Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

art ust ustawy urzędach izbach skarbowych

 • 05.10.2016Wątpliwości? Fiskus zawsze ma rację
  Interpelacja nr 6001 do ministra finansów w sprawie funkcjonowania klauzuli o rozstrzyganiu wątpliwości podatkowych na korzyść podatników
  • 13.07.2016Prezenty dla dzieci na celowniku fiskusa
   Interpelacja nr 4146 do ministra finansów w sprawie prezentów dla małoletnich
   • 22.04.2015Skutki podatkowe przekształcenia w 2015 r. spółki z o.o. w spółkę osobową
    Pytanie podatnika: Czy w przypadku przekształcenia spółki jako spółki kapitałowej (spółki z o.o.) w spółkę osobową (komandytową) wartość kapitału zapasowego będzie stanowiła zysk niepodzielony, który na moment przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych po stronie wspólników będących osobami fizycznymi, a w konsekwencji czy spółka komandytowa będzie zobowiązana jako płatnik pobrać podatek od wartości tej części kapitału zapasowego?
    • 20.04.2015Kontrole skarbowe. Czy 80 proc. firm zapłaci karę?
     Interpelacja nr 31957 w sprawie kontroli skarbowych.
     • 09.10.2014Wydawanie interpretacji podatkowych do poprawki?
      Interpelacja nr 27815 w sprawie regulacji prawa podatkowego.
      • 11.08.2014Doradztwo podatkowe. Nowe zasady dotyczące egzaminu i praktyk zawodowych
       10 sierpnia 2014 r. weszła w życie tzw. druga ustawa deregulacyjna. Sprawdźmy, w jaki sposób obecnie można zostać doradcą podatkową i jakie są zasady odbywania praktyk zawodowych.
       • 12.06.2014Nowela ustawy o urzędach i izbach skarbowych budzi kontrowersje
        Wdrożenie niektórych zmian, w tym wprowadzających zależność między urzędami i izbami skarbowymi, może w efekcie naruszać zasadę dwuinstancyjnego postępowania – uważają Pracodawcy RP, organizacja zrzeszająca ponad 7500 działających w Polsce firm. Kontrowersje budzą m.in. planowane przez rząd zmiany dotyczące struktury organizacyjno-finansowej urzędów i izb.
        • 11.06.2014Nowela ustawy o urzędach i izbach skarbowych budzi kontrowersje
         Wdrożenie niektórych zmian, w tym wprowadzających zależność między urzędami i izbami skarbowymi, może w efekcie naruszać zasadę dwuinstancyjnego postępowania – uważają Pracodawcy RP, organizacja zrzeszająca ponad 7500 działających w Polsce firm. Kontrowersje budzą m.in. planowane przez rząd zmiany dotyczące struktury organizacyjno-finansowej urzędów i izb.
         • 11.06.2014Zaliczanie nadpłaty na poczet zobowiązań podatkowych
          Pytanie podatnika: Z jaką datą następuje zaliczenie nadpłaty podatku od towarów i usług określonej w zeznaniu VAT-7 na poczet innych należności podatkowych? Czy w przypadku złożenia wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet zobowiązań podatkowych należących do właściwości organu innego niż urząd skarbowy, podatnik ma obowiązek złożenia wniosku o zaliczenie w organie pobierającym taki podatek, czy też urząd skarbowy sam przesyła rzeczony wniosek do odpowiedniego organu?
          • 26.05.2014Wiem, ale powiedzieć nie mogę
           Tytułowe zdanie „Wiem, ale powiedzieć nie mogę” wydaje się najtrafniejszym komentarzem jednego z wyroków NSA. Pod względem prawnym wszystko z tym wyrokiem w porządku. Jeśli chodzi o zdrowy rozsądek, z tym – niestety – jest już nieco gorzej.
           • 26.05.2014Wiem, ale powiedzieć nie mogę
            Tytułowe zdanie „Wiem, ale powiedzieć nie mogę” wydaje się najtrafniejszym komentarzem jednego z wyroków NSA. Pod względem prawnym wszystko z tym wyrokiem w porządku. Jeśli chodzi o zdrowy rozsądek, z tym – niestety – jest już nieco gorzej.
            • 19.05.2014Interpretacja podatkowa nie może dotyczyć właściwości urzędu
             Teza: Interpretacja przepisów postępowania podatkowego w zakresie właściwości urzędów skarbowych nie stanowi interpretacji prawa podatkowego w rozumieniu art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, ponieważ zastosowanie się do niej nie mogłoby uzasadniać realizacji środków ochronnych przewidzianych w rozdziale 1a działu II Ordynacji podatkowej.
             • 14.04.2014Deregulacja. Zmiany w ustawie o doradztwie podatkowym
              II ustawa deregulacyjna, czyli ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, która została uchwalona przez sejm 4 kwietnia 2013 r., z jednej strony wprowadza całkowitą deregulację niektórych zawodów, z drugiej zaś ogranicza katalog czynności, które aktualnie są zastrzeżone dla przedstawicieli określonej grupy zawodowej. W pierwszej grupie znajdują się m.in. księgowi, w drugiej zaś m.in. doradcy podatkowi.
              • 14.04.2014Deregulacja. Zmiany w ustawie o doradztwie podatkowym
               Druga ustawa deregulacyjna, czyli ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, która została uchwalona przez sejm 4 kwietnia 2013 r., z jednej strony wprowadza całkowitą deregulację niektórych zawodów, z drugiej zaś ogranicza katalog czynności, które aktualnie są zastrzeżone dla przedstawicieli określonej grupy zawodowej. W pierwszej grupie znajdują się m.in. księgowi, a w drugiej – m.in. doradcy podatkowi.
               • 24.07.2013Podatek od spadków i darowizn: Zaświadczenie o wygaśnięciu zobowiązania wskutek jego przedawnienia
                Określenie użyte w art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn o treści „zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia” obejmuje zarówno przypadki, w których zobowiązanie podatkowe nie powstało wskutek niedoręczenia w terminie określonym w art. 68 § 1 i § 2 pkt 1 i 2 Ordynacji podatkowej decyzji ustalającej to zobowiązanie, jak i przypadki przedawnienia zobowiązania podatkowego, określone w art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, powodujące wygaśnięcie tych zobowiązań - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                • 16.01.2013Produkcja papierosów na własny użytek a podatek akcyzowy
                 Interpelacja nr 11090 do ministra finansów w sprawie niejasnej interpretacji przepisów prawa o podatku akcyzowym od wyrobów tytoniowych
                 • 04.01.2013Rachunki bankowe urzędów skarbowych - wykazy na 2013 rok
                  Resort finansów opublikował trzy szczegółowe wykazy z aktualnymi numerami rachunków bankowych poszczególnych urzędów skarbowych. Numery kont obowiązują od 1 stycznia 2013 r.
                  • 27.12.2012MF: Organy podatkowe nie mogą orzekać o istnieniu hipoteki
                   Interpelacja nr 10022 do ministra finansów w sprawie orzekania przez organy podatkowe w sprawach dotyczących ustalenia istnienia hipoteki na nieruchomości
                   • 10.07.2012Zobowiązania podatkowe: Wykreślenie hipoteki przymusowej
                    Interpelacja nr 5493 do ministra finansów w sprawie stosowania art. 34 ustawy Ordynacja podatkowa
                    • 06.04.2012Zaliczenie nadwyżki VAT na poczet podatku od nieruchomości
                     Z uzasadnienia: W świetle przepisów Ordynacji podatkowej istnieje możliwość zaliczenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na poczet zobowiązań podatkowych, dla których właściwy jest inny organ podatkowy, aniżeli organ właściwy dla rozliczeń podatku od towarów i usług. W takim przypadku podatnik powinieb złożyć wraz z deklaracją VAT-7 wykazującą podatek VAT do zwrotu, stosowny wniosek, opisujący charakter zobowiązania podatkowego oraz organ podatkowy właściwy dla tego zobowiązania. Organ podatkowy z urzędu bada tylko stan zobowiązań podatnika tylko w tym urzędzie w którym nadpłata lub zwrot powstał.
                     • 11.05.2011MF: Kowalski nie zapłaci więcej za interpretację
                      Interpelacja nr 21074 do ministra finansów w sprawie podniesienia przedsiębiorstwom rozliczającym się w Krajowej Informacji Podatkowej opłaty za interpretację podatkową
                      • 14.02.2011Interpretacje przepisów prawa podatkowego – duzi podatnicy zapłacą więcej
                       Zróżnicowanie wysokości opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej i upoważnienie organów podatkowych do zmiany interpretacji z urzędu - to niektóre z rozwiązań zawartych w założeniach do projektu nowelizacji ordynacji podatkowej oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opublikowanych przez MF. Proponowane zmiany mają się przyczynić do poprawy relacji pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi, poprawiając zwłaszcza stan bezpieczeństwa prawnego.  
                       • 01.02.2011Doradztwo podatkowe – jak zdobyć uprawnienia?
                        Najważniejszym i najtrudniejszym etapem w drodze do zdobycia uprawnień doradcy podatkowego jest zdanie egzaminu państwowego. Do egzaminu może przystąpić osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada wyższe wykształcenie.
                        • 27.07.2010Orzecznictwo: Niewłaściwy organ egzekucyjny powinien przekazać tytuł wykonawczy do organu właściwego

                         Art. 29 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nie może stanowić podstawy zwrotu tytułu wykonawczego wierzycielowi, w sytuacji, gdy konkretny organ nie jest właściwy do prowadzenia postępowania egzekucyjnego, czy to z powodu właściwości rzeczowej, czy miejscowej. Przepis ten bowiem obejmuje tylko i wyłącznie dwie okoliczności uzasadniające jego zastosowanie tj.
                         • 17.11.2009Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym - projekt zmian
                          tekst jednolity: Dz. U. z 29.04.2008 r. Nr 73, poz. 443, Nr 130, poz. 829 i Nr 180, poz. 1112, z 2009 r. Nr 166, poz. 1317 - od 22.10.2009 r. Zmiany wprowadzono na podstawie projektu z dnia 17 listopada 2009 r.: Ustawa o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw (projekt został opublikowany 7 grudnia br. w BIP na stronie internetowej Ministerstwa Finansów)
                          • 02.10.2009Procedura zwrotu nadpłat powstałych w wyniku uchylenia decyzji
                           Interpelacja nr 11071 do ministra finansów w sprawie nadpłat zwracanych podatnikom w wyniku uchylenia decyzji określających wysokość nadpłaty przez organ drugiej instancji lub sąd administracyjny
                           • 25.06.2008Orzecznictwo podatkowe: Protokół kontroli nie jest protokołem z czynności urzędowych
                            W świetle art. 290 § 2 O.p. nie ma obowiązku podpisywania przez kontrolowanego protokołu kontroli, lecz na podstawie art. 290 § 6 O.p. koniecznym jest doręczenie kontrolowanemu jednego egzemplarza protokołu kontroli, w celu powiadomienia go o jego treści i stworzenia gwarancji obrony przez niego swoich interesów. Na podstawie art. 292 O.p. do protokołu kontroli nie ma odpowiedniego zastosowania art. 173 § 2 O.p.
                            • 09.10.2007Będą kody źródłowe mechanizmu e-Poltax
                             Interpelacja nr 8447 do ministra finansów w sprawie dostępu do informacji i narzędzi w ramach serwisu internetowego e-Poltax
                             • 30.08.2007Orzecznictwo — Ulepszenie czy remont?
                              Wyrokiem z dnia 13 grudnia 2004 r. sygn. akt I SA/Ka 2925/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę Przedsiębiorstwa „M.G.” spółki z o.o. w Katowicach na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 1 grudnia 2003 r. w przedmiocie określenia wysokości podatku dochodowego od osób prawnych za 2000 r.
                              • 11.04.2007Status prawno-podatkowy oddziału podmiotu zagranicznego
                               Pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów z dnia 28 marca 2007 r. Nr PT5-033-4/2006/IN/665 skierowanie do Dyrektorów Izb Skarbowych i Urzędów Kontroli Skarbowej w sprawie statusu prawno-podatkowego oddziału podmiotu zagranicznego
                               • 08.01.2007Minister sobie, a urzedy sobie
                                Interpelacja nr 5068 do ministra finansów w sprawie właściwości miejscowej naczelników skarbowych i dyrektorów izb skarbowych
                                • 11.12.2006Nie ma premii za odraczanie zobowiązań
                                 Interpelacja nr 4641 do ministra finansów w sprawie potrzeby likwidacji premii dla urzędników skarbowych wypłacanych z tytułu wydania decyzji o odroczeniu podatku
                                 • 26.11.2006Praktyka zawodowa kandydata na doradcę podatkowego
                                  Kandydaci na doradców podatkowych, którzy złożyli z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego, odbywają dwuletnią praktykę zawodową. Praktyka ta obejmuje zapoznanie się z funkcjonowaniem organów podatkowych oraz wykonywaniem doradztwa podatkowego i odbywa się ją w urzędach i w izbach skarbowych, w urzędach kontroli skarbowej, u doradców podatkowych lub w spółkach doradztwa podatkowego.
                                  • 16.08.2006Wiele zmian w przepisach od 16.08.2006 r.
                                   Od 16.08.2006 r. obowiązuje nowelizacja Ordynacji podatkowej (w związku z wprowadzeniem możliwości przesyłania deklaracji w formie elektronicznej). Na e-deklaracje dla wszystkich podatników musimy jeszcze trochę poczekać - na razie formularze PIT-4 (rozliczenie zaliczek na podatek deochodowy pobranych od wynagrodzeń pracowników) i PIT-8A (deklaracje o zryczałtowanym podatku dochodowym) mogą składać w formie elektronicznej tylko podatnicy o których mowa w o których mowa w art. 5 ust. 9b pkt 7 lit. a ustawy o urzędach i izbach skarbowych (tzw. duzi podatnicy, których przychody netto przekraczają równowartość 5 mln euro). Jest ich ok. 7,5 tysiąca.
                                   • 06.03.2006Urząd skarbowy - nie sklep i nie hurtownia
                                    W związku z licznymi wystąpieniami dotyczącymi postanowień o sprzedaży dowodów rzeczowych wydawanych przez organy prowadzące dochodzenie na podstawie art. 232 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.), przekazywanych następnie do wykonania Naczelnikom Urzędów Skarbowych Ministerstwo Finansów informuje, co następuje.