Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

e-faktura

 • 15.09.2008Brak rejestracji działalności nie może rodzić negatywnych skutków dla kontrahentów
  Sam fakt braku rejestracji, jako podmiotu gospodarczego, drugiej strony umowy nie może rodzić dla kontrahenta ujemnych skutków i nie jest automatycznie dowodem, że transakcja nie miała miejsca — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.
  • 11.09.2008Usługa serwisowa a prawo do odliczenia podatku VAT
   Uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup usługi serwisowej i wystawionych z góry za cały rok kalendarzowy – nie jest takie oczywiste i budzi szereg wątpliwości.
   • 11.09.2008Odliczenie VAT od zakupów inwestycyjnych
    Pytanie podatnika: Czy Spółka miała prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT, zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług niezbędnych do wybudowania obiektu budowlanego, którego część jest wykorzystywana na działalność zwolnioną od podatku VAT, a część na działalność opodatkowaną – w takiej części procentowej, jaką wynajmowana część nieruchomości opodatkowana podatkiem VAT pozostaje w ogólnej powierzchni wybudowanej nieruchomości?
    • 03.09.2008Orzecznictwo podatkowe: Opodatkowanie usług turystyki
     Usługa turystyki, o której mowa w art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) również przypadku gdy w jej ramach świadczone są "usługi własne", o których mowa w art. 119 ust. 5 u.p.t.u., na podstawie art. 41 ust. 1 u.p.t.u. podlega - jako jedna usługa o charakterze kompleksowym - opodatkowaniu stawką 22 %, za wyjątkiem przypadków gdy jest świadczona poza terytorium Wspólnoty lub na terytorium Wspólnoty i poza nim.
     • 03.09.2008Potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez kontrahenta
      Pytanie podatnika: Czy do pomniejszenia obrotu (w rozumieniu przepisów o VAT) konieczne jest potwierdzenie przez kontrahenta otrzymania faktury korygujące, czy też w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego dnia 11 grudnia 2007 r. (sygn. akt U6/06) oraz wyroków Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, w tym m. in. WSA z dnia 19 lutego 2008 r. I SA/RZ 919/07 i WSA z dnia 26 marca 2008 r. III SA/Wa 30/08, można dokonać tego pomniejszenia bez konieczności otrzymania takiego potwierdzenia?
      • 02.09.2008Dokumentowanie zakupu produktów rolnych przy pomocy dowodów zastępczych
       Pytania podatnika: 1. Czy dowód zastępczy stosowany przy zakupie ww. produktów przez Spółkę będzie stanowić źródłowy dokument księgowy w świetle art. 21 i 22 ustawy o rachunkowości? 2. Czy dowód zastępczy bez względu na jego wartość będzie wystarczającym dokumentem, aby zakupy mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
       • 28.08.2008Wyblakłe faktury
        Niektóre stacje benzynowe wystawiają swe faktury na takim papierze na jakim zwykle wystawiane są paragony. Niestety – nawet jeśli te faktury przechowywane są w segregatorze – bledną i po jakimś czasie wszystkie informacje znikają. Boję się, że jeżeli miałbym za jakiś czas kontrolę podatkową, na fakturach tych nic nie będzie widać – ani kwot, ani danych nabywcy i sprzedawcy. Czy dla celów dowodowych wystarczy, że skseruję taką fakturę i dołączę to ksero do oryginału (wówczas nawet jeśli dane znikną z oryginału faktury, zostaną zachowane na kserokopii)?
        • 27.08.2008Ujemna marża
         Dla sprzedaży niektórych towarów używanych ustawodawca wprowadził szczególną procedurę rozliczania podatku VAT, która polega na tym, że podstawą opodatkowania jest marża, przez którą rozumieć należy różnicę pomiędzy kwotą należności, którą uiszcza nabywca a ceną nabycia towarów lub usług, pomniejszoną o kwotę podatku. Sprzedawca odprowadza zatem tylko VAT od marży, bez prawa do odliczenia VAT z faktur zakupu. Jak obliczyć zatem należność dla budżetu, jeżeli towar sprzedany zostaje po cenie niższej niż cena nabycia?
