Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

lokal dla firmy

 • 08.11.2011Konsekwencje podatkowe wycofania nieruchomości z działalności gospodarczej
  Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej nie będzie miało wpływu na ustalenie dochodu. Czynność ta nie wiąże się bowiem z odpłatnym zbyciem środka trwałego. Wycofane nieruchomości nadal stanowić będą własność podatnika, wykorzystywaną na jego potrzeby osobiste – wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 25 października 2011 r. nr IPTPB1/415-103/11-3/DS.
  • 07.11.2011Odsetki od wspólnego kredytu mogą być kosztem firmy
   Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Mam zamiar w najbliższym czasie kupić mieszkanie, które w całości przeznaczę na prowadzenie działalności (biura firmy). Zakup lokalu nastąpi w ramach ustawowej wspólności małżeńskiej i sfinansowany będzie kredytem hipotetycznym, który zaciągnę wraz z małżonką. Żona podpisze oświadczenie, w którym zgodzi się na wykorzystywanie tego mieszkania na cele prowadzonej przeze mnie działalności. Lokal ten wprowadzę na stan środków trwałych i będę go amortyzował. Czy mam prawo zaliczać do kosztów podatkowych działalności wartość odsetek z tytułu zaciągniętego na zakup tego lokalu kredytu?
   • 28.10.2011UOKiK składa pozew do sądu przeciw FH Dom
    Fundusz Hipoteczny Dom ma kłopoty. Prezes UOKiK zakwestionowała pięć postanowień, znajdujących się we wzorach umowy dożywocia i skierowała pozew do sądu o wpisanie ich do rejestru klauzul niedozwolonych. UOKiK zbada też, czy komunikat reklamowy przedsiębiorcy wprowadzał konsumentów w błąd.
    • 12.10.2011Płatności za pomocą serwisów internetowych nie uwalniają od posiadania kasy
     Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących na mocy poz. 37 załącznika w zw. z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w przypadku gdy należności wpływają za pośrednictwem kont internetowych?
     • 11.10.2011Niezamortyzowana wartość inwestycji a koszty
      Pytanie podatnika: Czy Spółka w związku ze zmianą miejsca wykonywania działalności z powodów racjonalnych i uzasadnionych, będzie mogła zaliczyć jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowaną wartość inwestycji w obcym środku trwałym przy ul. X?
      • 07.10.2011Budownictwo mieszkaniowe a stawka VAT
       Pytanie podatnika: Czy do wykonanej usługi polegającej na budowie chodnika i parkingu z kostki granitowej na posesji zamawiającego, na której mieści się dom jednorodzinny, można zastosować stawkę preferencyjną VAT w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy o podatku od towarów i usług?
       • 06.10.2011Podatek od sprzedaży auta wycofanego z firmy
        Przychody ze sprzedaży składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej (a więc również, ze sprzedaży używanego przy prowadzeniu działalności gospodarczej samochodu, będącego wcześniej przedmiotem leasingu), nawet jeżeli nie zostały one wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (a więc nie były środkami trwałymi), stanowią przychód z działalności gospodarczej, chyba że sprzedaż nastąpi po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności.
        • 04.10.2011Sprawozdanie finansowe – Jak czytać informacje o środkach trwałych
         Ze sprawozdań finansowych korzystają różni odbiorcy i prawdą jest, że dokument ten jest a przynajmniej być powinien wizytówką firmy. Zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym dane i informacje stanowią kopalnię wiedzy na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej danej jednostki.
         • 04.10.2011Co powinien zawierać paragon fiskalny
          Pytanie podatnika: Pytanie dotyczy określenia właściwej stawki VAT (23% czy 8%) w przypadku wykonywania powyższych czynności w obiektach budownictwa mieszkaniowego – dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia typu wanna SPA w sytuacji, gdy elementy montowane nie są własnej produkcji, czyli sprzedaż obejmuje łącznie wartość montowanych elementów oraz usługę montażu i czy wówczas na paragonie należy wyróżnić wszystkie elementy składowe przedmiotu sprzedaży z osobna, np. wanna, usługa montażu? Czy można traktować to jako łączną usługę dostawy, montażu i uruchomienia wanny SPA?
