Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

prawo telekomunikacyjne

 • 30.07.2020Bdzie nowe Prawo komunikacji elektronicznej
  Polskie prawo zostanie dostosowane do unijnej dyrektywy ustanawiajcej Europejski kodeks cznoci elektronicznej – wynika z projektu opublikowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji. Wikszo przepisów nowego Prawa komunikacji elektronicznej, które zastpi obecne Prawo telekomunikacyjne, ma wej w ycie 21 grudnia 2020 r. Ustawa kompleksowo ureguluje kwestie dotyczce komunikacji elektronicznej.
  • 30.07.2020NSA. Wydatki bezporednio zwizane ze wiadczeniem usug bez limitu
   Uyty przez ustawodawc zwrot "bezporednio" oznacza, e wydatki na nabycie usug niematerialnych ponoszone przez podatnika na rzecz kontrahentów nie podlegaj wyczeniu z kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 15e ust. 1 w zw. z art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, jeeli wydatki te pozostaj w takim zwizku przyczynowo-skutkowym, e warunkuj, w przyjtym modelu biznesowym, nabycie lub wytworzenie danego rodzaju towarów bd wiadczenie konkretnego typu usugi.
   • 01.07.2020Kawa i kanapki w piekarni a konieczno wymiany kas na kasy online
    Przedsibiorca prowadzi dziaalno piekarniczo-cukiernicz, w ramach której wypieka pieczywo oraz wykonuje wyroby cukiernicze (torty, ciasta itp.), a take inne wyroby takie jak kanapki, saatki, pierogi itp., soki w butelkach oraz kawy i herbaty w opakowaniach „to go”. Kanapki, saatki, pierogi s oferowane do sprzeday na wynos.  Czy w zwizku z planowanym wejciem przepisów ustawy o VAT dot. kas fiskalnych on-line w gastronomii przedsiebiorca podlega obowizkowi wymiany drukarek fiskalnych na drukarki on-line?
    • 30.06.2020Kawa i kanapki w piekarni a konieczno wymiany kas na kasy online
     Przedsibiorca prowadzi dziaalno piekarniczo-cukiernicz, w ramach której wypieka pieczywo oraz wykonuje wyroby cukiernicze (torty, ciasta itp.), a take inne wyroby takie jak kanapki, saatki, pierogi itp., soki w butelkach oraz kawy i herbaty w opakowaniach „to go”. Kanapki, saatki, pierogi s oferowane do sprzeday na wynos.  Czy w zwizku z planowanym wejciem przepisów ustawy o VAT dot. kas fiskalnych on-line w gastronomii przedsiebiorca podlega obowizkowi wymiany drukarek fiskalnych na drukarki on-line?
     • 16.06.2020Od wrzenia 2020 r. rewolucja w Prawie budowlanym
      Zmiany w Prawie budowlanym, wprowadzone w ustawie z 13 lutego 2020 r. uproszcz i przyspiesz proces inwestycyjno-budowlany oraz zwiksz stabilno decyzji podejmowanych w tym procesie. I tak m.in. projekt budowlany zostaje rozdzielony na: projekt zagospodarowania dziaki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny, a take wprowadzone zostanie uproszczone postpowanie legalizacyjne dla samowoli budowlanych, obiektów budowlanego lub czci obiektów budowalnych zbudowanych bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budow, gdy od zakoczenia budowy upyno co najmniej 20 lat. Zmiany wejd w ycie 19 wrzenia 2020 r.
      • 15.06.2020Od wrzenia 2020 r. rewolucja w Prawie budowlanym
       Zmiany w Prawie budowlanym, wprowadzone w ustawie z 13 lutego 2020 r. uproszcz i przyspiesz proces inwestycyjno-budowlany oraz zwiksz stabilno decyzji podejmowanych w tym procesie. I tak m.in. projekt budowlany zostaje rozdzielony na: projekt zagospodarowania dziaki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny, a take wprowadzone zostanie uproszczone postpowanie legalizacyjne dla samowoli budowlanych, obiektów budowlanego lub czci obiektów budowalnych zbudowanych bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budow, gdy od zakoczenia budowy upyno co najmniej 20 lat. Zmiany wejd w ycie 19 wrzenia 2020 r.
       • 10.06.2020Koszty sdowe, czyli ile trzeba zapaci w sdzie
        Na koszty sdowe w sprawach cywilnych skadaj si opaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnoszca pismo podlegajce opacie lub powodujce wydatki. Przez stron naley tu rozumie kadego uczestnika postpowania sdowego, w tym take wiadka, biegego i tumacza. Z kolei termin "pismo wnoszone do sdu" obejmuje równie skadany ustnie do protokou pozew, wniosek wszczynajcy innego rodzaju postpowanie lub inny wniosek, jeeli podlega opacie.
