Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

art. 3 ust.1 pkt 2

 • 11.08.2020Prawo do odliczenia VAT z faktury z zawyon stawk VAT
  Dla istnienia prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikajcego z faktury, obok fundamentalnych przesanek takich jak status odliczajcego jako czynnego, zarejestrowanego podatnika VAT i zwizek zakupionych towarów i usug z czynnociami opodatkowanymi (u odliczajcego) i faktycznie zrealizowana transakcja, to równie najistotniejsze jest to, by nabyta usuga lub towar podlegay opodatkowaniu i nie korzystay przy tym ze zwolnienia od tego podatku. Kwestia stawki - z punktu widzenia podmiotu dokonujcego odliczenia - ma drugorzdne znaczenie.
  • 11.08.2020WSA. Zwolnienie z VAT towarów w przesykach konsumenckich
   Skoro przywóz towarów nastpuje na terytorium Polski (a wic na terytorium kraju w którym rozpoznawany jest import towarów) osoba fizyczna, dla której dokonywany jest ten przywóz powinna przebywa w Polsce. Zatem tylko w przypadku, gdy import towarów jest dokonywany w Polsce, a osoba fizyczna, dla której przeznaczone s te towary przebywa na jego terytorium, przy spenieniu pozostaych warunków okrelonych w ustawie, zwolnienie, o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy o VAT znajduje zastosowanie - wyrok Wojewódzkiego Sdu Administracyjnego w Bydgoszczy.
   • 11.08.2020PIT-11 mona udostpni pracownikowi na firmowej platformie
    Pracownicy przedsibiorcy maj dostp do zabezpieczonej platformy internetowej, tzw. XYZnetu, który realizowany jest przy uyciu indywidualnego loginu oraz hasa. Za pomoc platformy mog sprawdza informacje m.in. o swoim zatrudnieniu, nieobecnociach, szkoleniach, a w przyszoci równie wywietla fiszki wynagrodze. Czy przekazanie pracownikom za pomoc ww. platformy informacji PIT-11 (PDF) stanowi realizacj obowizku wynikajcego z art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
    • 10.08.2020wiadczenie czciowe a wystawienie faktury VAT
     wiadczenie jest to zachowanie si dunika, które jest zgodne z treci zobowizania czynice zado interesowi wierzyciela. Zachowanie to jedynie czciowo pozosta moe w zgodzie z treci zobowizania, za przykad poda mona dostarczenie mniejszej iloci towaru ni przewidziano w umowie, czy zrealizowanie jedynie czci okrelonej w takim porozumieniu usugi, gdy przewiduje ono realizacj wiadczenia w penym zakresie. Wówczas mamy do czynienia ze wiadczeniem czciowym.
     • 10.08.2020Koniec karty pojazdu i nalepki kontrolnej, ale nie tak prdko
      W rzdowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 388) zaproponowano wprowadzenie 24-miesicznego vacatio legis na wejcie w ycie przepisów dotyczcych zniesienia obowizku wydawania karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej uwzgldniajc, i jest to zmiana systemowa, a co za tym idzie konieczny jest odpowiedni czas na dokonanie zmian w systemie teleinformatycznym rejestracji oraz w systemie teleinformatycznym obsugujcym centraln ewidencj pojazdów, a take na dokonanie zmiany technologicznej i organizacyjnej przez wytwórc dokumentów - wyjanio Ministerstwo Infrastruktury.
      • 10.08.2020Najem na ryczacie: Czasami likwidacja firmy nie wystarczy
       Nie w kadym przypadku podatnik moe sam zaliczy wynajmowane nieruchomoci do majtku prywatnego lub zwizanego z dziaalnoci gospodarcz. Jeeli bowiem sposób wykonywania tego najmu ze wzgldu na rozmiar, powtarzalno, zarobkowy charakter oraz sposób zorganizowania wskazuj na znamiona dziaalnoci gospodarczej, to w takim przypadku wynajem nieruchomoci spenia przesanki uznania za dziaalno gospodarcz i winien zosta rozliczony na zasadach waciwych dla tej dziaalnoci, a nie wedug wyboru podatnika jako tzw. najem prywatny.
       • 10.08.2020Gdy zlecenie jest umow o prac. Co z rozliczeniem PIT?
        W 2019 r. w spóce przeprowadzona bya kontrola PIP. Inspekcja Pracy zobowizaa spók do uznania umów cywilnoprawnych zawartych w warunkach istnienia stosunku pracy jako umów o prac. Umowy te dotyczyy 2018 roku. Spóka nie wnosia zastrzee do protokou PIP, ani nie odwoywaa si od treci wystpienia. Jak naley rozliczy powysze w PIT-11 i PIT-4R?
        • 07.08.2020Duplikaty faktur a rozliczenie podatków
         Duplikat faktury to, posugujc si definicj z ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT), faktura wystawiona ponownie, która powinna zawiera wyraz „DUPLIKAT” oraz dat jej wystawienia. Zwykle wystawiany jest on na wniosek nabywcy, w sytuacji tzw. samofakturowania – na wniosek podatnika.
         • 07.08.2020Tarcza finansowa PFR: Prowadzenie kilku dziaalnoci pod tym samym numerem NIP
          Przez mikrofirm rozumie si przedsibiorstwo zatrudniajce do 9 pracowników, bez samozatrudnionych. W praktyce jednak kontrola liczby zatrudnionych dotyczy liczby pracowników ustalonej na podstawie deklaracji przypisanych do danego numeru NIP, a nie do przedsibiorstwa. Polski Fundusz Rozwoju nie ma informacji w chwili, gdy na jednym numerze NIP s skumulowani pracownicy z dwóch niezalenych przedsibiorstw. Czy ministerstwo planuje wprowadzi zmiany w tarczy, aby umoliwi takim przedsibiorcom korzystanie z pomocy? - pytaj posowie w interpelacji do Ministra Rozwoju.
          • 07.08.2020Prawo do odliczenia VAT z faktury z zawyon stawk VAT
           Dla istnienia prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikajcego z faktury, obok fundamentalnych przesanek takich jak status odliczajcego jako czynnego, zarejestrowanego podatnika VAT i zwizek zakupionych towarów i usug z czynnociami opodatkowanymi (u odliczajcego) i faktycznie zrealizowana transakcja, to równie najistotniejsze jest to, by nabyta usuga lub towar podlegay opodatkowaniu i nie korzystay przy tym ze zwolnienia od tego podatku. Kwestia stawki - z punktu widzenia podmiotu dokonujcego odliczenia - ma drugorzdne znaczenie.
           • 07.08.2020WSA. Podatek od nieruchomoci dla cakowicie zamortyzowanych budowli
            Po zakoczeniu dokonywania odpisów amortyzacyjnych podstawa opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomoci jest identyczna, jak w trakcie amortyzowania tej rzeczy jako rodka trwaego - stanowi j warto rozumiana jako podstawa obliczania amortyzacji z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego - uzna Wojewódzki Sd Administracyjny w Kielcach w lipcowym wyroku. 
            • 07.08.2020Zomowanie odpadów nie pozbawi prawa do karty podatkowej
             Czy incydentalne (jeden raz w roku) przekazanie metalowych odpadów zomu, tj. metalowych wiórów, przez osob prowadzc dziaalno gospodarcz w zakresie usug lusarskich oraz usug w zakresie mechaniki maszyn i wystawienie na t okoliczno faktury sprzeday, spowoduje utrat warunków opodatkowania w formie karty podatkowej na podstawie przepisów ustawy o zryczatowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne?
             • 06.08.2020Podatki 2020: Wzór PIT-40A/11A do zmiany
              W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporzdzenie resortu finansów, które okrela wzór rocznego obliczenia podatku wraz z informacj o wysokoci dochodu, do sporzdzenia których obowizane s organy rentowe (PIT-40A/11A). Formularz dostosowano do zmian na poziomie ustawowym.
              • 06.08.2020Korekta NIP na fakturze
               W praktyce rzadko zdarza si aby sprzedawca na fakturze poda swój bdny NIP. Zwykle bywa tak, e to NIP nabywcy okazuje si tym, który zawiera bd. Nabywca czsto nie zauwaa nieprawidowoci i ksiguje dokumenty w otrzymanej postaci. Dopiero po pewnym czasie - czsto przypadkiem - dochodzi do odkrycia pomyki. Bdny numer NIP moe by poprawiony przez sprzedawc faktur korygujc. Ale to nie jedyny sposób. Moe to uczyni take nabywca za pomoc noty korygujcej.
               • 06.08.2020Uznanie przesania faktury w formacie PDF za wydanie faktury
                Przedsibiorca zamierza wprowadzi patnoci mobilne, które bd dostpne jedynie dla tych nabywców, którzy pobior i zainstaluj na smartfon specjaln aplikacj mobiln udostpnion przez X suc realizacji patnoci mobilnych (aplikacja na smartfony podczone do sieci Internet) po spenieniu warunków okrelonych w regulaminie. Czy przesyajc wystawion e-faktur (PDF), z wykorzystaniem i za porednictwem infrastruktury X zwizanej z aplikacj mobiln, na adres e-mail podany przez nabywc moe uzna, e jest to wydanie faktury?
                • 06.08.2020Duplikaty faktur a rozliczenie podatków
                 Duplikat faktury to, posugujc si definicj z ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT), faktura wystawiona ponownie, która powinna zawiera wyraz „DUPLIKAT” oraz dat jej wystawienia. Zwykle wystawiany jest on na wniosek nabywcy, w sytuacji tzw. samofakturowania – na wniosek podatnika.
                 • 06.08.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
                  Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
                  • 06.08.2020Tarcza finansowa PFR: Prowadzenie kilku dziaalnoci pod tym samym numerem NIP
                   Przez mikrofirm rozumie si przedsibiorstwo zatrudniajce do 9 pracowników, bez samozatrudnionych. W praktyce jednak kontrola liczby zatrudnionych dotyczy liczby pracowników ustalonej na podstawie deklaracji przypisanych do danego numeru NIP, a nie do przedsibiorstwa. Polski Fundusz Rozwoju nie ma informacji w chwili, gdy na jednym numerze NIP s skumulowani pracownicy z dwóch niezalenych przedsibiorstw. Czy ministerstwo planuje wprowadzi zmiany w tarczy, aby umoliwi takim przedsibiorcom korzystanie z pomocy? - pytaj posowie w interpelacji do Ministra Rozwoju.
                   • 06.08.2020Ulga rehabilitacyjna:  Wydatki na zakup telefonu, komputera i zegarka mona odliczy
                    Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej w odliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych podatniczka moe odliczy wydatki poniesione na zakup: telefonu (smartfona) komputera (laptopa) oraz zegarka (smartwatcha, które su do cigego monitorowania glukozy we krwi i uatwiaj leczenie cukrzycy u jej syna, chociaby przez moliwo zdalnego kontrolowania poziomu glikemii oraz podawania dziecku insuliny, co zwizane jest z uatwieniem czynnoci yciowych?
                    • 05.08.2020Korekta NIP na fakturze
                     W praktyce rzadko zdarza si aby sprzedawca na fakturze poda swój bdny NIP. Zwykle bywa tak, e to NIP nabywcy okazuje si tym, który zawiera bd. Nabywca czsto nie zauwaa nieprawidowoci i ksiguje dokumenty w otrzymanej postaci. Dopiero po pewnym czasie - czsto przypadkiem - dochodzi do odkrycia pomyki. Bdny numer NIP moe by poprawiony przez sprzedawc faktur korygujc. Ale to nie jedyny sposób. Moe to uczyni take nabywca za pomoc noty korygujcej.
                     • 05.08.2020Uznanie przesania faktury w formacie PDF za wydanie faktury
                      Przedsibiorca zamierza wprowadzi patnoci mobilne, które bd dostpne jedynie dla tych nabywców, którzy pobior i zainstaluj na smartfon specjaln aplikacj mobiln udostpnion przez X suc realizacji patnoci mobilnych (aplikacja na smartfony podczone do sieci Internet) po spenieniu warunków okrelonych w regulaminie. Czy przesyajc wystawion e-faktur (PDF), z wykorzystaniem i za porednictwem infrastruktury X zwizanej z aplikacj mobiln, na adres e-mail podany przez nabywc moe uzna, e jest to wydanie faktury?
                      • 05.08.2020Koszty sprzeday nieruchomoci przy umowie doywocia
                       Kosztem uzyskania przychodu nie bdzie warto rynkowa nieruchomoci okrelona w umowie o doywocie, lecz faktycznie poniesione i udokumentowane wydatki, jakie poniesiono na rzecz doywotnika. Zatem, do kosztów mona zaliczy udokumentowane wydatki poniesione na zawarcie umowy notarialnej doywocia, koszty sdowe, zapacony podatek od czynnoci cywilnoprawnych oraz koszty pogrzebu pomniejszone o zasiek pogrzebowy - stwierdzi Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                       • 05.08.2020NSA. Parabanki bez prawa do kosztów dopiero od 2018 r.
                        Bez wtpienia ustawa o kredycie konsumenckim jest jedn z ustaw regulujcych zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych uprawnionych do udzielania kredytów (poyczek) w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. b) ustawy o CIT w brzmieniu obowizujcym do koca 2017 r., poniewa reguluje w szczególnoci zasady ustrojowe funkcjonowania podmiotów udzielajcych kredyty (poyczki), jak równie zasady prowadzenia dziaalnoci przez te podmioty - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                        • 04.08.2020Skan lub zdjcie faktury pozwala odliczy VAT
                         W stosunku do faktur, które zostan przez kontrahentów wystawione w formie papierowej, a nastpnie po ich zdigitalizowaniu - poprzez skanowanie lub fotografowanie - wysanych do spóki bdzie przysugiwao jej prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z tych faktur, zgodnie z art. 86. ust. 1 ustawy, przy zachowaniu pozostaych warunków do odliczenia podatku VAT. Tak stwierdzi Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                         • 04.08.2020Dostawa budynku na terytorium RP przez nierezydenta jako czynno zwolniona z VAT
                          Sprzeda nieruchomoci jako dostawa towarów jest opodatkowana podatkiem od towarów i usug. S jednak pewne przypadki, w których zwolniona z podatku jest dostawa nieruchomoci budynkowej. A moe zasad jest jednak zwolnienie z opodatkowania? Kiedy zwolnienie znajdzie zastosowanie? Czy jeli dostaw realizuje nierezydent, transakcja moe skorzysta ze zwolnienia?
                          • 04.08.2020Zwolnienie z PIT otrzymanej nagrody przy uldze dla modych
                           Podatniczka jest osob, która nie ukoczya 26. roku ycia. W roku 2019 bya zatrudniona na podstawie umowy o prac. Dla pracowników punktu sprzeday organizowany jest co miesic konkurs (program lojalnociowy). Przychód opodatkowany wg skali podatkowej 18%, który pracownik ma zapaci po rozliczeniu w zeznaniu rocznym. W PIT-11 przychód jest ujty jako “prowizja”. Czy przychód osigany z konkursu organizowanego dla pracowników podlega zwolnieniu zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 148?
                           • 03.08.2020WSA. Umowa deweloperska uprawnia do ulgi mieszkaniowej
                            Kwoty pacone deweloperowi na podstawie umowy deweloperskiej stanowi wydatki na budow wasnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy ustawy o PIT. Lokal ten wprawdzie w momencie ich poniesienia nie stanowi jeszcze wasnoci podatnika (bo nie istnieje), jednake wydatki s indywidualnie wyliczone w odniesieniu do konkretnego przyszego lokalu, którego wasno podatnik ma naby, znane jest miejsce pooenia lokalu, jego rozkad, powierzchnia i inne cechy indywidualizujce, rodki wpacane deweloperowi s na rachunku powierniczym i s mu przekazywane stosownie do postpów budowy.
                            • 03.08.2020Skan lub zdjcie faktury pozwala odliczy VAT
                             W stosunku do faktur, które zostan przez kontrahentów wystawione w formie papierowej, a nastpnie po ich zdigitalizowaniu - poprzez skanowanie lub fotografowanie - wysanych do spóki bdzie przysugiwao jej prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z tych faktur, zgodnie z art. 86. ust. 1 ustawy, przy zachowaniu pozostaych warunków do odliczenia podatku VAT. Tak stwierdzi Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                             • 03.08.2020Ulga dla modych w PIT: Koszty uzyskania przychodów przy umowie zlecenia
                              Podatnik w 2019 r. wykonywa zlecenie na podstawie umowy zlecenia. Czy moe zastosowa zryczatowane (20%) koszty uzyskania przychodu równie za okres od sierpnia do grudnia 2019 r. kiedy korzysta ze zwolnienia w zwizku z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                              • 31.07.2020Zasiek opiekuczy po 26 lipca 2020 r.
                               Dodatkowy zasiek opiekuczy wprowadzony zosta ustaw z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwizaniach zwizanych z zapobieganiem, przeciwdziaaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakanych oraz wywoanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z pón. zm.), jako szczególne wiadczenie z powodu COVID-19. Zasiek ten przysugiwa w okresie od 12 marca do 26 lipca 2020 r.
                               • 31.07.2020Adnotacja „mechanizm podzielonej patnoci” na fakturze
                                W art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT w sposób jednoznaczny wskazano kiedy na fakturze powinny by umieszczone wyrazy „mechanizm podzielonej patnoci”. Zatem wpisywanie na kadej fakturze zapisu: „mechanizm podzielonej patnoci”, niezalenie od tego czy faktura jest wystawiana za usugi podlegajce pod obowizkowy split payment czy te nie oraz niezalenie od podmiotu, któremu wystawiana jest faktura nie jest praktyk prawidow. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                                • 31.07.2020Co daje nowa matryca stawek VAT?
                                 Dotychczasowy system okrelania stawek VAT oparty by o Polsk Klasyfikacj Wyrobów i Usug z 2008 r. By on skomplikowany ze wzgldu na swe rozbudowanie. Nowy system polega na odejciu od dotychczasowych metod a wic PKWiU z 2008 r. w zakresie towarów, na rzecz Nomenklatury Scalonej (CN) a PKWiU z 2015 r. w przypadku usug. Pierwotnie nowa matryca stawek VAT miaa by stosowana od 1 kwietnia 2020 r. Jednake w zwizku z sytuacj epidemiologiczn termin ten zosta przesunity na 1 lipca 2020 r.
                                 • 31.07.2020WSA. Ulga rehabilitacyjna: Niepenosprawno to nie wszystko
                                  Z przepisów ustawy o PIT nie mona wywodzi, i ulga rehabilitacyjna przysuguje z samego faktu niepenosprawnoci. Wydatki musz by faktycznie poniesione przez osob niepenosprawn na okrelone cele, przy spenieniu okrelonych w nich warunków. Organ podatkowy ma prawo kwestionowania wydatku w takim samym stopniu jak w wypadku wykorzystywania przez kadego z podatników ulgi podatkowej, a podatnik musi uwiarygodni swoje twierdzenie - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Gdasku.
                                  • 31.07.2020Odsetki za opónienie w transakcjach handlowych jako przychód podatkowy
                                   Klienci przedsibiorcy dokonuj patnoci z opónieniem w stosunku do uzgodnionych terminów patnoci. W zwizku z tym nabywa on uprawnienie do odsetek za opónienie w transakcjach handlowych. Co jest podstaw do rozpoznania przychodu podlegajcego opodatkowaniu z tytuu ww. odsetek? W którym miesicu naley zwikszy podstaw opodatkowania o ten przychód (czy obowizuje ogólna zasada kasowa, tzn. przychód powstaje z chwil otrzymania odsetek)?
                                   • 31.07.2020Korekta VAT po wczeniejszym rozwizaniu umowy leasingu
                                    W momencie zakoczenia umowy leasingu (lub rozwizania tej umowy przed jej zakoczeniem) brak jest koniecznoci korygowania dokonanych odlicze kwot podatku naliczonego od opat leasingowych za okresy rozliczeniowe, kiedy samochód suy prowadzonej dziaalnoci gospodarczej. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                                    • 30.07.2020Faktury zaliczkowe – ewidencja u dostawcy i odbiorcy
                                     Faktura zaliczkowa wystawiana jest z myl o rozliczeniu otrzymanych zaliczek do okrelonej dostawy kocowej, która nastpi w przyszoci. Zazwyczaj faktury zaliczkowe uywane s przy transakcjach o duej wartoci, w celu pozyskania czci rodków, które pomog sfinalizowa ostateczn transakcj. Zaliczka w obrocie krajowym w wietle ustawy o VAT powoduje powstanie obowizku podatkowego. Wpacona na rachunek bankowy jednostki zaliczka traktowana jest jako kwota brutto, która zawiera stawk VAT odpowiedni dla danego towaru czy usugi.
                                     • 30.07.2020Powstanie obowizku podatkowego przy refakturowaniu mediów
                                      Wynajmowi nieruchomoci czsto towarzysz dodatkowe usugi, z reguy jest to dostawa elektrycznoci, wody, gazu, potocznie nazywanych mediami. Najemca moe ich koszty ponosi osobicie, uprzednio przepisujc na siebie liczniki, lub te regulowa nalenoci za nie na podstawie faktur od dystrybutorów, przedoonych mu przez wynajmujcego. Moe te czyni to na podstawie faktur wystawianych przez wynajmujcego, który ma w tym zakresie dwie moliwoci. Moe naleno za media wkalkulowa do opat czynszowych bd te dokonywa ich refakturowania.
                                      • 30.07.2020Tarcza finansowa: PFR bezzasadnie odmawia wypaty subwencji?
                                       Przepis § 10 ust. 9 Regulaminu ubiegania si o udzia w programie rzdowym Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Maych i rednich Firm przewiduje, e PFR jest uprawniony do odmowy wypaty subwencji finansowej na rzecz beneficjenta w przypadku, w którym istnieje uzasadnione podejrzenie wystpienia jakiegokolwiek rodzaju naduy. Jakie kryteria pochodzce z MF lub KAS przekazywane s do PFR w celu dokonania oceny dyskwalifikacji podmiotu ubiegajcego si o dofinansowanie z ww. programu? - pytaj posowie Ministra Finansów.
                                       • 30.07.2020NSA. Wydatki bezporednio zwizane ze wiadczeniem usug bez limitu
                                        Uyty przez ustawodawc zwrot "bezporednio" oznacza, e wydatki na nabycie usug niematerialnych ponoszone przez podatnika na rzecz kontrahentów nie podlegaj wyczeniu z kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 15e ust. 1 w zw. z art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, jeeli wydatki te pozostaj w takim zwizku przyczynowo-skutkowym, e warunkuj, w przyjtym modelu biznesowym, nabycie lub wytworzenie danego rodzaju towarów bd wiadczenie konkretnego typu usugi.
                                        • 30.07.2020Adnotacja „mechanizm podzielonej patnoci” na fakturze
                                         W art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT w sposób jednoznaczny wskazano kiedy na fakturze powinny by umieszczone wyrazy „mechanizm podzielonej patnoci”. Zatem wpisywanie na kadej fakturze zapisu: „mechanizm podzielonej patnoci”, niezalenie od tego czy faktura jest wystawiana za usugi podlegajce pod obowizkowy split payment czy te nie oraz niezalenie od podmiotu, któremu wystawiana jest faktura nie jest praktyk prawidow. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                                         • 30.07.2020Przychody maonków z najmu w PIT-28 po rozwodzie
                                          Podatniczka we wrzeniu 2010 r. wspólnie z mem zawarli umow najmu czci mieszkania, stanowicego ich wspówasno majtkow. Mieszkanie byo wynajmowane w celu prowadzenia dziaalnoci najemcy. Zeznania podatkowe PIT-28 skadane byy przez oboje maonków. Od 11 lutego 2019 r. podatniczka jest rozwódk na podstawie prawomocnego wyroku sdu. Wraz z rozwodem nie zosta przeprowadzony podzia majtku dorobkowego maonków. Czy podatniczka bya zobowizana do zoenia zeznania PIT-28 za 2019 r.?
                                          • 29.07.2020Korekta sprzeday w kasie rejestrujcej
                                           Cecha „jednokrotnoci i niezmienialnoci” zapisów w pamici fiskalnej sprawia, i brak jest moliwoci zarejestrowania w kasie zwrotu lub reklamacji towaru (dokonanie zapisu w kasie). Zwroty towarów i uznane reklamacje towarów i usug, które skutkuj zwrotem caoci lub czci nalenoci (zapaty) z tytuu sprzeday, ujmuje si w odrbnej ewidencji. Ewidencja ta zawiera ma m.in. dokument potwierdzajcy dokonanie sprzeday, w przypadku transakcji zarejestrowanej w kasie fiskalnej bdzie to paragon fiskalny.
                                           • 29.07.2020Moment obnienia podstawy opodatkowania w VAT przy korekcie e-faktury
                                            Czy w przypadku faktur korygujcych zmniejszajcych podstaw opodatkowania, w tym do „0”, wystawianych w formie elektronicznej, które za zgod klienta zostan udostpnione przez przedsibiorc na indywidualnym koncie klienta znajdujcym si w systemie rejestracji, za moment uzyskania potwierdzenia otrzymania takich faktur przez klienta bdzie moga by uznawana chwila umieszczenia przez przedsibiorc tyche faktur w systemie rejestracji, który przekazuje automatycznie faktur korygujc na wskazany przez klienta adres e-mail?
