Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

e-faktura

 • 06.02.2008Obliczanie rnic kursowych
  Pytanie podatnika: Czy obliczenia wysokoci rnic kursowych (dodatnich i ujemnych) od kosztw uzyskania przychodw wyraonych w walutach obcych dokonywa naley na podstawie redniego kursu waluty ogaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzajcego dzie poniesienia kosztu oraz faktycznie zastosowanego kursu waluty z dnia zapaty kosztu?
  • 01.02.2008Transakcje z rolnikami ryczatowymi
   Zgodnie z art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z pn. zm., dalej: VAT), rolnikiem ryczatowym jest rolnik dokonujcy dostawy produktw rolnych pochodzcych z wasnej dziaalnoci rolniczej lub wiadczcy usugi rolnicze, korzystajcy ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 VAT, z wyjtkiem rolnika obowizanego na podstawie odrbnych przepisw do prowadzenia ksig rachunkowych. Tym odrbnymi przepisami jest ustawa z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z pn. zm.), zgodnie z ktr, obowizek prowadzenia ksig rachunkowych maj m.in. osoby fizyczne, jeeli ich przychody netto ze sprzeday towarw, produktw i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosy co najmniej rwnowarto w walucie polskiej 800 000 EURO. Wynika z tego, e na potrzeby podatku od towarw i usug rolnicy podzieleni s na dwie kategorie:
   • 01.02.2008Zaniechanie inwestycji a prawo do odliczenia VAT
    Pytanie podatnika: Czy Strona miaa prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytuu nabycia usug zwizanych z inwestycjami, ktre po pewnym czasie zostay uznane za zaniechane?
    • 28.01.2008Puste faktury nie rodz obowizku podatkowego w VAT
     Jeli faktura nie dokumentuje rzeczywistej sprzeday, to podatnik nie ma obowizku zapaty podatku, ktry z tej faktury wynika — orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Warszawie.
     • 25.01.2008Rozliczenie roczne – Ulga z tytuu wydatkw na cele rehabilitacyjne oraz wydatkw zwizanych z uatwieniem wykonywania czynnoci yciowych
      Najliczniejsz grup moliwych do wykorzystania odlicze od dochodu stanowi ulgi, ktrych zadaniem jest czciowe choby zrekompensowanie osobom niepenosprawnym dodatkowych wydatkw, ktre ponosz w zwizku ze swoimi dolegliwociami. Warunki korzystania z ulgi nie zmieniy si od poprzedniego roku.
      • 24.01.2008Ulga internetowa – Kto inny paci, kto inny ma faktur
       Pytanie: Czy mona odliczy od dochodu wydatki na internet, udokumentowane fakturami wystawionymi na podatnika, ktre faktycznie poniosa inna osoba zameldowana w lokalu mieszkalnym podatnika, dokonujc patnoci przez internet z wasnego konta?
       • 24.01.2008Ulga internetowa – Faktura od pracodawcy
        Pytanie: Czy podlega odliczeniu od podstawy podatku dochodowego wydatek ponoszony z tytu uytkowania wycznie do prywatnych potrzeb, w miejscu zamieszkania (mieszkanie subowe), sieci internet na podstawie faktury wystawionej przez pracodawc za korzystanie dla celw prywatnych z telefonu i cza internetowego, ktry to z kolei by obciony faktur zbiorcz od podmiotu wiadczcego usugi w tym zakresie?
        • 24.01.2008Ulga internetowa - Faktura VAT bez dowodu zapaty
         Pytanie: Czy faktura VAT za uytkowanie sieci internet (bez dowodu zapaty) jest wystarczajcym dokumentem do skorzystania z odliczenia w podatku dochodowym od osb fizycznych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
         • 24.01.2008Ulga internetowa – Dwa mieszkania, dwa odliczenia?
