Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

lokal dla firmy

 • 30.07.2008Metody amortyzacji środków trwałych
  Zgodnie z art. 16h ust. 4 ustawy o PDOP oraz art. 22h ust. 4 ustawy o PDOF, odpisów amortyzacyjnych środków trwałych można dokonywać w równych ratach co miesiąc lub co kwartał albo jednorazowo na koniec roku. Jeżeli podatnik nie dokonuje odpisów miesięcznych, lecz zdecyduje się na odpisy kwartalne czy roczne, powinien pamiętać, iż suma odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonanych w pierwszym roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, nie może przekroczyć wartości tych odpisów przypadających za okres od wprowadzenia ich do ewidencji do końca tego roku podatkowego.
  • 07.07.2008W 2008 r. dalszy wzrost BIZ w Polsce?
   Z raportu opracowanego przez wiedeński Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych wynika, że Polska i Rumunia będą jedynymi krajami wśród nowych członków Unii Europejskiej, które odnotują wzrost napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w 2008 roku – donosi Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych.
   • 03.07.2008Amortyzacja i sprzedaż budynku wykorzystywanego w działalności gospodarczej
    Pytania podatnika: Czy zastosowanie stawki amortyzacyjnej w wysokości 2,5 % było prawidłowe, czy powinna być zastosowana stawka w wysokości 1,5 %? Czy odpłatne zbycie budynku będzie opodatkowane tak jak przychód z działalności gospodarczej?
    • 26.06.2008Akt dla drobnej przedsiębiorczości w Europie
     Komisja Europejska przedstawiła Akt dla drobnej przedsiębiorczości w Europie, proponujący działania z zakresu polityki, które podejmie zarówno unijne władze, jak i państwa członkowskie. Zdaniem Komisji europejskie MŚP zasługują na większe wsparcie, by mogły w pełni uwolnić swój potencjał, jakim jest zapewnienie długotrwałego, stabilnego wzrostu oraz tworzenie kolejnych miejsc pracy.
     • 24.06.2008Ulepszenia, remonty, części składowe i peryferyjne
      Wykorzystywane przez podatnika w prowadzonej działalności gospodarczej środki trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegają amortyzacji. Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych określone są w art. 16a-16m ustawy o PDOP. W praktyce bardzo często mamy do czynienia z sytuacją, gdy w trakcie amortyzowania danego środka trwałego podatnik ulepsza dany składnik majątku, bądź dokonuje odłączenia jego części. Zdarzenia takie wywołują istotne skutki podatkowe.
      • 23.06.2008Sprzedaż przedsiębiorstwa i PCC
       Pytanie podatnika: Czy transakcja sprzedaży przedsiębiorstwa X (wszystkich istotnych składników materialnych i niematerialnych) nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług u sprzedawcy, a w związku z tym będzie w całej wysokości podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych u kupującego?
       • 18.06.2008Zakwaterowanie pracowników
        W przypadku gdy pracodawca udostępnia lub wynajmuje mieszkanie pracownikowi, za co pracownik nie ponosi żadnej odpłatności, gdyż czynsz opłaca pracodawca, u pracownika powstaje z tego tytułu przychód ze stosunku pracy, który co do zasady należy opodatkować, a także opłacić od niego należne składki ZUS.
        • 13.06.2008Wartość początkowa firmy
         Pytanie podatnika: Czy zobowiązania przejęte w ramach aportu przedsiębiorstwa powinny zostać uwzględnione w wartości początkowej firmy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
         • 09.06.2008Polska najatrakcyjniejsza dla inwestorów?
          Polska jest najczęściej wskazywaną przez inwestorów zagranicznych lokalizacją nowych inwestycji w Europie – wynika z raportu firmy Ernst & Young. Ponadto Polska zajmuje 2. miejsce pod względem liczby tworzonych miejsc pracy i 7. pozycję wśród krajów europejskich, do których napływają bezpośrednie inwestycje zagraniczne.
          • 06.06.2008Zasady amortyzowania w samodzielnej działalności gospodarczej tych samych środków trwałych amortyzowanych uprzednio w spółce cywilnej
           Podatnik, który najpierw amortyzował środki trwałe w ramach spółki cywilnej, później natomiast te same środki trwałe amortyzuje, prowadząc działalność gospodarczą w innej formie (samodzielnie), powinien w świetle art. 22g ust. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kontynuować amortyzację z uwzględnieniem dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych oraz udziału podatnika we własności każdego ze środków trwałych — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.
           • 23.05.2008Orzecznictwo podatkowe: Rzeczywisty charakter umowy najmu
            Ustalając stan faktyczny mający znaczenie dla określenia podatku dochodowego, nie można ograniczać się tylko do postanowień umowy, nawet jeżeli zawiera ona zapis o nieważności czynności przeprowadzonych bez pisemnej akceptacji stron umowy. W prawie podatkowym przedmiot opodatkowania wiąże się bowiem nie tylko z czynnościami prawnymi i ich skutkami, ale również z czynnościami faktycznymi, które nie muszą zawsze mieć „swoje podłoże” prawne.
            • 16.05.2008Business Award 2008 dla Wrocławia
             Polsko-Brytyjska Izba Handlowa uznała stolicę Dolnego Śląska za najbardziej przyjazne dla inwestorów polskie miasto. Do Wrocławia trafiła także nagroda dla zwycięzcy konkursu na najlepiej rozwijającą się firmę.
             • 22.04.2008Samochód służbowy dla celów prywatnych
              Pytanie podatnika: Czy wycena uzyskiwanych przez pracowników świadczeń nieodpłatnych na poziomie średniej ponoszonych kosztów eksploatacyjnych zawierających podatek VAT jest prawidłowa jako podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
              • 11.04.2008Tysiąc miejsc pracy dzięki inwestycji w Jaworznie
               Nawet tysiąc osób może znaleźć pracę w parku technologicznym w Jaworznie (woj. śląskie), który zamierza wybudować polska spółka należąca do czeskiej firmy deweloperskiej CTP Invest. Wartość inwestycji wyniesie 50 mln euro.
               • 08.04.2008Ewidencjonowanie obrotu na kasie rejestrującej
                Pytanie podatnika: Czy rozliczanie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług przez Wnioskodawcę jest prawidłowe i czy na zleceniobiorcy Wnioskodawcy nie ciąży inny obowiązek podatkowy, z wyjątkiem podatku dochodowego od osób fizycznych od wystawionej dla Spółki Cxxxx faktury za usługę?
                • 03.04.2008Orzecznictwo podatkowe: Dochód z nieujawnionych źródeł - jak urząd ustala dochody i koszty
                 Wyrokiem z dnia 24 maja 2006 r., sygn. akt I SA/Sz 35/06, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Danuty S na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 21 grudnia 2005 r. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r.
                 • 25.03.2008Kiedy nie można stosować podwyższonych kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy
                  Wysokość podwyższonych „pracowniczych” kosztów uzyskania przychodów wynika wprost z przepisów art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej w 2008 r. wynoszą 139 zł 06 gr miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1 668 zł 72 gr, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.
                  • 21.03.2008Orzecznictwo podatkowe: Budynek w stanie surowym zamkniętym nie uprawniał do wykorzystania ulgi podatkowej
                   Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 08.02.2008 r., sygn. akt II FSK 1702/06
                   • 10.03.2008Definicja "małego podatnika" dla celów jednorazowej amortyzacji podatkowej
                    Pytanie podatnika: Czy w świetle przepisów przychody małego podatnika liczy się osobno z każdej firmy, czy należy połączyć przychody z obydwu firm i wtedy dokonać oceny spełnienia warunków i kryteriów małego podatnika?
                    • 25.02.2008Potrącalność kosztów uzyskania przychodów
                     Pytanie podatnika: Czy poniesione w latach 2002-2007 wydatki związane z wynajmowanym lokalem będą mogły być uznane za koszty uzyskania przychodów z chwilą rozpoczęcia działalności gastronomicznej, do której przeznaczony jest przedmiotowy lokal (przewidywane w roku 2008)?
                     • 13.02.20088 mld zł na promocję zatrudnienia
                      Wzrost liczby pracujących w grupie osób w wieku 15-64 lata do 59 proc. w IV kwartale br., ograniczenie bezrobocia do poziomu 8 proc. w skali BAEL oraz „poprawa jakości kapitału ludzkiego” - to cele „Krajowego planu działań na rzecz zatrudnienia na 2008 r.”, przyjętego we wtorek przez rząd.
