Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

aktywa-pasywa

 • 16.05.2022[18.05.2022] Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporz康zania rachunku przep造wów pieni篹nych
  Szkolenie prezentuje zasady ujmowania operacji gospodarczych w rachunku przep造wów pieni篹nych. Przedstawiona zostanie problematyka przygotowania rachunku i kluczowych pozycji bilansu i rachunku zysków i strat wp造waj帷ych na przep造wy pieni篹ne. Materia szkolenia uwzgl璠nia wymogi wynikaj帷e ze Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowo軼i nr 11 Rachunek przep造wów pieni篹nych.  Szkolenie skierowane jest do osób zarz康zaj帷ych, pracowników dziaów finansowo-ksi璕owych, controlingu; zarówno do osób pocz徠kuj帷ych (maj帷ych niewielkie lub 瘸dne do鈍iadczenie w rachunkowo軼i), jak i do tych, które posiadaj ju praktyk ksi璕ow, ale pragn pog喚bi wiedz w tej dziedzinie.
 • 19.04.2022Amortyzacja podatkowa a amortyzacja bilansowa w spó趾ach nieruchomo軼iowych - negatywne skutki Polskiego ζdu
  Jedn z negatywnych zmian wprowadzonych Polskim ζdem jest ograniczenie amortyzacji podatkowej w spó趾ach nieruchomo軼iowych do wysoko軼i amortyzacji dokonywanej zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowo軼i. Jakie trudno軼i dla przedsi瑿iorców rodzi zmiana przepisów?
 • 04.04.2022Co zmienia Polski ζd w IP Box, uldze B+R oraz uldze na robotyzacj?
  Projekt Polskiego ζdu wdra瘸 zmiany zwi您ane ze zwi瘯szeniem innowacyjno軼i krajowej gospodarki. Wynikiem tego jest m.in. dopracowanie wybranych, obecnie dzia豉j帷ych preferencji: ulgi na prace badawczo-rozwojowe (B+R) oraz ulgi IP Box. Jednocze郾ie ma doj嗆 do wprowadzenia zupe軟ie nowych rozwi您a, którymi b璠: mo磧iwo嗆 odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia go na rynek i tzw. ulga na robotyzacj. 
 • 21.03.2022[24.03.2022] Szkolenie on-line: Mi璠zynarodowe standardy rachunkowo軼i w praktyce
  Szkolenie prezentuje zasady ujmowania, wyceny i likwidacji 鈔odków trwa造ch, techniki dokonywania odpisów amortyzacyjnych i praktyczne wskazówki kierowane do spó貫k sporz康zaj帷ych sprawozdanie finansowe wg MSR 16, 38.
 • 11.03.2022NSA: Odpowiedzialno嗆 spadkobierców za zobowi您ania ustalone po 鄉ierci spadkodawcy
  Omawiane dzisiaj orzeczenie NSA dotyczy sytuacji, w której w stosunku do zmar貫go przedsi瑿iorcy, w chwili jego 鄉ierci toczy這 si post瘼owanie podatkowe, zako鎍zone decyzj w sprawie zobowi您ania podatkowego, skierowan do spadkobierców. Ci, jak si okaza這 s逝sznie, kwestionowali swoj odpowiedzialno嗆 w zakresie, okre郵onym przez organ podatkowy.
 • 10.03.2022VAT: Przedsi瑿iorstwo bez nieruchomo軼i to nadal przedsi瑿iorstwo
  Przedsi瑿iorca postanowi wnie嗆 aportem do Spó趾i z o.o. przedsi瑿iorstwo, które obecnie sk豉da si z ró積ego rodzaju sk豉dników, w tym nieruchomo軼i. Jednak nieruchomo軼i do spó趾i wniesione nie b璠, cho Spó趾a b璠zie z nich korzysta na podstawie umów najmu. Pojawi這 si pytanie - czy tak przeprowadzona operacja nie wy陰czy zwolnienia z podatku VAT takiego aportu?
 • 07.03.2022Ceny b璠 wy窺ze. Sankcje i embarga nap璠z inflacj
  Na這瞠nie na Rosj sankcji gospodarczych b璠zie mie wyra幡ie negatywne skutki równie dla Polski i innych krajów szeroko poj皻ego Zachodu. Jak przewiduj analitycy, w efekcie mo積a spodziewa si coraz wy窺zych cen ró積ych towarów, a rosn帷a inflacja szczególnie mocno dotknie 篡wno軼i.
