Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

karno-skarbowa

 • 02.06.2016NSA o interpretowaniu przepisów i stosowaniu innych ustaw
  Tezy: Stosowanie per analogiam rozwiązań normatywnych z innej ustawy podatkowej niż mająca wprost zastosowanie do określonego zdarzenia (analogia legis) jest możliwe – na zasadzie wyjątku – tylko wówczas, gdy wypełnienie istniejącej luki legislacyjnej jest korzystne dla podatnika, nie nastąpi rozszerzenie zakresu jego obowiązków daninowych, ale także zakresu ulg podatkowych i tylko w ten sposób uniknąć można naruszenia konstytucyjnych zasad sprawiedliwości czy też równości, a nadto jest to racjonalne ze względów ekonomicznych i społecznych.
  • 26.04.2016Bariery podatkowe. Brak możliwości przyspieszenia zwrotu części kwoty VAT
   Interpelacja nr 2224 do ministra finansów, ministra rozwoju w sprawie barier dla przedsiębiorczości wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług
   • 05.04.2016NSA. Wszczęcie postępowania karnego skarbowego zawiesza bieg terminu przedawnienia zobowiązania małżonka
    Z uzasadnienia: Dla przerwania/zawieszenia biegu terminu biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego, którego stroną są oboje małżonkowie, wystarczające jest wystąpienie przesłanek określonych w Ordynacji podatkowej w stosunku do jednego z nich.
    • 14.03.2016Rozliczenie PIT oraz terminy na złożenie deklaracji za 2015 rok
     Od 1 stycznia 2016 r. pewnym modyfikacjom uległy wzory deklaracji, które będą przekazywane przez płatników oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatnicy powinni zwrócić szczególną uwagę zarówno na zmiany w rozliczaniu podatku, jak i w samej procedurze jego rozliczania.
     • 11.03.2016Rozliczenie PIT oraz terminy na złożenie deklaracji za 2015 rok
      Od 1 stycznia 2016 r. pewnym modyfikacjom uległy wzory deklaracji, które będą przekazywane przez płatników oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatnicy powinni zwrócić szczególną uwagę zarówno na zmiany w rozliczaniu podatku, jak i w samej procedurze jego rozliczania.
      • 11.03.2016Niedopełnienie obowiązków dotyczących sprawozdania finansowego. Jakie sankcje?
       Przedsiębiorstwa prowadzące pełne księgi rachunkowe mają obowiązek sporządzić i złożyć sprawozdanie finansowe obrazujące sytuację majątkowo-finansową firmy z zachowaniem m.in. zasady rzetelności. Zachowanie wysokiej jakości sprawozdania finansowego jest dla jednostki gospodarczej niezwykle ważne nie tylko z punktu widzenia ustawowego, ale również ze względu na odbiorców końcowych danego sprawozdania, którymi mogą być m.in.: akcjonariusze, udziałowcy, instytucje finansowe, inwestorzy, kontrahenci, urzędy skarbowe.
       • 09.03.2016Niedopełnienie obowiązków dotyczących sprawozdania finansowego. Jakie sankcje?
        Przedsiębiorstwa prowadzące pełne księgi rachunkowe mają obowiązek sporządzić i złożyć sprawozdanie finansowe obrazujące sytuację majątkowo-finansową firmy z zachowaniem m.in. zasady rzetelności. Zachowanie wysokiej jakości sprawozdania finansowego jest dla jednostki gospodarczej niezwykle ważne nie tylko z punktu widzenia ustawowego, ale również ze względu na odbiorców końcowych danego sprawozdania, którymi mogą być m.in.: akcjonariusze, udziałowcy, instytucje finansowe, inwestorzy, kontrahenci, urzędy skarbowe.
        • 07.03.2016Jak nie dać się wkręcić w proceder wyłudzeń VAT?
         W ostatnim czasie coraz więcej mówi się o potrzebie walki z tzw. wyłudzeniami w VAT. Organy podatkowe i organy kontroli skarbowej intensyfikują działania w zakresie identyfikacji wyłudzeń, np. karuzelowych, oraz nieuczciwych podatników, którzy dopuszczają się nieprawidłowości.