          Pytanie: Czy w przypadku posiadania dwch mieszka oraz otrzymywania faktur VAT z tytuu korzystania z Internetu w dwch mieszkaniach mona poniesione wydatki odliczy od dochodu?
          • 24.01.2008Ulga internetowa – Duplikat faktury VAT, odliczenie ulgi we wsplnym zeznaniu podatkowym
           Pytanie: Czy odliczenie dotyczcego kosztw za internet moe dokona maonek, na ktrego wystawione s faktury, we wsplnym rozliczeniu podatkowym? Czy podstaw odliczenia moe by duplikat faktury VAT?
           • 24.01.2008Ulga internetowa – Wsplne zamieszkiwanie i wsplna faktura
            Pytanie: Kto ma prawo do odliczenia od dochodu wydatkw z tytuu uytkowania sieci Internet w sytuacji, gdy podatnik i jego syn zamieszkuj wsplnie i wsplnie korzystaj z Internetu, a faktury za usugi sieci Internet wystawiane s na nazwisko podatnika i syna?
            • 24.01.2008Ulga internetowa – Faktura tylko dla jednego maonka
             Pytanie: Czy faktura wystawiona na imi jednego z maonkw daje prawo do skorzystania z ulgi na internet rwnie drugiemu maonkowi?
             • 24.01.2008Rozliczenie roczne - Odliczenie wydatkw na Internet
              Coraz wicej osb w Polsce korzysta z internetu nie tylko w miejscu pracy, ale rwnie w miejscu swojego zamieszkania. To powoduje, e ulga dotyczca odliczenia wydatkw na Internet bdzie w tym roku bardzo czsto wykorzystywana. Mimo stosunkowo prostych zapisw dotyczcych zasad korzystania z ulgi przez ostatnie dwa lata pojawio si mnstwo wtpliwoci. Cz z nich wyjaniamy bezporednio w tekcie poniej, a zamiast odpowiedzi na zadawane pytania wybralimy z naszej bazy interpretacji izb i urzedw skarbowych postanowienia w sprawach, ktre najczciej pojawiay si w listach do naszej redakcji (publikujemy je w formie osobnych materiaw).
              • 22.01.2008Broszura informacyjna do zacznika PIT/D
               Zacznik PIT/D przeznaczony jest dla podatnikw, ktrzy w zeznaniu podatkowym za 2007 r. dokonuj odlicze z tytuu wydatkw poniesionych:
               • 22.01.2008Rozliczenie wsplne i ulga na Internet
                Czy w sytuacji, kiedy faktura za korzystanie z Internetu jest wystawiona na osob nieuzyskujc dochodu, pozostajc w zwizku maeskim z osob uzyskujc dochd (ale niewymienion na fakturze) moliwe jest uwzgldnienie ulgi w rozliczeniu wsplnym? Czy w sytuacji, w ktrej faktura wystawiana jest na oboje maonkw, a jedno z nich nie uzyskuje dochodu, mona odliczy ulg internetow w podwjnej wysokoci w rozliczeniu wsplnym od cznego dochodu maonkw?
                • 21.01.2008Zwrot niektrych wydatkw zwizanych z budownictwem mieszkaniowym – budowa na cudzym gruncie
                 Pytanie: Czy inwestor nie bdcy wacicielem dziaki moe ubiega si o zwrot podatku?
                 • 21.01.2008Sprzeda nieruchomoci byemu dzierawcy
                  Pytanie podatnika: Czy w przypadku sprzeday byemu dzierawcy nieruchomoci z nakadami poczynionymi przez tego dzierawc naley: - uwzgldnia wysoko nakadw dzierawcy (np. przekraczajce 30% wartoci budynku) przy ocenie i zaliczaniu budynku/budowli znajdujcego si na tej nieruchomoci do towaru uywanego w myl art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarw i usug? - wystawia faktur VAT na warto tej nieruchomoci bez uwzgldniania tych nakadw, traktujc rozliczenie nakadw z byym dzierawc (nabywc nieruchomoci) jako czynno odrbn od transakcji sprzeday nieruchomoci niepodlegajc ustawie o VAT? - wystawia faktur VAT na ca warto tej nieruchomoci (cznie z nakadami) z rabatem/bonifikat w wysokoci wartoci zwracanych nakadw?