                      • 30.01.2008MSP o unijnej strategii energetycznej
                       Sposobom efektywnego wykorzystywania energii przez MSP oraz jej odnawialnym źródłom poświęcona była konferencja Stowarzyszenia Europejskich Izb Handlu i Przemysłu EUROCHAMBRES, zorganizowana w Brukseli w ramach „Tygodnia stabilizacji energetycznej dla Unii Europejskiej”. W spotkaniu wziął udział unijny komisarza ds. energetyki Andris Piebalgis.
                       • 24.01.2008Ulga internetowa – Duplikat faktury VAT, odliczenie ulgi we wspólnym zeznaniu podatkowym
                        Pytanie: Czy odliczenie dotyczącego kosztów za internet może dokonać małżonek, na którego wystawione są faktury, we wspólnym rozliczeniu podatkowym? Czy podstawą odliczenia może być duplikat faktury VAT?
                        • 16.01.2008Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (6) — Faktura z nazwą firmy, dokumentowanie wydatków współwłaścicieli
                         Może się zdarzyć, że na fakturach (na kilku bądź na jednej z nich) dokumentujących zakup materiałów budowlanych na budowę prywatnego domu przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w części dotyczącej danych nabywcy sprzedawca wpisał pomyłkowo oprócz danych osobowych podatnika również nazwę jego firmy. Jeżeli faktury takie, jako dokumentujące prywatne wydatki podatnika, nie były przez niego rozliczane w ramach prowadzonej działalności, to zdecydowanie stanowią podstawę do ubiegania się o zwrot części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, i to nawet bez konieczności dokonywania stosownych korekt w zakresie danych nabywcy.
                         • 04.01.2008PAIiIZ: 3,7 tys. nowych miejsc pracy w centrach usług
                          Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych zakończyła w ubiegłym roku negocjacje dotyczące 11 inwestycji z sektora centrów usługowych. Dzięki nim powstać ma 3,7 tys. miejsc pracy.
                          • 28.11.2007PARP: Doradztwo dla branży turystycznej
                           Firmy z branży turystycznej działające w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, pomorskim i świętokrzyskim mogą skorzystać z doradztwa oferowanego w ramach projektu „Turystyka — wspólna sprawa”. Akcję koordynuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
                           • 26.11.2007Większość polskich firm ma dostęp do internetu
                            95 proc. firm w Polsce korzysta z komputerów, a 92 proc. ma dostęp do internetu – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego na temat wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach w 2007 r.
                            • 13.11.2007Odsetki od kredytu hipotecznego i koszty uzyskania przychodu
                             Pytanie: Czy odsetki od kredytu hipotecznego zaciągniętego przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w banku niemieckim na zakup nieruchomości w Polsce można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
                             • 23.10.2007Sprzedaż prywatnego samochodu wykorzystywanego w działalności
                              Czy sprzedaż prywatnego samochodu wykorzystywanego w działalności generuje przychód z działalności czy z tytułu odpłatnego zbycia innych rzeczy?
                              • 18.10.2007Mija termin składania wniosków...
                               ... o zgodę na prowadzenie sklepów o powierzchni powyżej 400 m2. Ustawa o wielkopowierzchniowych obiektach handlowych znacznie podnosi ryzyko prowadzenia działalności w branży sprzedaży detalicznej i hurtowo-detalicznej – ocenia Konfederacja Pracodawców Polskich.
                               • 16.10.2007Czynności zarządzania przedsiębiorstwem a podatek VAT
                                Pytanie podatnika: Czy wykonywanie usług, o których mowa w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zarządzanie przedsiębiorstwem) - w ramach działalności gospodarczej - podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
                                • 04.10.2007Wątpliwości w sprawie stawki VAT przy sprzedaży nieruchomości
                                 Interpelacja nr 8381 do ministra finansów w sprawie stawki podatku VAT od sprzedaży nieruchomości zabudowanych
                                 • 02.10.2007Informacje dotyczące prawa podatkowego, gospodarczego, prawa pracy i prawa socjalnego w RFN
                                  Przekazujemy Wam drugi numer biuletynu informacyjnego HWHN-Polska. Dzięki współpracy nawiązanej przez www.podatki.biz z MORISON Steuerberatungsgesellschaft mbH z Kolonii co kwartał publikujemy informacje, które z pewnością zainteresują przedsiębiorców działających obecnie (lub chcących działać w przyszłości) na rynku niemieckim.
