowym” - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                             • 06.05.2013Kontrakt menederski a opodatkowanie VAT
                                              Pytanie podatnika:  Czy usugi wiadczone przez Wnioskodawc na podstawie kontraktu menederskiego podlegaj opodatkowaniu podatkiem VAT?
                                              • 29.04.2013PKPiR: Zakup samochodu a koszty uzyskania przychodu. Skutki wycofania z dziaalnoci
                                               Pytanie podatnika: Czy wydatki na zakup auta mog by w caoci kosztem uzyskania przychodw w chwili zakupu? Jak uj ten zakup w podatkowej ksidze przychodw i rozchodw? Czy w momencie wycofania samochodu z dziaalnoci gospodarczej i przekazania go na potrzeby osobiste powstaje obowizek podatkowy w PIT? Czy w tym momencie naley korygowa koszty?
                                               • 02.04.2013Podatki 2013: Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2013 r.
                                                Od 1 kwietnia 2013 r. wchodz w ycie zmiany zarwno przepisw ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z pn. zm.), zwanej dalej ustaw o VAT, jak i aktw wykonawczych wydanych na jej podstawie. Zmiany te wynikaj przede wszystkim z:
                                                • 19.03.2013Rne stawki opaty targowej w ramach jednej gminy
                                                 Z uzasadnienia: Gmina ma konstytucyjnie i ustawowo zagwarantowane prawo do swobodnego ustalania wysokoci opaty targowej na targowiskach - w granicach przewidzianych przepisami ustawy o podatkach i opatach lokalnych, a jedyne ograniczenie jakie ustawodawca wprowadzi zawiera si w art. 19 ust. 1 lit. a) i dotyczy narzuconego ustaw grnego limitu dziennej stawki kwotowej opaty. Zatem, gmina moe przepisy rnicowa stawki opaty targowej w odniesieniu do rnych targowisk prowadzonych na terenie danej gminy.
                                                 • 14.03.2013Naruszenie praw autorskich w Internecie a lokalizacja serwerw
                                                  Umiejscowienie urzdze technicznych takich jak serwery nie moe stanowi istotnego elementu dla wskazania jurysdykcji. Uprawniony z tytuu autorskich praw majtkowych lub praw pokrewnych moe dochodzi swoich praw zarwno w sdzie waciwym dla miejsca, w ktrym nastpio naruszenie praw twrcy, jak i miejsca, w ktrym poszkodowany odnis uszczerbek. Za miejsce wystpienia szkody naley uzna miejsce, w ktrym strona internetowa bya dostpna, w szczeglnoci, jeeli ta strona jest skierowana odbiorcw znajdujcych si na terytorium tego pastwa - wyjanio Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
                                                  • 13.03.2013Ulga na ze dugi: Zawiadomienie dunika po 1 stycznia 2013 r.
                                                   Pytanie podatnika: Czy dorczenie zawiadomienia o zamiarze skorygowania podatku nalenego ze wzgldu na wystpienie okolicznoci, o ktrych mowa w art. 89a ust. 1 ustawy o podatku od towarw i usug bdzie skuteczne rwnie w przypadku, jeli dunik dwukrotnie zawiadomienia nie odbierze, a korespondencja powraca z adnotacj „wyprowadzi si”. Czy mona w tym wypadku zastosowa przepisy art. 150 i 151 Ordynacji Podatkowej?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] ... [ 16 ] nastpna strona »