                  • 18.01.2008Orzecznictwo podatkowe: Wymagania stawiane e-fakturom inne ni przy fakturach zwykych
                   Decyzj z dnia 22 marca 2007r., ktra jest przedmiotem skargi, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, dziaajc na podstawie art. 233 § 1 pk1, art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 8, poz. 60 z pn. zm.; dalej powoywanej jako „Ordynacja podatkowa"), art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z pn. zm.; dalej powoywanej jako „ustawa o VAT"), § 9 ust. 1 rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 25 maja 2005r., w sprawie zwrotu podatku niektrym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarw i usug, do ktrych nie maj zastosowania zwolnienia od podatku od towarw i usug (Dz.U. nr 95, pz. 798; dalej „rozporzdzenie z 25 maja 2005 r."), § 5 ust. 1 i 2 oraz § 6 ust. 5 rozporzdzenia Ministra Finansw z c ni 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyania faktur w formie elektronicznej, a take przechowywania oraz udostpniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. nr 133, pz. 1119; dalej „rozporzdzenie z 14 lipca 2005 r."), odmwi zmiany albo uchylenia postanowienia Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Skarbowego w Warszawie z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisw prawa podatkowego.
                   • 17.01.2008Zwrot niektrych wydatkw zwizanych z budownictwem mieszkaniowym (7) — tytu prawny do lokalu, brak zameldowania
                    Brak zameldowania podatnika a prawo do zwrotu czci wydatkw poniesionych na zakup materiaw budowlanych w zwizku z budow budynku mieszkalnego
                    • 16.01.2008Zwrot niektrych wydatkw zwizanych z budownictwem mieszkaniowym (6) — Faktura z nazw firmy, dokumentowanie wydatkw wspwacicieli
                     Moe si zdarzy, e na fakturach (na kilku bd na jednej z nich) dokumentujcych zakup materiaw budowlanych na budow prywatnego domu przez podatnika prowadzcego dziaalno gospodarcz w czci dotyczcej danych nabywcy sprzedawca wpisa pomykowo oprcz danych osobowych podatnika rwnie nazw jego firmy. Jeeli faktury takie, jako dokumentujce prywatne wydatki podatnika, nie byy przez niego rozliczane w ramach prowadzonej dziaalnoci, to zdecydowanie stanowi podstaw do ubiegania si o zwrot czci wydatkw zwizanych z budownictwem mieszkaniowym, i to nawet bez koniecznoci dokonywania stosownych korekt w zakresie danych nabywcy.
                     • 15.01.2008Zwrot niektrych wydatkw zwizanych z budownictwem mieszkaniowym (5) - Brak symbolu SWW/KU, faktura wystawiona dla wykonawcy
                      Niezbdnym warunkiem wnioskowania o zwrot podatku jest posiadanie oryginaw faktur VAT. W praktyce czsto podatnicy maj wtpliwoci czy przysuguje im prawo do zwrotu podatku VAT w sytuacji, gdy sprzedawca nie wykaza na fakturze zakupu danego materiau budowlanego symbolu SWW/KU sprzedanego towaru.
                      • 15.01.2008Dokumentowanie wewntrzwsplnotowej dostawy towarw
                       Pytanie podatnika: Strona wniosa o potwierdzenie, e posiadane przez ni dokumenty uprawniaj j do uznania w/w dostaw za wewntrzwsplnotowe i zastosowania stawki podatku w wysokoci 0%.
