Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

prawo zasiłku rodzinnego

 • 23.03.2020Problem ze świadczeniami rodzinnymi po zawieszeniu działalności
  Katalog okoliczności, których zaistnienie powoduje utratę dochodu nie obejmuje wszystkich zdarzeń związanych z dochodem, a tylko te sytuacje, które wiążą się z trwałą utratą danego źródła dochodu. Zawieszenie pozarolniczej działalności gospodarczej nie ma trwałego charakteru (jak wykreślenie działalności gospodarczej z rejestru), więc nie zostało uwzględnione w katalogu określonym w art. 3 pkt 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych. W związku z tym, to wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej uznawane jest za utratę dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych - wyjaśniło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
  • 18.03.2020Czy konkubent to rodzina? To zależy od okoliczności
   Biorąc pod uwagę cel przyznawanych na podstawie różnych ustaw świadczeń (np. ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy społecznej) i określenie na potrzeby przyznawania tych świadczeń różnych pojęć rodziny, definicja rodziny stosowana na gruncie ustawy o świadczeniach rodzinnych nie może być tożsama z tą, która ma zastosowanie np. w ustawie o pomocy społecznej. Tak więc, wprowadzenie jednolitej definicji „rodziny” stosowanej na płaszczyźnie różnych ustaw, nie znajduje w tym aspekcie uzasadnienia - wyjaśniło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na interpelację poselską.
   • 28.11.2019Ulga rodzinna - małżonkowie przed rozwodem, mieszkający osobno
    Ulga rodzinna przysługuje obojgu rodzicom. Jej prawidłowe rozliczenie w przypadku rozdzielnej opieki nad dziećmi wymaga porozumienia opiekunów. Co jednak w przypadku, w którym rodzice nie osiągają porozumienia, a dodatkowo jedno z nich uchyla się od opieki i mimo posiadanych praw, wykonuje ją w sposób marginalny? Dzisiaj interpretacja rozstrzygająca między innymi taki problem. Drugi dotyczy sposobu rozliczenia ulgi, kiedy dziecko staje się pełnoletnie w trakcie roku podatkowego, i otrzymuje nieregularnie płacone alimenty.
    • 25.11.2019Abonament RTV - poznaliśmy wysokość opłat za 2020 rok
     Mimo wielu zapowiedzi abonament RTV nie zniknął. Za to coraz częściej pojawiają się głosy o zaostrzeniu kar i wdrożeniu skuteczniejszych działań egzekucyjnych. W tym kontekście, oprócz informacji o wysokości opłat abonamentowych warto poznać zasady zwolnienia z konieczności płacenia tej dość już archaicznej opłaty.
     • 24.11.2019Abonament RTV - poznaliśmy wysokość opłat za 2020 rok
      Mimo wielu zapowiedzi abonament RTV nie zniknął. Za to coraz częściej pojawiają się głosy o zaostrzeniu kar i wdrożeniu skuteczniejszych działań egzekucyjnych. W tym kontekście, oprócz informacji o wysokości opłat abonamentowych warto poznać zasady zwolnienia z konieczności płacenia tej dość już archaicznej opłaty.
      • 20.11.2019WSA. Zasiłek rodzinny po rozwodzie. Komu przysługuje?
       1. Warunkiem uznania rodzica dziecka (w tym ojca dziecka będącego byłym mężem matki i nietworzącego wspólnego gospodarstwa domowego z dzieckiem) za osobę uprawnioną do zasiłku rodzinnego i członka rodziny jest tworzenie z dzieckiem, o którym mowa w art. 3 pkt 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych (u.ś.r.), wspólnoty dochodów, o której mowa w art. 3 pkt 12 u.ś.r.
       • 15.10.2019Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (formularz podatkowy SD-3)
        Dostajesz darowiznę albo dziedziczysz spadek? Jeśli dostajesz za darmo jakieś rzeczy albo prawa majątkowe (majątek) - złóż formularz podatkowy SD-3 i zapłać podatek od spadków i darowizn.
        • 14.10.2019Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (formularz podatkowy SD-3)
         Dostajesz darowiznę albo dziedziczysz spadek? Jeśli dostajesz za darmo jakieś rzeczy albo prawa majątkowe (majątek) - złóż formularz podatkowy SD-3 i zapłać podatek od spadków i darowizn.
         • 15.07.2019500+ dla dorosłych dzieci?
          Od 1 lipca 2019 r. dodatek na dzieci z programu „Rodzina 500 plus” przyznawany jest każdemu dziecku w rodzinie do chwili ukończenia 18. roku życia. Jednakże – jak zwracają uwagę wdowy – ta pomoc powinna być kontynuowana po osiągnięciu przez dzieci 18. roku życia do chwili, gdy dzieci się uczą. Jaką i od kiedy samotne matki – wdowy mogą odczuć konkretną pomoc finansową dla dzieci, które pozostają na ich wychowaniu? Czy brana jest pod uwagę możliwość wypłacania dodatków z tytułu programu "Rodzina 500 plus" dla dzieci powyżej 18. roku życia?
          • 03.07.2019Zasiłek wychowawczy na dziecko a kryterium dochodowe
           Zgodnie z art. 186 Kodeksu pracy pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Podczas przebywania na urlopie wychowawczym rodzic nie zachowuje prawa do wynagrodzenia, a świadczenie pieniężne z tytułu opieki nad dzieckiem od 2004 r. jest wypłacane wyłącznie w formie dodatku do zasiłku rodzinnego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Pełna kwota tego dodatku wynosi 400 zł miesięcznie.
           • 17.05.2019Prawo do zasiłku opiekuńczego - podstawowe informacje i przykłady
            Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił zaktualizowany do bieżącego stanu prawnego komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wyjaśniając szczegółowo i na przykładach wybrane kwestie dotyczące poszczególnych rodzajów świadczeń. Dzisiaj informacje dotyczące prawa do zasiłku opiekuńczego.
            • 12.02.2019Składki ZUS 2019: Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
             Obowiązek opłacania składek na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON) został wprowadzony od 1 stycznia 2019 r. Płatnik zobowiązany do opłacania składek na Fundusz Pracy, począwszy od rozliczeń za styczeń 2019 r. opłaca je razem ze składkami na SFWON (których wysokość wynosi 0,15%) w łącznej wysokości 2,45% podstawy ich wymiaru, która w obu przypadkach jest taka sama.
             • 11.02.2019Składki ZUS 2019: Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
              Obowiązek opłacania składek na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON) został wprowadzony od 1 stycznia 2019 r. Płatnik zobowiązany do opłacania składek na Fundusz Pracy, począwszy od rozliczeń za styczeń 2019 r. opłaca je razem ze składkami na SFWON (których wysokość wynosi 0,15%) w łącznej wysokości 2,45% podstawy ich wymiaru, która w obu przypadkach jest taka sama.
              • 25.05.2018Komu przysługuje renta rodzinna?
               Renta rodzinna jest świadczeniem z ubezpieczenia społecznego mającym na celu zapewnienie środków pieniężnych po śmierci ubezpieczonego tym spośród członków rodziny, którzy wraz z jego śmiercią utracili żywiciela. Zasady nabywania prawa do renty rodzinnej zostały ściśle określone przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
               • 09.03.2018Nowe zasady uzyskania świadczenia 500+ dla samotnych rodziców
                W przypadku gdy alimenty zostaną ustalone w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego, akt notarialny jest tytułem wykonawczym (a więc spełnia warunek określony w art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci) tylko wówczas, gdy sąd nada takiej umowie klauzulę wykonalności - poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej udostępniło krótki w poradniku dla samotnych rodziców.
                • 22.02.2018Poradniki ZUS: Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy z przykładami
                 Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia okresowo aktualizowane poradniki dotyczące realizowania obowiązków związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia, ilustrując je praktycznymi przykładami. Dzisiaj publikujemy poradnik, poświęcony opłacaniu składek na Fundusz Pracy.
                 • 09.02.2018Abonament RTV - kto jest zwolniony, kto może korzystać z ulgi
                  Wieści o śmierci abonamentu RTV okazały się być przedwczesne. Ma się dobrze, a kolejne pojawiające się projekty jego zastąpienia czymś innym mają medialnie burzliwy, ale krótki żywot. Warto więc przypomnieć kto i w jaki sposób może uwolnić się od tego parapodatkowego obowiązku.
                  • 18.01.2018Zasiłek opiekuńczy - uprawnienia i ich udokumentowanie
                   Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował ilustrowany przykładami komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wyjaśniając szczegółowo wybrane kwestie dotyczące poszczególnych rodzajów świadczeń. Dzisiaj o tym, kto ma prawo do pobierania zasiłku opiekuńczego oraz o tym, jak to prawo należy udokumentować.
                   • 21.03.20174000 zł na niepełnosprawne dziecko - przepisy są zbyt ogólne?
                    Interpelacja nr 10286 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
                    • 24.02.2017Świadczenia rodzinne – opozycja proponuje zmiany ws. ustalania dochodów
                     Kwoty przysporzeń majątkowych z tytułu umorzonych należności czynszowych lub za dostawę mediów powinny być wyłączone z dochodu rodziny, która ma prawo do zasiłku rodzinnego – uważa klub parlamentarny Kukiz’15. W poselskim projekcie zaproponowano odpowiednie zmiany mające na celu poprawę sytuacji świadczeniobiorców.
                     • 10.01.2017Świadczenia socjalne. Wzrost minimalnego wynagrodzenie a nowe progi dochodowe
                      Interpelacja nr 8183 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie zmiany progów dochodowych uprawniających do pobierania świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego
                      • 18.08.2016Praca za granicą a prawo do dodatku 500+
                       Interpelacja nr 4285 w sprawie programu 500+ dla osób, których małżonek pracuje za granicą.
                       • 20.07.2016Świadczenia rodzinne. Umorzony czynsz jest dochodem
                        Interpelacja nr 4393 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie wyłączenia umorzonej kwoty zaległości czynszowych z definicji dochodu w ustawie o świadczeniach rodzinnych
                        • 11.07.2016Prawo do zasiłku opiekuńczego - ZUS wyjaśnia
                         Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, bez okresu wyczekiwania, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki.  Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:
                         • 08.07.2016Prawo do zasiłku opiekuńczego - ZUS wyjaśnia
                          Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, bez okresu wyczekiwania, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki.  Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:
                          • 24.06.2016Młodociani pracownicy tracą prawo do alimentów i zasiłków?
                           Interpelacja nr 3856 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie przedłużenia okresu otrzymywania świadczeń przez młodocianych pracowników
                           • 25.05.2016Błędy w umowie o pracę a prawo do zasiłku chorobowego
                            Zapytanie nr 440 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie uzyskania prawa do zasiłku chorobowego
                            • 15.04.2016Rozliczenie roczne. Separacja i ulga na dzieci tylko dla jednego rodzica
                             Pytanie podatnika: Od 19 czerwca 2014 r. Wnioskodawczyni jest w separacji z mężem, w tym dniu mąż Wnioskodawczyni wyprowadził się do swoich rodziców. Mąż Wnioskodawczyni bardzo rzadko odwiedza dzieci (średnio raz na trzy miesiące), nie uczestniczy w ich wychowaniu, do grudnia 2015 r. nie wiedział nawet do jakiej szkoły chodzi córka, nie wykonuje władzy rodzicielskiej w stosunku do dzieci. Dzieci mieszkają z Wnioskodawczynią i to ona sprawuje wyłączną opiekę nad nimi. Czy Wnioskodawczyni może rozliczyć się indywidualnie za 2015 r. odliczając ulgę prorodzinną na dwoje dzieci za cały rok?
                             • 22.03.2016Świadczenia pielęgnacyjne – przepisy zostaną dostosowane do wyroku TK
                              Ustawa o świadczeniach rodzinnych zostanie dostosowana do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z listopada 2014 r. – wynika z senackiego projektu, który trafił do Sejmu w piątek. W orzeczeniu wskazano, że przepis, który uniemożliwiał przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w niektórych sytuacjach, był sprzeczny z ustawą zasadniczą.
                              • 21.03.2016Świadczenia pielęgnacyjne – przepisy zostaną dostosowane do wyroku TK
                               Ustawa o świadczeniach rodzinnych zostanie dostosowana do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z listopada 2014 r. – wynika z senackiego projektu, który trafił do Sejmu w piątek. W orzeczeniu wskazano, że przepis, który uniemożliwiał przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w niektórych sytuacjach, był sprzeczny z ustawą zasadniczą.
                               • 28.01.2016Jakie zmiany w prawie pracy?
                                Interpelacja nr 251 w sprawie założeń i kierunków planowanych działań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w VIII kadencji Sejmu.
                                • 19.11.2015Pomoc społeczna. Progi dochodowe będą zmienione?
                                 Interpelacja nr 34873 w sprawie waloryzacji progów dochodowych uprawniających do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej.
                                 • 17.11.2015Opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych. Czy będą zmiany w zasiłkach?
                                  Interpelacja nr 34841 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie opiekunów osób niepełnosprawnych
                                  • 16.09.2015500 złotych na każde dziecko?
                                   Interpelacja nr 34257 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dodatku na dziecko w wysokości 500 zł do osiemnastego roku życia
                                   • 24.08.2015Świadczenia rodzinne do zmiany?
                                    Interpelacja nr 33166 w sprawie planowanych zmian w świadczeniach rodzinnych.
                                    • 26.05.2015Bezdzietne małżeństwa bez prawa do wspólnego rozliczania?
                                     Interpelacja nr 32537 do ministra finansów w sprawie ograniczenia prawa do wspólnego rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych tylko do małżonków wychowujących dzieci
                                     • 14.05.2015Wynagrodzenie stażysty a składki na Fundusz Pracy
                                      Tezy: 1. Stażysta uzyskujący stypendium w wysokości co najmniej równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, stanowiące podstawę do ustalenia składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, podlega również obowiązkowi uiszczenia składki na Fundusz Pracy.
                                      • 29.04.2015Świadczenie rodzicielskie nie pozbawi statusu bezrobotnego
                                       Interpelacja nr 32133 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych
                                       • 18.03.2015Zmiany w zasiłku pogrzebowym od 1 marca 2015 r.
                                        Od 1 marca 2015 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1682), wprowadzające m. in. zmiany w zakresie uprawnień do zasiłku pogrzebowego.
                                        • 17.03.2015Zmiany w zasiłku pogrzebowym od 1 marca 2015 r.
                                         Od 1 marca 2015 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1682), wprowadzające m. in. zmiany w zakresie uprawnień do zasiłku pogrzebowego.
                                         • 05.03.2015Pomoc społeczna nie może być stałym źródłem dochodu
                                          Teza: Strona korzystająca ze świadczeń celowych z pomocy społecznej nie może oczekiwać zaspokojenia każdej zgłoszonej potrzeby w satysfakcjonującym ją zakresie, albowiem pomoc celowa jest jedynie wsparciem i nie może być pojmowana jako stałe źródło dochodów.
                                          • 13.01.2015Świadczenia rodzinne - nowe zasady od 2016 r.
                                           Przepisy dotyczące kryterium dochodowego, od którego zależy prawo do świadczeń rodzinnych, będą bardziej elastyczne - wynika z przygotowanego w resorcie pracy projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych. Przekroczenie kryterium nie będzie już skutkować utratą prawa m.in. do zasiłków rodzinnych.
                                           • 12.01.2015Świadczenia rodzinne - nowe zasady od 2016 r.
                                            Przepisy dotyczące kryterium dochodowego, od którego zależy prawo do świadczeń rodzinnych, będą bardziej elastyczne – wynika z przygotowanego w resorcie pracy projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych. Przekroczenie kryterium nie będzie już skutkować utratą prawa m.in. do zasiłków rodzinnych.
                                            • 20.08.2014Zasiłki rodzinne do zmiany?
                                             Interpelacja nr 26480 w sprawie uprawnień polskich rodzin do otrzymywania zasiłków rodzinnych
                                             • 09.06.2014Becikowe. Świadczenia rodzinne do zmiany?
                                              Interpelacja nr 25781 w sprawie nadmiernej biurokracji przy przyznawaniu świadczenia rodzinnego tzw. becikowego.
                                              • 03.06.2014Zasiłek rodzinny: Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem
                                               Interpelacja nr 25593 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dodatków z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym
                                               • 09.04.2014Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego
                                                Zapytanie nr 6137 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
                                                • 11.03.2014Becikowe za murem biurokracji
                                                 Interpelacja nr 23721 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie tzw. becikowego
                                                 • 16.07.2013Dodatki do zasiłku rodzinnego
                                                  Osoby, które mają prawo do zasiłku rodzinnego, mogą być również - w szczególnych sytuacjach - uprawnione do specjalnych dodatków. Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
                                                  • 12.07.2013Zasiłek rodzinny
                                                   Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka; opiekunowi faktycznemu dziecka; osobie uczącej się (pełnoletnia sierota lub uprawniona do alimentów od rodziców).

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] następna strona »