Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

delegowany

 • 13.01.2016Delegowanie pracowników – „S” apeluje o zmiany w nowym projekcie
  Nowa ustawa o delegowaniu pracowników, która ma wejść w życie w maju, powinna w większym stopniu gwarantować ochronę pracowników delegowanych – uważa NSZZ „Solidarność”. Organizacja apeluje m.in. o zwiększenie roli związków zawodowych. 
  • 17.12.2015Zmiany w prawie celnym od maja 2016 r.
   1 maja 2016 r. ma wejść w życie Unijny Kodeks Celny (UKC). Oznacza to istotne zmiany dla przedsiębiorców zaangażowanych w handel zagraniczny oraz dla producentów korzystających z procedur celnych, np. uszlachetniania. Chociaż ww. termin jest bliski, otoczenie regulacyjne nowego systemu celnego wciąż pozostawia uczestników przyszłego systemu w dużej niepewności. 
   • 17.12.2015Delegowanie pracowników 2016 – nowa ustawa wprowadzi dodatkowe obowiązki
    Z początkiem maja 2016 r. obowiązywać zacznie nowa ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Jak wskazuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pracodawcy będą musieli liczyć się z dodatkowymi obowiązkami, w tym dotyczącymi przeprowadzania kontroli sytuacji faktycznej w miejscu pracy.
    • 16.12.2015Delegowanie pracowników 2016 – nowa ustawa wprowadzi dodatkowe obowiązki
     Z początkiem maja 2016 r. obowiązywać zacznie nowa ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Jak wskazuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pracodawcy będą musieli liczyć się z dodatkowymi obowiązkami, w tym dotyczącymi przeprowadzania kontroli sytuacji faktycznej w miejscu pracy.
     • 01.12.2015WSA. Zwrot wydatków za taksówkę w delegacji to przychód pracownika
      Z uzasadnienia: Pracodawca może wyznaczyć miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży krajowej nie można jednak wywodzić, że pracodawca może również określić konkretne miejsce w tej miejscowości, od której rozpoczyna się podróż krajowa i zagraniczna. Skoro zatem podróż rozpoczyna się od miejscowości, w której znajduje się siedziba spółki, stałe miejsce pracy pracownika lub/i miejsce stałego lub czasowego pobytu pracownika, to wydatki ponoszone w związku z przejazdami na terenie tej miejscowości nie mieszczą się w zakresie wydatków wymienionych w rozporządzeniu z 29 stycznia 2013 r., a tym samym opłacenie tych wydatków przez pracodawcę lub ich zwrot pracownikowi stanowi przychód podlegający opodatkowaniu.
      • 20.07.2015Jak opodatkować VAT kursy i szkolenia?
       Pytanie podatnika: Czy opisane szkolenia i kursy dotyczące podniesienia kwalifikacji zawodowych opisane w pkt 1 i uzyskania nowego zawodu (przekwalifikowania zawodowego) opisane w pkt 2 są zwolnione z VAT?
       • 13.03.2015Wyżywienie w trakcie podróży służbowej a przychód pracownika
        Z uzasadnienia: W sytuacji, w której pracownicy odbywają podróże służbowe i nabywają w imieniu i na rzecz pracodawcy posiłki, które spożywają w trakcie podróży, nie wystąpi przychód opodatkowany po stronie pracowników, nawet jeżeli wydatki te przekraczają kwotowo określone limity zawarte w odpowiednich rozporządzeniach dotyczących rozliczania diet i innych kosztów związanych z podróżami służbowymi.
        • 02.03.2015Jak w 2015 r. legalnie zatrudnić cudzoziemca?
         Oprócz zezwolenia na pracę (jeśli w określonym przypadku jest ono wymagane), dla legalnego wykonywania pracy przez cudzoziemca, niezbędny jest jego legalny pobyt na terytorium RP. Prawo pobytu musi uprawniać do wykonywania pracy na terytorium RP – wyjaśnia PIP.
