Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

e-faktura

 • 28.12.2007Orzecznictwo podatkowe: Zaliczenie składnika majątku do środków trwałych 
  Zaskarżonym wyrokiem z dnia 30 października 2006 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, w sprawie o sygnaturze akt I SA/Gl 1220/06, uchylił zaskarżoną przez Grażynę M. decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 31 maja 2006 roku w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 rok oraz stwierdził, że rozstrzygnięcie to nie może być wykonane w całości do czasu uprawomocnienia się wyroku.
  • 30.11.2007Orzecznictwo — Program lojalnościowy i VAT
   Pismem z dnia 25 sierpnia 2006 r. spółka P. S.A. (zwana dalej „Spółką” lub „Skarżącą”) wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, póz. 535 z późn. zm.), powoływanej dalej jako „u.p.t.u.”, oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 51, póz. 375 ze sprost.), powoływanego dalej jako „rozporządzenie” w zakresie dotyczącym obowiązku stosowania kas rejestrujących.
   • 29.11.2007Orzecznictwo — Rozszerzenie ograniczeń w odliczaniu VAT przy zakupie samochodów niezgodne z prawem UE
    Pismem z dnia 17 lipca 2006 r. I, sp. z o. o. złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie możliwości odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturze VAT dokumentującej zakup, dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, samochodu osobowego.
    • 28.11.2007Świadczenia na rzecz pracowników a VAT
     Pytanie podatnika dotyczy prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usług sfinansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
     • 27.11.2007Błędnie wystawione faktury wewnętrzne
      Pytanie podatnika: W jaki sposób podatnik powinien skorygować błędnie wykazany podatek naliczony i należny? Czy powinien dokonać tego jednorazowo w dacie wystawienia korekt (w bieżącym rozliczeniu), czy też powinien korygować poszczególne deklaracje, w których wykazywał błędnie podatek należny i naliczony?
      • 23.11.2007Naprawa powypadkowa leasingowanego samochodu
       Pytanie podatnika dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących samochodu osobowego użytkowanego na podstawie umowy leasingu.
       • 13.11.2007Paragony fiskalne i faktury VAT sprzedaży
        Pytanie podatnika: Czy jest możliwe, aby przechowywał oryginały paragonów z kasy rejestrującej w formie rolek, tak jak otrzymuje się je z kasy (odrębnie rolek kopii i oryginałów) stojąc na stanowisku, iż nie zachodzi konieczność kompletowania oryginałów paragonów fiskalnych z wystawionymi fakturami VAT sprzedaży?
        • 31.10.2007Samo zawarcie umowy nie dowodzi wykonania usługi
         Jeżeli podatnik chce zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki z tytułu umowy usługi doradztwa podatkowego, powinien wykazać, że usługa ta została wykonana. Sam fakt zawarcia umowy i wypłata wynagrodzenia nie są wystarczające do zaliczenia wydatków z tytułu usług doradztwa do kosztów uzyskania przychodów — orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
         • 31.10.2007Koszty w walutach obcych
          Pytanie podatnika: Z którego dnia należy zastosować kurs średni NBP w celu przeliczenia kwoty kosztów uzyskania przychodów?
          • 25.10.2007Błędny NIP, niepotwierdzona nota korygująca i prawo do odliczenia VAT
           Spółka otrzymała fakturę zakupową, na której widnieje jej błędny NIP. Czy można w takiej sytuacji odliczyć podatek naliczony?
           • 25.10.2007Zwrot różnicy podatku VAT w ciągu 25 dni przy wystąpieniu kompensat
            Pytanie podatnika: Czy do zwrotu różnicy podatku VAT w terminie 25 dni od dnia złożenia rozliczenia jest uprawniony podatnik, który złoży wniosek o wcześniejszy zwrot, a kwoty podatku naliczonego wykazane w deklaracji wynikają z faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone wystawcy faktury przelewami bankowymi oraz poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności (kompensatę)?
            • 24.10.2007Hurtowy zakup paliwa do maszyn a odliczenie podatku VAT
             Pytanie podatnika: Czy można odliczyć podatek VAT z faktur dokumentujących hurtowy zakup paliwa do samochodów ciężarowych i maszyn budowlanych (wlewanego bezpośrednio do zbiornika), niezawierających numerów rejestracyjnych pojazdów tankujących z tych zbiorników?
             • 23.10.2007Sprzedaż prywatnego samochodu wykorzystywanego w działalności
              Czy sprzedaż prywatnego samochodu wykorzystywanego w działalności generuje przychód z działalności czy z tytułu odpłatnego zbycia innych rzeczy?
              • 19.10.2007Miejsce poniesienia wydatku nie wpływa na prawo jego zaliczenia do KUP
               Jeśli podatnik w trakcie powrotu z wypoczynku w niedzielę zatankował paliwo, a w poniedziałek wyjechał w podróż służbową, ponosi wydatek, który może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
               • 18.10.2007Sposób postępowania z błędnie wystawionymi fakturami VAT
                Pytanie: Nasz nowy pracownik błędnie wystawił kilka faktur. W jaki sposób powinniśmy postąpić, aby zlikwidować skutki błędów? Czy możemy anulować te faktury?
                • 17.10.2007Kasy fiskalne dla lekarzy i prawników - bez pośpiechu
                 Interpelacja nr 8667 do ministra finansów w sprawie wprowadzenia obowiązku posiadania kas fiskalnych w prywatnych gabinetach lekarskich oraz kancelariach prawniczych
                 • 17.10.2007Przesłanki obniżenia obrotu w drodze rabatu
                  Jeżeli podatnik udzielił rabatu i udokumentował to fakturą, wówczas przysługuje mu prawo do obniżenia obrotu o kwotę wynikającą z tejże faktury. Podatnik może to uczynić w miesiącu wystawienia faktury korygującej. Aby dokonać takiego obniżenia, podatnik nie musi posiadać potwierdzenia odbioru faktury korygującej od swojego kontrahenta - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                  • 10.10.2007Zakup kart telefonicznych i rozmowy służbowe z aparatu prywatnego
                   Pytanie podatnika: Czy zakup kart telefonicznych oraz rozmowy telefoniczne można uznać za koszty uzyskania przychodu z tyt. prowadzenia działalności gospodarczej?
                   • 08.10.2007Rozliczanie otrzymanych zaliczek
                    Pytanie podatnika: 1. Stawka podatku zastosowana do zaliczki na poczet czynszu na dzierżawę. 2. Kwestia sporządzania faktur "rozliczeniowych" do otrzymanej zaliczki za każdy miesiąc dzierżawy. 3. Kwestia dokumentowania niewykorzystanej części zaliczki wniesionej na poczet czynszu za dzierżawę.
                    • 08.10.2007Podstawa opodatkowania na fakturze wewnętrznej przy WNT
                     Pytanie: Spółka otrzymała od włoskiego kontrahenta fakturę dokumentującą dostawę towarów, na której wyszczególniono podatek VAT w wysokości 20%. Jaką kwotę należy przyjąć do ustalenia podstawy opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów na fakturze wewnętrznej?
                     • 08.10.2007Czy fakturę trzeba opieczętować?
                      Interpelacja nr 8459 do ministra finansów w sprawie przepisów unijnych dotyczących wystawiania faktur
                      • 04.10.2007Wątpliwości w sprawie stawki VAT przy sprzedaży nieruchomości
                       Interpelacja nr 8381 do ministra finansów w sprawie stawki podatku VAT od sprzedaży nieruchomości zabudowanych
                       • 26.09.2007Anulowanie faktur korygujących
                        Pytanie podatnika: Jakie skutki podatkowe dla sprzedawcy (wystawcy) powoduje odmowa przyjęcia przez odbiorcę faktury korygującej, zwiększającej cenę towaru?
                        • 20.09.2007Orzecznictwo — Poniesienie wydatku nie oznacza poniesienia kosztu
                         Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę B Spółki z o.o. w S na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 14 stycznia 2003 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2000 r.