                       • 14.01.2008Orzecznictwo podatkowe: Nieodpatne przekazanie towarw i kasa fiskalna
                        Wnioskiem z 15 stycznia 2007 r. Skarca – P. Sp. z o.o. w Warszawie zwrcia si o udzielenie pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisw prawa podatkowego. Przedstawiajc stan faktyczny skarca wskazaa, i dokonuje nieodpatnie dostaw towarw w ramach prowadzonych dziaa promocyjnych. Skarca prowadzia programy lojalnociowe dla podmiotw korzystajcych z jej usug i w ramach tych programw przekazywaa nieodpatnie swoim klientom prezenty. Korzystajc z prawa wynikajcego z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (Dz. U. Nr 54, pz. 535 z pn. zm.; dalej ( „u.p.t.u.”) Skarca obniaa kwot podatku nalenego o kwot podatku naliczonego zwizanego z nabyciem towarw przeznaczonych do nieodpatnego przekazania, gdy przekazanie miao na celu zwikszenie wartoci obrotu podlegajcego opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug.
                        • 09.01.2008Zwrot niektrych wydatkw zwizanych z budownictwem mieszkaniowym (2) – Limity zwrotu podatku
                         W poprzednim artykule omwiam podmioty uprawnione do zwrotu VAT. Dzisiaj o zasadach zwrotu i wielkociach limitw, stosowanych przy ustalaniu jego wielkoci. Naley podkreli, i w ramach omawianej ulgi zwrotowi podlega tylko cz kwot podatku VAT zawartego w posiadanych przez podatnika oryginaach faktur VAT. Przypominam jednoczenie, e musz to by faktury wystawione w okresie od 1 maja 2004 r. i dokumentujce wydatki na zakup materiaw budowlanych zwizanych z budow budynku mieszkalnego, nadbudow lub rozbudow budynku na cele mieszkalne lub przebudow (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego czci lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku ktrych powsta lokal mieszkalny, speniajcy wymagania okrelone w odrbnych przepisach, a take remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.
                         • 08.01.2008Zwrot niektrych wydatkw zwizanych z budownictwem mieszkaniowym (1) – Kto jest uprawniony do zwrotu VAT
                          Od 1 stycznia 2006 r. w polskim porzdku prawnym obowizuje ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektrych wydatkw zwizanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U.2005 r. Nr 177, poz. 1468) regulujca zasady zwrotu osobom fizycznym czci wydatkw poniesionych na zakup materiaw budowlanych przez te osoby w zwizku z budow i remontem budynku mieszkalnego lub jego czci. Uzasadnieniem dla wprowadzenia w ycie przepisw tej ustawy byo zrekompensowanie inwestorom indywidualnym podwyki podatku VAT z 7% na 22%, ktra miaa miejsce po dniu 1 maja 2004 r. Co istotne, zwrot wydatkw finansowany jest z budetu pastwa, a refundacja czci wydatkw odpowiada kwocie o jak wzrosa cena brutto materiaw budowlanych.
                          • 04.01.2008Prawo nie dopuszcza przesyania faktur kontrahentom w pliku PDF
                           Obecnie obowizujce przepisy rozporzdze wykonawczych do ustawy o VAT, jak te przepisy Unii Europejskiej nie przewiduj moliwoci przesyania faktur VAT w formie pliku PDF, jak rwnie pobierania ich z serwera firmy, a potem drukowania — orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Warszawie.
                           • 04.01.2008Miejsce wiadczenia przy wewntrzwsplnotowym nabyciu towarw
                            Pytanie podatnika: Czy w przypadku gdy dla potrzeb dokonywanych transakcji wewntrzwsplnotowego nabycia towarw, Spka podaje polski numer VAT, przyznany jej dla celw transakcji wewntrzwsplnotowych, wewntrzwsplnotowe nabycie uznaje si za dokonane rwnie na terytorium Polski, nawet gdy wysyka towaru z jednego kraju czonkowskiego UE koczy si na terytorium innego ni Polska pastwa czonkowskiego?
