Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

e-faktura

 • 16.06.2009Kwalifikowalność podatku VAT w ramach POKL
  W okresie programowania 2007-2013 w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności pojawiają się różne trudności u beneficjentów w zakresie kwalifikowalności poniesionych wydatków. Trudności te związane są przede wszystkim z brakiem precyzyjnych przepisów. Szczególną uwagę chciałbym zwrócić na problem kwalifikacji podatku od towarów i usług w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL).
  • 16.06.2009Kasy fiskalne przy zarządzaniu nieruchomościami
   Zapytanie nr 3378 do ministra finansów w sprawie obowiązku posiadania kas fiskalnych zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów
   • 10.06.2009Samochód jako nagroda w konkursie a KUP
    Pytanie podatnika: Czy dowody w postaci wyciągu bankowego potwierdzającego fakt zapłaty za samochód oraz protokół odbioru nagrody stanowią o kosztach uzyskania przychodu, pomimo braku faktury?
    • 09.06.2009Płatność w ratach nie pozbawia zwrotu VAT
     Przepis art. 116 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz.535 z późn. zm.), nie sprzeciwia się zwiększeniu u nabywcy produktów rolnych kwoty podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 tej ustawy, o stosowną część zryczałtowanego zwrotu podatku w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano częściowej zapłaty należności rolnikowi ryczałtowemu.
     • 09.06.2009Niższe ceny w roamingu od 1 lipca ostatecznie zatwierdzone
      Ministrowie 27 państw członkowskich UE przyjęli oficjalnie nowe przepisy dotyczące roamingu, zaproponowane przez Komisję Europejską we wrześniu ubiegłego roku i zatwierdzone przez Parlament Europejski w kwietniu. Przyjęcie przepisów przez Radę jest ostatnim etapem procedury, umożliwiającym przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego i przewodniczącemu Rady formalne podpisanie rozporządzenia dnia 18 czerwca. Nowe unijne przepisy przyniosą użytkownikom od 1 lipca nawet 60-procentową redukcję opłat za roaming.
      • 05.06.2009Organizacja imprezy integracyjnej a prawo do odliczenia VAT
       Pytania podatnika: 1. Czy z uwagi na zmianę przepisów dokonaną nowelizacją ustawy o VAT z dnia 7 listopada 2008 r. z dniem 1 grudnia 2008 r. Spółka uprawniona jest do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług kompleksowej organizacji spotkań integracyjnych niezależnie od faktu, że dla celów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych takie wydatki traktowane są jako koszty reprezentacji i na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy tejże ustawy nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu? 2. Czy nieodpłatne świadczenie usług organizacji spotkań organizacyjnych dla kontrahentów nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy VAT (z uwagi na fakt, że organizowane przez Spółkę imprezy integracyjne związane są z działalnością gospodarcza/przedsiębiorstwem prowadzonym przez Spółkę)?
       • 04.06.2009Moment odliczenia podatku VAT z faktury VAT RR
        Pytanie podatnika: Czy w związku z przekroczeniem umownie ustalonych przez strony, piętnastodniowych terminów płatności za dostarczane przez rolnika ryczałtowego produkty rolne, nabywcy tych produktów przysługuje prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku oraz czy prawo to przysługuje mu na zasadach ogólnych, tj. w miesiącu, w którym faktycznie dokonano zapłaty?
        • 03.06.2009Umowa dzierżawy jako umowa leasingu
         Pytania podatnika: 1. Czy biorąc pod uwagę elementy zawarte w umowie dzierżawy można uznać, że spełnia ona warunki umowy leasingu i na podstawie art. 16 ust. 3b odstąpić od prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu? 2. Czy otrzymanie od wydzierżawiającego oświadczenia stwierdzającego wartość początkową dzierżawionych samochodów jest wystarczającym dokumentem stanowiącym podstawę ustalenia spełnienia warunku określonego w art. 17b ust. 1 pkt 2 ustawy?
         • 01.06.2009Jak prawidłowo refakturować koszty ubezpieczenia lokalu użytkowego?
          W przypadku gdy dany podmiot świadczy usługę o charakterze kompleksowym, lecz stanowiącą w istocie jedno, niepodzielne świadczenie, to wówczas nie jest dopuszczalne dzielenie tej usługi na części i dokonywanie refakturowania jej poszczególnych elementów. Zatem kwota należna z tytułu umowy najmu powinna obejmować również koszty ubezpieczenia przedmiotu najmu, którymi podatnik obciąża korzystającego z tego przedmiotu – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
          • 01.06.2009Orzecznictwo: Organy podatkowe nie mogą lekceważyć dowodów
           Z uzasadnienia: Mając powyższe na względzie, stosownie do wymogów art. 141 § 4 p.p.s.a. Sąd wskazuje, że w dalszym toku postępowania podatkowego organ odwoławczy powinien rozważyć całość zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego. W szczególności konieczne jest odniesienie się do tego, czy Spółka dysponowała sprzętem komputerowym wniesionym tytułem aportu jak również, czy z uwagi na rodzaj i zakres prac sprzęt ten umożliwiał realizację zleceń podatnika. Ponadto organ podatkowy winien przesłuchać P.W., G.S. oraz A.C. Dopiero całość tak zgromadzonego materiału dowodowego, pozwoli na ustalenie, które fakty należy uznać za udowodnione, a które nie. Organ powinien mieć przy tym na uwadze konieczność wskazania, które z dowodów uznał za wiarygodne źródło, a którym dowodom odmówił wiarygodności ze wskazaniem, z jakich powodów to uczynił.
           • 27.05.2009Sprzedaż towaru samemu sobie a zwrot VAT
            Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy należy się zwrot podatku VAT od tej faktury? Czy Urząd Skarbowy miał prawo odrzucić tą fakturę?
            • 20.05.2009Orzecznictwo podatkowe: Postępowanie w sprawie zasadności zwrotu VAT
             Wprawdzie wybór trybu zwrotu podatnikowi nadwyżki podatku od towarów i usług pozostawiono organom podatkowym, które mogą tego dokonać tak w trybie czynności sprawdzających - na podstawie przepisów art. 274b Ordynacji podatkowej w związku z art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług - jak też w trybie kontroli podatkowej, czy wdrożonego postępowania podatkowego, gdyż te tryby nie są względem siebie konkurencyjne, to jednak w żadnym przypadku, przyjęta przez te organy metoda zwrotu podatku, nie może wiązać się z jakimkolwiek ryzykiem finansowym dla podatnika (vide: orzeczenie ETS z dnia 25 października 2001 r., sygn. akt C-78/00), jak też naruszać zasady zaufania podatnika do organów podatkowych (art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej).
             • 20.05.2009Opodatkowanie podatkiem VAT świadczeń z ZFŚS
              Pytanie podatnika: Czy Spółka postępuje prawidłowo przy odsprzedaży pracownikom usług dofinansowywanych z ZFŚS, opodatkowując podatkiem VAT kwotę odpłatności ponoszonej przez pracownika i odliczając część podatku VAT naliczonego zawartego w cenie nabytej usługi odpowiadającą „części opodatkowanej” danej usługi?
              • 15.05.2009Wydatki na posiłki profilaktyczne a zwolnienie od PIT
               Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnione od opodatkowania są m.in. świadczenia rzeczowe, np. produkty żywnościowe, przysługujące pracownikom na podstawie przepisów o BHP. Jeśli pracownicy sami kupują produkty do posiłków profilaktycznych, a pracodawca zwraca im koszty z tego tytułu, wtedy zwrot kosztów będzie podlegał zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych tylko wówczas, gdy pracownicy działają na rzecz i w imieniu pracodawcy, tj. gdy faktury zakupowe są wystawiane na pracodawcę. Zwolnienie podatkowe nie obowiązuje natomiast w sytuacji, gdy faktury są wystawiane na samych pracowników.
               • 14.05.2009Orzecznictwo: Odliczenie z faktury VAT wystawionej przez podmiot jeszcze niezarejestrowany
                Z uzasadnienia: Przedmiotem sporu w rozpatrywanej sprawie, na tle stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o udzielenie interpretacji, jest kwestia dotycząca realizacji przez Skarżącą prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur wystawionych przez podmiot, który w chwili dokonywania sprzedaży towarów potwierdzonej tymi fakturami, nie był zarejestrowanym podatnikiem VAT - w rozumieniu art. 96 u.p.t.u.