                         • 16.09.2007Orzecznictwo — Transakcje uznane za fikcyjne — odliczenie VAT niemożliwe
                          Zaskarżonym wyrokiem z 19 stycznia 2005 r., sygn. akt SA/Sz 1855/03, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Spółki Akcyjnej E w Szczecinie na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 25 sierpnia 2003 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 2001 r.
                          • 14.09.2007Prawo do odliczenia w momencie otrzymania oryginału, czy duplikatu faktury?
                           Pytanie podatnika: Czy kwotę podatku VAT tj. 12 760 zł z faktury VAT nr x z dnia 30.06.2004 r., której duplikat otrzymała 29.12.2006 r. może rozliczyć jako podatek naliczony w poz. 47 deklaracji VAT-7 za miesiąc grudzień 2006 lub styczeń 2007 czyli w miesiącu otrzymania duplikatu faktury lub miesiącu następnym, czy może powyższa kwota podatku VAT powinna zostać rozliczona poprzez korektę deklaracji VAT-7 za miesiąc czerwiec 2004 roku?
                           • 13.09.2007Jak ustalić wartość początkową samochodu wykupionego po leasingu operacyjnym
                            Istotą umowy leasingu operacyjnego jest to, że leasingobiorca za odpłatnością używa towaru stanowiącego własność leasingodawcy. Formą wynagrodzenia za prawo do używania przedmiotu leasingu jest czynsz (rata). Umowa leasingu operacyjnego obok swej istoty zawiera jeszcze regulacje dotyczące opcji wykupu przedmiotu leasingu. Regulacje te zawarte są w ogólnych warunkach umowy. Uregulowania prawne dopuszczają możliwość przeniesienia przez leasingodawcę (finansującego) na korzystającego, po upływie podstawowego okresu umowy leasingu operacyjnego, własności środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, będących przedmiotem zawartej umowy leasingu. Mowa tu o tzw. opcji wykupu, która z punktu widzenia prawa podatkowego po stronie nabywcy środka trwałego wywołuje skutki podobne do zakupu nowego środka trwałego. Podkreślić jednak należy, że po zakończeniu właściwej umowy leasingu operacyjnego leasingobiorca ma jedynie możliwość nabycia przedmiotu umowy leasingu. Opcja wykupu nie jest obowiązkowa, jest jedynie propozycją leasingodawcy dla leasingobiorcy, a to oznacza, że leasingobiorca może, ale nie musi z niej skorzystać.
                            • 13.09.2007Zakup materiałów budowlanych przed otrzymaniem pozwolenia na budowę
                             Pytanie podatnika: Czy można ubiegać się o zwrot wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w przypadku braku pozwolenia na budowę w momencie zakupów materiałów budowlanych?
                             • 12.09.2007Przeliczanie wartości importu towarów
                              Pytanie podatnika: Czy dla potrzeb podatku od towarów i usług w przypadku braku faktury WDT, fakturę importową dostawcy spoza Unii Europejskiej wycenia się według kursu średniego NBP z dnia powstania obowiązku podatkowego, tj. z 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano nabycia?
                              • 07.09.2007Faktura elektroniczna a moment powstania obowiązku podatkowego
                               Pytanie podatnika: W złożonym wniosku podatnik pyta o moment powstania obowiązku podatkowego w związku z wystawioną fakturą elektroniczną.
                               • 30.08.2007Kontrola w podatku VAT
                                Pytanie: Spółka ma zapowiedzianą kontrolę podatkową w zakresie prawidłowości rozliczeń z budżetem państwa podatku od towarów i usług. Na co osoby kontrolujące mogą zwrócić szczególną uwagę?
                                • 27.08.2007Orzecznictwo — Nie zaliczysz do kosztów, nie odliczysz VAT
                                 Wyrokiem z dnia 18.05.2004 r. sygn. SA/Rz 1744/02 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę Józefy Ś na decyzję Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 08.07.2002 r. utrzymującej w mocy decyzję Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie, w przedmiocie podatku od towarów i usług od stycznia 1999 r. do stycznia 2000 r.
                                 • 24.08.2007Nieodpłatna dostawa towarów w ramach działań promocyjnych
                                  Pytanie podatnika: Czy czynności nieodpłatnego przekazania towarów w ramach działań promocyjnych, podlegają obowiązkowi ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących?
                                  • 23.08.2007Podróż służbowa przedsiębiorcy świadczącego usługi transportowe
                                   Niesłuszne jest stanowisko organów podatkowych, że realizowanie zasadniczego przedmiotu działalności (usług transportowych) przez osobę prowadzącą tę działalność nie wchodzi w zakres podróży służbowych z uwagi na brak stałego miejsca wykonywania tej działalności, natomiast podróże mające na celu czynności incydentalne można kwalifikować jako podróż służbową. Ustawodawca w art. 23 ust. 1 pkt. 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie upoważnił organów podatkowych do klasyfikacji celów, w jakich odbywana jest podróż służbowa i decydowania, który cel podróży związany z wykonywanymi zadaniami uzasadnia podróż służbową, a który jej nie uzasadnia. W konsekwencji przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych, do wysokości określonej w rozporządzeniach ministra pracy i polityki społecznej — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                                   • 22.08.2007Usługi transportu międzynarodowego — zakupy za granicą
                                    Pytanie: Czy zakupy dokonane za granicą, związane z wykonywaniem usługi transportu międzynarodowego należy księgować brutto, czy netto?
                                    • 16.08.2007Reklamacja w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
                                     Pytanie: Spółka dokonała wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na rzecz kontrahenta z Czech. Transakcję tę udokumentowano fakturą. Niestety, z uwagi na to, że część towaru nie spełniała wymogów kontrahenta, w związku z uznaniem przez nas reklamacji, miał miejsce częściowy zwrot towaru. Jak należy udokumentować i rozliczyć taką transakcję?
                                     • 15.08.2007Orzecznictwo - Kto nabył prawo do odliczeń mieszkaniowych
                                      Pismem z dnia 17 stycznia 2005 r. Iwona S. zwróciła się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu o udzielenie pisemnej interpretacji, co do możliwości skorzystania z odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych wydatków poniesionych z tytułu budowy domu na własne potrzeby w myśl przepisów obowiązujących w dniu rozpoczęcia inwestycji, tj. 30 października 2001 r., czyli na podstawie art. 27 a ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 14 póz. 176 ze zm.), zwanej dalej ustawą o p.d.o.f.
                                      • 09.08.2007Prawie wszystko o ewidencji przebiegu pojazdu
                                       W razie braku ewidencji przebiegu pojazdu wydatki ponoszone przez podatnika – z tytułu używania samochodów osobowych, które nie są środkami trwałymi ani nie są użytkowane na podstawie umowy leasingu – nie stanowią kosztu uzyskania przychodów.
                                       • 08.08.2007Dokumentowanie zakupu winiety
                                        Pytanie podatnika: Czy fakturę VAT można uznać jako dokument stanowiący podstawę zaliczenia wydatku z niej wynikającego do kosztów uzyskania przychodów?
                                        • 07.08.2007Zaokrąglanie w deklaracji VAT
                                         Pytanie: Jak prawidłowo zaokrąglać kwoty w deklaracji dla podatku od towarów i usług?
                                         • 30.07.2007Czy dopuszczalne jest odliczenie VAT z faktury od niezarejestrowanego kontrahenta?
                                          Przepisy prawa wspólnotowego nie przewidują ograniczenia prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturze wystawionej przez podmiot niezarejestrowany, a skoro tak to zasadnym jest odmówienie zastosowania przepisu prawa krajowego zawierającego takie ograniczenie, tj. art. 88 ust. 3a pkt. 1 lit. a ustawy o VAT — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.