 • 02.02.2022[Szkolenie on-line] Rachunek przep造wów pieni篹nych – istota, zasady i metody sporz康zania
  Szkolenie prezentuje zasady ujmowania operacji gospodarczych w rachunku przep造wów pieni篹nych. Przedstawiona zostanie problematyka przygotowania rachunku i kluczowych pozycji bilansu i rachunku zysków i strat wp造waj帷ych na przep造wy pieni篹ne. Materia szkolenia uwzgl璠nia wymogi wynikaj帷e ze Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowo軼i nr 11 Rachunek przep造wów pieni篹nych.
 • 20.01.2022Demonta - wycena 鈔odków trwa造ch wed逝g MSR
  Zgodnie z Mi璠zynarodowym Standardem Rachunkowo軼i nr 16 pod poj璚iem rzeczowych aktywów trwa造ch rozumiemy 鈔odki trwa貫:  które s utrzymywane w celu wykorzystania ich w procesie produkcyjnym lub przy dostawach dóbr i 鈍iadczeniu us逝g, w celu oddania do u篡wania innym podmiotom na podstawie umowy najmu lub w celach administracyjnych; oraz  którym towarzyszy oczekiwanie, i b璠 wykorzystywane przez czas d逝窺zy ni jeden okres.
 • 30.12.2021Leasing operacyjny i finansowy – uj璚ie bilansowe i podatkowe
  Bardzo cz瘰to umowy leasingu s odmiennie kwalifikowane dla celów bilansowy i podatkowych. Powoduje to odmienne ustalenie kosztów podatkowych oraz konieczno嗆 naliczenia podatku odroczonego. Dodatkowym problemem mo瞠 by zastosowanie odmiennego rozliczenia odsetek oraz konieczno嗆 pami皻ania o art. 15c ustawy o CIT, tj. o kosztach finansowania d逝積ego.
 • 16.12.2021Leasing operacyjny jako podstawa do ustalenie podatku odroczonego
  W my郵 art. 37 ust. 1 ustawy o rachunkowo軼i, w zwi您ku z przej軼iowymi ró積icami mi璠zy wykazywan w ksi璕ach rachunkowych warto軼i aktywów i pasywów a ich warto軼i podatkow oraz strat podatkow mo磧iw do odliczenia w przysz這軼i, jednostka tworzy rezerw i ustala aktywa z tytu逝 odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem. Szczególnym rodzajem umów, przy których praktyczne zawsze powstaj rezerwy i aktywa z tytu逝 podatku odroczonego, s umowy leasingowe.
 • 16.12.2021Transakcja kontrolowana o charakterze jednorodnym w interpretacji ogólnej MF
  Interpretacja ogólna w sprawie transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym wyja郾ia, w jaki sposób nale篡 rozumie poj璚ie jednorodno軼i transakcji oraz jak prawid這wo dokonywa oceny jednorodno軼i transakcji, poprzez analiz poszczególnych elementów oceny jednorodno軼i. Dotyczy ona równie jednorodno軼i w odniesieniu do transakcji innych ni kontrolowane. Interpretacja powinna przyczyni si do pewno軼i i jednolito軼i stosowania prawa, a tak瞠 do zwi瘯szenia bezpiecze雟twa podatkowego podatników.
 • 09.12.2021Ró積a stawka amortyzacji podstaw do ustalenie podatku odroczonego
  Warto嗆 podatkowa aktywów jest to kwota, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o rachunkowo軼i, wp造waj帷a na pomniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego (podstawy opodatkowania po odliczeniach) w przypadku uzyskania z nich, w sposób po鈔edni lub bezpo鈔edni, korzy軼i ekonomicznych. Taki sposób ustalania warto軼i podatkowej stosuje si do aktywów, z których korzy軼i s opodatkowane.
 • 23.11.2021Po陰czenie odwrotne przez przej璚ie spó趾i – czy to unikanie opodatkowania?