                                            • 29.07.2020Powstanie obowizku podatkowego przy refakturowaniu mediów
                                             Wynajmowi nieruchomoci czsto towarzysz dodatkowe usugi, z reguy jest to dostawa elektrycznoci, wody, gazu, potocznie nazywanych mediami. Najemca moe ich koszty ponosi osobicie, uprzednio przepisujc na siebie liczniki, lub te regulowa nalenoci za nie na podstawie faktur od dystrybutorów, przedoonych mu przez wynajmujcego. Moe te czyni to na podstawie faktur wystawianych przez wynajmujcego, który ma w tym zakresie dwie moliwoci. Moe naleno za media wkalkulowa do opat czynszowych bd te dokonywa ich refakturowania.
                                             • 29.07.2020Faktury zaliczkowe – ewidencja u dostawcy i odbiorcy
                                              Faktura zaliczkowa wystawiana jest z myl o rozliczeniu otrzymanych zaliczek do okrelonej dostawy kocowej, która nastpi w przyszoci. Zazwyczaj faktury zaliczkowe uywane s przy transakcjach o duej wartoci, w celu pozyskania czci rodków, które pomog sfinalizowa ostateczn transakcj. Zaliczka w obrocie krajowym w wietle ustawy o VAT powoduje powstanie obowizku podatkowego. Wpacona na rachunek bankowy jednostki zaliczka traktowana jest jako kwota brutto, która zawiera stawk VAT odpowiedni dla danego towaru czy usugi.
                                              • 29.07.2020Tarcza antykryzysowa: Brak przychodów a prawo do wiadczenia postojowego
                                               Dla oceny spadku przychodu decydujce znaczenie ma data zoenia wniosku o wiadczenie postojowe. Gdy wniosek skadany jest np. w lipcu, to naley wykaza spadek przychodu o co najmniej 15% pomidzy majem (przychód wyszy) i czerwcem (przychód niszy). Wykazanie w dwóch kolejnych miesicach - poprzedzajcych miesic zoenia wniosku - przychodu równego „0,00 z” nie spenia warunku ustawowego spadku przychodu o co najmniej 15%, a tym samym brak jest podstaw do przyznania prawa do wiadczenia postojowego wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                                               • 29.07.2020WSA. Nieruchomoci zwizane prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej
                                                Nieruchomo pozostaje zwizana z dziaalnoci gospodarcz osoby fizycznej, jeeli jest elementem przedsibiorstwa lub moe by uznana za zwizan z tym przedsibiorstwem, jest w jakikolwiek sposób wykorzystywana w prowadzonej dziaalnoci gospodarczej lub - biorc pod uwag cechy faktyczne tej nieruchomoci i rodzaj prowadzonej dziaalnoci gospodarczej - moe by wykorzystywana na ten cel.
                                                • 28.07.2020Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn i inne preferencje - objanienia MF
                                                 Dzisiaj publikujemy ostatni fragment objanie podatkowych z 21 lipca 2020 r. MF wyjania w nim nowe preferencje stosowane w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 dotyczce podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomoci. Omawia take m.in: zaniechanie podobru odsetek od zalegoci w PIT, czy od niewpaconej w terminie daniny solidarnociowej, zawieszenie terminów na przekazania informacji o schematach podatkowych.
                                                 • 28.07.2020Wspólny majtek maonków: Podatnikiem VAT jest ten kto wynajmuje
                                                  Podatniczka oraz jej m s obecnie na zasadach wspólnoci majtkowej maeskiej wacicielami nieruchomoci gruntowych zabudowanych. Maonkowie rozwaaj zawarcie umowy dzierawy lub najmu czci ww. nieruchomoci na rzecz firmy prowadzcej dziaalno gospodarcz. Czy jeeli umowa bdzie podpisana tylko przez podatniczk, podatnikiem VAT z tytuu najmu/dzierawy bdzie wycznie ona czy równie jej m? Czy tylko ona bdzie zobowizana do zarejestrowania si jako czynny podatnik VAT i rozliczania podatku czy równie jej m bdzie do tego zobowizany?
                                                 • [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 299 ] nastpna strona »