        • 26.03.2020Sprzeday stacjonarna i wysykowa. Czy moliwe jest zwolnienie z kas?
         Fundacja prowadzi od 20 sierpnia 2019 r. sprzeda wysykow (poczt i kurierem) i stacjonarn tych samych towarów (ksiek) zarówno dla osób prawnych, jak i fizycznych. W przypadku osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej warto sprzeday wysykowej w 2019 r. wyniosa 5494,02 z brutto, natomiast warto sprzeday stacjonarnej w 2019 r. to 1990 z brutto. Czy Fundacja moe korzysta ze zwolnienia z obowizku prowadzenia kasy w stosunku do sprzeday dokonywanej w systemie wysykowym?
         • 11.02.2020Biaa lista podatników VAT w praktyce, czyli wiem, e nic nie wiem
          Nadal nie wiadomo, jak postpowa w przypadku korekty zwikszajcej, gdy pierwotna warto transakcji nie przekroczya 15.000 z brutto, a póniejsza korekta powoduje przekroczenie tej sumy. Nie jest jasne, czy weryfikacja rachunku kontrahenta powinna nastpowa w dniu wysania zlecenia do banku, czy moe w dniu realizacji patnoci. Pod znakiem zapytania stoi te moliwo cofnicia skutków zapaty na „szary” rachunek w przypadku, gdy zawiadomienie do US nie zostanie zoone w terminie; w przepisach nie ma bowiem o tym mowy. W rezultacie nowelizacja ustawy o VAT, która miaa pomóc przedsibiorcom (m.in. miaa chroni ich przed wyudzeniami), ze wzgldu na niedopracowanie, dziaa obecnie na ich szkod.
          • 06.02.2020Podatki 2020: Zwolnienia z obowizku stosowania kas
           Kas fiskalnych powinni uywa przedsibiorcy, którzy sprzedaj towary lub usugi osobom fizycznym nieprowadzcym wasnej firmy oraz rolnikom ryczatowym (czyli dokonujcym dostawy produktów rolnych pochodzcych z wasnej dziaalnoci rolniczej lub wiadczcym usugi rolnicze, korzystajcym ze zwolnienia w podatku VAT). Nie ma obowizku posiadania kasy fiskalnej, jeli sprzedaje towary lub usugi wycznie firmom, które ewidencjonuj swoje przychody na podstawie wystawianych faktur. Cz firm korzysta ze zwolnie z obowizku posiadania kasy fiskalnej. Zwolnienie moe obejmowa ca sprzeda, której dotyczy obowizek ewidencjonowania za pomoc kasy bd dotyczy wybranych kategorii towarów lub usug.
           • 05.02.2020Podatki 2020: Zwolnienia z obowizku stosowania kas
            Kas fiskalnych powinni uywa przedsibiorcy, którzy sprzedaj towary lub usugi osobom fizycznym nieprowadzcym wasnej firmy oraz rolnikom ryczatowym (czyli dokonujcym dostawy produktów rolnych pochodzcych z wasnej dziaalnoci rolniczej lub wiadczcym usugi rolnicze, korzystajcym ze zwolnienia w podatku VAT). Nie ma obowizku posiadania kasy fiskalnej, jeli sprzedaje towary lub usugi wycznie firmom, które ewidencjonuj swoje przychody na podstawie wystawianych faktur. Cz firm korzysta ze zwolnie z obowizku posiadania kasy fiskalnej. Zwolnienie moe obejmowa ca sprzeda, której dotyczy obowizek ewidencjonowania za pomoc kasy bd dotyczy wybranych kategorii towarów lub usug.
            • 08.01.2020Objanienia podatkowe: Wykaz podatników VAT (biaa lista podatników VAT)
             Ministerstwo Finansów udostpnio bardzo wane objanienia podatkowe, dotyczce mechanizmu podzielonej patnoci i wykazu podatników VAT. Lektura tych objanie jest o tyle istotna, e zastosowanie si przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objanie podatkowych powoduje objcie go ochron przewidzian w art. 14k – 14m Ordynacji Podatkowej. Publikujemy dzisiaj oba te pisma - tutaj objanienia dotyczce wykazu podatników VAT.