                                          • 30.07.2007Dokumentowanie wydatków w pytaniach i odpowiedziach – część VI
                                           Dokumentowanie wydatków podlegających odliczeniu od dochodu – ulga na Internet, odsetkowa i nowe technologie  W myśl art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) podstawę obliczenia podatku stanowi dochód pomniejszony m.in. o kwotę wydatków poniesionych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Odliczeniu podlegają jednak tylko wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet, zatem ulga ta nie obejmuje wydatków na podłączenie do sieci czy też na zakup urządzeń umożliwiających korzystanie z Internetu. Prawo do ulgi przysługuje w związku z użytkowaniem Internetu w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika. Zatem nie dotyczy opłat za użytkowanie Internetu w lokalach użytkowych zajmowanych dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej.
                                           • 30.07.2007Orzecznictwo - Kłopoty po kradzieży dokumentów
                                            Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 25 listopada 2004 r. sygn. akt I SA/Bd 525/04 oddalił skargę Przedsiębiorstwa Budowlano-lnstalacyjnego Spółki z o.o. we W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 30 lipca 2004 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1998 rok.
                                            • 27.07.2007Korygowanie faktur VAT
                                             Pytanie podatnika: Czy błędy zawarte w fakturze VAT zawsze podlegają skorygowaniu?
                                             • 26.07.2007Orzecznictwo: Nierzetelne ewidencje
                                              Zaskarżonym wyrokiem z dnia 2 marca 2005 r., sygn. akt I SA/Sz 88/04 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Jacka M na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 5 stycznia 2004 r. Nr PP. 2-4407/295/03/MFU w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące: styczeń, luty, marzec i sierpień 2002 r.
                                              • 25.07.2007Dokumentowanie wydatków w pytaniach i odpowiedziach – część IV
                                               Dokumentowanie wydatków podlegających odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej
                                               • 24.07.2007Orzecznictwo: Zakwestionowane koszty uzyskania
                                                Wyrokiem z 2 marca 2005 r. sygn. akt l SA/Sz 419/04 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego A Spółki z o.o. w S na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z 30 marca 2004 r. Nr PB. 1.27-4218/823-76/2003 w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych za 2000 r.  
                                                • 20.07.2007Orzecznictwo: Sprzedaż nakładów i VAT
                                                 Przedmiotem skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, sygn. akt I SA/Gl 1095/04 z dnia 28 lutego 2005 r., mocą, którego uchylono zaskarżoną przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „D.” Sp. z o.o. decyzję tego organu z dnia 30 czerwca 2004 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za kwiecień 2003 r.
                                                 • 19.07.2007Orzecznictwo: Spór o wydatki i darowiznę kościelną
                                                  Zaskarżonym wyrokiem z dnia 16 grudnia 2004 r. sygn. akt SA/Sz 1399/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę na decyzje Izby Skarbowej w Szczecinie Ośrodek Zamiejscowy z dnia 24 czerwca 2003 r., która na podstawie art. 21 § 3 i art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137,poz. 926 ze zm.) oraz art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90.poz. 416 ze zm.), po rozpatrzeniu odwołania złożonego przez Grzegorza i Danutę B od decyzji wydanej w dniu 25 kwietnia 2003 r. przez Drugi Urząd Skarbowy w Koszalinie, określającej wysokość zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. utrzymano w mocy decyzje organu pierwszej instancji.
                                                  • 17.07.2007Faktury wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej
                                                   Pytanie podatnika: Spółka wniosła o potwierdzenie, że na gruncie obowiązujących przepisów prawa umożliwienie pobrania przez nabywcę towarów i usług oryginału faktury VAT (w postaci pliku PDF) z serwera Spółki i jego wydrukowanie lub wysłanie nabywcy pocztą elektroniczną oryginału faktury VAT, jej pobranie z serwera pocztowego a następnie wydrukowanie czyni zadość wymogowi wystawienia faktury VAT, określonego w art. 106 ustawy o VAT.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 54 ] . [ 55 ] . [ 56 ] . [ 57 ] . [ 58 ] . [ 59 ] . [ 60 ] . [ 61 ] . [ 62 ] . [ 63 ] ... [ 63 ] następna strona »