Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

lokal dla firmy

 • 30.06.2009NIK: Pobór CIT mógłby przebiegać sprawniej
  Według Najwyższej Izby Kontroli, urzędy skarbowe zaniedbują swoje obowiązki w zakresie poboru podatku dochodowego od osób prawnych. Nie zawsze sprawdzają podatników na bieżąco, nie przeprowadzają kontroli, nie wszczynają postępowań, zwlekają z egzekucją. Dlatego wiele zobowiązań podatkowych przedawnia się i państwo traci możliwość odzyskania należnych pieniędzy. Wpływy z CIT są czwartym co do wielkości źródłem dochodów podatkowych państwa.
  • 30.06.2009Orzecznictwo: Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi
   Z uzasadnienia: Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. podniósł, iż Skarżąca nie kwestionuje istnienia stosunków handlowych z przedsiębiorstwem jej męża. Nie neguje również okoliczności przyjęcia przez organ podatkowy pierwszej instancji wykonywania świadczeń na rzecz męża na korzystniejszych warunków, aniżeli te stosowane wobec innych kontrahentów. Zdaniem organu odwoławczego okoliczność, iż stosowanie tych korzystniejszych warunków sprzedaży w stosunkach handlowych z przedsiębiorstwem męża doprowadziło do wykazania przez Skarżącą niższych dochodów, nie można było racjonalnie uzasadnić, analizując warunki umów stosowane wobec innych podmiotów.
   • 29.06.2009Dobre Praktyki PPP – rozstrzygnięcie konkursu
    Pod koniec ubiegłego tygodnia w Warszawie zostały ogłoszone wyniki konkursu Dobre Praktyki PPP. W trzech głównych kategoriach nagrodzono samorządy Sopotu, Krakowa i Płocka.  Zdaniem wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda, Dobre Praktyki PPP należą do inicjatyw, dzięki którym coraz więcej firm decyduje się na współpracę z administracją publiczną w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
    • 17.06.2009Będą zmiany w pracy tymczasowej?
     Rezygnacja z ograniczenia maksymalnego okresu współpracy pracownika tymczasowego z pracodawcą użytkownikiem do 12 miesięcy w okresie 3 lat, zniesienie zakazu zatrudniania pracowników tymczasowych w zakładach, które w okresie poprzednich 6 miesięcy przeprowadziły zwolnienia grupowe bez względu na charakter stanowisk tych pracowników i odmienną lokalizację oddziału firmy oraz likwidacja części biurokratycznych obowiązków agencji – to najważniejsze założenia projektu nowelizacji ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, nad którą pracuje Sejm.
     • 10.06.2009TP musi zapłacić 33 mln zł kary
      Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie Telekomunikacji Polskiej S.A. od decyzji Urzędu Komunikacji Elektronicznej nakładającej na spółkę karę pieniężną w wysokości 33 mln zł. UKE ukarał TP przed dwoma laty za niewykonanie decyzji Urzędu w sprawie umożliwienia konkurencyjnym operatorom dostępu do tzw. lokalnej pętli abonenckiej.
      • 28.05.2009Orzecznictwo: Postępowanie karne to wystarczający powód zwolnienia pracownika
       Zasadność przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę polegającej na utracie zaufania pracodawcy w związku z wszczęciem wobec pracownika postępowania karnego powinna być oceniana na podstawie okoliczności znanych w dacie dokonania wypowiedzenia, zaś zdarzenie późniejsze, w tym umorzenie postępowania karnego lub uniewinnienie zwolnionego pracownika, nie przesądzają o niezasadności wypowiedzenia.
       • 27.05.2009Sprzedaż towaru samemu sobie a zwrot VAT
        Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy należy się zwrot podatku VAT od tej faktury? Czy Urząd Skarbowy miał prawo odrzucić tą fakturę?
        • 26.05.2009Czekasz na zwrot podatku? - mogą Cię skontrolować
         Interpelacja nr 8474 do ministra finansów w sprawie ulgi odsetkowej oraz sposobu kontroli podatników korzystających z ulg
         • 22.05.2009Centra Usług Wspólnych w sektorze publicznym
          Na 4 - 15 mld złotych rocznie eksperci firmy doradczej Deloitte szacują oszczędności, jakie mógłby odnotować sektor publiczny, gdyby zreorganizował swoje usługi - takie jak np. księgowość, kadry i administracja - w Centra Usług Wspólnych. W opinii ekspertów, dzięki temu można by rozwiązać problemy wynikające z dużej koncentracji sektora na bieżącej obsłudze obywateli i stosunkowo małego nacisku kładzionego na usprawnianie sposobu działania służb publicznych.
          • 21.05.2009Niegotowy system monitorowania inwestycji kolejowych
           Najwyższa Izba Kontroli alarmuje, że opóźniają się przygotowania instytucji państwowych do monitorowania inwestycji kolejowych finansowanych ze środków unijnych na lata 2007-2013. Nie powstał jeszcze niezbędny system informatyczny, a instrukcje, na podstawie których mają działać urzędy, opracowywane są z ponad rocznym opóźnieniem. Tymczasem spółka PKP Polskie Linie Kolejowe podpisała już wstępne umowy na realizację inwestycji.
           • 20.05.2009Sposób na kryzys w budownictwie - hotel zamiast apartamentowca
            Jak donosi Cushman & Wakefield, globalna firma doradcza świadcząca usługi na rynku nieruchomości, polscy deweloperzy oraz inwestorzy coraz częściej rozpatrują możliwość zmiany funkcji planowanych bądź rozpoczętych inwestycji z mieszkaniowej lub biurowej na hotelową. Wpływ na to ma fakt, że rynek nieruchomości hotelowych w Polsce pozostaje wciąż niedoinwestowany i dobry projekt hotelowy w odpowiedniej lokalizacji może być w dłuższym okresie stabilną inwestycją.
            • 13.05.2009Podatki, rachunkowość i prawo pracy – szkolimy przez Internet
             Nieustanne podnoszenie kwalifikacji w zawodach związanych z rachunkowością, podatkami, kadrami i finansami jest koniecznością (dotyczy to oczywiście również wielu innych zawodów). Stąd popularność szkoleń i zwiększająca się liczba osób biorących w nich udział. Jednak szkolenia oprócz oczywistych korzyści powodują też komplikacje. Delegowanie pracownika oznacza jego nieobecność w pracy, konieczność poniesienia kosztów wyjazdu, często opłacenia noclegu i innych kosztów pobytowych. Koszt szkolenia jest zwykle znaczny, co ogranicza liczbę pracowników w nim uczestniczących. Pojawiła się jednak interesująca opcja, którą w imieniu zespołu szkoleniowego www.podatki.biz prezentuję poniżej.
             • 05.05.2009Fińska inwestycja w Zachodniopomorskiem
              Jak poinformowała Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, w Stargardzie Szczecińskim wybuduje swój zakład fińska firma Cargotec specjalizująca się w transporcie towarów. Całkowita wartość inwestycji wyniesie 64 mln euro. Planowany termin rozpoczęcia produkcji w nowej placówce to drugi kwartał 2010 r.
              • 15.04.2009Orzecznictwo podatkowe: Odliczanie VAT przy zakupie paliwa do samochodów użytkowanych przez firmy
               W konsekwencji przekroczenia z dniem 1 maja 2004 r. przez państwo polskie granic dopuszczalnych ograniczeń wyznaczonych przez art. 17 ust. 6 akapit drugi Szóstej Dyrektywy, od tego dnia nie mają zastosowania wszelkie określone w prawie krajowym ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego zawartym w zakupach dotyczących wydatków na nabycie paliwa do samochodów wykorzystywanych w działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. W szczególności nie ma w całości zastosowania obowiązujący obecnie (tj. w brzmieniu od 22 sierpnia 2005 r.) art. 88 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 86 ust. 3 ustawy o VAT.
