Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

lokal dla firmy

 • 11.07.2017Podatki 2017: Wykrelenie z rejestru VAT
  Zgodnie z art. 96 ust. 9 ustawy z 11 marca 2011 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1221), naczelnik urzdu skarbowego wykrela z urzdu z rejestru jako podatnika VAT bez koniecznoci zawiadamiania o tym podatnika, jeeli:  podatnik nie istnieje, lub  mimo podjtych udokumentowanych prób nie ma moliwoci skontaktowania si z podatnikiem albo jego penomocnikiem, lub  dane podane w zgoszeniu rejestracyjnym oka si niezgodne z prawd, lub  podatnik albo jego penomocnik nie stawia si na wezwania naczelnika urzdu skarbowego, naczelnika urzdu celno-skarbowego, dyrektora izby administracji skarbowej lub Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
  • 04.07.2017WSA. Podatek od dziaki rolnej: Zapis w pozwoleniu na budow niczego nie przesdza
   Z uzasadnienia: Samo uzyskanie pozwolenia na budow, czyli aktu administracyjnego, nie jest wystarczajce, aby uzna, e dany grunt jest "zajty" na prowadzenie dziaalnoci. Dopiero faktyczne, rzeczywiste dokonanie na gruncie czynnoci skadajcych si na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej powoduje powstanie obowizku podatkowego w podatku od nieruchomoci.
   • 04.07.2017Podróe subowe pracownika. Opaty parkingowe i za autostrad w kosztach firmy
    Pytanie podatnika: Czy koszty opat za przejazd patn autostrad, innymi patnymi drogami, koszty poniesione w zwizku z postojem w strefie patnego parkowania oraz opaty parkingowe bd podlegay zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, na zasadach ogólnych wynikajcych z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do wysokoci nie przekraczajcej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu (czyli do wysokoci kwoty tzw. kilometrówki)?
    • 03.07.2017VAT. Wystawianie maonkowi faktury za usugi
     Pytanie podatnika: W 2016 r. Wnioskodawca naby wraz z maonk do majtku prywatnego dom do rozbudowy i remontu. W domu tym, w ramach prowadzonej dziaalnoci, korzystajc z pracy pracowników prowadzonej przez Wnioskodawc firmy wykona on rozbudow i remont. Maonka Wnioskodawcy nie prowadzi dziaalnoci gospodarczej. Zakupiony do majtku wspólnego dom nie jest i nie bdzie wykorzystywany do dziaalnoci gospodarczej. Czy Wnioskodawca moe wystawi faktur za wykonane usugi remontu i rozbudowy w caoci na maonk?
     • 29.06.2017Dotacja z urzdu pracy. Wymagany okres prowadzenia firmy powinien by wyduony?
      Zapytanie nr 2742 do ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej w sprawie zmiany zasad i form wsparcia dotyczcych osób bezrobotnych rozpoczynajcych dziaalno gospodarcz
      • 28.06.2017WSA. Najem na cele mieszkaniowe: Prawo do zwolnienia z VAT naley udowodni
       Z uzasadnienia: Podatnik korzystajc z ulgi powinien posiada dowody na jej prawidowe zastosowanie, co rozpoznawanej sprawie sprowadzaoby si do imiennego wskazania osób fizycznych korzystajcych z wynajmowanych przez niego pomieszcze w sposób wskazujcy na "cel zapewniajcy potrzeby mieszkaniowe, jako gówne miejsce pobytu". Podkreli take naley, e celem tej ulgi nie jest kwestia uzyskania korzyci podatkowej po stronie wynajmujcego lokal mieszkalny, ale ze wzgldów spoecznych zapobieenie wzrostowi kosztów najmu lokali mieszkalnych a tym samych uzyskaniu korzyci polegajcego na niszym nie podlegajcym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usug czynszu paconego przez najemc.
       • 28.06.2017Czy mona pomniejszy zaliczki na PIT o nadpat z korekt ZUS-DRA?
        Pytanie podatnika: Wnioskodawca (patnik skadek) wykona korekty deklaracji rozliczeniowych ZUS-DRA i imiennych raportów rozliczeniowych. Korekty byy zoone za osoby, którym niewaciwie ustalono podstaw wymiaru skadek, a w konsekwencji odprowadzono kwot skadek w zanionej wysokoci. Czy mona pomniejsza wpaty miesiczne, dokonywane na poczet biecych zaliczek z tytuu podatku dochodowego w danym miesicu i roku podatkowym o kwot nadpaty wynikajcej z korekt ZUS?