             • 08.01.2020WSA. Parkowanie poza siedzib firmy a odliczenie 100% VAT
              Z uzasadnienia: Jako wyjtek od zasady naley traktowa przypadki, gdy wykorzystanie samochodu subowego na dojazd pracownika z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania pracy bdzie uznawane za zwizane z dziaalnoci gospodarcz podatnika w rozumieniu art. 86a ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT, a nie jako wykonywane na osobiste potrzeby pracownika. Odstpstwo to powinno by uzasadnione stanem faktycznym danej sprawy. W takiej sytuacji podatnikowi przysuguje pene prawo do odliczenia podatku naliczonego zwizanego z zakupem paliwa i ponoszeniem innych wydatków na eksploatacj pojazdów samochodowych.
              • 03.01.2020Objanienia podatkowe: Wykaz podatników VAT (biaa lista podatników VAT)
               Ministerstwo Finansów udostpnio bardzo wane objanienia podatkowe, dotyczce mechanizmu podzielonej patnoci i wykazu podatników VAT. Lektura tych objanie jest o tyle istotna, e zastosowanie si przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objanie podatkowych powoduje objcie go ochron przewidzian w art. 14k – 14m Ordynacji Podatkowej. Publikujemy dzisiaj oba te pisma - tutaj objanienia dotyczce wykazu podatników VAT.
               • 04.12.2019Podatki 2020: Dwa miejsca wykonywania dziaalnoci a obowizek wymiany kasy
                Pytanie: Wnioskodawca wykonuje dziaalno w dwóch rónych lokalizacjach: siedziba firmy - demonta, naprawy, sprzeda pozyskanych czci i akcesoriów oraz dodatkowe miejsce - filia - tylko sprzeda wymontowanych czci i akcesoriów. Czy Wnioskodawca w dodatkowym miejscu prowadzenia dziaalnoci w którym prowadzi tylko ww. sprzeda, musi z dniem 1 stycznia 2020 roku sprzeda ewidencjonowa na kasie online czy moe nadal stosowa dotychczasow kas z elektroniczn kopi zapasow zgodnie z terminem zapisanym w ustawie art. 145a ust. 7 ustawy o VAT - do 31 grudnia 2022?
                • 04.11.2019Rezygnacja z kasy fiskalnej
                 Pytanie: Wnioskodawca chciaby skorzysta z istniejcego zwolnienia i zrezygnowa z ewidencjonowania sprzeday przy zastosowaniu kas rejestrujcych oraz wyrejestrowa posiadan kas z Urzdu Skarbowego. Czy Wnioskodawca moe zaprzesta prowadzenia ewidencji sprzeday przy zastosowaniu kasy rejestrujcej wobec objcia zakresem zwolnienia? Jakie kroki powinien poczyni Wnioskodawca celem zgoszenia zaprzestania prowadzenia ewidencji sprzeday przy zastosowaniu kasy rejestrujcej?
                 • 23.10.2019Sprzeda na rzecz pracownika bez ewidencji na kasie
                  Pytanie: Czy sprzeda na rzecz pracowników podlega zwolnieniu od obowizku ewidencji przy uyciu kasy rejestrujcej na podstawie § 2 ust. 1 oraz zacznika do rozporzdzenia MRiF z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnie z obowizku ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych stanowicego wykaz czynnoci zwolnionych z obowizku ewidencjonowania? Jeli do tej pory Spóka ewidencjonowaa tak sprzeda, to czy moe zaprzesta ewidencjonowania sprzeday na rzecz pracowników do dnia 31 grudnia 2021 r. na podstawie ww. rozporzdzenia?
                  • 15.10.2019Klimatyzacja jako odrbny rodek trway podlegajcy amortyzacji
                   Pytanie: Jednym z nakadów przy okazji dostosowywania pomieszczenia do zamierzonej dziaalnoci by monta systemu klimatyzacji, który zaprojektowany zosta cile w oparciu o ukad i specyfikacj wynajtego lokalu. Wydatek ten w caoci pokryty zosta ze rodków Wnioskodawcy. Wnioskodawca ustali jednak z wacicielem lokalu, e System klimatyzacji pozostanie w lokalu w razie wypowiedzenia/rozwizania umowy najmu lokalu. Czy ww. system stanowi odrbny (samodzielny) rodek trway i powinien by amortyzowany w podatkowych kosztach dziaalnoci Wnioskodawcy w sposób dla niego waciwy?
                   • 01.10.2019Kasa fiskalne online dla gastronomii od 1 lipca 2020 r.
