Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

lokal dla firmy

 • 22.09.2010MF o bonach towarowych raz jeszcze
  Interpelacja nr 17855 do ministra finansów w sprawie zwolnienia z podatku bonów towarowych emitowanych przez izby gospodarcze i handlowe
  • 22.09.2010Zmiany w dwóch SSE
   Powiększenie powierzchni łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej o prawie 16,5 ha oraz utworzenie ponad 570 nowych miejsc pracy na terenie kamiennogórskiej SSE to spodziewane wyniki zmian w rozporządzeniach dotyczących tych obszarów, które na wniosek Ministerstwa Gospodarki przyjęła Rada Ministrów.
   • 14.09.2010VAT: Pozostawienie ulepszeń w wynajmowanym lokalu nie jest usługą
    Pytania podatnika: 1. Czy podatek od towarów i usług odliczony w momencie ponoszenia nakładów powinien zostać skorygowany zgodnie z dyspozycją art. 91 ustawy o VAT? 2. Czy w omawianej sprawie mamy do czynienia z nieodpłatnym przekazaniem poniesionych nakładów na lokal, w związku z tym pozostałą niezamortyzowaną część należy opodatkować VAT należnym?
    • 10.09.2010Największe firmy Europy Środkowej z sektora energetycznego
     Polski PKN Orlen oraz węgierski Mol zachowały pozycję liderów w kolejnej edycji Rankingu CE TOP 500 największych przedsiębiorstw Europy Środkowej autorstwa firmy doradczej Deloitte oraz dziennika Rzeczpospolita. Podczas tegorocznej edycji po raz pierwszy została przyznana także nagroda „CE TOP 500 Index of Success 2010” dla najlepszej firmy środkowoeuropejskiej. Jej laureatem został węgierski Gedeon Richter, firma z branży farmaceutycznej.
     • 09.09.2010Ujawnienie środka trwałego w ewidencji nie zmienia zasad jego wyceny
      Pytanie podatnika: Czy w związku z ujawnieniem środków trwałych, Spółka ma prawo wprowadzić je do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, tj. dokonać ich ujawnienia zgodnie z art. 16d ust. 2 ustawy o pdop, przy czym wartością początkową dla celów amortyzacji będzie wartość rynkowa ujawnionych środków trwałych (rozpoznana przez Spółkę jako przychód podatkowy), a następnie zaliczać odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych do kosztów uzyskania przychodów od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji?
      • 03.09.2010Rozliczenie podatkowe otrzymanej dotacji
       Pytania podatnika: 1. W sytuacji kiedy zakupy dotyczące projektu zostały sfinansowane w 100% zaliczki to w którym momencie 15% wartości faktury powinny być dane w koszty podatkowe czy w momencie pomniejszenia kolejnej refundacji o 15%? 2. Jeśli te wydatki były poczynione w 2009 r. a do końca kwietnia Wnioskodawca złoży zeznanie podatkowe a refundację otrzyma po kwietniu 2010 r. to czy powinien skorygować zeznanie roczne PIT-36L? 3. Po wykorzystaniu zaliczki Wnioskodawca najpierw sam finansował zakupy dotyczące projektu a później składał wniosek o refundację - czy w tej sytuacji powinien odnosić wszystkie koszty na bieżąco w dacie poniesienia wydatku, czyli w dacie faktury a w momencie refundacji robiąc korektę kosztów?
       • 20.08.2010Kryzys gospodarczy w Europie Środkowej łagodniejszy niż w „starej” Unii
        Państwa i największe firmy regionu Europy Środkowo-Wschodniej poradziły sobie z recesją znacznie lepiej niż kraje „starej” Unii – wynika z przygotowanych przez firmę doradczą Deloitte raportów dotyczących makro- i mikroekonomicznej sytuacji dziesięciu nowych krajów członkowskich UE.
