Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

e-faktura

 • 10.04.2019Klauzula naduycia prawa w ustawie o VAT
  Zgodnie z definicj okrelon w art. 5 ust. 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug przez naduycie prawa rozumie si dokonanie czynnoci podlegajcych opodatkowaniu VAT, w ramach transakcji, która pomimo speniania warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miaa zasadniczo na celu osignicie korzyci podatkowych, których przyznanie byoby sprzeczne z celem, którym su te przepisy. Jest to tzw. maa klauzula obejcia prawa podatkowego. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania obejmujca wszelkie pozostae podatki zawarta zostaa w Ordynacji podatkowej.
  • 10.04.2019WSA. Zapis w akcie notarialnym pozwala skorzysta z ulgi meldunkowej w PIT
   Z uzasadnienia: Przepisy ustawy nie okrelay, w jaki sposób i gdzie ma by wyraone stwierdzenie, e podatnik "spenia warunki do zwolnienia", byleby to owiadczenie zostao wyraone w terminie do zoenia zeznania rocznego (...) wola osoby chccej skorzysta z ulgi meldunkowej moe by wyraona wprost - przez ustne lub pisemne zoenie okrelonego owiadczenia - jak równie w sposób dorozumiany, przez kade zachowanie, które ujawnia jej wol w sposób dostateczny (...) W orzecznictwie sdów administracyjnych przyjmuje si, e takie owiadczenie moe by sformuowane m.in. w akcie notarialnym, bdcym podstaw sprzeday lokalu mieszkalnego.
   • 10.04.2019Faktury korygujce nie przywróc zwolnienia podmiotowego VAT
    Pytanie: Wnioskodawca od padziernika 2017 r. rozpocz dziaalno dokonujc wpisu do ewidencji dziaalnoci gospodarczej. Przedmiotem dziaalnoci jako przewaajcej wskaza kod PKD 71.12.Z Dziaalno w zakresie inynierii i zwizane z ni doradztwo techniczne i 74.10.Z Dziaalno w zakresie specjalistycznego projektowania. Wnioskodawca wybiera zwolnienie podmiotowe z VAT-u, poniewa zamierza i wykonywa tylko usugi w zakresie projektowania. Czy w okresie od padziernika do grudnia 2017 r. przysugiwao Wnioskodawcy prawo do zwolnienia podmiotowego?
    • 09.04.2019Rabat poredni w VAT
     Udzielenie rabatu to czsta forma dziaania sprzedawców suca zwikszeniu sprzeday poprzez jej uatrakcyjnienie dla kupujcych. Zwykle dziaa to tak, e im wicej danego towaru kupi nabywca tym nisza bdzie cena jednostkowa za zakupione dobro. Dziaa on na linii sprzedawca - kupujcy. Rabat poredni jest bardziej skomplikowany. Jego istot jest obnienie ceny towaru nie dla bezporedniego nabywcy lecz dla ich nabywcy kocowego, do którego towar trafia ostatecznie i jest on ostatnim ogniwem w acuchu dostawy dóbr oferowanych przez pierwszy podmiot (z reguy producenta). Jest on zwykle udzielany z tytuu osignicia dostatecznie wysokiego poziomu sprzeday towarów producenta przez ów finalny podmiot. Tak wic kocowy odbiorca jest premiowany rabatem w okrelonej wysokoci przez pierwsze ogniwo (z reguy producenta) z pominiciem porednika.
     • 09.04.2019Faktura dla samego siebie
      Przedsibiorca kupi budynek mieszkalny na cele nie zwizanie z prowadzon dziaalnoci gospodarcz i zamierza go wyremontowa. Ze wzgldu na charakter dziaalnoci gospodarczej, do remontu domu zamierza wykorzysta zasoby wasnej firmy, ewentualnie cz robót podzleci firmie, której jest wacicielem. Czy przedsibiorca, jako osoba fizyczna prowadzca dziaalno, moe za wykonan usug wystawi na swoje nazwisko faktur ze stawk 8%?
      • 08.04.2019Rabat poredni w VAT
       Udzielenie rabatu to czsta forma dziaania sprzedawców suca zwikszeniu sprzeday poprzez jej uatrakcyjnienie dla kupujcych. Zwykle dziaa to tak, e im wicej danego towaru kupi nabywca tym nisza bdzie cena jednostkowa za zakupione dobro. Dziaa on na linii sprzedawca - kupujcy. Rabat poredni jest bardziej skomplikowany. Jego istot jest obnienie ceny towaru nie dla bezporedniego nabywcy lecz dla ich nabywcy kocowego, do którego towar trafia ostatecznie i jest on ostatnim ogniwem w acuchu dostawy dóbr oferowanych przez pierwszy podmiot (z reguy producenta). Jest on zwykle udzielany z tytuu osignicia dostatecznie wysokiego poziomu sprzeday towarów producenta przez ów finalny podmiot. Tak wic kocowy odbiorca jest premiowany rabatem w okrelonej wysokoci przez pierwsze ogniwo (z reguy producenta) z pominiciem porednika.
       • 08.04.2019Faktura dla samego siebie
        Przedsibiorca kupi budynek mieszkalny na cele nie zwizanie z prowadzon dziaalnoci gospodarcz i zamierza go wyremontowa. Ze wzgldu na charakter dziaalnoci gospodarczej, do remontu domu zamierza wykorzysta zasoby wasnej firmy, ewentualnie cz robót podzleci firmie, której jest wacicielem. Czy przedsibiorca, jako osoba fizyczna prowadzca dziaalno, moe za wykonan usug wystawi na swoje nazwisko faktur ze stawk 8%?
        • 08.04.2019VAT od powypadkowej naprawy samochodu w leasingu
         Problemy zwizane z likwidacj szkód komunikacyjnych w odniesieniu do pojazdów bdcych przedmiotem leasingu powinny by rozstrzygane w ramach rozlicze midzy finansujcym a korzystajcym. Naley przy tym zaznaczy, e obydwie strony umowy leasingu – zarówno leasingobiorca, jak i leasingodawca – poprzez jej zawarcie wyraaj zgod na warunki w niej zapisane. Zauway take naley, e zgodnie z cywilistycznym pojciem leasingu, leasingobiorca nie jest wacicielem pojazdu, a jedynie posiadaczem zalenym, a w przypadku zaistnienia okolicznoci uzasadniajcej wypat odszkodowania, ubezpieczenie przysuguje wacicielowi pojazdu (leasingodawca), który w tym przypadku jest podatnikiem podatku VAT - wyjanio Ministerstwo Finansów.
         • 04.04.2019Spóka ukarana za oszustwo Skarbu Pastwa, mimo e Skarb nie zosta oszukany
          Zgodnie z podstawow zasad prawa wspólnotowego – zasad proporcjonalnoci – pastwa czonkowskie nie mog nakada na swoich podatników dodatkowych ciarów, jeli byyby one nieproporcjonalne do celów, dla których ciary zostay ustanowione. Orzekajc o niedostosowaniu si do tej zasady przez polskie organy podatkowe, Wojewódzki Sd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z 21 lutego 2019 r. stwierdzi: „Sam fakt, e strona zoya korekt deklaracji podatkowej po wszczciu kontroli podatkowej w sytuacji, gdy Skarb Pastwa nie dozna adnego uszczuplenia oraz gdy spóka sporzdzia przedmiotow deklaracj i jej korekt nie moe, w ocenie Sdu, by podstaw do naoenia na skarc sankcji z art. 112b ust. 2 pkt 1 u.p.t.u.” (sygn. akt I SA/Sz 873/18).
          • 27.03.2019NSA. VAT od aportu nie jest przychodem wspólnika
           Z uzasadnienia: Pojcie "naleny podatek od towarów i usug", o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o PIT, naley rozumie jako element wartoci transakcji, a nie jako publicznoprawne, nieodpatne, przymusowe oraz bezzwrotne wiadczenie pienine na rzecz Skarbu Pastwa. Jeeli zatem dokonanie okrelonej czynnoci wie si z nalenym podatkiem od towarów i usug, to zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy kwota ta nie stanowi przychodu (...) kwota podatku od towarów i usug zwizana z wniesieniem aportu przez Skarcego, jako kwota podatku nalenego, stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy, nie bdzie stanowia jego przychodu.
           • 26.03.2019Brak akceptacji faktury przez kontrahenta a moliwo jej anulowania
            Pytanie:  Wnioskodawca wystawi faktur, któr kontrahent odrzuci i odesa. Czy Spóka ma prawo anulowa faktur, o której mowa w art. 106b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug w zwizku z brakiem akceptacji faktury VAT sprzeday przez kontrahenta oraz brakiem moliwoci zawarcia ugody?
            • 25.03.2019Czy zbyt wczenie wystawiona faktura VAT jest „pusta”?
             Faktura jest najprawdopodobniej najczciej wystawianym dokumentem w obrocie handlowym. Oczywicie dokument ten moe by faktur w potocznym rozumieniu tego sowa i nie wiza si ze szczególnymi wymogami. W takim przypadku moe ona stanowi po prostu dokument rachunkowy albo potwierdzenie wykonania zobowizania przez jedn ze stron umowy. Jednake gdy jestemy przedsibiorc bdcym podatnikiem od towarów i usug, to lepiej zaznajomi si z przepisami ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej jako ustawa o VAT), które reguluj zasady dokumentowania transakcji fakturami. W innym przypadku…. igorantia iuris nocet.
             • 25.03.2019Rejestracja VAT. Fiskus pyta o kontrahentów: Weryfikacja czy ju inwigilacja?
              Kade zoone przez podatnika do organu podatkowego zgoszenie rejestracyjne VAT-R, wszczyna postpowanie, którego celem jest rejestracja podatnika VAT. Podlega ono równie procedurom wynikajcym zarówno z przepisów Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku od towarów i usug jak równie rozporzdze i dyrektyw Rady (UE). Z tego te powodu pytania kierowane s do podmiotów, które zoyy wniosek o zarejestrowanie. Celem tych pyta jest przede wszystkim weryfikacja zawartych w dokumentacji danych, przekazywanych do urzdu skarbowego w trakcie prowadzonego postpowania rejestracyjnego - poinformowao Ministerstwo Finansów.
              • 22.03.2019System STIR zwiksza skuteczno dziaa KAS
               Krajowa Administracja Skarbowa przerwaa w ostatnich dniach proceder wystawiania tzw. pustych faktur, w efekcie którego budet pastwa móg straci przeszo 9 mln z. To kolejna sprawa, w której wykorzystano analiz danych z systemu STIR i dziaania operacyjne. Jak tumaczy KAS, system ten pozytywnie wpywa na skuteczno prowadzonych dziaa.
               • 22.03.2019Czy zbyt wczenie wystawiona faktura VAT jest „pusta”?
                Faktura jest najprawdopodobniej najczciej wystawianym dokumentem w obrocie handlowym. Oczywicie dokument ten moe by faktur w potocznym rozumieniu tego sowa i nie wiza si ze szczególnymi wymogami. W takim przypadku moe ona stanowi po prostu dokument rachunkowy albo potwierdzenie wykonania zobowizania przez jedn ze stron umowy. Jednake gdy jestemy przedsibiorc bdcym podatnikiem od towarów i usug, to lepiej zaznajomi si z przepisami ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej jako ustawa o VAT), które reguluj zasady dokumentowania transakcji fakturami. W innym przypadku…. igorantia iuris nocet.
                • 21.03.2019System STIR zwiksza skuteczno dziaa KAS
                 Krajowa Administracja Skarbowa przerwaa w ostatnich dniach proceder wystawiania tzw. pustych faktur, w efekcie którego budet pastwa móg straci przeszo 9 mln z. To kolejna sprawa, w której wykorzystano analiz danych z systemu STIR i dziaania operacyjne. Jak tumaczy KAS, system ten pozytywnie wpywa na skuteczno prowadzonych dziaa.
                 • 20.03.2019Co daje faktura pro forma?
                  Zgodnie z art. 2 pkt 31 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, za faktur uznawany jest dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierajcy dane wymagane ustaw i przepisami wydanymi na jej podstawie. Faktura – jak mówi art. 106e ust. 1 powoanej ustawy – powinna zawiera m.in.:
                  • 20.03.2019Prawo i termin odliczenia VAT z duplikatów faktur
                   Pytanie: Czy Wnioskodawca moe odliczy VAT od zakupu nieruchomoci, w miesicu grudniu 2018 r., lub dwóch nastpnych okresach rozliczeniowych, z duplikatów faktur VAT otrzymanych od sprzedawcy w dniu 12 grudnia 2018 r.; w fakturach VAT duplikat ani w fakturach pierwotnych nie zosta podany numer NIP?
                   • 18.03.2019Wpis w dowodzie rejestracyjnym decyduje o penym odliczeniu VAT
                    Do momentu, kiedy podatnik uzyska odpowiedni adnotacj w dowodzie rejestracyjnym, potwierdzajc wykonanie dodatkowego badania technicznego, stwierdzajcego spenienie wymaga dla pojazdów samochodowych okrelonych w art. 86a ust. 9 pkt 1-2 ustawy o VAT, nie przysuguje prawo do odliczenia 100%, a jedynie 50% kwoty podatku naliczonego od rat leasingowych, nabycia paliwa oraz innych zakupów dotyczcych eksploatacji. Prawo do odliczenia 100% kwoty podatku naliczonego przysuguje dopiero od dnia, w którym podatnik uzyska zawiadczenie i adnotacj o spenieniu tych wymaga.
                    • 14.03.2019Przemienny cel wynajmu lokalu mieszkalnego - raz zwolnienie, raz podatek
                     Podatnik VAT, wynajmujcy lub wydzierawiajcy nieruchomoci (budynki, lokale) o charakterze mieszkalnym moe korzysta ze zwolnienia z podatku VAT, pod warunkiem cznego zaistnienia trzech okolicznoci - wiadczenia usugi na wasny rachunek, charakteru mieszkalnego wynajmowanej (wydzierawianej) nieruchomoci oraz mieszkaniowego celu najmu lub dzierawy. A co w przypadku, w którym ten sam lokal przez cz roku wynajmowany jest na cele mieszkalne, a przez cz roku w najmie krótkoterminowym dla turystów?
                     • 12.03.2019Do 15 marca przeka opat recyklingow za torby foliowe
                      Od stycznia 2018 r. przedsibiorcy prowadzcy jednostk handlu detalicznego lub hurtowego, w której s oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów sprzedawanych w tej jednostce, s zobowizani pobra opat recyklingow od klienta z tytuu wydania torby. Pobrana opata stanowi dochód pastwa a przedsibiorca jest zobowizany do jej wniesienia do 15 marca roku nastpnego po roku kalendarzowym, w którym zostanie pobrana. Zatem, pobieran od konsumentów opat recyklingow od 1 stycznia 2018 r. przedsibiorca jest zobowizany wnie do dnia 15 marca 2019 r.
                      • 11.03.2019Do 15 marca przeka opat recyklingow za torby foliowe
                       Od stycznia 2018 r. przedsibiorcy prowadzcy jednostk handlu detalicznego lub hurtowego, w której s oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów sprzedawanych w tej jednostce, s zobowizani pobra opat recyklingow od klienta z tytuu wydania torby. Pobrana opata stanowi dochód pastwa a przedsibiorca jest zobowizany do jej wniesienia do 15 marca roku nastpnego po roku kalendarzowym, w którym zostanie pobrana. Zatem, pobieran od konsumentów opat recyklingow od 1 stycznia 2018 r. przedsibiorca jest zobowizany wnie do dnia 15 marca 2019 r.
                       • 07.03.2019VAT mara: Ustalenie kwoty nabycia samochodu uywanego w przypadku kosztów dodatkowych
                        Dla potrzeb zastosowania procedury mary, przez kwot nabycia naley rozumie wszystko co stanowi wynagrodzenie, które pierwotny sprzedawca towaru uywanego otrzyma od podatnika (nabywcy). Tak rozumiana cena towaru (kwota nabycia) obejmuje wszystkie koszty zwizane z transakcj, jeeli nabywca towaru (kupujcy) ponosi ciar tych opat pacc za nie dostawcy. Do kwoty nabycia, o której mowa wyej, nie mog zosta zaliczone koszty, które nie zostay zapacone i nie s nalene dostawcy towaru (nalene innym ni dostawca podmiotom).
                        • 07.03.2019NSA: Wane orzeczenie dotyczce midzy innymi mocy ochronnej interpretacji
                         Z uzasadnienia: Fakt powizania zbywcy i nabywcy sta si dla organów podatkowych pretekstem do zakwestionowania mocy ochronnej interpretacji. Takie postpowanie nosi znamiona naruszenia zasady zaufania do organów publicznych wyraonej w art. 121 O.p. Dziaania organów po wydaniu interpretacji nie mog by ukierunkowane na to, eby j podway.
