Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

e-faktura

 • 23.05.2008Orzecznictwo podatkowe: Rzeczywisty charakter umowy najmu
  Ustalając stan faktyczny mający znaczenie dla określenia podatku dochodowego, nie można ograniczać się tylko do postanowień umowy, nawet jeżeli zawiera ona zapis o nieważności czynności przeprowadzonych bez pisemnej akceptacji stron umowy. W prawie podatkowym przedmiot opodatkowania wiąże się bowiem nie tylko z czynnościami prawnymi i ich skutkami, ale również z czynnościami faktycznymi, które nie muszą zawsze mieć „swoje podłoże” prawne.
  • 20.05.2008Ewidencja księgowa premii jako szczególnego rodzaju rabatów (1)
   W niniejszym artykule postaram się scharakteryzować prawidłową metodę ewidencjonowania premii – posłużę się w tym celu opisem sytuacji przedsiębiorstwa, dokonującego na przykład zakupów towarów w celu dalszego ich przerobu oraz sprzedaży (rodzaj działalności nie ma tutaj większego znaczenia).
   • 12.05.2008Różnice kursowe
    Pytanie podatnika: Czy do wystąpienia różnic kursowych potrzebne są dwie przesłanki – faktura wystawiona w walucie obcej i zapłata w walucie obcej? Czy naliczanie różnic kursowych od przychodów należnych jest prawidłowe? Czy otrzymany przychód w innej walucie niż Euro na konto Euro jest prawidłowo rozliczony? Czy naliczanie różnic kursowych poniesionych kosztów, także tych, które są dokonywane w innej walucie niż Euro z konta Euro jest prawidłowe? Czy otrzymany rachunek w walucie obcej na zakup usług należy przetłumaczyć na język polski?
    • 09.05.2008Jak prawidłowo rozliczać faktury korygujące podwyższające podatek należny?
     Sposób rozliczania faktury korygującej, która podwyższa podatek należny wykazany na fakturze pierwotnej, zależy od przyczyny dokonania korekty. Jeżeli faktura pierwotna była nieprawidłowa już w momencie jej wystawiania, a faktura korygująca została wystawiona w celu podwyższenia zaniżonej kwoty podatku, to korektę należy rozliczyć w miesiącu wystawienia faktury pierwotnej. W sytuacji gdy faktura pierwotna była wystawiona prawidłowo, a konieczność wystawienia faktury korygującej wiązała się z okolicznościami, które zaistniały już po dokonaniu pierwotnej sprzedaży, korektę rozlicza się na bieżąco. Dotyczy to na przykład podwyższenia ceny po wystawieniu faktury — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
     • 07.05.2008Prawo do odliczenia VAT z faktury od podmiotu niezarejestrowanego jako podatnik VAT
      Za sprzeczną z prawem wspólnotowym należy uznać wykładnię art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a ustawy o VAT, stwierdzającą, że organ podatkowy ma prawo odmówić odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach podwykonawcy, dotyczących faktycznie zrealizowanych usług, na tej podstawie, że zbywca usługi nie dokonał aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego w terminie i nie zapłacił należnego podatku. Skoro podatek wynikający z faktury był w świetle powołanych przepisów należny i wymagalny, to zadaniem państwa jest stworzenie i stosowanie takich środków, które umożliwią jego wyegzekwowanie — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.
      • 05.05.2008Kurs waluty przy korekcie faktury WNT
       Jeżeli podatnik otrzymał fakturę korygującą dotyczącą wewnątrzwspółnotowego nabycia towarów i faktura ta wykazuje kwotę wyrażoną w walucie obcej, to dla rozliczenia z tytułu VAT nie ma znaczenia kurs tej waluty z dnia wystawienia faktury korygującej. Przy przeliczaniu wartości faktury korygującej na złote zastosować należy kurs waluty z dnia powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Z reguły będzie to dzień wystawienia faktury pierwotnej (a nie korygującej) — orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
       • 05.05.2008Opodatkowanie podnajmu lokalu mieszkalnego
        Pytanie podatnika: Czy do wynajmu mieszkania można zastosować zwolnienie od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 4 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług pomimo faktu, iż Wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości a jedynie podmiotem podnajmującym lokal?