        • 18.08.2010Energetyka: Pomoc odbiorcom wrażliwym
         Urząd Regulacji Energetyki przedstawił wyniki drugiego pomiaru badań na temat społecznej odpowiedzialności (CSR) przedsiębiorstw energetycznych. Ankiety zostały skierowane przez prezesa URE do zarządów 50 firm. W raporcie z badań znalazły się szczegółowe informacje dotyczące m.in. postępowania firm energetycznych wobec uboższych odbiorców, obecności przedsiębiorstw energetycznych w środowisku lokalnym, współpracy z ośrodkami pomocy społecznej oraz instalowania liczników przedpłatowych.
         • 28.07.2010Polskie firmy mikro za mało innowacyjne
          Jedynie 26 proc. mikroprzedsiębiorstw w Polsce wprowadza innowacje. Jeszcze mniej, bo jedynie 3 proc., prowadzi działalność badawczo-rozwojową. Niskie jest też wykorzystanie takich instrumentów jak dotacje, kredyt technologiczny czy fundusze kapitału podwyższonego ryzyka – wynika z wydanego przez PARP opracowania „Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce” autorstwa Małgorzaty Juchniewicz i Barbary Grzybowskiej.
          • 22.07.2010Likwidacja działalności opodatkowanej w formach zryczałtowanych
           Przy likwidacji działalności opodatkowanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przedsiębiorca zobowiązany jest do sporządzenia remanentu likwidacyjnego (spisu z natury). Spis z natury jest sporządzany na dzień likwidacji i obejmuje towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, wyroby gotowe, braki i odpadki. W odróżnieniu od innych przypadków, w których przedsiębiorca opodatkowany ryczałtem sporządza remanent, remanent likwidacyjny obejmuje również rzeczowe składniki majątku„” związane z wykonywaną działalnością, niebędące środkami trwałymi, zaliczane do wyposażenia.
           • 22.07.2010Przekwalifikowanie komputera na środek trwały w związku z przyłączeniem urządzeń peryferyjnych
            Pytania podatnika: 1. Czy w sytuacji przyłączenia urządzeń peryferyjnych do komputera zachodzi konieczność przekwalifikowania go na środek trwały tj. zestaw komputerowy, na który składałby się laptop z zapasową baterią, urządzenie wielofunkcyjne i projektor? 2. Czy w sytuacji, gdy dołączenie urządzeń peryferyjnych nie spowoduje konieczności przekwalifikowania laptopa w środek trwały prawidłowym będzie potraktowanie urządzenia wielofunkcyjnego oraz projektora jako kolejnych elementów wyposażenia firmy?
            • 19.07.2010Jak kształcić dla biznesu?
             Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) oraz Wydział Nauk Ekonomicznych (WNE) Uniwersytetu Warszawskiego podpisały porozumienie o współpracy. PAIiIZ oraz WNE podejmą wspólne inicjatywy, m.in. badania, analizy i prace badawcze czy raporty sektorowe. Strony będą organizowały konferencje i seminaria powiązane tematycznie ze swoją działalnością oraz obejmowały wydarzenia patronatami. Wydarzeniu towarzyszyła konferencja pt. „Współpraca nauki z biznesem - stan obecny i oczekiwania przedsiębiorców”.
             • 07.07.2010Pożyczka dla małych firm poszkodowanych podczas powodzi
              Właściciele warsztatów, osoby prowadzące gospodarstwa agroturystyczne, małe sklepy i punkty usługowe mogą liczyć na 50 tys. zł pożyczki, która w całości lub w części będzie umorzona. Pożyczek będą udzielać lokalne fundusze pożyczkowe, z którymi minister gospodarki będzie zawierał umowy określające szczegółowe zasady wsparcia. To najważniejsze założenia projektu ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami klęski żywiołowej, przedłożonego przez ministra gospodarki.
              • 06.07.2010Nowy inkubator w Szczecińskim Parku Naukowo-Technologicznym
               Kilkanaście firm oraz organizacje branży IT rozpoczną w sierpniu działalność na terenie Pomerania Technoparku, który tworzy Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny. Centrum inkubacji biznesu znajdzie się w przygotowywanym dla przedsiębiorców kompleksie, w którym do użytkowania oddanych zostanie 2 tys. metrów kwadratowych. Wraz z oferowaną infrastrukturą, firmy otrzymają również wsparcie merytoryczne w ramach realizowanych w tym roku projektów szkoleniowych i programu rozwoju firm.
               • 01.07.2010Szanse na chińskie inwestycje w Polsce
                Wśród chińskich inwestorów z sektorów: motoryzacyjnego, elektronicznego, lotniczego, biotechnologicznego, a także IT oraz telekomunikacyjnego można zaobserwować coraz większe zainteresowanie Polską – powiedział wiceminister gospodarki Rafał Baniak, który wziął udział w konferencji „Czy Polska ma szanse na chińskie inwestycje” zorganizowanej przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych.
                • 29.06.2010Nakłady na przystosowanie zakupionego lokalu dla potrzeb działalności gospodarczej
                 Pytanie: Zakupiłem lokal, w którym będę prowadził działalność gospodarczą. Zanim będę mógł zacząć przyjmować w nim klientów, konieczne będą nakłady na przystosowanie tego lokalu do potrzeb działalności (wymiana podłogi, stolarki drzwiowej itp.). Czy mogę te wydatki zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania? Czy prowizję pośrednika mogę zaliczyć do kosztów?
                 • 21.06.2010Ewidencja sprzedaży na rzecz pracowników przy zastosowaniu kasy rejestrującej
                  Pytanie podatnika: Czy Spółka może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na rzecz swoich pracowników na kasie rejestrującej na podstawie rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2009 r.?
                  • 18.06.2010Spotkanie z kontrahentem w restauracji może być kosztem podatkowym
                   Z uzasadnienia: Z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że tylko wydatki na spotkania o charakterze reprezentacyjnym, a więc nie każde, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Takiego charakteru nie mają, w ocenie Sądu, wydatki poniesione na zwyczajowe posiłki spożyte podczas spotkania z kontrahentem w lokalu gastronomicznym, poświęconego omówieniu wzajemnych kontaktów handlowych. Trudno uznać, aby wydatek na zakup kawy, ciastka, herbaty czy zwyczajowego obiadu w lokalu gastronomicznym, podczas negocjowania warunków umowy, świadczył o okazałości danego przedsiębiorcy. Charakter reprezentacyjny miałyby natomiast wydatki, np. na imprezy towarzyskie z udziałem kontrahentów czy wystawne przyjęcia dla kontrahentów. Dla oceny, czy dana spotkanie stanowi reprezentację, czy nie, konieczna jest analiza całokształtu okoliczności faktycznych konkretnej sprawy.
                   • 11.06.2010Polska mniej atrakcyjna dla zagranicznych inwestorów?
                    Zdaniem ekspertów firmy doradczej Deloitte, przedstawicieli Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, stanowisko Ministerstwa Finansów dotyczące zasad udzielania wsparcia ze środków publicznych dla inwestorów zagranicznych może wpłynąć na atrakcyjność Polski na tle innych krajów w regionie, a w konsekwencji na kondycję gospodarki. Resort Finansów opowiada się za rozłącznym stosowaniem wsparcia rządowego z pozostałymi instrumentami pomocy dla inwestorów. Oznacza to brak możliwości łączenia takich form jak fundusze UE oraz ulgi podatkowe dostępne w specjalnych strefach ekonomicznych.
                    • 10.06.2010Resort gospodarki o sytuacji małych firm
                     – Małe i średnie firmy stanowią aż 99,8 proc. wszystkich przedsiębiorstw działających na polskim rynku. Konieczne jest zatem tworzenie jak najlepszych warunków rozwoju tego sektora gospodarki – powiedziała wiceminister gospodarki Grażyna Henclewska podczas konferencji „Mikro jest piękne” zorganizowanej w Sejmie przez Komisję Gospodarki Narodowej we współpracy z Towarzystwem Ekonomistów Polskich i Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową.
                     • 20.05.2010Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw – rusza II edycja
                      Tydzień Przedsiębiorczości, ogólnoeuropejska kampania odbywająca się równocześnie w 37 krajach, rozpocznie się 25 maja. Imprezy, seminaria i konferencje zorganizowane w ramach II edycji SME Week potrwają do 1 czerwca. Ich celem jest propagowanie przedsiębiorczości oraz informowanie o możliwościach dostępu do wsparcia dla mikro-, małych i średnich firm na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym.
                      • 20.05.2010Darowizny: Wpłata na konto dewelopera nie wyklucza prawa do zwolnienia
                       Podlega zwolnieniu od podatku nabycie tytułem darowizny środków pieniężnych, jeżeli nabycie to zostało zgłoszone organowi podatkowemu we właściwym czasie i udokumentowane dowodem przekazania na rachunek bankowy prowadzony dla innego, niż obdarowany, podmiotu, ale na rzecz obdarowanego. Sformułowanie użyte w art. 4a ust 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn "na rachunek bankowy nabywcy" nie oznacza, że musi to być konto, jakie bank prowadzi dla obdarowanego.
                       • 12.05.2010Wydatki na przystosowanie i eksploatację lokalu w kosztach firmy
                        Pytania podatnika: Czy poniesione wydatki na przystosowanie i eksploatację lokalu do prowadzenia działalności są kosztem uzyskania przychodów? Czy ponoszone wydatki udokumentowane fakturami za energię, gaz i czynsz wystawiane na imię i nazwisko Wnioskodawcy bez numeru NIP, stanowią koszty uzyskania przychodów? Czy wartości wynikające z faktur należy księgować w kwotach brutto, w ustalonej proporcji?
                        • 11.05.2010Zarzut naruszenia prawa materialnego poprzez błędną wykładnię nie może służyć podważeniu ustaleń faktycznych
                         1. Podkreślić przede wszystkim należy, iż aby zarzut naruszenia przepisów postępowania odniósł skutek pożądany przez stronę składającą skargę kasacyjną, winna ona wykazać, iż naruszenie to jest na tyle istotne, iż mogło mieć wpływ na wynik postępowania. 2. Z żadnej części uzasadnienia zaskarżonego wyroku nie można jednak wysnuć wniosku, iż Sąd uznał istnienie oszczędności na początek badanego roku podatkowego za nieistotne. Przeciwnie, jego treść wskazuje na to, iż uwzględnienie ich przy wyliczeniu wysokości przychodu pochodzącego ze źródeł nieujawnionych lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach było zgodne z prawem. 3. Zarzut naruszenia prawa materialnego poprzez błędną jego wykładnię nie może jednak służyć podważeniu ustaleń faktycznych.
                         • 28.04.2010Niezamortyzowana część może być kosztem
                          Pytanie podatnika: Czy wartość nieumorzoną zlikwidowanych środków trwałych należy zarachować zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w koszty uzyskania przychodów i skorygować zeznania za 2008 r.?
                          • 28.04.2010Przeznaczenie nieruchomości firmowych na wynajem prywatny a VAT
                           Pytanie podatnika: Jakie skutki w podatku VAT spowoduje przeniesienie lokali użytkowych z ewidencji firmy i wynajmu w ramach działalności gospodarczej do niefirmowego wynajmu?
                           • 27.04.2010Orzecznictwo: Ustalenie podatku od dochodów z nieujawnionych źródeł
                            Tezy: 1. Zadaniem organu podatkowego - w ramach postępowania prowadzonego na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) - jest porównanie dwóch, ustalonych w toku tego postępowania wartości: wielkości poniesionych w roku podatkowym wydatków (zgromadzonego w tym okresie mienia) z mieniem zgromadzonym w roku podatkowym oraz latach poprzednich. Przepis art. 20 ust. 3 updof wyraźnie natomiast wskazuje, że przez mienie zgromadzone w roku podatkowym oraz latach poprzednich należy rozumieć nie każde składniki majątkowe, jakimi dysponował faktycznie podatnik, ale tylko takie, które pochodzą z przychodów opodatkowanych lub wolnych od podatku.
                            • 20.04.2010Odmawiając umorzenia podatku, organ musi uzasadnić decyzję
                             Tezy: 1. Uznaniowy charakter decyzji w sprawie zastosowania ulgi podatkowej na podstawie art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) nie odnosi się do ustalania przesłanek udzielenia ulgi. W tym zakresie organ nie działa na podstawie uznania administracyjnego. Ustalając stan faktyczny sprawy w toku postępowania dowodowego i następnie porównując ten stan do hipotezy normy zezwalającej na zastosowanie ulgi organ jest związany zasadami określonymi w art. 122, art. 187 § 1 i art. 191 Ordynacji podatkowej oraz regułami logiki. Postępowanie organu podatkowego w tym zakresie podlega ocenie sądu administracyjnego, a więc sąd ocenia, czy został w sprawie zebrany kompletny materiał dowodowy, czy w procesie oceny dowodów nie naruszono reguł logiki i czy zastosowano właściwe przepisy do prawidłowo ustalonego stanu faktycznego. Uznanie administracyjne odnosi się natomiast do wyboru konsekwencji prawnych (zastosować ulgę lub jej nie stosować) w razie prawidłowego ustalenia, że udzielenie ulgi jest możliwe, bowiem przemawia za tym ważny interes podatnika lub interes publiczny.
                             • 31.03.2010Orzecznictwo: Częściowo odpłatne pełnienie funkcji członka zarządu może generować przychód
                              Z uzasadnienia: Świadczenie otrzymane przez podatnika - spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w postaci pełnienia przez wspólnika tejże spółki funkcji prezesa lub członka zarządu bez wynagrodzenia - w sytuacji, gdy spełniający uzyska lub ma uzyskać w przyszłości wzajemnie pewną korzyść majątkową (w szczególności tzw. dywidendę) - nie jest "nieodpłatnym świadczeniem" w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p. Nie ma przy tym znaczenia, czy to świadczenie wzajemne ma taką samą, czy też zbliżoną wartość ekonomiczną. A zatem jedynie w przypadku, gdy funkcję członka zarządu spółki pełni nieodpłatnie (lub częściowo odpłatnie) jej wspólnik, po stronie spółki nie powstaje przychód z nieodpłatnego (częściowo odpłatnego) świadczenia.
                              • 31.03.2010Otrzymane odszkodowanie z tytułu szkód powypadkowych jest przychodem firmy
                               Pytanie podatnika: Czy odszkodowania, które zostały przyznane za szkody na samochodzie, będącym środkiem trwałym firmy, winny być uwzględnione w wyliczeniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do zapłaty?
                               • 30.03.2010Nowe wymogi kapitałowe dla banków
                                Warszawa, 30 marca 2010r. — Nowe propozycje regulacji dotyczące wymogów kapitałowych oraz norm płynności (tzw. Basel 3) przygotowywane przez Komitet Bazylejski mogą być poważnym problemem dla części polskich banków. W konsekwencji na polskim rynku bankowym będziemy mogli obserwować proces poszukiwania kapitału, a nawet proces konsolidacji. Wyzwanie stoi przed bankami komercyjnymi i bankami spółdzielczymi – oceniają eksperci firmy doradczej Deloitte.
                                • 25.03.2010Zaproszenie dla firm z branży morskiej na EXPO 2010 w Szanghaju
                                 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu RP w Szanghaju, w ramach realizacji programu gospodarczego związanego z udziałem Polski w Wystawie EXPO 2010 w Szanghaju, zaprasza firmy z branży morskiej do udziału w misji gospodarczej do Chin, która odbędzie się w dniach 5-12 czerwca 2010 r.
                                 • 16.03.2010Elektrownia atomowa powstanie w Żarnowcu?
                                  Hanna Trojanowska, pełnomocnik rządu ds. polskiej energetyki jądrowej przedstawiła ranking potencjalnych lokalizacji elektrowni atomowych w Polsce. Eksperci, którzy opracowali ranking, najwyżej ocenili koncepcję budowy elektrowni jądrowej w Żarnowcu. Kolejne, równorzędne propozycje to Warta-Klempicz, Kopań i Nowe Miasto. Zgodnie z rządowym harmonogramem, ostateczne ustalenie lokalizacji elektrowni jądrowej oraz zawarcie kontraktu na jej budowę nastąpi w latach 2011-2013.
                                  • 15.03.2010Pomoc na cele mieszkaniowe ze środków ZFŚS
                                   Działalność socjalna, której finansowaniu służy ZFŚS są to usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową (art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; Dz. U. z 1996 r. nr 70, poz. 335, z późn. zm.). Z ZFŚS finansowane mogą być tylko te rodzaje działalności socjalnej, jakikolwiek inny wydatek staje się wydatkiem sprzecznym z ustawą (niezależnie od tego, czy zgodę na niego wyrazili - w zależności od sytuacji - pracownicy lub organizacje związkowe).
                                   • 10.03.2010Inwestycje w komercyjne nieruchomości w Polsce mogą sięgnąć 2 mld euro
                                    Z najnowszego raportu o rynku nieruchomości „Marketbeat – wiosna 2010” opracowanego przez ekspertów firmy Cushman & Wakefield wynika, że w tym roku wartość inwestycji na polskim rynku powierzchni biurowych, handlowych, magazynowych, hotelowych i mieszkaniowych może osiągnąć 2 mld euro. Dla porównania, w 2009 r. podpisano jedynie około 20 umów inwestycyjnych o łącznej wartości ok. 698 mln euro. 
                                    • 09.03.2010MG promuje prywatyzację pracowniczą
                                     Szef Ministerstwa Gospodarki podczas zorganizowanej w poniedziałek, 8 marca konferencji poświęconej prywatyzacji pracowniczej przekonywał, że ten rodzaj przekształceń własnościowych sprzyja rozwojowi gospodarczemu. Zdaniem Waldemara Pawlaka, pracownicy mający zapewnioną pracę i udział we własności przedsiębiorstwa są odważniejsi w działaniu, bardziej przejmują się losami firmy i nie boją się trudnych wyzwań.
                                     • 26.02.2010Orzecznictwo: Zakres korzystania z wynajętego lokalu na potrzeby działalności a KUP
                                      Z uzasadnienia: Skoro organy nie podważyły twierdzeń Podatnika, że z kilku pomieszczeń wynajmowanego lokalu użytkowego jest tylko jeden pokój - wyłącznie ten przeznaczony na potrzeby działalności gospodarczej skarżącego, i wyłącznie przez niego używany, to uzasadnione było uwzględnienie całości poniesionych na powyższe cele wydatków. Także wobec braku użytkowania pozostałych pokoi na cele mieszkalne, zasadnym było zaliczenie przez podatnika do kosztów uzyskania przychodów części poniesionych przez niego kosztów remontu kuchni, łazienki i korytarza. Skoro były to wydatki na zapewnienie właściwych warunków socjalnych osoby prowadzącej działalność gospodarczą w danym lokalu i lokal nie był jednocześnie wykorzystywany na cele mieszkalne, to brak podstaw do zakwestionowania ich uznania jako poniesionych w celu osiągnięcia przychodów.
                                      • 24.02.2010Orzecznictwo: Odszkodowanie za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu może być kosztem
                                       Z uzasadnienia: Kwota odszkodowania wynikającego z umowy obowiązku jej zapłaty na wypadek odstąpienia od niej przed upływem okresu, na który umowa ta została zawarta może stanowić koszt uzyskania przychodu, jeżeli rozwiązanie umowy było racjonalnie i gospodarczo uzasadnione i jego celem było osiągnięcie przychodów lub zachowanie ich źródła i polegało na zmianie strategii prowadzonej działalności, poprzez ograniczenie działalności lokalnej detalicznej, w miejsce której następowało jej skoncentrowanie (scentralizowanie) oraz przenoszenie potencjału gospodarczego na większy terytorialnie rynek, o potencjalnie większej liczbie klientów.
                                       • 18.02.2010Wartość początkowa samochodu osobowego – samochód używany
                                        Pytanie podatnika: Jaką wartość początkową środka trwałego (samochodu osobowego wniesionego do firmy) należy zastosować w opisanej sytuacji dla celów amortyzacji środka?
                                        • 16.02.2010Powrót z trasy a pora nocna dla kierowcy
                                         Pytanie: Pora nocna w naszej firmie przypada w godzinach 21.00–5.00. Kierowca wykonywał w ciągu dnia przewóz na terenie kraju. Ze względu na opady śniegu zakładany plan przejazdu wydłużył się i kierowca powrócił do magazynów firmy o godz. 21.30. W tym dniu miał przepracować 10 godzin (równoważny czas pracy), lecz ze względu na sytuację na drodze pracował przez 2 godziny nadliczbowe. Czy występujące w przepisach ograniczenie dobowego czasu pracy kierowców pracujących w nocy dotyczy tylko sytuacji planowanej pracy w nocy, czy obejmuje pracę w godzinach nadliczbowych spowodowaną obiektywnymi ograniczeniami w ruchu drogowym?
                                         • 12.02.2010Odwrócony kredyt hipoteczny dla osób starszych - więcej korzyści czy zagrożeń?
                                          Zapytanie nr 5422 do ministra finansów w sprawie wejścia w życie tzw. odwróconej hipoteki dla osób starszych i samotnych powyżej 62. roku życia
                                          • 10.02.2010Uznanie aportu przedsiębiorstwa za zorganizowaną część przedsiębiorstwa
                                           Pytanie podatnika: Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w świetle art. 5a pkt 4 ustawy o PIT oraz art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, iż Przedsiębiorstwo może być uznane co najmniej za „zorganizowaną część przedsiębiorstwa”?
                                           • 08.02.2010Samochód służbowy udostępniony pracownikowi dla celów prywatnych a PIT
                                            Pytanie podatnika: Czy ustalając cenę usługi polegającej na udostępnieniu samochodu służbowego dla celów prywatnych, Spółka może posłużyć się iloczynem faktycznie przejechanych kilometrów dla celów prywatnych i stawką za 1 kilometr przebiegu samochodu osobowego, ogłaszaną na podstawie wspomnianego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy?
                                            • 21.01.2010Odliczenie wydatków na Internet
                                             Ulga dotycząca odliczenia wydatków na Internet należy do najczęściej wykorzystywanych przez podatników ulg. Mimo stosunkowo prostych zapisów dotyczących zasad korzystania z ulgi, przez ostatnie lata pojawiło się mnóstwo wątpliwości.
                                             • 20.01.201020 lat amerykańskiej działalności inwestycyjnej w Polsce
                                              19 stycznia odbył się w Warszawie szczyt inwestorów zagranicznych Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce z okazji 20 rocznicy obecności nad Wisłą firm ze Stanów Zjednoczonych. Według raportu firmy doradczej KPMG, w ciągu dwóch dziesięcioleci amerykański biznes zainwestował w Polsce ponad 20 mld dol. Obecnie podmioty założone przez przedsiębiorców zza Atlantyku zatrudniają ponad 180 tys. osób.
