Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

lokal dla firmy

 • 04.03.2009Polska bardziej atrakcyjna dla inwestorów dzięki obniżce podatków
  Zmiany wprowadzone w podatkach w latach 2008-2009 poprawiają atrakcyjność Polski pod względem lokowania inwestycji – wynika z danych zawartych w drugiej edycji przewodnika po polskim systemie podatkowym, przygotowanego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. oraz firmę doradczą MDDP.
  • 27.02.2009Komisja znosi wymogi w zakresie księgowości dla mikroprzedsiębiorstw
   Komisja Europejska przedstawiła projekt nowych przepisów, które pozwolą państwom członkowskim na całkowite zniesienie obowiązku sprawozdawczości finansowej dla najmniejszych przedsiębiorstw. Regulacja ma na celu złagodzenie obciążeń regulacyjnych dla mikroprzedsiębiorstw w dobie pogarszającego się klimatu gospodarczego.
   • 19.02.2009Przedsiębiorcy razem wobec kryzysu?
    Pilnego spotkania wszystkich organizacji należących do Kongresu Przedsiębiorczości w celu wypracowania kompleksowych propozycji antykryzysowych chce prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich Andrzej Malinowski. Kongres oprócz KPP tworzą Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Amerykańska Izba Handlowa w Polsce oraz Związek Rzemiosła Polskiego.
    • 19.02.2009Ekwiwalent za narzędzia i sprzęt
     Pytanie podatnika: W jaki sposób (i w jakiej wysokości) telepracownik powinien rozliczać się ze swoim pracodawcą: w formie ewidencji poniesionych kosztów (np.: wg bilingów telefonicznych), czy ekwiwalentu (ryczałtu) za wykorzystywanie urządzeń biurowych będących własnością lub współwłasnością pracownika, czy też proporcjonalnie (np.: 1/3 opłat za mieszkanie oraz za elektryczność), tak, aby w efekcie zwrot kosztów otrzymanych od pracodawcy nie stanowił podstawy opodatkowania żadnym podatkiem, tak ze strony pracownika jak i pracodawcy w podatkowych rozliczeniach miesięcznych i/lub rocznych?
     • 16.02.2009Ułatwienia dla małych firm
      Interpelacja nr 6179 do ministra pracy i polityki społecznej, ministra gospodarki oraz ministra finansów w sprawie utworzenia spójnej polityki rządu, mającej na celu wsparcie rozwoju małych przedsiębiorstw, poprzez kompleksowe rozwiązania strukturalne w poszczególnych ministerstwach
      • 11.02.2009Dowóz do pracy jest przychodem pracownika
       Pytanie podatnika: Czy pracownicy korzystający ze środków transportu nie będą obciążani podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
       • 03.02.2009Orzecznictwo: Sprzedaż lokali budowanych na wynajem opodatkowana VAT
        W przedmiotowej sprawie, (uwzględniając stan faktyczny uzupełniony w skardze) skarżący państwo M. i J. P. wraz z państwem M. i J. S. w 1999 r. nabyli jako współwłaściciele w udziale - części działkę budowlaną nr 92 obszaru 1192 m- pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. W 2000 r. uzyskali pozwolenie na budowę "zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podziałem na dziesięć lokali mieszkalnych". Prace budowlane przebiegały w latach 2001 - 2005 i jeszcze nie zostały zakończone. W roku 2004, jak twierdzą skarżący, skorzystali z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu budowy lokali mieszkalnych na wynajem. Obecnie państwo P. wraz z państwem S. zamierzają dokończyć budowę budynku i zbyć 10 mieszkań. Problem dotyczy odpowiedzi na pytanie, czy sprzedaż tychże mieszkań podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
        • 30.01.2009Orzecznictwo podatkowe: Definicja budynku w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
         W Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z 30 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.) przez budynek rozumie się zadaszony obiekt budowlany wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywany dla potrzeb stałych oraz przystosowany do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów. Do wyposażenia budynku zalicza się wszystkie instalacje wbudowane w konstrukcje budynku na stałe, w tym dźwigi osobowe.