        • 24.04.2008Obowiązki organu podatkowego w razie podejrzenia fikcyjnej umowy
         Jeżeli z materiału dowodowego wynikają wątpliwości dotyczące istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego, od którego zależą skutki podatkowe, organ podatkowy – zgodnie z art. 199a § 3 Ordynacji podatkowej – ma obowiązek wystąpić o ustalenie istnienia tego stosunku prawnego (lub braku stosunku prawnego) do sądu powszechnego. W razie istnienia powyższych wątpliwości organ podatkowy ma obowiązek wystąpić do sądu powszechnego, nawet gdy według jego subiektywnego przekonania takich wątpliwości nie ma. Takie wystąpienie do sądu powszechnego powinno nastąpić przede wszystkim wówczas, jeżeli jedna ze stron umowy oświadcza, że umowa miała charakter fikcyjny, a druga strona twierdzi, że miała charakter rzeczywisty – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
         • 18.04.2008Dokumentowanie wydatków poniesionych na nabycie produktów rolnych
          Pytanie podatnika: Czy w przypadku odmowy podania danych przez rolnika może wystawić dowód wewnętrzny jako dowód zastępczy dokumentujący poniesiony wydatek i wprowadzić ten towar jako zakup towarów i w konsekwencji zgodnie z przyjętymi zasadami w momencie sprzedaży zakwalifikować jako koszt własny sprzedanych towarów?
          • 18.04.2008Korekta deklaracji a termin zwrotu VAT
           Jeżeli podatnik skoryguje deklarację dokumentującą sprowadzenie towaru z Unii Europejskiej, to termin zwrotu wynikającego z niej VAT naliczonego biegnie od dnia złożenia korekty — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
           • 10.04.2008Naprawy gwarancyjne a VAT
            Pytanie podatnika: Czy zwrot ponoszonych przez Spółkę kosztów napraw gwarancyjnych otrzymanych od dostawcy w następstwie zawartej umowy dealerskiej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
            • 09.04.2008Czy konieczne jest potwierdzenie odbioru faktury przy zmniejszaniu obrotu wynikającego z korekty faktury?
             Uprawnienie do uwzględnienia w deklaracji VAT kwot wynikających z faktur VAT korygujących zmniejszających obrót oceniać należy wyłącznie na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, który nie przewiduje obowiązku dysponowania przez podatnika potwierdzeniem odbioru faktury korygującej przez nabywcę przed złożeniem deklaracji uwzględniającej korektę obrotu i podatku należnego — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
             • 07.04.2008Orzecznictwo podatkowe: Wykluczenie rat "leasingowych" z kosztów uzyskania przychodów
              Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 marca 2008 r., sygn. akt II FSK 26/07
              • 02.04.2008Korekta podatku naliczonego po zmianie przeznaczenia modernizowanego obiektu
               Pytanie podatnika: Czy jest konieczne dokonanie korekty podatku naliczonego VAT od wydatków inwestycyjnych poniesionych w okresie od lutego 2005 r. do marca 2006 r. w przypadku zmiany przeznaczenia obiektu w trakcie trwania modernizacji?
               • 31.03.2008Opodatkowanie zwrotu towarów będących przedmiotem WDT
                Pytanie podatnika: Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym otrzymaną od klienta fakturę, wystawioną w związku z reklamacją można potraktować w całości (tzn. wartość reklamowanego detalu + koszty transportu + koszty obsługi reklamacji) jako WNT?
                • 28.03.2008Firmanctwo - konsekwencje podatkowe
                 I. Firma. Stosownie do art. 432 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.; dalej: k.c.) przedsiębiorca prowadząc działalność gospodarczą lub zawodową zobowiązany jest działać pod firmą. O ile firma osoby prawnej może być dowolnie obrana, byleby tylko zawierała dodatkowo określenie jej formy prawnej, o tyle firma osoby fizycznej musi zawierać jej imię i nazwisko1). Wspomnieć należy, że firma osobowych spółek handlowych powinna zawierać przynajmniej nazwisko albo firmę (nazwę) jednego wspólnika oraz dodatkowe oznaczenie typu spółki2).
                 • 28.03.2008KIG chce prostszych e-faktur i e-podpisu
                  Krajowa Izba Gospodarcza proponuje, by rząd zliberalizował zasady stosowania faktur w formie elektronicznej, a także wprowadził prostsze rozwiązania dotyczące podpisu elektronicznego. Postulaty te znalazły się w opinii KIG o projekcie rządowego Programu Działań na rzecz Wspierania Elektronicznego Handlu i Usług na lata 2008-2010. 
                  • 21.03.2008Dokumenty uprawniające do zastosowania 0-procentowej stawki VAT przy WDT
                   Jeżeli podatnik nie jest w stanie zgromadzić dokumentów wymienionych w art. 42 ust. 3-5 ustawy o VAT, powinien mieć prawo zastosowania dowodów pomocniczych określonych w art. 42 ust. 11 ustawy o VAT w celu skorzystania ze stawki 0-procentowej VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów. Nie ma również podstaw do odmawiania mocy dowodowej dokumentowi w formie elektronicznej lub przesłanemu faksem — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                   • 12.03.2008Możliwość zaliczenia do KUP nieodliczonego podatku VAT wynikającego z faktur RR
                    Pytanie podatnika: Czy zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w wyżej wymienionych sytuacjach przysługuje Spółce prawo zaliczenia nieodliczonego zryczałtowanego podatku VAT z faktur RR do kosztów uzyskania przychodów?
                    • 06.03.2008Opłata wstępna w leasingu a koszty podatkowe
                     Pytanie podatnika: Czy opłatę wstępną, płatną przed wydaniem przedmiotu leasingu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo, w momencie jej poniesienia, czy powinno się ją rozliczyć stosownie do długości okresu, na jaki została zawarta umowa leasingu? Czy kwota nieodliczonego podatku VAT od opłaty wstępnej należy uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów jednorazowo, w momencie poniesienia, czy też należy ją uwzględnić w kosztach stosownie do długości okresu na jaki została zawarta umowa?
                     • 05.03.2008Orzecznictwo podatkowe: Opodatkowanie usług własnych świadczonych w ramach usługi turystyki
                      Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 24.10.2007 r., sygn. akt I SA/Wr 816/07
                      • 26.02.2008Przyznanie rabatu a korekta deklaracji
                       Pytanie podatnika: Czy wystawione przez Spółkę w bieżącym okresie, jeszcze przed dniem sporządzenia sprawozdania finansowego za okres poprzedni, faktury korygujące dokumentujące udzielone przez Spółkę rabaty, skonta, zwroty towarów, uznane reklamacje dot. zdarzeń zaistniałych w poprzednim okresie rozliczeniowym powinny korygować przychody Spółki osiągnięte w okresie poprzednim?
                       • 25.02.2008KUP rozliczane w czasie
                        Spór: Podatnik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sierpniu 1999 roku nabyła wierzytelność jednej agencji wobec innej spółki z tytułu niespłaconej pożyczki o wartości nominalnej 7 500 tys. zł. Zapłaciła za nią 1 750 tys. zł. Na mocy ugody z listopada 1999 r. dłużniczka zobowiązała się spłacić wierzytelność w trzech ratach. Umorzone zaś zostały należne odsetki od wierzytelności oraz 50 proc. drugiej i trzeciej raty. W konsekwencji w 1999 roku skarżąca uzyskała przychód z wierzytelności w wysokości 850 tys. zł, w 2000 roku - 1 450 tys. zł oraz w 2001 roku - 1 875 tys. zł.
                        • 21.02.2008Refinansowanie kredytu hipotecznego a ulga odsetkowa
                         Pytanie podatnika: Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 9 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Podatnik ma prawo skorzystać z tzw. „ulgi odsetkowej” w rozliczeniu podatku za rok 2007 i lata kolejne oraz czy w zeznaniu podatkowym za 2007 r. może odliczyć w całości zapłacone do końca 2007 r. odsetki od kredytów?
                         • 14.02.2008Wystawianie e-faktur przez pełnomocnika
                          Pytanie podatnika: Czy faktury elektroniczne wystawiane w imieniu Spółki i na Jej rachunek przez pełnomocnika a opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym przez dalszego pełnomocnika spełniają prawne wymogi formalne poprawnej faktury?
                          • 14.02.2008Odliczenie VAT z faktur dotyczących premii pieniężnych
                           Interpelacja nr 99 do ministra finansów w sprawie prawa do odliczenia stawki podatku VAT z faktur dokumentujących otrzymane premie pieniężne zarówno w obecnym stanie prawnym, jak i po 1 stycznia 2008 r.
