Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

poniesienie kosztu

 • 05.08.2020Koszty sprzeday nieruchomoci przy umowie doywocia
  Kosztem uzyskania przychodu nie bdzie warto rynkowa nieruchomoci okrelona w umowie o doywocie, lecz faktycznie poniesione i udokumentowane wydatki, jakie poniesiono na rzecz doywotnika. Zatem, do kosztów mona zaliczy udokumentowane wydatki poniesione na zawarcie umowy notarialnej doywocia, koszty sdowe, zapacony podatek od czynnoci cywilnoprawnych oraz koszty pogrzebu pomniejszone o zasiek pogrzebowy - stwierdzi Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
  • 14.07.2020WSA. Koszty uzyskania przychodów: Faktura to tylko dokument
   W podatku dochodowym od osób fizycznych faktura ma jedynie walor dokumentacyjno-dowodowy, Tym samym, legitymowanie si ni nie jest materialnoprawn przesank odliczenia kosztu od przychodu. Istotne jest bowiem rzeczywiste poniesienie kosztu w celu uzyskania przychodu - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Gliwicach.
   • 13.07.2020NSA. Koszty podatkowe: Niewana nazwa a sens ekonomiczny
    Z perspektywy treci art. 22 ust. 1 ustawy o PIT nie jest istotne jak wiadczenie zostanie okrelone: wynagrodzenie, odszkodowanie, kara umowna itp. Wane jest natomiast to, by z obiektywnego porównania jego wartoci z wysokoci potencjalnych ciarów moliwych do poniesienia przez podatnika, wynika gospodarczy, finansowy sens takiej operacji. W istocie chodzi bowiem o przeprowadzenie analizy, dokonania swoistego „waenia”, co w konkretnym przypadku jest dla podatnika - przedsibiorcy korzystniejsze ze wzgldów ekonomicznych: kontynuowanie dotychczasowego stosunku prawnego (np. umowy najmu) czy te odstpienie od umowy, powizane z obowizkiem wypaty drugiej stronie okrelonego wiadczenia.
    • 02.07.2020PIT. Ubezpieczenie zdrowotne dla pracownika w podróy zagranicznej
     Jedynie skadki ubezpieczenia obejmujcego niezbdne koszty leczenia pracownika za granic, do których zwrotu byby zobligowany pracodawca stosownie do § 19 ww. rozporzdzenia ws. podróy subowych, nie stanowi dla pracownika przychodu. Natomiast równowarto skadek z tytuu wykupu dla pracownika ubezpieczenia w pozostaym zakresie stanowi przychód z tytuu nieodpatnych wiadcze podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
     • 26.06.2020Zwolnione z zapaty skadki za pracownika jako koszt firmy - wyjanienia prawne MF
      Czy w wietle art. 31zx w zwizku z art. 31zo ust. 1 ustawy Covid-19 w brzmieniu obowizujcym od 18 kwietnia 2020 roku, kosztem uzyskania przychodu przedsibiorcy, za miesice marzec - maj 2020 r., s pobrane z wynagrodzenia pracowników skadki na ubezpieczenia spoeczne i zdrowotne, które nie zostan zapacone do ZUS w zwizku ze zwolnieniem z obowizku ich opacenia? - Rzecznik Maych i rednich Przedsibiorców pyta, Ministerstwo Finansów wyjania.
      • 25.06.2020Zwolnione z zapaty skadki za pracownika jako koszt firmy - wyjanienia prawne MF
       Czy w wietle art. 31zx w zwizku z art. 31zo ust. 1 ustawy Covid-19 w brzmieniu obowizujcym od 18 kwietnia 2020 roku, kosztem uzyskania przychodu przedsibiorcy, za miesice marzec - maj 2020 r., s pobrane z wynagrodzenia pracowników skadki na ubezpieczenia spoeczne i zdrowotne, które nie zostan zapacone do ZUS w zwizku ze zwolnieniem z obowizku ich opacenia? - Rzecznik Maych i rednich Przedsibiorców pyta, Ministerstwo Finansów wyjania.
       • 22.06.2020Bloger rozliczy wydatki na ubrania i kosmetyki - fiskus musia zmieni zdanie
        Podatniczka, jako osoba fizyczna, planuje rozpocz prowadzenie dziaalnoci na zasadzie wpisu do CEiDG, poprzez zaoenie internetowego bloga o szeroko rozumianej tematyce kosmetycznej i modowej, który docelowo bdzie ródem przychodów. Czy Wnioskodawczyni bdzie uprawniona do zaliczenia wydatków zwizanych z prowadzeniem bloga i tworzeniem artykuów w nim publikowanych na zakup odziey, butów, biuterii, kosmetyków, perfum oraz wykonanie fotografii, filmów i innych treci multimedialnych do kosztów uzyskania przychodów?
        • 19.06.2020Termin wypaty delegacji pracownikowi wpywa na koszty firmy?
         Spóka prowadzi dziaalno gospodarcz zwizan z usugami transportu oraz zatrudnia pracowników, którzy odbywaj podróe subowe, za które pracodawca wypaca diety pracownikom. Wyjazdy subowe rozliczane s zgodnie z regulaminem wypaty wynagrodzenia w spóce. Czy delegacja wypacona do 15-stego dnia kolejnego miesica kalendarzowego po zakoczeniu podróy subowej jest uznana za koszt podatkowy uzyskania przychodu miesica, za który jest rozliczana czy miesica, w którym zostaa wypacona?
         • 20.05.2020Wymiana czci skadowych maszyn. Jak zaliczy wydatki w koszty?
          Spóka prowadzi dziaalno gospodarcz przy uyciu specjalistycznych maszyn, które stanowi dla niej rodki trwae od których dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Czy wydatki poniesione w zwizku z wymian czci skadowej maszyn, stanowicych rodki trwae, nie stanowi ulepszenia tych rodków, podwyszajcego ich warto pocztkow i w zwizku tym wydatki te spóka moe zaliczy jednorazowo do porednich kosztów uzyskania przychodu?
          • 19.05.2020Podróe subowe pracowników: Przeprawa promowa w kosztach firmy
           Czy wydatki z tytuu przeprawy promowej, ponoszone przez pracowników w ramach wykonywanej podróy subowej mona zaliczy do kosztów uzyskania przychodów spóki (pracodawcy) - w tej czci, w której wydatki na przepraw promow nie podlegaj wyczeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
           • 08.05.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (5)
            W poprzednich odcinkach poradnika wyjanilimy, na jakich zasadach opodatkowany jest dochód z dziaalnoci nierejestrowej, w jaki sposób ustali przychód i wstpnie - jakie wydatki mog stanowi koszty uzyskania przychodu. Wspomnielimy równie, e wydatki te powinny zosta prawidowo udokumentowane. Ale co oznacza „prawidowo udokumentowane?”
            • 21.04.2020Opata licencyjna za znak towarowy jako koszt podatkowy
             Korzystanie ze znaków towarowych, a co za tym idzie ponoszenie opat licencyjnych wynikajcych z tego tytuu niejednokrotnie stanowi nieodczny element prowadzonej przez przedsibiorc dziaalnoci. Jednak czy mona przyj, e tego rodzaju wydatki stanowi koszt uzyskania przychodu w oparciu o przepisy o podatku dochodowym?
             • 20.04.2020WSA. Zadatek i dug spadkowy przy obliczaniu PIT ze sprzeday nieruchomoci
              Poniesienie wydatku na zadatek na poczet ceny sprzeday nieruchomoci daje prawo do skorzystania ze zwolnienia. Z kolei spata zobowizania zacignitego przez osob trzeci, które to zobowizanie obciao rzeczowo (hipoteka) nieruchomo w chwili jej nabycia w drodze darowizny, czy te spadku, nie stanowi kosztu uzyskania przychodu. Wydatek taki nie mieci si take w pojciu "kosztów odpatnego zbycia" - tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sdu Administracyjnego w Opolu.
              • 16.04.2020Dziaalno gospodarcza. Podatkowe zasady rozliczania skadek ZUS
               Skadki ZUS stanowi jeden ze staych kosztów prowadzonej dziaalnoci gospodarczej. Obowizek opacania skadek na ubezpieczenie zdrowotne ma kady przedsibiorca bdcy osob fizyczn. Wynika to z tego, e skadka na ubezpieczenie zdrowotne opacana jest z kadego róda przychodów, które stanowi tytu do objcia tym ubezpieczeniem. Posiadanie tzw. innego tytuu ubezpieczenia ma natomiast znaczenie w przypadku skadek na ubezpieczenie spoeczne.
               • 23.03.2020Suplementy diety i witaminy dla pracowników mog by kosztem firmy
                Przedsibiorca planuje cykliczny, comiesiczny zakup dla swoich pracowników witamin i suplementów diety oraz dietetycznych rodków specjalnego przeznaczenia medycznego takich jak: Witamina D, Witamina C, Magnez, Luteina. Dostp do codziennych dawek witamin ma wpyn na zdrowie i samopoczucie pracowników, ich odporno, agodzi efekty stresu oraz eliminowa zmczenie oczu podczas pracy przy komputerze. Czy przedsibiorca bdzie móg zaliczy zakup witamin i suplementów dla pracowników jako koszt uzyskania przychodów?
                • 20.03.2020Czy podatnik musi odliczy VAT?
                 Odliczenie podatku jest jednym z fundamentów, na których opiera si konstrukcja VAT. Zasada ta wyraona zostaa w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usug, który mówi e w zakresie w jakim towary i usugi s wykorzystywane do wykonywania czynnoci opodatkowanych, podatnikowi przysuguje prawo do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego. Zasada ta moe by zrealizowana po spenieniu podstawowego warunku, którym jest istnienie zwizku pomidzy nabytymi towarami lub usugami a dziaalnoci opodatkowan.
                 • 20.03.2020Przekazanie przedsibiorstwa maonkowi. Czy towary mog by kosztem?
                  Podatniczka zamierza przej  nieodpatnie przedsibiorstwo swojego ma. Z mem czy j wspólno majtkowa. W skad przedsibiorstwa wchodz zamortyzowane rodki trwae, drobne wyposaenie oraz towary handlowe. Czy przyjte w ramach przedsibiorstwa towary handlowe bd dla podatniczki stanowi koszty uzyskania przychodu, wynikajcego ze sprzeday towarów?
                  • 12.03.2020NSA. Dug spadkowy moe by kosztem nie wczeniej ni od 2019 r.
                   Dopiero od 1 stycznia 2019 r. art. 22 ust. 6d ustawy o PIT wyranie zalicza do kosztów uzyskania przychodów ciary spadkowe, przez które rozumie si m.in. dugi spadkowe. Zakres wprowadzonych zmian nie pozwala uzna tej nowelizacji za doprecyzowujc poprzednie brzmienie przepisu, lecz nakazuje przyj, e bya to zmiana o charakterze prawotwórczym, przewidujca rozszerzenie zakresu kosztów uzyskania przychodów - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                   • 20.02.2020Koszty uzyskania: Kara umowna jako mniejsze zo
                    Prowadzc dziaalno gospodarcz zawieramy umowy. W nich znajduj si najczciej klauzule dotyczce kar umownych, nalenych drugiej stronie w okrelonych w umowie okolicznociach. Czasami z przyczyn niezalenych od przedsibiorcy koszt prawidowego wykonania umowy wzrasta tak bardzo, e - z ekonomicznego punktu widzenia - warto zaniecha realizacji umowy i wypaci uzgodnion kar umown. Czy taki wydatek mona zaliczy do kosztów uzyskania?
                    • 16.01.2020Koszty uzyskania przychodów - przegld najnowszych interpretacji podatkowych
                     Przedstawiamy przegld interpretacji podatkowych, dotyczcych co prawda indywidualnych problemów podatników, ale - w warstwie rozstrzygni KIS - interesujcych wszystkich, rozliczajcych koszty uzyskania przychodów.
                     • 02.01.2020Przy transakcji z przedsibiorc zagranicznym równie obowizuje limit patnoci gotówkowej
                      Czy przedsibiorca, kupujcy samochód za granic od zagranicznego przedsibiorcy, paccy za ten zakup gotówk bdzie móg zaliczy do kosztów uzyskania przychodów przysze odpisy amortyzacyjne? Odpowied zaley od tego, czy zostaa przekroczona warto limitu patnoci gotówk, obowizujcego dla transakcji zawieranych midzy przedsibiorcami. Przekona si o tym kupujcy, bdcy adresatem publikowanej dzisiaj interpretacji.
                      • 23.12.2019Wynajem spóce lokalu przez wspólnika a koszty podatkowe
                       Pytanie: Wnioskodawca jest wacicielem lokalu mieszkalnego wykorzystywanego na potrzeby dziaalnoci gospodarczej (dziaalno biurowa). W czci lokalu Wnioskodawca prowadzi obecnie wasn jednoosobow dziaalno gospodarcz, cz lokalu wynajmuje osobie trzeciej, a cz lokalu wynajmuje spóce cywilnej w której jest wspólnikiem (aktualnie posiadajcym 25% udziau w zyskach i stratach). Czy czynsz najmu ponoszony na rzecz Wnioskodawcy przez spók cywiln, w czci odpowiadajcej udziaowi Wnioskodawcy w zyskach i stratach tej spóki stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu z tytuu prowadzonej dziaalnoci gospodarczej?
                       • 19.12.2019Wigilia firmowa moe by kosztem podatkowym
                        Spóka zatrudnia pracowników na podstawie umowy o prac. W celu zintegrowania i zmotywowania zespou, spóka w okolicach wit Boego Narodzenia organizuje spotkanie wigilijne dla tych osób. Spotkania te odbywaj si poza godzinami pracy. W ich trakcie, poza tradycyjnymi elementami (takimi jak np. yczenia czy opatek), organizowane s take elementy o charakterze integracyjnym (np. zabawa taneczna czy krgle). Czy wydatki poniesione na organizacj spotka wigilijnych mog by zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
                        • 18.12.2019Wigilia firmowa moe by kosztem podatkowym
                         Spóka zatrudnia pracowników na podstawie umowy o prac. W celu zintegrowania i zmotywowania zespou, spóka w okolicach wit Boego Narodzenia organizuje spotkanie wigilijne dla tych osób. Spotkania te odbywaj si poza godzinami pracy. W ich trakcie, poza tradycyjnymi elementami (takimi jak np. yczenia czy opatek), organizowane s take elementy o charakterze integracyjnym (np. zabawa taneczna czy krgle). Czy wydatki poniesione na organizacj spotka wigilijnych mog by zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
                         • 17.12.2019Podróe subowe pracowników: W kosztach naley uj kwot brutto
                          Pytanie: W celu osignicia przychodów polegajcych na montau i serwisie maszyn znajdujcych si w siedzibie klienta, Wnioskodawca wysya swoich pracowników w podróe subowe w kraju i za granic. Czy wypacane pracownikom nalenoci z tytuu wydatków w podróy subowej oraz zwrot wydatków za hotele, paliwo, autostrady czy winiety wraz zagranicznym podatkiem od wartoci dodanej stanowi w caoci koszty uzyskania przychodów Spóki?
                          • 11.12.2019Jednoosobowa dziaalno i dwa samochody w kosztach firmy
                           Pytanie: Czy w jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawczyni moe Ona zalicza do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne oraz koszty eksploatacji zwizane z pierwszym samochodem H., który jest rodkiem trwaym oraz raty leasingowe i koszty eksploatacyjne zwizane z drugim samochodem S. (umowa leasingu operacyjnego)?
                           • 10.12.2019Podatki 2020. Nieobowizkowy split payment: Przelew warunkiem zaliczenia do kosztów?
                            Pytanie: Czy w przypadku otrzymania od kontrahenta faktury, dokumentujcej nabycie towarów lub usug innych ni objte obligatoryjnym MPP, a mimo to oznaczonej klauzul „mechanizm podzielonej patnoci”, dla jej zaliczenia w ciar kosztów podatkowych konieczne bdzie dokonanie zapaty w ramach mechanizmu podzielonej patnoci?
                            • 09.12.2019Podatki 2020. Nieobowizkowy split payment: Przelew warunkiem zaliczenia do kosztów?
                             Pytanie: Czy w przypadku otrzymania od kontrahenta faktury, dokumentujcej nabycie towarów lub usug innych ni objte obligatoryjnym MPP, a mimo to oznaczonej klauzul „mechanizm podzielonej patnoci”, dla jej zaliczenia w ciar kosztów podatkowych konieczne bdzie dokonanie zapaty w ramach mechanizmu podzielonej patnoci?
                             • 29.11.2019Wydatki zwizane z udziaem w targach branowych
                              Granica pomidzy reprezentacj i reklam jest pynna. adne z tych poj nie jest w ustawach podatkowych definiowane, a jednoczenie - wydatki na reklam bd najczciej stanowi koszt uzyskania, a na reprezentacj nie. Nie dziwi zatem, e na tle kwalifikacji tego rodzaju wydatków podatnicy i fiskus wiod nieustajcy spór. Dzisiejsza interpretacja dotyczy wanie wydatków, co do których zgody chyba nigdy nie bdzie. 
                              • 28.11.2019NSA: W pewnych okolicznociach kaucja moe sta si kosztem uzyskania przychodu
                               Co do zasady kaucje gwarancyjne maj charakter zwrotny i w momencie ich wpaty nie mog stanowi kosztów uzyskania przychodów dla podatnika. Jednak w momencie, w którym jasne staje si, i kaucji nie bdzie mona odzyska z powodu niewypacalnoci kontrahenta, staj si one wydatkiem o charakterze definitywnym.
                               • 18.11.2019Naprawa firmowego samochodu w kosztach dziaalnoci
                                Pytanie: Czy koszty naprawy powypadkowej samochodu osobowego bdcego rodkiem trwaym wykorzystywanego w dziaalnoci gospodarczej (dziaalno mieszana) stanowi koszty uywania samochodu osobowego, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegaj ograniczeniu w zakresie prawa ich zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów?
                                • 05.11.2019Dziaalno w mieszkaniu. Jakie wydatki mog by kosztem?
                                 Pytanie: Czy Wnioskodawcy bdzie przysugiwa prawo do pomniejszenia przychodu o koszty uzyskania przychodu w postaci: odpisów amortyzacyjnych od wartoci pocztkowej mieszkania (uwzgldniajcej wydatki na wykoczenie), odsetek od rat kredytu hipotecznego faktycznie zapaconych, wydatków z tytuu czynszu i energii elektrycznej - w takiej proporcji, w jakiej powierzchnia pomieszczenia wykorzystywanego do dziaalnoci gospodarczej pozostaje do powierzchni caego mieszkania?
                                 • 30.10.2019Wydatki na odzie mog by kosztem w firmie
                                  Pytanie: Dziaalno firmy Wnioskodawcy to usugi zwizane z foliowaniem elementów samochodów, które wykonuje w miejscu wyznaczonym przez klienta, najczciej w jego garau. Praca Wnioskodawcy zwizana jest z dojazdem na miejsce w tym celu uywa motoru i ma odpowiedni do tego strój. Wnioskodawca wykona na nim na stae reklam jego firmy, strój suy mu jako reklama. Czy wydatek na zakup stroju na którym jest logo firmy mona zaliczy do kosztów uzyskania przychodów?
                                  • 24.10.2019Zakup zorganizowanej czci przedsibiorstwa - amortyzacja dodatniej wartoci firmy
                                   W przypadku, w którym cena nabycia przedsibiorstwa zostanie ustalona na poziomie wyszym ni warto rynkowa skadników majtku wchodzcych w jego skad, nabywca moe amortyzowa t nadwyk i zalicza odpisy do kosztów podatkowych.
                                   • 07.10.2019WSA. Samo wystawienie weksla nie generuje kosztu
                                    Z uzasadnienia: Zamieszczenie w treci przepisu dodatkowego, w stosunku do zasad ogólnych, warunku w postaci stwierdzenia "faktycznie poniesione" wskazuje, e kosztem w tym wypadku moe by koszt faktycznie poniesiony, a wic zrealizowany do dnia osignicia przychodu i skutkujcy rzeczywistym zmniejszeniem zasobów majtkowych podatnika (...) wrczenie weksla nie jest spenieniem wiadczenia (zapat) w rozumieniu prawa zobowiza, lecz moe suy, jak ju wyjaniono, co najwyej jako odnowienie.
                                    • 27.09.2019NSA: Jak rozumie wymóg dokumentowania wydatków
                                     Wysoko wydatków na cele mieszkaniowe ustala si na podstawie dowodów stwierdzajcych ich poniesienie. Opinia biegego, czy zeznania wiadków nie mog stanowi wycznych dowodów potwierdzajcych t okoliczno, tj. nie mog zastpi dowodów ródowych takich jak faktury, rachunki czy umowy.
                                     • 25.09.2019Paragon fiskalny jako dowód poniesienia kosztu
                                      Pytanie: Wnioskodawca jest firm, która prowadzi dziaalno poza granicami kraju w zwizku z czym zdarzaj si sytuacje gdzie Spóka wydaje pienidze firmowe na narzdzia poza granicami kraju za co dostaje paragon fiskalny, który jest faktur uproszczon - kwoty te nie przekraczaj wysokoci 100 EUR. Czy Wnioskodawca moe odliczy od kosztów uzyskania przychodu paragony fiskalne na podstawie których zakupilimy narzdzia, elektronarzdzia bd m.in. rkawice ochronne dla pracowników w innym kraju UE jeli uzyskanie faktury VAT nie byo moliwe?
                                      • 20.09.2019Norweski VAT, czyli Merverdiavigift w kosztach uzyskania przychodu
                                       Czy norweski odpowiednik polskiego VAT, naliczany przy zakupie usug od podwykonawców norweskich, a uwzgldniony w wartoci faktur wystawianych na rzecz norweskiego nabywcy kocowego powinien by uwzgldniany w przychodach? Czy w takim przypadku moe stanowi jednoczenie koszt uzyskania? Na te pytania odpowiada dzisiejsza interpretacja.  
                                       • 21.08.2019Co mona amortyzowa odrbnie od budynku?
                                        Pytanie: Wnioskodawca prowadzi dziaalno w zakresie sprzeday i serwisu samochodów. W celu zwikszenia przestrzeni salonu oraz serwisu prowadzi inwestycj majc na celu rozbudow budynku mieszczcego salon samochodowy. W budynku oraz na dachu i cianach budynku umieszczone zostan m.in. nastpujce skadniki majtkowe: elementy wyposaenia wewntrznego i zewntrznego, system wentylacji oraz klimatyzacji, instalacja elektryczna, system video, windy, drzwi zewntrzne oraz bramy wjazdowe i garaowe. Czy ww. skadniki majtkowe stanowi odrbne pojedyncze lub kompleksowe rodki trwae i jako takie mog podlega amortyzacji podatkowej odrbnie od budynku?
                                        • 13.08.2019Podatki 2019. Limit 150 tys. równie dla "starych" samochodów
                                         Pytanie: Czy od 1 stycznia 2019 r. Wnioskodawcy przysuguje prawo uznania za koszt caoci odpisów amortyzacyjnych, które bd naliczane od wartoci pocztkowej A z samochodu osobowego, który to jest wykorzystywany przy prowadzeniu dziaalnoci, przyjtego do uytkowania w lipcu 2015 r., a którego to pojazdu warto pocztkowa na dzie przekazania do uytkowania przekraczaa 20 000,00 euro, a na dzie 1 stycznia br. mieci si w limicie 150 000 z (limit amortyzacji samochodu osobowego)?
                                         • 09.08.2019Fryzjer i zabiegi kosmetyczne w kosztach, ale buty i kosmetyki ju nie
                                          W zwizku z popularyzacj i wszechobecnoci kanaów tv, równie spoecznociowych, coraz czciej podatnicy uzyskuj przychody, bdce efektem tworzenia i udostpniania wyprodukowanych przez siebie programów, filmów, video-blogów, podcastów itp. Ilo tego typu produkcji gwatownie ronie, rosn te gwatownie przychody, zwizane z udostpnianiem utworów. Niestety – w dalszym cigu fiskus zdaje si nie rozumie, e aby odnie sukces, a co waniejsze - utrzyma na tym bardzo wymajajcym rynku swoj pozycj przychodow, konieczne s wydatki – nie tylko na sprzt, ale równie na autoprezentacj.
                                          • 08.08.2019Fryzjer i zabiegi kosmetyczne w kosztach, ale buty i kosmetyki ju nie
                                           W zwizku z popularyzacj i wszechobecnoci kanaów tv, równie spoecznociowych, coraz czciej podatnicy uzyskuj przychody, bdce efektem tworzenia i udostpniania wyprodukowanych przez siebie programów, filmów, video-blogów, podcastów itp. Ilo tego typu produkcji gwatownie ronie, rosn te gwatownie przychody, zwizane z udostpnianiem utworów. Niestety – w dalszym cigu fiskus zdaje si nie rozumie, e aby odnie sukces, a co waniejsze - utrzyma na tym bardzo wymajajcym rynku swoj pozycj przychodow, konieczne s wydatki – nie tylko na sprzt, ale równie na autoprezentacj.
                                           • 25.07.2019Sprzeda nieruchomoci - niezamortyzowana warto w KUP
                                            Przedmiotem publikowanej dzisiaj interpretacji jest wyjanienie sytuacji, w której podatnik, przy zakupie nieruchomoci korzysta z ulgi inwestycyjnej, w zwizku z czym nie zalicza do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych (odliczenie wydatku od podatku nastpio w wyniku skorzystania z ulgi). W momencie sprzeday pozostaa jeszcze niezamortyzowana cz wartoci pocztkowej. Powstaa wtpliwo - czy t warto mona uwzgldni w KUP?
                                            • 23.07.2019Blog a PIT: Wydatki na produkcj filmu w kosztach podatkowych
                                             Pytanie: Wnioskodawca planuje prowadzi bloga typu „unboxing” czyli rozpakowywanie rónych przedmiotów, opisywanie ich a take - czym Wnioskodawca chce si wyróni na tle innych - opisywanie wad i zalet danego produktu przy stosowaniu go przez okrelony czas, a o jakich nie da si powiedzie od razu. Czy przedmioty kupowane przez Wnioskodawc majce suy nagrywaniu filmów o charakterze doradztwa konsumenckiego stanowi koszt uzyskania przychodu?
                                             • 22.07.2019Koszty sdowe mog by kosztem podatkowym
                                              Pytanie: Ze wzgldu na okolicznoci niezalene od Spóki, Wnioskodawca nie zdoa wywiza si z terminów dostaw. W zwizku z tym, zgodnie z postanowieniami umowy, nie jest wykluczone, e Spóka bdzie zobowizana do zapaty kontrahentowi kary umownej z tytuu zwoki. Wnioskodawca planuje kwestionowa zasadno jej naliczania, a take jej wysoko na drodze sdowej. Czy potencjalny wydatek na zapat kosztów sdowych moe w caoci zosta zaliczony przez Spók do kosztów uzyskania przychodów?
                                              • 24.06.2019Koszty przy sprzeday nieruchomoci nabytej w wyniku zamiany
                                               Pytanie: W 2008 r. Wnioskodawca naby w drodze zamiany lokal mieszkalny. Umowa bya zawarta z bratem Wnioskodawcy. Strony nie dokonay wzajemnie adnych spat ani dopat. W czerwcu 2013 r. Wnioskodawca sprzeda powyszy lokal. Czy kosztem uzyskania przychodu ze sprzeday jest warto lokalu mieszkalnego nabytego w drodze zamiany w 2008 r., czy te warto zamienianego lokalu mieszkalnego?
                                               • 13.06.2019Ksigi rachunkowe nie maj charakteru podatkotwórczego
                                                Pytanie: Czy koszty prowizji od wynajmu powinny zosta zaliczone do kosztów uzyskania przychodu jednorazowo na podstawie otrzymanej faktury za prowizj, czy te prawidowe jest stanowisko zgodnie z którym powinny by one rozliczone w czasie, zgodnie z ujciem rachunkowym przyjtym na podstawie art. 39 Ustawy o rachunkowoci?
                                                • 12.06.2019Wydatki na wynajcie mieszkania w kosztach dziaalnoci
                                                 Pytanie: Czy najem lokalu na cele mieszkaniowe w miejscowoci, w której Wnioskodawca na stae nie przebywa, a w której przebywa wycznie w celach zwizanych ze wiadczeniem usug na rzecz gównego kontrahenta (w której znajduje si jego siedziba) moe by w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej traktowane jako koszt uzyskania przychodu?
                                                 • 11.06.2019KUP: Przekazanie towarów z dziaalnoci ma do dziaalnoci ony
                                                  Pytanie: Wnioskodawczyni oraz jej m prowadz odrbnie dziaalnoci gospodarcze, Wnioskodawczyni aktualnie ma zawieszon dziaalno. Midzy maonkami istnieje wspólno majtkowa. Maonkowie planuj dokona podziau dziaalnoci ma na dwa sklepy, przy czym jeden z nich prowadziaby Wnioskodawczyni. Czy zapas towarów handlowych spisanych na dzie zakoczenia sprzeday przez ma, a rozpoczcia sprzeday przez Wnioskodawczyni, bdzie podlega wpisaniu do PKPiR i w konsekwencji bdzie stanowi u Wnioskodawczyni koszt podatkowy jako warto towarów handlowych w cenie zakupu przeznaczonych do dalszej odsprzeday?
                                                  • 04.06.2019Vouchery dla pracowników w kosztach firmy
                                                   Pytanie: Spóka chcc uczci i wynagrodzi pracowników, których sta pracy w spóce wynosi 20 lat nieodpatnie przekazaa im vouchery, które Spóka nabya od firmy zewntrznej. Vouchery zostay nabyte ze rodków obrotowych. Cena jednego vouchera wynosi ok. 550 z. Jest to gest podzikowania za wieloletni prac na rzecz Spóki. Czy Spóka w zwizku z nabyciem i przekazaniem voucherów pracownikom ma prawo zaliczy wydatki na zakup tych voucherów do kosztów uzyskania przychodów?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 20 ] nastpna strona »