         • 26.01.2009Zwrot pracownikowi kosztów Internetu w domu
          Pytanie podatnika: Czy refundacja pracownikowi części kosztów zapewnienia łącza internetowego w formie zryczałtowanej stawki miesięcznej jest dla pracownika przychodem ze stosunku pracy, który podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
          • 20.01.2009Przedsiębiorca przed sądem – jak napisać pozew?
           Kontrahent mający siedzibę w Warszawie zawarł z naszą firmą umowę o roboty budowlane. Na mocy tej umowy zobowiązaliśmy się wykonać remont lokalu użytkowego położonego w Krakowie, w którym mieści się oddział kontrahenta. Zgodnie z umową za wykonane prace mieliśmy otrzymać wynagrodzenie w wysokości 9500 zł, płatne w ciągu 14 dni od odbioru robót. Roboty zostały wykonane, a ich odbiór potwierdzony protokołem odbioru oraz fakturą VAT nr 34/08 z 16 marca 2008 r. Odbiór faktury potwierdził kontrahent własnoręcznym podpisem. Pomimo upływu terminu płatności na konto naszej firmy nie wpłynęła umówiona kwota. Co zrobić, aby odzyskać należność?
           • 20.01.2009MG: Terminal LNG w Świnoujściu powstanie
            Resort gospodarki odniósł się do spekulacji na temat ewentualnej zmiany lokalizacji terminalu do odbioru skroplonego gazu – tzw. gazoportu. Według ministerstwa, wypowiedź wicepremiera Waldemara Pawlaka, która miała stawiać pod znakiem zapytania inwestycję w Świnoujściu, dotyczyła projektów zgłaszanych przez prywatne firmy.
            • 19.01.2009Opodatkowanie pracowników pracujących za granicą
             Pytanie: Nasza firma zajmuje się świadczeniem usług na terenie Norwegii, gdzie wysyłamy swoich pracowników w celu wykonywania pracy na rzecz naszego kontrahenta. Nie posiadamy oddziału ani zakładu na terenie Norwegii. W którym kraju będzie podlegało opodatkowaniu wynagrodzenie pracowników?
             • 12.01.2009Odliczenie wydatków na Internet
              Coraz więcej osób w Polsce korzysta z Internetu nie tylko w miejscu pracy, ale również w miejscu swojego zamieszkania. To powoduje, że ulga dotycząca odliczenia wydatków na sieć będzie w tym roku bardzo często wykorzystywana. Mimo stosunkowo prostych zapisów dotyczących zasad korzystania z ulgi przez ostatnie trzy lata pojawiło się mnóstwo wątpliwości.
              • 05.01.2009Zwrot VAT od zakupu lokalu z tytułu wykonywania usługi najmu na cele inne niż mieszkaniowe
               Pytanie podatnika: Czy małżonkowie mają prawo w miesiącu wystąpienia sprzedaży opodatkowanej wystąpić o zwrot bezpośredni nadwyżki VAT naliczonego od zakupu lokalu nad należnym z tytułu wykonywania usługi najmu na cele niemieszkalne w terminie preferencyjnym to jest 60 dni?
               • 08.12.2008Zakwaterowanie i wyżywienie oddelegowanego pracownika a jego przychód
                Pytania podatnika: 1. Czy koszt zakwaterowania należy włączyć do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w całości? 2. Czy można wyłączyć z podstawy opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszt zakwaterowania w kwaterze prywatnej świadczonej usługi wynajmowania na cele zbiorowego zakwaterowania — do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł? 3. Czy koszt wyżywienia należy włączyć do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w całości? Jeżeli któryś z powyższych składników podlega włączeniu do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych to czy należy go ujmować jako składnik wynagrodzenia w wartości brutto czy netto (Spółka nie posiada prawa do odliczenia usług gastronomicznych i noclegowych na podstawie ustawy o VAT)?