                           • 13.02.2008Orzecznictwo podatkowe: Puste faktury bez podatku VAT
                            Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjny w Warszawie w Warszawie z dnia 22.10.2007 r., sygn. akt III SA/Wa 594/07
                            • 12.02.2008Różnice kursowe a wartość początkowa środka trwałego
                             Pytanie podatnika: Czy zrealizowane różnice kursowe od własnych środków w walucie obcej wpływają na ustalenie wartości początkowej środka trwałego?
                             • 06.02.2008Obliczanie różnic kursowych
                              Pytanie podatnika: Czy obliczenia wysokości różnic kursowych (dodatnich i ujemnych) od kosztów uzyskania przychodów wyrażonych w walutach obcych dokonywać należy na podstawie średniego kursu waluty ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu oraz faktycznie zastosowanego kursu waluty z dnia zapłaty kosztu?
                              • 01.02.2008Transakcje z rolnikami ryczałtowymi
                               Zgodnie z art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm., dalej: VAT), rolnikiem ryczałtowym jest rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 VAT, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Tym odrębnymi przepisami jest ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.), zgodnie z którą, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych mają m.in. osoby fizyczne, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 800 000 EURO. Wynika z tego, że na potrzeby podatku od towarów i usług rolnicy podzieleni są na dwie kategorie:
                               • 01.02.2008Zaniechanie inwestycji a prawo do odliczenia VAT
                                Pytanie podatnika: Czy Strona miała prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług związanych z inwestycjami, które po pewnym czasie zostały uznane za zaniechane?
                                • 28.01.2008Puste faktury nie rodzą obowiązku podatkowego w VAT
                                 Jeśli faktura nie dokumentuje rzeczywistej sprzedaży, to podatnik nie ma obowiązku zapłaty podatku, który z tej faktury wynika — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                                 • 25.01.2008Rozliczenie roczne – Ulga z tytułu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych
                                  Najliczniejszą grupę możliwych do wykorzystania odliczeń od dochodu stanowią ulgi, których zadaniem jest częściowe choćby zrekompensowanie osobom niepełnosprawnym dodatkowych wydatków, które ponoszą w związku ze swoimi dolegliwościami. Warunki korzystania z ulgi nie zmieniły się od poprzedniego roku.
                                  • 24.01.2008Ulga internetowa – Kto inny płaci, kto inny ma fakturę
                                   Pytanie: Czy można odliczyć od dochodu wydatki na internet, udokumentowane fakturami wystawionymi na podatnika, które faktycznie poniosła inna osoba zameldowana w lokalu mieszkalnym podatnika, dokonując płatności przez internet z własnego konta?
                                   • 24.01.2008Ulga internetowa – Faktura od pracodawcy
                                    Pytanie: Czy podlega odliczeniu od podstawy podatku dochodowego wydatek ponoszony z tytuł użytkowania wyłącznie do prywatnych potrzeb, w miejscu zamieszkania (mieszkanie służbowe), sieci internet na podstawie faktury wystawionej przez pracodawcę za korzystanie dla celów prywatnych z telefonu i łącza internetowego, który to z kolei był obciążony fakturą zbiorczą od podmiotu świadczącego usługi w tym zakresie?
                                    • 24.01.2008Ulga internetowa - Faktura VAT bez dowodu zapłaty
                                     Pytanie: Czy faktura VAT za użytkowanie sieci internet (bez dowodu zapłaty) jest wystarczającym dokumentem do skorzystania z odliczenia w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                     • 24.01.2008Ulga internetowa – Dwa mieszkania, dwa odliczenia?
                                      Pytanie: Czy w przypadku posiadania dwóch mieszkań oraz otrzymywania faktur VAT z tytułu korzystania z Internetu w dwóch mieszkaniach można poniesione wydatki odliczyć od dochodu?
                                      • 24.01.2008Ulga internetowa – Duplikat faktury VAT, odliczenie ulgi we wspólnym zeznaniu podatkowym
                                       Pytanie: Czy odliczenie dotyczącego kosztów za internet może dokonać małżonek, na którego wystawione są faktury, we wspólnym rozliczeniu podatkowym? Czy podstawą odliczenia może być duplikat faktury VAT?