                • 14.05.2009Łatwiejszy dostęp do Europejskiego Funduszu Społecznego
                 Komisja Europejska poinformowała o przyjęciu przez Radę rozporządzenia w sprawie ułatwienia dostępu do dotacji współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny (EFS) w celu złagodzenia społecznych skutków kryzysu finansowego. Głównym celem nowej regulacji jest uproszczenie zarządzania i kontroli nad wydatkami EFS.
                 • 13.05.2009Z krainy absurdu: takie same faktury, ale zupełnie inne
                  Interpelacja nr 8327 do ministra finansów w sprawie przesyłania faktur drogą elektroniczną
                  • 13.05.2009Sprzedaż samochodu osobowego wykupionego z leasingu
                   Pytanie podatnika: Jaką stawkę VAT Spółka powinna zastosować przy sprzedaży w/w samochodu osobowego?
                   • 11.05.2009Orzecznictwo podatkowe: Bony towarowe jako koszt podatkowy
                    Kwota wskazana na bonie towarowym określa wartość za jaką jego posiadacz może nabyć dowolny towar u emitenta bonu. W efekcie przedstawienia bonu towarowego klient uzyskuje umniejszenie ceny towaru, który zamierza zakupić o wartość przedstawionego bonu. W konsekwencji wydanie towaru w zamian za opisany w zapytaniu "bon towarowy" należy traktować jako rabat finansowy. Udzielenie rabatu finansowego nie powinno być utożsamiane z kosztem uzyskania przychodu, lecz zdarzenie takie należy wiązać z ustaleniem rzeczywistej wysokości przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
                    • 08.05.2009Prawo do ulgi odsetkowej
                     Pytanie podatnika: Czy w zaistniałej sytuacji (posiadania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego) Wnioskodawca może po raz pierwszy skorzystać z ulgi odsetkowej w zeznaniu podatkowym składanym za rok 2008?
                     • 06.05.2009Szycie odzieży z materiałów kontrahenta z zagranicy a opodatkowanie VAT
                      Świadczenie przez podatnika usług szycia odzieży z materiałów dostarczonych przez kontrahenta z Węgier należy zadeklarować jako świadczenie usług na terenie kraju, a dostarczanie temu kontrahentowi odzieży uszytej z materiałów własnych - jako odpłatną dostawę towarów na terenie kraju i wszystkie te czynności opodatkować według stawki 22%. Nie można tego rodzaju czynności traktować i rozliczać jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów opodatkowaną stawką podatku 0% w sytuacji, gdy firma trzecia, zarejestrowana jako podatnik VAT UE była jedynie odbiorcą towaru i jego przewoźnikiem – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.
                      • 05.05.2009Dwie trzecie właścicieli e-kont chce elektronicznych faktur
                       66 proc. Polaków posiadających internetowe konto chciałoby otrzymywać rachunki za prąd, gaz czy telewizję w formie elektronicznej wynika z badań przeprowadzonych przez firmę ARC Rynek i Opinia na zlecenie Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. 82 proc. klientów bankowości elektronicznej wciąż otrzymuje rachunki wyłącznie w formie papierowej.
                       • 04.05.2009Nie ma faktury, nie ma odliczenia VAT
                        Pytanie podatnika: W jaki sposób A powinna zaksięgować obecnie po upływie prawie 4 lat fakturę, której fizycznie nie posiada (firma B odmówiła przesłania duplikatu) a faktura naszym zdaniem powinna być obciążona stawką VAT 7%?
                        • 28.04.2009Faktura VAT wystawiona przez podmiot nieistniejący
                         Nie można odliczyć podatku naliczonego wykazanego w fakturze wystawionej przez podmiot w istocie nieistniejący, skoro nie można było ustalić jego danych. Nie ma w tym wypadku znaczenia również fakt, że usługa budowlana została wykonana, skoro brak jest także właściwego dokumentu potwierdzającego poniesienie tego wydatku. Nadużycie prawa w podatku VAT nie daje podstawy do odliczenia podatku naliczonego w związku z taką transakcją – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.
                         • 23.04.2009Faktura korygująca do faktury elektronicznej - jaka forma?
                          Organ podatkowy nie może odmówić uznania za fakturę korygującą dokumentu lub noty tylko ze względu na formę, w jakiej została ona wystawiona, o czym stanowią przepisy wspólnotowe. W konsekwencji, jeśli podatnik wystawiający faktury elektroniczne nie ma możliwości wystawiania elektronicznych faktur korygujących, wówczas może je wystawiać w formie papierowej – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                          • 23.04.2009Nie wszyscy skorzystają z ulgi na złe długi
                           Pytanie podatnika: Czy w obecnej sytuacji prawnej (po zmianie ustawy o podatku od towarów i usług) służy prawo skorygowania podatku VAT co do przedmiotowej należności uznanej jako nieściągalna?
                           • 22.04.2009Orzecznictwo podatkowe: Warunki uznania wydatku za koszt podatkowy
                            1. O ile dla wykazania poniesienia kosztu w sensie ekonomicznym wystarczającym dowodem jest faktura, rachunek czy też dowód zapłaty, to dla udokumentowania poniesienia kosztu podatkowego wymagane jest dowiedzenie, że przedmiotowy wydatek został poniesiony w celu uzyskania przychodów, tj. że podstawą jego poniesienia jest związane z działalnością podatnika rzeczywiste zdarzenie gospodarcze, mające wpływ na wysokość osiągniętego lub potencjalnego przychodu. 2. Poniesienie wydatku (w tym dokonanie zapłaty) na rzecz podmiotu, który nie uczestniczył w realizacji transakcji może stanowić o koszcie ekonomicznym, ale nie jest podstawą do uznania kosztu podatkowego.
                            • 20.04.2009Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług wnoszenia wkładów niepieniężnych (aportów)
                             Z dniem 1 grudnia 2008 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336), które zastąpiło dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.). Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 6 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r., wkłady niepieniężne (aporty) wnoszone do spółek prawa handlowego i cywilnego były zwolnione od podatku od towarów i usług. W nowym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. nie przewidziano zwolnienia od podatku dla aportów, co oznacza, że od dnia 1 grudnia 2008 r. wkłady niepieniężne (aporty) wnoszone do spółek, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według ogólnych zasad.
                             • 15.04.2009Kiedy rozliczyć VAT po korekcie faktury
                              Pytanie podatnika: Czy w związku z wystawieniem faktur korygujących do faktur wewnętrznych, zmniejszających kwotę VAT należnego, Spółka będzie uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji VAT za okres, w którym wystawione zostaną faktury korygujące?
                              • 14.04.2009Naprawy gwarancyjne a podatek VAT
                               Pytanie podatnika: Czy rozliczanie kosztów napraw gwarancyjnych na podstawie noty kredytowej wystawianej przez Producenta jest prawidłowe w myśl przepisów ustawy, czy otrzymana nota kredytowa nie stanowi podstawy do rozliczeń podatku od towarów i usług?
                               • 10.04.2009Orzecznictwo podatkowe: Zwolnienie podmiotowe w podatku od towarów i usług
                                Kwota 45.700 zł uprawniająca do zwolnienia od podatku od towarów i usług w roku 2004 dotyczyła przewidywanej przez podatnika wartości sprzedaży, liczonej w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży. Natomiast, kwota ta (wynosząca już 50.000 zł), począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r., dotyczy przewidywanej przez podatnika wartości sprzedaży, liczonej w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym. A zatem, dopiero z dniem 1 stycznia 2009 r. kwotę tę liczyć należy w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, a nie do okresu prowadzonej sprzedaży.
                                • 10.04.2009Obowiązki podatkowe związane z wystawieniem faktur korygujących
                                 Pytanie podatnika: Czy należy korygować deklarację VAT-7, Informację podsumowującą i Intrastat za miesiąc/kwartał w którym ujęto fakturę pierwotną czy za miesiąc/kwartał w którym wystawiono fakturę korygującą?
                                 • 08.04.2009Moment powstania obowiązku podatkowego przy świadczeniu usług budowlanych
                                  Pytanie podatnika: Czy Spółka postępuje od dnia 1 stycznia 2009 r. prawidłowo, ujmując w ewidencji sprzedaży faktury VAT dokumentujące sprzedaż usług budowlanych w dacie ich wystawienia co skutkuje, iż obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstaje w dniu wystawienia faktury, a tym samym podatek należny wynikający z faktur VAT dokumentujących sprzedaż usług budowlanych jest przez Spółkę deklarowany przed upływem 30 dni, licząc od daty wykonania usługi budowlanej (podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego)?
                                  • 08.04.2009Elektroniczne faktury w kolejnym banku
                                   Jak informuje Krajowa Izba Rozliczeniowa, już ponad 5 milionów Polaków może otrzymywać rachunki za prąd, telewizję czy ubezpieczenie w formie elektronicznej, za pośrednictwem e-banków. Do grona użytkowników świadczonej przez KIR usługi BILIX dołączyli ostatnio klienci banku Pekao SA. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez ARC Rynek i Opinia, aż 66 proc. użytkowników kont internetowych chce otrzymywać rachunki za usługi masowe w formie elektronicznej.
                                   • 03.04.2009Orzecznictwo podatkowe: Odliczenie VAT od zakupu gruntu
                                    O przeznaczeniu danego terenu pod zabudowę bądź każdy inny cel, decydują obiektywne kryteria, nie zaś subiektywne przekonanie i zamiar sprzedawcy lub nabywcy takiego terenu.
                                    • 02.04.2009Urzędy celne kwestionują wartość sprowadzanych samochodów
                                     Interpelacja nr 7105 do ministra finansów w sprawie kwestionowania przez urzędy celne cen nowych samochodów sprowadzonych do Polski
                                     • 26.03.2009Dokumentowanie wydatków ponoszonych w związku z eksploatacją samochodu osobowego
                                      Dla udokumentowania wydatków ponoszonych w związku z eksploatacją samochodu osobowego nieujętego w ewidencji środków trwałych podatnik powinien prowadzić nie tylko ewidencję przebiegu pojazdu, ale też powinien posiadać dokumentację źródłową, tj. faktury VAT, rachunki oraz dowody zapłat czy polis. Należy przy tym pamiętać, by dokumenty te zawierały wszystkie dane wymagane przepisami prawa.
                                      • 25.03.2009Koszty uzyskania – kontrowersje i wątpliwości
                                       Pojęcie kosztów uzyskania przychodów, stanowiące fundamentalną kategorię dla podatników podatków dochodowych, od wielu lat wzbudzało i nadal wzbudza wiele interpretacyjnych wątpliwości. Wątpliwości te wynikają z faktu, że pojęcie to jest niejednolicie, czasami wręcz sprzecznie interpretowane, zarówno w orzecznictwie sądowym, jak i w praktyce organów podatkowych. Tymczasem właściwa kwalifikacja poniesionych wydatków do kategorii kosztów podatkowych stanowi niewątpliwie najważniejszy element rozliczeń z tytułu podatków dochodowych.
                                       • 23.03.2009Zgodność przepisów o zastosowaniu stawki VAT 0 proc. przy WDT z prawem UE
                                        Przyjęta w art. 42 ust. 1, 12 i 13 ustawy o VAT konstrukcja spełnienia warunków uprawniających do zastosowania przez podatnika stawki 0% z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w okresie miesiąca czasu i pozbawienia go prawa do tej stawki, jeżeli dostawy tej nie wykaże w deklaracji za miesiąc dokonania wysyłki ze stawką krajową - godzi w zasadę neutralności podatkowej VAT i pozostaje w sprzeczności z art. 28c część A lit. a) akapit pierwszy VI Dyrektywy, w sytuacji gdy niespornym jest, że podatnik dokonał wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i nie zachodzą okoliczności wskazujące na jakiekolwiek nadużycie podatkowe – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                        • 17.03.2009Kontrola VAT: Czym interesują się kontrolujący
                                         Prowadzący działalność, księgowi, osoby odpowiedzialne za rachunkowość i podatki w firmie często zastanawiają się, w jaki sposób uniknąć negatywnych konsekwencji kontroli podatkowej czy skarbowej. Temat ten powraca we wzajemnych rozmowach, dyskusjach na forum i pytaniach do naszej redakcji. Warto wiedzieć, czym pracownicy organów kontroli zainteresują się w trakcie sprawdzania prawidłowości rozliczeń podatku VAT.
                                         • 12.03.2009Urzędy celne kwestionują ceny ustalone w umowie
                                          Interpelacja nr 7237 do ministra finansów w sprawie urzędów celnych podwyższających wartość nowych samochodów sprowadzanych przez dilerów
                                          • 11.03.2009Koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu a podstawa opodatkowania VAT
                                           Koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu są ściśle związane z czynnością podlegającą opodatkowaniu, jaką jest usługa leasingu. Stanowią element cenotwórczy i jako opłata należna od korzystającego z tytułu wykonania umowy stanowią obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT. W przypadku gdy dany podmiot świadczy usługę o charakterze kompleksowym, lecz stanowiącą w istocie jedno, niepodzielne świadczenie, to wówczas nie jest dopuszczalne dzielenie tej usługi na części i dokonywanie refakturowania jej poszczególnych elementów – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.
                                           • 11.03.2009Pozwolenie na budowę a zwrot VAT
                                            Pytania podatnika: 1. Jeżeli Wnioskodawca uzyska zwrot części VAT w związku z wydatkami budowlanymi będzie musiał oddać ten zwrot, jeśli nie zamieszka w wybudowanym domu? 2. Czy Wnioskodawca może ubiegać się o zwrot części VAT w stosunku do wydatków, które poniósł przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, a po nabyciu działki na której buduje dom?
                                            • 10.03.2009Odszkodowanie z AC jest przychodem z działalności gospodarczej
                                             Pytanie podatnika: Czy w świetle przytoczonych przepisów i zaistniałego stanu faktycznego, odszkodowanie przekazane przez ubezpieczyciela dla warsztatu naprawczego stanowi dla Pana przychód z działalności gospodarczej, a faktura za naprawę stanowi koszt uzyskania przychodu?
                                             • 09.03.2009Jak prawidłowo zaokrąglać podatek na fakturze?
                                              Przepis rozporządzenia wykonawczego VAT reguluje sposób zaokrąglania końcówek kwot VAT należnego o wartości mniejszej niż 1 grosz w ten sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. Przepis powyższy nie nakłada podatków ani danin publicznych w rozumieniu art. 217 Konstytucji, lecz ma jedynie charakter techniczny. Nieprawidłowe jest pomijanie przez podatnika w każdym wypadku końcówek podatku niższych niż jeden grosz. Końcówki w wysokości 0,5 grosza i wyższe ma on obowiązek zaokrąglać do pełnych groszy – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                                              • 06.03.2009Kserokopia paszportu kontrahenta nie uprawdopodobni eksportu
                                               Interpelacja nr 7030 do ministra finansów w sprawie interpretacji art. 2 pkt 8 oraz art. 41 ust. 4–8 ustawy o podatku od towarów i usług
                                               • 05.03.2009VAT 2009: Podatek naliczony – zmiany w zakresie rozliczania
                                                Jednym z ważniejszych (o ile nie najważniejszym) uprawnień zarejestrowanego czynnego podatnika VAT jest prawo do rozliczania z podatkiem należnym VAT naliczonego w cenie towarów i usług służących wykonywaniu czynności opodatkowanych VAT, a niezwolnionych, oraz świadczeń niepodlegających opodatkowaniu, ale z prawem do rozliczenia (zaznaczyć trzeba, że jest to prawo, a nie przywilej podatnika).
                                                • 04.03.2009Wystawienie zbiorczej wewnętrznej faktury korygującej a obniżenie podatku należnego
                                                 Pytanie podatnika: Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w związku z wystawieniem wewnętrznej faktury korygującej w rozliczeniu za miesiąc wystawienia tej faktury korygującej? Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego na podstawie jednej zbiorczej faktury korygującej?
                                                 • 03.03.2009Odliczenie podatku VAT z faktur dokumentujących zakup oleju napędowego
                                                  Pytanie podatnika: Czy firma może odliczyć VAT od zakupionego oleju napędowego, mimo braku numeru rejestracyjnego samochodu na fakturze?
                                                  • 27.02.2009Opodatkowanie VAT premii i bonusów
                                                   Za brakiem podstaw prawnych do opodatkowania premii czy bonusów za zwiększanie zakupów przemawia argument, że czynności stanowiące dostawę towaru nie mogą, poprzez ich zsumowanie, przekształcić się w usługę. Przeszkodą do takiego twierdzenia jest treść art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, z którego wynika, że dostawa nie może być jednocześnie usługą. Opodatkowanie jako usługi nabycia określonej ilości towaru będzie prowadziło do podwójnego opodatkowania tej samej czynności: pierwszy raz jako sprzedaży (dostawy towaru), drugi — jako świadczenia usługi zakupu tego samego towaru o określonej łącznej wartości w ramach tej samej transakcji — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 51 ] . [ 52 ] . [ 53 ] . [ 54 ] . [ 55 ] . [ 56 ] . [ 57 ] . [ 58 ] . [ 59 ] . [ 60 ] ... [ 63 ] następna strona »