Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatek dochodowy umowy dzielo

 • 16.04.2020Wykorzystywanie samochodu osobowego w dziaalnoci - objanienia podatkowe MF
  Minister Finansów wyda 9 kwietnia br. dugo oczekiwane objanienia podatkowe dotyczce stosowania przez podatników podatków dochodowych przepisów odnoszcych si do samochodów osobowych, w brzmieniu nadanym ustaw z z 23 padziernika 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadzia do ustawy o PIT oraz ustawy o CIT szereg przepisów modyfikujcych zasady podatkowego rozliczania kosztów dotyczcych nabycia, korzystania, eksploatacji oraz zbycia samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej przez podatników dziaalnoci.
  • 15.04.2020Wykorzystywanie samochodu osobowego w dziaalnoci - objanienia podatkowe MF
   Minister Finansów wyda 9 kwietnia br. dugo oczekiwane objanienia podatkowe dotyczce stosowania przez podatników podatków dochodowych przepisów odnoszcych si do samochodów osobowych, w brzmieniu nadanym ustaw z z 23 padziernika 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadzia do ustawy o PIT oraz ustawy o CIT szereg przepisów modyfikujcych zasady podatkowego rozliczania kosztów dotyczcych nabycia, korzystania, eksploatacji oraz zbycia samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej przez podatników dziaalnoci.
   • 31.01.2020Kwota wolna od potrce z emerytury lub renty
    Do koca czerwca 2018 r. kwota wolna od potrce realizowanych ze wiadcze emerytalno-rentowych bya okrelona jako odpowiedni procent najniszej emerytury lub renty. W zalenoci od rodzaju potrcanych nalenoci przed zajciem chroniona bya kwota wynoszca 75 proc., 60 proc., 50 proc. albo 20 proc. najniszej emerytury lub renty. Od 1 lipca 2018 r. kwoty te nie s ju ustalane jako procent najniszej emerytury lub renty. Zastpiono je kwotami wskazanymi bezporednio w ustawie emerytalnej, które ustalono majc na wzgldzie minimum socjalne w 1-osobowym gospodarstwie emeryckim.
    • 12.11.2019Wspópraca z firm ony a prawo do podatku liniowego
     Wnioskodawca zamierza podj dziaalno gospodarcz w ramach której bdzie wiadczy usugi na rzecz przedsibiorstwa prowadzonego przez on Wnioskodawcy. Dotychczas Wnioskodawca by osob wspópracujc przy prowadzeniu dziaalnoci przez on. Jednoczenie Wnioskodawca nie jest i nigdy nie by zatrudniony w firmie maonki na podstawie umowy o prac. Czy uzyskiwane dochody Wnioskodawca bdzie móg opodatkowa liniowym podatkiem dochodowym w wysokoci 19% podstawy opodatkowania, uznajc, e s to dochody ze róda okrelonego w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
     • 01.10.2019WSA. 50% koszty take przy premiach dla pracowników
      Z uzasadnienia: Premia moe stanowi dodatkowe wynagrodzenie za korzystanie z praw autorskich przez pracownika-twórc (lub za nabycie tych praw przez pracodawc). Oznacza to, e do zastosowania kosztów w zryczatowanej wysokoci z art. 22 ust. 3 pkt 9 u.p.d.o.f. konieczne bdzie jedynie wykazanie zwizku pomidzy przychodem a korzystaniem z praw autorskich (pokrewnych) lub rozporzdzaniem tymi prawami (...) sposób przyznawania premii nie moe decydowa, czy premia pozostaje w zwizku z utworem.
      • 10.08.2018MF: Lipcowe zmiany w CIT – wkady pienine, podatek od przychodów z budynków
       Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej poinformowa, e 4 lipca 2018 r. ogoszona zostaa ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczatowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2018 r., poz. 1291), która wprowadza m.in. zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „updop").
       • 11.06.2018MF: Odliczenie straty od dochodu strat z lat ubiegych - podatek CIT
        Ministerstwo Finansów od czasu do czasu udostpnia na swoich stronach rónego rodzaju informacje i poradniki, odpowiadajc w ten sposób na najczciej pojawiajce si pytania. Dzisiaj publikujemy informacj dotyczc zasad, wg których odliczamy strat od dochodu z lat ubiegych w podatku dochodowym od osób prawnych.
        • 08.06.2018MF: Odliczenie straty od dochodu strat z lat ubiegych - podatek CIT
         Ministerstwo Finansów od czasu do czasu udostpnia na swoich stronach rónego rodzaju informacje i poradniki, odpowiadajc w ten sposób na najczciej pojawiajce si pytania. Dzisiaj publikujemy informacj dotyczc zasad, wg których odliczamy strat od dochodu z lat ubiegych w podatku dochodowym od osób prawnych.
         • 01.02.2018Preferencyjny CIT: 15% podatku w przypadku dokapitalizowania spóki po jej utworzeniu
          Z uzasadnienia:...Dosowne brzmienie art. 19 ust. la pkt 3 ustawy CIT nie pozostawia adnych wtpliwoci, i dotyczy on wycznie przypadku wniesienia wkadu niepieninego w momencie zawizania (utworzenia) spóki i to wycznie przez udziaowca powoujcego j do ycia.
          • 17.01.2018MF: Waniejsze zmiany w CIT od 1 stycznia 2018 r.
           Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszo w ycie szereg zmian do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2343 z pón. zm.) - zwanej dalej „ustaw CIT". Gównym ich ródem jest ustawa z dnia 27 padziernika 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczatowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne (Dz.U. poz. 2175). Poniej sygnalizowane s, w ujciu tematycznym, najwaniejsze z nich.
           • 15.01.2018MF: Waniejsze zmiany w CIT od 1 stycznia 2018 r.
            Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszo w ycie szereg zmian do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2343 z pón. zm.) - zwanej dalej „ustaw CIT". Gównym ich ródem jest ustawa z dnia 27 padziernika 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczatowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne (Dz.U. poz. 2175). Poniej sygnalizowane s, w ujciu tematycznym, najwaniejsze z nich.
            • 11.01.2018MF: Waniejsze zmiany w PIT od 1 stycznia 2018 r.
             W zwizku ze zmianami do ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, z pón. zm.; dalej „ustawa PIT", jakie weszy w ycie z dniem 1 stycznia 2018 r., Ministerstwo Finansów przedstawia, w ujciu tematycznym, waniejsze z nich.
             • 10.01.2018MF: Waniejsze zmiany w PIT od 1 stycznia 2018 r.
              W zwizku ze zmianami do ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, z pón. zm.; dalej „ustawa PIT", jakie weszy w ycie z dniem 1 stycznia 2018 r., Ministerstwo Finansów przedstawia, w ujciu tematycznym, waniejsze z nich.
              • 02.08.2016Spata na rzecz maonka jako wydatek mieszkaniowy
               Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni, przy tak przedstawionym stanie faktycznym moe skorzysta z prawa wynikajcego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym, a spat moe traktowa jako prawo nabycia spdzielczego prawa do lokalu?
               • 28.07.2016Przeksztacenie spki z o.o. w spk komandytow a PCC
                Pytanie podatnika: Czy jeeli na moment przeksztacenia X sp. z o.o. w spk osobow warto kapitaw wasnych (aktyww netto) X sp. z o.o. bdzie wysza od wartoci kapitau zakadowego X sp. z o.o., spka powinna przyj za podstaw opodatkowania podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych warto wynikajcych z bilansu kapitaw wasnych (sum aktyww netto) spki pomniejszon o warto kapitau zakadowego spki?
                • 04.08.2015Aport przedsibiorstwa a korekta kosztw
                 Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca jest uprawniony do zwikszenia kosztw uzyskania przychodw zgodnie z art. 15b ust. 4 ustawy o CIT, w przypadku uregulowania wniesionych aportem zobowiza (w przypadku faktur, dla ktrych termin 30 dni od dnia upywu terminu patnoci przypad przed wniesieniem aportu)? Czy Wnioskodawca jest zobowizany do zmniejszenia kosztw uzyskania przychodw wynikajcych z faktur, dla ktrych termin 30 dni od dnia upywu terminu patnoci przypadnie po wniesieniu aportu?
                 • 17.07.2015NSA. Zasady okrelania przychodw i kosztw wsplnikw spki partnerskiej
                  Z uzasadnienia: Wsplnicy spki partnerskiej mog okreli prawo do udziau w zysku w spce - w dowolnej (dopuszczalnej przepisami Kodeksu spek handlowych) proporcji, wedug ktrej bd rozliczane przychody z udziau w spce, jednake konsekwentnie w takiej samej proporcji winny te by dla celw podatkowych rozliczane koszty uzyskania przychodw.
                  • 22.04.2015Sprzeda nieruchomoci: Wyprzeda mienia osobistego czy dziaalno gospodarcza?
                   Brak podstaw kwalifikowania do pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, podejmowanych przez podatnika czynnoci mieszczcych si w zwykym zarzdzie wasnym majtkiem, tzn. majcych na celu prawidowe gospodarowanie tym majtkiem oraz zaspokajanie potrzeb rodziny. Dziaa z zachowaniem - normalnych w takich przypadkach - regu gospodarnoci nie naley z gruntu utosamia z dziaalnoci gospodarcz - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                   • 20.05.2014Przekazanie samochodu na rzecz wsplnika jako wypata zysku
                    Pytanie: Czy przekazanie wsplnikowi spki partnerskiej, przysugujcego mu udziau w zysku, wypracowanego przez t spk, czciowo w formie rzeczowej, tj. poprzez przeniesienie na jego rzecz prawa wasnoci samochodu osobowego nalecego do tej spki, ktry jako rodek trway zosta nabyty od finansujcego (leasingodawcy) i uleg cakowitej amortyzacji, spowoduje powstanie u niego przychodu podlegajcego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
                    • 19.03.2014Wynagrodzenie czonka rodziny w kosztach dziaalnoci
                     Pytanie podatnika: Czy wydatki (skadki ZUS: emerytalne, rentowe, wypadkowe, FP, FGP, wynagrodzenie dla pracownika w wysokoci pacy minimalnej + ewentualnej premii uznaniowej) zwizane z zatrudnieniem pracownika na umow o prac (lub w formie dugoterminowej umowy - umowa zlecenie) - czonka rodziny (ony Wnioskodawcy) bd stanowiy dla prowadzcego dziaalno gospodarcz koszt uzyskania przychodw?
                     • 25.02.2014Podatek od spadkw i darowizn: Zniesienie wspwasnoci w zamian za zwolnienie z dugu
                      Pytanie podatnika: W 2010 r. Wnioskodawczyni nabya wraz z osob niespokrewnion i niepozostajc z Ni w zwizku maeskim, lokal mieszkalny. Obie osoby posiadaj rwny udzia we wspwasnoci tego lokalu, kada z osb jest wacicielem jednej drugiej jego czci. W chwili obecnej, Wnioskodawczyni chciaaby naby przysugujcy drugiemu wspwacicielowi udzia w opisanym wyej lokalu. Czy zniesienie wspwasnoci w zamian za zwolnienie z dugu podlega opodatkowaniu podatkiem od spadkw i darowizn?
                      • 19.11.2013Podatki 2014: Odliczenie VAT od rat leasingowych samochodu
                       Pytanie podatnika: Czy w okresie od 1 stycznia 2014 r. Spka bdzie miaa prawo do penego odliczenia podatku VAT naliczonego z otrzymywanych faktur dokumentujcych czynsz najmu i serwis samochodw, oddawanych przez Spk do dalszego odpatnego uywania przez osoby trzecie, tj. bez uwzgldnienia ograniczenia wynikajcego z art. 86a ust. 1 i ust. 8 ustawy o VAT?
                       • 19.02.2013Leasing finansowy: Skutki w podatku dochodowym
                        W przeciwiestwie do leasingu operacyjnego, ktrego przedmiotem mog by jedynie podlegajce odpisom amortyzacyjnym rodki trwae lub wartoci niematerialne i prawne, w leasing finansowy mona wzi take grunty oraz prawo wieczystego uytkowania gruntw.
                        • 18.01.2013PIT od napiwkw
                         Pytanie podatnika: Czy otrzymane napiwki stanowi przychd podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
                         • 19.12.2011Odsetki od kredytu na wypat dywidendy a koszty
                          Odsetki oraz inne wydatki zwizane z kredytem zacignitym przez spk z ograniczon odpowiedzialnoci na wypat dywidendy nalenej jej udziaowcom, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych, nie s kosztem uzyskania przychodw tej spki - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                          • 15.06.2011Poyczka zacignita na wypat dywidendy a KUP
                           Wypata dywidendy nie jest zwizana z adn z przesanek z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych, nie stanowi bowiem wydatku umoliwiajcego powstanie przychodu, ani te nie jest zwizana z utrzymaniem lub zabezpieczeniem rda przychodw. Oznacza to, e nie stanowi ona kosztu podatkowego, a zatem koszty zwizane z poyczk zacignit na ten cel rwnie nie mog stanowi kosztw podatkowych - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                           • 07.10.2010Podzia spki przez wydzielenie nie podlega PCC
                            Pytanie podatnika: Czy w sytuacji podjcia przez Zgromadzenie Wsplnikw spki z ograniczon odpowiedzialnoci uchwa w sprawach: a) podziau spki z o.o., b) wyraenia zgody na plan podziau spki z o.o., c) wyraenia zgody na tre umowy nowo zawizanej spki z o.o. (wydzielonej ze spki dzielonej) w konsekwencji, ktrych - po rejestracji podziau - powstanie nowa spka z ograniczona odpowiedzialnoci o kapitale zakadowym okrelonym w uchwale dziaowej, powstaje obowizek podatkowy w podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz czy notariusz sporzdzajcy protok z opisanej czynnoci zobowizany jest do pobrania od umowy spki nowo zawizanej tego podatku, obliczonego od wartoci kapitau zakadowego, wskazanego w zaakceptowanej treci umowy spki nowo zawizanej?
                            • 20.11.2009Orzecznictwo podatkowe: Problemw z opodatkowaniem akcjonariuszy SKA cig dalszy
                             Akcjonariusz w spce komandytowo-akcyjnej, niezalenie od tego czy jest osob fizyczn, czy te prawn, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na takich samych zasadach jak komplementariusz w tej spce, a take wsplnicy innych spek osobowych. Brak w ustawach podatkowych przepisu, ktry zezwalaby na rnicowanie sytuacji prawnopodatkowej wsplnikw spek osobowych, w zakresie podatkw dochodowych.
                             • 28.10.2009Orzecznictwo SN: Nie ma wynagrodzenia, nie ma skadek ZUS
                              Niewypacone pracownikowi wynagrodzenie za prac nie stanowi podstawy wymiaru skadek na ubezpieczenie spoeczne.
                              • 05.06.2009Organizacja imprezy integracyjnej a prawo do odliczenia VAT
                               Pytania podatnika: 1. Czy z uwagi na zmian przepisw dokonan nowelizacj ustawy o VAT z dnia 7 listopada 2008 r. z dniem 1 grudnia 2008 r. Spka uprawniona jest do odliczenia podatku naliczonego z tytuu nabycia usug kompleksowej organizacji spotka integracyjnych niezalenie od faktu, e dla celw ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych takie wydatki traktowane s jako koszty reprezentacji i na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy teje ustawy nie mog by zaliczone do kosztw uzyskania przychodu? 2. Czy nieodpatne wiadczenie usug organizacji spotka organizacyjnych dla kontrahentw nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy VAT (z uwagi na fakt, e organizowane przez Spk imprezy integracyjne zwizane s z dziaalnoci gospodarcza/przedsibiorstwem prowadzonym przez Spk)?
                               • 21.05.2007Propozycja reformy systemu emerytalnego i podatkowego
                                Otrzymalimy od Pana Jacka Chooniewskiego materia zawierajcy autorsk propozycj reformy systemu emerytalnego i podatkowego. Zapraszamy naszych Czytelnikw do lektury i dyskusji oraz oceny rozwiza zawartych w publikowanym artykule.
                                • 18.05.2007Ustalenie wartoci pocztkowej samochodu (3)
                                 Kontynuujemy rozwaania na temat ustalania wartoci pocztkowej samochodu. Dzisiaj o przypadkach nabycia samochodu w postaci wkadu niepieninego, w razie otrzymania w zwizku z likwidacj osoby prawnej i w nabytego w razie zmiany formy prawnej, poczenia albo podziau podmiotw dokonywanych na podstawie odrbnych przepisw.
                                 • 26.12.2006Wynagrodzenie za grudzie wypacone w styczniu
                                  Co roku powracaj wtpliwoci zwizane ze zmianami rnych parametrw na przeomie roku. Od 1 stycznia 2007 r. zmienia si midzy innymi wysoko skadki na ubezpieczenie zdrowotne (wyniesie 9% podstawy wymiaru), wysoko kwoty wolnej od podatku (zmiana skali podatkowej), oraz wysoko pracowniczych kosztw uzyskania przychodw.