Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

delegowany

 • 09.09.2020PIP: Zmiany w przepisach o delegowaniu
  4 wrzenia 2020 r. weszy w ycie znowelizowane przepisy ustawy z 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach wiadczenia usug. Nowe regulacje prawne nakadaj na pracodawców dodatkowe obowizki, niezalenie od wymaga, które nakaday dotychczasowe regulacje prawne.
  • 09.09.2020Nowa ustawa o delegowaniu nie ma zastosowania do opiekunek
   Nowa ustawa o delegowaniu pracowników za granic nie ma zastosowania do opiekunek i opiekunów osób starszych. W dalszym cigu zarabiaj oni tyle samo i nie maj adnej ochrony socjalnej. Dodatkowym problemem jest fakt, e wikszo Polek zatrudniana jest w Niemczech jako opiekun, a nie opiekun medyczny. Ta profesja w Niemczech nie jest objta t sam ochron socjaln i ukadami zbiorowymi, jak zawody medyczne. Co za tym idzie, unijna dyrektywa nie zmienia pooenia tych kobiet.
   • 08.09.2020PIP: Zmiany w przepisach o delegowaniu
    4 wrzenia 2020 r. weszy w ycie znowelizowane przepisy ustawy z 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach wiadczenia usug. Nowe regulacje prawne nakadaj na pracodawców dodatkowe obowizki, niezalenie od wymaga, które nakaday dotychczasowe regulacje prawne.
    • 24.08.2020Delegowanie pracowników – ju wkrótce kolejne zmiany
     W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizacj ustawy o delegowaniu pracowników w ramach wiadczenia usug oraz niektórych innych ustaw. Przepisy zostan dostosowane do aktualnych wymogów unijnych, które zakadaj m.in. wdroenie zasady takiego samego wynagrodzenia za t sam prac w tym samym miejscu. Wikszo nowych regulacji zacznie obowizywa 14 wrzenia br.
     • 21.08.2020Delegowanie pracowników – ju wkrótce kolejne zmiany
      W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizacj ustawy o delegowaniu pracowników w ramach wiadczenia usug oraz niektórych innych ustaw. Przepisy zostan dostosowane do aktualnych wymogów unijnych, które zakadaj m.in. wdroenie zasady takiego samego wynagrodzenia za t sam prac w tym samym miejscu. Wikszo nowych regulacji zacznie obowizywa 14 wrzenia br.
      • 16.07.2020Delegowanie pracowników – nowe zasady ju od 30 lipca
       Ju od 30 lipca zmianie ulec maj m.in. zasady wynagradzania pracowników delegowanych. Wprowadzenie nowych zasad zakada projekt nowelizacji ustawy o delegowaniu pracowników w ramach wiadczenia usug. Jak tumacz eksperci firmy doradczej KPMG, jedn z istotniejszych zmian bdzie take ustanowienie maksymalnego okresu oddelegowania pracowników.
       • 15.07.2020Delegowanie pracowników – nowe zasady ju od 30 lipca
        Ju od 30 lipca zmianie ulec maj m.in. zasady wynagradzania pracowników delegowanych. Wprowadzenie nowych zasad zakada projekt nowelizacji ustawy o delegowaniu pracowników w ramach wiadczenia usug. Jak tumacz eksperci firmy doradczej KPMG, jedn z istotniejszych zmian bdzie take ustanowienie maksymalnego okresu oddelegowania pracowników.
        • 29.06.2020WSA. Odliczanie 100% VAT od samochodu parkowanego w miejscu zamieszkania
         Samo parkowanie pojazdu w miejscu zamieszkania, co do zasady pozwala pracownikowi na potencjalne wykorzystanie samochodu do celów prywatnych. Dopóki bowiem mamy do czynienia z tzw. "czynnikiem ludzkim" dopóty istnieje zagroenie, e dany pojazd moe potencjalnie zosta wykorzystany do celów innych ni zwizane z dziaalnoci gospodarcz podatnika. Moe to mie miejsce równie w sytuacji, gdy pojazd nie jest parkowany w miejscu zamieszkania pracownika. Okolicznoci tej nie da si cakowicie wyeliminowa. Tak uzna Wojewódzki Sd Administracyjny w Rzeszowie.
         • 17.06.2020Delegowanie pracowników – polskie przepisy bd dostosowane do wymogów UE
          Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach wiadczenia usug zostanie dostosowana do unijnych wymogów – wynika z rzdowego projektu, który w poniedziaek skierowano do Sejmu. Unijne regulacje zakadaj promocj zasady, zgodnie z któr za t sam prac w tym samym miejscu przysugiwa powinno to samo wynagrodzenie. Nowe regulacje maj wej w ycie ju 30 lipca 2020 r.
          • 16.06.2020Delegowanie pracowników – polskie przepisy bd dostosowane do wymogów UE
           Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach wiadczenia usug zostanie dostosowana do unijnych wymogów – wynika z rzdowego projektu, który w poniedziaek skierowano do Sejmu. Unijne regulacje zakadaj promocj zasady, zgodnie z któr za t sam prac w tym samym miejscu przysugiwa powinno to samo wynagrodzenie. Nowe regulacje maj wej w ycie ju 30 lipca 2020 r.
           • 12.03.2020Delegowanie pracowników – nowa dyrektywa obciy przedsibiorców
            Z kocem lipca br. w ycie wejdzie nowa unijna dyrektywa ws. delegowania pracowników w ramach wiadczenia usug w krajach Unii Europejskiej. Kluczowe elementy dyrektywy to zmiany dotyczce wynagrodzenia i okresu delegowania. Do nowych przepisów bd musieli dostosowa si polscy przedsibiorcy, których czekaj te wysze koszty. Eksperci ostrzegaj, e pracodawcy zmierz si z wieloma problemami administracyjno-prawnymi.
            • 10.03.2020Kiedy nie mona stosowa podwyszonych kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy
             Wysoko podwyszonych „pracowniczych” kosztów uzyskania przychodów wynika wprost z przepisów art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT. Przy czym, w przypadku rozliczania 2019 roku, z uwagi na zmiany przepisów, które weszy w ycie 1 padziernika 2019 r., a dotyczce m.in. wysokoci tzw. kosztów pracowniczych, naley wzi pod uwag take przepisy przejciowe, tj. art. 3 ustawy zmieniajcej z 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. poz. 1835).
             • 09.03.2020Kiedy nie mona stosowa podwyszonych kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy
              Wysoko podwyszonych „pracowniczych” kosztów uzyskania przychodów wynika wprost z przepisów art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT. Przy czym, w przypadku rozliczania 2019 roku, z uwagi na zmiany przepisów, które weszy w ycie 1 padziernika 2019 r., a dotyczce m.in. wysokoci tzw. kosztów pracowniczych, naley wzi pod uwag take przepisy przejciowe, tj. art. 3 ustawy zmieniajcej z 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. poz. 1835).
              • 02.03.2020Polska wydaje najwicej zawiadcze A1 w Unii Europejskiej
               Pod wzgldem liczby delegowanych pracowników Polska wyranie wyrónia si na tle innych krajów czonkowskich Unii Europejskiej. Jak wynika z danych przedstawionych przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych, w Polsce wydaje si obecnie najwicej zawiadcze A1 w caej Europie. W 2019 r. liczba wydanych dokumentów tego typu wyniosa niemal 646 tys.
               • 14.02.2020Wydawanie zawiadczenia A1 w zwizku z delegowaniem pracowników do wykonywania pracy w innym pastwie czonkowskim
                W przypadku delegowania pracowników do wykonywania pracy na terytorium innego pastwa czonkowskiego zastosowanie ma art. 12 ust. 1 rozporzdzenia nr 883/2004 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporzdzenia nr 987/2009. Aby otrzyma zawiadczenie A1, musz by spenione przesanki wynikajce z tych przepisów, tj.:
                • 13.02.2020Delegowanie pracowników – BCC apeluje o przepisy ograniczajce naduycia
                 W ramach planowanych zmian w przepisach dotyczcych delegowania pracowników rzd mógby zaj si take naduyciami na rynku pracowników delegowanych spoza Unii Europejskiej – twierdzi Business Centre Club. Organizacja wskazuje, e problemy dotycz stosowania umów cywilnoprawnych oraz zakadania spóek np. na Ukrainie i delegowania z nich pracowników do Polski.
                 • 30.01.2020Delegowanie pracowników – MRPiPS dostosuje przepisy do unijnych wymogów
                  Z kocem lipca 2020 r. wejd w ycie nowe przepisy ws. delegowania pracowników w ramach wiadczenia usug. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej dostosuje polskie prawo do unijnej dyrektywy z 28 czerwca 2018 r. Projekt zakada m.in. zmian katalogu warunków zatrudnienia gwarantowanych pracownikom delegowanym na terytorium Polski.
                  • 04.11.2019NSA. Pracownik nie moe paci za bd fiskusa
                   Art. 26a § 1 Ordynacji podatkowej naley rozumie w ten sposób, e wyklucza odpowiedzialno podatnika zarówno za zaliczk, jak równie za t cz zobowizania rocznego, która odpowiada kwocie zaliczki niepobranej przez patnika w warunkach uregulowanych w tym przepisie. W konsekwencji za cz zobowizania, za któr nie odpowiada podatnik, odpowiedzialno stosownie do treci art. 30 § 1 O.p. ponosi patnik. Wynikajca z art. 14k i art. 14m w zw. z art. 14p O.p. ochrona patnika - który otrzyma interpretacj indywidualn, nastpnie zmienion, do której zastosowa si przed jej zmian - nie oznacza, e odpowiedzialno za zanienie lub nieujawnienie przez patnika podstawy opodatkowania czynnoci, o których mowa w art. 12, 13 i 18 u.p.d.o.f., do którego doszo na skutek bdnej interpretacji indywidualnej, ponosi podatnik - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                   • 24.10.2019Zakup zorganizowanej czci przedsibiorstwa - amortyzacja dodatniej wartoci firmy
                    W przypadku, w którym cena nabycia przedsibiorstwa zostanie ustalona na poziomie wyszym ni warto rynkowa skadników majtku wchodzcych w jego skad, nabywca moe amortyzowa t nadwyk i zalicza odpisy do kosztów podatkowych.
                    • 19.07.201922.07.2019: E-kurs: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
                     Z powodu niskiego poziomu bezrobocia Polska staa si bardzo atrakcyjnym rynkiem pracy - szczególnie dla pracowników ze Wschodu. Jeszcze niedawno przedsibiorcy deklarowali ch zatrudnienia ponad 600 tys. osób ze Wschodu. Obecnie liczba ta liczba przekrocza ju milion. Zatrudnianie cudzoziemców staje si coraz popularniejsze. Naley jednak pamita, e zatrudnienie pracownika z innego pastwa, zwaszcza spoza Unii Europejskiej, jest duo bardziej skomplikowane i czasochonne ni zatrudnienie rezydenta. 
                     • 08.07.2019Przepisy dot. podróy subowych do zmiany?
                      Kwoty diet i kwoty limitów na nocleg stosowanych przy podróach zagranicznych, z reguy s zmieniane na podstawie propozycji nadesanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz placówki dyplomatyczne. W okresie obowizywania rozporzdzenia nie zgaszano propozycji zmiany wysokoci diet z tytuu podróy zagranicznej. W odniesieniu do wysokoci diety krajowej naley zauway, e ewentualna zmiana wysokoci diet z tytuu podróy subowej wizaaby si z obligatoryjnymi dodatkowymi skutkami finansowymi dla pracodawców, w tym z wpywem na finanse publiczne. Ewentualne zmiany musz uwzgldnia moliwoci finansowe jednostek pastwowej i samorzdowej sfery budetowej - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                      • 31.05.2019Podstawa wymiaru zasików pracowników za granic oraz pracowników tymczasowych
                       Zakad Ubezpiecze Spoecznych udostpni zaktualizowany do biecego stanu prawnego komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa, wyjaniajc szczegóowo i na przykadach wybrane kwestie dotyczce poszczególnych rodzajów wiadcze. Dzisiaj ustalanie podstawy wymiaru dla szczególnych grup pracowników - pracujcych za granic oraz dla pracowników tymczasowych.
                       • 24.04.2019Podróe subowe. Walizka od pracodawcy nie jest przychodem pracownika
                        Pytanie: Wnioskodawca planuje zakupi walizki podróne dla pracowników udajcych si w delegacje, w celu odpowiedniego transportu odziey ochronnej, dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej, a take rzeczy osobistych. Zakupione walizki bd stanowi wyczn wasno pracodawcy, a pracownik bdzie zobowizany do zwrotu tej walizki. Czy koszt zakupu walizki bdzie stanowi przychodu pracownika?
                        • 23.04.2019Podatki 2019: Przepisy dotyczce importu towarów do zmiany
                         Procesy zwizane z wydawaniem decyzji dotyczcych wymiaru nalenoci celnych i podatkowych z tytuu importu towarów zostan ujednolicone – zapowiada Ministerstwo Finansów. W projekcie nowelizacji przewidziano zmiany, które w zaoeniu powinny poprawi warunki dla przedsibiorców zajmujcych si importem towarów.
                         • 01.04.2019Delegowanie pracowników – ponad poowa przypadków to delegacje do Niemiec
                          W ubiegym roku Zakad Ubezpiecze Spoecznych wyda przeszo 600 tys. tzw. zawiadcze A1, które s potrzebne osobom przemieszczajcym si zawodowo. Jak podaje ZUS, zdecydowanie najczciej pracownicy s delegowani do Niemiec, których dotyczyo a 51,27 proc. wszystkich zawiadcze A1 wydanych dla delegowania.
                          • 08.02.2019Oddelegowanie pracownika za granic - gdzie paci skadki?
                           Zgodnie z przepisami unijnymi pracownicy, którzy przemieszczaj si na obszarze Unii Europejskiej, podlegaj zabezpieczeniu spoecznemu wycznie w jednym pastwie. O tym, gdzie trzeba odprowadza za nich skadki, decyduje miejsce pracy. Od tej zasady jest wyjtek, który dotyczy pracowników delegowanych.
                           • 07.02.2019Oddelegowanie pracownika za granic - gdzie paci skadki?
                            Zgodnie z przepisami unijnymi pracownicy, którzy przemieszczaj si na obszarze Unii Europejskiej, podlegaj zabezpieczeniu spoecznemu wycznie w jednym pastwie. O tym, gdzie trzeba odprowadza za nich skadki, decyduje miejsce pracy. Od tej zasady jest wyjtek, który dotyczy pracowników delegowanych.
                            • 14.01.2019Delegowanie w transporcie – PE proponuje kontrowersyjne modyfikacje
                             W ubiegym tygodniu Parlament Europejski odrzuci niekorzystne dla polskich przewoników zmiany w prawie dotyczcym delegowania kierowców. Europosowie opowiedzieli si przeciwko przepisom o traktowaniu kierowców jako pracowników delegowanych i o zaostrzonych zasadach odpoczynku. Przyjto jednak nowe zasady dostpu do zawodu przewonika i rynku przewozu rzeczy. Propozycje te krytycznie ocenia polski biznes.
                             • 30.11.2018Podatek od dochodów z umowy cywilnoprawnej nierezydenta z Ukrainy
                              Przychody nierezydentów uzyskane w ramach zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy, dla celów podatku dochodowego do osób fizycznych podlegaj kwalifikacji do róda dziaalno wykonywana osobicie. Przychody takie, uzyskane przez rezydenta Ukrainy na mocy umowy zlecenia lub umowy o dzieo, podlegaj regulacjom art. 14 konwencji, odnoszcym si do opodatkowania dziaalnoci o samodzielnym charakterze. Zgodnie z tym przepisem, przychody rezydenta Ukrainy uzyskane na mocy umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia, umowy od dzieo), podlegaj opodatkowaniu w Polsce w sytuacji gdy nierezydent prowadzi dziaalno w Polsce za pomoc staej placówki.
                              • 08.08.2018NSA. Ubezpieczenie w zagranicznej delegacji nie zawsze bez PIT
                               Z uzasadnienia: W sytuacji, gdy koszty ewentualnej choroby czy wypadku za granic zobowizany jest ponie pracodawca, nie ley w interesie pracownika wykupienie takiego ubezpieczenia we wasnym zakresie. Byby to dla niego wycznie zbdny, dodatkowy koszt. Nie mona natomiast zgodzi si ze spók, e te same kryteria pozwalay na pominicie jako przychodu z nieodpatnych wiadcze wykupienie polisy w tej czci, która nie dotyczya ryzyk obciajcych pracodawc. Dodatkowe ubezpieczenie pracownika przez pracodawc oznacza zaoszczdzenie wydatku i w konsekwencji stanowi przysporzenie objte podatkiem dochodowym.
                               • 31.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VII
                                Przed nami ostatni - 7 odcinek praktycznego poradnika Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych w teorii i praktyce. Omówilimy w nim podstawy prawne rozliczania delegacji, na przykadach pokazalimy najczciej wystpujce problemy i ich rozwizania, pokazujc jednoczenie, jak nawet skomplikowane rozliczenie delegacji staje si proste w programie naszego autorstwa - Delegacje podatki.biz. Dzisiaj zajmiemy si rozwizaniem kilku problemów szczególnych oraz odpowiemy na pytania, które dotary do nas w trakcie publikowania poradnika.
                                • 30.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VI
                                 W kolejnym odcinku poradnika omawiajcego zasady rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych w ujciu teoretycznym i praktycznym kontynuujemy rozwaania powicone rozliczeniu delegacji zagranicznych. Zajmujemy si w nim m.in. zasadami postpowania z dokumentami ksigowymi sporzdzonymi w jzyku obcym, ustaleniem wartoci zotowej kosztu poniesionego w walucie obcej czy rozliczaniem zaliczek.
                                 • 27.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. V
                                  Kolejny odcinek poradnika w caoci powicimy kwestiom zwizanym z rozliczeniem delegacji za granic. W poprzedniej czci moglicie si przekona, e krajowe i zagraniczne wyjazdy subowe mimo wielu cech wspólnych rozliczane s w nieco odmienny sposób. To zrozumiae – wyjazdy za granic wi si zwykle z wyszymi wydatkami, wystpuj naturalne trudnoci w dokumentowaniu niektórych, drobnych wydatków itp. Dodatkowo pracodawca moe okreli wicej ni jeden kraj docelowy, co równie wpywa na sposób rozliczenia delegacji.
                                  • 27.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VII
                                   Przed nami ostatni - 7 odcinek praktycznego poradnika Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych w teorii i praktyce. Omówilimy w nim podstawy prawne rozliczania delegacji, na przykadach pokazalimy najczciej wystpujce problemy i ich rozwizania, pokazujc jednoczenie, jak nawet skomplikowane rozliczenie delegacji staje si proste w programie naszego autorstwa - Delegacje podatki.biz. Dzisiaj zajmiemy si rozwizaniem kilku problemów szczególnych oraz odpowiemy na pytania, które dotary do nas w trakcie publikowania poradnika.
                                   • 26.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. IV
                                    Czwarta cz poradnika praktycznego powiconego delegacjom w ujciu teoretycznym i praktycznym koncentruje si na podobiestwach i rónicach pomidzy uregulowaniami dotyczcymi delegacji krajowych i delegacji zagranicznych. Przedstawimy równie rónice pomidzy oddelegowaniem a delegacj.
                                    • 26.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VI
                                     W kolejnym odcinku poradnika omawiajcego zasady rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych w ujciu teoretycznym i praktycznym kontynuujemy rozwaania powicone rozliczeniu delegacji zagranicznych. Zajmujemy si w nim m.in. zasadami postpowania z dokumentami ksigowymi sporzdzonymi w jzyku obcym, ustaleniem wartoci zotowej kosztu poniesionego w walucie obcej czy rozliczaniem zaliczek.
                                     • 25.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. V
                                      Kolejny odcinek poradnika w caoci powicimy kwestiom zwizanym z rozliczeniem delegacji za granic. W poprzedniej czci moglicie si przekona, e krajowe i zagraniczne wyjazdy subowe mimo wielu cech wspólnych rozliczane s w nieco odmienny sposób. To zrozumiae – wyjazdy za granic wi si zwykle z wyszymi wydatkami, wystpuj naturalne trudnoci w dokumentowaniu niektórych, drobnych wydatków itp. Dodatkowo pracodawca moe okreli wicej ni jeden kraj docelowy, co równie wpywa na sposób rozliczenia delegacji.
                                      • 24.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. II
                                       Witamy w drugiej czci praktycznego poradnika powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych od strony czysto teoretycznej, oraz - z zastosowaniem programu do rozliczania delegacji naszego autorstwa - od strony praktycznej. Dzisiaj zajmiemy si podróami krajowymi i wtpliwociami, jakie mog pojawi si w trakcie ich rozliczania. Przedstawimy równie przypadki, w których u pracowników pojawi si przychód ze stosunku pracy w zwizku z wypacaniem nalenoci z tytuu podróy subowych. Omówimy zasady stosowane przy rozliczeniach wyjazdów wacicieli i wspólników spóek osobowych i przyjrzymy si dokumentom sucym do rozliczenia wyjazdów krajowych, generowanym przez program Delegacje krajowe i zagraniczne. Diety, ryczaty, zwroty kosztów, czyli jakie kwoty powinien otrzyma delegowany w delegacji krajowej
                                       • 24.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. IV
                                        Czwarta cz poradnika praktycznego powiconego delegacjom w ujciu teoretycznym i praktycznym koncentruje si na podobiestwach i rónicach pomidzy uregulowaniami dotyczcymi delegacji krajowych i delegacji zagranicznych. Przedstawimy równie rónice pomidzy oddelegowaniem a delegacj.
                                        • 23.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. I
                                         Rozpoczynamy publikacj praktycznego poradnika, powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych, bdcego - przy okazji - wzbogacon o zagadnienia teoretyczne instrukcj obsugi programu komputerowego „Delegacje krajowe i zagraniczne”, którego jestemy producentem, a którego wersj demo moecie pobra w kadej chwili (link na kocu artykuu). Ze wzgldu na objto materiau poradnik publikujemy w odcinkach, które bd si pojawiay codziennie przez kilka najbliszych dni. Zapraszamy do lektury!
                                         • 20.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. II
                                          Witamy w drugiej czci praktycznego poradnika powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych od strony czysto teoretycznej, oraz - z zastosowaniem programu do rozliczania delegacji naszego autorstwa - od strony praktycznej. Dzisiaj zajmiemy si podróami krajowymi i wtpliwociami, jakie mog pojawi si w trakcie ich rozliczania. Przedstawimy równie przypadki, w których u pracowników pojawi si przychód ze stosunku pracy w zwizku z wypacaniem nalenoci z tytuu podróy subowych. Omówimy zasady stosowane przy rozliczeniach wyjazdów wacicieli i wspólników spóek osobowych i przyjrzymy si dokumentom sucym do rozliczenia wyjazdów krajowych, generowanym przez program Delegacje krajowe i zagraniczne. Diety, ryczaty, zwroty kosztów, czyli jakie kwoty powinien otrzyma delegowany w delegacji krajowej
                                          • 19.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. I
                                           Rozpoczynamy publikacj praktycznego poradnika, powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych, bdcego - przy okazji - wzbogacon o zagadnienia teoretyczne instrukcj obsugi programu komputerowego „Delegacje krajowe i zagraniczne”, którego jestemy producentem, a którego wersj demo moecie pobra w kadej chwili (link na kocu artykuu). Ze wzgldu na objto materiau poradnik publikujemy w odcinkach, które bd si pojawiay codziennie przez kilka najbliszych dni. Zapraszamy do lektury!
                                           • 13.07.2018Wydawanie zawiadcze A1 - poradnik ZUS cz. II
                                            Swobodne przemieszczanie si osób na terytorium Unii Europejskiej, które wynika z wykonywania pracy przez te osoby w rónych pastwach czonkowskich, zwizane jest z koniecznoci ustalenia dla tych osób, waciwego systemu zabezpieczenia spoecznego. Ustalanie, któremu systemowi zabezpieczenia spoecznego osoby te bd podlegay, jest unormowane bezporednio w prawie Unii Europejskiej - w rozporzdzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady. Publikujemy drug cz poradnika ZUS powiconego uzyskiwaniu zawiadcze A1.
                                            • 17.04.2018Delegowanie pracowników w UE – zmiany bd niekorzystne dla polskich firm
                                             Unia Europejska jest coraz bliej wprowadzenia zmian dotyczcych unijnej dyrektywy ws. delegowania pracowników. W ubiegym tygodniu unijni ambasadorowie zatwierdzili kompromisowy tekst nowelizujcy obecne przepisy. Biznes wskazuje tymczasem, e nowe regulacje bd niekorzystne dla polskich firm.
                                             • 16.04.2018Delegowanie pracowników w UE – zmiany bd niekorzystne dla polskich firm
                                              Unia Europejska jest coraz bliej wprowadzenia zmian dotyczcych unijnej dyrektywy ws. delegowania pracowników. W ubiegym tygodniu unijni ambasadorowie zatwierdzili kompromisowy tekst nowelizujcy obecne przepisy. Biznes wskazuje tymczasem, e nowe regulacje bd niekorzystne dla polskich firm.
                                              • 09.02.2018NSA: Parkowanie poza siedzib firmy nie zawsze oznacza mieszane uytkowanie samochodu
                                               Przepisy ustawy o VAT nie precyzuj, w jaki sposób podatnik, dla celów penego odliczenia podatku naliczonego, ma wyeliminowa moliwo uycia pojazdów samochodowych do celów niezwizanych z dziaalnoci gospodarcz.Ustalenie i wprowadzenie takich mechanizmów i zasad uywania pojazdów, które dadz maksymaln gwarancj wykorzystania ich wycznie w dziaalnoci gospodarczej podatnika powinno zosta uznane za wystarczajce.
                                               • 26.01.2018ZUS: Ustalanie podstawy wymiaru zasiku chorobowego (3)
                                                Prawidowe ustalenie podstawy wymiaru zasików to zadanie, z którym musz zmierzy si wszyscy wyliczajcy wynagrodzenia i wiadczenia. ZUS, w komentarzu do ustawy o wiadczeniach pieninych szczegóowo i na przykadach wyjania zasady ustalenia tych zasików.
                                                • 20.12.2017NSA. Zwrot nadpaconych skadek z ZUS z PIT
                                                 Z uzasadnienia: Skoro o kwot nadpaconych skadek obnione zostao wynagrodzenie pracowników, podlegajce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zwrot tej kwoty obligowa do doliczenia jej do przychodu pracowników ze stosunku pracy.
                                                 • 12.12.2017WSA. Nocleg i transport nie jest przychodem zleceniobiorcy
                                                  Z uzasadnienia: Za przychód pracownika (tu: zleceniobiorcy) mog by uznane tylko takie wiadczenia, które zostay spenione za jego zgod i w jego interesie (a nie w interesie zleceniodawcy) i przyniosy mu korzy w postaci powikszenia aktywów lub uniknicia wydatku, który musiaby ponie, a korzy ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu zleceniobiorcy (nie jest dostpna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).
                                                 • [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] nastpna strona »