                                              • 15.01.2010Orzecznictwo WSA: Definicja podróży służbowej przedsiębiorcy
                                               Z uzasadnienia: Organy podatkowe naruszyły art. 23 ust. 1 pkt 52 w zw. z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dokonując ich błędnej wykładni, uznając, że jedynie podróże mające na celu czynności incydentalne spełniają wymogi podróży służbowych, natomiast realizowanie zasadniczego przedmiotu działalności (w tym wypadku usług konsultacji i doradztwa w zakresie zarządzania produkcją z obszaru przetwórstwa mięsnego dla firmy (zleceniodawcy) mającej siedzibę na Ukrainie) nie wchodzi w zakres podróży służbowych.
                                               • 14.01.2010Deloitte: Detaliści zwiększyli sprzedaż kosztem zysków
                                                Według najnowszego raportu 2010 Global Powers of Retailing przygotowanego przez Deloitte, rentowność 250 największych na świecie firm z branży detalicznej spadła z 3,7 proc. w roku finansowym 2007 do 2,4 proc. w roku 2008, obejmującym również firmy, których roczne okresy rozliczeniowe zakończyły się w czerwcu 2009 r. Globalni detaliści odnotowali 5,5 proc. wzrost sprzedaży, a całkowite przychody branży wyniosły około 3,8 bln dol.
                                                • 14.01.2010Opodatkowanie przychodu z telepracy na rzecz pracodawcy zagranicznego
                                                 Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni obecnie pracuje w Anglii dla angielskiego pracodawcy i tam płaci podatek dochodowy i ubezpieczenie. Pracodawca ten nie posiada w Polsce żadnego oddziału, ani przedstawicielstwa. Pracodawca zgodziłby się, aby Wnioskodawczyni wykonywała swoją pracę w Polsce na zasadach telepracy. Wnioskodawczyni wykonywałaby dokładnie tę samą pracę, jaką wykonuje w Anglii. Byłoby to możliwe poprzez zdalne połączenie z biurem w Wielkiej Brytanii poprzez Internet. Czy dochody z telepracy będą opodatkowane podatkiem dochodowym w Polsce?
                                                 • 13.01.2010Orzecznictwo WSA: Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa a VAT
                                                  Z uzasadnienia: Zakład nie posiada podmiotowości prawnej, jest wewnętrzną jednostką, której zasady i kryteria wyodrębnienia określa odpowiednio umowa czy statut przedsiębiorcy. Wydaje się, że również w tym przypadku dochodzi do wyodrębnienia majątkowego, personalnego i organizacyjnego. Jednakże w odróżnieniu od oddziału, zakład nie podlega wpisowi do rejestru, brak w przepisach prawa wskazania na jego odrębną siedzibę i adres, a także regulacji dotyczącej firmy. Kryterium wyodrębnienia zakładu jest rodzaj wykonywanej tam działalności czy realizowanych zadań gospodarczych. Zakład realizuje bowiem najczęściej tylko część procesu gospodarczego przebiegającego u przedsiębiorcy. Z tych też względów nie zawsze możliwe będzie na gruncie podatku od towarów i usług pełne utożsamienie pojęć zakładu czy oddziału z pojęciem wydzielonej części przedsiębiorstwa.
                                                  • 12.01.2010Orzecznictwo: Udział w spółce handlowej bez osobowości prawnej i status prowadzącego działalność gospodarczą

                                                   Teza: Stosownie do art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych fakt udziału osoby fizycznej w handlowej spółce niemającej osobowości prawnej (n. w spółce jawnej) nie powoduje automatycznie, że osobę taką można traktować jako podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 67b par. 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Przychody wspólnika z udziału w spółce handlowej niemającej osobowości prawnej uznaje się jedynie za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, co nie znaczy, że on sam taką dzialalność prowadzi.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] ... [ 15 ] następna strona »