  Polska spó趾a córka w ramach funkcjonuj帷ego holdingu zamierza豉 przej望 zagraniczn spó趾 matk. W celu unikni璚ia zarzutu o unikanie opodatkowania z這篡豉 wniosek o opini zabezpieczaj帷 do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Co istotne, do przygotowania wniosku podesz豉 profesjonalnie – wyczerpuj帷o i merytorycznie uzasadniaj帷 celowo嗆 transakcji.
 • 09.11.2021Bon ró積ego przeznaczenia a data powstania przychodu
  Przychód podatkowy powstanie w momencie wykorzystania bonu (karty podarunkowej/vouchera) przez klienta na nabycie okre郵onego towaru, czy te us逝gi. Natomiast w sytuacji, gdy klient nie zrealizuje karty podarunkowej/vouchera posiadaj帷ej z góry okre郵ony termin wa積o軼i, momentem rozpoznania przychodu podatkowego b璠zie dzie, w którym up造n掖 termin wyznaczony na jej/jego realizacj (dzie przekszta販enia si przedp豉ty w definitywne przysporzenie maj徠kowe).
 • 09.11.2021Upad這嗆 konsumencka: Z czynno軼i egzekucyjnych wy陰czone b璠 nieruchomo軼i?
  Z dniem og這szenia upad這軼i maj徠ek upad貫go staje si mas upad這軼i, która s逝篡 zaspokojeniu wierzycieli upad貫go. Maj徠ek masy upad這軼i mog stanowi m.in. nieruchomo軼i, ruchomo軼i, wierzytelno軼i oraz inne prawa maj徠kowe. W przypadku sprzeda篡 nieruchomo軼i d逝積ika, która s逝篡豉 do zaspokojenia jego potrzeb mieszkaniowych, z sumy uzyskanej ze sprzeda篡 nieruchomo軼i wydziela si upad貫mu kwot odpowiadaj帷 przeci皻nemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub s御iedniej miejscowo軼i za okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesi璚y.
 • 07.10.2021Wydatki na zorganizowanie si這wni dla pracowników mog by kosztem firmy
  W chwili obecnej w spó販e trwaj rozmowy w jaki sposób bardziej zintegrowa za這g i zatrzyma pracowników w firmie. Planowane jest wykonanie si這wni na terenie firmy. Przewidywany koszt netto to ok. 50 000 z, a warto嗆 瘸dnego urz康zenia nie przekroczy 10 000 z. Ponadto przewidywany okres u篡wania si這wni b璠zie d逝窺zy ni rok, a w dniu przyj璚ia do u篡wania si這wnia b璠zie kompletna i zdatna do u篡tku. Czy zakupione urz康zenia do si這wni, sfinansowane ze 鈔odków obrotowych spó趾i, jako zak豉du pracy, b璠 stanowi造 鈔odek trwa造 podlegaj帷y amortyzacji?
 • 06.10.2021Kontrowersje wokó szykowanych zmian w豉sno軼iowych w energetyce
  Planowane przez rz康 zmiany w豉sno軼iowe w sektorze elektroenergetycznym b璠 grozi wzrostem cen energii elektrycznej – twierdzi Zwi您ek Pracodawców Prywatnych Energetyki Konfederacji Lewiatan. Kontrowersje dotycz szykowanego wydzielenia do Narodowej Agencji Bezpiecze雟twa Energetycznego (NABE) aktywów w璕lowych ze spó貫k energetycznych.
 • 27.09.2021Czy przekszta販enie towaru w 鈔odek trwa造 niesie konsekwencje w VAT
  Towarami s wytworzone przez dan jednostk oraz b璠帷e jej w豉sno軼i wyroby gotowe przeznaczone do dalszej odsprzeda篡 w stanie nieprzetworzonym, które znajduj si w magazynach czy te punktach sprzeda篡. Wa積e aby stan towarów nie wskazywa na jakiekolwiek przetworzenie. Co do zasady sprzeda towaru dokumentowana jest faktur, rachunkiem albo paragonem. S one ewidencjonowane w cenach nabycia lub w kosztach wytworzenia. Towar stanowi przedmiot zapotrzebowania przez to, 瞠 ma on warto嗆 u篡tkow, a wi璚 takie naturalne cechy fizyko-chemiczne, które umo磧iwiaj zaspokojenie potrzeb nabywców.