         • 25.08.2008Bezumowne korzystanie z lokalu a VAT
          Pytanie podatnika: Czy wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z lokalu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
          • 21.08.2008Orzecznictwo: Nieprawidłowe dokumentowanie zakupów złomu od ludności
           1. Wyrokiem z dnia 13 września 2006 r., sygn. I SA/Bd 416/06, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, po rozpoznaniu sprawy ze skargi Marii Z... i Huberta Z... (dalej: podatnicy) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 12 kwietnia 2006 r., nr PB 2/4117-9/06, w przedmiocie wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r. - oddalił skargę. Jako podstawę prawną wyroku podano art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej dalej: P.p.s.a.).
           • 20.08.2008Orzecznictwo: Rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą w ciąży
            W sytuacji, gdy u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, bądź taka organizacja funkcjonuje, ale nie reprezentuje interesów pracownicy, dopuszczalne jest rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w okresie ciąży pracownicy ( art. 177 § 1 k.p.).
            • 19.08.2008Premie pieniężne i VAT
             Interpelacja nr 3266 do ministra finansów w sprawie opodatkowania premii pieniężnych podatkiem od towarów i usług oraz zaliczenia kwoty tego podatku niepodlegającej odliczeniu od podatku należnego do kosztów uzyskania przychodu
             • 14.08.2008Dochodzenie zwrotu VAT przez podmioty zagraniczne
              Podatnicy, którzy dokonują nabycia towarów bądź usług za granicą, nie mają możliwości odliczenia podatku VAT zapłaconego w innym kraju od podatku należnego w kraju swojej siedziby. Zgodnie jednak z zasadą neutralności, leżącą u podstaw konstrukcji tego podatku, VAT nie powinien obciążać podatników uczestniczących w obrocie towarami i usługami, niebędących ich ostatecznymi odbiorcami – konsumentami.
              • 13.08.2008Kopia listu przewozowego uprawnia do stosowania zerowej stawki VAT
               Pytanie podatnika: Czy w miejscu przechowywania w Polsce dokumentacji dla celów podatku od towarów i usług czyli w siedzibie ustanowionego przedstawiciela podatkowego, Spółka może dołączać do wystawionych faktur kopie potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez polskiego notariusza listów przewozowych (CMR)?
               • 12.08.2008Następstwo prawne i podatek VAT
                Interpelacja nr 3141 do ministra finansów w sprawie naliczania podatku VAT przy przekazywaniu następcom prawnym rzemieślniczych zakładów pracy
                • 08.08.2008Faktura prosto na konto
                 Klienci Inteligo, telewizji n oraz Zakładu Energetycznego Warszawa-Teren SA (ZEW-T SA) jako pierwsi będą mogli otrzymywać rachunki w wersji elektronicznej. Już jesienią dołączą do nich klienci Link4. Będzie to możliwe dzięki Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A., która jako pierwsza firma na polskim rynku uruchomiła usługę Elektronicznej Prezentacji Rachunków i Płatności (skrót z ang. EBPP) pod marką BILIX.
                 • 08.08.2008Orzecznictwo: Umorzenie zaległości podatkowych
                  Wyrokiem z dnia 15 listopada 2006 r., sygn. akt I SA/Ol 292/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie uchylił zaskarżona decyzję, określił, że nie podlega ona wykonaniu oraz zasądził od organu odwoławczego na rzecz ustanowionego z urzędu pełnomocnika strony skarżącej kwotę 292,80 zł tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi Eugeniusza D. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie z dnia 15 maja 2006 r., nr PP/E/4407-2-23/05 w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowych.
                  • 01.08.2008Moment ujęcia kosztów w PKPiR
                   Podstawową metodą rozliczania kosztów uzyskania przychodów jest metoda określona w art. 22 ust. 4 ustawy o PDOF, zgodnie z którą koszty można potrącić wyłącznie w roku, w którym zostały poniesione. Ustawodawca daje też możliwość wyboru drugiej metody – rozliczania kosztów zgodnie z zasadą memoriałową, która mówi, iż koszty ewidencjonuje się w powiązaniu z przychodami danego roku, których one dotyczą. Dla niektórych kosztów ustawodawca wprowadził jednak szczególne zasady ich ewidencji.
                   • 29.07.2008Konsekwencje nieprawidłowego prowadzenia ksiąg (nierzetelność i wadliwość)
                    Jednym z najważniejszych dowodów w postępowaniu podatkowym są księgi podatkowe. Jeżeli są one prowadzone rzetelnie i niewadliwie to mają taką samą moc dowodową jak dokumenty publiczne. Organy podatkowe mają jednak możliwość odrzucenia tego dowodu w sytuacji gdy księgi zawierają nieprawidłowości w postaci nierzetelności lub wadliwości. Odrzucenie ksiąg jako dowodu powoduje zazwyczaj ustalenie podstawy opodatkowania w drodze oszacowania. Wymiar szacunkowy podstawy opodatkowania, mimo iż powinien być jak najbardziej zbliżony do rzeczywistego, w praktyce ma charakter represyjny. Warto więc wiedzieć jakie warunki musi spełniać księga by być uznana za rzetelną i niewadliwą oraz jak bronić się przed odrzuceniem księgi przez organ podatkowy.
                    • 29.07.2008Zakup znaku towarowego w celu dalszej odsprzedaży
                     Pytanie podatnika: Czy spółka ma możliwość dokonania zaliczenia wartości zakupionego znaku towarowego do kosztów uzyskania przychodu w momencie kiedy nastąpiła bądź nastąpi w ciągu roku od zawarcia umowy sprzedaży dalsza odsprzedaż znaku?
                     • 25.07.2008Zastrzeżenie prawa własności towaru do momentu zapłaty
                      W praktyce gospodarczej często zdarza się tak, że sprzedawcy towarów i usług zamieszczają na fakturach sformułowanie, że towar pozostaje własnością sprzedawcy do czasu zapłaty całości ceny. Czy otrzymując fakturę z takim zapisem nabywca ma prawo do odliczenia podatku VAT?
                      • 24.07.2008Faktury VAT przesyłane pocztą elektroniczną
                       Interpelacja nr 2835 do ministra finansów w sprawie przesyłania faktury VAT pocztą elektroniczną
                       • 21.07.2008Karta rabatowa na usługi hotelowe
                        Pracownicy w mojej firmie bardzo często udają się w podróże służbowe, podczas których zmuszeni są do korzystania z usług hotelowych. W celu obniżenia kosztów moja firma dokonuje zakupu kart rabatowych do niektórych sieci hotelowych. Karty pozwalają na oszczędności do 30% kosztów. Czy od zakupionych kart mogę odliczyć podatek VAT w przypadku: – jeżeli karta upoważnia do zniżki w płatności za same usługi hotelowe; – jeżeli karta upoważnia do zniżki w płatności za usługi hotelowe, obejmujące – oprócz doby hotelowej – także usługi parkingowe, korzystanie z Internetu, usługi gastronomiczne itd. (wiele hoteli w ten sposób właśnie fakturuje w/w usługi – całość jako „usługa hotelowa”)?
                        • 17.07.2008Brak paragonu do faktury
                         Prowadzę kwiaciarnię i mam w firmie zainstalowaną kasę fiskalną. Wielu klientów życzy sobie fakturę do paragonu. Wystawiam ją w ten sposób, że najpierw ewidencjonuję obrót w kasie, następnie wystawiam fakturę żądając od klienta oryginału paragonu, który przypinam do kopii faktury. Z powodu roztargnienia moich pracowników zdarza się, że wystawiają oni faktury i nie „podpinają” pod nie paragonów. W takiej sytuacji wpisuję te faktury do rejestru VAT osobno i wykazuję jako „odrębny” obrót. Czy moje postępowanie jest prawidłowe?
                         • 16.07.2008Czy koszty noclegu w hotelu podlegają odliczeniu w ramach wydatków na cele rehabilitacyjne?
                          Pojęcie odpłatności za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym w rozumieniu art. 26 ust. 7a pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje również odpłatność za nocleg i wyżywienie, także – w razie braku możliwości noclegu w ośrodku rehabilitacyjnym – w hotelu – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.
                          • 16.07.2008Zasady przeliczania walut obcych na polskie złote
                           Interpelacja nr 2887 do ministra finansów w sprawie niejednolitego ustalania wartości transakcji do różnych podatków
                           • 11.07.2008Zaginięcie zaksięgowanej faktury
                            W styczniu otrzymałem oryginał faktury za towar handlowy, którą zaksięgowałem i odliczyłem podatek VAT. Ostatnio – przeglądając dokumenty zauważyłem, że posiadam jedynie kserokopię tej faktury. Zapewne oryginał wyciągnął z segregatora pracownik (reklamował towar) i go zagubił, zostawiając w segregatorze ksero. Dostawca może w każdej chwili wystawić duplikat. Jak postąpić w takiej sytuacji? Czy korygować deklarację VAT za styczeń, czy też można otrzymany w czerwcu duplikat dołożyć do dokumentów styczniowych, na podstawie których sporządzano deklarację VAT-7 (wówczas przecież posiadałem oryginał faktury)?
                            • 10.07.2008Jedna faktura dla kilku nabywców
                             Sprzedaję bardzo drogi sprzęt medyczny. Zdarza się, że z powodu wysokiej ceny jeden aparat kupuje „na spółkę” dwóch czy trzech lekarzy (każdy z nich prowadzi odrębną działalność gospodarczą, jednak aparaturę medyczną wykorzystywać będą wspólnie). Co je st prawidłowym postępowaniem: – wystawić jedną fakturę wskazując dwóch lub trzech nabywców (wówczas każdy z lekarzy chciałby otrzymać oryginał)? – czy wystawić trzy kolejne faktury na ten sam aparat dzieląc cenę sprzedaży?
                             • 08.07.2008Gmina jako podatnik VAT
                               Interpelacja nr 2487 do ministra finansów w sprawie jednoznacznego określenia statusu podatnika podatku VAT
                              • 07.07.2008Fałszywe faktury należy pomijać bez oszacowania
                               Oszacowanie podstawy opodatkowania w przypadku, gdy faktury nie dokumentują rzeczywistego obrotu towarami handlowymi, mogło doprowadzić do uznania przychodów pochodzących ze sprzedaży towarów powstałych z materiałów niewiadomego pochodzenia, np. zalegalizowania zakupu materiałów z nielegalnego źródła – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                               • 02.07.2008Data powstania przychodu
                                Pytanie podatnika: Czy w związku ze zmianą od 01.01.2007 r. art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka może korzystać z wyłączenia zawartego w art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy i kwalifikować moment powstania przychodu dla wartości wynikającej z faktury VAT wystawionej dla pacjenta w dacie odbioru gotowego, pełnowartościowego produktu, gdyż wystawienie faktury nie wiąże się z faktycznym momentem wykonania świadczenia i wydania towaru oraz opiewa tylko na część należności za wyrób?
                                • 30.06.2008Faktura zaliczkowa
                                 Obrotem podatnika – dla celów VAT – jest kwota pobranych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. Jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części. Oznacza to, że podatnik winien wykazać podatek VAT należny od każdej otrzymanej w tej formie kwoty.
                                 • 27.06.2008Dokumenty traktowane jak faktury
                                  Co do zasady prawo odliczenia podatku VAT przysługuje podatnikowi jedynie wtedy gdy posiada on oryginał faktury VAT lub dokumentu celnego. Na mocy przepisów rozporządzenia Minister Finansów określił jednak dokumenty, które można traktować na równi z fakturami VAT.
                                  • 25.06.2008Faktury i rachunki na gruncie KKS
                                   Faktury oraz rachunki są jednym z podstawowych dokumentów funkcjonujących w obrocie gospodarczym. Dokumentują one bowiem zdarzenia gospodarcze, ich rodzaj oraz ustaloną przez strony cenę. Wpływają więc bezpośrednio na wysokość zobowiązania podatkowego.
                                   • 25.06.2008Orzecznictwo podatkowe: Protokół kontroli nie jest protokołem z czynności urzędowych
                                    W świetle art. 290 § 2 O.p. nie ma obowiązku podpisywania przez kontrolowanego protokołu kontroli, lecz na podstawie art. 290 § 6 O.p. koniecznym jest doręczenie kontrolowanemu jednego egzemplarza protokołu kontroli, w celu powiadomienia go o jego treści i stworzenia gwarancji obrony przez niego swoich interesów. Na podstawie art. 292 O.p. do protokołu kontroli nie ma odpowiedniego zastosowania art. 173 § 2 O.p.
                                    • 25.06.2008Moment ewidencjonowania w PKPiR wydatków poniesionych na nabycie towarów handlowych
                                     Pytanie podatnika: Z jaką datą należy dokonywać w podatkowej księdze przychodów i rozchodów księgowań wydatków stanowiących koszt uzyskania przychodu: z datą wystawienia faktury, czy z data otrzymania faktury?
                                     • 20.06.2008Anulowanie faktur
                                      Żaden z przepisów ustawy o VAT, jak również żaden z przepisów wydanych na podstawie ustawy rozporządzeń nie przewiduje bezpośrednio możliwości anulowania faktury VAT. Podatnik, który chciałby zmienić błędnie wystawioną fakturę, powinien wystawić fakturę korygującą i dopiero na jej podstawie zmniejszać wykazany wcześniej obrót oraz kwoty podatku VAT należnego.
                                      • 19.06.2008Zakup nieruchomości przez wspólników spółki cywilnej
                                       Pytania podatnika: 1. Czy nabyta nieruchomość w świetle prawa podatkowego stanowi własność spółki czy też jest własnością jej wspólników? 2. Czy otrzymywane faktury VAT wystawione na Spółkę, stwierdzające nabycie towarów i usług związanych z prowadzoną inwestycją dają prawo do odliczenia zawartego w nich podatku w sytuacji gdy wg aktu notarialnego nabywcami nieruchomości są wspólnicy spółki cywilnej (dwie osoby fizyczne)? 3. Czy można uznać w świetle prawa, że doszło do wniesienia wkładu majątkowego już z chwilą zakupu nieruchomości przez wspólników spółki, zważywszy na zawarte w akcie notarialnym zastrzeżenie wspólników, że zakupiona nieruchomość w pełni zostanie przeznaczona przez nich na wspólny cel gospodarczy?
                                       • 17.06.2008Potwierdzenie odbioru faktury korygującej
                                        Pytanie podatnika: Czy faktury korygujące VAT, zmniejszające wartość transakcji, a tym samym wartość podatku należnego, można ujmować w miesiącu ich wystawienia, zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., bez spełnienia dodatkowych warunków?
                                        • 16.06.2008Zaliczanie do KUP wydatków na opracowanie biznesplanu i sporządzenie wniosków o dotację ze środków UE
                                         Poniesione przez podatnika ze środków własnych wydatki na usługi doradcze udokumentowane fakturami, związane z opracowaniem biznesplanu inwestycji polegającej na wzięciu w leasing środków trwałych oraz ze sporządzeniem wniosków o dotacje ze środków pomocowych Unii Europejskiej, pozostają w związku ze źródłem przychodów, jakim jest prowadzona przez niego działalność gospodarcza i jako takie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. Natomiast dopiero w momencie uzyskania dotacji powinno nastąpić ewentualne wyłączenie tych kosztów, tj. nieuwzględnienie ich w rozliczeniu podatkowym, z racji ich bezpośredniego związku z przychodem uzyskanym ze źródła przychodów, z którego dochód wolny jest od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 u.p.d.o.p. – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                                         • 16.06.2008Bonus zamiast ulgi podatkowej
                                          Abonenci usługi multipakiet tp, którzy nie skorzystali z ulgi internetowej w rozliczeniach za 2007 rok, mogą zwrócić się do TP o przyznanie rekompensaty w formie bonusu – poinformował Urząd Komunikacji Elektronicznej.
                                          • 11.06.2008Orzecznictwo podatkowe: Sankcja VAT dla spółki cywilnej
                                           W przypadku spółki cywilnej nie można mówić o zbiegu odpowiedzialności z tytułu dodatkowego zobowiązania podatkowego oraz odpowiedzialności karnej skarbowej za wykroczenia skarbowe, gdyż spółka cywilna jako podatnik podatku od towarów i usług nie może ponieść bezpośrednio odpowiedzialności karnej skarbowej.
                                           • 09.06.2008Czy kopia faktury papierowej może być przechowywana w formie elektronicznej?
                                            Jeżeli oryginał faktury został wystawiony w formie papierowej, to jej kopia nie może być przechowywana w formie elektronicznej. Musi być przechowywana również w formie papierowej. Wynika to zarówno z przepisów polskich, jak i przepisów wspólnotowych — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                                            • 02.06.2008Dokumentowanie transakcji z rolnikami
                                             Pytanie podatnika: Czy istnieje możliwość sporządzania w danym dniu jednego dowodu wewnętrznego, dokumentującego zawarte transakcje kupna bydła i produktów rolnych na targowiskach od kilku rolników, którzy nie udostępniają swoich danych niezbędnych do prawidłowego sporządzenia faktury VAT RR, w celu zaewidencjonowania transakcji w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?
                                             • 30.05.2008Możliwość odliczenia VAT z faktur dokumentujących usługi reklamowe
                                              Pytania podatnika: Czy prawidłowym jest dokumentowanie usług w zakresie reklamy w przedstawionym stanie faktycznym fakturą VAT z zastosowaną stawką 22% podatku? Czy Spółdzielnia ma prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktury wystawionej przez X?
                                              • 28.05.2008Orzecznictwo podatkowe: Dokumentowanie dostawy wewnątrzwspólnotowej samochodów osobowych
                                               Podmiot, któremu przysługuje zwrot akcyzy na podstawie art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 29, poz. 254 ze zm.), nie musi przedstawić faktury dostawy, jeżeli przedstawił inne dokumenty, potwierdzające dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych, z wymienionych w ust. 2 tego artykułu i par. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu akcyzy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych (Dz. U. nr 74, poz. 673).
                                               • 23.05.2008Ewidencja księgowa premii jako szczególnego rodzaju rabatów (2)
                                                Premie lokalne księguje się identycznie jak rabaty udzielane nabywcom krajowym i zagranicznym po dokonaniu dostaw. Jeżeli premia pieniężna lub rabat został udzielony w dacie sprzedaży towarów lub wyrobów, to sprzedawca udzielający rabatu potwierdza jego udzielenie w treści faktury sprzedaży VAT. Jeżeli premia pieniężna (globalna) lub rabat został udzielony po pewnym czasie od daty sprzedaży dostawy towarów lub wyrobów, to sprzedawca udzielający rabatu potwierdza jego udzielenie fakturą korygującą VAT, co wynika z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (dalej rozporządzenie VAT). Fakturę taką sprzedawca wysyła do odbiorcy i po otrzymaniu potwierdzonej przez nabywcę kopii, na tej podstawie, zmniejsza o kwotę udzielonego rabatu przychody ze sprzedaży i VAT należny, uznając kwotą brutto (łącznie z VAT) nabywcę.
                                                • 23.05.2008Orzecznictwo podatkowe: Rzeczywisty charakter umowy najmu
                                                 Ustalając stan faktyczny mający znaczenie dla określenia podatku dochodowego, nie można ograniczać się tylko do postanowień umowy, nawet jeżeli zawiera ona zapis o nieważności czynności przeprowadzonych bez pisemnej akceptacji stron umowy. W prawie podatkowym przedmiot opodatkowania wiąże się bowiem nie tylko z czynnościami prawnymi i ich skutkami, ale również z czynnościami faktycznymi, które nie muszą zawsze mieć „swoje podłoże” prawne.
                                                 • 20.05.2008Ewidencja księgowa premii jako szczególnego rodzaju rabatów (1)
                                                  W niniejszym artykule postaram się scharakteryzować prawidłową metodę ewidencjonowania premii – posłużę się w tym celu opisem sytuacji przedsiębiorstwa, dokonującego na przykład zakupów towarów w celu dalszego ich przerobu oraz sprzedaży (rodzaj działalności nie ma tutaj większego znaczenia).
                                                  • 12.05.2008Różnice kursowe
                                                   Pytanie podatnika: Czy do wystąpienia różnic kursowych potrzebne są dwie przesłanki – faktura wystawiona w walucie obcej i zapłata w walucie obcej? Czy naliczanie różnic kursowych od przychodów należnych jest prawidłowe? Czy otrzymany przychód w innej walucie niż Euro na konto Euro jest prawidłowo rozliczony? Czy naliczanie różnic kursowych poniesionych kosztów, także tych, które są dokonywane w innej walucie niż Euro z konta Euro jest prawidłowe? Czy otrzymany rachunek w walucie obcej na zakup usług należy przetłumaczyć na język polski?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 53 ] . [ 54 ] . [ 55 ] . [ 56 ] . [ 57 ] . [ 58 ] . [ 59 ] . [ 60 ] . [ 61 ] . [ 62 ] ... [ 63 ] następna strona »