        • 27.06.2017Najem prywatny wycofanych z dziaalnoci nieruchomoci a obowizek korekty VAT
         Pytanie podatnika: Czy wycofanie z dziaalnoci gospodarczej nieruchomoci, maszyn produkcyjnych i rodków transportu (wykrelenie ich z ewidencji rodków trwaych przedsibiorstwa), od nabycia których odliczono VAT i dalsze ich wynajmowanie w ramach najmu prywatnego spowoduje, e naley naliczy podatek naleny od wycofanych nieruchomoci, ruchomoci lub korygowa odliczony wczeniej podatek VAT, w sytuacji gdy ten najem prywatny bdzie nadal czynnoci opodatkowan VAT?
         • 06.06.2017PKPiR: Moment zaliczenia do kosztów rodków trwaych do wartoci 3500 z
          Pytanie podatnika: Jak podatnik prowadzcy podatkow ksig przychodów i rozchodów powinien okreli dzie poniesienia kosztu uzyskania przychodu tytuem wydatków na skadniki wyposaenia o wartoci mniejszej lub równie 3500 z?
          • 05.06.2017Jak ustali rezydencj podatkow?
           Pytanie podatnika: Gdzie podatnik posiada swoj rezydencj podatkow i w którym kraju ma obowizek opodatkowa dochody z dziaalnoci gospodarczej?
           • 01.06.2017Amortyzacja samochodu a koszty uzyskania przychodów
            Pytanie podatnika: Czy amortyzacja ww. rodka trwaego bdzie stanowia koszt uzyskania przychodu?
            • 31.05.2017NSA. Odliczenie VAT za usugi gastronomiczne przez hotelarzy
             1. Implementujcy art. 176 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartoci dodanej, art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usug, stanowicy zakaz odliczania podatku naliczonego od wydatków poniesionych na nabycie usug noclegowych i gastronomicznych (z wyjtkiem nabycia gotowych posików przeznaczonych dla pasaerów przez podatników wiadczcych usugi przewozu osób), nie ma zastosowania w przypadku nabycia tych usug na cele „cile zwizane z dziaalnoci gospodarcz” podatnika.
             • 30.05.2017WSA. Nadmierny formalizm organu nie powinien uniemoliwi dostpu do akt sprawy
              Z uzasadnienia: Nie mona traci z pola widzenia, e stron postpowania podatkowego nie zawsze s osoby korzystajce z fachowej pomocy prawnej czy majce wiadomo koniecznoci cisego i precyzyjnego formuowania da w sferze prawa, w tym i wobec organu podatkowego. W takiej sytuacji organ moe wymaga stosowania si strony do szczególnych wymogów prawnych tylko o tyle, jeli zachowuje si zgodnie z zasad okrelon w art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej, to znaczy dbajc o postpowanie budzce zaufanie do organów podatkowych
              • 29.05.2017Jak rozliczy wydatki o wartoci niszej ni 3,5 tys. z?
               Pytanie podatnika: Czy dla podatnika prowadzcego podatkow ksig przychodów i rozchodów, dzie poniesienia kosztu uzyskania przychodu tytuem wydatków na skadniki wyposaenia o wartoci mniejszej lub równie 3.500 z naley okreli wedug:
               • 23.05.2017NSA. Wydatki na promocj produktu w kosztach dziaalnoci
                Z uzasadnienia: Wydatki poniesione na organizacj wystpów artystycznych lub inne atrakcje towarzyszce niezwizane bezporednio z kampani promocyjn i prezentacj produktu, a take wydatki poniesione na osoby towarzyszce (rodziny) kontrahentów lub przedstawicieli kontrahentów nie stanowi kosztów uzyskania przychodów.
                • 15.05.2017Emerytura z Austrii z polskim PIT?
                 Pytanie podatnika: Czy zgodne z polsk Konstytucj jest, e pracownik fizyczny, który przepracowa 46 lat pacc podatki i ubezpieczenia po przejciu na emerytur ma obowizek odprowadzania podatku od dwóch emerytur ¬– polskiej i austriackiej? 
                 • 09.05.2017Najem prywatny lokalu przez podatnika VAT
                  Pytanie podatnika: W styczniu br. Wnioskodawczyni dokonaa rejestracji, jako czynny podatnik VAT w zwizku z zamiarem dokonania zakupu (wraz z maonkiem) ze wspólnego majtku lokalu uytkowego od dewelopera. Czy obecnie Wnioskodawczyni, jako osoba fizyczna nieprowadzca dziaalnoci ma prawo w zwizku z zakupem lokalu uytkowego do jego wynajmu w ramach wynajmu prywatnego do czasu rozpoczcia przez ni dziaalnoci w tym lokalu?
                  • 26.04.2017Wydatki na zakup towarów stanowicych ekspozycj w kosztach podatkowych
                   Pytanie podatnika: Aby promowa nowe towary, Spóka wykona w budynku firmy ekspozycj przedmiotowych towarów. Ze wzgldu na szybko zmieniajce si trendy w budownictwie Spóka nie jest w stanie okreli okresu prezentacji tych towarów. W przypadku zmiany ekspozycji wymontowane towary bd podlegay odsprzeday po obnionej cenie. Czy zakup towarów przeznaczonych na ekspozycj bdzie stanowi koszt firmy w momencie jego poniesienia?
                   • 24.04.2017Jak rozlicza ulg na dziaalno badawczo-rozwojow?
                    Pytanie podatnika: Czy Spóka jest uprawniona do odliczenia poniesionych w ramach prowadzonej dziaalnoci badawczo-rozwojowej kosztów kwalifikowanych w zeznaniu za rok podatkowy, w którym wydatki te zostay faktycznie poniesione, niezalenie od momentu ich rozpoznania dla celów podatkowych?
                    • 21.04.2017NSA. Parkowanie pod domem a prawo do 100-proc. odliczenia VAT
                     Jako wyjtek od zasady naley traktowa przypadki, gdy wykorzystanie samochodu subowego na dojazd pracownika z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania pracy bdzie uznawane za zwizane z dziaalnoci gospodarcz podatnika w rozumieniu art. 86a ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT, a nie jako wykonywane na osobiste potrzeby pracownika. Odstpstwo to powinno by uzasadnione stanem faktycznym danej sprawy. W takiej sytuacji podatnikowi przysuguje pene prawo do odliczenia podatku naliczonego zwizanego z zakupem paliwa i ponoszeniem innych wydatków na eksploatacj pojazdów samochodowych, z uwzgldnieniem spenienia wymogów wynikajcych z art. 86a ust. 4 pkt 1 tej ustawy - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                     • 11.04.2017WSA. Kilometrówka za jazdy lokalne z PIT?
                      Z uzasadnienia: Zwrot kosztów uywania pojazdu prywatnego do celów subowych w jazdach lokalnych wypacany pracownikom na podstawie umów stanowi dla nich przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a warto wiadczenia zwróconego pracownikowi - patnik ma obowizek doliczy do wynagrodzenia wypacanego w danym miesicu i od cznej wartoci obliczy, pobra i odprowadzi zaliczk na podatek dochodowy, wedug zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy.
                      • 06.04.2017Usugi turystyczne a VAT. Rozliczenie zaliczki
                       Pytanie podatnika: Czy otrzymanie zaliczki na poczet imprezy turystycznej rodzi obowizek podatkowy w podatku VAT u Spóki rozliczajcej si w ramach szczególnej procedury dla usug turystycznych okrelonej w art. 119 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT?
                       • 30.03.2017Dziaalno za granic. "Samodelegowanie" przedsibiorcy
                        Przedsibiorcy, podobnie jak pracownicy, mog wiadczy usugi za granic przejciowo (mówimy wówczas „samodelegowaniu” przedsibiorcy).
                        • 29.03.2017Dziaalno za granic. "Samodelegowanie" przedsibiorcy
                         Przedsibiorcy, podobnie jak pracownicy, mog wiadczy usugi za granic przejciowo (mówimy wówczas „samodelegowaniu” przedsibiorcy).
                         • 06.03.2017Dodatnia warto firmy (goodwill) a PCC
                          Tezy: 1. Warto [dodatnia] firmy (goodwill) jest wartoci wyraon w pienidzu przyjt do celów podatkowych (w podatkach dochodowych) i bilansowych. Ma ona charakter kalkulacyjny (arytmetyczny). Jest zatem jedynie wartoci ekonomiczn (sytuacj faktyczn wpywajc dodatnio na warto przedsibiorstwa) a nie prawem podmiotowym. […]Nabywca nie jest i nie moe by „uprawniony” do dodatniej wartoci firmy.
                          • 17.02.2017Metody amortyzacji w ustawie o rachunkowoci
                           rodek trway stanowi skadnik rzeczowych aktywów trwaych jednostki gospodarczej, który charakteryzuje si dugim czasem uytkowania, form rzeczow oraz jest wykorzystywany na potrzeby przedsibiorstwa. Definicja rodka trwaego zawarta jest równie w ustawie o rachunkowoci. 
                           • 27.01.2017Wydatki na wynajem mieszkania i uyczony samochód w kosztach dziaalnoci
                            Pytanie podatnika: Czy rachunek za najem lokalu stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu? Czy zbiorczy rachunek, wystawiony na koniec roku, za rzeczywiste zuycie mediów bdzie stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu? Czy rozliczenie kosztów podróy subowej stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu? Czy rozliczenie wykorzystania samochodu osobowego niewprowadzonego do ewidencji rodków trwaych stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu?
                            • 20.01.2017Remont w kosztach podatkowych
                             Pytanie podatnika: Czy poniesione koszty zwizane z remontem mona zaliczy w caoci w koszty prowadzonej dziaalnoci gospodarczej, w momencie ich poniesienia?
                             • 18.01.2017Amortyzacja. Jak ustali warto pocztkow przedmiotu leasingu?
                              Pytanie podatnika: Czy warto pocztkowa rodków trwaych lub wartoci niematerialnych i prawnych ustalona w wysokoci wartoci pocztkowej okrelonej w umowie leasingu, równej sumie ustalonych w umowie kapitaowych czci opat oraz ewentualnej opaty kocowej (za wykup przedmiotu leasingu), pomniejszonych o naleny podatek VAT, bdzie podstaw dokonywania odpisów amortyzacyjnych przez spók?
                              • 16.01.2017Odliczanie VAT od zakupów przed rejestracj firmy
                               Pytanie podatnika: Wnioskodawca od pocztku prowadzenia dziaalnoci tj. od 1 wrzenia 2015 r. chcia si zarejestrowa jako czynny podatnik VAT. Przy czym biuro rachunkowe, z którym wspópracuje, nie dopenio formalnoci rejestracyjnych. 17 czerwca 2016 r. Wnioskodawca dokona zgoszenia rejestracyjnego wskazujc rezygnacj ze zwolnienia od 18 czerwca 2016 r., a deklaracje bdzie skada od 06/2016. Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia VAT wynikajcego z faktur zakupu zwizanych z prowadzon dziaalnoci wystawionych w okresie od 09/2015 do 05/2016?
                               • 13.01.2017Moment ewidencjonowania obrotu przy sprzeday wysykowej na kasie rejestrujcej
                                Pytanie podatnika: Czy w przypadku sprzeday przez platform allegro w momencie otrzymania przelewu na konto firmowe przed wysyk towaru prawidowe jest fiskalizowanie tej sprzeday w momencie otrzymania pienidzy, czy fiskalizacja winna by dokonana w momencie wysyki towaru? Czy w przypadku sprzeday za pobraniem prawidowe jest fiskalizowanie sprzeday towaru na rzecz osób fizycznych w momencie wydania towaru kurierowi, czy moe w momencie otrzymania zapaty za towar? W którym momencie powinna by zafiskalizowana sprzeda, jeeli przelew firma otrzyma w pitek o godz. 18 lub w sobot, w którym to czasie firma nie pracuje, czy prawidowym bdzie fiskalizacja w momencie wysyki towaru do klienta czy te moe w dacie otrzymania przelewu?
                                • 12.01.2017Kupno samochodu w komisie a PCC
                                 Pytanie podatnika: Czy w zwizku z zakupem uywanego samochodu osobowego z komisu samochodowego, udokumentowanym faktur VAT wystawion przez komisanta z adnotacj „procedura mary – towary uywane” po stronie Wnioskodawczyni powstanie obowizek rozliczenia i zapaty podatku od czynnoci cywilnoprawnych?
                                 • 11.01.2017Ewidencjonowanie kosztów ogrzewania przy prowadzeniu dziaalnoci w mieszkaniu
                                  Wydatki poniesione na ogrzewanie firmy prowadzonej we wasnym mieszkaniu mog by zaksigowane w podatkowej ksidze przychodów i rozchodów. Wydatek musi by jednak prawidowo udokumentowany oraz rozliczony w wysokoci adekwatnej do powierzchni, jaka jest przeznaczona na prowadzenie firmy.
                                  • 10.01.2017Obowizki patnika w zwizku z uywaniem przez pracownika samochodu subowego
                                   Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca, jako patnik podatku dochodowego od osób fizycznych, jest obowizany, na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., do obliczenia, pobrania i wpacania podatku dochodowego z tytuu zgody pracodawcy na okazjonalne parkowanie samochodu subowego w miejscu zamieszkania, w sytuacji gdy pracownik nie ma prawa do uywania samochodu subowego do celów prywatnych (bowiem nie zawar indywidualnej umowy z pracodawc)?
                                   • 09.01.2017Parkowanie samochodu pod domem pracownika podlega PIT?
                                    Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca, jako patnik podatku dochodowego od osób fizycznych, jest obowizany, na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., do obliczenia, pobrania i wpacania podatku dochodowego z tytuu zgody pracodawcy na okazjonalne parkowanie samochodu subowego w miejscu zamieszkania, w sytuacji gdy pracownik nie ma prawa do uywania samochodu subowego do celów prywatnych (bowiem nie zawar indywidualnej umowy z pracodawc)?
                                    • 03.01.2017Zakup samochodu w komisie bez PCC
                                     Pytanie podatnika: Czy w zwizku z zakupem uywanego samochodu osobowego z komisu samochodowego, udokumentowanym faktur VAT wystawion przez komisanta z adnotacj „procedura mary - towary uywane” po stronie Wnioskodawczyni powstanie obowizek rozliczenia i zapaty podatku od czynnoci cywilnoprawnych?
                                     • 29.12.2016Odliczanie podatku od zakupów przed rejestracj VAT
                                      Pytanie podatnika: Wnioskodawca od pocztku prowadzenia dziaalnoci tj. od 1 wrzenia 2015 r. chcia si zarejestrowa jako czynny podatnik VAT. Przy czym biuro rachunkowe, z którym wspópracuje, nie dopenio formalnoci rejestracyjnych. 17 czerwca 2016 r. Wnioskodawca dokona zgoszenia rejestracyjnego wskazujc rezygnacj ze zwolnienia od 18 czerwca 2016 r., a deklaracje bdzie skada od 06/2016. Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia VAT wynikajcego z faktur zakupu zwizanych z prowadzon dziaalnoci wystawionych w okresie od 09/2015 do 05/2016?
                                      • 28.12.2016Poczstunek w firmowych kosztach - zmiana stanowiska fiskusa
                                       Pytanie podatnika: W ramach dziaa sprzedaowych oraz negocjacji warunków zawieranych umów, czonkowie zarzdu oraz rady nadzorczej spotykaj si w siedzibie z aktualnymi oraz potencjalnymi kontrahentami. Spóka bierze udzia równie w targach. Na stoisku firmowym uczestnicy targów mog skorzysta z drobnego poczstunku zakupionego przez spók. Czy spóka jest uprawniona do zaliczenia wydatków na nabycie tych towarów do kosztów uzyskania przychodów?
                                       • 20.12.2016Wydatki na uroczyste otwarcie zakadu w kosztach podatkowych
                                        Pytanie podatnika: Spóka zorganizowaa uroczyste otwarcie zakadu. Celem uroczystoci bya promocja nowo otwartego zakadu oraz produktów spóki, które wytwarzane bd na terenie zakadu. Dodatkowo, celem tej uroczystoci bya promocja spóki, jako dobrego pracodawcy na lokalnym rynku pracy, wiarygodnego kontrahenta i partnera biznesowego. Czy wydatki poniesione na podstawie faktur VAT, wystawionych przez firm zewntrzn za zorganizowanie wydarzenia zwizanego z otwarciem zakadu, mona zaliczy do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT?
                                        • 06.12.2016Amortyzacja rodków trwaych w leasingu
                                         Pytanie podatnika: Czy warto pocztkowa rodków trwaych lub wartoci niematerialnych i prawnych ustalona w wysokoci wartoci pocztkowej okrelonej w umowie leasingu, równej sumie ustalonych w umowie kapitaowych czci opat oraz ewentualnej opaty kocowej (za wykup przedmiotu leasingu), pomniejszonych o naleny podatek VAT, bdzie podstaw dokonywania odpisów amortyzacyjnych przez spók?
                                         • 25.11.2016Sprzeda nieruchomoci po wycofaniu jej z dziaalnoci gospodarczej
                                          Pytanie podatnika: Co bdzie stanowio koszt uzyskania przychodu w przypadku sprzeday nieruchomoci w cigu 6 lat od jej przekazania na cele osobiste, w sytuacji gdy wynajem opodatkowywany bdzie ryczatem od przychodów ewidencjonowanych?
                                          • 21.11.2016Podatki 2017. Konstytucja biznesu to nie wszystko
                                           W zeszy pitek szumnie ogoszono tzw. Konstytucj biznesu. Ma by ona zbiorem zasad uatwiajcym prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w Polsce. Ogólne zaoenia s dobre. Zapowiedzi szczegóowych zmian w podatkach wydaj si jednak tej konstytucji troch przeczy. Zmienione chociaby bdzie rozliczanie kosztów uzyskania przychodów.
                                           • 21.11.2016Remont jako koszt uzyskania przychodów
                                            Pytanie podatnika: Czy poniesione koszty zwizane z remontem mona zaliczy w caoci w koszty prowadzonej dziaalnoci gospodarczej, w momencie ich poniesienia?
                                            • 16.11.2016Zwolnienia z PCC. Zakup samochodu przez osob niepenosprawn
                                             Pytanie podatnika: Czy z tytuu dokonania przez siebie czynnoci zakupu samochodu ciarowo-uniwersalnego Renault Master, Wnioskodawca, bdcy osob niepenosprawn z orzeczeniem o niepenosprawnoci w stopniu znacznym, moe skorzysta ze zwolnienia od podatku od czynnoci cywilnoprawnych na podstawie art. 8 pkt 6 ustawy o podatku od czynnoci cywilnoprawnych?
                                             • 14.11.2016Podatki 2016: Podatek od nieruchomoci coraz bardziej problematyczny
                                              Podatek od nieruchomoci to dla gmin bardzo wana danina, która stanowi a 83 proc. caoci ich wpywów z tytuu podatków lokalnych - wynika z nowego raportu firmy doradczej PwC pn. „Podatek od nieruchomoci - 25 lat ustawy o podatkach i opatach lokalnych”. Jak oceniaj eksperci, obecne przepisy s niejasne i sprawiaj podatnikom coraz wicej problemów.
                                              • 10.11.2016Kasy fiskalne: Istotny jest charakter wiadczonych usug a nie przyjta nazwa
                                               Pytanie podatnika: Wnioskodawca planuje prowadzi dziaalno gospodarcz, której przedmiotem bdzie wiadczenie usug w zakresie przewozu pasaerów. Wnioskodawca zamierza nawiza wspóprac ze spók, która to prowadzi dziaalno w zakresie generowania dla przewoników zapytania w formie zamówie na usugi przewozu, skadanych przez osoby fizyczne za porednictwem aplikacji na urzdzenia przenone. Czy Wnioskodawca, wykonujc ww. usugi jest upowaniony do zastosowania zwolnienia z obowizku stosowania kasy rejestrujcej?
                                               • 10.11.2016VAT. Przekazanie prezentów o maej wartoci na rzecz pracowników jako dostawa towarów
                                                Pytanie podatnika: Czy nieodpatne przekazania na rzecz pracowników napojów, jako przekazanie prezentów o maej wartoci, nie bdzie stanowi odpatnej dostawy towarów podlegajcej opodatkowaniu VAT i w konsekwencji, nie bdzie podlega obowizkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrujcej?
                                                • 09.11.2016Podatki 2016: Podatek od nieruchomoci coraz bardziej problematyczny
                                                 Podatek od nieruchomoci to dla gmin bardzo wana danina, która stanowi a 83 proc. caoci ich wpywów z tytuu podatków lokalnych - wynika z nowego raportu firmy doradczej PwC pn. „Podatek od nieruchomoci - 25 lat ustawy o podatkach i opatach lokalnych”. Jak oceniaj eksperci, obecne przepisy s niejasne i sprawiaj podatnikom coraz wicej problemów.
                                                 • 08.11.2016Podatki 2016: Korekta faktury w walucie obcej
                                                  Pytanie podatnika: Czy w przypadku, gdy zgodnie z obowizujcym od dnia 1 stycznia 2016 r. stanem prawnym, Spóka dokona stosownych korekt przychodów na bieco na podstawie wystawionych not ksigowych/faktur korygujcych, to wówczas dla celów rozliczenia CIT powinna zastosowa do przeliczenia waluty obcej na zotówki kurs EUR z ostatniego dnia roboczego poprzedzajcego dzie wystawienia faktury/noty korygujcej?
                                                 • « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 16 ] nastpna strona »