         • 17.02.2015Wynagrodzenie minimalne dla pracowników delegowanych - ważny wyrok TS UE
          Wysłani do pracy poza granicę państwa Polacy mogą liczyć na płacę minimalną, której wysokość określają zagraniczne układy zbiorowe pracy kraju przyjmującego – wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE). Trybunał wydał korzystne orzeczenie dla pracowników pracujących przy budowie elektrowni atomowej w Finlandii.
          • 16.02.2015Wynagrodzenie minimalne dla pracowników delegowanych – ważny wyrok TS UE
           Wysłani do pracy poza granicę państwa Polacy mogą liczyć na płacę minimalną, której wysokość określają zagraniczne układy zbiorowe pracy kraju przyjmującego – wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE). Trybunał wydał korzystne orzeczenie dla pracowników pracujących przy budowie elektrowni atomowej w Finlandii.
           • 14.10.2014Odliczenie VAT od samochodów 2014: Powrót z podróży służbowej do miejsca zamieszkania pracownika
            Pytanie podatnika: Czy przejazd samochodem osobowym do miejsca zamieszkania pracowników udających się i powracających z delegacji, gdzie ich miejsce zamieszkania znajdują się w odległość kilku kilometrów od drogi głównej prowadzącej do miejscowości wskazanej w poleceniu służbowym, może być uznane zgodnie z art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług za wykorzystywanie tego pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika?
            • 02.10.2014Działalność na własny rachunek a dyrektywa UE o delegowaniu pracowników
             Interpelacja nr 26681 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie stosowania przepisów dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej delegowania pracowników
             • 22.05.2014Opodatkowanie sędziów sportowych
              W celu zmniejszenia swoich obciążeń podatnicy często zakładają działalność gospodarczą, aby móc skorzystać z liniowej 19% stawki podatku dochodowego. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie zawody mogą korzystać z tak preferencyjnego rozliczania podatku. Do takich zawodów, które są zobowiązane do rozliczania podatku dochodowego według skali podatkowej (obecnie 18–32%), należą sędziowie sportowi.
              • 15.05.2014Delegowanie pracowników. Zmiany coraz bliżej
               We wtorek Rada Ministrów Unii Europejskiej przyjęła nowe środki, które docelowo umożliwić mają lepsze egzekwowanie unijnych regulacji ws. delegowania pracowników. Państwa członkowskie będą miały nieco ponad dwa lat na wdrożenie nowych przepisów.
               • 14.05.2014Delegowanie pracowników. Zmiany coraz bliżej
                We wtorek Rada Ministrów Unii Europejskiej przyjęła nowe środki, które docelowo umożliwić mają lepsze egzekwowanie unijnych regulacji ws. delegowania pracowników. Państwa członkowskie będą miały nieco ponad dwa lat na wdrożenie nowych przepisów.
                • 09.05.2014Rozliczenie pracowników delegowanych do zarządu
                 Pytanie podatnika: Czy koszty pracownicze, w tym wynagrodzenia i składki FUS oddelegowanych pracowników do zarządu spółki zależnej stanowić będą koszty uzyskania przychodu dla Sp. z o.o. zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako koszty poniesione w celu zabezpieczenia źródła przychodów?
                 • 03.04.2014Co musi zawierać umowa o pracę z pracownikami wysyłanymi za granicę?
                  Treść umowy o pracę zawieranej z pracownikiem polskiego pracodawcy, w tym również delegowanym do pracy za granicę - reguluje art. 29 § 1 Kodeksu pracy. Umowa o pracę powinna zostać zawarta na piśmie.
                  • 04.03.2014Delegowanie pracowników za granicę. Porozumienie ws. nowej dyrektywy
                   Kraje członkowskie Unii Europejskiej doszły do wstępnego porozumienia ws. projektu dyrektywy wykonawczej dotyczącej delegowania pracowników poza granice kraju w ramach świadczenia usług. Nowe regulacje mają gwarantować ochronę praw delegowanych pracowników oraz zapewnić firmom możliwości swobodnego świadczenia usług.
                   • 03.03.2014Delegowanie pracowników za granicę. Porozumienie ws. nowej dyrektywy
                    Kraje członkowskie Unii Europejskiej doszły do wstępnego porozumienia ws. projektu dyrektywy wykonawczej dotyczącej delegowania pracowników poza granice kraju w ramach świadczenia usług. Nowe regulacje mają gwarantować ochronę praw delegowanych pracowników oraz zapewnić firmom możliwości swobodnego świadczenia usług.
                    • 12.02.2014Kodeks pracy: Podróż służbowa czy oddelegowanie?
                     Interpelacja nr 23188 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie interpretacji przez pracodawców i organy kontroli treści art. 775 Kodeksu pracy
                     • 31.01.2014Zagraniczne podróże służbowe: Indywidualna i ogólna polisa ubezpieczeniowa dla pracowników
                      Pytanie podatnika: Wnioskodawca, z tytułu zagranicznej podróży służbowej swoich pracowników, zamierza wykupić indywidualne polisy ubezpieczeniowe dla pracowników oraz wykupienie ogólnej polisy ubezpieczeniowej, której będzie właścicielem i jedynym podmiotem wskazanym jako uprawniony do otrzymania całego świadczenia ubezpieczeniowego. Czy wykupienie ww. polis stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy zgodnie z art. 12 ust 1 ustawy o podatki dochodowym od osób fizycznych?
                      • 02.01.2014Zwolnienie UEFA z płacenia podatku było niezgodne z prawem?
                       Interpelacja nr 21615 w sprawie zasad udzielania zwolnień podatkowych dla UEFA
                       • 02.01.2014Dieta ujemna a podatek dochodowy od osób fizycznych
                        Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca będzie obowiązany do realizacji obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych dla przychodów ze stosunku pracy w stosunku do „diety ujemnej” zdefiniowanej w części G., poz. 68 niniejszego wniosku, do której zwrotu pracownik nie został zobowiązany?
                        • 04.12.2013Podróże służbowe: Zwrot kosztów noclegu na podstawie rachunku
                         Pytanie podatnika: Czy w sytuacji uzyskania przez pracownika zgody na rozliczenie kosztu noclegu na podstawie rachunku, którego wysokość przekracza limity, o których mowa w § 8 ust. 1 oraz § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r., należności wypłacone pracownikowi ponad limit podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też są wolne od obciążeń podatkowych?
                         • 12.11.2013Podróże służbowe: Skutki zakupu szczepień ochronnych i lekarstw dla pracowników
                          Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione przez pracodawcę na zakup lekarstw oraz dokonanie szczepień ochronnych w celu zapobieżenia zachorowaniu na choroby tropikalne pracowników odbywających podróż służbową do kraju, w którym występuje realne ryzyko zachorowalności na jedną z zakaźnych chorób tropikalnych, stanowi dla tych pracowników przychód ze stosunku pracy?
                          • 25.10.2013Podstawa naliczenia składek ZUS oddelegowanych pracowników
                           W przypadku, gdy praca za granicą jest wykonywana przez część miesiąca zastosowanie będzie miał art. 18 ust. 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którym za miesiąc, w którym nastąpiło odpowiednio objęcie ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi lub ich ustanie i jeżeli trwały one tytko przez część miesiąca, kwotę najniższej podstawy wymiaru składek zmniejsza się proporcjonalnie dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu. Do dni pobytu nie wlicza się dniu urlopu bezpłatnego pracownika.
                           • 04.10.2013Kodeks pracy: Ojcowie są dyskryminowani w dostępie do urlopów?
                            Interpelacja nr 20171 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie sytuacji ojców korzystających z urlopu rodzicielskiego
                            • 10.09.2013Podróże służbowe: Ubezpieczenie pracownika i bagażu a przychód w PIT
                             Pytanie podatnika: Czy opłacona przez spółkę składka na ubezpieczenie pracowników oraz bagaż służbowy (wyposażenie, będące własnością spółki w postaci specjalistycznych przyrządów, narzędzi, dokumentacji technicznej) na czas podróży służbowej do Rosji, będzie stanowić dla pracownika przychód do opodatkowania w rozumieniu ustawy o PIT i w związku z tym, spółka jako płatnik będzie obowiązana pobrać zaliczkę na podatek PIT?
                             • 12.06.2013Delegacje zagraniczne. Nowe regulacje zaszkodzą firmom
                              Przepisy dotyczące delegowania pracowników zostaną najprawdopodobniej zmienione. W Radzie i Parlamencie Europejskim trwają obecnie prace nad poprawkami do stosownej dyrektywy. – Nowe regulacje mogą znacznie pogorszyć sytuację polskich przedsiębiorstw – twierdzą eksperci Konfederacji Lewiatan.
                              • 16.05.2013Podróże służbowe: Polisa ubezpieczeniowa jako przychód pracownika
                               Z uzasadnienia: Sam fakt ubezpieczenia trzeba rozpatrywać nie tyle w kategoriach osobistej korzyści oddelegowanego pracownika, co obowiązku pracodawcy zobowiązanego do wykonania określonych usług na rzecz obcego kontrahenta. Wykupione ubezpieczenie ściśle związane jest bowiem z realizacją przedmiotu działalności pracodawcy. Wykupując to ubezpieczenie, pracodawca nie kieruje się chęcią zapewnienia korzyści swojemu pracownikowi, lecz potrzebą uniknięcia ewentualnych, nieprzewidywalnych co do wysokości i następstw w zakresie wykonywania zawartych umów - wydatków. Zatem, jeśli wykupienie polisy dla pracowników jest konieczne i warunkuje wykonywanie działalności pracodawcy, to pracownik nie uzyskuje przychodu z objęcia go ubezpieczeniem.
                               • 28.02.2013VAT od usług noclegowych i gastronomicznych w kosztach podatkowych
                                W przypadku gdy podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług, a naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, podatnik będzie mógł uznać za koszt uzyskania przychodów kwotę niepotrąconego podatku naliczonego od towarów i usług związanego z wydatkami poniesionymi na zakup usług gastronomicznych i noclegowych, ponoszonych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
                                • 25.02.2013Unijna dyrektywa znacznie podwyższy koszty pracodawców
                                 Wprowadzenie w życie unijnej dyrektywy w sprawie delegowania pracowników znacząco podniesie ponoszone przez pracodawców koszty – ostrzegają eksperci Business Centre Club. Jak przewidują, nowe przepisy ograniczą polskim firmom możliwości prowadzenia działalności w innych państwach Unii Europejskiej.
                                 • 17.10.2012Przychody pracownika: Zakwaterowanie podczas oddelegowania
                                  Z uzasadnienia: Przychodem poszczególnych pracowników spółki, realizujących projekty w ramach czasowej zmiany miejsca świadczenia pracy, będzie przypadająca na każdego z nich część ceny zakupu usługi z tytułu wynajmowanych miejsc noclegowych. Pracownicy ci uzyskają bowiem konkretną korzyść finansową w wysokości wartości zakupionej przez pracodawcę usługi przypadającej na każdego z nich, za którą nie muszą sami zapłacić, a mają pełne prawo z niej skorzystać.
                                  • 14.09.2012Podatek dochodowy od drobnych zleceń o wartości do 200 zł
                                   Pytanie podatnika: W jakich przypadkach drobne zlecenia o wartości 200 złotych można opodatkować w formie ryczałtu?
                                   • 27.06.2012Dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne podczas wyjazdów zagranicznych
                                    Wakacje tuż, tuż. Na wakacyjne wyjazdy wypełniamy walizki mnóstwem drobiazgów. Warto podczas tych przygotowań nie zapomnieć o zabraniu ze sobą dokumentów potwierdzających ubezpieczenie zdrowotne.
                                    • 08.06.2012Podatki na Euro 2012 – zapłacą tylko polscy piłkarze
                                     Podczas turnieju Euro 2012 polscy piłkarze będą musieli zapłacić fiskusowi 10% przychodów. Podatku dochodowego nie zapłacą natomiast piłkarze zagraniczni. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, zwolniona z podatku jest także UEFA oraz podmioty ściśle z nią powiązane.
                                     • 22.03.2012Zmiany w delegacjach zagranicznych
                                      Komisja Europejska zamierza zwiększyć ochronę pracowników tymczasowo delegowanych za granicę. Projekt dyrektywy ws. egzekwowania przepisów (tzw. Monti II) zawiera szczegółowe zapisy mające ukrócić sytuacje, w których pracownicy nie mogą w pełni korzystać ze swoich praw, np. dotyczących urlopów czy płacy.