                • 25.11.2008Podsumowanie Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce
                 250 podmiotów – w tym 92 organizacje, firmy i instytucje – wzięło udział w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości w Polsce, który odbywał się w dniach 17-23 listopada. Była to pierwsza i największa globalna kampania promująca postawy przedsiębiorcze wśród młodych ludzi. Uczestniczyło w nim łącznie 78 państw. W Polsce akcję koordynowała PKPP Lewiatan.
                 • 18.11.2008Otwarcie Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości
                  Rozpoczął się pierwszy Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, największa globalna kampania promująca postawy przedsiębiorcze wśród młodych ludzi. Wśród 78 państw organizujących Tydzień Przedsiębiorczości, Polska jest jednym z liderów pod względem liczby zaangażowanych partnerów i zaplanowanych wydarzeń.
                  • 17.11.2008Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla bezrobotnych podejmujących działalność gospodarczą
                   Interpelacja nr 4516 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych
                   • 07.11.2008Darowizna w formie cesji praw z umowy przedwstępnej
                    Pytania podatnika: Czy w przypadku takiej cesji będzie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania darowizny? Jeśli tak, to czy musi spełnić jakieś dodatkowe warunki oprócz zgłoszenia w ciągu 30 dni faktu nabycia praw, aby z tego zwolnienia skorzystać? Czy forma prawna umowy cesji (umowa cywilnoprawna lub akt notarialny) może wpłynąć na kwestię opodatkowania?
                    • 05.11.2008Usługi przewozowe dla pracowników i VAT
                     Pytanie: Czy nieodpłatne świadczenie usług przewozowych dla pracowników spółki podlega opodatkowaniu VAT?
                     • 24.10.2008Ośrodek IBM w Gdańsku
                      Nawet 30 mln dol. zainwestuje w nowe centrum kompetencyjno-wdrożeniowe w Gdańsku koncern informatyczny IBM. Placówka będzie realizowała projekty dla klientów z sektora małych i średnich firm, obejmujące systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), zarządzania relacjami z klientem (CRM), zarządzania łańcuchem dostaw (SCM), a w przyszłości również business intelligence.
                      • 23.10.2008Odszkodowanie a franszyza redukcyjna
                       Pytanie podatnika: Czy wypłacone użytkownikom lokali przez spółdzielnię kwoty odszkodowań z tytułu szkód podlegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy, a tym samym nie należy ich wykazywać w PIT-8C?
                       • 17.10.2008Przekazanie przez podatnika infrastruktury technicznej a opodatkowanie VAT
                        Brzmienie art. 7 ust. 2 i ust. 3 ustawy o VAT oznacza, że nieodpłatne przekazania towarów należących do przedsiębiorstwa podatnika na cele związane z jego prowadzeniem nie podlegają opodatkowaniu VAT. Powyższe skutkuje tym, że drugi warunek opodatkowania nieodpłatnych przekazań określony we wskazanych przepisach, tj. to, czy podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów w przypadku ich przekazania na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, jest w takiej sytuacji bez znaczenia – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                        • 13.10.2008Opodatkowanie pożyczki dla pracownika
                         W praktyce gospodarczej pracodawcy często udzielają pracownikom pożyczek na specjalnych, często preferencyjnych warunkach. Czy w takiej sytuacji pracownik otrzymuje nieodpłatne świadczenie? Czy otrzymanie przez pracownika takiej pożyczki skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego?
                         • 10.10.2008MG zapowiada finansowe wzmocnienie samorządów
                          Wprowadzenie ustaw, które będą zwiększały kompetencje i wzmacniały finanse polskich samorządów, zapowiedział wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld. Nowe rozwiązania mają sprzyjać współpracy między samorządem a biznesem.
                          • 09.10.2008Polska – lider outsourcingu w Europie
                           W rankingu „50 outsourcing cities”, opisującym tendencje w napływie inwestycji w centra BPO, Polska wyróżnia się jako lider w Europie Środkowo-Wschodniej. Wśród najbardziej atrakcyjnych lokalizacji na 5. miejscu znalazł się Kraków – informuje Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych.