                    Pytanie: Czy prowadzc dziaalno w ramach punktu sprzeday detalicznej (sklep spoywczo-przemysowy) z punktem sprzeday usug gastronomicznych Wnioskodawczyni jest zobowizana do wymiany aktualnie uywanych kas fiskalnych na kasy fisklane on-line z dniem 1 lipca 2020 r., a opisany przez ni punkt sprzeday usug gastronomicznych spenia przesanki opisane w przepisach w zakresie usug zwizanych z wyywieniem wycznie wiadczonym przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym równie sezonowo, oraz usug w zakresie krótkotrwaego zakwaterowania?
                    • 27.09.2019Rekordowo dua liczba zmian w prawie podatkowym
                     W trakcie mijajcej kadencji sejmowej ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) nowelizowano ponad 70 razy, co jest rekordow liczb – wynika z „Podsumowania VIII kadencji Sejmu RP”, które opublikowali Pracodawcy RP. Okazuje si, e waciwie w kadej kadencji to wanie prawo podatkowe jest najczciej zmieniane.
                     • 26.09.2019Rekordowo dua liczba zmian w prawie podatkowym
                      W trakcie mijajcej kadencji sejmowej ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) nowelizowano ponad 70 razy, co jest rekordow liczb – wynika z „Podsumowania VIII kadencji Sejmu RP”, które opublikowali Pracodawcy RP. Okazuje si, e waciwie w kadej kadencji to wanie prawo podatkowe jest najczciej zmieniane.
                      • 29.08.2019Stowarzyszenia i CIT: Warunki korzystania ze zwolnienia od podatku
                       Czy dochód uzyskany poprzez dokonanie wiadczenia wzajemnego - usugi reklamowej, wykorzystany na cele statutowe Stowarzyszenia bdzie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych? Na to pytanie odpowiada publikowana interpretacja, w której przedstawiono warunki korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego przez stowarzyszenia.
                       • 26.08.2019Podatki 2019: Biaa lista podatników VAT nie obejmie wszystkich rachunków
                        Od wrzenia br. zacznie obowizywa nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usug (Dz. U. z 2019 r. poz. 1018). W wyniku wejcia w ycie wspomnianej nowelizacji, powstanie jeden elektroniczny wykaz czynnych podatników VAT tzw. biaa lista podatników. Na licie tej zabrako jednak wirtualnych rachunków rozliczeniowych, z których korzystaj dostawcy mediów, a take rachunków powierniczych i depozytowych. Oznacza to, e od 2020 r. przedsibiorcy nie bd mogli odliczy od przychodu rodków wydanych na opaty za prd, usugi telekomunikacyjne i inne media. To samo dotyczy wpat na konta powiernicze oraz na rachunki zastrzeone typu escrow.
                        • 19.08.2019Rzd szykuje zmiany ws. transgranicznych usug dorczania paczek
                         Przepisy Prawa pocztowego i Prawa telekomunikacyjnego zostan dostosowane do unijnych wymogów ws. transgranicznych usug dorczania paczek – wynika z rzdowego projektu nowelizacji, który zgosi do Sejmu rzd. Na operatorów pocztowych naoone zostan w efekcie dodatkowe obowizki informacyjne. Zmiany zaczn obowizywa w listopadzie br.
                         • 16.08.2019Urzdy bd korzysta z nowego Rejestru Danych Kontaktowych
                          Urzdy bd korzysta z nowego Rejestru Danych Kontaktowych (RDK), który ma uatwia kontakt administracji z obywatelami – wynika z przyjtego w tym tygodniu przez rzd projektu ustawy. Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, e nowy rejestr usprawni i przyspieszy zaatwianie spraw urzdowych. W praktyce z RDK korzysta bd mogy m.in. urzdy skarbowe.
                          • 14.08.2019Urzdy bd korzysta z nowego Rejestru Danych Kontaktowych
                           Urzdy bd korzysta z nowego Rejestru Danych Kontaktowych (RDK), który ma uatwia kontakt administracji z obywatelami – wynika z przyjtego w tym tygodniu przez rzd projektu ustawy. Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, e nowy rejestr usprawni i przyspieszy zaatwianie spraw urzdowych. W praktyce z RDK korzysta bd mogy m.in. urzdy skarbowe.
                           • 12.08.2019Kasa rejestrujca przy sprzeday przez Internet
                            W zaczniku do rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych wskazano w poz. 36 jako zwolnion z obowizku ewidencji dostaw towarów w systemie wysykowym (poczt lub przesykami kurierskimi), jeeli dostawca towaru otrzyma w caoci zapat za wykonan czynno za porednictwem poczty, banku lub spódzielczej kasy oszczdnociowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spódzielczej kasie oszczdnociowo-kredytowej, której jest czonkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujcych zapat jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynnoci dotyczya i na czyj rzecz zostaa dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).
                            • 09.08.2019Kasa rejestrujca przy sprzeday przez Internet
                             W zaczniku do rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych wskazano w poz. 36 jako zwolnion z obowizku ewidencji dostaw towarów w systemie wysykowym (poczt lub przesykami kurierskimi), jeeli dostawca towaru otrzyma w caoci zapat za wykonan czynno za porednictwem poczty, banku lub spódzielczej kasy oszczdnociowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spódzielczej kasie oszczdnociowo-kredytowej, której jest czonkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujcych zapat jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynnoci dotyczya i na czyj rzecz zostaa dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).
                             • 27.05.2019NSA. Obowizek podatkowy przy usugach rozliczanych okresowo
                              Z uzasadnienia: Pojcie usug cigych, o których mowa w analizowanych regulacjach ustawy o VAT naley definiowa majc na wzgldzie cel, w jakim wprowadzono art. 64 Dyrektywy 2006/112/WE, co prowadzi do szerszego rozumienia tego pojcia. Winno ono zatem obejmowa wiadczenia tradycyjnie definiowane jako okresowe/cige, jak równie dokonywane w ramach staych umów o wspóprac, w przypadku których w zwizku z ich wiadczeniem ustalono nastpujce po sobie terminy patnoci.
                              • 13.05.2019Podatki i opaty lokalne: Nowa definicja budowli jest niepotrzebna?
                               Prace nad definicj budowli w ustawie o podatkach i opatach lokalnych zbiegy si z podjtymi przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa pracami nad wprowadzeniem kompleksowej regulacji procesu inwestycyjno-budowlanego, tj. Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, którego projekt zakada nadanie nowego brzmienia definicji budowli. Majc na uwadze zoono zagadnienia oraz brak wersji projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego uwzgldniajcej uwagi zgoszone w trakcie uzgodnie i konsultacji publicznych nie przewiduje si w najbliszym czasie skierowania pod obrady Rady Ministrów projektu ustawy w zakresie zmiany definicji budowli - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                               • 06.05.2019Odszkodowanie za wczeniejsze rozwizanie umowy nie moe by kosztem
                                Pytanie: Spóka podpisaa umow trzyletni na wiadczenie usug reklamowych. Po dwóch latach obowizywania umowy i regulowania zobowiza Spóka podja decyzj o przedterminowym wypowiedzeniu umowy na wiadczenie ww. usug ze wzgldów ekonomicznych. Zgodnie z umow Spóka bya zobowizana do zapaty wynagrodzenia za zerwanie umowy w wysokoci 60% wartoci wynagrodzenia, które byoby nalene do koca trwania umowy. Czy wynagrodzenie z tytuu przedterminowego rozwizania umowy moe by uznane za koszt uzyskania przychodu?
                                • 29.04.2019Terminy, zmiany, nowe przepisy: 29.04.2019 r. - 4.05.2019 r.
                                 W tym tygodniu przypada gówny tegoroczny termin - rozliczenie roczne podatku dochodowego. Ale nie brakuje w nim równie wielu wanych zmian w przepisach i nowych przepisów. Wchodz w ycie zmiany w Ustawie o podatku od towarów i usug dotyczce kas fiskalnych on-line, zmieniony zostaje pakiet ustaw w zwizku z dalsz implementacj RODO,  zaczn obowizywa postanowienia o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi pastwami. A 1 maja 2019 r. zacznie obowizywa nowe Rozporzdzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zezwole na wykonywanie dziaalnoci w zakresie podatku akcyzowego. Zapraszamy do zapoznania si z przegldem wydarze  najbliszych siedmiu dni. 
                                 • 27.04.2019Terminy, zmiany, nowe przepisy: 27.04.2019 r. - 4.05.2019 r.
                                  W nadchodzcym tygodniu przypada gówny tegoroczny termin - rozliczenie roczne podatku dochodowego. Ale nie brakuje w nim równie wielu wanych zmian w przepisach i nowych przepisów. Wchodz w ycie zmiany w Ustawie o podatku od towarów i usug dotyczce kas fiskalnych on-line, zmieniony zostaje pakiet ustaw w zwizku z dalsz implementacj RODO,  zaczn obowizywa postanowienia o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi pastwami. A 1 maja 2019 r. zacznie obowizywa nowe Rozporzdzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zezwole na wykonywanie dziaalnoci w zakresie podatku akcyzowego. yczc Pastwu udanego weekendu zapraszamy do zapoznania si z przegldem wydarze  najbliszych siedmiu dni. 
                                  • 29.03.2019Brexit: Podstawowe konsekwencje na gruncie VAT bezumownego wyjcia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej
                                   Wyjcie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pónocnej (dalej: Zjednoczone Królestwo) z Unii Europejskiej (dalej: UE) bez umowy (czyli tzw. „twardy Brexit”) oznacza, e nie bdzie wprowadzony w relacjach UE ze Zjednoczonym Królestwem okres przejciowy, obejmujcy m.in. czasowe utrzymanie obecnego stanu prawnego w zakresie opodatkowania VAT transakcji dostaw towarów i wiadczenia usug pomidzy Polsk (polskimi podmiotami) a Zjednoczonym Królestwem (brytyjskimi podmiotami). W zwizku z tym moe nastpi gwatowna zmiana sytuacji przedsibiorców, dokonujcych obrotu z firmami i obywatelami rezydujcymi w Zjednoczonym Królestwie.
                                   • 28.03.2019Brexit: Podstawowe konsekwencje na gruncie VAT bezumownego wyjcia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej
                                    Wyjcie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pónocnej (dalej: Zjednoczone Królestwo) z Unii Europejskiej (dalej: UE) bez umowy (czyli tzw. „twardy Brexit”) oznacza, e nie bdzie wprowadzony w relacjach UE ze Zjednoczonym Królestwem okres przejciowy, obejmujcy m.in. czasowe utrzymanie obecnego stanu prawnego w zakresie opodatkowania VAT transakcji dostaw towarów i wiadczenia usug pomidzy Polsk (polskimi podmiotami) a Zjednoczonym Królestwem (brytyjskimi podmiotami). W zwizku z tym moe nastpi gwatowna zmiana sytuacji przedsibiorców, dokonujcych obrotu z firmami i obywatelami rezydujcymi w Zjednoczonym Królestwie.
                                    • 22.03.2019Pakiet uatwie dla przedsibiorców - MPiT opublikowao projekt
                                     Ministerstwo Przedsibiorczoci i Technologii opublikowao projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obcie regulacyjnych. W ramach tzw. Pakietu Przyjazne Prawo wprowadzonych zosta ma ponad 70 konkretnych uatwie dla biznesu. Projektowane zmiany maj dotyczy równie podatków. Resort proponuje np. wyduenie terminu rozliczenia VAT w imporcie.
                                     • 21.03.2019Pakiet uatwie dla przedsibiorców - MPiT opublikowao projekt
                                      Ministerstwo Przedsibiorczoci i Technologii opublikowao projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obcie regulacyjnych. W ramach tzw. Pakietu Przyjazne Prawo wprowadzonych zosta ma ponad 70 konkretnych uatwie dla biznesu. Projektowane zmiany maj dotyczy równie podatków. Resort proponuje np. wyduenie terminu rozliczenia VAT w imporcie.
                                      • 15.01.2019WSA. Korekta VAT od inwestycji w obcym rodku trwaym
                                       Z uzasadnienia: Skarcej przysugiwao prawo do obnienia podatku nalenego o podatek naliczony od wydatków poniesionych na nakady na sie, ujtych w ewidencji rodków trwaych, jako inwestycje w obcych rodkach trwaych. Jednake w wyniku rozwizania umowy prawo to ustao. Nakady na sie poczynione przez skarc zatrzyma waciciel sieci, w konsekwencji pozostawione w caoci nakady, od których odliczono podatek naliczony oczywicie nie bd ju suy czynnociom opodatkowanym, albowiem w tej sytuacji dochodzi do zmiany przeznaczenia dokonanego ulepszenia. W konsekwencji skarca zobowizana jest do dokonania korekty podatku naliczonego od inwestycji w obcym rodku trwaym, która nie zostaa zamortyzowana.
                                       • 08.01.2019Podatki 2019: Mniej zwolnie z kas
                                        Od 1 stycznia br. obowizuje nowe rozporzdzenie ws. zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2519). Rozporzdzenie to zawiera unormowania dotyczce zwolnie na okres 3 lat (2019-2021). Zgodnie z nowymi przepisami, utrzymano na dotychczasowym poziomie kryterium wysokoci obrotu, tj. 20 000 z dla podmiotów kontynuujcych, jak i dla rozpoczynajcych dziaalno gospodarcz, zlikwidowano zwolnienie dla kilku rodzajów czynnoci oraz dodano nowe zwolnienie z kas dla dostawy towarów i wiadczenia usug przez koa gospody wiejskich.
                                        • 11.10.2018Podatki 2019: Bdzie mniej zwolnie z kas
                                         1 stycznia przyszego roku zacznie obowizywa nowe rozporzdzenie ws. zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych. Zgodnie z najnowsz wersj projektu, rozporzdzenie to zawiera unormowania dotyczce zwolnie na okres 3 lat (2019-2021). Ministerstwo Finansów proponuje utrzyma na dotychczasowym poziomie kryterium wysokoci obrotu, tj. 20 000 z dla podmiotów kontynuujcych, jak i dla rozpoczynajcych dziaalno gospodarcz, ale jednoczenie zamierza zlikwidowa zwolnienia dla kilku rodzajów czynnoci, a w przypadku wielu czynnoci zwolnienie z kas bdzie uzalenione od tego czy ich wiadczenie w caoci zostao udokumentowane faktur.
                                         • 21.09.2018NSA: Gmina ma prawo samodzielnie okreli prewspóczynnik
                                          Z uzasadnienia: Dziaalno wodno-kanalizacyjna jest w gównej mierze dziaalnoci gospodarcz, za dziaania podejmowane w innych ni gospodarczy celach maj tu znaczenie marginalne. Co wicej, jak trafnie sygnalizowano w skardze kasacyjnej, przyznawane w tym obszarze dotacje maj charakter celowy i z uwagi na relacj czynnoci opodatkowanych do nieopodatkowanych nie mog by przypisane wycznie do dziaa pozostajcych poza VAT (...). Trafnie tym samym podnosia skarca, e o ile prewspóczynnik proponowany w rozporzdzeniu odpowiada charakterowi okrelonych obszarów dziaalnoci Gminy, to nie uwzgldnia specyfiki dziaalnoci wodno-kanalizacyjnej.
                                          • 03.07.2018Podatek od nieruchomoci: Kwalifikacja obiektu budowlanego po wyroku TK
                                           Obiekty budowlane, które speniaj kryteria bycia budynkiem, wymienione w art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opatach lokalnych, naley zawsze traktowa jak budynki, a nie jak budowle. Przeciwna interpretacja organów podatkowych, potwierdzana przez sdownictwo administracyjne, bya dokonywana w sprzecznoci do literalnego brzmienia przepisów. Obecnie MF nie prowadzi prac legislacyjnych majcych na celu zwikszenie zakresu opodatkowania, poprzez zmian klasyfikacji, dla celów podatku od nieruchomoci, niektórych obiektów budowlanych, które speniaj kryteria bycia budynkiem i traktowanie ich jak budowli - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                                           • 28.03.2018Podatki 2018: Od 1 kwietnia nowi podatnicy z kasami
                                            1 stycznia br. weszo w ycie nowe rozporzdzenie ws. zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454). Wikszo przepisów pozostaa bez zmian. Zmodyfikowano katalog czynnoci, do których nie stosuje si adnego zwolnienia. W konsekwencji obowizek ewidencjonowania obejmuje obecnie równie usugi kulturalne i rozrywkowe (wstp na przedstawienia cyrkowe), czy usugi zwizane z rozrywk i rekreacj (wstp do m.in. wesoych miasteczek czy dyskotek). Zgodnie z przepisami przejciowymi, w przypadku podatników wiadczcych ww. usugi, a take korzystajcych ze zwolnienia ze wzgldu na form zapaty czy ze wzgldu na struktur sprzeday, obowizek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas nastpi 1 kwietnia 2018 r.
                                            • 27.03.2018Podatki 2018: Od 1 kwietnia nowi podatnicy z kasami
                                             1 stycznia br. weszo w ycie nowe rozporzdzenie ws. zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454). Wikszo przepisów pozostaa bez zmian. Zmodyfikowano katalog czynnoci, do których nie stosuje si adnego zwolnienia. W konsekwencji obowizek ewidencjonowania obejmuje obecnie równie usugi kulturalne i rozrywkowe (wstp na przedstawienia cyrkowe), czy usugi zwizane z rozrywk i rekreacj (wstp do m.in. wesoych miasteczek czy dyskotek). Zgodnie z przepisami przejciowymi, w przypadku podatników wiadczcych ww. usugi, a take korzystajcych ze zwolnienia ze wzgldu na form zapaty czy ze wzgldu na struktur sprzeday, obowizek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas nastpi 1 kwietnia 2018 r.
                                             • 07.02.2018Usugi telekomunikacyjne ze zbyt rozbudowanymi wzorcami umów?