         • 03.03.2016Kiedy i jak trzeba wyrazić czynny żal?
          Coraz bardziej skomplikowane przepisy podatkowe, a także systematyczne powiększanie obowiązków podatnika względem organów podatkowych niejednokrotnie skutkują błędami rachunkowymi oraz podatkowymi popełnianymi przez jednostkę gospodarczą. W razie popełnienia błędu w postaci czynu zabronionego oraz jego wykrycia przed kontrolą organu podatkowego przedsiębiorstwo może skorzystać z instytucji czynnego żalu, unikając w ten sposób kary grzywny.
          • 03.03.2016Jak nie dać się wkręcić w proceder wyłudzeń VAT?
           W ostatnim czasie coraz więcej mówi się o potrzebie walki z tzw. wyłudzeniami w VAT. Organy podatkowe i organy kontroli skarbowej intensyfikują działania w zakresie identyfikacji wyłudzeń, np. karuzelowych, oraz nieuczciwych podatników, którzy dopuszczają się nieprawidłowości.
           • 02.03.2016Kiedy i jak trzeba wyrazić czynny żal?
            Coraz bardziej skomplikowane przepisy podatkowe, a także systematyczne powiększanie obowiązków podatnika względem organów podatkowych niejednokrotnie skutkują błędami rachunkowymi oraz podatkowymi popełnianymi przez jednostkę gospodarczą. W razie popełnienia błędu w postaci czynu zabronionego oraz jego wykrycia przed kontrolą organu podatkowego przedsiębiorstwo może skorzystać z instytucji czynnego żalu, unikając w ten sposób kary grzywny.
            • 20.01.2016Postępowanie mandatowe
             W toku prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwo może zostać poddane kontroli skarbowej sprawdzającej poprawność stosowania przepisów podatkowych i właściwego dokonywania rozliczeń i odprowadzania podatków. Organami w postępowaniu karno-skarbowym mogą być m.in.:
             • 21.12.2015Podatki 2016. Opodatkowanie przychodów ze źródeł nieujawnionych
              Jeśli źródło przychodów nie zostanie ustalone, wówczas przychody te jako przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzące ze źródeł nieujawnionych zostaną opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 75% podstawy opodatkowania.
              • 20.11.2015Polska nie potrafi naprawić systemu podatkowego – twierdzi FOR
               Niska sprawność polskich organów podatkowych, w tym przede wszystkim kontroli podatkowej i kontroli skarbowej, prowadzi do tego, że władze decydują się na przyjęcie strategii odwlekania i zamiatania problemów pod dywan – twierdzą eksperci fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR).
               • 19.11.2015Polska nie potrafi naprawić systemu podatkowego – twierdzi FOR
                Niska sprawność polskich organów podatkowych, w tym przede wszystkim kontroli podatkowej i kontroli skarbowej, prowadzi do tego, że władze decydują się na przyjęcie strategii odwlekania i zamiatania problemów pod dywan – twierdzą eksperci fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR).
                • 28.10.2015Ulga mieszkaniowa w PIT. Operat szacunkowy zamiast faktury
                 Z uzasadnienia: Organ podatkowy ma prawo żądania od podatnika przedłożenia dokumentów, świadczących o poniesieniu wydatków na cele mieszkaniowe. Przedłożony przez skarżącego operat szacunkowy nie może zastąpić głównych dowodów w sprawie takich jak faktury, rachunki czy umowy. Do skorzystania z ulgi konieczne jest ustalenie faktycznej kwoty wydatkowanej na cele mieszkaniowe i oznaczenie dokładnego momentu poniesienia wydatków.
                 • 07.10.2015Informacja MF dla rolników o negatywnych konsekwencjach zakupu paliwa od oszusta
                  Na terytorium Polski zaobserwowano nasilenie zjawiska oszustw w obrocie paliwami. Do resortu finansów docierają niepokojące sygnały, że nabywcami paliwa od oszustów mogą być w coraz większym stopniu rolnicy, prawdopodobnie nieświadomi uczestnictwa w takim procederze. Należy wskazać, że „uczestnictwo” w oszustwie wiąże się z określonymi negatywnymi konsekwencjami również dla nabywców paliw, którymi mogą być rolnicy.
                  • 12.03.2015Podatki 2015: Zmiany ws. akcyzy i obrotu olejami korzystne dla firm
                   Na wprowadzonych z początkiem roku zmianach w zakresie rozliczenia akcyzy z tytułu obrotu olejami opałowymi korzysta ok. 8-9 tys. podmiotów gospodarczych - szacuje Ministerstwo Gospodarki. W skali roku zmniejszenie obciążenie administracyjnych ma przynosić firmom oszczędności na poziomie ok. 0,13 mln zł.
                   • 11.03.2015Podatki 2015: Zmiany ws. akcyzy i obrotu olejami korzystne dla firm
                    Na wprowadzonych z początkiem roku zmianach w zakresie rozliczenia akcyzy z tytułu obrotu olejami opałowymi korzysta ok. 8-9 tys. podmiotów gospodarczych – szacuje Ministerstwo Gospodarki. W skali roku zmniejszenie obciążenie administracyjnych ma przynosić firmom oszczędności na poziomie ok. 0,13 mln zł.
                    • 25.11.2014Diety przedsiębiorcy jako KUP: Minister wyjaśnia, a urzędy swoje
                     Zapytanie nr 7307 do ministra finansów w sprawie rozliczania kosztów delegacji przez osoby prowadzące działalność gospodarczą
                     • 29.07.2014Odliczanie VAT od samochodów: Ważność zaświadczeń wydanych przed 1 stycznia 2014 r.
                      Interpelacja nr 26347 do ministra finansów w sprawie problemów wynikających z ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
                      • 27.06.2014Ubezpieczenie D&O – co to jest i jaką zapewnia ochronę?
                       Ubezpieczenie D&O (ang. Directors and Officers) jest produktem ubezpieczeniowym chroniącym osoby zarządzające spółkami. Powstało jako odpowiedź na wprowadzenie w przepisach prawa i praktyce orzeczniczej osobistej odpowiedzialności osób zarządzających przedsiębiorstwami. Na zachodzie ubezpieczenie to jest obecne od dziesiątek lat i jest bardzo popularne wśród kadry kierowniczej zarówno wielkich koncernów, jak i małych prywatnych firm. Nierzadko zdarzają się przypadki, gdy menadżerowie warunkują podjęcie się zarządzania spółką tylko, jeżeli ta zagwarantuje zakup takiego ubezpieczenia.
                       • 26.06.2014Puste faktury. Skutki podatkowe w CIT
                        Z uzasadnienia: W przypadku podatków dochodowych - inaczej niż w VAT - dla pozbawienia podatnika prawa do zaliczenia wydatków objętych zakwestionowanymi fakturami do kosztów uzyskania przychodów nie ma znaczenia, czy podatnik w sposób zawiniony (np. na skutek braku dbałości o własne interesy gospodarcze, bądź w sposób zamierzony), czy też niezawiniony, dokonywał rozliczenia kosztów uzyskania przychodów na podstawie tzw. "pustych faktur". Istotny jest jedynie fakt, że faktury te nie odzwierciedlają faktycznych transakcji, a w realiach kontrolowanych spraw ich wystawca nie był dostawcą towarów( usług) w nich wymienionych.
                        • 28.01.2014Ważność dowodów z bezprawnej kontroli podatkowej
                         W sytuacji, gdy organ kontroli naruszył przepisy prawa w zakresie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, a mianowicie nie dopełnił obowiązku uzasadnienia przyczyny braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, określonego w art. 79 ust. 7 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, dowody przeprowadzone w toku tej kontroli, stosownie do treści art. 77 ust. 6 powyższej ustawy, będą mogły być wykorzystane w postępowaniu podatkowym pod warunkiem, że powyższe uchybienie nie miało istotnego wpływu na wynik kontroli - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                         • 27.01.2014Wątpliwości powinny być rozstrzygane na korzyść podatnika?
                          W obecnej praktyce organów podatkowych wyraźnie dominuje zasada nieufności wobec podatników. Niejasności i wątpliwości powinny być tymczasem z zasady rozstrzygane na korzyść podatników – twierdzą eksperci podatkowi Konfederacji Lewiatan.
                          • 09.12.2013Księgowy na celowniku - jak zminimalizować ryzyka
                           Praca księgowego i innych osób, które wykonują lub nadzorują wykonywanie czynności księgowych obarczona jest dużą odpowiedzialnością. Kształtuje się ona w różny sposób w kontekście rodzaju odpowiedzialności prawnej, formy w jakiej księgowy wykonuje czynności księgowe.
                           • 13.11.2013Podatkowe skutki zwrotu odsetek podatkowych zapłaconych przez klienta biura rachunkowego
                            Przy wykonywaniu każdych usług, w tym także usług księgowych, może zostać popełniony błąd. Jeśli w efekcie nieprawidłowego zaksięgowania zdarzeń gospodarczych dojdzie do zaniżenia zobowiązania podatkowego, podatnik – poza oczywiście obowiązkiem dokonania stosownych korekt – co do zasady musi również zapłacić odsetki od zaległości podatkowych. Niekiedy musi się on liczyć także z tym, że poniesie sankcje karno-skarbowe.
                            • 16.10.2013Kasy fiskalne: Różnice pomiędzy raportem dobowym a sumą pojedynczych paragonów
                             Pytanie podatnika: Jak w przypadku, gdy raport dobowy różni się od sumy pojedynczych paragonów prawidłowo ewidencjonować sprzedaż w rejestrze VAT? Czy różnica między miesięcznym podsumowaniem sprzedaży w kasie fiskalnej, a zaewidencjonowaną w rejestrze sprzedaży VAT sprzedażą na podstawie pojedynczych dokumentów jest nadpłatą lub niedopłatą podatku VAT? Czy należy wyliczać i rozliczać różnice pomiędzy pojedynczymi dokumentami, a miesięcznym podsumowaniem sprzedaży na przykład w zeszycie korekt dołączonym do kasy fiskalnej?
                             • 23.09.2013Doradcy podatkowi przeciwko deregulacji
                              W Sejmie trwają prace nad tzw. II ustawą deregulacyjną, która zakłada ułatwienie dostępu do 91 profesji, w tym zawodu doradcy podatkowego. – Zaproponowane w projekcie rozwiązania mogą doprowadzić do obniżenia bezpieczeństwa obrotu i strat dla firm oraz budżetu państwa – twierdzi Krajowa Rada Doradców Podatkowych.
                              • 18.09.2013Zwrot składek z ZUS a przychód w PIT
                               Z uzasadnienia: Ustawodawca łączy powstanie obowiązku doliczenia zwróconych składek do dochodu lub podatku (a w konsekwencji powstanie obowiązku podatkowego), nie z przychodem lub podatkiem za rok podatkowy, w którym składki zostały pobrane, ale z rokiem podatkowym, w którym nastąpił zwrot składek. Innymi słowy, zdarzeniem prawnym powodującym powstanie obowiązku podatkowego nie jest osiągnięcie przychodu podlegającego opodatkowaniu w roku podatkowym, w którym składki na ubezpieczenie zdrowotne zostały pierwotnie pobrane i odliczone od podatku, ale zwrot tychże składek jako nienależnie pobranych.
                               • 09.07.2013Kontrole u przedsiębiorcy
                                Interpelacja nr 17184 do ministra gospodarki w sprawie liczby kontroli w przedsiębiorstwach i praw przedsiębiorców wobec organów przeprowadzających kontrole
                                • 11.06.2013Podatki 2014: Nowe sankcje za nieterminowe złożenie sprawozdania
                                 Za naruszenie obowiązku złożenia w określonym terminie w urzędzie skarbowym sprawozdania finansowego, opinii i raportu nakładana będzie sankcja karno-skarbowa w postaci grzywny – zaostrzenie regulacji przewiduje projekt nowelizacji ustaw o PIT i CIT oraz niektórych innych ustaw. Nowela wejdzie w życie już z początkiem 2014 r.
                                 • 27.02.2013Obowiązek przekazania informacji IFT-1R
                                  IFT-1R to roczna informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez nierezydentów, czyli osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania.
                                  • 18.01.2013Kontrola podatkowa – podstawowe zasady
                                   Kontrola podatkowa może stanowić początkowe stadium zarówno postępowania podatkowego, jak i karno-skarbowego, a zebrane w jej ramach materiały mogą stać się dowodami w tych postępowaniach. Kontrolę podatkową podejmuje się z urzędu.
                                   • 14.01.2013Kontrole w firmach: Roczne limity do zmiany?
                                    Interpelacja nr 11100 do ministra gospodarki w sprawie treści ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ograniczających kontrolę urzędniczą w przedsiębiorstwach
                                    • 02.01.2013Zeznania świadków w postępowaniu podatkowym
                                     Z uzasadnienia: Ordynacja podatkowa przewiduje wyjątki od zasady bezpośredniości postępowania dowodowego z art. 190 O.p. Odstępstwo od tej reguły wprowadza art. 181 O.p., dopuszczając aby w postępowaniu podatkowym były wykorzystane dowody i materiały zgromadzone w innych postępowaniach, w tym także w postępowaniu karnym lub innym postępowaniu kontrolnym. Zatem, nie istnieje prawny nakaz, aby w toku postępowania podatkowego koniecznym było powtórzenie przesłuchania świadka, który zeznawał w takich postępowaniach, a korzystanie przez organy z tak uzyskanych zeznań samo w sobie nie narusza zasady czynnego udziału strony w postępowaniu podatkowym, ani też nie narusza jakichkolwiek innych przepisów Ordynacji podatkowej.
                                     • 26.09.2012Nieujawnione źródła dochodów: Darowizna a stawka podatku
                                      Jeśli np. w postępowaniu z nieujawnionych źródeł podatnik powoła się na otrzymaną darowiznę, a otrzymanie tej darowizny zostanie dowiedzione w tym postępowaniu, organy podatkowe mają obowiązek opodatkowania takiej darowizny według stawki 20%, a nie opodatkowania wydatków sfinansowanych taką darowizną według stawki 75%. Darowizny bowiem jako w ogóle nie objęte przepisami ustawy o PIT mogą, będąc tym samym "wolne od opodatkowania" w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowić pokrycie dla poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatków - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                      • 15.03.2012Przepisy karne hamują rozwój firm
                                       Resort sprawiedliwości zamierza zmienić przeszło 300 przepisów karnych, by nie utrudniały polskim przedsiębiorstwom prowadzenia działalności. Z pomysłem zmian, chociaż MS nie przedstawiło jeszcze projektu, zgadzają się m.in. przedsiębiorcy zrzeszeni w PKPP Lewiatan. Zdaniem ekspertów Lewiatana, część aktualnych przepisów karnych wyraźnie ogranicza możliwości rozwoju i konkurencji polskich firm.
                                       • 13.03.2012Rynek szuka księgowych outsourcingu
                                        Systematycznie wzrasta zapotrzebowanie na usługi finansowo-księgowe dla firm. Z roku na rok przybywa ofert pracy, rośnie liczba certyfikatów uprawniających do prowadzenia usług księgowych. Stale rosnącą popularnością cieszą się także kierunki studiów kształcące specjalistów ds. finansów i rachunkowości.
                                        • 10.02.2012Zasady wystawiania faktur zaliczkowych
                                         Pytanie podatnika: Czy Spółka musi wykazać VAT w fakturze dokumentującej otrzymanie zaliczki w wartości brutto wraz z podatkiem stosunkowo: w części wartości opodatkowanej i w pozostałej części zwolnionej, bez wyszczególnienia podatku jako czynności zwolnionej, czy też zastosować od całości transakcji zwolnienie podatkowe wynikające z faktu, że zaliczka dotyczy w przeważającej kwocie przyszłej transakcji czynności zwolnionej?
                                         • 16.12.2011Opodatkowanie przychodów z udziału w spółce komandytowo – akcyjnej
                                          Pytanie podatnika: Jak ustalić źródło przychodów z udziału w spółce komandytowo – akcyjnej oraz możliwości opodatkowania przychodu podatkiem liniowym, momentu powstania przychodu po stronie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej będącego akcjonariuszem, obowiązku odprowadzania zaliczek oraz określenia podstawy opodatkowania.
                                          • 02.12.2011Podatkowe koło absurdu
                                           W Polsce panuje dysfunkcja biurokracji a wciąż wzrastająca inflacja prawa ani już nie dziwi, ani nie bulwersuje. W exposé Donald Tusk ani słowem nie wspomniał o obiecywanej, w tej i poprzedniej kampanii racjonalizacji przepisów. Jesteśmy na szarym końcu światowych rankingów oceniających przyjazność systemu podatkowego, a wielość, często sprzecznych regulacji i poziom skomplikowania prawa wymagają eksperckiej wiedzy do jego interpretacji. W 2010 roku połowa interpretacji podatkowych zaskarżonych do WSA była niezgodna z prawem.
                                           • 07.11.2011Sankcje za niezłożenie deklaracji w podatku od nieruchomości
                                            Zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613, z późn. zm.), osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości. W tym samym terminie należy złożyć informację, jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części.
                                            • 08.10.2010Samochód i pakiety medyczne – kiedy nie stanowią przychodu dla pracownika?
                                             Firmy, chcąc przyciągnąć do siebie cennych pracowników, oferują oprócz atrakcyjnego wynagrodzenia także inne świadczenia, np. samochody służbowe oraz pakiety medyczne. Tego typu nieodpłatne dodatki na rzecz pracowników zasadniczo stanowią jednak – w świetle art. 12 ust. 1 ustawy o PIT – podlegający opodatkowaniu przychód. Warto pamiętać, że od tej zasady istnieją pewne wyjątki.
                                             • 03.08.2010Podatek VAT 2011: W przyszłym roku czekają nas spore zmiany
                                              Ministerstwo Finansów opublikowało w biuletynie informacji publicznej projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym. Z lektury założeń wynika, iż w 2011 roku czekają nas spore zmiany – zarówno dotyczące bardzo dużej grupy osób (np. kwestia odliczeń VAT od samochodów), jak i odnoszące się do wąskich grup podatników.
                                              • 18.06.2010Kogo uznaje się za „zainteresowanego” wydaniem wiążącej interpretacji podatkowej?
                                               Za zainteresowanego, o którym mowa w art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej w sprawie o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej uznać należy podmiot, który jest lub będzie w przyszłości bezpośrednio podmiotem praw i obowiązków o charakterze prawnopodatkowym wynikających ze zrealizowania się stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o udzielenie interpretacji. Podmiot występujący z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji może wnioskować o określenie własnej sytuacji prawnopodatkowej, a nie sytuacji prawnopodatkowej innych podmiotów, w tym kontrahentów tego podmiotu – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                                               • 13.05.2010Orzecznictwo: Jak powinno przebiegać ustalenie dochodu ze źródeł nieujawnionych
                                                Ustalenie podlegającego opodatkowaniu przychodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzącego ze źródeł nie ujawnionych wymaga z jednej strony ustalenia wysokości poniesionych w roku podatkowym przez podatnika wydatków oraz wartości zgromadzonego w tym roku mienia, z drugiej zaś strony - ustalenia wielkości takiego mienia zgromadzonego w roku podatkowym oraz w latach poprzednich, które to mienie pochodzi z przychodów już opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania.
                                                • 29.12.2009Fiskus nie daruje biegłym sądowym zaległego VAT
                                                 Interpelacja nr 12248 do ministra finansów w sprawie zwolnienia biegłych sądowych od obowiązku zapłaty zaległego podatku VAT
                                                 • 27.04.2009Ustalanie kryterium socjalnego przy przyznawaniu świadczeń z zfśs
                                                  Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (zfśs) uzależnione są od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z tego funduszu. Istotne staje się zatem podjęcie określonych działań w celu poznania tej sytuacji, co umożliwi różnicowanie wysokości i zakresu świadczeń otrzymywanych przez poszczególne osoby uprawnione do korzystania z zfśs.
                                                  • 07.10.2008Propozycja złagodzenia prawa gospodarczego
                                                   PKPP Lewiatan wystąpi do rządu z propozycją zmian w przepisach, które przewidują sankcje karne lub karno-administracyjne w przypadku naruszenia norm prawnych dotyczących działalności gospodarczej. Obecnie przepisy te są niejasne, skomplikowane, a często wzajemnie sprzeczne i niewykonalne – ocenia organizacja.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] następna strona »