Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

absolutorium o.o.

 • 18.03.2019WSA. Opodatkowanie VAT menedżera będącego członkiem zarządu
  Z uzasadnienia: Działalności członka zarządu-menedżera nie można przypisać spełnienia warunku samodzielności oraz ryzyka gospodarczego, które stanowią immanentną cechę działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy VAT. Członek zarządu-menadżer działa w ramach struktury organizacyjnej zarządzanej Spółki, nie ponosi kosztów swej działalności a wynagrodzenie zasadnicze nie jest uzależnione od ekonomicznego ryzyka - nie działa on w warunkach ryzyka, niepewności, np. co do popytu, konkurencji, czy ostatecznego rezultatu przedsiębiorstwa.
 • 23.03.2018Kontrakt menedżerski: Prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej przez Prezesa Zarządu
  Z uzasadnienia: Jest oczywistym, że możliwość swobodnego zorganizowania (wybór współpracowników, struktury niezbędne do wykonywania zadań, godziny pracy), jak też brak zintegrowania w przedsiębiorstwie czy w administracji stanowią elementy typowe dla działalności wykonywanej w sposób samodzielny. Jednakże poddanie się niektórym dyrektywom jak też pewnej kontroli czy władzy dyscyplinarnej pracodawcy, które odnajdujemy również w stosunku pracy nie wykluczają charakteru samodzielnego działalności.
 • 16.11.2017Wspólnoty mieszkaniowe - zasady działania, rachunkowość i podatki
  W odpowiedzi na interpelację poselską Ministerstwo Finansów przedstawiło odpowiedzi na kilkanaście pytań, dotyczących zasad funkcjonowania, opodatkowania i rachunkowości wspólnot mieszkaniowych. Zachęcamy do lektury ministerialnych wyjaśnień, obejmujących dość szeroki zakres problemów rozwiązywanych na co dzień we wspolnotach.
 • 30.08.2017Zaliczenie studiów do stażu pracy
  Okres nauki w szkole wyższej podlega wliczeniu do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, pod warunkiem, że został on ukończony i jest potwierdzony dyplomem ukończenia studiów. Na udokumentowanie tego faktu pracownik powinien przedłożyć dyplom ukończenia uczelni. Oznacza to, że podjęcie ale nieukończenie studiów wyższych nie pozwala na wliczenie okresu nauki na uczelni wyższej do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu. Tym samym nie jest w tym zakresie wystarczające otrzymanie przez studenta absolutorium - wyjaśniło MRPiPS w odpowiedzi na interpelację poselską.
 • 26.11.2015Czy okres nauki w szkole wyższej będzie uwzględniony w stażu emerytalnym?
  Przed 1 stycznia 1999 r. za okres nieskładkowy, uwzględniany przy ustalaniu prawa do świadczeń lub ich wysokości, uznawany był okres nauki w szkole wyższej na jednym tylko kierunku. Jednak można było go ująć tylko w takim wymiarze, jaki przewidywał program określonych studiów w określonym czasie (np. nauka na wydziale prawa trwała w pewnym czasie 4 lata, a obecnie 5 lat), nawet gdy ukończenie edukacji, tj. zaliczenie wszystkich semestrów przewidzianych programem studiów, a więc uzyskanie absolutorium, przypadało później.
 • 25.11.2015Czy okres nauki w szkole wyższej będzie uwzględniony w stażu emerytalnym?
  Przed 1 stycznia 1999 r. za okres nieskładkowy, uwzględniany przy ustalaniu prawa do świadczeń lub ich wysokości, uznawany był okres nauki w szkole wyższej na jednym tylko kierunku. Jednak można było go ująć tylko w takim wymiarze, jaki przewidywał program określonych studiów w określonym czasie (np. nauka na wydziale prawa trwała w pewnym czasie 4 lata, a obecnie 5 lat), nawet gdy ukończenie edukacji, tj. zaliczenie wszystkich semestrów przewidzianych programem studiów, a więc uzyskanie absolutorium, przypadało później.
 • 21.07.2014Kiedy członek zarządu może być pozwany przez spółkę?
  Przepisy Kodeksu spółek handlowych („Ksh”) przewidują, że każdy z członków władz spółki może być w określonych sytuacjach pociągnięty do odpowiedzialności przez samą spółkę za działalność wyrządzającą jej szkodę. Co do zasady, każde działanie sprzeczne z prawem lub wewnętrznymi regulacjami spółki rodzi odpowiedzialność po stronie członków jej zarządu i spółka może zażądać naprawienia strat, które z tego tytułu poniosła. W takiej sytuacji bardzo ważną rolę pełni ubezpieczenie D&O (Directors & Officers), które zapewnia pokrycie kosztów związanych z danym roszczeniem.
 • 22.01.2013Termin złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości a odpowiedzialność członka zarządu
  Z uzasadnienia: Skoro, zgodnie z art. 2 Prawa upadłościowego i naprawczego, postępowanie upadłościowe należy prowadzić tak, aby roszczenia wierzycieli mogły zostać zaspokojone w jak najwyższym stopniu, a jeśli racjonalne względy na to pozwolą - dotychczasowe przedsiębiorstwo dłużnika zostało zachowane, to oddalenie wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ust. 1 powołanej ustawy, samo w sobie rozstrzyga, że w dacie wniesienia wniosku o ogłoszenie upadłości, wniosek ten był spóźniony tj. nie był złożony "we właściwym czasie" w rozumieniu art. 116 § 1 pkt 1 lit. a Ordynacji podatkowej.
 • 25.07.2012Ocena budżetu na 2011 rok – informacja NIK
  Jacek Jezierski, prezes NIK przedstawił w Sejmie analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej. Kolegium Najwyższej Izby Kontroli podjęło uchwalę, w której wyraziło pozytywną opinię w sprawie udzielenia Radzie Ministrów absolutorium za rok 2011.
 • 28.03.2012Urlopy wypoczynkowe
  Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu, ani przenieść tego prawa na inną osobę.
 • 19.05.2011Członkowie zarządu – nie tylko prestiż
  Szeroki zakres uprawnień członka zarządu znajduje swoje odzwierciedlenie w równie szerokim zakresie odpowiedzialności. Odpowiedzialność ta jest często bagatelizowana. Na skutek braku wiedzy, praktyki postępowania, sposobów obrony przed zarzutami członkowie zarządów znajdują się wielokrotnie w sytuacji nie do pozazdroszczenia – zagrożony jest bowiem ich majątek osobisty, a w niektórych przypadkach nawet wolność.
 • 06.05.2011Zarząd nieruchomością wspólną - problemy interpretacyjne
  Interpelacja nr 20550 do ministra infrastrukturyw sprawie interpretacji niektórych przepisów ustawy o własności lokali
 • 18.02.2011Sprawdź, czy nadal jesteś członkiem zarządu!
  Czy to możliwe, by spółka nie miała zarządu od kilku lat? Okazuje się, że w praktyce zdarza się to bardzo często. Funkcjonującemu w spółce zarządowi wydaje się tylko, że jest zarządem, tymczasem sprawuje tą funkcję bezprawnie. Nawet wówczas, gdy jest wpisany do rejestru przedsiębiorców.
 • 07.01.2010NIK: Państwo jest biernym właścicielem
  Według Najwyższej Izby Kontroli, państwo źle nadzoruje spółki, których jest właścicielem. Rola przedstawicieli Skarbu Państwa ogranicza się jedynie do wdrażania ogólnych wskazań zapisanych w rządowych programach restrukturyzacji i prywatyzacji całych branż. Nie jest prowadzona na bieżąco analiza ekonomiczno-finansowej sytuacji firm. Dobremu zarządzaniu nie sprzyja częsta wymiana członków rad nadzorczych oraz częste zmiany w zarządach spółek. Aktywności na polu zmian kadrowych nie towarzyszy aktywność w formułowaniu strategii rozwoju poszczególnych spółek.