                         • 06.03.2019Rezygnacja ze zwolnienia VAT take po wpacie zaliczki
                          Pytanie: Czy po dokonaniu wpat zaliczek na poczet dostawy nieruchomoci (do których zastosowano stawk „VAT - zwolnienie”) oraz podpisaniu przedwstpnej umowy sprzeday, strony bd mogy w przyszoci przed dokonaniem dostawy i podpisaniem umowy ostatecznej, zoy owiadczenie waciwemu naczelnikowi urzdu skarbowego, e wybior opodatkowanie dostawy budynku i w jakim terminie takie owiadczenie powinno zosta zoone?
                          • 05.03.2019Podatki od OZE po zmianach
                           Art. 4 ust. 9 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych ródach energii stanowi, i wprowadzanie energii elektrycznej do sieci, a take pobieranie tej energii z sieci nie s wiadczeniem usug ani sprzeda w rozumieniu ustawy o VAT. Przepis ten zosta uchylony, poniewa sta w sprzecznoci z przepisami dotyczcymi podatku VAT, gdzie ani ustawa o VAT, ani dyrektywa VAT okrelajca ramy unijnego systemu VAT, nie przewidyway adnych szczególnych preferencji dla tego rodzaju dziaalnoci - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                           • 26.02.2019VAT przy zaliczce na poczet wewntrzwspólnotowej dostawy towarów
                            Pytanie: W celu zapewnienia pynnoci finansowej Spóki oraz dopywu rodków niezbdnych na realizacj danego zamówienia, Wnioskodawca moe otrzyma od Kontrahenta zaliczk(i) na poczet przyszej dostawy towaru. Ponadto, nie jest wykluczone, e dostawa towaru w ramach WDT bdzie nastpowa partiami. W zwizku z powyszym, jest prawdopodobne, e Kontrahent zada wystawienia przez Spók faktury z tytuu otrzymania przez Wnioskodawc zaliczki. Czy wystawienie faktury zaliczkowej jest zdarzeniem powodujcym powstanie obowizku podatkowego w VAT?
                            • 25.02.2019Zwolnienie z podatku VAT ze wzgldu na wysoko obrotów
                             Podatek od towarów i usug zawiera w swojej regulacji szereg postanowie, które wskazuj, kto i kiedy, rozpoczynajc dziaalno gospodarcz, nie bdzie zobligowany do rejestracji dla celów VAT. Mowa tutaj o zwolnieniach. Ustawa o VAT co do zasady uzalenia moliwo zastosowania zwolnienia z uwagi na wysoko osignitego obrotu. Istniej równie tzw. zwolnienia przedmiotowe, to znaczy takie, które zwalniaj sprzeda wybranych towarów bd usug.
                             • 21.02.2019Zwolnienie z podatku VAT ze wzgldu na wysoko obrotów
                              Podatek od towarów i usug zawiera w swojej regulacji szereg postanowie, które wskazuj, kto i kiedy, rozpoczynajc dziaalno gospodarcz, nie bdzie zobligowany do rejestracji dla celów VAT. Mowa tutaj o zwolnieniach. Ustawa o VAT co do zasady uzalenia moliwo zastosowania zwolnienia z uwagi na wysoko osignitego obrotu. Istniej równie tzw. zwolnienia przedmiotowe, to znaczy takie, które zwalniaj sprzeda wybranych towarów bd usug.
                              • 19.02.2019Odliczenie VAT od usug cateringowych
                               Pytanie: Wnioskodawca w ramach dziaalnoci gospodarczej organizuje szkolenia z bezpiecznej jazdy. Szkolenia odbywaj si w godzinach od 8-18-tej, w zwizku z tym Wnioskodawca ponosi m.in. koszty wyywienia uczestników szkole. Czy od kosztów wyywienia w postaci zakupu produktów spoywczych tj.: kiebasa, pieczywo, musztarda, woda, kawa, herbata, cukier, soki lub gotowych posików w postaci obiadu (catering - koszt okoo 20 - 30 z) Wnioskodawca moe odliczy podatek VAT naliczony w fakturach zakupu? 
                               • 18.02.2019WSA. Sprzeda nieruchomoci: Ulga odsetkowa nie wyklucza ulgi mieszkaniowej
                                Z uzasadnienia: Ustawodawca, odrónia wydatki na spat kredytu i spat odsetek od kredytu (art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy o PIT), tym samym uwzgldnienie wydatków na spat odsetek od kredytu, przy korzystaniu z ulgi, o której mowa w art. 26b ustawy, nie wycza moliwoci zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z ust. 25 pkt 2 lit. a ustawy od opodatkowania dochodu ze zbycia nieruchomoci w czci przeznaczonej na spat tego kredytu.
                                • 18.02.2019Odliczenie VAT z faktury od niezarejestrowanego podatnika
                                 Majc na uwadze, e czynnoci udokumentowane wskazanymi we wniosku fakturami byy opodatkowane waciw stawk podatku VAT a podatnik nabyte od kontrahenta towary wykorzystywa do czynnoci opodatkowanych, podatnikowi przysuguje prawo do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego z faktur wystawionych przez kontrahenta, za okresy gdy dokonujc dostaw towarów na rzecz podatnika, kontrahent zachowywa si jak podatnik podatku VAT, pomimo e nie figurowa w rejestrze podatników VAT czynnych - wyjani Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                                 • 15.02.2019Ulga z tytuu zakupu kasy fiskalnej
                                  Podatnicy, którzy rozpoczynaj ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku nalenego za pomoc kas rejestrujcych w obowizujcych terminach, mog odliczy od tego podatku kwot wydatkowan na zakup kadej z kas rejestrujcych zgoszonych na dzie rozpoczcia (powstania obowizku) ewidencjonowania w wysokoci 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie wicej jednak ni 700 z.
                                  • 15.02.2019Podwójna ulga na samochód z tytuu opieki maonków nad niepenosprawnym dzieckiem
                                   W przypadku, gdy oboje rodzice o na utrzymanie niepenosprawnego dziecka, kademu z nich przysuguje prawo do ulgi rehabilitacyjnej w wysokoci faktycznie poniesionego przez siebie wydatku, natomiast w przypadku wydatków ograniczonych limitem kwotowym kademu z nich przysuguje odrbny (wasny) limit.
                                   • 12.02.2019Dodatkowe oznaczenia na fakturze VAT
                                    Faktura jest jednym z dwóch dokumentów, które potwierdzaj sprzeda towaru lub wykonanie usugi przez vatowca (tym drugim jest paragon fiskalny). Jest ona wystawiana dla podmiotów prowadzcych dziaalno gospodarcz lecz równie osobom fizycznym jej nieprowadzcej lecz wycznie na ich danie. Zasady wystawiania faktur uregulowane zostay w art. 106a-108, art. 116 ust. 1-3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug oraz rozporzdzeniu Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur.
                                    • 11.02.2019Dodatkowe oznaczenia na fakturze VAT
                                     Faktura jest jednym z dwóch dokumentów, które potwierdzaj sprzeda towaru lub wykonanie usugi przez vatowca (tym drugim jest paragon fiskalny). Jest ona wystawiana dla podmiotów prowadzcych dziaalno gospodarcz lecz równie osobom fizycznym jej nieprowadzcej lecz wycznie na ich danie. Zasady wystawiania faktur uregulowane zostay w art. 106a-108, art. 116 ust. 1-3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug oraz rozporzdzeniu Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur.
                                     • 08.02.2019Korekta kosztów po zwrocie towaru handlowego
                                      Prowadz jednoosobow dziaalno gospodarcz, rozliczam si w formie PKPIR. Zakupiam w grudniu ubiegego roku towary handlowe, i cz z nich, ze wzgldu na wady fizyczne, zostanie zwrócona. Mam ju od dostawcy faktur korygujc, a wadliwe towary zostan odebrane. W którym momencie powinnam skorygowa koszt uzyskania przychodu - w miesicu zakupu, wystawienia faktury korygujcej czy jej otrzymania?
                                      • 07.02.2019Korekta kosztów po zwrocie towaru handlowego
                                       Prowadz jednoosobow dziaalno gospodarcz, rozliczam si w formie PKPIR. Zakupiam w grudniu ubiegego roku towary handlowe, i cz z nich, ze wzgldu na wady fizyczne, zostanie zwrócona. Mam ju od dostawcy faktur korygujc, a wadliwe towary zostan odebrane. W którym momencie powinnam skorygowa koszt uzyskania przychodu - w miesicu zakupu, wystawienia faktury korygujcej czy jej otrzymania?
                                       • 05.02.2019Z jakich faktur podatnik nie odliczy VAT
                                        Z zaoenia VAT jest podatkiem neutralnym co polega na tym, i jego ekonomicznego ciaru nie ponosz jego podatnicy, lecz konsumenci. Konsekwencj tej zasady jest uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego. Wynika ono z art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug dajcego vatowcom prawo do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego w zakresie w jakim nabyte towary lub usugi wykorzystywane s do czynnoci opodatkowanych. Aby odliczenie takie byo moliwe zakup musi by odpowiednio udokumentowany. S jednake przypadki, i nie zawsze i nie kada otrzymana faktura pozwala z tego uprawnienia skorzysta.
                                        • 05.02.2019Odliczenie wydatków na okulary w ramach ulgi rehabilitacyjnej
                                         Pytanie: Wnioskodawczyni jest matk 24 letniej córki, która jest osob niepenosprawn. Jedn z przyczyn niepenosprawnoci jest choroba narzdu wzroku (oznaczenie 04-O). Niepenosprawno istnieje od 7 roku ycia. Czy zakup rodka pomocniczego, tj. okularów korekcyjnych moe by w zeznaniu podatkowym za 2018 rok odliczone w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
                                         • 04.02.2019Z jakich faktur podatnik nie odliczy VAT
                                          Z zaoenia VAT jest podatkiem neutralnym co polega na tym, i jego ekonomicznego ciaru nie ponosz jego podatnicy, lecz konsumenci. Konsekwencj tej zasady jest uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego. Wynika ono z art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug dajcego vatowcom prawo do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego w zakresie w jakim nabyte towary lub usugi wykorzystywane s do czynnoci opodatkowanych. Aby odliczenie takie byo moliwe zakup musi by odpowiednio udokumentowany. S jednake przypadki, i nie zawsze i nie kada otrzymana faktura pozwala z tego uprawnienia skorzysta.
                                          • 04.02.2019Wynajem przez maonków mieszkania z garaem - VAT i kasa fiskalna
                                           Pytanie: Maonkowie nabyli do wspówasnoci majtkowej lokal mieszkalny z garaem w stanie deweloperskim. Lokal i gara zostan wynajte w ramach najmu prywatnego. Lokal mieszkalny zostanie wynajty zgodnie z jego przeznaczeniem na cele mieszkalne, a gara jako pomieszczenie uytkowe. Czy podatnik moe sam bez ony rozlicza naleny podatek VAT? Czy podatnikowi przysuguje prawo odliczenia VAT od zakupu garau? Czy podatnikowi przysuguje prawo do korzystania ze zwolnienia z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowania kasy rejestrujcej?
                                           • 01.02.2019Zmiana sposobu wykorzystywania leasingowanego samochodu - skutki podatkowe
                                            Przedsibiorca, prowadzcy jednoosobow dziaalno gospodarcz i uywajcy samochodu na podstawie umowy leasingu moe zwykle po jej zakoczeniu wykupi samochód za cen, uwzgldniajc dotychczasowe spaty jego wartoci. Jest to zazwyczaj cena duo nisza od rynkowej samochodu w podobnym stanie. W przypadku wykorzystywania samochodu wprowadzonego po zakupie do ewidencji przedsibiorcy, jego sprzeda bdzie wywoywaa skutki podatkowe, waciwe dla sprzeday skadnika majtku zwizanego z dziaalnoci gospodarcz. A co w przypadku, gdyby samochód po zakoczeniu umowy leasingu nie by ju wykorzystywany w dziaalnoci? Na to pytanie odpowiada interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 29 stycznia 2019 r.
                                            • 31.01.2019Czy faktura od podatnika nie bdcego czynnym vatowcem daje prawo do odliczenia?
                                             Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, nie stanowi podstawy do odliczenia podatku naliczonego faktura wystawiona przez podmiot nieistniejcy. W myl art. 96 ust. 1 teje ustawy podmioty wykonujce dziaalno gospodarcz maj obowizek przed dniem wykonania pierwszej czynnoci opodatkowanej zoy naczelnikowi urzdu skarbowego zgoszenie rejestracyjne (VAT-R). Jest to wycznie obowizek formalny, nie statuuje on zgaszajcego jako podatnika VAT. Status podmiotu jako podatnika VAT jest zaleny od wykonywania czynnoci, które maj znamiona dziaalnoci gospodarczej. Nieuprawnione jest wic utosamianie podmiotu niezarejestrowanego z nieistniejcym.
                                             • 31.01.2019Zmiana sposobu wykorzystywania leasingowanego samochodu - skutki podatkowe
                                              Przedsibiorca, prowadzcy jednoosobow dziaalno gospodarcz i uywajcy samochodu na podstawie umowy leasingu moe zwykle po jej zakoczeniu wykupi samochód za cen, uwzgldniajc dotychczasowe spaty jego wartoci. Jest to zazwyczaj cena duo nisza od rynkowej samochodu w podobnym stanie. W przypadku wykorzystywania samochodu wprowadzonego po zakupie do ewidencji przedsibiorcy, jego sprzeda bdzie wywoywaa skutki podatkowe, waciwe dla sprzeday skadnika majtku zwizanego z dziaalnoci gospodarcz. A co w przypadku, gdyby samochód po zakoczeniu umowy leasingu nie by ju wykorzystywany w dziaalnoci? Na to pytanie odpowiada publikowana interpretacja.
                                              • 30.01.2019WSA. Zwrot kosztów dojazdu dla rady nadzorczej zwolniony z PIT
                                               Z uzasadnienia: Skoro ustawodawca w sposób odmienny okreli podró subow i podró osoby niebdcej pracownikiem to w ramach zabiegów interpretacyjnych znaczenia tych poj nie mona zrównywa. W wietle powyszego naley przyj, e aby osoba niebdca pracownikiem moga skorzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) w zw. z ust. 13 pkt 1 u.p.d.o.f. konieczne jest odbycie przez ni podróy oraz ustalenie, e celem tej podróy jest osignicie przychodu. Nadto otrzymane wiadczenie nie moe zosta zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
                                               • 29.01.2019Faktura bez NIP-UE a uznanie transakcji za WNT
                                                Pytanie: Spóka otrzymaa faktur VAT od unijnego zagranicznego kontrahenta bez wskazanego NIP-UE (kontrahent nie posuy si nim przy dokonaniu transakcji). Czy Wnioskodawca powinien traktowa t transakcj jako wewntrzwspólnotowe nabycie towarów i wykazywa j w deklaracji VAT-7, bez wzgldu na fakt, e kontrahent unijny nie posuy si NIP-UE przy dokonywaniu transakcji, co powoduje, i Wnioskodawca nie moe wykazywa tych transakcji w informacji podsumowujcej VAT-UE?
                                                • 28.01.2019Czy faktura od podatnika nie bdcego czynnym vatowcem daje prawo do odliczenia?
                                                 Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, nie stanowi podstawy do odliczenia podatku naliczonego faktura wystawiona przez podmiot nieistniejcy. W myl art. 96 ust. 1 teje ustawy podmioty wykonujce dziaalno gospodarcz maj obowizek przed dniem wykonania pierwszej czynnoci opodatkowanej zoy naczelnikowi urzdu skarbowego zgoszenie rejestracyjne (VAT-R). Jest to wycznie obowizek formalny, nie statuuje on zgaszajcego jako podatnika VAT. Status podmiotu jako podatnika VAT jest zaleny od wykonywania czynnoci, które maj znamiona dziaalnoci gospodarczej. Nieuprawnione jest wic utosamianie podmiotu niezarejestrowanego z nieistniejcym.
                                                 • 22.01.2019Rozliczenie roczne 2018: Odliczenie ulgi internetowej
                                                  Podatnik, który po raz pierwszy z ulgi internetowej korzysta w zeznaniu za 2017 rok lub nie korzysta z niej wcale, a w roku podatkowym paci za uytkowanie sieci Internet, ma prawo, po spenieniu dodatkowych warunków, odliczy od dochodu (przychodu) ponoszone przez siebie z tego tytuu wydatki.
                                                  • 18.01.2019Rozliczenie roczne 2018: Odliczenie ulgi internetowej
                                                   Podatnik, który po raz pierwszy z ulgi internetowej korzysta w zeznaniu za 2017 rok lub nie korzysta z niej wcale, a w roku podatkowym paci za uytkowanie sieci Internet, ma prawo, po spenieniu dodatkowych warunków, odliczy od dochodu (przychodu) ponoszone przez siebie z tego tytuu wydatki.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] ... [ 66 ] nastpna strona »