          • 27.09.2011Społeczna odpowiedzialność małych i średnich firm
           Więcej niż połowa polskich przedsiębiorców zna pojęcie „społecznej odpowiedzialności biznesu”. Dla porównania – wśród szwedzkich firm do braku znajomości tego pojęcia przyznaje się jeden na dziesięciu biznesmenów. To wnioski z badań przeprowadzonych w ramach projektu RespnEn, przedstawionych podczas konferencji „Społeczna odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw”.
           • 12.09.2011Bezpłatne praktyki nie są nieodpłatnym świadczeniem
            Pytanie: Czy zawarcie pisemnej umowy z absolwentem na nieodpłatne odbywanie praktyki (bez otrzymania wynagrodzenia) na okres do 3 miesięcy powoduje powstanie tzw. „nieodpłatnego świadczenia” na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych od firmy, która przyjęła praktykanta na praktykę?
            • 26.08.2011LOTTE inwestuje w Świdnicy
             Grupa Lotte oraz firma E.Wedel ogłosiły decyzję dotyczącą lokalizacji nowych fabryk. Inwestor zakupił 20ha działkę w Wałbrzyskiej SSE w Świdnicy. W 2010 roku Grupa LOTTE zakupiła najstarszą czekoladową markę w Polsce – firmę E.Wedel. Japoński inwestor – międzynarodowa grupa działająca m.in. w sektorze spożywczym - podkreślał, że planuje ekspansję na cały rynek europejski. Polska wraz z firmą E.Wedel jest dla Japończyków ważnym przyczółkiem w rozwoju koncernu w Europie.
             • 26.08.2011Zakup kabiny dla palaczy w kosztach podatkowych firmy
              Pytanie podatnika: Czy zakup kabiny dla palaczy z przeznaczeniem dla potrzeb pracowników stanowi koszt uzyskania przychodu podatnika? Czy zakup kabiny dla palaczy z przeznaczeniem dla potrzeb klientów lokalu gastronomicznego stanowi koszt uzyskania przychodu podatnika?
              • 19.08.2011Przekazanie nagród w konkursach i programach lojalnościowych a VAT
               Pytanie podatnika: Czy wydanie przez Spółkę towarów (nagród w programie lojalnościowym), realizowane w ramach kompleksowej usługi obsługi programu lojalnościowego podlega odrębnemu od tej usługi opodatkowaniu VAT? Czy wydanie przez Spółkę nagród w ramach organizowanych przez nią konkursów służących promocji programu lojalnościowego i realizowanych w oparciu o umowę na kompleksową obsługę programu lojalnościowego podlega odrębnemu od tej usługi opodatkowaniu VAT?
               • 16.08.2011Wydatki na rzecz rady nadzorczej a koszty podatkowe
                Pytanie podatnika: Czy przedstawione w opisie stanu faktycznego wydatki ponoszone przez Spółkę w związku z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej, stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów?
                • 05.08.2011UOKiK o sytuacji przedsiębiorców na rynkach lokalnych
                 Narzucanie wysokich opłat za korzystanie z przystanków autobusowych, uciążliwe warunki umów dostawy wody lokalnego monopolisty, utrudnianie prowadzenia działalności przedsiębiorcom w sektorze usług cmentarnych – to najczęstsze nieprawidłowości na rynkach lokalnych, z jakimi muszą zmagać się firmy.
                 • 04.08.2011UOKiK o handlu w sieci
                  Bezprawne obciążanie kosztami w związku ze zwrotem zakupionego towaru i skracanie ustawowego terminu na złożenie reklamacji – to niektóre z praktyk, stosowanych przez firmy handlujące w sieci, które zakwestionował UOKiK.
                  • 28.07.2011Odsetki od prywatnych kredytów gotówkowych w kosztach firmy
                   Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uzależniają możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, wydatków poniesionych na spłatę odsetek od pożyczek (kredytów) przeznaczonych na sfinansowanie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, od klasyfikacji czy nazwy kredytów stosowanych przez instytucje finansowe, jak również od rodzaju zaciągniętego kredytu.
                   • 20.07.2011Udostępnienie powierzchni na stronach www nie jest dzierżawą
                    Pytanie: Czy przychody z tytułu oddania powierzchni na stronach internetowych na cele reklamowe należy traktować jako przychody z działalności wykonywanej osobiście czy jako wynagrodzenie za najem/dzierżawę powierzchni reklamowych?
                    • 07.07.2011Jak nabić Polaka w butelkę?
                     Nazwij się mądrze, weź kilka cytatów z polskich przepisów, dodaj druk przekazu na 115 złotych, wyślij do kilkuset tysięcy małych przedsiębiorców i czekaj. Po pewnym czasie będziesz bogaty. Bo pieniądze leżą na ulicy a raczej na cudzych kontach. Wystarczy tylko przekonać właścicieli kont, by podzielili się drobną kwotą. Bo przecież 115 zł za wpis do Krajowego Rejestru Pracowników i Pracodawców to niewiele.
                     • 06.07.2011Odszkodowanie od spółdzielni mieszkaniowej nie podlega PIT
                      Interpelacja nr 21848 do ministra finansów w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym wypłaty odszkodowań dla członków spółdzielni ze środków własnych spółdzielni
                      • 06.07.2011Ustalanie wartości budynku metodą uproszczoną
                       Pytanie podatnika: Jak rozliczyć koszty wykonania elementów wspólnych dla części mieszkalnej i części przeznaczonej na prowadzenie działalność tj. fundamentów, stropu, dachu i drzwi wejściowych oraz czy np. schody (umieszczone w wiatrołapie), które prowadzą na poddasze (gdzie ma być prowadzona działalności gospodarcza) można w całości zaliczyć w koszty oraz jeżeli w firmie jest samochód, to czy koszty poniesione przy budowie garażu i np. podjazdu oraz bramy można zaliczyć też w koszty firmy?
                       • 30.06.2011WSA: Zła faktura nie wyklucza wydatku z kosztów
                        Z uzasadnienia: Za koszt uzyskania przychodu można uznać również wydatek, który został udokumentowany nierzetelnym lub wadliwym dowodem księgowym, jeżeli w toku postępowania podatkowego podatnik wykaże, że operacja gospodarcza opisana w tym dowodzie faktycznie wystąpiła oraz, że poniósł jej koszt.
                        • 03.06.2011Wartość udziałów w spółce z o.o. otrzymanych w spadku
                         Metoda wyceny wartości udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością według wartości skorygowanych aktywów netto pozwala na ustalenie "wartości rynkowej" tych udziałów i mieści się w dyspozycji normy art. 8 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                         • 24.05.2011Ministrowie z prezydentami miast o usługach BPO
                          Rząd powinien i będzie wspierać projekty branży nowoczesnych usług (BPO), bo dzięki takim inwestycjom powstają nowe miejsca pracy o wysokim potencjalne innowacyjnym.
                          • 16.05.2011MF: Hipermarkety nie mają przywilejów podatkowych
                           Interpelacja nr 20827 do ministra finansów w sprawie ulg i zwolnień podatkowych sklepów wielkopowierzchniowych
                           • 13.05.2011Wydatki na wynajem samochodów w kosztach firmy
                            Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć poniesione i udokumentowane wydatki z tytułu wynajmu samochodów osobowych, tj. czynsz, jak i opłaty parkingowe, jednak tylko do wysokości nie wyższej niż odpowiadającej kwocie wynikającej z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach – stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 21 kwietnia 2011 r. nr ILPB3/423-232/07/11-S/ŁM.
                            • 09.05.2011MG: Powstaje krajowa sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów
                             Tworzymy krajową sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE), które będą pomagać polskim przedsiębiorcom w pozyskiwaniu nowych rynków zbytu – zapowiedział minister gospodarki Waldemar Pawlak.
                             • 06.05.2011WSA: Motocykl wykorzystywany w działalności – odzież motocyklowa w KUP
                              Teza: Skoro organy podatkowe a priori uznały, że skarżąca wykorzystuje motocykl w działalności gospodarczej, to niezrozumiałe jest dlaczego organy nie uznały za koszty uzyskania przychodów wydatków na odzież specjalistyczną motocyklową, w szczególności na nabycie butów, kurtki skórzanej, kamizelki, spodni i rękawic. Skoro bowiem w obecnych czasach jeżdżenie motocyklem wymaga używania odzieży specjalistycznej ze wzmocnieniami, stanowiącymi ochronę przed niższymi temperaturami oraz przed skutkami ewentualnych wypadków drogowych, a ponadto zasady bezpieczeństwa wymagają, aby motocyklista był ubrany w odzież specjalnie przystosowaną do jazdy motocyklem, to w konsekwencji należy zgodzić się z tym, że wydatki na nabycie specjalistycznej (ochronnej) odzieży motocyklowej pozostają w związku z osiąganymi przychodami, tym bardziej, że odzież motocyklowa różni się istotnie od odzieży standardowej.
                              • 06.05.2011Zarząd nieruchomością wspólną - problemy interpretacyjne
                               Interpelacja nr 20550 do ministra infrastrukturyw sprawie interpretacji niektórych przepisów ustawy o własności lokali
                               • 01.04.2011NSA: Wydatki marketingowe wymagają starannego dokumentowania
                                Tezy: Jeżeli związek kosztu uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). nie został udowodniony, to zagadnienie, w którym momencie zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ust. 4 tej ustawy nie istnieje.
                                • 08.03.2011Rynek nieruchomości – powrót koniunktury
                                 W 2010 r. na polskim rynku inwestycji w nieruchomości komercyjne zawarto transakcje o łącznej wartości około 2 mld euro, co stanowi najwyższy wynik od okresu koniunktury z lat 2006-2007 – wynika z wiosennej edycji raportu Marketbeat przygotowanego przez firmę doradczą Cushman & Wakefield. Ubiegły rok był także rekordowy pod względem wielkości wynajętej powierzchni biurowej w Warszawie. Ponadto optymizm wrócił na rynek najmu w sektorze handlowym oraz magazynowym.  
                                 • 07.03.2011Będą ułatwienia w rejestracji samochodu w UE?
                                  Komisja Europejska chce uproszczenia formalności i warunków rejestracji pojazdów zarejestrowanych wcześniej w innym państwie członkowskim. Na ułatwieniach mają skorzystać m.in. firmy użytkujące pojazdy zarejestrowane na terenie Wspólnoty, ale poza krajem ich głównej siedziby.  
                                  • 22.02.2011Najdroższe lokalizacje biurowe – Polska na 27. miejscu
                                   Polska awansowała o trzy miejsca w rankingu krajów, w których znajdują się najdroższe lokalizacje biurowe świata w 2011 r. Z raportu „Office Space Across the World” („Powierzchnie biurowe na świecie”) firmy Cushman & Wakefield dotyczącego cen wynajmu powierzchni biurowych na świecie wynika, że czynsze na wszystkich najważniejszych rynkach biurowych gwałtownie wzrosły.  
                                   • 14.02.2011Odsetki od kredytu na mieszkanie mogą być kosztem firmy
                                    Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Przedmiotem działalności gospodarczej będą usługi szeroko rozumiane jako usługi edukacyjne. Miejscem, w którym Wnioskodawczyni będzie prowadzić działalność gospodarczą jest mieszkanie, które Wnioskodawczyni nabyła w całości ze środków hipotecznego kredytu bankowego udzielonego w 2009 r. Czy odsetki od kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego przeznaczonego w określonej części na prowadzenie działalności gospodarczej będą stanowiły koszty uzyskania przychodów?
                                    • 07.02.2011Nieruchomości biurowe – koniec recesji
                                     Według danych z najnowszego badania firmy Cushman & Wakefield, w 2010 r. nastąpiło odwrócenie utrzymującego się w 2009 r. trendu spadkowego czynszów zarówno na polskim, jak i na globalnym rynku najmu powierzchni biurowych. Silniejszy popyt wynikający z ożywienia działalności gospodarczej powodował wzrost czynszów w coraz większej liczbie państw. Liderem tych zmian był region Azji i Pacyfiku, gdzie czynsze wzrosły w ciągu roku o 8 proc.  
                                     • 01.02.2011Amortyzacja lokali używanych
                                      Częstą praktyką jest obecnie zakup lokali w celach inwestycyjnych. Kupując nieruchomości liczymy na wzrost ich wartości, a jednocześnie mamy zamiar wykorzystywać je albo dla naszych własnych potrzeb związanych z działalnością gospodarczą, albo traktując je jako źródło przychodów z najmu. W obu tych przypadkach pojawia się potrzeba ustalenia wartości początkowej i wyboru metody amortyzacji – jeżeli chcemy prawidłowo obnizyć płacony podatek dochodowy od osób fizycznych.
                                      • 01.02.2011Wiekszość ułatwień dla przedsiębiorców nadal w sferze planów
                                       Interpelacja nr 19668 do prezesa Rady Ministrów w sprawie realizacji obietnic złożonych przez premiera podczas exposé w 2007 r., dotyczących wspierania przedsiębiorczości i zmiany prawa na korzystniejsze dla pracowników i pracodawców oraz uproszczenia procedur zakładania firm
                                       • 28.01.2011Efektywność energetyczna: 150 mln euro z EBOiR dla Polski
                                        Do 1 mln euro mogą otrzymać firmy na inwestycje, które poprawią efektywność wykorzystania energii. 150 mln euro na Program Finansowania Rozwoju Zrównoważonej Energii w Polsce (PolSEFF) przeznaczy Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). Na dofinansowanie mogą liczyć przedsięwzięcia inwestycyjne zwiększające efektywność wykorzystania energii w budynkach, w energię odnawialną oraz wybrane technologie zmniejszające zużycie energii.  
                                        • 26.01.2011Abonament RTV – Martwe przepisy o egzekucji
                                         Zapytanie nr 8083 do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie egzekwowania opłat abonamentu radiowo-telewizyjnego
                                         • 25.01.2011Spotkania w restauracji nie można zaliczyć do kosztów
                                          Powoływanie się na okoliczność, że spotkania z kontrahentami nie mają charakteru wytworności oraz nie mają na celu okazania przepychu, nie odbiera im cech reprezentacji. Działania reprezentacyjne obejmują nie tylko imprezy czy spotkania organizowane z wielkim rozmachem lub wystawne bankiety z ekskluzywnym menu – stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 17 stycznia 2011 roku, nr IPPB1/415-959/10-2/EC.
                                          • 24.01.2011Bariery dla przedsiębiorców – według ZRP rządowy projekt zbyt zachowawczy
                                           Rozpatrywany przez sejmową komisję „Przyjazne Państwo” rządowy projekt ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie podejmuje żadnego z najistotniejszych problemów, na które w swojej działalności skarżą się właściciele firm – uważa Związek Rzemiosła Polskiego.  
                                           • 21.01.2011WSA: Odsetki z lokaty nie są przychodem z działalności
                                            Z uzasadnienia: Za rachunki bankowe związane z wykonywaną działalnością gospodarczą uznać należy wyłącznie takie rachunki, za pośrednictwem których przyjmowane są i z których dokonywane są wszelkiego rodzaju płatności podmiotu gospodarczego. Natomiast wolne środki pieniężne przechowywane na lokatach bankowych czy zainwestowane w obligacje nie stanowią środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością. W konsekwencji odsetki od takich lokat i obligacji stanowią przychód z kapitałów pieniężnych. Lokowanie przez spółkę wolnych środków na lokatach pieniężnych i w obligacje powoduje, iż środki nie służą działalności gospodarczej a pomnażaniu środków przy jednoczesnym wyeliminowaniu ryzyka gospodarczego.
                                            • 04.01.2011Podatek VAT 2011: Miejsce świadczenia usług w 2011 r. – poradnik Ministerstwa Finansów
                                             Wczoraj (3.01.2011 r.) w dziale Firma i podatki opublikowaliśmy obszerny poradnik MF dotyczący omówienia zmian w podatku VAT na 2011 rok. Dzisiaj prezentujemy kolejne opracowanie pochodzące z Ministerstwa Finansów - tym razem dotyczące sposobu określenia miejsca świadczenia usług według stanu prawnego obowiązującego w 2011 roku. Wszyscy, którzy spotykają się praktycznie z rozliczeniem podatku VAT wiedzą, że prawidłowe określenie miejsca świadczenia usług jest w wielu przypadkach decydujące w kwestii sposobu naliczania podatku – dlatego też zapraszamy do uważnej lektury. Na końcu artykułu umieszczamy link do pliku pdf zawierającego treść poradnika udostępnioną przez MF.
                                             • 29.12.2010WSA: Obiad z kontrahentem w restauracji jest reprezentacją
                                              Reprezentacją, w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, są niestanowiące reklamy każde działania podatnika - przedsiębiorcy, mające na celu budowanie pozytywnego wizerunku i prestiżu firmy, podejmowane w szczególności w kontaktach oficjalnych i handlowych z kontrahentami lub potencjalnymi kontrahentami. Skoro ustawodawca w powołanym przepisie do kosztów reprezentacji zaliczył koszty usług gastronomicznych, zakupu żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, to wydatki poniesione na wymienione cele, nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodów, niezależnie od tego czy zakupione usługi (produkty) miały charakter wystawny (okazały), czy też nie.
                                              • 22.12.2010Laureaci konkursu Fair Play w biznesie i samorządzie
                                                Gratuluję laureatom konkursu Fair Play za odwagę i determinację w działaniach podejmowanych każdego dnia. To wyróżnienia dla firm i instytucji, które postępując etycznie osiągają sukcesy – powiedział wiceminister gospodarki Rafał Baniak podczas gali „Przedsiębiorstwo i Gmina Fair Play”. Uroczystość odbyło się 17 grudnia 2010 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
                                               • 16.12.2010UE chce upowszechnienia e-administracji
                                                Komisja Europejska przedstawiła program poszerzenia zakresu oraz podniesienia jakości usług oferowanych przez administracje państw członkowskich za pośrednictwem Internetu. W ciągu najbliższych pięciu lat obywatele i przedsiębiorcy w UE mają zyskać możliwość korzystania z internetowych rozwiązań umożliwiających rejestrację firmy, złożenie wniosku o świadczenia z zabezpieczenia społecznego lub złożenie oferty przetargowej na dostawę towarów bądź świadczenie usług na rzecz administracji publicznych.  
                                                • 10.12.2010Biznes dostrzega znaczenie sektora edukacji
                                                 Budowanie przyszłej przewagi konkurencyjnej na wiedzy i kompetencjach to najważniejsza korzyść, jaką przedsiębiorstwa dostrzegają w planowym podnoszeniu kwalifikacji pracowników – wynika z badania przeprowadzonego przez KPMG na zlecenie PKPP Lewiatan. Sondaż był częścią projektu „Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców" zrealizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  
                                                 • 07.12.2010WSA: Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki
                                                  Tezy: Brak w obowiązującym systemie prawa podatkowego podstawy prawnej do wydania decyzji orzekającej o odpowiedzialności członka zarządu na podstawie art. 108 § 1 w związku z art. 116 ord. pod. z jednoczesnym określeniem w tej decyzji wysokości zobowiązań podatkowych spółki kapitałowej. Decyzja taka jako indywidualny akt administracyjny wydany bez podstawy prawnej podlega wyeliminowaniu z obrotu prawnego na podstawie art. 247 § 1 pkt 2 ord. pod. Decyzja organu odwoławczego utrzymująca w mocy decyzję dotkniętą jedną z kwalifikowanych wad pomieszczonych w art. 247 § 1 ord. pod. rażąco narusza prawo.
                                                  • 29.11.2010Bezpłatne szkolenia dla pracowników podwykonawcy a przychód w PIT
                                                   Pytanie podatnika: Czy wartość poniesionych przez Spółkę kosztów: - szkoleń bezpośrednio związanych z trwającym (mającym się rozpocząć) projektem, w ramach którego podwykonawca świadczy zlecone usługi, - szkoleń specjalistycznych, niezwiązanych w momencie ich odbywania z konkretnym projektem - jednakże Spółka przewiduje, że odbyte szkolenie może zostać wykorzystane przez podwykonawcę przy świadczeniu usług w kolejnych projektach lub umożliwić Spółce pozyskanie kolejnych zleceń (ze względu na możliwość zatrudnienia podwykonawców posiadających odpowiednie kwalifikacje), stanowi dla podwykonawców przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?  

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] ... [ 15 ] następna strona »