                           • 03.10.2008Jednorazowa amortyzacja samochodu ciężarowego
                            Pytanie podatnika: Czy w przyszłości Wnioskodawczyni będzie miała prawo do skorzystania z jednorazowej amortyzacji w firmie przejętej po mężu, w związku z nabyciem samochodu ciężarowego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej?
                            • 25.09.2008UOKiK: Warunki przejęcia sieci Plus przez Biedronkę
                             Jeronimo Martins Dystrybucja może przejąć sieć sklepów Plus – zdecydowała prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Właściciel Biedronki musi jednak sprzedać 38 placówek, a w trzech kolejnych wynająć część powierzchni handlowej.
                             • 09.09.2008Skutki podatkowe przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej
                              Zapytanie nr 223 do ministra finansów w sprawie skutków podatkowych przekształcenia formy prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców będących beneficjentami Programu Operacyjnego ˝Kapitał ludzki˝
                              • 03.09.2008Konferencja: Podatki 2008/2009 - Warszawa
                               W dniach 13.10 i 14.10.2008 r. w Warszawie, w Hotelu Mercure odbędzie się konferencja organizowana wspólnie przez MDDP Akademia i www.podatki.biz. Tematem konferencji będą bieżące problemy podatkowe i planowane zmiany w VAT, CIT i PIT, które omówią zaproszeni do uczestnictwa w konferencji znani praktycy stosowania prawa. Wśród prowadzących znajdują się:
                               • 01.09.2008Zachęty dla zagranicznych inwestorów
                                220 mln zł przeznaczy w bieżącym roku rząd na wsparcie inwestycji w ramach programów wieloletnich – wynika z dokumentu „System wspierania napływu inwestycji zagranicznych o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej”, opracowanego przez Ministerstwo Gospodarki.
                                • 26.08.2008Orzecznictwo: Darowizna na rzecz kościelnej osoby prawnej
                                 1.1. Wyrokiem z dnia 27 września 2006 r. o sygn. I SA/Bd 455/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę Jerzego K... i Renaty K... na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 4 maja 2006 r. o nr PB2-4117-35/06 w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 1998. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia podano art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. (dalej: P.p.s.a.).
                                 • 30.07.2008Metody amortyzacji środków trwałych
                                  Zgodnie z art. 16h ust. 4 ustawy o PDOP oraz art. 22h ust. 4 ustawy o PDOF, odpisów amortyzacyjnych środków trwałych można dokonywać w równych ratach co miesiąc lub co kwartał albo jednorazowo na koniec roku. Jeżeli podatnik nie dokonuje odpisów miesięcznych, lecz zdecyduje się na odpisy kwartalne czy roczne, powinien pamiętać, iż suma odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonanych w pierwszym roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, nie może przekroczyć wartości tych odpisów przypadających za okres od wprowadzenia ich do ewidencji do końca tego roku podatkowego.
                                  • 07.07.2008W 2008 r. dalszy wzrost BIZ w Polsce?
                                   Z raportu opracowanego przez wiedeński Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych wynika, że Polska i Rumunia będą jedynymi krajami wśród nowych członków Unii Europejskiej, które odnotują wzrost napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w 2008 roku – donosi Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych.
                                   • 03.07.2008Amortyzacja i sprzedaż budynku wykorzystywanego w działalności gospodarczej
                                    Pytania podatnika: Czy zastosowanie stawki amortyzacyjnej w wysokości 2,5 % było prawidłowe, czy powinna być zastosowana stawka w wysokości 1,5 %? Czy odpłatne zbycie budynku będzie opodatkowane tak jak przychód z działalności gospodarczej?
                                    • 26.06.2008Akt dla drobnej przedsiębiorczości w Europie
                                     Komisja Europejska przedstawiła Akt dla drobnej przedsiębiorczości w Europie, proponujący działania z zakresu polityki, które podejmie zarówno unijne władze, jak i państwa członkowskie. Zdaniem Komisji europejskie MŚP zasługują na większe wsparcie, by mogły w pełni uwolnić swój potencjał, jakim jest zapewnienie długotrwałego, stabilnego wzrostu oraz tworzenie kolejnych miejsc pracy.