 • 09.09.2021Altana ogrodowa te mo瞠 by kosztem firmy
  W sytuacji, gdy warto嗆 wytworzenia altany b璠zie wy窺za ni 10 000 z i b璠zie ona wykorzystywana przez Wnioskodawc na potrzeby zwi您ane z prowadzon przez niego dzia豉lno軼i gospodarcz, przez przewidywany okres u篡wania d逝窺zy ni rok, to b璠zie stanowi 鈔odek trwa造 podlegaj帷y amortyzacji podatkowej. Wówczas kosztem uzyskania przychodów b璠 odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 22a-22o ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • 26.08.2021Skutki w VAT wycofania 鈔odka trwa貫go z przedsi瑿iorstwa
  Przez opodatkowan dostaw towarów rozumie si równie nieodp豉tne przekazanie przez podatnika towarów nale膨cych do jego przedsi瑿iorstwa, w szczególno軼i przekazanie lub zu篡cie na cele osobiste, je瞠li podatnikowi przys逝giwa這, w ca這軼i lub w cz窷ci, prawo do obni瞠nia kwoty podatku nale積ego o kwot podatku naliczonego z tytu逝 nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich cz窷ci sk豉dowych. Brak takiego prawa (oboj皻ne czy zrealizowanego czy nie) umo磧iwia unikni璚ie opodatkowania takiej operacji, co wynika z zasady proporcjonalno軼i.
 • 26.08.2021Przeniesienie prawa w豉sno軼i nieruchomo軼i za zwolnienie z d逝gu z CIT
  Ze wzgl璠u na trudn sytuacj finansow spó趾i z o.o. oraz na zbli瘸j帷y si termin sp豉ty zobowi您a wobec po篡czkodawców, zarz康 podj掖 decyzj o cesji wierzytelno軼i wobec po篡czkodawców na spó趾 akcyjn. W zwi您ku ze wst瘼n decyzj o postawieniu spó趾i z o.o. w stan likwidacji, zarz康y spó貫k podejm decyzj o wspólnym rozliczeniu zobowi您a poprzez przeniesienie prawa w豉sno軼i gruntu budowlanego w zamian za zwolnienie z d逝gu z tytu逝 cesji wierzytelno軼i. Czy nabycie prawa w豉sno軼i nieruchomo軼i w zamian za zwolnienie z d逝gu stanowi odp豉tne nabycie nieruchomo軼i i skutkuje obowi您kiem zap豉ty podatku?
 • 25.08.2021Skutki w VAT wycofania 鈔odka trwa貫go z przedsi瑿iorstwa
  Przez opodatkowan dostaw towarów rozumie si równie nieodp豉tne przekazanie przez podatnika towarów nale膨cych do jego przedsi瑿iorstwa, w szczególno軼i przekazanie lub zu篡cie na cele osobiste, je瞠li podatnikowi przys逝giwa這, w ca這軼i lub w cz窷ci, prawo do obni瞠nia kwoty podatku nale積ego o kwot podatku naliczonego z tytu逝 nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich cz窷ci sk豉dowych. Brak takiego prawa (oboj皻ne czy zrealizowanego czy nie) umo磧iwia unikni璚ie opodatkowania takiej operacji, co wynika z zasady proporcjonalno軼i.
 • 29.07.2021Podj掖em decyzj o zaniechaniu inwestycji – czy odlicz VAT?
  Trybuna Sprawiedliwo軼i UE uzna, 瞠 z art. 167, 168, 184 i 185 Dyrektywy 112 wynika, i prawo do odliczenia zostaje zachowane gdy pierwotne zamiary inwestycyjne zosta造 zaniechane ze wzgl璠u na okoliczno軼i niezale積e od woli podatnika. Korekta nie jest konieczna gdy podatnik ma zamiar w dalszym ci庵u wykorzystywa zakupione towary (us逝gi) do celów dzia豉lno軼i podlegaj帷ej opodatkowaniu VAT.