 • 15.12.2009Mniej obowiązków podczas zawieszenia działalności
  3 grudnia br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk 2566). Celem nowelizacji jest ograniczenie obowiązków przedsiębiorców w okresie zawieszenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca zawieszający działalność gospodarczą ma być zwolniony ze wszystkich dokumentacyjnych i sprawozdawczych obowiązków (zamknięcia ksiąg rachunkowych, przeprowadzenia inwentaryzacji), które nie są konieczne dla ustalenia jego zobowiązań wobec państwa lub osób prywatnych. Ponadto zgodnie z propozycją zmian w Kodeksie spółek handlowych można będzie – na podstawie uchwały wspólników (albo uchwały walnego zgromadzenia) – nie przeprowadzać zwyczajnego zgromadzenia (albo zwyczajnego walnego zgromadzenia wspólników) w spółce za rok obrotowy, w którym działalność spółki była zawieszona i nie doszło do zamknięcia ksiąg rachunkowych.
 • 10.08.2009Orzecznictwo: Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania powstałe po jego ustąpieniu z funkcji
  Z uzasdnienia: Odpowiedzialność członka zarządu należy do instytucji odpowiedzialności osoby trzeciej za zobowiązania innego podmiotu. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ma ona charakter gwarancyjny dla wierzycieli przedsiębiorcy, który utracił zdolność realizowania swych zobowiązań. Ponadto odpowiedzialność ta stanowi swego rodzaju sankcję za zaniechania zarządzających spółką, którzy dopuścili się zaniechań w zgłoszeniu wniosku o upadłość, a więc doprowadzeniu do egzekucji uniwersalnej, respektującej zasadę równości wśród wierzycieli zobowiązań nieuprzywilejowanych. Warunkami stwierdzenia, że określona osoba fizyczna winna ponieść odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest stanowcze ustalenie, że sprawowała ona funkcję członka zarządu spółki, wobec której egzekucja stała się bezskuteczna.
 • 17.07.2009NIK o wykonaniu budżetu 2008
  Kolegium NIK zgodziło się na wydanie przez Izbę pozytywnej opinii w sprawie udzielenia rządowi absolutorium z wykonania budżetu państwa na 2008 rok. W trakcie kontroli NIK ustalił, że sprawozdanie Rady Ministrów rzetelnie oddaje przebieg wykonania budżetu państwa w roku 2008, kwoty wydatków i deficytu budżetu państwa nie przekroczyły wielkości określonych w ustawie budżetowej na rok 2008, a skala i waga nieprawidłowości w wykonaniu budżetu państwa stwierdzonych w poszczególnych częściach budżetowych, była stosunkowo niewielka.
 • 20.05.2009Sprawozdanie z wykonania budżetu 2008
  Rząd przyjął szczegółowe sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Obowiązek przygotowania raportu z wykonania ustawy budżetowej w terminie pięciu miesięcy od zakończenia roku budżetowego nakłada na rząd konstytucja oraz ustawa o finansach publicznych. Dokument zostanie przesłany Sejmowi, który będzie głosował nad udzieleniem rządowi absolutorium z wykonania budżetu.
 • 14.04.2008Wynagrodzenie członka rady nadzorczej
  Pytanie podatnika: Czy w świetle art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest kosztem uzyskania przychodów osoby prawnej dodatkowe wynagrodzenie członka rady nadzorczej, uzależnione od wypracowania przez osobę prawną zysku, wypłacane członkowi rady nadzorczej raz w roku, niezależnie od wynagrodzenia ryczałtowego wypłacanego co miesiąc?
 • 27.02.2007Posiedzenie Rady ECOFIN 27 lutego 2007 r.
  W dniu dzisiejszym, tj. 27 lutego br., w Brukseli odbędzie się posiedzenie Rady UE ds. Ekonomicznych i Finansowych (ECOFIN). W posiedzeniu wezmą udział Marta Gajęcka oraz Katarzyna Zajdel-Kurowska, Podsekretarze Stanu w Ministerstwie Finansów.
 • 06.11.2006Informacja MF na temat posiedzenia Rady ECOFIN w Brukseli
  W dniu 7 listopada w Brukseli odbędzie się posiedzenie Rady UE ds. Ekonomicznych i Finansowych (ECOFIN). W spotkaniu weźmie udział Pan Jacek Dominik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.