                                     • 24.06.2008Ulepszenia, remonty, części składowe i peryferyjne
                                      Wykorzystywane przez podatnika w prowadzonej działalności gospodarczej środki trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegają amortyzacji. Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych określone są w art. 16a-16m ustawy o PDOP. W praktyce bardzo często mamy do czynienia z sytuacją, gdy w trakcie amortyzowania danego środka trwałego podatnik ulepsza dany składnik majątku, bądź dokonuje odłączenia jego części. Zdarzenia takie wywołują istotne skutki podatkowe.
                                      • 23.06.2008Sprzedaż przedsiębiorstwa i PCC
                                       Pytanie podatnika: Czy transakcja sprzedaży przedsiębiorstwa X (wszystkich istotnych składników materialnych i niematerialnych) nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług u sprzedawcy, a w związku z tym będzie w całej wysokości podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych u kupującego?
                                       • 18.06.2008Zakwaterowanie pracowników
                                        W przypadku gdy pracodawca udostępnia lub wynajmuje mieszkanie pracownikowi, za co pracownik nie ponosi żadnej odpłatności, gdyż czynsz opłaca pracodawca, u pracownika powstaje z tego tytułu przychód ze stosunku pracy, który co do zasady należy opodatkować, a także opłacić od niego należne składki ZUS.
                                        • 13.06.2008Wartość początkowa firmy
                                         Pytanie podatnika: Czy zobowiązania przejęte w ramach aportu przedsiębiorstwa powinny zostać uwzględnione w wartości początkowej firmy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
                                         • 09.06.2008Polska najatrakcyjniejsza dla inwestorów?
                                          Polska jest najczęściej wskazywaną przez inwestorów zagranicznych lokalizacją nowych inwestycji w Europie – wynika z raportu firmy Ernst & Young. Ponadto Polska zajmuje 2. miejsce pod względem liczby tworzonych miejsc pracy i 7. pozycję wśród krajów europejskich, do których napływają bezpośrednie inwestycje zagraniczne.
                                          • 06.06.2008Zasady amortyzowania w samodzielnej działalności gospodarczej tych samych środków trwałych amortyzowanych uprzednio w spółce cywilnej
                                           Podatnik, który najpierw amortyzował środki trwałe w ramach spółki cywilnej, później natomiast te same środki trwałe amortyzuje, prowadząc działalność gospodarczą w innej formie (samodzielnie), powinien w świetle art. 22g ust. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kontynuować amortyzację z uwzględnieniem dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych oraz udziału podatnika we własności każdego ze środków trwałych — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.
                                           • 23.05.2008Orzecznictwo podatkowe: Rzeczywisty charakter umowy najmu
                                            Ustalając stan faktyczny mający znaczenie dla określenia podatku dochodowego, nie można ograniczać się tylko do postanowień umowy, nawet jeżeli zawiera ona zapis o nieważności czynności przeprowadzonych bez pisemnej akceptacji stron umowy. W prawie podatkowym przedmiot opodatkowania wiąże się bowiem nie tylko z czynnościami prawnymi i ich skutkami, ale również z czynnościami faktycznymi, które nie muszą zawsze mieć „swoje podłoże” prawne.
                                            • 16.05.2008Business Award 2008 dla Wrocławia
                                             Polsko-Brytyjska Izba Handlowa uznała stolicę Dolnego Śląska za najbardziej przyjazne dla inwestorów polskie miasto. Do Wrocławia trafiła także nagroda dla zwycięzcy konkursu na najlepiej rozwijającą się firmę.
                                             • 22.04.2008Samochód służbowy dla celów prywatnych
                                              Pytanie podatnika: Czy wycena uzyskiwanych przez pracowników świadczeń nieodpłatnych na poziomie średniej ponoszonych kosztów eksploatacyjnych zawierających podatek VAT jest prawidłowa jako podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?