               • 03.04.2009Podleganie ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz zasady opłacania i rozliczania składek za obywateli polskich zatrudnionych za granicą
                1. Ubezpieczenia społeczne obywateli polskich zatrudnionych za granicą. Krąg osób objętych ubezpieczeniami społecznymi. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.) obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są m.in.:
                • 03.04.2009PAIiIZ: Polska najatrakcyjniejsza dla inwestorów w regionie
                 82 proc. firm zagranicznych działających nad Wisłą uznało, że Polska jest najlepszym miejscem dla inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej. 38 proc. ankietowanych jako alternatywę wskazało Słowację, która dzięki przyjęciu euro jest – zdaniem inwestorów – mniej narażona na ryzyko walutowe w czasach kryzysu. 15 proc respondentów wybrałoby Czechy, a po 8 proc – Rumunię, Rosję i Turcję. Ankietę przeprowadziła Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa wśród przedstawicieli 163 firm działających w Polsce, w tym 73 z sektora usług, 39 firm produkcyjnych, 18 z sektora budownictwa, 10 z energetyki i 18 z innych branż.
                 • 30.03.2009Orzecznictwo podatkowe: Dokumentowanie darowizny pieniężnej
                  Przekazanie w formie darowizny środków pieniężnych bezpośrednio na rzecz osoby trzeciej (w rozpoznawanej sprawie dewelopera), skutkuje niespełnieniem warunku zwolnienia określonego w art. 4a ust. 1 pkt 2 u.p.s.d., tj. udokumentowania, iż środki pieniężne stanowiące przedmiot umowy darowizny zostały przekazane obdarowanemu na jego rachunek bankowy lub rachunek w SKOK, lub za pośrednictwem poczty w drodze przekazu pocztowego.
                  • 23.03.2009MPiPS o pracach interwencyjnych
                   Interpelacja nr 7306 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zatrudniania bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych
                   • 13.03.2009PAIiIZ: Dobre perspektywy rozwoju biznesowego outsourcingu w Polsce
                    Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych opublikowała raport na temat atrakcyjności inwestycyjnej Polski dla sektora BPO (Business Process Outsourcing - wydzielanie procesów biznesowych) przygotowany we współpracy z Jones Lang LaSalle i Grafton Recruitment. Z dokumentu wynika, że Polska jest jedną z najatrakcyjniejszych lokalizacji w Europie dla inwestycji typu BPO.
                    • 10.03.2009URE: Brak zgody na zmianę taryf
                     Prezes Urzędu Regulacji Energetyki za nieuzasadniony uznał wniosek o zatwierdzenie wzrostu cen energii elektrycznej złożony przez cztery przedsiębiorstwa i odmówił zatwierdzenia zmian taryf. O zgodę na podwyżkę wnioskowały trzy firmy zajmujące się obrotem energią elektryczną oraz jedna firma zajmująca się dystrybucją.
                     • 04.03.2009Polska bardziej atrakcyjna dla inwestorów dzięki obniżce podatków
                      Zmiany wprowadzone w podatkach w latach 2008-2009 poprawiają atrakcyjność Polski pod względem lokowania inwestycji – wynika z danych zawartych w drugiej edycji przewodnika po polskim systemie podatkowym, przygotowanego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. oraz firmę doradczą MDDP.
                      • 27.02.2009Komisja znosi wymogi w zakresie księgowości dla mikroprzedsiębiorstw
                       Komisja Europejska przedstawiła projekt nowych przepisów, które pozwolą państwom członkowskim na całkowite zniesienie obowiązku sprawozdawczości finansowej dla najmniejszych przedsiębiorstw. Regulacja ma na celu złagodzenie obciążeń regulacyjnych dla mikroprzedsiębiorstw w dobie pogarszającego się klimatu gospodarczego.
                       • 19.02.2009Przedsiębiorcy razem wobec kryzysu?
                        Pilnego spotkania wszystkich organizacji należących do Kongresu Przedsiębiorczości w celu wypracowania kompleksowych propozycji antykryzysowych chce prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich Andrzej Malinowski. Kongres oprócz KPP tworzą Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Amerykańska Izba Handlowa w Polsce oraz Związek Rzemiosła Polskiego.
                        • 19.02.2009Ekwiwalent za narzędzia i sprzęt
                         Pytanie podatnika: W jaki sposób (i w jakiej wysokości) telepracownik powinien rozliczać się ze swoim pracodawcą: w formie ewidencji poniesionych kosztów (np.: wg bilingów telefonicznych), czy ekwiwalentu (ryczałtu) za wykorzystywanie urządzeń biurowych będących własnością lub współwłasnością pracownika, czy też proporcjonalnie (np.: 1/3 opłat za mieszkanie oraz za elektryczność), tak, aby w efekcie zwrot kosztów otrzymanych od pracodawcy nie stanowił podstawy opodatkowania żadnym podatkiem, tak ze strony pracownika jak i pracodawcy w podatkowych rozliczeniach miesięcznych i/lub rocznych?
                         • 16.02.2009Ułatwienia dla małych firm
                          Interpelacja nr 6179 do ministra pracy i polityki społecznej, ministra gospodarki oraz ministra finansów w sprawie utworzenia spójnej polityki rządu, mającej na celu wsparcie rozwoju małych przedsiębiorstw, poprzez kompleksowe rozwiązania strukturalne w poszczególnych ministerstwach
                          • 11.02.2009Dowóz do pracy jest przychodem pracownika
                           Pytanie podatnika: Czy pracownicy korzystający ze środków transportu nie będą obciążani podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                           • 03.02.2009Orzecznictwo: Sprzedaż lokali budowanych na wynajem opodatkowana VAT
                            W przedmiotowej sprawie, (uwzględniając stan faktyczny uzupełniony w skardze) skarżący państwo M. i J. P. wraz z państwem M. i J. S. w 1999 r. nabyli jako współwłaściciele w udziale - części działkę budowlaną nr 92 obszaru 1192 m- pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. W 2000 r. uzyskali pozwolenie na budowę "zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podziałem na dziesięć lokali mieszkalnych". Prace budowlane przebiegały w latach 2001 - 2005 i jeszcze nie zostały zakończone. W roku 2004, jak twierdzą skarżący, skorzystali z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu budowy lokali mieszkalnych na wynajem. Obecnie państwo P. wraz z państwem S. zamierzają dokończyć budowę budynku i zbyć 10 mieszkań. Problem dotyczy odpowiedzi na pytanie, czy sprzedaż tychże mieszkań podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
                            • 30.01.2009Orzecznictwo podatkowe: Definicja budynku w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
                             W Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z 30 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.) przez budynek rozumie się zadaszony obiekt budowlany wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywany dla potrzeb stałych oraz przystosowany do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów. Do wyposażenia budynku zalicza się wszystkie instalacje wbudowane w konstrukcje budynku na stałe, w tym dźwigi osobowe.
                             • 26.01.2009Zwrot pracownikowi kosztów Internetu w domu
                              Pytanie podatnika: Czy refundacja pracownikowi części kosztów zapewnienia łącza internetowego w formie zryczałtowanej stawki miesięcznej jest dla pracownika przychodem ze stosunku pracy, który podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                              • 20.01.2009Przedsiębiorca przed sądem – jak napisać pozew?
                               Kontrahent mający siedzibę w Warszawie zawarł z naszą firmą umowę o roboty budowlane. Na mocy tej umowy zobowiązaliśmy się wykonać remont lokalu użytkowego położonego w Krakowie, w którym mieści się oddział kontrahenta. Zgodnie z umową za wykonane prace mieliśmy otrzymać wynagrodzenie w wysokości 9500 zł, płatne w ciągu 14 dni od odbioru robót. Roboty zostały wykonane, a ich odbiór potwierdzony protokołem odbioru oraz fakturą VAT nr 34/08 z 16 marca 2008 r. Odbiór faktury potwierdził kontrahent własnoręcznym podpisem. Pomimo upływu terminu płatności na konto naszej firmy nie wpłynęła umówiona kwota. Co zrobić, aby odzyskać należność?
                               • 20.01.2009MG: Terminal LNG w Świnoujściu powstanie
                                Resort gospodarki odniósł się do spekulacji na temat ewentualnej zmiany lokalizacji terminalu do odbioru skroplonego gazu – tzw. gazoportu. Według ministerstwa, wypowiedź wicepremiera Waldemara Pawlaka, która miała stawiać pod znakiem zapytania inwestycję w Świnoujściu, dotyczyła projektów zgłaszanych przez prywatne firmy.
                                • 19.01.2009Opodatkowanie pracowników pracujących za granicą
                                 Pytanie: Nasza firma zajmuje się świadczeniem usług na terenie Norwegii, gdzie wysyłamy swoich pracowników w celu wykonywania pracy na rzecz naszego kontrahenta. Nie posiadamy oddziału ani zakładu na terenie Norwegii. W którym kraju będzie podlegało opodatkowaniu wynagrodzenie pracowników?
                                 • 12.01.2009Odliczenie wydatków na Internet
                                  Coraz więcej osób w Polsce korzysta z Internetu nie tylko w miejscu pracy, ale również w miejscu swojego zamieszkania. To powoduje, że ulga dotycząca odliczenia wydatków na sieć będzie w tym roku bardzo często wykorzystywana. Mimo stosunkowo prostych zapisów dotyczących zasad korzystania z ulgi przez ostatnie trzy lata pojawiło się mnóstwo wątpliwości.
                                  • 05.01.2009Zwrot VAT od zakupu lokalu z tytułu wykonywania usługi najmu na cele inne niż mieszkaniowe
                                   Pytanie podatnika: Czy małżonkowie mają prawo w miesiącu wystąpienia sprzedaży opodatkowanej wystąpić o zwrot bezpośredni nadwyżki VAT naliczonego od zakupu lokalu nad należnym z tytułu wykonywania usługi najmu na cele niemieszkalne w terminie preferencyjnym to jest 60 dni?
                                   • 08.12.2008Zakwaterowanie i wyżywienie oddelegowanego pracownika a jego przychód
                                    Pytania podatnika: 1. Czy koszt zakwaterowania należy włączyć do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w całości? 2. Czy można wyłączyć z podstawy opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszt zakwaterowania w kwaterze prywatnej świadczonej usługi wynajmowania na cele zbiorowego zakwaterowania — do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł? 3. Czy koszt wyżywienia należy włączyć do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w całości? Jeżeli któryś z powyższych składników podlega włączeniu do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych to czy należy go ujmować jako składnik wynagrodzenia w wartości brutto czy netto (Spółka nie posiada prawa do odliczenia usług gastronomicznych i noclegowych na podstawie ustawy o VAT)?
                                    • 25.11.2008Podsumowanie Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce
                                     250 podmiotów – w tym 92 organizacje, firmy i instytucje – wzięło udział w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości w Polsce, który odbywał się w dniach 17-23 listopada. Była to pierwsza i największa globalna kampania promująca postawy przedsiębiorcze wśród młodych ludzi. Uczestniczyło w nim łącznie 78 państw. W Polsce akcję koordynowała PKPP Lewiatan.
                                     • 18.11.2008Otwarcie Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości
                                      Rozpoczął się pierwszy Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, największa globalna kampania promująca postawy przedsiębiorcze wśród młodych ludzi. Wśród 78 państw organizujących Tydzień Przedsiębiorczości, Polska jest jednym z liderów pod względem liczby zaangażowanych partnerów i zaplanowanych wydarzeń.
                                      • 17.11.2008Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla bezrobotnych podejmujących działalność gospodarczą
                                       Interpelacja nr 4516 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych
                                       • 07.11.2008Darowizna w formie cesji praw z umowy przedwstępnej
                                        Pytania podatnika: Czy w przypadku takiej cesji będzie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania darowizny? Jeśli tak, to czy musi spełnić jakieś dodatkowe warunki oprócz zgłoszenia w ciągu 30 dni faktu nabycia praw, aby z tego zwolnienia skorzystać? Czy forma prawna umowy cesji (umowa cywilnoprawna lub akt notarialny) może wpłynąć na kwestię opodatkowania?
                                        • 05.11.2008Usługi przewozowe dla pracowników i VAT
                                         Pytanie: Czy nieodpłatne świadczenie usług przewozowych dla pracowników spółki podlega opodatkowaniu VAT?
                                         • 24.10.2008Ośrodek IBM w Gdańsku
                                          Nawet 30 mln dol. zainwestuje w nowe centrum kompetencyjno-wdrożeniowe w Gdańsku koncern informatyczny IBM. Placówka będzie realizowała projekty dla klientów z sektora małych i średnich firm, obejmujące systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), zarządzania relacjami z klientem (CRM), zarządzania łańcuchem dostaw (SCM), a w przyszłości również business intelligence.
                                          • 23.10.2008Odszkodowanie a franszyza redukcyjna
                                           Pytanie podatnika: Czy wypłacone użytkownikom lokali przez spółdzielnię kwoty odszkodowań z tytułu szkód podlegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy, a tym samym nie należy ich wykazywać w PIT-8C?
                                           • 17.10.2008Przekazanie przez podatnika infrastruktury technicznej a opodatkowanie VAT
                                            Brzmienie art. 7 ust. 2 i ust. 3 ustawy o VAT oznacza, że nieodpłatne przekazania towarów należących do przedsiębiorstwa podatnika na cele związane z jego prowadzeniem nie podlegają opodatkowaniu VAT. Powyższe skutkuje tym, że drugi warunek opodatkowania nieodpłatnych przekazań określony we wskazanych przepisach, tj. to, czy podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów w przypadku ich przekazania na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, jest w takiej sytuacji bez znaczenia – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                                            • 13.10.2008Opodatkowanie pożyczki dla pracownika
                                             W praktyce gospodarczej pracodawcy często udzielają pracownikom pożyczek na specjalnych, często preferencyjnych warunkach. Czy w takiej sytuacji pracownik otrzymuje nieodpłatne świadczenie? Czy otrzymanie przez pracownika takiej pożyczki skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego?
                                             • 10.10.2008MG zapowiada finansowe wzmocnienie samorządów
                                              Wprowadzenie ustaw, które będą zwiększały kompetencje i wzmacniały finanse polskich samorządów, zapowiedział wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld. Nowe rozwiązania mają sprzyjać współpracy między samorządem a biznesem.
                                              • 09.10.2008Polska – lider outsourcingu w Europie
                                               W rankingu „50 outsourcing cities”, opisującym tendencje w napływie inwestycji w centra BPO, Polska wyróżnia się jako lider w Europie Środkowo-Wschodniej. Wśród najbardziej atrakcyjnych lokalizacji na 5. miejscu znalazł się Kraków – informuje Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych.
                                               • 03.10.2008Jednorazowa amortyzacja samochodu ciężarowego
                                                Pytanie podatnika: Czy w przyszłości Wnioskodawczyni będzie miała prawo do skorzystania z jednorazowej amortyzacji w firmie przejętej po mężu, w związku z nabyciem samochodu ciężarowego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej?
                                                • 25.09.2008UOKiK: Warunki przejęcia sieci Plus przez Biedronkę
                                                 Jeronimo Martins Dystrybucja może przejąć sieć sklepów Plus – zdecydowała prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Właściciel Biedronki musi jednak sprzedać 38 placówek, a w trzech kolejnych wynająć część powierzchni handlowej.
                                                 • 09.09.2008Skutki podatkowe przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej
                                                  Zapytanie nr 223 do ministra finansów w sprawie skutków podatkowych przekształcenia formy prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców będących beneficjentami Programu Operacyjnego ˝Kapitał ludzki˝
                                                  • 03.09.2008Konferencja: Podatki 2008/2009 - Warszawa
                                                   W dniach 13.10 i 14.10.2008 r. w Warszawie, w Hotelu Mercure odbędzie się konferencja organizowana wspólnie przez MDDP Akademia i www.podatki.biz. Tematem konferencji będą bieżące problemy podatkowe i planowane zmiany w VAT, CIT i PIT, które omówią zaproszeni do uczestnictwa w konferencji znani praktycy stosowania prawa. Wśród prowadzących znajdują się:

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] następna strona »