                                      • 24.11.2011Praca za granicą a ubezpieczenia społeczne
                                       Każde z państw członkowskich Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Szwajcaria stosuje własne przepisy z zakresu zabezpieczenia społecznego. Zasady określające w jaki sposób ustalane jest państwo, w którym pracownik lub osoba prowadząca działalność na własny rachunek powinna być zgłoszona do ubezpieczeń społecznych, wynikają z prawa wspólnotowego. Niniejszy informator zawiera podstawowe kryteria pozwalające na określenie, w którym państwie osoba wykonująca pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii powinna być zgłoszona do ubezpieczeń społecznych.
                                       • 29.09.2011MG: Zapraszamy na Forum Jednolitego Rynku
                                        Obniżenie roamingu w ramach UE, wprowadzenie Europejskiej Karty Zawodowej oraz swobodna przestrzeń płatności elektronicznych to główne tematy, o których będą dyskutować uczestnicy Forum Jednolitego Rynku, które odbędzie się za kilka dni w Krakowie.
                                        • 20.06.2011Delegowanie pracowników do Niemiec – minimalne wynagrodzenie
                                         Z dniem 1 maja 2011 r. Niemcy otworzyły swój rynek pracy dla Polaków. Tym samym nasi rodacy bez problemów i żadnych ograniczeń mogą podejmować pracę za zachodnią granicą. Również polscy pracodawcy mogą bez żadnych przeszkód delegować swoich pracowników do Niemiec. Zakaz stosowania ograniczeń w delegowaniu pracowników do Niemiec oznacza w praktyce konieczność dostosowania się do minimalnych wymogów, które muszą mieć zapewnione wszyscy pracujący w Niemczech. W szczególności znajdą tu zastosowanie przepisy wspólnotowe.
                                         • 16.05.2011Rozliczanie delegacji w programie Kalkulator FK – cz. I
                                          Wyjazdy służbowe pracowników i przedsiębiorców są codziennością każdej firmy. Wydatki z nimi związane można zaliczyć przy zachowaniu warunków określonych przepisami do kosztów uzyskania przychodów – i w każdym przedsiębiorstwie są to koszty często znaczące. Tym większe znaczenie ma prawidłowe dokumentowanie wyjazdów służbowych, umożliwiające uniknięcie problemów i kontrowersji w wypadku postępowań kontrolnych. Niestety – prawidłowe sporządzenie rozliczenia bywa bardzo czasochłonne, dodatkowo występują nieustannie sytuacje prowadzące do powstawania błędów w rozliczeniach. Panaceum na te problemy może być moduł rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych, stanowiący część programu Kalkulator FK – który powstał i jest rozwijany w redakcji www.podatki.biz
                                          • 06.05.2011WSA: Motocykl wykorzystywany w działalności – odzież motocyklowa w KUP
                                           Teza: Skoro organy podatkowe a priori uznały, że skarżąca wykorzystuje motocykl w działalności gospodarczej, to niezrozumiałe jest dlaczego organy nie uznały za koszty uzyskania przychodów wydatków na odzież specjalistyczną motocyklową, w szczególności na nabycie butów, kurtki skórzanej, kamizelki, spodni i rękawic. Skoro bowiem w obecnych czasach jeżdżenie motocyklem wymaga używania odzieży specjalistycznej ze wzmocnieniami, stanowiącymi ochronę przed niższymi temperaturami oraz przed skutkami ewentualnych wypadków drogowych, a ponadto zasady bezpieczeństwa wymagają, aby motocyklista był ubrany w odzież specjalnie przystosowaną do jazdy motocyklem, to w konsekwencji należy zgodzić się z tym, że wydatki na nabycie specjalistycznej (ochronnej) odzieży motocyklowej pozostają w związku z osiąganymi przychodami, tym bardziej, że odzież motocyklowa różni się istotnie od odzieży standardowej.