                            • 03.01.2008Opaty za media nie s przychodem wynajmujcego
                             Pytanie podatnika: Czy opaty za media przekazywane przez najemcw na rzecz wynajmujcego wraz z czynszem zaliczane s do przychodu z najmu?
                             • 28.12.2007Orzecznictwo podatkowe: Zaliczenie skadnika majtku do rodkw trwaych 
                              Zaskaronym wyrokiem z dnia 30 padziernika 2006 roku Wojewdzki Sd Administracyjny w Gliwicach, w sprawie o sygnaturze akt I SA/Gl 1220/06, uchyli zaskaron przez Grayn M. decyzj Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 31 maja 2006 roku w przedmiocie podatku dochodowego od osb fizycznych za 1999 rok oraz stwierdzi, e rozstrzygnicie to nie moe by wykonane w caoci do czasu uprawomocnienia si wyroku.
                              • 30.11.2007Orzecznictwo — Program lojalnociowy i VAT
                               Pismem z dnia 25 sierpnia 2006 r. spka P. S.A. (zwana dalej „Spk” lub „Skarc”) wystpia o udzielenie pisemnej interpretacji przepisw ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (Dz. U. Nr 54, pz. 535 z pn. zm.), powoywanej dalej jako „u.p.t.u.”, oraz rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujcych (Dz. U. Nr 51, pz. 375 ze sprost.), powoywanego dalej jako „rozporzdzenie” w zakresie dotyczcym obowizku stosowania kas rejestrujcych.
                               • 29.11.2007Orzecznictwo — Rozszerzenie ogranicze w odliczaniu VAT przy zakupie samochodw niezgodne z prawem UE
                                Pismem z dnia 17 lipca 2006 r. I, sp. z o. o. zoya wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie moliwoci odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturze VAT dokumentujcej zakup, dla celw prowadzonej dziaalnoci gospodarczej, samochodu osobowego.
                                • 28.11.2007wiadczenia na rzecz pracownikw a VAT
                                 Pytanie podatnika dotyczy prawa do obnienia kwoty podatku nalenego o ca kwot podatku naliczonego z faktur dokumentujcych nabycie usug sfinansowanych z zakadowego funduszu wiadcze socjalnych.
                                 • 27.11.2007Bdnie wystawione faktury wewntrzne
                                  Pytanie podatnika: W jaki sposb podatnik powinien skorygowa bdnie wykazany podatek naliczony i naleny? Czy powinien dokona tego jednorazowo w dacie wystawienia korekt (w biecym rozliczeniu), czy te powinien korygowa poszczeglne deklaracje, w ktrych wykazywa bdnie podatek naleny i naliczony?
                                  • 23.11.2007Naprawa powypadkowa leasingowanego samochodu
                                   Pytanie podatnika dotyczy opodatkowania podatkiem od towarw i usug w zakresie moliwoci odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczcych samochodu osobowego uytkowanego na podstawie umowy leasingu.
                                   • 13.11.2007Paragony fiskalne i faktury VAT sprzeday
                                    Pytanie podatnika: Czy jest moliwe, aby przechowywa oryginay paragonw z kasy rejestrujcej w formie rolek, tak jak otrzymuje si je z kasy (odrbnie rolek kopii i oryginaw) stojc na stanowisku, i nie zachodzi konieczno kompletowania oryginaw paragonw fiskalnych z wystawionymi fakturami VAT sprzeday?
                                    • 31.10.2007Samo zawarcie umowy nie dowodzi wykonania usugi
                                     Jeeli podatnik chce zaliczy do kosztw uzyskania przychodw wydatki z tytuu umowy usugi doradztwa podatkowego, powinien wykaza, e usuga ta zostaa wykonana. Sam fakt zawarcia umowy i wypata wynagrodzenia nie s wystarczajce do zaliczenia wydatkw z tytuu usug doradztwa do kosztw uzyskania przychodw — orzek Naczelny Sd Administracyjny.