                                       • 24.01.2008Ulga internetowa – Wspólne zamieszkiwanie i wspólna faktura
                                        Pytanie: Kto ma prawo do odliczenia od dochodu wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet w sytuacji, gdy podatnik i jego syn zamieszkują wspólnie i wspólnie korzystają z Internetu, a faktury za usługi sieci Internet wystawiane są na nazwisko podatnika i syna?
                                        • 24.01.2008Ulga internetowa – Faktura tylko dla jednego małżonka
                                         Pytanie: Czy faktura wystawiona na imię jednego z małżonków daje prawo do skorzystania z ulgi na internet również drugiemu małżonkowi?
                                         • 24.01.2008Rozliczenie roczne - Odliczenie wydatków na Internet
                                          Coraz więcej osób w Polsce korzysta z internetu nie tylko w miejscu pracy, ale również w miejscu swojego zamieszkania. To powoduje, że ulga dotycząca odliczenia wydatków na Internet będzie w tym roku bardzo często wykorzystywana. Mimo stosunkowo prostych zapisów dotyczących zasad korzystania z ulgi przez ostatnie dwa lata pojawiło się mnóstwo wątpliwości. Część z nich wyjaśniamy bezpośrednio w tekście poniżej, a zamiast odpowiedzi na zadawane pytania wybraliśmy z naszej bazy interpretacji izb i urzedów skarbowych postanowienia w sprawach, które najczęściej pojawiały się w listach do naszej redakcji (publikujemy je w formie osobnych materiałów).
                                          • 22.01.2008Broszura informacyjna do załącznika PIT/D
                                           Załącznik PIT/D przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym za 2007 r. dokonują odliczeń z tytułu wydatków poniesionych:
                                           • 22.01.2008Rozliczenie wspólne i ulga na Internet
                                            Czy w sytuacji, kiedy faktura za korzystanie z Internetu jest wystawiona na osobę nieuzyskującą dochodu, pozostającą w związku małżeńskim z osobą uzyskującą dochód (ale niewymienioną na fakturze) możliwe jest uwzględnienie ulgi w rozliczeniu wspólnym? Czy w sytuacji, w której faktura wystawiana jest na oboje małżonków, a jedno z nich nie uzyskuje dochodu, można odliczyć ulgę internetową w podwójnej wysokości w rozliczeniu wspólnym od łącznego dochodu małżonków?
                                            • 21.01.2008Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym – budowa na cudzym gruncie
                                             Pytanie: Czy inwestor nie będący właścicielem działki może ubiegać się o zwrot podatku?
                                             • 21.01.2008Sprzedaż nieruchomości byłemu dzierżawcy
                                              Pytanie podatnika: Czy w przypadku sprzedaży byłemu dzierżawcy nieruchomości z nakładami poczynionymi przez tego dzierżawcę należy: - uwzględniać wysokość nakładów dzierżawcy (np. przekraczające 30% wartości budynku) przy ocenie i zaliczaniu budynku/budowli znajdującego się na tej nieruchomości do towaru używanego w myśl art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług? - wystawiać fakturę VAT na wartość tej nieruchomości bez uwzględniania tych nakładów, traktując rozliczenie nakładów z byłym dzierżawcą (nabywcą nieruchomości) jako czynność odrębną od transakcji sprzedaży nieruchomości niepodlegającą ustawie o VAT? - wystawiać fakturę VAT na całą wartość tej nieruchomości (łącznie z nakładami) z rabatem/bonifikatą w wysokości wartości zwracanych nakładów?
                                              • 18.01.2008Orzecznictwo podatkowe: Wymagania stawiane e-fakturom inne niż przy fakturach zwykłych
                                               Decyzją z dnia 22 marca 2007r., która jest przedmiotem skargi, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając na podstawie art. 233 § 1 pk1, art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.; dalej powoływanej jako „Ordynacja podatkowa"), art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.; dalej powoływanej jako „ustawa o VAT"), § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r., w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 95, póz. 798; dalej „rozporządzenie z 25 maja 2005 r."), § 5 ust. 1 i 2 oraz § 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z c nią 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. nr 133, póz. 1119; dalej „rozporządzenie z 14 lipca 2005 r."), odmówił zmiany albo uchylenia postanowienia Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Skarbowego w Warszawie z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego.