Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

delegowany

 • 17.11.2009Fikcyjne zatrudnienie pozwala uniknąć płacenia składek ZUS
  Interpelacja nr 11761 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa systemu świadczeń społecznych poprzez proceder polegający na rejestracji firmy za granicą w sytuacji wykonywania pracy w Polsce
  • 27.10.2009Przepisy nie zakazują łączenia podróży służbowej z wyjazdem prywatnym
   Pytanie podatnika: Czy Spółka postąpiła prawidłowo zaliczając do kosztów uzyskania przychodów wydatki na podróż służbową pracownika, w tym na bilet powrotny z podroży służbowej w sytuacji gdy za zgodą pracodawcy pracownik przedłużył podróż służbową i za czas pobytu prywatnego sam ponosił wydatki?
   • 26.10.2009Dostosowanie wynagrodzenia pracownika pracującego za granicą do przepisów miejscowych danego kraju
    W związku z realizacją kontraktów budowlanych w Belgii delegujemy pracowników do tego kraju w podróże służbowe trwające 2 miesiące. Czy musimy dostosowywać ich wynagrodzenie do wysokości minimalnego wynagrodzenia w Belgii? Czy dieta wypłacana w związku z delegacją będzie uznana za składnik wynagrodzenia?
    • 08.10.2009Polsko-australijska umowa o zabezpieczeniu społecznym
     Minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak oraz minister spraw zagranicznych Australii Stephen Smith podpisali w środę, 7 października umowę o zabezpieczeniu społecznym oraz porozumienie administracyjne w sprawie jej stosowania. Po umowie ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki oraz umowie z Kanadą, które weszły w życie w tym roku, jest to kolejna umowa regulująca stosunki w zakresie zabezpieczenia społecznego z państwem, na którego terenie mieszka liczna Polonia.
     • 14.09.2009Orzecznictwo: Delegacje trzeba właściwie dokumentować
      Z uzasadnienia: Odnośnie do zaksięgowanych w koszty uzyskania przychodów spornych wydatków z tytułu podróży służbowych pracowników spółki organ wskazał, że wystawione w związku z nimi dokumenty księgowe obrazują fikcyjne operacje i są niezgodne ze stanem rzeczywistym. Nie pozwala to na zaliczenie tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów w myśl art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 30 lit. a) i ust. 5 p.d.o.p.
      • 21.08.2009Prawie 3 tys. wniosków o wparcie dla wiejskich gmin
       Samorządy województw w całym kraju przyjęły 2870 wniosków w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, finansowanego z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013. Wnioskodawcy ubiegają się łącznie o dofinansowanie w wysokości ponad 1,94 mld zł, przy alokacji środków na 2009 r. wynoszącej 221,1 mln euro (około 1 mld zł przy obecnym kursie złotego). Budżet tego działania na cały okres wdrażania PROW wynosi 589,58 mln euro. Największym zainteresowaniem działanie cieszyło się w województwach mazowieckim (złożono 348 wniosków) i wielkopolskim (276 wniosków).
       • 19.08.2009Czas trwania zagranicznej podróży służbowej
        Regulację odnoszącą się do podróży służbowej ustawodawca zawarł w art. 77 (5) § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr. 21, poz. 94 z późn. zm). Przepis ten stanowi, że pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Na tę istotną kwestię w odniesieniu do zagranicznych podróży służbowych zwrócił uwagę Naczelny Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z 7 stycznia 1999 r., SA/Sz 793/98, LEX nr 36134, którego zdaniem „w wypadku świadczenia przez pracownika pracy poza granicami kraju może być ono uznane za wykonywanie zadań w ramach 'podróży służbowej' jedynie wówczas, gdy wykonywanie tego zadania odbywa się w miejscu, które nie jest – według umowy o pracę – miejscem stałego jej wykonywania”.
        • 30.07.2009Delegowanie pracowników do Niemiec
         Zgodnie z art. 14 ust. 1a i b rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 pracownik wykonujący pracę na terytorium państwa członkowskiego na rachunek przedsiębiorstwa, w którym jest zwykle zatrudniony i przez które został delegowany na terytorium innego państwa członkowskiego w celu wykonywania tam pracy, podlega nadal ustawodawstwu pierwszego państwa członkowskiego, pod warunkiem że przewidywany okres wykonywania pracy nie przekracza 12 miesięcy i że nie został onadelegowany w miejsce innej osoby, której okres delegowania upłynął.
         • 06.07.2009Zatrudnienie pracowników za granicą – kiedy mija 183 dni?
          Zgodnie z przepisami umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania płace i podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce otrzymuje z pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce, chyba że praca najemna wykonywana jest w drugim państwie. Jeżeli praca jest tak wykonywana, to otrzymywane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim państwie. Zasada ta oznacza, że wynagrodzenia co do zasady podlegają opodatkowaniu w tym kraju, w którym praca jest wykonywana. Oczywiście, jak od każdej zasady, tak i od tej są wyjątki.
          • 24.06.2009Wydatki na wynajem samochodu w zagranicznej podróży służbowej a koszty firmy
           Pytania podatnika: 1. Czy wydatki związane z wynajmem i eksploatacją samochodu bez kierowcy (koszty paliwa, parkingów, myjni, napraw – wymiana sprzęgła, kół, filtrów) poniesione w celu realizacji zadań w trakcie odbywania zagranicznej podróży służbowej są kosztem uzyskania przychodu dla Spółki? Czy Spółka może w pełnej wysokości zaliczyć powyższe koszty do kosztów uzyskania przychodów? Czy istnieje w tym przypadku obowiązek prowadzenia ewidencji pojazdu i porównywanie do limitu „kilometrówki”? Czy do ewidencji przebiegu pojazdu porównuje się tylko koszty np. myjni, napraw itd. czy koszty i najem samochodu? Czy występuje różnica w określeniu wysokości kosztów podczas delegacji służbowej i oddelegowania (korespondencji)?
           • 19.05.2009Polsko-australijska umowa o zabezpieczeniu społecznym w II połowie roku
            Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o zakończeniu analiz i konsultacji związanych z planowanym zawarciem umowy o zabezpieczeniu społecznym między Polską a Australią.
            • 24.04.2009Orzecznictwo podatkowe: Rekompensaty dla ławników a PIT
             Rekompensata pieniężna wypłacana ławnikom sądowym (art. 173 par. 3 i 4 u.s.p.) nie jest dietą w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 17 u.p.d.o.f. i z tego względu nie jest objęta zwolnieniem z opodatkowania podatkiem dochodowym.
             • 03.04.2009Podleganie ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz zasady opłacania i rozliczania składek za obywateli polskich zatrudnionych za granicą
              1. Ubezpieczenia społeczne obywateli polskich zatrudnionych za granicą. Krąg osób objętych ubezpieczeniami społecznymi. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.) obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są m.in.:
              • 18.02.2009Delegowanie pracowników za granicę (2)
               Zgodnie z przepisami umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania płace i podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce otrzymuje z pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce, chyba że praca najemna wykonywana jest w drugim państwie. Jeżeli praca jest tak wykonywana, to otrzymywane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim państwie. Bez względu jednak na powyższe postanowienie wynagrodzenie, jakie osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce otrzymuje za pracę najemną wykonywaną w drugim państwie, podlega opodatkowaniu tylko w Polsce, jeżeli:
               • 04.02.2009Odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od dochodu uzyskanego za granicą płaconych do ZUS.
                Pytanie: W maju 2008 r. mój pracodawca oddelegował mnie do pracy do oddziału firmy w Niemczech. Wynagrodzenie za ten okres opodatkowane jest w Niemczech, natomiast składki ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego płacone są w Polsce do ZUS. Czy składki te będą podlegały odliczeniu od dochodu i podatku zapłaconego w Polsce (do maja byłem zatrudniony w Polsce)?
                • 04.02.2009Dochody z zagranicy w zeznaniu rocznym – załącznik PIT/ZG
                 Począwszy od zeznań dotyczących roku 2006 podatnicy osiągający dochody z zagranicy mają obowiązek dołączania do zeznania formularza PIT/ZG, w którym należy wskazać państwo, z którego pochodzi dochód, wysokość tego dochodu a także ewentualnie wysokość podatku zapłaconego za granicą.
                 • 30.01.20093,5 mld euro dla rolnictwa
                  Prezes ARiMR, marszałkowie województw, przedstawiciele Agencji Rynku Rolnego i Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA podpisali umowy na realizację tzw. zadań delegowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13. Na ich realizację zarezerwowano 3,5 mld euro.
                  • 21.11.2008Delegowanie pracowników za granicę (1)
                   W dobie coraz mocniejszej integracji Polski z Unią Europejską i znikaniem kolejnych barier w dostępie do rynków zbytu i pracy wysyłanie pracowników za granicę przez polskich pracodawców staje się coraz powszechniejsze. Wysłanie pracownika do pracy za granicę powoduje powstanie wielu dodatkowych obowiązków po stronie pracodawcy. Należy mieć na uwadze fakt, że oprócz przepisów polskich trzeba również uwzględniać przepisy wspólnotowe oraz przepisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
                   • 15.10.2008Podleganie ubezpieczeniom społecznym podczas wykonywania pracy w innym państwie członkowskim UE, EOG i Szwajcarii
                    Wraz z wejściem Polski z dniem 01.05.2004 r. do Unii Europejskiej, powstały nowe możliwości przemieszczania się w celu wykonywania aktywności zawodowej na obszarze innych państw członkowskich. Jednakże swoboda ta stwarza również zagrożenia dla osób, które przed wyjazdem nie zapoznały się z przepisami unijnymi obowiązującymi w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. Często zdarza się, że dopiero w sytuacji kierowania roszczenia do ZUS o wypłatę jakiegoś świadczenia okazuje się, że składki były odprowadzane do niewłaściwego systemu, ponieważ zainteresowany powinien podlegać ubezpieczeniom społecznym w innym państwie. Z naszej praktyki wynika, że zwłaszcza pracownicy nie interesują się tą kwestią, chociaż takie przypadki nie są rzadkie także wśród pracodawców i osób prowadzących działalność na własny rachunek.
                    • 26.05.2008Ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych do pracy w Niemczech
                     Jak informuje ZUS, polski pracownik zatrudniony w Niemczech przez rodzimą firmę będzie mógł pozostawać w polskim systemie ubezpieczeniowym, jeśli łączny okres wykonywania pracy na terytorium Niemiec nie przekroczy pięciu lat. Uwzględnia się przy tym wszystkie okresy delegowania do Niemiec, jeśli przerwy między tymi okresami były krótsze niż 12 miesięcy.
                     • 04.04.2008UE wzywa do poprawy sytuacji pracowników delegowanych
                      Komisja Europejska wezwała rządy krajów członkowskich do pilnej poprawy sytuacji pracowników delegowanych, czyli czasowo wysłanych przez pracodawców do innego państwa członkowskiego. Zalecenie określa, jak zaradzić niedociągnięciom w sposobie wdrażania, stosowania i egzekwowania obowiązujących przepisów.
                      • 27.02.2008Zatrudnianie obywateli państw sąsiadujących z Polską
                       Od dnia 01 lutego 2008 r., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, obywatele państw graniczących z Rzeczpospolitą Polską i wykonujących pracę w okresie nieprzekraczającym sześciu miesięcy w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy mogą pracować na terenie Polski bez zezwolenia, pod warunkiem, że otrzymają oświadczenie o zamiarze powierzenia im wykonywania pracy od pracodawcy, które należy zarejestrować w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę składającego oświadczenie.
                       • 14.01.2008Dochody z zagranicy w zeznaniu rocznym
                        Począwszy od zeznań dotyczących roku 2006 podatnicy osiągający dochody z zagranicy mają obowiązek dołączania do zeznania formularza PIT/ZG, w którym należy wskazać państwo z którego pochodzi dochód, wysokość tego dochodu a także ewentualnie wysokość podatku zapłaconego za granicą. Wprawdzie formularz ma tylko jedna stronę, jednak niejasności dotyczące tego jak ustalić kwoty, które należy w nim wykazać oraz bardzo skromne oficjalne informacje Ministerstwa Finansów sprawiają, że formularz ten może sprawić sporo kłopotów podatnikom. W niniejszym artykule postaram się je rozwiać.
                        • 11.01.2008Zaliczki na podatek dochodowy pracowników oddelegowanych do pracy za granicą
                         Pytanie: Jestem pracodawcą, który oddelegował pracownika do pracy w Holandii. W związku ze spełnieniem warunków wynikających z postanowień umów o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu otrzymane wynagrodzenie będzie podlegało opodatkowaniu w Polsce. Jako płatnik zobowiązany jestem do pobierania zaliczek na podatek. W związku z tym mam dwa pytania:  
                         • 12.09.2007Ubezpieczenie osób delegowanych do pracy za granicą
                          Pytanie: Będę delegował swoich pracowników do pracy za granicą. W którym kraju powinienem opłacać składki na ich ubezpieczenie społeczne?
                          • 06.08.2007Odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od dochodu uzyskanego za granicą.
                           Pytanie: W maju 2007 r. mój pracodawca oddelegował mnie do pracy do oddziału firmy w Niemczech. Wynagrodzenie za ten okres opodatkowane jest w Niemczech, natomiast składki ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego płacone są w Polsce do ZUS. Czy składki te będą podlegały odliczeniu od dochodu i podatku zapłaconego w Polsce (do maja byłem zatrudniony w Polsce)?
                           • 03.08.2007MPiPS: Nieznaczny wzrost zezwoleń na pracę dla cudzoziemców
                            Pomimo dochodzących z rynku wielu sygnałów o zapotrzebowaniu na pracowników z zagranicy w I połowie 2007 roku liczba wniosków o zezwolenie na pracę cudzoziemca wzrosła nieznacznie w stosunku do analogicznego okresu roku 2006.
                            • 24.07.2007Poradnik ZUS. Zasady wydawania formularzy E 101
                             Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r., pojawiły się nowe możliwości przemieszczania w celu wykonywania aktywności zawodowej na terenie Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dotyczy to zarówno pracowników, którzy są delegowani przez polskie firmy w ramach realizacji kontraktów zawartych z zagranicznymi podmiotami, jak również osób samozatrudnionych prowadzących swoją działalność tymczasowo za granicą.
                             • 19.06.2007Dokumentowanie kosztu noclegu w delegacji zagranicznej
                              Pytanie: Czy pracownik musi udokumentować wysokość poniesionych kosztów noclegów w delegacji zagranicznej?
                              • 18.06.2007MPiPS: Dostęp do rynków pracy państw EOG
                               - Przedstawiamy dziś Państwu wnioski z cyklicznej informacji na temat migracji w kontekście rynku pracy, jaką przygotowuje MPiPS dla Rady Ministrów. Pokazuje ona raczej trendy i kierunki, nie oddaje zaś do końca skali liczbowej problemu. Wyjazdy w poszukiwaniu pracy, zwłaszcza do krajów z otwartym rynkiem pracy – a takich w Europie jest już 20 - trudno policzyć, gdyż nie ma do tego kompatybilnych i skutecznych instrumentów – powiedział podczas briefingu, który odbył się w MPiPS 15 maja 2007 r. minister Kazimierz Kuberski.
                               • 28.05.2007Nocleg u rodziny i ryczałt noclegowy
                                Pytanie: Czy pracownikowi nocującemu u rodziny, w miejscowości, do której został delegowany, należą się od pracodawcy jakieś pieniądze za nocleg?
                                • 20.03.2007MG: Władze belgijskie wprowadzają obowiązek rejestracji pracowników zagranicznych
                                 Ministerstwo Gospodarki informuje, że z dniem 1 kwietnia 2007 r. władze belgijskie wprowadzają obowiązek rejestracji pracowników zagranicznych, podejmujących tymczasową pracę w Belgii – w ramach projektu „LIMOSA”.
                                 • 22.02.2007Ministrowie pracy i budownictwa o poprawie sytuacji na rynku pracy
                                  Minister Pracy i Polityki Społecznej Anna Kalata i Minister Budownictwa Andrzej Aumiller rozmawiali 21 lutego 2007 r. na temat wspólnych działań, służących poprawie sytuacji na rynku pracy. Za szczególnie ważne uznali zaspokojenie deficytu pracowników w budownictwie. Niedobór w tej branży jest szacowany na 150 tys. osób.
                                  • 11.01.2007MG: Interwencja Polski przed Trybunałem Sprawiedliwości WE w Luksemburgu
                                   W dniach 9 i 10 stycznia br. wiceminister gospodarki Marcin Korolec, jako pełnomocnik Rządu RP, przedstawił stanowiska Polski na rozprawach przed Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w Luksemburgu w sprawach C-341/05 „Laval un Partneri” oraz C-438/05 „Viking Lines”. W 2006 r. Rząd RP podjął decyzję o przystąpieniu do obu postępowań w charakterze interwenienta, zgłaszając uwagi pisemne zawierające propozycje odpowiedzi na pytania prejudycjalne zadane Trybunałowi przez sądy krajowe.
                                   • 18.12.2006Zwrot kosztów przejazdów i dojazdów środkami komunikacji miejscowej w czasie podróży służbowej pracownika
                                    Pytanie podatnika: Czy zwrot kosztów związanych z przejazdem w podróży służbowej dokonany na podstawie oświadczenia o zagubieniu biletu stanowi podstawę do zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów?
                                    • 25.06.2006Życiorys nowego Ministra Finansów
                                     Paweł Wojciechowski z wykształcenia jest ekonomistą i doktorem nauk informatycznych. Kształcił się na uczelniach polskich i amerykańskich. Studiował na wydziale handlu zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w latach 1978-1982, wydziale ekonomii John Carroll University w latach 1984-1986, wydziale badań operacyjnych Case Western Reserve University w latach 1986-1991 i Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w latach 1993-1994. Ponadto w 1999r. ukończył studia podyplomowe z rachunkowości zarządczej w SGH, Warszawa. Jest autorem i współautorem publikacji oraz podręczników dotyczących funkcjonowania rynku finansowego.
                                     • 15.05.2006Interpelacja nr 866 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie składek na ubezpieczenie społeczne
                                      Izba Pracodawców Polskich obawia się, iż w przyszłym roku firmy polskie świadczące usługi na terenie Unii Europejskiej będą zmuszone ograniczyć liczbę delegowanych pracowników do ok. 10 tys. Spowodowane to jest faktem, iż polskie oddziały ZUS odmawiają polskim firmom poświadczenia druków E 101, które gwarantują, iż po zapłaceniu składki na ubezpieczenie społeczne w Polsce przedsiębiorca nie będzie musiał płacić drugiej składki na terenie państwa członkowskiego, do którego wysłał swoich pracowników. Zdaniem Izby Pracodawców Polskich to skutek przyjęcia takiej interpretacji przepisów, jaka została zastosowana przez niemiecką administrację. Niebezpieczne jest to, iż za niemieckimi instytucjami, które chcą w ten sposób chronić swoje rynki, mogą iść inne kraje UE.
                                      • 08.06.2005Delegacje zagraniczne
                                       Pracownikowi wyjeżdżającemu za granicę na polecenie pracodawcy przysługuje zwrot wydatków w postaci diety, zwrotu kosztów przejazdu i noclegów oraz innych wydatków, określonych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb. Dieta, przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki różni się wysokością w zależności od państwa docelowego. Wysokości diet dla poszczególnych krajów znajdują się w tabeli będącej załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

                                      « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ]