Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

delegowany

 • 19.10.2017Bezpatny nocleg dla pracowników delegowanych a skadki ZUS
  Czy warto bezpatnego noclegu zapewnianego pracownikom w miejscowociach, w których firma wykonuje prace budowlane zwiksza podstaw wymiaru skadek na ubezpieczenia spoeczne?
  • 22.09.2017Delegowanie pracowników - wyjtek od zasady: gdzie praca tam skadka
   Osoby, które pracuj na terenie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, powinny by ubezpieczone tylko w jednym pastwie czonkowskim. O tym, do jakiego kraju trzeba odprowadza skadki, decyduje miejsce wykonywania pracy. Od tej zasady jest jednak wyjtek, dotyczcy delegowania.
   • 21.09.2017ZUS: Delegowanie pracowników za granic - ustalanie podstawy wymiaru wiadcze
    Podstaw wymiaru zasików przysugujcych pracownikom, w tym zatrudnionych za granic u polskich pracodawców, ustala si z uwzgldnieniem wynagrodzenia pracownika za okres 12 miesicy kalendarzowych poprzedzajcych powstanie niezdolnoci do pracy. Jeeli pracownik jest zatrudniony krócej, podstaw wymiaru zasiku ustala si z faktycznego okresu zatrudnienia, za pene miesice kalendarzowe.
    • 15.09.2017Pracownicy za granic - kontrowersyjne i niekorzystne dla przedsibiorców stanowisko KIS
     Z uzasadnienia: ...w sytuacji, gdy pracodawca – mimo braku cicego na nim obowizku naoonego przepisami powszechnie obowizujcego prawa pracy – zapewni pracownikowi bezpatny przejazd na budow, to warto tych wiadcze stanowi bdzie dla pracowników przychód z innych nieodpatnych wiadcze (...) W takiej sytuacji równie warto wiadczenia w postaci pokrycia pracownikowi przez pracodawc kosztów zakwaterowania stanowi bdzie dla pracownika przychód z innych nieodpatnych wiadcze.
     • 13.09.2017Delegowanie pracowników – propozycje KE mog uderzy w swobod konkurencji
      Proponowane przez Komisj Europejsk regulacje dotyczce delegowania pracowników mog prowadzi do ograniczenia swobody konkurencji na wspólnym rynku Unii Europejskiej – alarmuje Zwizek Przedsibiorców i Pracodawców. Organizacja wskazuje, e efektem byoby zdecydowane zmniejszenie moliwoci wiadczenia usug.
      • 11.09.2017ZUS: Podstawa wymiaru wiadcze pracowników zatrudnionych za granic u polskich pracodawców
       Podstaw wymiaru zasików przysugujcych pracownikom, w tym zatrudnionych za granic u polskich pracodawców, ustala si z uwzgldnieniem wynagrodzenia pracownika za okres 12 miesicy kalendarzowych poprzedzajcych powstanie niezdolnoci do pracy. Jeeli pracownik jest zatrudniony krócej, podstaw wymiaru zasiku ustala si z faktycznego okresu zatrudnienia, za pene miesice kalendarzowe1). Do jej obliczenia przyjmuje si wynagrodzenie, tj. przychód, który stanowi podstaw wymiaru skadek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrconych przez pracodawc skadek na ubezpieczenia spoeczne, finansowanych ze rodków pracownika2).
       • 01.09.2017Z obnienia wieku emerytalnego skorzysta nawet 82 proc. uprawnionych
        Z przywrócenia niszego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mczyzn) skorzysta do koca 2017 r. nawet 82 proc. uprawnionych osób, a liczba emerytur wypacanych na koniec grudnia br. moe wzrosn o 331,3 tys. – wynika z szacunków Zakadu Ubezpiecze Spoecznych. Pierwsze wnioski osoby, które dziki zmianie nabd prawo do emerytury, mog skada ju 1 wrzenia br.
        • 01.06.2017Delegowanie pracowników – brana transportowa protestuje przeciwko planom KE
         Nowy pakiet drogowy, nad którym pracuje Bruksela, jest w rzeczywistoci prób wypchnicia Polski z unijnego rynku transportu – alarmuje polska brana transportowa. Obawy polskich przedsibiorców budzi m.in. propozycja wprowadzenia zasady, zgodnie z któr kierowca po 3 dniach obecnoci w danym pastwie bdzie traktowany ju jako pracownik delegowany.
         • 19.05.2017Zatrudnianie cudzoziemców: Zwolnieni z obowizku posiadania zezwolenia na prac
          Z obowizku posiadania zezwolenia na prac jest zwolniony midzy innymi cudzoziemiec: posiadajcy w RP zezwolenie na pobyt czasowy udzielone m.in. w celu ksztacenia si na studiach lub prowadzenia bada naukowych, bdcy maonkiem obywatela polskiego posiadajcy zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w zwizku z zawarciem maestwa, przebywajcy na terytorium RP w zwizku z wystpieniem o przeduenia pobytu na terytorium Polski, jeeli bezporednio przed zoeniem wniosku by zwolniony z obowizku posiadania zezwolenia na prac, posiadajcy Kart Polaka, uprawniony do przebywania i wykonywania pracy na terytorium pastwa czonkowskiego UE lub pastwa EOG, który jest zatrudniony przez pracodawc majcego siedzib na terytorium tego pastwa oraz czasowo delegowany przez tego pracodawc w celu wiadczenia usug na terytorium RP, w stosunku do którego umowy midzynarodowe lub odrbne przepisy dopuszczaj wykonywanie pracy bez koniecznoci posiadania zezwolenia.
          • 04.05.2017Ustalanie podstawy wymiaru skadek pracownikw delegowanych za granic po zmianach
           W rozporzdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegóowych zasad ustalania podstawy wymiaru skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od 1.10.2016 r. obowizuj zmiany dotyczce podstawy wymiaru skadek pracowników zatrudnionych za granic u polskich pracodawców. Przypominamy dzisiaj wyjanienia Zakadu Ubezpiecze Spoecznych opracowane w zwizku z t zmian.
           • 20.04.2017Delegowanie pracowników – nowe regulacje mog uderzy w polskie firmy
            Komisja Europejska planuje zmieni zasady dotyczce delegowania pracowników za granic. Po zmianie prawa delegowani pracownicy bd musieli mie opacone wszystkie skadowe wynagrodze odpowiednich dla miejscowych specjalistów. Nowe regulacje bd prawdopodobnie oznacza wzrost kosztów ponoszonych przez cz polskich przedsibiorstw.
            • 30.03.2017Dziaalno za granic. "Samodelegowanie" przedsibiorcy
             Przedsibiorcy, podobnie jak pracownicy, mog wiadczy usugi za granic przejciowo (mówimy wówczas „samodelegowaniu” przedsibiorcy).
             • 29.03.2017Dziaalno za granic. "Samodelegowanie" przedsibiorcy
              Przedsibiorcy, podobnie jak pracownicy, mog wiadczy usugi za granic przejciowo (mówimy wówczas „samodelegowaniu” przedsibiorcy).
              • 03.03.2017Delegowanie pracowników – nowe przepisy uderz w bran transportow
               Komisja Europejska szykuje zmiany dotyczce delegowania pracowników. Jak ocenia brana transportowa, nowe regulacje bd zagroeniem dla caego sektora. Kontrowersje budz m.in. nowe obowizki administracyjne oraz potencjalne problemy z rozliczaniem pracy kierowców. rodowisko transportowe apeluje o wdroenie odrbnych regulacji dla midzynarodowego transportu.
               • 16.02.2017Oddelegowanie pracowników tymczasowych a obowizki patnika PIT
                Pytanie podatnika: Czy na Wnioskodawcy ciy obowizek obliczenia, poboru i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do organu podatkowego w Polsce od wynagrodze wypacanych pracownikom z tytuu pracy najemnej wykonywanej we Francji u francuskiego pracodawcy uytkownika w stosunku do wszystkich pracowników delegowanych, bez wzgldu na to czy przekrocz, czy nie przekrocz okres 183 dni pobytu na terenie Francji?
                • 04.01.2017Delegowanie pracowników – Bruksela wprowadzi kolejne zmiany?
                 Unijne regulacje dotyczce delegowania pracowników wymagaj kolejnych zmian – ocenia Europejski Komitet Ekonomiczno-Spoeczny (EKES), czyli jeden z organów doradczych Unii Europejskiej. Podobnego zdania jest równie NSZZ „Solidarno”, która wskazuje, e kwestia przepisów dotyczcych delegowania jest szczególnie istotna dla polskich pracowników.
                 • 09.12.2016Abolicja. Co z zapat wysokich zalegych skadek ZUS?
                  Interpelacja nr 7249 w sprawie obciania najmniej zarabiajcych przedsibiorców koniecznoci zapaty wysokich zalegych skadek ZUS
                  • 07.11.2016Podstawa wymiaru skadek pracowników delegowanych od 1 padziernika 2016 r.
                   Podstaw wymiaru skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytuu zatrudnienia w ramach stosunku pracy z wyczeniem:  wynagrodzenia za czas niezdolnoci do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w zwizku z chorob zakan,  zasików z ubezpiecze spoecznych.[1]
                   • 06.09.2016Ubezpieczenia emerytalne i rentowe – nowe przepisy ws. delegacji
                    Na pocztku przyszego miesica wejdzie w ycie rozporzdzenie dotyczce ubezpiecze emerytalnych i rentowych oraz osb delegowanych do pracy poza granicami Polski. Jak wskazuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej, przepisy zostan dostosowane do ubiegorocznego wyroku Trybunau Konstytucyjnego.
                    • 05.09.2016Ubezpieczenia emerytalne i rentowe – nowe przepisy ws. delegacji 
                     Na pocztku przyszego miesica wejdzie w ycie rozporzdzenie dotyczce ubezpiecze emerytalnych i rentowych oraz osb delegowanych do pracy poza granicami Polski. Jak wskazuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej, przepisy zostan dostosowane do ubiegorocznego wyroku Trybunau Konstytucyjnego.
                     • 08.08.2016Nowe rozporzdzenie ws. badania sprawozda o wypacalnoci
                      Resort finansw opublikowa projekt nowego rozporzdzenia dotyczcego badania sprawozdania o wypacalnoci i kondycji finansowej zakadu ubezpiecze i zakadu reasekuracji. Jak wskazano w projekcie, badanie tego typu bdzie mie charakter innej usugi powiadczajcej.
                      • 01.08.2016Wykupienie polisy ubezpieczeniowej dla pracownika na czas delegacji a PIT
                       Pytanie podatnika: Czy pokrycie przez Wnioskodawc – jako pracodawc – kosztw objcia pracownika delegowanego za granic ubezpieczeniem obejmujcym koszty leczenia poniesione przez pracownika, ktry w okresie wyjazdu oraz pobytu za granic musia niezwocznie podda si leczeniu w zwizku z nagym zachorowaniem bd nieszczliwym wypadkiem – w zakresie niezbdnym do przywrcenia stanu zdrowia umoliwiajcego powrt albo transport pracownika do miejsca zamieszkania lub placwki medycznej na terenie Rzeczpospolitej Polski oraz powizan z nim usug tzw. „Assistance”, spowoduje powstanie po stronie tego pracownika przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o PIT?
                       • 26.07.2016Ubezpieczenie NNW pracownikw a przychd w PIT
                        Pytanie podatnika: Czy pokrycie przez Wnioskodawc, jako pracodawc, kosztw objcia pracownika delegowanego za granic ubezpieczeniem NNW obejmujcym nastpstwa nieszczliwych wypadkw (w postaci mierci bd cikiego uszczerbku na zdrowiu) doznanych przez pracownika na terytorium kraju oraz za granic, w zakresie ograniczonym do wypadkw podczas pracy oraz w drodze do i z pracy za granic, spowoduje powstanie po stronie tego pracownika przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych w postaci nieodpatnego wiadczenia?
                        • 15.07.2016Opodatkowanie pracy wykonywanej w Polsce przez rezydenta podatkowego Holandii
                         Obywatel polski, zamieszkay od wielu lat w Holandii, posiadajcy tam orodek interesw yciowych oraz zarejestrowan firm konsultacyjn (odpowiednik spki z o.o.), ktrej jest wycznym wacicielem, rozwaa nawizanie wsppracy z polsk firm. Chodzioby o wykonywanie zada z zakresu doradztwa, szkole, kierowania projektami technologicznymi i innych, zwizanych z posiadan przez t osob wiedz specjalistyczn. Fizycznie zadania byyby wykonywane zarwno w Polsce (w siedzibie firmy), jak i w Holandii (zdalnie).
                         • 29.06.2016Ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmiany ws. osb delegowanych
                          Przepisy dotyczce szczegowych zasad ustalania podstawy wymiaru skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zostan dostosowane do ubiegorocznego wyroku Trybunau Konstytucyjnego – wynika z projektu rozporzdzenia przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej. Zmiany odnosz si do osb delegowanych do pracy poza granicami Polski.
                          • 28.06.2016Ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmiany ws. osb delegowanych
                           Przepisy dotyczce szczegowych zasad ustalania podstawy wymiaru skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zostan dostosowane do ubiegorocznego wyroku Trybunau Konstytucyjnego – wynika z projektu rozporzdzenia przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej. Zmiany odnosz si do osb delegowanych do pracy poza granicami Polski.
                           • 21.06.2016Delegowanie pracownikw – nowe obowizki dla pracodawcw
                            W sobot wesza w ycie nowa ustawa o delegowaniu pracownikw w ramach wiadczenia usug. W efekcie organy mog bada, czy dane przedsibiorstwo prowadzi znaczc dziaalno w pastwie siedziby i czy delegowanie pracownika jest tymczasowe. Pracodawca musi natomiast m.in. przechowywa dokumentacj ws. delegowania oraz ustanowi osob do kontaktu z organami pastwa przyjmujcego pracownikw delegowanych.
                            • 20.06.2016Delegowanie pracownikw – nowe obowizki dla pracodawcw
                             W sobot wesza w ycie nowa ustawa o delegowaniu pracownikw w ramach wiadczenia usug. W efekcie organy mog bada, czy dane przedsibiorstwo prowadzi znaczc dziaalno w pastwie siedziby i czy delegowanie pracownika jest tymczasowe. Pracodawca musi natomiast m.in. przechowywa dokumentacj ws. delegowania oraz ustanowi osob do kontaktu z organami pastwa przyjmujcego pracownikw delegowanych.
                             • 15.06.2016Delegowanie pracownikw - nowe przepisy ju od soboty
                              W najblisz sobot wejd w ycie nowe regulacje dotyczce delegowania pracownikw. Ustawa okrela warunki zatrudnienia pracownikw delegowanych na terytorium Polski, w tym take zasady wsppracy z odpowiednimi organami innych krajw czonkowskich Unii Europejskiej. Jak oceniaj eksperci, zmiany przyczyni si do poprawy warunkw pracy wykonywanej przez zagranicznych pracownikw.
                              • 14.06.2016Delegowanie pracownikw – nowe przepisy ju od soboty
                               W najblisz sobot wejd w ycie nowe regulacje dotyczce delegowania pracownikw. Ustawa okrela warunki zatrudnienia pracownikw delegowanych na terytorium Polski, w tym take zasady wsppracy z odpowiednimi organami innych krajw czonkowskich Unii Europejskiej. Jak oceniaj eksperci, zmiany przyczyni si do poprawy warunkw pracy wykonywanej przez zagranicznych pracownikw.
                               • 13.06.2016Ubezpieczenie pracownika na czas delegacji jako przychd do opodatkowania?
                                Nieodpatne wiadczenia mog by rdem przychodu pracownika i podlega opodatkowaniu PIT. Pamita jednak naley, e ustawowe pojcie nieodpatnych wiadcze musi by zawsze interpretowane w konkretnym kontekcie, a nie z pominiciem okolicznoci realizacji pewnych uprawnie, zjawisk gospodarczych i zdarze prawnych. Jak w takim razie traktowa ubezpieczenie pracownika na czas delegacji wykupione przez pracodawc?
                                • 03.06.2016Przychody pracownika: Wykupienie przez pracodawc polisy ubezpieczeniowej na czas delegacji
                                 Pytanie podatnika: Czy pokrycie przez Wnioskodawc - jako pracodawc - kosztw objcia pracownika delegowanego za granic ubezpieczeniem obejmujcym koszty leczenia poniesione przez pracownika, ktry w okresie wyjazdu oraz pobytu za granic musia niezwocznie podda si leczeniu w zwizku z nagym zachorowaniem bd nieszczliwym wypadkiem - w zakresie niezbdnym do przywrcenia stanu zdrowia umoliwiajcego powrt albo transport pracownika do miejsca zamieszkania lub placwki medycznej na terenie Rzeczpospolitej Polski (tzw. „Ubezpieczenie kosztw leczenia”) oraz powizan z nim usug tzw. „Assistance” obejmujce organizacj i pokrycie kosztw udzielenia pomocy za granic w nastpstwie zdarzenia objtego ochron ubezpieczeniow, spowoduje powstanie po stronie tego pracownika przychodu ze stosunku pracy?
                                 • 23.05.2016Delegowanie pracownikw – Sejm przyj now ustaw
                                  Pod koniec ubiegego tygodnia Sejm uchwali now ustaw dotyczc warunkw zatrudnienia na terenie Polski pracownikw delegowanych z innych krajw czonkowskich Unii Europejskiej. Nowe regulacje, ktre dostosuj polskie prawo do unijnych wymogw, maj w zaoeniu zwikszy poziom ochrony osb delegowanych.
                                  • 06.04.2016Delegowanie pracownikw – nowa ustawa ju w Sejmie
                                   Projekt ustawy o delegowaniu pracownikw w ramach wiadczenia usug zosta ju przekazany przez rzd do prac sejmowych. Nowa ustawa dostosuje polskie prawo do dyrektywy unijnej 2014/67/UE i okreli m.in. warunki zatrudnienia pracownikw delegowanych na terytorium Polski. Nowe regulacje wejd w ycie w drugiej poowie czerwca.
                                   • 05.04.2016Delegowanie pracownikw – nowa ustawa ju w Sejmie
                                    Projekt ustawy o delegowaniu pracownikw w ramach wiadczenia usug zosta ju przekazany przez rzd do prac sejmowych. Nowa ustawa dostosuje polskie prawo do dyrektywy unijnej 2014/67/UE i okreli m.in. warunki zatrudnienia pracownikw delegowanych na terytorium Polski. Nowe regulacje wejd w ycie w drugiej poowie czerwca.
                                    • 24.03.2016Delegowanie pracownikw – ju od czerwca nowe regulacje
                                     W poowie czerwca w ycie wejdzie nowa ustawa o delegowaniu pracownikw – projekt zosta ju przyjty przez rzd. Nowe regulacje maj przede wszystkim zwikszy ochron pracownikw delegowanych do pracy w innych krajach w ramach wiadczenia usug.
                                     • 10.03.2016Delegowanie pracownikw – nowela dyrektywy budzi kontrowersje
                                      Przygotowana przez Komisj Europejsk nowelizacja dyrektywy o delegowaniu pracownikw powanie zagrozi polskim przedsibiorstwom, ktre w skali roku deleguj do pracy w innych krajach Unii Europejskiej ok. 260 tys. pracownikw – twierdzi Konfederacja Lewiatan. Kontrowersje budz m.in. propozycje dotyczce ograniczenia czasu delegowania i zrwnania pac z pracownikami zatrudnionymi w pastwach docelowych.
                                      • 09.03.2016Delegowanie pracownikw – nowela dyrektywy budzi kontrowersje
                                       Przygotowana przez Komisj Europejsk nowelizacja dyrektywy o delegowaniu pracownikw powanie zagrozi polskim przedsibiorstwom, ktre w skali roku deleguj do pracy w innych krajach Unii Europejskiej ok. 260 tys. pracownikw – twierdzi Konfederacja Lewiatan. Kontrowersje budz m.in. propozycje dotyczce ograniczenia czasu delegowania i zrwnania pac z pracownikami zatrudnionymi w pastwach docelowych.
                                       • 26.02.2016Obowizki patnika: Pokrycie kosztw edukacji dzieci w kraju oddelegowania pracownika
                                        Pytanie podatnika: Czy przyznanie pracownikowi delegowanemu/oddelegowanemu nieodpatnego wiadczenia w postaci pokrycia bezporednio przez Spk kosztw edukacji i nauki dla dzieci pracownika lub te zrefundowanie ich na rzecz pracownika, zwizanych z obowizkiem edukacyjnym dzieci - bdzie stanowi dla niego przychd ze stosunku pracy podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych, a w konsekwencji czy Spka, jako patnik, jest zobowizana obliczy, pobra i odprowadzi zaliczk na podatek dochodowy od osb fizycznych?
                                        • 23.02.2016Delegowanie pracownikw – agencje zatrudnienia przeciwne zmianom
                                         Projekt nowej ustawy o delegowaniu pracownikw zawiera rozwizania, ktrych wejcie w ycie moe grozi utrat pracy przez nawet kilkaset tysicy osb korzystajcych z tej formy zatrudnienia – ocenia Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia (SAZ). Organizacja twierdzi, e w efekcie wdroenia nowych regulacji zagroona bdzie caa brana.
                                         • 22.02.2016Delegowanie pracownikw – agencje zatrudnienia przeciwne zmianom
                                          Projekt nowej ustawy o delegowaniu pracownikw zawiera rozwizania, ktrych wejcie w ycie moe grozi utrat pracy przez nawet kilkaset tysicy osb korzystajcych z tej formy zatrudnienia – ocenia Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia (SAZ). Organizacja twierdzi, e w efekcie wdroenia nowych regulacji zagroona bdzie caa brana.
                                          • 18.02.2016Nocleg dla oddelegowanych pracownikw a przychd w PIT
                                           Pytanie podatnika: Czy Spka powinna zalicza do przychodu pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych warto kwater noclegowych nieodpatnie udostpnionych pracownikom w czasie ich delegowania za granic, z ktrych pracownicy bd korzysta w zwizku ze wiadczon prac na kontraktach?
                                           • 22.01.2016Stawka VAT dla usugi najmu na cele krtkotrwaego zamieszkania
                                            Pytanie podatnika: Spka prowadzi dziaalno gospodarcz w zakresie krtkotrwaego wynajmu pokoi. Spka nie jest wacicielem nieruchomoci (budynek mieszkalny), a jedynie j dzierawi. Klientami s zarwno turyci, jak i biznesmeni wynajmujcy pokoje na krtki okres. Za zrealizowan usug Spka wystawia faktury z naliczonym 8% podatkiem VAT (usuga wg. PKWiU 55.20.19.0). Czy Spka postpuje prawidowo, czy raczej powinna zastosowa PKWiU 68.20.11.0 „wynajem i usugi zarzdzania nieruchomociami mieszkalnymi wasnymi lub dzierawionymi” i zastosowa zwolnienie z podatku na podstawie art. 43 ust.1 pkt 36 ustawy?
                                            • 14.01.2016Delegowanie pracownikw – „S” apeluje o zmiany w nowym projekcie
                                             Nowa ustawa o delegowaniu pracownikw, ktra ma wej w ycie w maju, powinna w wikszym stopniu gwarantowa ochron pracownikw delegowanych - uwaa NSZZ „Solidarno”. Organizacja apeluje m.in. o zwikszenie roli zwizkw zawodowych. 
                                             • 13.01.2016Delegowanie pracownikw – „S” apeluje o zmiany w nowym projekcie
                                              Nowa ustawa o delegowaniu pracownikw, ktra ma wej w ycie w maju, powinna w wikszym stopniu gwarantowa ochron pracownikw delegowanych – uwaa NSZZ „Solidarno”. Organizacja apeluje m.in. o zwikszenie roli zwizkw zawodowych. 
                                              • 17.12.2015Zmiany w prawie celnym od maja 2016 r.
                                               1 maja 2016 r. ma wej w ycie Unijny Kodeks Celny (UKC). Oznacza to istotne zmiany dla przedsibiorcw zaangaowanych w handel zagraniczny oraz dla producentw korzystajcych z procedur celnych, np. uszlachetniania. Chocia ww. termin jest bliski, otoczenie regulacyjne nowego systemu celnego wci pozostawia uczestnikw przyszego systemu w duej niepewnoci. 
                                               • 17.12.2015Delegowanie pracownikw 2016 – nowa ustawa wprowadzi dodatkowe obowizki
                                                Z pocztkiem maja 2016 r. obowizywa zacznie nowa ustawa o delegowaniu pracownikw w ramach wiadczenia usug. Jak wskazuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej, pracodawcy bd musieli liczy si z dodatkowymi obowizkami, w tym dotyczcymi przeprowadzania kontroli sytuacji faktycznej w miejscu pracy.
                                                • 16.12.2015Delegowanie pracownikw 2016 – nowa ustawa wprowadzi dodatkowe obowizki
                                                 Z pocztkiem maja 2016 r. obowizywa zacznie nowa ustawa o delegowaniu pracownikw w ramach wiadczenia usug. Jak wskazuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej, pracodawcy bd musieli liczy si z dodatkowymi obowizkami, w tym dotyczcymi przeprowadzania kontroli sytuacji faktycznej w miejscu pracy.
                                                 • 01.12.2015WSA. Zwrot wydatkw za takswk w delegacji to przychd pracownika
                                                  Z uzasadnienia: Pracodawca moe wyznaczy miejscowo rozpoczcia i zakoczenia podry krajowej nie mona jednak wywodzi, e pracodawca moe rwnie okreli konkretne miejsce w tej miejscowoci, od ktrej rozpoczyna si podr krajowa i zagraniczna. Skoro zatem podr rozpoczyna si od miejscowoci, w ktrej znajduje si siedziba spki, stae miejsce pracy pracownika lub/i miejsce staego lub czasowego pobytu pracownika, to wydatki ponoszone w zwizku z przejazdami na terenie tej miejscowoci nie mieszcz si w zakresie wydatkw wymienionych w rozporzdzeniu z 29 stycznia 2013 r., a tym samym opacenie tych wydatkw przez pracodawc lub ich zwrot pracownikowi stanowi przychd podlegajcy opodatkowaniu.
                                                  • 20.07.2015Jak opodatkowa VAT kursy i szkolenia?
                                                   Pytanie podatnika: Czy opisane szkolenia i kursy dotyczce podniesienia kwalifikacji zawodowych opisane w pkt 1 i uzyskania nowego zawodu (przekwalifikowania zawodowego) opisane w pkt 2 s zwolnione z VAT?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] nastpna strona »