 • 14.07.2021Tarcza antykryzysowa: Wydatki sfinansowane z bezzwrotnych po篡czek mog by kosztem
  Wydatki sfinansowane z bezzwrotnych po篡czek, o których mowa w art. 15zzd ustawy o szczególnych rozwi您aniach zwi您anych z zapobieganiem, przeciwdzia豉niem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zaka幡ych oraz wywo豉nych nimi sytuacji kryzysowych, mog stanowi koszty uzyskania przychodów. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
 • 13.07.2021Tarcza antykryzysowa: Wydatki sfinansowane z bezzwrotnych po篡czek mog by kosztem
  Wydatki sfinansowane z bezzwrotnych po篡czek, o których mowa w art. 15zzd ustawy o szczególnych rozwi您aniach zwi您anych z zapobieganiem, przeciwdzia豉niem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zaka幡ych oraz wywo豉nych nimi sytuacji kryzysowych, mog stanowi koszty uzyskania przychodów. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
 • 09.07.2021IP BOX: Dzia豉lno嗆 w zakresie wytwarzania oprogramowania, jego przetwarzania i ulepszania  
  Z wnioskiem o wydanie interpelacji podatkowej zwróci si przedsi瑿iorca, który prowadzi jednoosobow dzia豉lno嗆 gospodarcz, przedmiotem której jest mi璠zy innymi dzia豉lno嗆 zwi您ana z wytwarzaniem oprogramowania, które nast瘼nie jest zbywane, 陰czone z innym oprogramowaniem i wraca do ulepszenia.
 • 10.05.2021Podatki 2021: Biznes apeluje o brak podwójnego opodatkowania REIT-ów
  Przygotowywana przez rz康 ustawa o tzw. REIT-ach, czyli spó趾ach inwestuj帷ych w nieruchomo軼i, które przynosz dochód z najmu, powinna zak豉da brak podwójnego opodatkowania – twierdz eksperci Konfederacji Lewiatan. Biznes liczy na to, 瞠 nowe prawo zostanie uchwalone przez Sejm ju jesieni.
 • 19.03.2021Jak zaksi璕owa otrzymane faktury zaliczkowe?
  Pracuj w firmie, gdzie mamy pe軟 ksi璕owo嗆, nie mamy VAT-u. Ostatnio otrzyma豉m faktur zaliczkow na zakup okna do firmy i jego wstawienie na kwot 6000 z. Chcia豉m zaksi璕owa t faktur na rozliczenie zakupu oraz rozrachunki z tytu逝 zaliczek. Jednak gdy zaksi璕uj j w taki sposób, w bilansie warto嗆 faktury zostanie uj皻a w zapasach. Tak mam okre郵one w polityce rachunkowo軼i. Jak to zaksi璕owa, 瞠bym nie musia豉 zmienia polityki rachunkowo軼i?
 • 12.03.2021Opodatkowanie nieruchomo軼i odgrywa w Polsce niewielk rol
  Wp造wy z opodatkowania nieruchomo軼i stanowi造 w 2019 r. w Polsce ok. 3,6 proc. ogó逝 wp造wów podatkowych – wynika z danych zebranych przez ameryka雟ki think tank podatkowy Tax Foundation. To wska幡ik ni窺zy od 鈔edniej dla europejskich krajów nale膨cych do Organizacji Wspó逍racy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), która wynosi 4,5 proc.
 • 26.01.2021Warunki oceny, czy transakcja kontrolowana ma charakter jednorodny
  Przepisy w zakresie dokumentacji cen transferowych zmieniaj si praktycznie co roku. Fiskus coraz wi瘯sz wag przyk豉da do tego tematu, st康 te potrzeba licznych zmian. Jedn z nich jest zmiana w zakresie podmiotów zobowi您anych do raportowania transakcji. Przy wype軟ieniu obowi您ku przygotowania dokumentacji cen transferowych za 2019 r. nie jest ju wa積a wysoko嗆 przychodów i kosztów wygenerowanych przez podatnika czy te warto嗆 transakcji z jednym podmiotem, ale wysoko嗆 poszczególnych transakcji o charakterze jednorodnym. Mo瞠 to mie istotne znaczenie przy ustalaniu, czy podmiot w danym roku b璠zie w ogóle zobowi您any do przygotowania dokumentacji cen transferowych.
 • 21.01.2021安iadczenia dla pracuj帷ego zdalnie bez PIT
  W sytuacji zlecenia pracy zdalnej, na podstawie przepisów ustawy z 2 marca 2020 r. dot. COVID-19, w zwi您ku z regulacj wynikaj帷 z art. 3 pkt 4 tej ustawy, zgodnie z któr obowi您kiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikowi narz璠zi i materiaów potrzebnych do pracy zdalnej - po stronie pracownika, na gruncie ustawy o PIT nie powstanie z tego tytu逝 przychód. Co istotne, bez znaczenia pozostaje sposób zapewnienia narz璠zi i materiaów, tj. czy nast徙i w formie rzeczowej, czy te poprzez wyp豉t 鈍iadczenia za u篡wanie w豉snych materiaów i narz璠zi pracownika.
 • 13.01.2021UKNF ostrzega przed inwestycjami w kryptowaluty
  Urz康 Komisji Nadzoru Finansowego opublikowa oficjalne ostrze瞠nie o ryzykach zwi您anych z nabywaniem oraz obrotem kryptoaktywami, czyli walutami wirtualnymi i kryptowalutami. Jak przypomina UKNF, rynek ten jest rynkiem nieregulowanym i wyst瘼uje na nim sporo nieprawid這wo軼i.
 • 24.11.2020VAT od zbycia przedsi瑿iorstwa do jednoosobowej dzia豉lno軼i wspólnika
  Skoro przedmiotem nieodp豉tnego przekazania b璠zie przedsi瑿iorstwo spe軟iaj帷e wymogi okre郵one w art. 551 Kodeksu cywilnego, to tym samym na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i us逝g nieodp豉tne przekazanie ca貫go przedsi瑿iorstwa spó趾i cywilnej do jednoosobowej dzia豉lno軼i wspólnika nie b璠zie podlega這 opodatkowaniu podatkiem VAT. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
 • 12.11.2020WSA. Zap豉ta przez p豉tnika zaleg造ch sk豉dek a przychód zleceniobiorcy
  Zleceniodawca, uiszczaj帷 w ramach swoich publicznoprawnych obowi您ków, jako p豉tnik, zaleg貫 sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne w cz窷ci finansowanej przez zleceniobiorc oraz zaleg造ch sk豉dek na ubezpieczenie zdrowotne, nie dokonuje 瘸dnego przysporzenia maj徠kowego zwi瘯szaj帷ego maj徠ek zleceniobiorcy - orzek Wojewódzki S康 Administracyjny w Rzeszowie.
 • 21.10.2020Podatki na 鈍iecie: OECD bierze na celownik kryptowaluty
  Organizacja Wspó逍racy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowa豉 nowy raport dotycz帷y kwestii podatkowych i kryptowalut. Zapowiedziano te, 瞠 system raportowania (Common Reporting Standard) zostanie w 2021 r. rozszerzony tak瞠 na nowe aktywa w walutach wirtualnych.
 • 14.10.2020Kradzie samochodu a leasing i odszkodowanie
  Przedsi瑿iorca, w ramach prowadzonej dzia豉lno軼i, zawar umow leasingu na okres 36 miesi璚y. Przedmiotem leasingu operacyjnego by samochód osobowy, który zosta ubezpieczony (AC, OC, NNW) - sk豉dki op豉ca leasingobiorca. Samochód zosta skradziony. Przedsi瑿iorca otrzyma od leasingodawcy zwrot szkody tytu貫m odszkodowania. Czy jest on zobowi您any do opodatkowania i rozliczenia w pozosta貫 przychody kwoty otrzymanego odszkodowania?
 • 13.10.2020[Szkolenie on-line] Bilansowe zamkni璚ie roku
  Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest umo磧iwienie zdobycia praktycznej wiedzy oraz umiej皻no軼i niezb璠nych do prawid這wego sporz康zania sprawozdania finansowego. Uczestnicy udoskonal wiedz w zakresie bilansowego zamkni璚ia roku , a w szczególno軼i w zakresie sporz康zania odpowiedniej dokumentacji ksi璕owej, wyceny sk豉dników bilansu, ustalenia wyniku finansowego, sporz康zania rachunku przep造wów pieni篹nych, uprosze w zakresie sporz康zania sprawozda.
 • 28.08.2020Biznes apeluje o ograniczenie albo zawieszenie podatku bankowego
  W obecnej sytuacji podatek od niektórych instytucji finansowych prowadzi do pogarszania si sytuacji firm, zmniejsza korzy軼i klientów banków i obni瘸 konkurencyjno嗆 samych banków – oceniaj eksperci Konfederacji Lewiatan. Organizacja apeluje do rz康u o przynajmniej ograniczenie tzw. podatku bankowego lub zawieszenie tych elementów daniny, które maj szczególnie negatywne efekty.
 • 31.07.2020Odsetki za opó幡ienie w transakcjach handlowych jako przychód podatkowy
  Klienci przedsi瑿iorcy dokonuj p豉tno軼i z opó幡ieniem w stosunku do uzgodnionych terminów p豉tno軼i. W zwi您ku z tym nabywa on uprawnienie do odsetek za opó幡ienie w transakcjach handlowych. Co jest podstaw do rozpoznania przychodu podlegaj帷ego opodatkowaniu z tytu逝 ww. odsetek? W którym miesi帷u nale篡 zwi瘯szy podstaw opodatkowania o ten przychód (czy obowi您uje ogólna zasada kasowa, tzn. przychód powstaje z chwil otrzymania odsetek)?
 • 16.07.2020NSA. Zbycie nieruchomo軼i za zwolnienie z d逝gu bez PIT
  Przeniesienie prawa w豉sno軼i nieruchomo軼i w zamian za zwolnienie z d逝gu nie ma odp豉tnego charakteru, gdy przenosz帷y to prawo nie uzyskuje przysporzenia maj徠kowego - nie powi瘯szaj si jego aktywa maj徠kowe, a jedynie zmienia si ich struktura - a tym samym nie stanowi 廝ód豉 przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • 07.07.2020Czy poker online ma przysz這嗆? Nawet po COVID-19 prognozy s ostro積ie optymistyczne
  Oprócz relatywnie w御kiej grupy zdeklarowanych fanów z pewno軼i niewiele osób ekscytuje si pokerem w ogóle, a pokerem online w szczególno軼i. Tymczasem jest to sektor, którego obroty si璕aj miliardów dolarów. Bran瘸 ju od kilku lat podlega豉 wprawdzie pewnym turbulencjom, jako 瞠 wojn pokerowi w dotychczasowym kszta販ie wyda造 USA, a obecnie epidemia koronowirusa odcisn窸a – podobnie jak na wielu bran瘸ch – swoje negatywne pi皻no. Jednak szeroko rozumiany przemys iGamming, w tym gry hazardowe, odnotowuj systematyczne zyski (warto嗆 netto szacowana na 138,7 mld USD w 2018 r. i 152,1 mld USD w 2019 r.). Du瘸 w tym zas逝ga Izraela, który jest uznawany za 鈍iatowego lidera w dziedzinie innowacji, a jego firmy i przedsi瑿iorcy odgrywaj ogromn rol w sektorze gier online. To Isai Scheinberg, izraelsko-kanadyjski za這篡ciel PokerStars, witryny pokera online, sprawi, i zainteresowa造 si nim miliony ludzi na ca造m 鈍iecie.
 • 07.07.2020Odszkodowanie za skradziony samochód w leasingu to przychód z dzia豉lno軼i
  Przedsi瑿iorca, w ramach prowadzonej dzia豉lno軼i, zawar umow leasingu na okres 36 miesi璚y. Przedmiotem leasingu operacyjnego by samochód osobowy, który zosta ubezpieczony (AC, OC, NNW) - sk豉dki op豉ca leasingobiorca. Samochód zosta skradziony. Przedsi瑿iorca otrzyma od leasingodawcy zwrot szkody tytu貫m odszkodowania. Czy jest on zobowi您any do opodatkowania i rozliczenia w pozosta貫 przychody kwoty otrzymanego odszkodowania?
 • 12.03.2020NSA. D逝g spadkowy mo瞠 by kosztem nie wcze郾iej ni od 2019 r.