                                              W Sejmie trwaj prace nad nowelizacj Prawa telekomunikacyjnego. Cz planowanych zmian krytycznie ocenia Zwizek Przedsibiorców i Pracodawców. Eksperci organizacji wskazuj, e nowela moe nie speni swojego celu, a niektóre rozwizania bd oznacza wzrost uciliwoci dla przedsibiorców i konsumentów.
                                              • 10.01.2018Zwolnienia z kas fiskalnych w 2018 roku
                                               1 stycznia 2018 r. weszo w ycie nowe rozporzdzenie ws. zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454). Wikszo przepisów pozostaa bez zmian. Wprowadzono kilka modyfikacji ws. zakresu zwolnie, a mianowicie zlikwidowano zwolnienie dla usug wymiany walut, z wyjtkiem usug wiadczonych przez banki i SKOK-i. Zmodyfikowano take katalog czynnoci, do których nie stosuje si adnego zwolnienia. W konsekwencji obowizek ewidencjonowania obejmuje obecnie równie usugi kulturalne i rozrywkowe (wstp na przedstawienia cyrkowe), czy usugi zwizane z rozrywk i rekreacj (wstp do m.in. wesoych miasteczek czy dyskotek).
                                               • 21.11.2017NSA. Prowizje i premie akwizytorów s odliczane od razu
                                                Zgodnie z art. 15 ust. 4e w zwizku z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT wydatki na prowizje i premie za pozyskanie abonentów, jako koszty o charakterze porednim mog by jednorazowo zaliczone w poczet kosztów uzyskania przychodów, w dacie ich poniesienia. Jednoczenie, dla takiej kwalifikacji potrcalnoci powyszych kosztów bez znaczenia bdzie pozostawa stosowane przez spók bilansowe ich ujmowanie i rozliczanie. Niezalenie zatem, czy z perspektywy bilansowej przedmiotowe koszty byyby rozliczane przez spók w czasie poprzez czynne rozliczenia midzyokresowe kosztów (tak jak spóka planuje), czy te byyby jednorazowo aktywowane (odniesione) w koszty, to z perspektywy podatkowej moliwe jest, na gruncie i na zasadach okrelonych w art. 15 ust. 4e w zwizku z art. 15 ust. 4d ww. ustawy, jednorazowe zaliczenie tych kosztów do kosztów uzyskania przychodu - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                                • 20.11.2017Podstawowy rachunek patniczy: Dla kogo i po co?
                                                 Nowelizacja ustawy o usugach patniczych wprowadzia rozwizania, które zapewni konsumentom dostp do podstawowego rachunku patniczego oraz do podstawowych usug patniczych powizanych z tym rachunkiem. Usugi zwizane z takim rachunkiem maj mie charakter podstawowy i bd przeznaczone dla osób niekorzystajcych dotychczas z rachunku bankowego (rachunku w SKOK), przy czym wprowadzono miesiczny limit 5 bezpatnych transakcji realizowanych za pomoc polecenia przelewu, wliczajc w to zlecenia stae - wyjanio Ministerstwo Finansów  odpowiedzi na interpelacj poselsk.
                                                 • 20.10.2017Fundacje i CIT: Pomoc dla studenta to nie dziaalno owiatowa
                                                  Z uzasadnienia: Odnoszc si do powyszego zauway naley, e ze statutu Wnioskodawcy nie wynika, i prowadzi on dziaalno owiatow, polegajc na ksztaceniu studentów, czy te majc na celu dobroczynno i pomoc spoeczn. Natomiast celem statutowym Fundacji jest udzielanie wsparcia finansowego studentom Wydziau Farmacji. Wobec powyszego, wskazany cel statutowy nie wpisuje si w pojcie dziaalnoci owiatowej, czy te polegajcej na ksztaceniu studentów.
                                                  • 31.08.2017Po likwidacji dziaalnoci mona paci podatek liniowy
                                                   Jeeli w cigu roku podatnik w sposób trway zlikwidowa pozarolnicz dziaalno gospodarcz, o tym fakcie zawiadomi naczelnika urzdu skarpowego, dokona wykrelenia z ewidencji dziaalnoci gospodarczej, a nastpnie w tym samym roku podatkowym ponownie rozpocz (po uzyskaniu wpisu do ewidencji) prowadzenie dziaalnoci gospodarczej, nie ma przeszkód do wyboru przez ten podmiot formy opodatkowania okrelonej w art. 30c ustawy o PIT.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] ... [ 6 ] nastpna strona »