                                  • 28.09.2007Remont i modernizacja lokalu wykorzystywanego w działalności gospodarczej
                                   Wydatki poniesione na remont lub modernizację lokalu wykorzystywanego w działalności gospodarczej mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych w dwojaki sposób, w zależności od charakteru wykonywanych prac. Jeśli prowadzone prace mają charakter remontowy, odtworzeniowy, to niezależnie od wysokości wydatków, mogą one zostać wliczone w koszty bezpośrednio, a więc w dacie ich poniesienia. Natomiast, jeśli w grę wejdą roboty inwestycyjne, mające na celu ulepszenie lokalu, na które ponadto wydane zostanie więcej niż 3,5 tys. zł, przedsiębiorca będzie musiał zastosować do nich amortyzację, a więc odpowiednio podnieść wartość lokalu jako środka trwałego i zmienić wysokość odpisów amortyzacyjnych.
                                   • 26.09.2007Środki trwałe: relacje między prawem bilansowym i prawem podatkowym – różnice definicyjne (2)
                                    Wczoraj pisaliśmy o środkach trwałych rozumianych jako zasoby majątkowe jednostki, w świetle ustawy o rachunkowości. Kontynuując dalsze omawianie dość skomplikowanego problemu jakim jest prawidłowe ujmowanie środków trwałych w ewidencjach firmy piszemy dzisiaj o rozwiązaniach zawartych w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych oraz o różnicach definicyjnych, występujących pomiędzy tymi ustawami a ustawą o rachunkowości.
                                    • 24.09.2007Sprzedaż nieruchomości a przychód z działalności gospodarczej
                                     Sprzedaż nieruchomości w ramach prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowana jest w odmienny sposób niż dokonywana przez osoby prywatne. Przede wszystkim nie jest traktowana jako odrębne źródło przychodów i nie korzysta z ulg i zwolnień przewidzianych na wypadek zbycia nieruchomości wchodzącej w skład majątku osobistego. Dlatego warto zastanowić się, kiedy mamy do czynienia z tego typu transakcją – bo, jak się okaże, nie jest to jednoznaczne - i jakie wiążą się z tym skutki.
                                     • 18.09.200784 mln zł pomocy publicznej dla fabryki koncernu Toshiba w Kobierzycach
                                      Budżet państwa przekaże Japończykom 27 mln zł, kolejne 57 mln to pomoc w postaci ulg w podatkach i opłatach. Toshiba zainwestuje w Polsce łącznie ponad 167 mln zł. W kobierzyckim zakładzie zatrudnienie znajdzie docelowo przeszło tysiąc osób.
                                      • 11.09.2007Polska w rywalizacji o centra BPO (Business Process Outsourcing)
                                       Nasz kraj ma szansę zostać liderem na rynku centrów zewnętrznej obsługi firm – uważają uczestnicy konferencji, która we wtorek 11 września odbyła się w Centrum Prasowym Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych w Warszawie. Atutem Polski są dobra sytuacja makroekonomiczna oraz dostępność odpowiednio przygotowanej kadry.
                                       • 21.08.2007KPP zaniepokojona brakiem definicji budownictwa społecznego
                                        Firmy budowlane i deweloperskie od dawna domagają się szybkiego uchwalenia ustawy o VAT, która zdefiniuje politykę społeczną państwa wobec budownictwa mieszkaniowego. Konfederacja Pracodawców Polskich przypomina, że z końcem 2007 roku wygasa — uzgodniona w traktacie akcesyjnym — możliwość stosowania obniżonej 7-procentowej stawki VAT od nowych mieszkań oraz usług remontowych.
                                        • 09.08.2007Prawie wszystko o ewidencji przebiegu pojazdu
                                         W razie braku ewidencji przebiegu pojazdu wydatki ponoszone przez podatnika – z tytułu używania samochodów osobowych, które nie są środkami trwałymi ani nie są użytkowane na podstawie umowy leasingu – nie stanowią kosztu uzyskania przychodów.
                                         • 08.08.2007Orzecznictwo - Kiedy urząd zmienia zdanie
                                          Wyrokiem z dnia 14 lutego 2005 r., sygn. akt I SA/Gl 360/04 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę Joanny i Jerzego S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 4 lutego 2004 r., Nr PBIII/1/41172/49/03 w przedmiocie określenia wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach z dnia 10 grudnia 2003 r., Nr II US DP II/Du/99/72/2003 określającą Joannie i Jerzemu S. zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1999 r. w kwocie 194.630,40 zł.
                                          • 30.07.2007Orzecznictwo - Kłopoty po kradzieży dokumentów
                                           Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 25 listopada 2004 r. sygn. akt I SA/Bd 525/04 oddalił skargę Przedsiębiorstwa Budowlano-lnstalacyjnego Spółki z o.o. we W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 30 lipca 2004 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1998 rok.
                                           • 25.07.2007Pomoc dla młodych przedsiębiorców oraz innowatorów
                                            Masz świetny pomysł na biznes, ale boisz się wysokich kosztów założenia interesu, opracowania patentu czy bezwzględnej konkurencji na rynku? A może zakończyłeś konstruowanie swojego wynalazku i nie wiesz, co zrobić ze swoim odkryciem? Nie jesteś zdany na samego siebie, istnieje szereg instytucji oraz programów stworzonych specjalnie po to, by wspomagać młodych przedsiębiorców oraz innowatorów.
                                            • 20.07.2007Orzecznictwo: Sprzedaż nakładów i VAT
                                             Przedmiotem skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, sygn. akt I SA/Gl 1095/04 z dnia 28 lutego 2005 r., mocą, którego uchylono zaskarżoną przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „D.” Sp. z o.o. decyzję tego organu z dnia 30 czerwca 2004 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za kwiecień 2003 r.
                                             • 17.07.2007Faktury wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej
                                              Pytanie podatnika: Spółka wniosła o potwierdzenie, że na gruncie obowiązujących przepisów prawa umożliwienie pobrania przez nabywcę towarów i usług oryginału faktury VAT (w postaci pliku PDF) z serwera Spółki i jego wydrukowanie lub wysłanie nabywcy pocztą elektroniczną oryginału faktury VAT, jej pobranie z serwera pocztowego a następnie wydrukowanie czyni zadość wymogowi wystawienia faktury VAT, określonego w art. 106 ustawy o VAT.
                                              • 13.07.2007Nie będzie grup podatkowych VAT
                                               Interpelacja nr 7598 do ministra finansów w sprawie tzw. grup VAT-owskich
                                               • 11.07.2007KPP o definicji budownictwa społecznego
                                                Wczoraj w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Zawiera on, oczekiwaną od wielu miesięcy, definicję budownictwa społecznego. Zdaniem ekspertów Konfederacji Pracodawców Polskich zaproponowana definicja jest zdecydowanie za wąska biorąc pod uwagę obecną sytuację na polskim rynku mieszkaniowym.
                                                • 05.06.2007KPP: Wąska definicja budownictwa społecznego ograniczy zakres stosowania obniżonej stawki VAT
                                                 Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Zawiera on, oczekiwaną od wielu miesięcy, definicję budownictwa społecznego. Zdaniem ekspertów Konfederacji Pracodawców Polskich zaproponowana definicja jest zdecydowanie za wąska biorąc pod uwagę obecną sytuację na polskim rynku mieszkaniowym.
                                                 • 05.06.2007Projekt ustawy o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych odrzucony
                                                  Zgodnie z apelem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan Senat odrzucił projekt nowelizacji ustawy o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Lewiatan wspólnie z jednogłośnymi w tej sprawie polskimi i zagranicznymi sieciami handlowymi apelował do Senatu o odrzucenie projektu nowelizacji, który zagrażał rozwojowi sklepów. Zwracał on uwagę, że wbrew obiegowym opiniom regulacje te nie dotyczą jedynie hipermarketów i centrów handlowych, ale niemal każdego sklepu meblowego czy salonu samochodowego.
                                                  • 28.05.2007Wynajem mieszkania służbowego na cele mieszkaniowe dla innej firmy
                                                   Pytanie podatnika: Czy w związku z wykonywaną działalnością w zakresie wynajmu mieszkania służbowego na cele mieszkaniowe dla innej firmy, Spółka ma prawo wystawiając faktury za wynajem do stosowania zwolnienia w podatku VAT opierając się o poz. 4 załącznika nr 4 ustawy o podatku od towarów i usług?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] następna strona »