  Dopiero od 1 stycznia 2019 r. art. 22 ust. 6d ustawy o PIT wyra幡ie zalicza do kosztów uzyskania przychodów ci篹ary spadkowe, przez które rozumie si m.in. d逝gi spadkowe. Zakres wprowadzonych zmian nie pozwala uzna tej nowelizacji za doprecyzowuj帷 poprzednie brzmienie przepisu, lecz nakazuje przyj望, 瞠 by豉 to zmiana o charakterze prawotwórczym, przewiduj帷a rozszerzenie zakresu kosztów uzyskania przychodów - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
 • 11.03.2020Wspieranie nowych inwestycji - obja郾ienia podatkowe MF
  Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej opublikowa這 obja郾ienia podatkowe w sprawie ustalania dochodu zwolnionego z tytu逝 wsparcia nowej inwestycji. Obja郾ienia te dotycz sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych lub podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 • 28.02.2020Podatki 2020: Problemy podatników dokonuj帷ych reinwestycji
  Ju od 2019 r. organy podatkowe wydaj niekorzystne interpretacje indywidualne dotycz帷e podatników dokonuj帷ych reinwestycji. Jak t逝macz eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton, zgodnie jednak z wyrokami s康ów administracyjnych, w Polskiej Strefie Inwestycji zwolnienie z opodatkowania odnosi si do ca貫go dochodu generowanego przez zak豉d obj皻y zwolnieniem. Wyroki te daj szanse na zakwestionowanie stanowisk organów.
 • 26.02.2020Podatki 2020: Problemy podatników dokonuj帷ych reinwestycji
  Ju od 2019 r. organy podatkowe wydaj niekorzystne interpretacje indywidualne dotycz帷e podatników dokonuj帷ych reinwestycji. Jak t逝macz eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton, zgodnie jednak z wyrokami s康ów administracyjnych, w Polskiej Strefie Inwestycji zwolnienie z opodatkowania odnosi si do ca貫go dochodu generowanego przez zak豉d obj皻y zwolnieniem. Wyroki te daj szanse na zakwestionowanie stanowisk organów.
 • 01.02.2020Czym ró積i si maj徠ek trwa造 od obrotowego?
  Podmioty gospodarcze, bez wzgl璠u na to, jaki rodzaj dzia豉lno軼i wykonuj, musz dysponowa pewnymi zasobami. Obejmuj one ró積orodne sk豉dniki, które mo積a podzieli na dwie grupy. Pierwsza to maj徠ek trwa造, druga – maj徠ek obrotowy.
 • 22.01.2020Esto雟ki CIT w Polsce?
  Niew徠pliwie jednym z najwi瘯szych problemów, z jakimi mierz si obecnie polska gospodarka i przedsi瑿iorcy w niej funkcjonuj帷y, jest stosunkowo niewielki kapita w豉sny firm oraz zwi您ana z tym niewielka sk這nno嗆 sektora prywatnego do zwi瘯szania wydatków na inwestycje. Zach皻a w postaci braku opodatkowania zainwestowanych dochodów mo瞠 by dla przedsi瑿iorców istotnym bod嬈em do wzmo瞠nia tego procesu, tym wa積iejszym w sytuacji spodziewanego spowolnienia gospodarczego. Z drugiej strony projekt ten niew徠pliwie b璠zie wi您a si ze znacznym obni瞠niem dochodów z podatku CIT.
 • 02.01.2020Opinia zabezpieczaj帷a: Obni瞠nie stawek amortyzacji w okresie korzystania z pomocy publicznej
  Korzy嗆 podatkowa uzyskana w wyniku obni瞠nia stawek amortyzacji nie b璠zie sprzeczna z przedmiotem i celem przepisu art. 15 ust. 6 updop. Zgodnie z tym przepisem - kosztem uzyskania przychodów s odpisy z tytu逝 zu篡cia 鈔odków trwa造ch oraz warto軼i niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wy陰cznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzgl璠nieniem art. 16. Zdaniem Szefa KAS, pierwotne obni瞠nie stawek amortyzacyjnych 鈔odków trwa造ch jest sposobem na "zachowanie” kosztu podatkowego na czas, kiedy Wnioskodawca b璠zie móg go uwzgl璠ni przy ustalaniu podatku dochodowego.

[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 12 ] nast瘼na strona »