                                           • 23.02.2011Lewiatan proponuje kompromis w sprawie OFE
                                            Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan proponuje rządowi zmniejszenie na dwa lata wysokości składek emerytalnych do OFE z 7,3 proc. na 3,5 proc. i powrót do poziomu 7,3 proc. w trzecim roku od wprowadzenia tego tymczasowego rozwiązania. Według pracodawców, reforma finansów publicznych to obecnie najważniejsze zadanie rządu, a reformy wymagają czasu - przygotowania zmian w prawie i uwzględnienia praw nabytych tam, gdzie jest to konieczne - dlatego niezbędne jest czasowe wsparcie finansów publicznych dodatkowymi środkami.  
                                            • 26.11.2010Zaliczanie pracy podczas przejazdu w podróży służbowej do czasu pracy pracownika
                                             Pracownik wyjechał w podróż służbową o godz. 6.00, powrócił o godz. 18.00. Na miejsce dojechał o godz. 9.00, od 10.00 do 14.00 był na spotkaniu służbowym (spotkanie z potencjalnym klientem firmy), od 15.00 do 18.00 wracał (przejazdy odbywały się pociągiem). Osoba ta pracuje w godzinach 7.30 - 15.30. W trakcie powrotu pracownika jego przełożony dzwonił do niego i prosił o przesłanie w mailu krótkiej informacji dotyczącej spotkania, zawierającej zestawienie elementów oferty handlowej pracodawcy, które zainteresowały klienta. Pracownik wykonał to polecenie w trakcie przejazdu pociągiem a teraz domaga się udzielenie czasu wolnego za godzinę nadliczbową, która z tego powodu jakoby powstała. Czy ma rację?
                                             • 18.11.2010MF: Nie będzie szczególnych rozwiązań VAT dla UEFA
                                              Interpelacja nr 18164 do ministra finansów w sprawie zobowiązań naszego kraju wobec UEFA
                                              • 26.10.2010Nowe zasady ubezpieczeń pracowników delegowanych za granicę
                                               Z dniem 1 maja 2010 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące koordynacji systemów ubezpieczeniowych. Rozporządzenia Rady nr 1408/71 i 574/72 zastąpiono nowymi aktami prawnymi: • rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, • rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z 16 września 2009 r. dotyczącym wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Nowe przepisy początkowo obowiązują tylko w krajach Unii Europejskiej (kraje EOG nadal stosują dotychczasowe regulacje). Najwięcej zmian wprowadzają do zasad ubezpieczeń pracowników delegowanych.
                                               • 01.10.2010Delegowanie pracowników: Niemcy zaprzestają dyskryminowania m.in. polskich firm
                                                W następstwie wyroku w sprawie C-546/07 władze niemieckie zaprzestały dyskryminacji przedsiębiorstw z siedzibą w innych państwach członkowskich niż Niemcy w sektorze budownictwa. Komisja Europejska podjęła w związku z tym decyzję o zakończeniu postępowania wszczętego przeciw temu państwu. Wcześniej umowa dwustronna, zawarta w 1990 r. między Niemcami a Polską w sprawie wykonywania robót w Niemczech, była stosowana w sposób dyskryminacyjny wobec przedsiębiorstw z siedzibą w innych państwach członkowskich. Jedynie przedsiębiorstwa niemieckie mogły zlecać wykonanie robót polskim podwykonawcom.
                                                • 13.07.2010Unijne pieniądze dla wsi: ARiMR wypłaciła ponad 15,4 mld zł
                                                 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przydzieliła 70 proc. środków przewidzianych do wypłaty za jej pośrednictwem w Programie Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Do beneficjentów trafiło już ponad 15,4 mld zł, a pozostałe już rozdysponowane środki są zaplanowane do wypłaty w ramach przyjętych przez ARiMR wieloletnich zobowiązań. Dotyczy to m.in. wypłat przyznanych w ubiegłych latach rent strukturalnych, corocznych dopłat do zalesień, wsparcia z programu rolnośrodowiskowego, a także płatności wynikających z zawartych do tej pory umów o dofinansowanie inwestycji realizowanych przez rolników i przedsiębiorców, które zostaną wypłacone przez ARiMR po ich wykonaniu i rozliczeniu.